Txhob Khav Theeb Mus Ntxiv Lawm

February 4, 2022

Sau los ntawm Mauj Veev, Teb Chaws Xabpees

Kuv rov nco txog xyoo 2018 kuv tau ua tes dej num tshaj txoj moo zoo nyob hauv pawg ntseeg, thiab tom qab ntawd kuv raug tsa los saib xyuas tes dej num ntawd. Kuv tuaj yeem pom tej teeb meem thiab tej kev yuam kev hauv kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tej dej num thiab tuaj yeem daws tej ntawd los ntawm kev sib qhia, yog li txhua tus thiaj li yuav zoo siab nrog kuv, thiab kuv muaj kev paub txog kev ua tiav lawm. Kuv pib hnov zoo siab heev nrog kuv tus kheej lawm thiab tias kuv mas zoo dua lwm tus tag nrho. Kuv ua tsis tau dab tsi tsuas khav theeb nkaus xwb. Kuv xav hais tias, “Kuv muab cov lus taw qhia thiab daws tib neeg tej teeb meem, ces txhua tus thiaj li yuav muaj kev xav zoo txog kuv. Yog tias kuv pab lawv kom ntau ntxiv, kuv yuav ua rau kuv tus kheej haj yam ntsia muaj peev xwm tshaj lawv. Tom qab ntawwd lawv yuav haj yam xav siab txog kuv.” Thaum muaj kev sib sau ua ke ib hnub, tus Kwv Tij Luj hais tias nws tau ntsib ib tug neeg npoj yaig ua dej num txog fab kev ntseeg thaum tab tom tshaj txoj moo zoo. Tus txiv neej no tau ua tus xib fwb qhia txoj moo zoo los tau ntau tshaj 20 lub xyoo lawm, thiab yog ib tug ntseeg tiag, tab sis nws muaj tej kev xav phem heev. Tus Kwv Tij Luj tau muab kev sib qhia rau nws, tab sis nws tsis kam lees txais txoj moo zoo thiab tus Kwv Tij Luj tsis paub yuav ua li cas rau tam sim no lawm. Kuv xav rau kuv tus kheej tias, “Tus txiv neej no yog ib tug ntseeg tiag thiab xav hnov kev sib qhia. Koj hloov nws tsis tiav vim hais tias koj tsis tau sib qhia rau ntawm qhov tseeb kom meej txaus. Kuv tau ntsib tau pom qhov zoo li no ua ntej los lawm, yog li qhov no yog kuv lub hwv tsam los mus qhia rau koj txhua yam txog qhov ntawd.” Kuv tau hais rau lawv tias, “Kuv tsis pom nyuaj kiag li. Koj yuav tsum tsom ntsoov rau cov ntsiab lus tseem ceeb thiab sib qhia kom meej. Yog tias nws txaus siab hlo los mloog thiab koj daws nws tej teeb meem, ces nws yuav tsis tuaj yeem lees txais qhov ntawd tau li cas ma? Thaum kawg nws yuav tsum lees txais txoj moo zoo xwb. Koj yuav tsum sib qhia kom meej thaum ua tim khawv rau Vajtswv tes dej num.” Tom qab ntawd kuv tau tham rau lawv txog txhua yam teeb meem ntawm cov neeg uas kuv tau qhia, qhov uas kuv tau sib qhia li cas los mus daws tej ntawd, thiab lawv tau lees txais txoj moo zoo li cas. Kuv tau piav qhia tej kev ntsib kev pom no tau ntxaws tshaj, kom muaj txhua yam, kom lawv txhua tus thiaj li yuav pom tias kuv muaj peev xwm npaum li cas. Tom qab ntawd, txhua tus tau qhuas kuv thiab ib tug muam tau hais tias, “Koj yeej hais raug lub ntsiab kiag lawm. Vim li cas kuv thiaj li tsis tuaj yeem pom qhov no?” Kuv tau hais tias qhov ntawd mas puav leej mus raws liVajtswv txoj kev coj qhia lawm, tab sis hauv nruab siab kuv hnov zoo siab heev. Muaj qee zaum thaum peb tau sib tham txog tes dej num, kuv tau xav txog qhov yuav hais li cas kom ua rau txhua tus xav tias kuv tab tom xav thiab txheeb xyuas txhua yam kom ntxaws, tias kuv muaj peev xwm, ntse heev, thiab zoo dua lwm tus. Thaum nws yog kuv zeeg tawm tswv yim, kuv yuav hais tas los hais dua lo lus “Kuv” tas li rau ntawm kuv tej lus hais. “Kuv xav qhov no” thiab “Kuv daws qhov ntawd lawm.” “Kuv, KUV, KUV….” Kuv yuav teev kuv tej kev xav thiab tej tswv yim thiab puav leej muab tej ntawd los mus txheeb xyuas kom ntxaws. Thaum sij hawm dhau mus, lwm tus tau pib vam khom rau ntawm kuv, yog li lawv tsis paub nrhiav cov hauv paus ntsiab lus thaum muaj tej teeb meem tshwm tuaj. Thaum sib tham txog tes dej num, qee zaum lawv yuav hais kom kuv xub tham, ces lawv tus kheej mam hais ntxiv rau tej ntawd. Qee lub sij hawm yuav tshwm sim ib qho kev xav kiag tam sid rau hauv kuv lub siab tias: “Yog kuv pheej ua zoo li no mus, tib neeg puas yuav xaus rau kev hawm kuv?” Tab sis tom qab ntawd kuv xav tias, “Kuv yuav tsis yuam leej twg mloog kuv. Kuv tsuas hais txog kuv tej kev xam pom xwb. Li cas los xij, kev mob siab ntso ua yog ib qho zoo thiab muaj kev lav ris.” Kuv thiaj li tsis muab qhov ntawd coj los mus xav ntau ntxiv lawm, ces tsuas ua mus ntxiv lawm xwb.

Tom qab ntawd peb tau ntsib ntau yam kev nyuaj rau kev tshaj txoj moo zoo thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau quag zog heev. Kuv los hnov zoo tib yam nkaus, li thiab. Kuv xav tham tawm qhib siab lug nrog txhua tus txog qhov uas kuv hnov zoo li cas, tab sis kuv yog ib tug saib xyuas, yog li yog tias kuv rais los xav phem tau yooj yooj yim, ces ntshe yuav tsis pom tshwm sim kuv qhov tsis muaj zog li pod? Lwm tus yuav xav li cas rau kuv yog lawv paub tias kuv lub siab mas me tshaj? Tsis yog lawv txoj kev xav zoo txog kuv yuav raug puas tsuaj lod? Kuv xav tias “Yog kuv tham txog qhov zoo tag nrho thiab coj txhua tus mus rau txoj kev zoo, qhov ntawd tsis txhawb siab rau txhua tus thiab lod?” Yog li nyob hauv txhua qhov kev sib qhia kuv thiaj li tsom ntsoov rau tej teeb meem uas kuv tau ntsib nrog qhov kev xav zoo, kuv tau vam khom rau Vajtswv dhau los ntawm txoj kev txom nyem tau li cas thiab kuv tau sawv los tswj txoj kev cov nyom tau li cas. Txhua tus xav tias kuv muaj lub siab thiab tuaj yeem ua tau txhua yam. Lawv puav leej hwm kuv. Qee zaum thaum muaj kev sib tham txog tes dej num nrog lwm tus, kuv yuav nthuav tawm tias kuv nyob hauv qab qhov nias qees hauv kuv tes dej num, tias kuv mas khwv heev kuv yuav luag tsis muaj sij hawm noj mov los sis so li kom lawv paub tias kuv txom nyem npaum li cas. Hauv tej kev sib sau ua ke, kuv tsis xav txog Vajtswv cov lus los sis tsis thim xav rau ntawm kuv tus kheej, tab sis tsuas xav txog qhov ua kom txhua tus xav tias kuv tej kev sib qhia mas tob thiab tseem ceeb heev. Yog tsis muaj kev paub txog qhov ntawd, kuv yuav tshaj qee cov lus qhuab qhia uas siab thiab kuv zoo siab tiag tiag uas tau pom lwm tus qhov kev pom zoo. Lub sij hawm dhau mus, muaj qee tus neeg tau pib los xub nug kuv thaum twg los xij uas lawv muaj ib qho teeb meem hauv lawv tes dej num. Txawm tias lawv tuaj yeem daws tau qhov ntawd los ntawm lawv tus kheej nrog rau kev xav me ntsis lawm los xij, lawv haj tseem cia kuv xub tawm lus xam pom ua ntej tso. Lawv yuav qhia kuv txog lawv cov yam ntxwv thiab lawv tej kev xav tob tshaj plaws hauv siab, ces kuv mas zoo siab tshaj uas paub tias lawv ntseeg kuv lawm. Thaum lub sij hawm dhaus mus, pom tias kuv khwv heev lawm tab sis kuv tsis tuaj yeem hnov txog ib qho kev qhuab qhia los ntawm Vajntsujplig thaum nyeem Vajtswv cov lus. Thaum muaj kev sib tham txog tes dej num nrog lwm tus, kuv txhua lo lus taw qhia puav leej tsis tseem ceeb thiab kuv tsis tuaj yeem pom tej teeb meem uas pom tau meej tshaj plaws hauv peb tes dej num li. Thaum kawg kuv paub tias kuv nyob rau ib tug yam ntxwv phem heev lawm. Kuv qhov kev khav theeb ploj mus tag lawm. Kuv keev xav tias kuv mas zoo tshaj, tab sis kuv hnov dheev kiag tam sid ntawd tias zoo li ib tug neeg ruam uas tsis muaj ib qho kev khav theeb li lawm. Muaj kev tsaus ntuj nti thiab kev mob ntau heev rau hauv kuv tus ntsuj plig.

Muaj ib hnub kuv tau nrog ob tug kwv tij sib tham thaum tus Kwv Tij Xub hais tias, “Kuv tau paub koj los tau ib ntus rau tam sim no lawm thiab koj ib txwm qhuas koj tus kheej thiab khav theeb. Koj yuav luag tsis hais txog koj tej kev lwj liam los sis tej kev txhaum rau hauv kev sib qhia li tab sis feem ntau tsuas tham txog tej yam zoo ntawm koj xwb, uas ua rau kuv xav tias koj ua tau zoo tshaj thiab yuav tau hwm koj. Thaum muaj tej teeb meem rau kuv tes dej num, koj tsis sib qhia rau ntawm cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, tab sis tsuas tham txog qhov koj tau ua tiav thiab qhov uas koj tau daws tej teeb meem zoo li cas xwb, yog li kuv thiaj li xav tias koj mas zoo heev thiab zoo dua peb txhua tus. …” Kuv mas tsis txaus siab lees txais qhov no los ntawm tus Tij Xub kiag li, tshwj xeeb mas thaum nws hais tias kuv ib txwm qhuas kuv tus kheej thiab khav theeb. Tej lus no tau nrov ncig hauv kuv lub taub hau. Txawm tias kuv tsis tau cav los xij, kuv hnov tawm tsam heev txog qhov nws hais. “Kuv yeej tsis tau hais kom koj hwm kuv. Kuv puas phem npaum li koj hais tiag tiag ma?” Kuv xav hais tias. Kuv tsuas yog tsis tuaj yeem lees txais qhov ntawd xwb, yog li kuv thiaj li tau nug lwm tus kwv tij txog qhov nws xav. Ua rau kuv ceeb, nws hais tias, “Koj yeej tsis tham txog koj txoj kev lwj liam los sis tej kev txhaum li. Kuv thiaj li tsis txais koj ntxiv lawm.” Qhov no tau ua rau kuv haj yam hnov phem tuaj. “Ua li cas nws thiaj li tuaj yeem hais tias nws tsis txais kuv ntxiv lawm? Puas yog tias kuv yog tus nkag siab tau nyuaj tshaj?” Kuv yeej xav hais qee yam los txhawb ntxiv rau lub meej mom, tab sis thaum pom nkawv ob leeg qhuab qhia thiab hais kuv zoo li ntawd lawm, ces kuv paub tias yuav tsum muaj ib qho laj thawj lawm xwb. Yog tias qhov nkawv tau hais ntawd muaj tseeb, ces kuv yeej muaj teeb meem xwb xwb!

Kuv tsis nkim sij hawm los mus nrhiav Vajtswv qee cov lus qhia tshwm rau cov neeg uas qhuas thiab ua tim khawv rau lawv tus kheej. Kuv tau nyeem qhov no tias: “Qhuas thiab hais lus tim khawv rau lawv tus kheej, khav lawv tus kheej, sim ua kom tib neeg qhuas lawv—cov noob neej qias vuab tsuab muaj peev xwm ua tau tej no. Qhov no yog qhov uas tos nco xwb ces tib neeg twb ua lawm thaum lawv raug tswj fwm los ntawm tej yeeb yam phem, thiab nws yog qhov uas yeej muaj tas li rau tag nrho cov noob neej qias vuab tsuab. Tib neeg ib txwm qhuas thiab hais lus tim khawv rau lawv tus kheej li cas? Lawv ua li cas thiaj li ua tau lub hom phiaj no? Ib txoj kev ces yog hais lus tim khawv txog qhov uas lawv raug kev txom nyem npaum li cas, lawv tau ua hauj lwm ntau npaum li cas, thiab lawv tau siv lawv tus kheej ntau npaum li cas lawm. Qhov ntawd ces yog, lawv siv tej yam no ua cov nyiaj uas lawv siv los qhuas lawv tus kheej, uas muab tau ib qho chaw siab zog, tawv zog, ruaj khov zog nyob hauv tib neeg lub siab rau lawv, es kom muaj neeg coob zog saib taus, qhuas, hwm, thiab haj tseem hawm, pe hawm, thiab caum lawv qab. Qhov ntawd yog qhov kev mooj tau loj tshaj plaws. Tej uas lawv ua kom ua tau lub hom phiaj no—tag nrho lawv tej kev qhuas thiab hais lus tim khawv rau lawv tus kheej—puas muaj laj thawj? Yeej tsis muaj li. Tej ntawd ces tshaj tus ciaj ciam ntawm qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog lawm. Cov neeg no tsis txaj muag kiag li: Lawv muaj plhus ntxhias hais lus tim khawv txog tej uas lawv tau ua rau Vajtswv thiab lawv tau raug kev txom nyem ntau npaum li cas rau Nws lawm. Lawv haj tseem khav lawv tej peev xwm, kev txawj, kev ntsib kev pom, thiab kev tshaj lij tshwj xeeb, los sis lawv tej tswv yim ntshe rau lawv tus kheej tej kev coj kev ua thiab tej tswv yim phem uas lawv siv los ua si nrog tib neeg thiab. Lawv tej kev qhuas thiab kev hais lus tim khawv rau lawv tus kheej ces yog khav lawv tus kheej thiab thuam lwm tus xwb. Lawv kuj tseem npog thiab zais lawv tus kheej, zais lawv tej kev qaug zog, tej yam tsis zoo, thiab tej yam ua tsis tau kom tib neeg txhob pom es kom tib neeg tsuas pom lawv qhov zoo xwb. Lawv twb tsis tau luag qhia rau lwm tus tib neeg thaum uas lawv xav phem; lawv tsis muaj lub siab tawv txaus yuav qhib siab lug thiab sib qhia nrog lwm tus, thiab taum lawv ua tej yam dab tsi yuam kev lawm, lawv sib zog muab qhov ntawd zais thiab npog cia xwb. Yeej tsis hais txog tej kev phom sij uas lawv tau tsim rau Vajtswv lub tuam tsev thaum lawv ua lawv tes dej num li. Thaum lawv tau pab me ntsis nyiaj los sis ua tau ib yam dab tsi me me tiav hlo, txawm li ntawd los xij, lawv mas maj nroo khav txog qhov ntawd xwb. Lawv tos tsis taus los qhia tag nrho lub ntiaj teb kom paub hais tias lawv muaj peev xwm npaum li cas, lawv lub peev xwm siab npaum li cas, lawv zoo npaum li cas, thiab lawv zoo tshaj li tej tib neeg dog dig npaum li cas. Qhov no tseem tsis yog ib txog kev qhuas thiab hais lus tim khawv rau lawv tus kheej thiab lod? Kev qhuas thiab hais lus tim khawv rau koj tus kheej puas nyob rau hauv tus ciaj cim ntawm qhov paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog ntawm txoj kev ua neej mas? Yeej tsis nyob li. Yog li ntawd thaum tib neeg ua li no, hom nthuav tawm tus moj yam zoo li cas mas? Kev khav theeb yog ib qho kev tshwm sim loj, dhau ntawd ces yog kev dag, uas muaj feem xyuam rau qhov kev txhua yam li qhov ua tau los ua kom lwm tus tib neeg saib lawv tsim txiaj. Lawv zaj keeb kwm mas ntom kawg nkaus; lawv tej lus ces yeej pom meej meej hais tias muaj kev txhawb siab thiab tswv yim ntxias dag, thiab lawv nrhiav tau ib txoj kev los zais qhov tseeb uas lawv khav theeb, tab sis qhov kawg tau los ntawm tej lawv hais ces yog qhov hais tias tseem ua kom tib neeg xav hais tias lawv zoo tshaj lwm tus, hais tias tsis muaj ib tug nrog lawv sib txig sib luag li, hais tias lwm tus mas yeej zoo swb lawv tag nrho. Thiab qhov no tseem tsis yog qhov kawg uas tau los ntawm tej tswv yim phem uas nyiag ua zais ntshis lod? Tus moj yam twg uas nyob rau ntawm lub ntsiab ntawm tej twv yim phem zoo li ntawd mas? Thiab puas tseem muaj ib lub ntsiabtwg ntawm txoj kev lim hiam nyob rau hauv mas? Qhov no yog hom moj yam lim hiam. Yeej pom tau hais tias tej tswv yim phem uas tib neeg siv ces yog raug coj qhia los ntawm ib tug moj yam txawj dag—yog li ntawd vim li cas ho hais tias lim hiam no mas? Qhov no ho muaj kev cuam tshuam dab tsi rau kev lim hiam mas? Nej xav li cas: Lawv puas yuav kam qhib siab lug txog lawv tej hom phiaj ntawm kev qhuas thiab kev hais lus tim khawv rau lawv tus kheej? (Tsis kam.) Yeej muaj ib qho kev ntshaw nyob tob puag hauv lawv lub siab, thiab tej uas lawv hais thiab ua ces tsuas yog pab rau qhov kev ntshaw ntawd xwb, thiab yog li ntawd tej hom phiaj thiab tej kev txhawb siab nyob tob puag hauv lawv lub siab ntawm tej lawv hais thiab ua thiaj li raug zais tob heev li. Piv txwv, lawv yuav siv kev dag los sis tej tswv yim dag los ua kom tau tej hom phiaj no. Tej qhov kev zais siab zoo li ntawd tseem tsis yog kev txawj ntxias dag hauv tus yeeb yam thiab lod? Thiab qhov kev txawj ntxias dag ntawd tseem tsis yog kev lim hiam thiab lod? Nws yeej hu tau hais tias lim hiam, thiab nws yeej nyob tob tshaj txoj kev dag(“Lawv Qhuas thiab Hais Lus Tim Khawv Txog Lawv Tus Kheej” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). Kuv xav txog qhov uas kuv tau coj tus cwj pwm zoo li cas rau hauv kuv tes dej num: Thaum cov kwv tij thiab cov nkauj muam muaj teeb meem, kuv ua zoo li kuv tau sib qhia thiab tau pab lawv lawm, tham txog qhov uas kuv tau daws tej teeb meem zoo li cas los mus khav kuv lub peev xwm hauv kev ua tes dej num thiab ua kom txhua tus xav tias kuv muaj peev xwm tshaj lawv. Thaum muaj kev sib tham txog tes dej num, thawj lo lus uas kuv hais tawm ces yog “Kuv,” muab kuv tus kheej nthuav tawm, ua kom tib neeg xav tias kuv paub qhov ntawd tag nrho lawm yog li lawv thiaj li hwm kuv. Kuv tau zais kuv qhov phem thiab qhov kev lwm liam rau lwm tus. Kuv yeej tsis tham txog kuv tus kheej tej kev nyuaj, tsis tshuaj xyuas txog kuv tus moj yam qias vuab tsuab hlo li. Tiam sis, kuv tau tham txog qhov zoo tag nrho los mus zais npog kuv tej kev txhaum, kom ua rau lwm tus xav tias kuv muaj lub siab zoo ces thiaj li hwm kuv. Kuv ib txwm tham txog qhov uas kuv raug kev txom nyem hauv kuv tes dej num zoo li cas thiab qhov uas nws nyuaj npaum li cas yog li lawv thiaj li pom tias kuv mas mob siab rau kuv tes dej num ua luaj. Thiab hauv kev sib sau ua ke tau pom meej tias kuv tsis muaj kev to taub txog Vajtswv cov lus los sis kuv tus kheej li, tab sis kuv tsuas yog tham muas phab muas lis, pheej hais txog tej nyuag dab neeg cuav tias kuv paub kuv tus kheej kom lwm tus thiaj li haj yam xav siab txog kuv ntxiv. Kev ua kom txaus siab xyiv fab rau lawv qhov kev ntxim hwm thiab ntxim hawm, kuv tau hais mus ntxiv thiab ua tej yam uas zoo li yog lawm thaum kuv tas zog khav kuv tus kheej thiab khav theeb tiag tiag, kom ua rau lwm tus lub siab nrug deb zuj zus ntawm Vajtswv. Tsis yog kuv tus cwj pwm raug ua los ntawm tus moj yam phem uas tau nthuav tawm rau hauv Vajtswv cov lus lawm lod? Txawm kuv ua dab tsi los xij los sis txawm pom kuv muab kuv tus kheej fij rau los xij, kuv lub hom phiaj yeej tsis yog ua kuv tes dej num kom tau zoo. Kuv tau ua txhua yam uas kuv tuaj yeej ua tau los tuav ruaj kuv qib dej num, ua rau lwm tus hawm kuv. Kuv tab tom taug txoj kev ntawm cov tawm tsam Khetos. Thaum kawg kuv tau paub kuv tus kheej qhov kev phom sij yog li kuv maj nroo taij thov Vajtswv, xav lees txim hloov dua siab tshiab.

Vajtswv cov lus no tau tshwm sim kiag tam siv los rau hauv siab tias: “Yog tias ib tug twg ua neej raws li txoj kev ua neej, ces lawv yuav qhib lawv tus kheej tawm thiab muab lawv tus kheej coj los nthuav tawm kom tag nrho tau li cas? Qhov no yog ua los ntawm kev qhib ib tug twg tus kheej thiab qhia kom meej meej rau lwm tus txog tej kev xav tseeb hauv tus ntawd lub siab, los ntawm txoj kev muaj peev xwm xyaum ua raws qhov tseeb, yam yooj yooj yim thiab dawb huv. Yog tias ib tug twg nthuav lawv txoj kev qias vuab tsuab tawm, ces lawv yuav tsum muaj peev xwm los paub lub ntsiab tseeb txog qhov teeb meem thiab ntxub thiab tsis nyiam lawv tus kheej tawm hauv lawv nruab siab tuaj. Thaum lawv muab lawv tus kheej coj los nthuav tawm tag nrho lawm, lawv yuav tsis ua txhua yam los piav qhia txog lawv tej cwj pwm, los sis lawv yuav tsis ua txhua yam los tiv thaiv tej cwj pwm ntawd lawm. … Qhov ib, tib neeg yuav tsum nkag siab lawv tej teeb meem tias tseem ceeb heev, soj ntsuam lawv tus kheej, thiab muab lawv tus kheej coj los nthuav tawm kom tag nrho. Lawv yuav tsum muaj ib lub siab ncaj ncees thiab ib tug cwj pwm ncaj ncees, thiab hais yam uas lawv tuaj yeem nkag siab txog tej teeb meem ntawd hauv lawv tus moj yam. Qhov ob, tib neeg yuav tsum xav tias lawv tus moj yam mas phem heev, lawv yuav tsum hais rau txhua tus tias, ‘Yog tias kuv rov qab nthuav ib tug moj yam uas qias vuab tsuab zoo li no tawm dua, thov kom nej txhua tus sawv los—qhuab ntuas kuv, thiab taw tes rau kuv. Tsis txhob npog ib yam dab tsi kiag li. Tej zaum kuv yuav tiv tsis taus thaum lub sij hawm ntawd, tiam sis kav tsij hais ntag. Ua hauj lwm ua ke los soj ntsuam kuv. Yog tias tus moj yam uas qias vuab tsuab no loj heev tuaj lawm, txhua tus, cia li sawv los, los muab kuv nthuav tawm thiab qhuab ntuas kuv. Kuv cia siab ntsoov tias txhua tus yuav soj ntsuam kuv, pab kuv, thiab pab kuv kom tsis txhob mus yuam kev.’ Tej zoo li no yog tus cwj pwm ntawm tus tib neeg uas xyaum ua raws qhov tseeb(“Txoj Kev Sib Koom Tes Uas Haum Xeeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau qhia txoj xub ke rau kuv. Kuv txawm to taub kuv tej teeb meem ntau npaum li cas los xij, kuv paub tias kuv tsis tuaj yeem ua tau zoo li ntawd mus ntxiv. Kuv yuav tsum coj ncaj thiab qhia tawm kuv tus kheej kom txhua tus pom txog tej kev txhawb siab nyob tom qab kuv tej kev nqis tes ua yog li lawv thiaj li pom tias kuv tau qhuas kuv tus kheej, khav theeb, thiab taug txoj kev ntawm cov tawm tsam Khetos. Qhov no mas tseem ceeb tshaj plaws.

Hauv qhov kev sib sau ua ke tom ntej, kuv tau los ntxuav huv si rau ntawd ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam hauv ntej lawm thiab tau thov lawv txoj kev pab thiab tawm tswv yim. Tom qab tau qhib siab hlo lawm, kuv hnov kaj siab lug ntau heev. Lwm tus tau siv sij hawm li ob peb hnub los xav ntawv hauv xov tooj tuaj taw qhia kuv tej teeb meem rau kuv, hais tias, “Koj ib txwm khav theeb rau koj tes dej num. Ua rau kuv cia li tsis xav nrhiav cov hauv paus ntsiab lus hauv kuv tes dej num mus ntxiv lawm, tab sis tsuas yog cia siab rau koj lawm xwb. Kuv xav tias koj paub qhov ntawd tag nrho lawm ces yuav yooj yim dua yog nug koj.” Qee leej ntawm lawv tau hais tias, “Tsis ntev los no kuv tsis tau kawm ib yam dab tsi txog Vajtswv li, tab sis tsuas yog tau kawm kom hwm koj ntxiv xwb, xav tias koj mas muaj peev xwm rau txoj hauj lwm thiab lav ris rau koj tes dej num huv sis. Kuv hwm koj tiag tiag li lawm.” Thaum hnov txhua yam no mas ua rau kuv tus siab tiag tiag. Kuv cia li tsis tuaj yeem ntseeg tias qhov no yog qhov uas ua tau los ntawm kuv tes dej num hauv txhua lub hlis los no. Kuv hnov ntxhov siab heev thiab tsis kaj siab li, xav tias Vajtswv yuav tsum ntxub kuv xwb xwb. Kuv tau poob qis mus rau qhov phem tiag tiag. Tab sis dhaus los ntawm kev taij thov Vajtswv xwm yeem thiab nrog rau lwm tus txoj kev pab thiab kev txhawb nqa, ces thaum kawg kuv paub tias Vajtswv tsis yog ua qhov no los mus tshem kuv tawm tab sis los yaug kuv kom dawb huv thiab hloov pauv kuv xwb. Yog tias qhov no tsis tshwm sim, kuv yuav tsis pom tias kuv nyob rau txoj kev tsis yog lawm. Qhov no yog Vajtswv txoj kev cawm dim uas zoo tshaj rau kuv! Thaum kuv to taub Vajtswv txoj kev xav lawm, kuv thiaj li txiav txim siab los mus thim xav rau ntawm kuv tus kheej thiab txaus siab hlo los lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag lawm.

Kuv tau nyeem qee cov lus ntawm Vajtswv cov lus tias: “Ib txhia tib neeg pe hawm Povlauj tshwj xeeb. Lawv nyiam tawm mus sab nrauv thiab hais tej lus thiab ua txoj dej num, lawv nyiam mus sib sau ua ke thiab sib qhuab qhia, thiab lawv nyiam cov tib neeg uas mloog lawv hais, pe hawm lawv, thiab nyob ncig lawv. Lawv nyiam kom muaj meej mom rau hauv lwm tus nruab siab, thiab lawv qhuas nws thaum lwm tus pom tus duab uas lawv tau qhia tawm. Cia peb los tshuaj xyuas lawv tus yeeb yam los ntawm tej cwj pwm no: Dab tsi yog lawv tus yeeb yam? Yog lawv coj zoo li no tiag tiag, ces yeej qhia pom txaus lawm tias lawv yog neeg khav theeb thiab tsab ntse. Lawv tsis pe hawm Vajtswv kiag li; lawv nrhiav ib lub meej mom siab dua thiab xav muaj hwj chim tshaj lwm tus, xav kom muaj tej ntawd, thiab xav muaj meej mom rau hauv lawv nruab siab. Qhov no yog tus duab qub qub ntawm Ntxwgnyoog. Tej xwm txheej ntawm lawv tus yeeb yam uas pom meej yog kev khav theeb thiab kev tsab ntse, ib qho kev tsis txaus siab pe hawm Vajtswv, thiab ib qho kev ntshaw uas xav kom lwm tus pe hawm. Tej tus cwj pwm zoo li no tuaj yeem ua rau koj pom meej rau hauv lawv tus yeeb yam(“Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Piv txwv li, yog kev khav theeb thiab kev tsab ntse tau muaj nyob rau hauv koj lawm, koj yuav tsum pom tias nws tsis tuaj yeem saib xyuas kom txhob tawm tsam Vajtswv; koj yuav hnov tias raug yuam kom tawm tsam Nws. Koj yuav tsis ua qhov ntawd rau lub hom phiaj; koj yuav ua raws li qhov kev tswj hwm ntawm koj tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse. Koj qhov kev khav theeb thiab tsab ntse yuav ua rau koj saib tsis taus Vajtswv thiab pom Nws zoo li tsis muaj qab hau li; lawv yuav ua rau kom koj qhuas koj tus kheej, tso koj tus kheej tshwm sim tawm xwm yeem, thiab, thaum kawg, yuav zaum hauv Vajtswv lub chaw thiab hais lus tim khawv rau koj tus kheej. Thaum kawg, koj yuav tig xav koj tus kheej tej tswv yim, koj tus kheej txoj kev xav, thiab koj tus kheej tej kev xav phem nkag los rau qhov tseeb kom raug pe hawm. Saib seb tib neeg tau ua phem ntau npaum li cas rau hauv qab qhov kev tswj hwm ntawm lawv tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse!(“Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Tej kev nthuav tawm hauv Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv tias qhov ntawd yog kuv tus yeeb yam khav theeb uas tau tsav kuv los mus nrhiav lub meej mom siab ntxiv nyob rau hauv lwm tus lub siab thiab tias kuv tau tawm tsam Vajtswv lawm. Raug tswj los ntawm tus yeeb yam khav theeb no, kuv pib hnov txaus siab rau kuv tus kheej thaum kuv pom tej ua tau los hauv kuv tes dej num thiab kuv tau qhuas kuv tus kheej thiab khav theeb ntxhia txog qhov kuv tuaj yeem ua tau. Qhov kuv tau hais thiab tau ua ntawd mas tsuas yog ua kom pom tseeb, kom nthuav tawm kuv tej kev txawj ntse thiab tej peev xwm. Kuv tau khav yam tsis txaj muag li tias kuv mas raug txom nyem zoo li cas rau hauv kuv tes dej num, tias sab npaum li cas, tias kuv tau daws tej teeb meem zoo li cas, txhua yam ua kom lwm tus xav tias kuv zoo tshaj lawv, tias kuv mas tshwj xeeb tshaj. Kuv tsuas yog ua kom tib neeg hwm kuv thiab qhuas kuv xwb. Qhov no tsis yog ib tug tawm tsam Khetos tus moj yam lod? Yog nkaus li Povlauj ntag. Nws mas nthuav tawm nws txoj kev paub thiab tej kev txawj ntse xwm yeem los ntawm nws txoj kev qhia thiab tes dej num, khav ntxhias kom ua rau lwm tus qhuas nws. Nws ib txwm sau ntawv mus rau cov pawg ntseeg khav ntxhias txog qhov uas nws tau ua dej num thiab qhov uas tau txom nyem ntau npaum li cas rau tus Tswv txhawm rau kov yeej tib neeg lub siab. Qhov nws tau ua dej num thiab tau siv zog ua ntawd mas tsis yog ua nws tes dej num kom zoo los sis tsis ua tim khawv rau Khetos tus uas yug los ua neeg, tab sis tsuas yog ua kom tiav hlo rau nws tej kev ntsaw thiab tej kev xav tau xwb. Txawm tias nws tau ua dej num los sis tau txom nyem ntau npaum li cas los xij los sis muaj tib neeg pes tsawg leej hawm nws los xij, vim nws tsis caum raws qhov tseeb thiab nws mas tsuas xav loj zuj zus tuaj, thaum kawg nws cia li ua tim khawv ntxhias tias nws tus kheej yog Khetos. Qhov no tau ua txhaum loj heev rau Vajtswv tus moj yam lawm ces Vajtswv thiaj li tau rau txim nws rau qhov ua txhaum ntawd. Kuv mas muaj tus yeeb yam yog kiag li Povlauj tus ntag. Kuv mas khav theeb tshaj thiab txawj dag heev, nyiam lub meej mom, ib txwm qhuas kuv tus kheej thiab khav ntxhias kom txhua tus hawm kuv, yuav tsis muaj chaw rau Vajtswv nyob hauv lawv lub siab lawm thiab lawv yuav tsis vam khom rau Vajtswv los sis tsis nrhiav qhov tseeb thaum tej teeb meem tshwm sim tuaj. Kev ua kuv tes dej num li no mas yog kev tawm tsam Vajtswv thiab yog kev piam sij rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv yeej tsis tau xav tias qhov kev phem thiab kev tawm tsam Vajtswv zoo li ntawd yuav los ntawm kev ua neej nrog kuv tus yeeb yam khav theeb. Yog kuv tsis lees txim hloov dua siab tshiab, tsis qeeb los sis sai kuv yuav ua rau Vajtswv chim thiab tau txais kev rau txim. Yog tias tsis muaj Vajtswv txoj kev qhuab qhia thiab kev pab thiab kev txhawb nqa ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam, kuv yuav tsis tau thim xav rau ntawm kuv tus kheej. Qhov ntawd yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiab txoj kev cawm dim uas loj tshaj uas ua rau kuv raug qhia tshwm zoo li ntawd.

Xav txog qhov ntawd, thaum kuv ua tiav txhua yam hauv kuv tes dej num lawm thiab tau pom tej teeb meem, qhov ntawd puav leej los ntawm Vajtswv txoj kev qhuab qhia thiab kev coj qhia. Yog tsis muaj Vajntsujplig tes dej num, ces kuv tsuas yog ib tug niag neeg ruam uas tsis tuaj yeem to taub txog dab tsi li. Kuv tsis muaj qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb kiag li, tab sis kuv mas khav theeb tshaj thiab tsab ntse tshaj, sib txeeb rau Vajtswv lub chaw yam tsis paub txaj muag li. Kuv mas tsis txawj xav kiag li! Kuv tsis tau sib qhia qhov tseeb los sis tsis ua tim khawv rau Vajtswv hauv kuv tes dej num, tab sis tsuas yog khav theeb thiab ua rau tib neeg nkag siab yuam kev nkaus xwb—cas yuav txawj phem zoo li no! Tom qab ntawd kuv pib ntxub kuv tus kheej tiag tiag li. Kuv tsis xav ua li ntawd mus ntxiv lawm, yog li kuv tau los taij thov rau Vajtswv tias: “Nyob zoo Vajtswv, kuv tau ua tsis yog ntau heev lawm! Kuv pom tias kuv khav theeb thiab tsis txawj xav ua luaj li. Ua Tsaug rau Koj qhov muab lub hwv tsam rau kuv los lees txim hloov dua siab tshiab. Kuv yuav rau siab ntso xyaum ua qhov tseeb txij no mus thiab taug txoj kev uas yog. Thov coj kuv kev.”

Tom qab ntawd kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Yus yuav ua cas es thiaj li tsis qhuas thiab hais lus tim khawv rau yus tus kheej? Hais txog qhov no mas, ces yog kev nthuav tawm txog koj tus kheej los ua kom tau lub hom phiaj ntawm kev qhuas thiab kev hais lus tim khawv rau koj tus kheej thiab tshoov kom lwm tus muaj kev hwm, uas tsis yog qhib siab lug thiab nthuav tawm txhua yam txog koj tus kheej tiag tiag—tej no mas txawv nyob rau hauv lub ntsiab tseeb. Tej no tseem tsis ntxaws thiab lod? Piv txwv, yog yuav qhib siab lug thiab nthuav tawm koj tej kev txhawb siab uas zais ntshis thiab tej kev xav, ces dab tsi yog qhov kev hais lus, kev nthuav tawm uas muaj kev paub-tus kheej? Tej kev nthuav tawm twg uas ua rau lwm tus qhuas thiaj li yog kev qhuas thiab ua tim khawv rau yus tus kheej? Tig rov xav txog qhov uas seb koj thov Vajtswv li cas thiab nrhiav qhov tseeb thiab ua tim khawv los ntawm tej kev sim siab ces yog kev qhuas thiab kev ua tim khawv rau Vajtswv. Qhov kev ua li no mas tsis yog kev qhuas thiab kev ua tim khawv rau yus tus kheej. Kev qhiav tshwm yus tus kheej mas yeej muaj tej kev txhawb siab: Yog hais tias ib tug neeg twg txoj kev txhawb siab yog yuav nthuav tawm rau txhua tus txog lawv qhov kev qias vuab tsuab hos tsis yog qhuas lawv tus kheej, ces lawv tej lus yuav muaj tiag, muaj tseeb, thiab muaj raws li qhov tseeb; hos yog lawv txoj kev txhawb siab yog yuav ua kom lwm tus hwm lawv, yuav dag lwm tus thiab zais lawv lub ntsej muag tiag tiag kom lwm tus txhob paub, yuav cheem lawv tej kev txhawb siab uas zais ntshis, qhov kev qias vuab tsuab los sis kev qaug zog thiab kev xav phem kom tsis txhob raug nthuav tawm rau lwm tus pom, ces lawv qhov kev hais lus yeej muaj kev txawj dag thiab muaj kev dag. Tseem yuav tsis muaj ib qho sib txawv loj kawg kiag nyob rau ntawm no thiab lod?(“Lawv Qhuas thiab Hais Lus Tim Khawv Txog Lawv Tus Kheej” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). “Thaum hais lus tim khawv rau Vajtswv, nej yuav tsum tham kom ntau txog qhov Vajtswv txiav txim thiab qhuab ntuas li cas rau tib neeg, yam kev sim siab twg uas Nws siv tsim kho tib neeg kom zoo thiab hloov pauv lawv tej moj yam. Nej kuj yuav tsum tham txog qhov raug nthuav tawm kev lwj liam ntau npaum li cas rau hauv nej qhov kev ntsib kev pom thiab, nej thev taus ntau npaum li cas thiab thaum kawg nej raug txeeb tau li cas los ntawm Vajtswv; tham txog qhov nej muaj kev paub tiag ntawm Vajtswv txoj dej num ntau npaum li cas, nej yuav tsum ua tim khawv li cas rau Vajtswv thiab pauj Nws rov qab rau Nws txoj kev hlub. Nej yuav tsum muab lub ntsiab tseem ceeb nkag rau hauv hom lus no, nrog rau muab nws tso rau hauv kom muaj txheej txheem yooj yim. Txhob tham txog tej kev xav qhuav qhawv. Tham txog yam muaj tseeb thiab muaj tiag kom ntau. Qhov no yog yam nej yuav tsum ntsib thiab pom. Txhob npaj nej tus kheej kom zoo nkaus li muaj txhij txhua lawm, txhob sib zog khav tej kev xav qhuav qhawv; kev ua li ntawd yuav ua rau tshwm sim nej qhov kev khav theeb thiab tsis muaj qab hau. Nej yuav tsum tham kom ntau txog tej yam muaj tseeb los ntawm nej txoj kev ntsib kev pom tiag uas yog qhov tseeb tseeb thiab los hauv lub siab los; qhov no yog qhov muaj txiaj ntsig tshaj plaws rau lwm tus, thiab tsim nyog tshaj plaws rau lawv pom(“Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv tias kuv yuav tsum tsom ntsoov rau kev thim xav thiab paub rau ntawm kuv tus kheej dhau los ntawm tej kev ntsib kev pom los mus kho kuv qhov teeb meem ntawm kev qhuas kuv tus kheej thiab kev khav theeb. Kuv yuav tsum tau txais kuv tej kev txhawb siab kom yog thaum muab kev sib qhia thiab tham ntau ntxiv txog tej kev lwj liam uas kuv tau nthuav tawm, tshuaj xyuas kuv tej kev tshawb siab thiab tej kev tsis dawb huv, tham txog qhov uas kuv tau ntsib tau pom txog qhov raug txiav txim los ntawm Vajtswv cov lus, qhov uas kuv tau to taub txog kuv tus kheej tiag, qhov uas kuv tau to taub txog Vajtswv tus moj yam thiab Nws txoj kev hlub tiag, thiab siv kuv tej kev ntsib kev pom tiag los mus qhuas thiab ua tim khawv rau Vajtswv. Qhov ntawd thiaj li yog kev ua kuv tes dej num uas tseeb tiag. Hauv qhov kev sib sau ua ke tom ntej, kuv tau npaj siab tshuaj xyuas qhov uas kuv txawj dag thiab khav theeb txhawm rau lub meej mom, thiab qhov uas Vajtswv tau npaj ib qho xwm txheej los hais kuv thiab ua kom kuv pom kuv qhov qias neeg. Tom qab ntawd ib tug kwv tij tau hais rau kuv tias, “Koj qhov kev ntsib kev pom tau qhia rau kuv tias txawm peb muaj cov moj yam lwj liam los xij, peb tsuas yuav tsum tau lees txais qhov raug txiav txim thiab raug qhuab ntuas los ntawm Vajtswv cov lus, xyaum ua raws qhov tseeb thiab tso peb cev nqaij daim tawv tseg, ces peb thiaj li yuav raug hloov pauv. Kuv kuj pom tias txhua yam uas Vajtswv tau ua yog los mus cawm tib neeg.” Kuv mas ris tus txiaj tus ntsig rau Vajtswv puv npo thaum kuv hnov qhov no. Qhov tau txais kev to taub ntawm kuv tus kheej no mas puav leej ua rau raug txiav txim thiab raug rau txim los ntawm Vajtswv cov lus.

Tom qab ntawd lawm kuv mam pib txawj xav txog kev to taub qhov no hauv kuv tes dej num. Thaum kuv pom tej qho yuam kev hauv lwm tus tej dej num lawm, kuv yuav taij thov rau Vajtswv, teeb kuv tej kev txhawb siab kom ncaj ncees thiab nthuav tawm kuv tej kev xam pom kom nyob nruab nrab. Kuv tsis khav theeb li yav dhau los lawm. Kuv kuj tseem nrhiav qee cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb los mus qhia nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Hauv qhov kev sib sau ua ke, kuv yuav tshuaj xyuas tej kev txhawb siab thiab tej kev tsuas tsis huv hauv kuv tej kev nqis tes ua thiab tej moj yam lwj liam uas kuv tau nthuav tshwm kom lwm tus paub txog kuv tiag. Los ntawm kev xyaum ua raws li no, kuv hnov muaj kev thaj yeeb lug hauv kuv lub siab thiab kuv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv rov zoo li qub lawm. Ib ntus tom qab ntawd, kuv hnov tias lwm tus tau coj rau kuv yog lawm thiab tsis hwm kuv zoo li qhov lawv ua dhau los lawm. Thaum kuv tau hais los sis tau ua tsis haum raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, lawv tau taw qhia qhov ntawd tawm yog li kuv thiaj li tuaj yeem teeb tau txhua yam ncaj ncees. Kev sib coj sib tham nrog lwm tus li no mas ywj pheej tiag tiag. Kuv ua Vajtswv tsawg tiag tiag rau txoj kev npaj qhov xwm txheej no los yaug kuv kom dawb huv thiab hloov pauv kuv!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj