Kev Puas Tsuaj Los Ntawm Kev Khav Theeb

February 4, 2022

Sau los ntawm Zuajyiv, Teb Chaws Xabpees

Ob peb xyoos tag los, Kuv tau ua txoj hauj lwm ywg dej nrog cov nus thiab cov viv ncaus kwv tij thiab cov nkauj muam uas muaj hnub nyoog yuav luag ib yam. Lawv mas rau siab heevthiab muaj kev lav ris zoo heev. Lwm tus keev qhuas lawv, ua rau kuv cia li hwm lawv heev. Kuv cia siab tias muaj ib hnub yuav zoo li lawv thiab lwm tus ho hwm yus. Tom qab ntawd, kuv raug xa mus nyob rau lwm pawg ntseeg lawm. Tsis ntev pes tsawg ua ntej ib tug thawj coj nyob rau tov raug tshawb pom tias yog tus ib tug thawj coj cuav ces thiaj li raug hloov vim tsis ua txoj hauj lwm muaj qab hau thiab kuv raug xaiv mus ua tus thawj coj hauv pawg ntseeg ntawd lawv lub chaw. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas paub kuv kuj txhawb nqa kuv, hais tias, “Vajtswv tab tom txhawb tsa koj, koj yuav tsum tuav qhov ntawd kom zoo tshaj plaws.” Kuv yeej paub tias tes dej num no yog ib qho kev lav ris loj thiab kuv xav tias qhov no yuav yog ib lub hwv tsam zoo rau kuv los ua pov thawj kuv tus kheej. Yog hais tias kuv ho ua tau zoo, cov kwv tij thiab cov nkauj muam kuj yuav saib siab kuv. Kuv tau txiav txim siab ntsiag to los mus ua tes dej num no kom tau zoo tshaj plaws.

Nyob rau txhua pawg qhov kev sib sau ua ke tom qab ntawd, kuv tau tshuaj xyuas qhov tus thawj coj qub tsis tau ua txoj hauj lwm muaj qab hau thiab keev hais qhov tsis zoo, thiab txhua txhua npau taws rau lawv tiag tiag. Thaum pom tej no lawm, kuv keev ceeb toom rau kuv tus kheej tas li tias tam sim no cov kwv tij thiab cov nkauj muam tuaj yeem paub tau cov thawj coj cuav lawm thiab tau vam tias kuv yuav ua txoj hauj lwm kom muaj qab hau. Kuv yuav tsum siv zog ua hauj lwm thiab rau siab ntso ua kom kov yeej lawv lub siab. Yog ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg, Kuv yuav tsum yog ib tug uas rau siab ua hauj lwm tshaj plaws thiab txaus siab los mus tiv kev txom nyem ntau dua lwm tus, thiab tuaj yeem txi ntau dua lwm tus, ib yam. Kuv yuav tsum muaj txoj kev ntseeg ntau dua lwm tus thaum tej sim siab los txog thiab tsis xav phem thaum lawv ua li ntawd lawm. Kuv yuav tsum tau ua txhua yam kom zoo dua lwm tus hauv paug ntseegrau txhua fab yog li txhua tus thiaj li yuav hu nkauj qhuas kuv tas li. Vim raug tswj los ntawm tej kev xav zoo li ntawd, kuv tus kheej mas khwv heev nrog txhua pab pawg tej kev sib sau ua ke thiab mus pw lig txhua hmo. Qee zaus, thaum tab tom nrog lwm tus sib tham, kuv txhob txwm hais tawm tias kuv mas khwv ua luaj nrog pawg ntseeg txoj hauj lwm ces thiaj li ua rau kuv mus pw lig. Thaum lawv hnov li no, lawv xav hais tias kuv mas muaj kev lav ris tshaj thiab txaus siab los tiv kev txom nyem, thiab yeej hais rau kuv kom saib xyuas kuv tus kheej tas li. Lawv kuj muab phaj tshab nrog tej khoom haus tuaj ntawm lawv tsev rau kuv thiab. Thaum twg los xij ib tug ntawm lawv muaj ib tug yam ntxwv tsis zoo, kuv maj nroos mus pab txhawb lawv txawm hais tias huab cua yuav zoo li cas los xij. Hauv tej kev sib sau ua ke, kuv tau qhia rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam txog li ub li no uas cov xav tsis zoo los ntev lawm, tab sis kuj rov qab tig los xav zoo dua thaum kuv tau los sib qhia nrog lawv. Ces txhua tus xav hais tias kuv mas ntxim hlub tshaj thiab siab ntev heev, txawm tias kuv hnub nyoog tseem hluas. Yuav tau txais ib txoj hauj lwm ntawm pawg ntseeg, thaum uas muaj ib tug hloov siab tau tshwm sim, kuv maj nroos los nug tus tub qhe tshaj txoj moo zoo kom mus sib qhia nrog lawv thiab qee zaus kuv tus kheej haj tseem mus koom hais lus tim khawv nrog lawv thiab. Tom qab ntawd, txoj hauj lwm tshaj txoj moo zoo tau pib loj zuj zus tuaj thiab hauv ib qho kev sib sau ua ke, kuv tau hais rau lwm tus tias: “Saib ma? Peb txoj hauj lwm tshaj txoj moo zoo yeej tsis loj tshaj li yav tag los lawm, tab sis tam sim no peb muaj neeg los lees txais Vajtswv txoj hauj lwm txhua hli. Peb haj tseem siv zog ntau dua qub.” Ces cov kwv tij thiab cov nkauj muam xav hais tias tau txais txoj hauj lwm tshaj txoj moo zoo txij thaum kuv tau tuaj txog lawm, thiab lawv hwm kuv thiab haj tseem pe hawm kuv ntau tshaj qub lawm. Thaum kuv sib qhia kuv tej kev ntsib kev pom rau hauv tej kev sib sau ua ke, kuv tau hais txog qee yam ua piv txwv ntawm kev to taub qhov zoo. Kuv mas ntshai tsam tias yog kuv hais txog kuv qhov kev qias vuab tsuab ntau dhau lawm, ces lwm tus ho yuav xav tias kuv mas qaug zog thaum muaj tej teeb meem tshwm sim tuaj thiab tias kuv lub siab me, ces yuav tsis hwm kuv ntxiv lawm. Yoli ntawd kuv thiaj li hais txog kuv qhov tsis zoo los sis qhov qaug zog me me xwb los sis kuv tau nthuav tawm txoj kev qias vuab tsuab li cas. Kuv ho nrhiav qhov tseeb li cas, xyaum ua raws Vajtswv tej lus thiab kuv ua kuv tes dej num raws kev ntseeg li cas thiab tau pom Vajtswj cov lus qhia lawm, kuv puav leej tau tham txog qhov ntawd tag lawm, ua tib zoo hais txhua yam ua me me ntxaws ntxaws tib si lawm. Vim hais tias kuv tau sib qhia zoo li no los ntev lawm, lwm tus thiaj li xav hais tias kuv mas txawj caum raws qhov tseeb tshaj thiab tias kuv tuaj yeem nrhiav txoj hau kev ntawm kev xyaum ua tas li. Lawv yuav nrhiav kuv txhawm rau sib qhia thaum lawv ntsib tejkev nyuaj.

Tom qab me ntsis, txhua fab ntawm pawg ntseeg txoj hauj lwm tau pib muaj ntau zuj zus tuaj. Tib neeg txoj kev ntseeg tau loj hlob tuaj, thiab neeg xav ua lawv tes dej num ntau zuj zus. Thaum pom tej kev ua tau zoo li no lawm, Kuj haj tseem xav ntau ntxiv tias kuv mas zoo li tus ncej tse ntawm pawg ntseeg lawm. Kuv tswj kuv tus kheej tus yees thiab tham lus txaus ntseeg dua qub rau txhua qhov chaw uas kuv tau mus. Kuv xav hais tias kuv ua tau zoo tsha thaum ua ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg, thiab tias kuv mas tsim nyog tau txais kuv qib dej num lawm. Thaum ua hauj lwm nrog lawm tus, kuv yeej tab ua tus ntaus thawj tas li. Kuv kav theeb yam li kuv zoo dua lawv kom lawv qhua kuv thiab ua raws li qhov kuv hais. Muaj ib zaug, peb yuav tau khiab ib lub tsev los mus sib sau ua ke. Ib tug tub qhe thiab ib tug kwv tij uas yog ob tug ua hauj lwm nrog kuv tau mus tshuaj xyuas lub tsev. Kuv xav hais tias: “Kuv yuav tsum yog tus txiav txim rau ib qho xwm txheej tseem tseem ceeb zoo li no. Neb tsis tuaj yeem muab kev pom zoo rau qhov ntawd tau yog kuv tus kheej tsis tau pom qhov ntawd li.” Feem ntau, kuv twb paub hauv siab lawm tias tus tij laug no mas nws muaj hnub nyoog siab dua thiab tau ntsib tau pom ntau dua kuv thiab tias nws paub zoo dua kuv tias lub tsev ntawd yuav zoo los sis tsis zoo. Tab sis kuv tas zog xav txog qhov uas yuav muab kuv qhov kev txawj ntse qhia tawm li cas, xav hais tias: “Thaum tab tom khiab ib lub tsev lwm yam uas yuav tau xav txog thiab tej teeb meem uas yuav tau xav txog yog dab tsi?” Yog li kuv thiaj li tau nug qee nqe lus nug thiab kom lawv mus nug ntxiv. Thaum kawg, tau pom tej yam teeb meem nyob rau hauv lub tsev ntawd thiab thaum ob tug nrog kuv ua hauj lwm ua ke tau pom nkawv hais tias, “Wb mas txaj muag tshaj. Wb muaj hnub nyoog dua koj, tab sis wb tsis ua tib zoo saib tej no li koj hais.” Kuv hnov zoo siab tshaj rau kuv tus kheej heev thaum kuv hnov li no. Txij thaum ntawd los, txhua tus tuaj ntsib kuv los mus nrhiav kev tawm thiab tham txog txhua yam. Thaum lub sij hawm dhau mus, Cov neeg uas kuv ua hauj lwm nrog tseem pib tsis tshua ua hauj lwm me ntsis, Tsuas tos kuv los mus tawm tswv yim txhua yam. Lawv cia li pib vam khom rau kuv ntau zuj zus lawm.

Kuv maj mam pom tau tias kuv lub meej mom nyob rau ntawm cov neeg ua hauj lwm ua ke tau pib loj zuj zus tuaj lawm Thiab tias kuv yuav tsum yog tus txiav txim txhua yam hauv pawg ntseeg tej xwm txheej, txawm yuav loj los sis me. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau hwm kuv los mus muab kev sib qhia lawv rau thaum ntsib kev nyuaj txhua yam. Kuv xav tias kuv tus kheej tseem ceeb heev rau pawg ntseeg thiab kuv keev mloogzoo li yus txaus siab siab rau yus tus kheej heev. Qee zaum kuv kuj xav hais tias kev tsis muaj hmoo yuav tshwm sim rau cov uas hwm rau, thiab ua rau kuv hnov tsis kaj siab thiab nug kuv tus kheej tias: “Txhua tus hwm kuv ntau tshaj lawm—puas yog kuv ua yuam kev lawm ne?” Tab sis tom qab ntawd kuv ho xav hais tias: “Kuv yog ib tug thawj coj. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam yeej tsim nyog muab lawv tej teeb meem coj los rau kuv daws. Thiab yeej muaj qee yam teem meem lawv muaj uas kuv tuaj yeem daws tau tej ntawd. Tej no yog yam uas lawv ib txwm vam khom rau ntawm kuv! Leej twg thiaj li tsis nyiam tus uas pab tau lawv?” Thiab yogli kuv thiaj li tsis qhuav ntsej Vajntsujplig cov lus thuam thiab lus ceeb toom lawm thiab tsis ntsuam xyuas kuv tus kheej tus yam ntxwv los sis txoj kab kev uas kuv taug ntawd. Tab sis, kuv tsuas taug tib txoj kev qub uas yuam kev ntawd xwb. Kiag thaum Vajtwv tau qhuab ntuas thiab qhuab qhia kuv tau ua rau kuv lub siab uas loog tag ntawd mam li pib ras heev txog.

Muaj ib tag kis thaum kuv sawv los, kuv hnov mob kuv lub qhov muag sab lauj heev. Ua rau los kua muag tas li thiab thaum kuv saib hauv daim iav, kuv pom tias tag nrho kuv saib ntsej muag sab lauj twb khov tag lawm. Ua rau kuv tsis tuaj yeem qi kuv lub qhov muag los sis qhov ncauj tau li. Kuv tsis paub tias xyov yog tshwm sim dab tsi. Thaum sib sau ua ke nyob rau hnub ntawd thaum tav su, ib tug viv ncaus tau ceeb tag thaum pom kuv thiab tau hais tias qhov no yog ntsej muag txhav lawm thiab tias kuv yuav tsum tau nrhiav kev kho kiag tam sim ntawd. Nws hais tias yog kuv tseem qeeb, kuv lub ntsej muag yuav tsis rov los zoo li qub lawm. Qhov no mas yog ib yam phem tiag tiag thiab kuv lub siab cia li khoob lug lawm. Ua cas kuv ho yuav muaj tus mob zoo li no thaum tseem hluas tag npaum? Yog hais tias qhov nws hais muaj tseeb ces kuv lub ntsej muag yuav caws pliav tag, ces kuv yuav ua kuv tes dej num tau li cas? Kuv yuav ntsib tej tib neeg tau li cas? Kuv xav tsis tawm dab tsi tag nrho huv si li lawm thiab tom qab ntawd kuv cia li pib qaug zog puag hauv lub siab tuaj. Lwm puav leej tau tham txog kuv qhov mob tab sis hauv kuv lub taub hau mas ntxhov quas niab xwb. Kuv cia li tsis muaj ib lub zog li lawm.

Hnub ntawd thaum rov los tsev, kuv twb pom kev tsis tseeb tag nrho. Kuv xav thov Vajtswv tab sis tsis paub xyov yuav hais dab tsi. Tag nrho yam kuv ua tau ces tsuas yog thov kom Vajtswv pab coj kuv kev mus ntxiv los mus tswj kuv lub siab thiab nrhiav qhov Nws txoj kev xav. Tam sim ntawd kuv ho xav txog ib zaj nkauj qhuas ntawm Vajtswv ib nqe lus tias: “Thaum txoj kev txom nyem ntawm kev mob kev nkeeg los raug rau koj lawm, koj yuav ntsib yuav pom txoj kev mob kev nkeeg ntawd li cas? Koj yuav tsum los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los thov Vajtswv, nrhiav kom paub Nws txoj kev xav thiab saib kom meej tias seb hom kev ua txhaum dab tsi uas koj tau ua lawm los sis tej kev qias vuab tsuab dab tsi uas koj tseem daws tsis tau tau. Koj tsis tuaj yeem daws tau tiam sis raug txom nyem ntawm sab cev nqaij daim tawv. Tsuas yog txoj kev raug txhim kho los ntawm kev raug txom nyem xwb mas tib neeg thiaj li yuav tso tseg txoj kev tsis paub tswj yus lub siab thiab los nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tas li. Thaum tib neeg chim siab, lawv pheej thov Vajtswv, rov tig saib seb lawv puas tau ua ib yam dab tsi tsis yog los sis tej zaum lawv tau ua txhaum rau Vajtswv lawm. Qhov no muaj txiaj ntsig rau lawv. Thaum tib neeg raug mob thiab raug kev sim siab loj lawm, nws yeej tsis yog nyob nyob es cia li tshwm sim li(“Koj Yuav Tsum Nrhiav Vajtswv Txoj Kev Xav Thaum Raug Kev Mob Nkeeg” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Vajtswv cov lus hais tias: “Thaum tib neeg raug mob thiab raug kev sim siab loj lawm, nws yeej tsis yog nyob nyob es cia li tshwm sim li.” Vajtswv cov lus ua rau kuv ras txog tias qhov mob no tsis yog lam cia li tshwm sim. Vajtswv txoj kev xav zoo yeej nyob tom qab qhov no xwb xwb, thiab Nws tab tom qhuab qhia kuv. Kuv yuav tsum nrhiav tiag tiag thiab thim xav rau ntawm kuv tus kheej los mus xam txog qhov kuv tau ua txhaum rau Vajtswv li cas lawm. Kuv tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv cov lus taij thov tias: “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Tam sim no kuv tab tom muaj mob thiab kuv paub ntsoov hauv siab tias qhov nov yog koj tab tom qhuab qhia kuv, tias Koj siv qhov kev mob no los ceeb toom kuv thiab ua kom kuv thim xav rau ntawm kuv tus kheej. Tab sis tam sim no kuv mas ruam dhau lawm. Kuv yeej xam tsis tawm kuv tej teeb meem li. Thov pab qhia kuv kom paub es kuv thiaj li yuav kawm tau qhov kev qhia no los ntawm tus mob no.” Tom qab thov Vajtswv tag, kuv tseem xav ntsoov txog qhov ntawd mus tab sis tsis tuaj yeem xav tawm tias kuv tau ua txhaum rau Vajtswv li cas. Yog li kuv thiaj li rov qab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los hais cov lus taij thov thiab tau thov Nws los mus coj kuv kev tiag tiag. Kuv tau thov Vajtswv thiab ua li no tau ob peb hnub. Ua tsaug rau Vajtswv uas hnov kuv cov lus taij thov. Tsis ntev tom qab ntawd, Vajtswv tau npaj tej xwm txheej lawm yog li kuv thiaj li pom kuv tej teeb meem.

Muaj ib hnub, kuv thiaj tau mus kho mob tim tus Viv Ncaus Pajzaub lub tsev Tag nrho nws tsev neeg puav leej tau nug tias kuv nyob li cas lawm, ntshai tsam kuv ho tsis txawj zoo. Thaum lub sij hawm kho mob, lawv nyeem Cov Hauv Paus Ntsiab Lus ntawm qhov Yuav Kho Tus Mob Li Cas. Tus Viv Ncaus Zaub tau hais rau kuv kom txhob txhawj, tab sis kom los mus thov Vajtswv thiaj vam khom rau Vajtswv kom ntau ntxiv thiab yuav tau muaj txoj kev ntseeg, thiab tias qhov kho mob zaum ntawd ua rau kuv hnov zoo dua txhua zaus. Tab sis vim ua ntej ntawd nws tau hais tias yog tsis kho kom sai kuv lub ntsej muag yuav caws pliav mus tag ib sim, tau ua rau kuvntshai tiag tiag. Tab sis thaum pom nws txhawj txog kuv heev, kuv xav hais tias: “Yog lwm tus paub tias kuv xav li cas tiag tiag, ces lawv puas yuav xav tias kuv muaj lub siab me? Thaum twg los xij uas ib tug neeg twg ntsib ib qho kev sim siab los yog muaj mob, kuv sib qhia lawv rau ntawm qhov tseeb uas ntsig txog txoj kev ntseeg, ua rau kuv tus kheej hnov muaj kev ntseeg tiag tiag. Tab sis tam sim no kuv cia li mob nthawv ntag lawm, kuv tab tom qhia tawm qhov kuv tsis muaj kev ntseeg thiab nthuam tawm tej kev txhawj xeeb thiab tej kev ntshai. Txhua tus puas xav hais tias kuv tsuas yog lam qhia qhov kev qhuab qhia xwb ma?” Yog li ntawd kuv thiaj li hais rau tus Viv Ncaus Pajzaub luag nyav tias, “Tam sim no kuvyeej hnov qaug zog me ntsis rau qhov uas kuv muaj mob, tab sis kuv ntseeg tias txhua yam nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes lawm. Qhov muaj mob rau lub cev no yeej tsis muaj dab tsi. Qhov uas ua rau kuv mob tshaj plaws ces yog qhov uas kuv tsis tuaj yeem nrhiav tau Vajtswv txoj kev xav los sis xavtsis tawm tisa kuv tej teeb meem yog dab tsi. Tau ua rau kuv loog tag.” Nws saib kuv yam rau nqi thiab hais tias, “Tam sim no koj yuav tsum thim xav rau ntawm koj tus kheej tias koj muaj mob lawm. Ntsuam xyuas thiab ua tib zoo los mus nkag siab koj tus kheej thiab kuj yuav tau mus kho mob. Koj tuaj yeem muaj mob tau vim qhov koj ua hauj lwm nyhav heev tas li. Koj ua koj tes dej num txij thaum kaj ntug txog ntua tsaus ntuj thiab peb txhua tus puav leej qhua qhov ntawd. Koj haj tseem xav rov mus ua koj tes dej num tam sim no. Tsuas ua kom kaj siab lub xwb. Kuv tau cem tus viv ncaus uas nrog koj ua hauj lwm uas nws tsis siv zog ua. Kuv tau ceeb toom rau nws kom rau siab me ntsis rau pawg ntseeg txoj hauj lwm.” Kuv hnov tsis kaj siab me ntsis thaum nws tau hais li no, yog li kuv thiaj li ntsia nws nruj nruj thiab hais tias, “Tsis yog kuv tib leeg xwb uas mus ua pawg ntseeg txoj hauj lwm. Txhob muab kuv tso rau lub sam xeeb.” Kuv xav tej no thaum kuv rov los tsev hnub ntawd tias: “Cas nws tuaj yeem thuam tus viv ncaus ntawd tau zoo li ntawd ua luaj vim yog kuv nkaus xwb? Nws puas xav tias kuv muaj kev lav ris ntau dua lwm tus ma? Kuv mas yuav tsumqhuas kuv tus kheej tas li thiab qhuas lwm tus me ntsis xwb.” Kuv xav txog qhov uas kuv tau zais kuv qhov tsis zoo tsis pub tus viv ncaus Pajzaub paub thiab ua txuj ua kom muaj kev ntseeg heev zoo li ntawd—Tsis yog kuv tau dag nws lawm lod? Kuv tau xav txog qhov no thaum kuv tau pom tus viv ncaus Zag tab tom los rau ntawm kuv. Nws puav leej txhawj kuv tiag tiag, thiab tau hais tias, “Koj yuav tau saib koj tus kheej kom zoo nawb. Peb yuav ua li cas yog tias koj cia li tsis taus lawm los ntawm qhov muaj mob zoo li no?” Thaum hnov nws hais ncaj ncaj li no lawm, ua rau kkuv hnov ntshai heev. Thaum uas kuv taug kev, kuv pheej xav txog qhov uas nws tau hais. Kuv pib txhawj hauv siab tuaj, thiab xav hais tias: “Kuv twb tsis yog ib tus thawj coj tseem ceeb ntawm pawg ntseeg. Pawg ntseeg yeej tuaj yeem ua tau zoo yam tsis muaj kuv. Cas nws ho hais txog qhov uas lawv yuav ua es ho tsis muaj kuv lawm ne? Qhov nws hais ntawd qhia tawm tias kuv yeej nyob rau hauv lawv lub siab lawm. Lub siab yog Vajtswv lub tsev, yog li yog tias kuv ho muaj ib lub chaw rau tov, tsis yog kuv tawm tsam Vajtswv lod?” Kuv xav txog qhov uas kuv ib txwm xav kom sawv daws muab kev pom zoo thiab kev qhuas, tab sis thaum kuv hnov tus viv ncaus hais li ntawd lawm, ua rau kuv tsis kaj siab thiab ntshai. Kuv xav hais tias, “Puas yog lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam raug kuv ntxias dag ib yam lawm thiab lod? Yog lwm tus xav tib yam li tus Viv Ncaus Zag xav, qhov ntawd puas txhais tau tias kuv tau coj tib neeg los rau ntawm kuv xub ntiag? Kuv taug txoj kev ntawm cov tawm tsam Khetos lawm!” Kuv tau xav txog qee tus tawm tsam Khetos uas kuv tau pom raug ntiab tawm ua ntej dhau los thiab hnov ib ce xob txias zias tuaj ntawm kuv tus pob txha qaj qaum tuaj. Kuv mloog zoo li kuv tau ntsib ib qho kev puas tsuaj uas loj tshaj.

Thaum kuv los txog tsev lawm, kuv muab kuv phau ntawv ntawm Vajtswv cov lus thiab tau nyeem qhov no tias: “Cov tib neeg uas muaj ib tug yeeb yam khav theeb mas muaj peev xwm tsis mloog Vajtswv lus, tawm tsam Nws, ua ntau yam uas txiav txim rau Nws thiab ntxeev siab rau Nws, thiab ua ntau yam uas qhuas lawv tus kheej thiab npaj siab mus tsim tsa ib lub nceeg vaj rau lawv tus kheej xwb. Yog, txhawm rau txoj kev sib cav no, nees nkaum txhiab tus tib neeg uas nyob hauv ib lub teb chaws tau los lees txais Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg, thiab koj raug npaj mus rau hauv lub teb chaws ntawd mus ua hauj lwm, thiab Kuv tsis quav ntsej txog koj rau ib lub hlis thiab muab lub hwj chim cob rau koj mus coj raws li koj tus kheej lub siab nyiam, ces ua ntej kaum hnub dhau mus, koj yuav ua kom txhua tus paub koj tus kheej; thiab nyob rau hauv ib lub hlis xwb, ces lawv sawv daws yuav txhos caug rau ntawm koj xub ntiag, hu nkauj qhuas koj nrog rau txhua lo lus, hais tias, koj mas qhia tau tob kawg, thiab hais tas li tias koj cov lus hais tawm mas yog tej uas lawv xav tau ntag thiab tias koj tuaj yeem pab cuam tau rau lawv tej kev cheem tsum—ua tag nrho tej no yam tsis siv lo lus ‘Vajtswv’ li. Koj ua tau tes hauj lwm no li cas? Qhov cov tib neeg no muaj peev xwm ua tau li ntawd yuav ua pov thawj qhia tias tes hauj lwm uas koj tab tom ua ntawd tsis cuam tshuam txog qhov kev hais lus tim khawv rau Vajtswv kiag li; tab sis, nws tsuas hais lus tim khawv rau koj tus kheej thiab khav theeb xwb. Koj ua tau tiav hlo ib qho tshwm sim zoo li ntawd li cas? Ib txhia tib neeg hais tias, ‘Yam kuv qhia mas yog qhov tseeb; kuv yeej tsis tau hais lus tim khawv rau kuv tus kheej kiag li.’ Koj tus yam ntxwv ntawd—tus cwj pwm ntawd—yog ib tug cwj pwm ntawm qhov kev mus qhia rau tib neeg los ntawm Vajtswv qhov chaw, thiab tus cwj pwm ntawd tsis yog ib tug uas sawv rau ntawm ib tug tib neeg qias vuab tsuab qhov chaw. Txhua yam koj hais mas zoo li yog kev tham tseem ceeb thiab txib lwm tus xwb; nws tsis muaj feem dab tsi txog koj tus kheej kiag li. Yog li ntawd, yam uas koj yuav ua kom tiav ces yog ua kom tib neeg pe hawm koj, ntshaw koj, thiab qhuas koj kom txog ntua thaum, nyob rau thaum kawg, lawv sawv daws muaj kev paub txog koj, hais lus tim khawv rau koj, qhuas koj, thiab ua kom koj zoo siab mus nto ntuj xwb. Thaum qhov ntawd tshwm sim tuaj, ces koj tag lawm; koj yuav raug poob mus! Qhov no tsis yog txoj kev uas nej sawv daws taug tam sim no los? Yog hais kom koj mus coj ob peb txhiab los sis ob peb caum txhiab tus tib neeg los, koj yuav zoo siab heev li. Ces koj yuav muaj kev khav theeb tawm tuaj thiab pib mus tswj Vajtswv qhov chaw, hais lus thiab piav tes, thiab koj yuav tsis paub tias yuav hnav dab tsi, noj dab tsi, los sis yuav mus kev li cas lawm. Koj yuav tsis ntsib feem ntau ntawm cov uas nyob hauv koj qab lawm, thiab koj yuav maj mam puas tsuaj zuj zus mus, thiab raug ntaus ntog zoo ib yam li tus thawj tub txib saum ntuj. Nej muaj peev xwm txog qhov no, puas yog? Yog li, nej tsim nyog ua dab tsi? Yog, muaj ib hnub, tej kev npaj yeej yog tsim rau nej kom tawm mus ua hauj lwm, thiab nej yeej muaj peev xwm ua tau tej no, ces tes hauj lwm yuav raug nthuav kom dav tau li cas? Qhov no yuav tsis yog teeb meem los? Yog li ces leej twg yuav kam cia nej mus rau tod? Thaum koj mus rau tod, koj yuav tsis rov qab los lawm; koj yuav tsis mloog ib yam uas Vajtswv hais li, thiab koj tsuas yuav khav theeb tas li thiab hais lus tim khawv rau koj tus kheej xwb, zoo li yog koj coj kev cawm dim los rau tib neeg, ua Vajtswv tes hauj lwm, thiab ua rau tib neeg hnov zoo li Vajtswv tau tshwm los lawm thiab nyob ntawm no ua hauj lwm—thiab thaum tib neeg pe hawm koj, koj yuav xyiv fab heev li, thiab koj yuav pom zoo yog hais tias lawv saib koj zoo li Vajtswv. Kiag thaum koj mus txog theem ntawd lawm, ces koj tag lawm; koj yuav raug rhuav tshem. Yam koj tsis paub txog, hom yeeb yam khav theeb no yuav yog koj txoj kev liam sim. Qhov no yog ib qho piv txwv txog ib tug tib neeg uas taug txoj kev ntawm cov tawm tsam Khetos. Cov tib neeg uas mus txog rau qhov no lawm ces twb tsis muaj kev paub meej lawm; lawv txoj kev to taub twb tau nres tsis ua hauj lwm lawm(“Ib Tug Yeeb Yam Khav Theeb Mas Yog Tus Keeb Cag ntawm Tib Neeg Txoj Kev Tawm Tsam Vajtswv” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Ib txhia tib neeg siv lawv tes hauj lwm los hais lus tim khawv tas li txog lawv tus kheej, txhawb lawv tus kheej, thiab sib tw nrog Vajtswv kom tau tib neeg thiab lub meej mom. Lawv siv ntau txoj kev thiab ntau yam kev ntsuas los ua kom tib neeg pe hawm lawv, sim tas li kom kov yeej tib neeg thiab tswj kav lawv. Ib txhia haj tseem txhob txwm dag tib neeg kom xav tias lawv yog Vajtswv kom lawv thiaj li raug saib zoo yam li Vajtswv. Lawv yeej yuav tsis qhia ib tug twg tias lawv twb raug ua qias vuab tsuab lawm—tias lawv kuj yog neeg qias vuab tsuab thiab neeg khav theeb heev, txhob pe hawm lawv, thiab tias txawm lawv ua zoo npaum twg los xij, nws yog nyob rau ntawm txoj kev qhuas Vajtswv thiab tias lawv ua yam uas lawv yuav tsum ua, li cas kuj xij. Vim li cas lawv tsis hais tej no? Vim tias lawv ntshai tsam plam lawv qhov chaw hauv tib neeg lub siab heev. Yog vim li no cov tib neeg zoo li no thiaj tsis hwm Vajtswv thiab tsis ua tim khawv rau Vajtswv(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I). “Txhua tus ntawm cov uas ua lub neej tsis vam meej tsa lawv tus kheej thiab hais lus tim khawv rau lawv tus kheej. Lawv mus khav txog lawv tus kheej rau ub rau no thiab khav lawv tus kheej dhau qhov muaj tseeb, thiab lawv tsis muab Vajtswv los rau hauv lawv lub siab kiag li. Koj puas muaj ib qho kev ntsib kev pom txog yam uas Kuv tab tom tham txog no li? Tib neeg coob leej ntau tus tas zog hais lus tim khawv rau lawv tus kheej xwb tias: ‘Kuv tau raug kev txom nyem li no thiab li tod; kuv tau ua tiav tes hauj lwm no tes hauj lwm tod; Vajtswv tau saib xyuas kuv li no li tod; Nws hais kom kuv ua yam ub yam no; Nws muab kuv saib siab yam tshwj xeeb heev; tam sim no kuv zoo li no thiab li tod.’ Lawv txhob txwm hais lus ua lub suab zoo li ntawd thiab xyaum coj tus yeeb yam zoo li ntawd. Thaum kawg, ib txhia tib neeg cia li xav tias cov tib neeg no yog Vajtswv. Thaum lawv tau los txog kiag rau qib ntawd lawm, ces Vajntsujplig twb tau muab lawv tso tseg ntev lawm. Txawm hais tias, thaum lub sij hawm ntawd, tsis muaj neeg quav ntsej lawv, thiab lawv tsis raug ntiab tawm mus los xij, lawv txoj hmoo yeej yog los li ntawd, thiab yam uas lawv ua tau ces tsuas yog tos lawv txoj kev rau tximxwb(“Tib Neeg Thov Ntau Yam Xav Tau ntawm Vajtswv Heev Lawm” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau chob kiag kuv lub siab li ib rab ntaj chob ntag. Kuv mas zoo nkaus li qhov Vajtswv cov lus hais ntag, qhuas kuv tus kheej thiab khav kuv tes dej num tas li. Txij thaum kuv rais los ua ib tug thawj coj, Kuv xav tias kev ua ib tug thawj coj, kuv yuav tsum zoo dua lwm tus thiab muaj lub siab loj dua thiaj li tau txais kev pom zoo thiab kev hwm los ntawm txhua tus. Thaum kuv sib qhia txog kuv tej kev ntsib kev pom, Kuv lam ua txuj thiab yeej tsis tshua tham txog kuv tus kheej tej kev qaug zog thiab kev qias vuab tsuab, ntshais tsam lwm tus tsis hwm kuv yog lawv paub tias kuv mas qias vuab tsuab ib yam nkaus li lawv thiab. Txawm hais tias thaum kuv muaj mob kiag los xij, kuv xav qhov tsis zoo thiab pib yws thiab hnov ntshai heev, tab sis yuav tau tuav tus kuv duab Kuv zais qhov kuv xav tiag thiab tsuas tham txog txhua yam zoo nkaus xwb yog li lwm tus thiaj li pe hawm ntau ntxiv thiab xav hais tias kuv mas xav qhov zoo ua luaj, thiab kuv muaj kev ntseeg ntau dua lwm tus tib neeg ua luaj. Thaum yog ib tug thawj coj, kuv yuav tsum tivkom txog thaum kawg thiab tiv kev txom nyem ntau dua lwm tus. Tab sis kuv ib txwm txhob txwm ua txuj tias kuv mas khwv heev ua luaj rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam, pom txog qhov kuv tau tiv txog thaum kawg thiab kuv tau ua hauj lwm nyhav npaum li cas yog li lawv thiaj li xav tias kuv mas muaj kev lav ris tshaj thiab ua hauj lwm nyhav heev. Qhov kuv ua tiav uas kuv pom nyob rau hauv kuv tes dej num mas yeej raug pom meej tseeb rau Vajntsujplig lawm, tab sis kuv yeej tsis tau qhua Vajtswv dua li, tsuas tas zog khav theeb tias kuv tau tiv kev txom nyem thiab tau txi ntau ua luaj xwb kom txhua tus xav txogkuv yog tus ncej tseem ceeb ntawm pawg ntseeg thiab yuav ua tsis tau dab tsi yog tsis muaj kuv. Kuv yeej tau sib qhia zoo li no tas li, dag ntxias lwm tus, thiaj li ua rau kuv raug rau txim nrog tus kab mob no. Tab sis lwm tus tau ntseeg tias kuv muaj mob vim qhov tau ua hauj lwm nyhav, thiab lawv haj tseem thuam tus viv ncaus uas kuv ua hauj lwm nrog vim nws tsis siv zog pab npaum li cia kuv ris lub nra hnyav tshaj plaws ntawm pawg ntseeg. Kuv qhuas kuv tus kheej thiab khav theeb li no, dag ntxias thiab muab lwm tus kaw, thiab coj lawv los rau ntawm kuv xub ntiag. Kuv tau qhib kev ua yeeb ncuab rau Vajtswvlawm. Xav txog qhov no, kuv cia li tsis paub ua li cas tab sis hnov ntshai. Txhawm rau ua kom lwm tus hwm kuv thiab pes hawm kuv, kuv tau siv txhua yam los khav kuv tus kheej thiab dag ntxias lwm tus, uas ua rau lawv los mus vam khom rau kuv txog rau theem uas tsis muaj chaw rau Vajtswv nyob hauv lawv lub siab li lawm. Lawv tos kuv lub tswv yim thiab kev pom zoo rau txhua yam—tsis yog tias kuv kav pawg ntseeg zoo yam li ib tug niam huab tais lod? Pawg ntseeg tsim nyog yuav yog ib qho chaws los pe hawm Vajtswv. Kev qhuas kuv tus kheej thiab coj lwm tus los rau ntawm kuv xub ntiag, tsis yog kuv tas zog ua los hloov Nws thiab hloov pauv Nws mus ua ib tug duab lawm xwb lod? Kuv tab tom tawm tsam thiab ntxeev siab rau Vajtswv zoo yam nkaus li ib tug neeg tawm tsam Khetos ntag—Kuv tau ua kev txhaum loj ntawm kev ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam! Kuv hnov ntshai heev txij thaum ntawd los. Kuv muaj mob vim yog kuv ua rau Vajtswv npau taws lawm thiab tam sim no Nws tab tom ua kom pom Nws tus moj yam ncaj ncees. Kuv ntxub kuv tus kheej uas loog tag thiab ntxeev siab tshaj Thiab tau pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees uas tsis uv tau rau ib qho kev ua txhaum li. Kuv txho caug rau ntawm Vajtswv xub ntiag los mus thov Vajtswv thiab lees txim hloov dua siab tshiab: “Vajtswv Tus Ua Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Xyoo tag los, kuv tsis tau ua dej num rau Koj li, tab sis tau ua phem xwb. Kuv coj tib neeg los rau ntawm kuv xub ntiag, sib tw nrog Koj ua tus kav nrog Koj. Kuv tau coj zoo li ib tug neeg tawm tsam Khetos, ntxim ntxub tshaj thiab txaus txaj muag tshaj. Nyob zoo Vajtswv, kuv yeej ua txhaum lawm tiag tiag.” Kev kov kom nyeej nrog kev ua txhaum, ua rau kuv txaj muag ntsib Vajtswv heev.

Ces kuv pib los mus xav tias: “Ua li cas kuv ho yuav mus taug tau txoj kev uas tsis yog zoo li no? Yam dab tsi hauv lub ntiaj teb no thiaj li ua rau muaj qhov no tshwm sim?” Kuv tau nyeem Vajtswv cov lus tias: “Ib txhia tib neeg pe hawm Povlauj tshwj xeeb. Lawv nyiam tawm mus sab nrauv thiab hais tej lus thiab ua txoj dej num, lawv nyiam mus sib sau ua ke thiab sib qhuab qhia, thiab lawv nyiam cov tib neeg uas mloog lawv hais, pe hawm lawv, thiab nyob ncig lawv. Lawv nyiam kom muaj meej mom rau hauv lwm tus nruab siab, thiab lawv qhuas nws thaum lwm tus pom tus duab uas lawv tau qhia tawm. Cia peb los tshuaj xyuas lawv tus yeeb yam los ntawm tej cwj pwm no: Dab tsi yog lawv tus yeeb yam? Yog lawv coj zoo li no tiag tiag, ces yeej qhia pom txaus lawm tias lawv yog neeg khav theeb thiab tsab ntse. Lawv tsis pe hawm Vajtswv kiag li; lawv nrhiav ib lub meej mom siab dua thiab xav muaj hwj chim tshaj lwm tus, xav kom muaj tej ntawd, thiab xav muaj meej mom rau hauv lawv nruab siab. Qhov no yog tus duab qub qub ntawm Ntxwgnyoog. Tej xwm txheej ntawm lawv tus yeeb yam uas pom meej yog kev khav theeb thiab kev tsab ntse, ib qho kev tsis txaus siab pe hawm Vajtswv, thiab ib qho kev ntshaw uas xav kom lwm tus pe hawm. Tej tus cwj pwm zoo li no tuaj yeem ua rau koj pom meej rau hauv lawv tus yeeb yam(“Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Txij thaum noob neej raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab los, ces lawv tus yeeb yam txawm pib hloov thiab lawv txawm maj mom plam txoj kev paub tab txawj xav uas muaj qab hau uas cov tib neeg zoo li sawv daws muaj lawm. Tam sim no lawv tsis coj li tib neeg kom xws li tib neeg mus ntxiv lawm; tab sis, lawv xav kom siab tshaj li tib neeg lub meej mom, thiab lawv ntshaw kom tau qee yam uas siab tshaj thiab loj tshaj. Thiab qee yam uas siab tshaj no yog dab tsi? Lawv xav kom siab tshaj Vajtswv, kom siab tshaj lub ntuj, thiab siab tshaj lwm yam huv tib si. Dab tsi nyob rau ntawm tus keeb cag ntawm qhov vim li cas es tib neeg thiaj li tau rais los zoo li no lawm? Thaum txhua yam tau hais tag thiab ua tag lawm, tib neeg tus yeeb yam mas khav theeb dhau heev lawm. … Qhov kev tshwm sim uas pom ntawm kev khav theeb ces yog kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam Vajtswv. Thaum tib neeg khav theeb, qhuas tias lawv tus kheej tseem ceeb, thiab qhuas tias lawv tus kheej coj ncaj, ces lawv nyiam mus teeb tsa tej nceeg vaj uas ywj pheej rau lawv tus kheej thiab ua ntau yam uas lawv xav ua li cas los xij. Lawv kuj coj lwm tus los rau hauv lawv tus kheej ob txhais tes thiab rub lwm tus los rau hauv lawv xub ntiag. Yuav kom tib neeg muaj peev xwm ua tau tej zoo li ntawd, mas nws txhais tau tias lub ntsiab tseeb ntawm lawv txoj kev khav theeb yuav tsum tau rais los ua tus tub txib saum ntuj lub. Thaum lawv txoj kev khav theeb thiab qhuas tias lawv tus kheej tseem ceeb mus txog rau ib theem twg lawm, ces qhov ntawd txiav txim tias lawv yog tus thawj tub txib saum ntuj thiab yuav muab Vajtswv tso tseg rau ib sab. Yog koj muaj ib tug moj yam khav theeb zoo li ntawd, ces Vajtswv yuav tsis muaj chaw nyob rau hauv koj lub siab li(“Ib Tug Yeeb Yam Khav Theeb Mas Yog Tus Keeb Cag ntawm Tib Neeg Txoj Kev Tawm Tsam Vajtswv” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus ua rau kuv nkag siab meej dua qub txog lub ntsiab tseeb ntawm kuv qhov teeb meem thiab kuv tau pom qhov laj thawj uas vim li cas kuv ib txwm qhuas kuv tus kheej thiab khav theeb kuv tes dej num tas li xwb. Qhov ntawd ms yog vim kuv tus yeeb yam khav theeb, txawj dag. Txoj kev uas kuv taug yeej tsis yog txij thaum pib los lawm. Kev qhuas kuv tus kheej thiab khav theeb rau kuv tes dej num ua rau kuv zoo ib yam nkaus li Povlauj ntag. Povlauj yeej ib txwm qhuas nws tus kheej thiab ua tim khawv rau nws tus kheej thaum uas nws ua nws txoj hauj lwm thiab yeej tsis muaj ib qho dab tsi tshwm sim nyob hauv nws cov ntawv hais tias nws ua tim khawv rau Tus Tswv Yexus yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Nws nyuam qhuav ua tim khawv tias nws tau txom nyem thiab tau txi ntau heev ua luaj, haj tseem hais tias “Vim kuv ua neej nyob los yog nyob rau Khetos, thiab tuag los yeej tau txais tshaj thawj” (Filipi 1:21), thiab “Kuv tau tawm tsam nyob rau ib qho kev sib ntaus uas zoo heev lawm, kuv tau taug kuv txoj kev los xaus lawm, kuv tau khaws txoj kev ntseeg tseg lawm: Txij no mus ces yuav muaj ib lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees npaj tseg rau kuv” (2 Timaute 4:7–8). Nws tau ua rau lwm tus ntseeg tias nws tsim nyog tau txais lub kaus mom vaj ntxwv thiab tej nqi dag zog. Kuv pom tau tias kuv tus yeeb yam ces zoo yog nkaus li Povlauj tus ntag. Kuv zoo siab xyiv fab uas raug hwm thiab raug pe hawm, thaum muaj cov tib neeg nyob tsheej pawg ib ncig ntawam kuv, thiab hnov tib neeg qhuas kuv rau txhua txhia qhov chaw ua kuv tau mus. Kuv yuav tsum ua kom muaj ib qho chaw nyob hauv tib neeg lub siab xwb. Kom tsuas zoo ib yam li Vajtswv cov lus hais tias, kuv tau pom tias kuv tus yeeb yam mas puv npo nrog “kev khav theeb thiab kev tsab ntse, ib qho kev tsis txaus siab pe hawm Vajtswv, thiab ib qho kev ntshaw uas xav kom lwm tus pe hawm.” Kuv mas khav theeb tshaj ua rau kuv tau ua tshaj tag nrho txoj kev txawj xav lawm. Kuv thiaj li tsis tuaj yeem tuav kuv lub chaw kom tau zoo li ib tug raug tsim tawm los thiab pe hawm Vajtswv thiab kuv tsis coj rau Vajtswv kom zoo li yogVajtswv, tab sis ho ua kom kuv tus kheej ntxim hwm xwb. Kuv teeb tsa kuv tus kheej rau hauv kuv tes dej num kom raug hwm thiab raug pe hawm, uas ua rau kuv ntxias dag kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Thaum muaj tej teeb meem tshwm sim tuaj, lawv tau vam khom rau kuv thiab tso kuv ua tus txiav txim txhua yam. Kuv tau coj tib neeg los rau ntawm kuv xub ntiag thiab tau teeb tsa kuv tus kheej lub teb chaws. Ua cas tus cwj pwm zoo li ntawd thiaj li tsis ua rau Vajtswv chim siab thiab ua rau Nws ntxub kuv mas? Qhov kuv muaj mob yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab kuv tsim nyog muaj mob lawm vim yog kuv ua phem thiab tawm tsam Vajtswv. Kuv tau ua tsaug Vajtswv uas qhuab qhia kuv, cheem kuv qhov kev ua-phem hauv nws txoj lw.

Thaum ras txog qhov no, kuv tau taij thov Vajtswv tias: “Txij tag kis mus, kuv yuav rau siab hlo xyaum ua qhov tseeb thiab tso kuv cev nqaij daim tawv tseg. Kuv yuav nthuav tawm kuv qhov kev qias vuab tsuab kom lwm tus thiaj li pom kuv qhov kev tsis zoo, pom qhov kuv yog, thiab thiaj li yuav tsis pe hawm kuv lawm.” Thaum lub sij hawm ua kev txi rau tag kis sawv ntxov txuas mus ntxiv, kuv tau nyeem txog Vajtswv cov lus hais txog kev coj ncajthiab kev qhia siab, thiab hais txog kev qhuas Vajtswv thiab ua tim khawv rau Nws. Vajtswv cov lus hais tias: “Thaum hais lus tim khawv rau Vajtswv, nej yuav tsum tham kom ntau txog qhov Vajtswv txiav txim thiab qhuab ntuas li cas rau tib neeg, yam kev sim siab twg uas Nws siv tsim kho tib neeg kom zoo thiab hloov pauv lawv tej moj yam. Nej kuj yuav tsum tham txog qhov raug nthuav tawm kev lwj liam ntau npaum li cas rau hauv nej qhov kev ntsib kev pom thiab, nej thev taus ntau npaum li cas thiab thaum kawg nej raug txeeb tau li cas los ntawm Vajtswv; tham txog qhov nej muaj kev paub tiag ntawm Vajtswv txoj dej num ntau npaum li cas, nej yuav tsum ua tim khawv li cas rau Vajtswv thiab pauj Nws rov qab rau Nws txoj kev hlub. Nej yuav tsum muab lub ntsiab tseem ceeb nkag rau hauv hom lus no, nrog rau muab nws tso rau hauv kom muaj txheej txheem yooj yim. Txhob tham txog tej kev xav qhuav qhawv. Tham txog yam muaj tseeb thiab muaj tiag kom ntau. Qhov no yog yam nej yuav tsum ntsib thiab pom. Txhob npaj nej tus kheej kom zoo nkaus li muaj txhij txhua lawm, txhob sib zog khav tej kev xav qhuav qhawv; kev ua li ntawd yuav ua rau tshwm sim nej qhov kev khav theeb thiab tsis muaj qab hau. Nej yuav tsum tham kom ntau txog tej yam muaj tseeb los ntawm nej txoj kev ntsib kev pom tiag uas yog qhov tseeb tseeb thiab los hauv lub siab los; qhov no yog qhov muaj txiaj ntsig tshaj plaws rau lwm tus, thiab tsim nyog tshaj plaws rau lawv pom. Nej txeev yog cov tib neeg uas tau tawm tsam Vajtswv ntau tshaj plaws lawm thiab zwm rau Nws tsawg tshaj plaws li, tab sis tam sim no nej tau raug kov yeej lawm—txhob hnov qab txog qhov ntawd. Nej yuav tsum ua tib zoo xav thiab xav txog tej no kom ntau ntxiv. Thaum tib neeg to taub tej ntawd meej meej lawm, lawv thiaj yuav paub hais tim khawv li cas; tsis li ntawd ces, lawv yuav tau ris qhov ua txhaum uas ua rau poob ntsej muag thiab tsis muaj qab hau li(“Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “‘Kev sib hloov pauv thiab sib qhia siab txog tej kev ntsib kev pom’ txhais tias kom sawv daws txhua tus tawm lub suab txog txoj kev xav nyob hauv koj lub siab los, koj tus yam ntxwv ntawm kev ua neeg, koj tej kev ntsib kev pom thiab kev paub ntawm Vajtswv cov lus, thiab tus moj yam lwj liam nyob hauv koj, thiab dhau ntawd ces cia lwm tus pom tej ntawd, lees txais feem zoo, thiab cim tias yam twg yog qhov phem. Tsuas yog qhov no nkaus xwb thiaj li yog kev sib hloov pauv, thiab tsuas yog qhov no nkaus xwb thiaj li yog kev sib qhia siab tiag tiag(“Lub Hauv Paus Kev Xyaum Ua Raws Yooj Yim Tshaj Plaws ntawm Kev Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv nkag siab los ntawm Vajtswv cov lus tias yuav tau qhuas thiab ua tim khawv rau Vajtswv tiag tiag, peb yuav tsum tham ntau ntxiv txog peb qhov kev qias vuab tsuab thiab kev ntxeev siab, qhia tawm peb tus yam ntxwv tiag thiab tej kev xav, tham txog tej hauv paus txhawb siab, qhov uas peb tau ua thiab yam uas ua tau tawm los lawm, thiab hais txog qhov peb ntsib thiab pom kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus thiab los paub peb tus kheej. Peb kuj yuav tsum qhia tshwm thiab paub peb lub ntsiab tseeb qias vuab tsuab kom txhua tus thiaj li muaj peev xwm pom rau qhov uas peb yog thiab tham txog qhov Vajtswv tau qhuab ntuas thiab qhuab qhia rau peb li cas thiab tau npaj nrhiav tej xwm txheej los coj peb kev kom txhua tus thiaj li tuaj yeem pom Nws txoj kev hlub rau tib neeg. Peb kuj yuav tsum tau tham los hauv peb lub siab tuaj tiag tiag thiab txhob tsab ntse los sis khav theeb. Tam sim no kuv muaj ib txoj kev xyaum ua lawm, kuv tau tham qhib siab lug rau lwm tus hauv qhov kev sib qhia txog txhua txoj kev uas kuv tau taug txoj kev tawm tsam Khetos li yav dhau los. Kuv tau paub txog lub txim ntawm qhov kuv tau taug txoj kev no thiab tau dag ntxias tib neeg, thiab kuv yim sib qhia txog qhov no ntau npaum li cas, yim ua rau kuv pom tseeb txog kuv tus kheej ntau npaum li ntawd. Tom qab ntawd, lwm tus kuj hais tias lawv tsis ras txog qhov no li thiab tias lawv mas cia li ruam tag rau kuv cov lus hais uas ntse ntsuav thiab qhov kuv ua zoo. Muaj ib tug vis ncaus tau hais tias, “Kuv keev xav lawm tias koj mas txawj qhia qhov tseeb tshaj, txawm yuav nyuaj npaum cas los koj yeej ib txwm xav qhov zoo los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus. Tam sim no kuv pom lawm tias koj los kuj qias vuab tsuab tshaj, tias koj los yeej xav qhov tsis zoo thiab qaug zog, ib yam, thiab tias tib neeg txoj kev qias vuab tsuab puav leej zoo ib yam nkaus. Peb tsis tuaj yeem pe hawm ib tug twg los sis muab ib tug twg tso rau lub sam xeeb.” Lwm tus viv ncaus tau hais tias, “Kuv keev xav lawm tias koj mas khov tiag tiag thiab kuv yeej tsis xav tias yuav qhib siab nrog koj. Kuv keev xav lawm tias kuv mas qias vuab tsuab tshaj yog muab piv rau koj! Tam sim no koj tau tham tawm qhib siab lug rau peb rau hnub no lawm, kuv pom tau tias peb puav leej zoo ib yam nkaus xwb.” Thaum hnov tus viv ncaus hais li no ua rau kuv txaj muag tshaj thiab tu siab heev. Kuv hais rau lawv tias, “Txhob hwm kuv mus ntxiv lawm. Kuv tau taug txoj kev tawm tsam Khetos thiab coj nej txhua tus yuam kev tag li lawm.” Tom qab ntawd kuv cov neeg sib koom ua hauj lwm thiab cov phooj ywg ua hauj lwm ua ke thiaj li siv Vajtswv cov lus los mus pab ua kom kuv paub kuv tus kheej, ces kuv txawm hnov swm lawv txhua tus ntau heev kiag tam sim ntawd. Kuv hnov kaj siab ntau tshaj thaum kuv los txog tsev hnub ntawd. Hmo ntawd, kuv twb yuav luag tsis nco qab hnov kuv qhov mob thiab pw tsaug zog zoo li ib tug me nyuam yaus, Kuv mas zoo siab heev thaum kuv sawv los hnub tom qab ntawd mam pom tias kuv lub ntsej muag rov qab zoo li qub lawm. Nws cia li zoo los rau hauv tib hmos xwb!

Hauv ib qho kev sib sau ua ke tom qab ntawd, kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv qhov lus tias: “Zoo li ib txwm, thaum hais txog ntawm cov neeg tej kev xav ua thiab tej hom phiaj tsis yog, thiab cov uas nyiam kom lwm tus saib, cov uas kub siab lug ua ntau yam, cov uas nquag tsim kev cuam tshuam, cov uas zoo rau ntawm kev tham tej lus qhuab qhia, cov uas yog Ntxwgnyoog cov qhev, thiab ntau yam ntxiv—thaum cov tib neeg no sawv tsees los, lawv los ua kev nyuab rau pawg ntseeg, thiab ua rau lawv cov kwj tij thiab cov muam txoj kev noj kev hau Vajtswv cov lus tsis muaj qab hau. Thaum koj ntsib cov neeg zoo li ntawd lam ua txuj xwb, ces txwv lawv tam sim ntawd. Txawm tias yuav ntuas ntau zaus, lawv yeej tsis hloov pauv, ces lawv yuav ntsib kev puas tsuaj. Yog cov uas tawv ncauj tseem ua tsis tseg tsis tu ntawm lawv txoj kev tiv thaiv lawv tus kheej thiab npog lawv cov kev txhaum, pawg ntseeg yuav tsum txiav lawv tawm tam sim ntawd thiab tsis pub lawv tawm mus rau lwm qhov. Tsis txhob cia kom poob ntau tshaj no rau txoj kev cawm ib yam me me; tuav koj lub qhov muag cia rau ntawm daim duab loj(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 17). Vajtswv cov lus tau nthuav tawm kuv tus xeeb ceem tiag tiag hauv ib lub xyoos dhau los. Txij thaum uas kuv tau los ua ib tug thawj coj, Kuv yeej zoo siab xyiv fab los ua tus ntaus thawj txhua txhua yam hauv qhov kuv ua. Kuv khav theeb yam li kuv mas zoo dua txhua tus. Thaum tham txog txoj hauj lwm nrog kuv cov neeg sib koom ua hauj lwm, txawm tias lawv yuav muaj lawv tej tswv yim lawm los xij, kuv ib txwm ua tus coj thiab tawm kuv tej tswv yim kom “zoo tshaj” tas li. Kuv mas nim ua li nquag plias thiab xav qhov zoo, tab sis qhov tseeb tiag kuv tsuas xav khav theeb hauv txhua yam uas kuv ua thiab ua kom tib neeg qhuas kuv xwb. Thaum xav txog qhov no, Kuv ras tau tias kuv tus yeeb yam khav theeb tau ua rau kuv coj txaus txaj muag tshaj. Lwm tus hawm kuv tej tswv yim thiab tham txhua yam nrog kuv. Lawv tau ua lub neej nrog qhov tseeb tiag—lawv tsis twm xeeb thiab khav theeb. Tab sis kuv siv qhov no kom ua rau kuv zoo dua lawv, thiab yeej xav coj hwj chim thiab qhia tawm tias kuv zoo tshaj npaum li cas. Qhov ntawd mas puav leej txaus luag tshaj. Kuv hnov zoo li huab tais hnav Huab Tais Cev Khaub Ncaws Tshiab, yam tsis paub txog yus tus kheej kiag li. Kuv tsis paub tias kuv coj tus yam ntxwv txaus txaj muag npaum li cas, tab sis tab khav theeb txhua zaus uas kuv tau txais lub fib cim. Thaum xav txog kuv tus cwj pwm, kuv hnov tu siab thiab txaj muag, kuv yeej xav hais tias kuv ms zoo heev vim hais tias kuv yeej tsis tau paub kuv tus kheej tiag tiag li. Kuv hnov ntshai thaum xav txog txoj kev uas kuv taug dhau los, tshwj xeeb mas thaum kuv tau nyeem Vajtswv cov lus tias thaum peb ntsib cov neeg uas muaj kev txhawb siab tsis yog, cov uas nyiam khav theeb, peb yuav tsum “txwv lawv tam sim ntawd,” thiab yog tias lawv tsis thim xav rau ntawm lawv tus kheej tab sis pheej hle ub hle no xwb, “pawg ntseeg yuav tsum txiav lawv tawm tam sim ntawd.” Qhov no qhia tawm txog Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab kev muaj hwj chim tshaj. Kuv khav theeb txhua zaus uas kuv tau txais lub fib cim thiab xaus rau qhov kev ntxias dag kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab ua rau lawv pe hawm kuv ntau tshaj qub. Qhov no ua rau lawv tsis muaj lub chaw rau Vajtswv nyob hauv lawv lub siab ib qho hlo li. Kuv nyiag hloov ntsiag rau cov uas kuv ua hauj lwm nrog yam tsis paub tus tiag ces pom tias lawv ua tsis muaj kev lav ris li. Thab zes mus los rau hauv pawg ntseeg, kuv tsuas rau muaj kev puas tsuaj nkaus xwb yam tsis nco ras txog tej ntawd hlo li, tsuas xav txog kuv tus kheej tias yog ib lub hnub qub uas tab tom ci ntsa tas li nkaus xwb. Yog tias Vajtswv tsis tau txiav txim kuv kom hnyav, Kuv yeej tsis paub ib yam dab tsi txog kuv tus kheej li los is paub txog txoj kev uas tsis yog uas kuv tau taug dhau los los sis kuv tau taug txoj kev uas tsis muaj hnub yuav tig rov qab. Kev nkag siab txog qhov no, kuv tej kev xam pom rau ntawm txhua yam thiaj li mam pib hloov. Kuv keev xav lawm tias yog kuv yog ib tug neeg muaj peev xwm uas lwm tus hwm, ces kev khav theeb me ntsis xwb los yeej tsis yog teeb meem loj, haj tseem yog yeeb koob xwb. Tam sim no kuv ras tau tias kev khav theeb rau txoj kev ntxim ntxub li ntawd kom tib neeg hwm kuv txaj muagkawg nkaus. Kuv hnov zoo li tsis muaj meej mom li uas tsis nkag siab yus tus kheej, tsis nrhiav kev hloov tus moj yam, thiab ua raws kuv tus moj yam khav theeb thiab khav txhua zaus uas kuv tau txais lub fib cim. Cov uas muaj kev ua neeg mas tuaj yeem tso tau lawv qhov kev khav theeb tseg, hwm Vajtswv, thiab coj lawv tus kheej tau raug zoo, tshwj xeeb mas yog ua lawv tes dej num, thiab ua tim khawv rau Vajtswv txoj lus thiab kev ua huv si. Cov tib neeg zoo li no mas ua neej nyob nrog kev txawj xav thiab muaj meej mom.

Tom qab ntawd, kuv hnov dhuav thiab xav tshem tawm thaum twg los xij uas kuv khav theeb yam tsis yeem siab. Tom qab ntawd kuv thiaj li qhia kuv tus kheej tas li tias kuv yuav tsum yog tus tiag thiab txhob hais lus khav, txawm tias kuv yuav nyob nrog leej twg los xij. Tshwj xeeb mas kuv yuav tsum ua kuv qhov kev sib qhia kom muaj qab hau ntxiv thiab txhob khav theeb. Ua ntej qhov kev sib qhia txog kuv tej kev ntsib kev pom, Kuv tau ua tib zoo thov Vajtswv, thov kom Nws saib kuv lub siab thiab kho kuv tej kev txhawb siab yog li kuv thiaj li ua tim khawv rau Nws ntau ntxiv. Tom qab qhov kev sib qhia, ces kuv thiaj li nug kuv tus kheej seb kuv puas tau khav theeb tawm rau qhov uas kuv nyuam qhuav hais tag los. Muaj qee zaus kuv pom tias kuv tau khav theeb me ntsis rau qhov uas kuv hais lawm, yog li ntawd lwm zaus kuv tau ntsib pab neeg qub, kuv nthuav qhia kuv tus kheej tag tag thiab ua tib zoo ntsuam xyuas kuv tus cwj pwm yav dhau los kom lawv puav leej paub kuv cov lus thiab txhob qi muag nti pe hawm kuv lawm. Tom qab qhov kev sib qhia zoo li no, cov kwv tij thiab cov nkauj muam tuaj yeem ntsia pom kuv tus yeeb yam tiag thiab tsis hwm kuv ntxiv lawm.

Thaum rov xav txog txhua yam uas tau tswm sim, Vajtswv tau muab lub fib cim rau kuv los mus ua kuv tes dej num, tab sis kuv tau taug txoj kev tawm tsam Khetos los ua kuv tus kheej yam thiab rais mus ua Nws tus yeej ncuab lawm. Kuv tsuav Vajtswv nqi ntau heev. Yog hais tias Nws tsis siv qhov mob ntawd los qhuab qhia kuv, tsis muaj kev txiav txim ntawm Nws cov lus, ces kuv yeej tseem tsis paub kuv tus kheej ib qho hlo li. Kuvib txwm hu zaj nkauj qhuas “Paub Hais Tias Vajtswv qhov Kev Rau Txim thiab Kev Txiav Txim yog Txoj Kev Hlub,” tab sis kuv yeej tsis muaj kev ntsib kev pom tiag los sis kev nkag siab txog qhov ntawd li. Tam sim no kuv los paub lawm tiag tiag tias Vajtswv txoj kev txiav txim, kev qhuab ntuas, kev rau txim, thiab kev qhuab qhia mas yog Nws txoj kev hlub thiab kev cawm dim uas loj tshaj plaws. Kuv mas zoo siab tshaj plaws thaum kuv xav txog Vajtswv txoj kev hlub thiab khuv xim tias kuv tsis tau caum raws qhov tseeb. Kuv hais rau kuv tus kheej tias kuv yuav tsum nrhiav kev ua ib tug neeg coj ncaj. Hauv qhov kev sib sau ua ke kuv tsi ntsees rau kev sib qhia txog Vajtswv cov lus raws txoj kev uas ua tim khawv rau Vajtswv. Thaum nyob nrog kuv cov phooj ywg ua hauj lwm ua ke, kuv tau mob siab tshwj xeeb los mus hwm thiab lees lawv tej tswv yim uas haum raws qhov tseeb, thiab kuv tau nres tsis txiav tej ntawd tawm thiab rov khav theeb dua li qhov uas kuv tau ua tag los. Kuv cov neeg sib khoom tes ua hauj lwm ua ke thiab kuv mas sib txig zos, tsis muaj ib tug yuav ua tus coj ib tug mus ntxiv lawm. Thaum muaj tej teeb meem tshwm sim tuaj, txhua tus nrhiav cov hauv paus ntsiab lus thiab muab tej ntawd coj los xyaum ua. Kuv mas zoo siab tshaj rau Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas uas tau coj kuv los nkag siab Nws tus moj yam ncaj ncees thiab pib los hwm Nws. Kuv nrhiav kev los tuav kuv qhov chaw raws li ib tug uas raug tsim tawm los thaum kuv tiam Nws thiab los mus ua kuv tes dej num kom zoo. Kuv ua tsaug rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas tau cawm kuv dim.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj