Rov Qab Mus rau Txoj Kev Yog

February 4, 2022

Sau los ntawm Tsheev Kuab, Teb Chaws Mekas

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Kev ua dej num rau Vajtswv tsis yog ib txoj hauj lwm yooj yim. Cov uas muaj tus yam ntxwv tsis ncaj ncees uas yeej tseem tsis hloov yuav ua dej num tsis tau rau Vajtswv. Yog koj tus yam ntxwv tsis tau raug txiav txim thiab qhuab ntuas los ntawm Vajtswv cov lus, ces koj tus yam ntxwv tseem sawv cev rau Ntxwgnyoog, uas ua pov thawj tias koj ua dej num rau Vajtswv tawm ntawm koj kev xav ua zoo, hais tias koj txoj kev ua dej num yog raws li koj tus yeeb yam zoo li phem. Koj ua dej num rau Vajtswv nrog rau koj tus xeeb ceem, thiab raws li koj tus kheej siab nyiam. Dab tsi ntxiv, koj ib txwm xav tias tej yam uas koj tuaj yeem ua yog qhov ntxim Vajtswv siab, thiab hais tias tej yam uas koj tsis xav ua yog yam ntxim ntxub rau Vajtswv; koj ua hauj lwm tag nrho raws li koj tus kheej siab nyiam. Qhov no puas hu tau hais tias yog kev ua dej num rau Vajtswv? Thaum kawg, yuav tsis hloov me me ntawm koj tus yam ntxwv li; tsis yog li ntawd, koj txoj kev ua dej num yuav ua rau koj haj yam tawv ncauj, yog li ua rau koj tus yam ntxwv siab tsis ncaj zoo, thiab yog li ntawd, yuav tsim txoj cai hauv koj hais txog kev ua dej num rau Vajtswv uas feem ntau ua raws li koj tus kheej tus xeeb ceem, thiab cov kev paub tau los ntawm koj cov kev ua dej num raws li koj tus yam ntxwv. Cov no yog cov kev paub thiab kev kawm tau los ntawm ib tug tib neeg. Nws yog tib neeg lub tswv yim kev ua neej hauv ntiaj teb. Cov tib neeg zoo li no yeej muab hu tau ua cov neeg Falixais thiab cov coj kev cai dab qhuas. Yog lawv tsis tsim los thiab hloov dua siab tshiab, tom qab ntawd lawv yuav hloov los ua cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas dag ntxias cov ntseeg nyob rau lub sij hawm kawg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Teem Hawm Sab Kev Ntseeg Yuav Tsum Raug Kev Tshem Tawm). Thaum kuv nyeem zaj lus no, “Kev ua dej num rau Vajtswv tsis yog ib txoj hauj lwm yooj yim. Cov uas muaj tus yam ntxwv tsis ncaj ncees uas yeej tseem tsis hloov yuav ua dej num tsis tau rau Vajtswv. Yog koj tus yam ntxwv tsis tau raug txiav txim thiab qhuab ntuas los ntawm Vajtswv cov lus, ces koj tus yam ntxwv tseem sawv cev rau Ntxwgnyoog,” kuv hnov zoo li raug txhawb heev. Kuv tau ntsib tau pom kev puas ntsoog nyob rau yav tas los lawm. Thaum lub sij hawm ntawd, kuv ua kuv tes hauj lwm tiav raws li ib tug moj yam khav theeb, thiab khav txiv heev. Kuv khav theeb, qhia cov lus thiab cov kev qhuab qhia ntiav ntiav kom tib neeg qhuas kuv thiab nyiam kuv yam tsis ras txog qhov ntawd li, kuv tau tiag taw rau saum txoj kev uas tawm tsam Vajtswv lawm. Nws tsuas yog tom qab ntawd xwb, los ntawm lub ntsiab ntawm txoj kev txiav txim thiab kev nthuav tawm txog Vajtswv cov lus, kuv thiaj li los paub txog lub lub hauv paus ntawm kuv qhov kev tawm tsam Vajtswv thiab kuv tus yeeb yam phem, thiab thiaj li tau pib lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv.

Nws yog nyob rau xyoo 2013 uas kuv tau raug xaiv los ua ib tug thawj coj pawg ntseeg. Thaum ntawd mas kuv kub siab heev. Thaum twg kuv pom kuv tej kwv tij thiab nkauj muam raug kev txom nyem, kuv yeej sib qhia nrog lawv txog Vajtswv cov lus los pab lawv daws lawv tej teeb meem. Kiag thaum txhua tus tej teeb meem tau raug daws lawm, ces lawv kuj muaj peev xwm ua tau lawv tej dej num kom tiav li qub. Tom qab ob peb hlis lawm, kuv tus thawj coj tau hais rau kuv tias, “Muaj ib pawg ntseeg uas muaj cov kwv tij thiab nkauj muam los koom tshiab coob heev, thiab koj cov neeg uas ua hauj lwm ua ke puav leej hais kom koj mus rau tod thiab mus ua dej num li ib tug thawj coj.” Muaj kev ruaj siab puv npo, kuv thiaj li lees txais. Kuv tsuas xav tias kuv yuav tsum tau ua hauj lwm kom zoontawm qhov kev ywg dej rau cov kwv tij thiab nkauj muam kom lawv thiaj li muaj peev xwm nkag siab qhov tseeb sai npaum li sai tau thiab pua lub hauv paus rau txoj kev tseeb. Tom qab uas kuv tau mus txog ntawm pawg ntseeg lawm, kuv tau nkag siab tas nrho txhua yam xwm txheej uas nyob rau tod, thiab kuv kuj tau muab cov kwv tij thiab nkauj muam tej teeb meem thiab tej kev nyuaj siab sau cia, npaj mus saib tej zaj lus uas tsim nyog ntawm Vajtswv cov lus tom qab ntawd los mus sib qhia thiab daws lawv tej teeb meem. Kuv tseem xav tias vim kuv nyuam qhuav mus tshiab rau qhov chaw tod, es cov kwv tij thiab nkauj muam coob leej thiaj li tsis tau paub kuv xwb, thiab yog li ntawd ces kuv yuav tau siv zog thiab sib koom ua ke nrog lawv los mus sib qhia kom ntau ntxiv. Yog kuv muaj peev xwm ua tau hauj lwm zoo rau pawg ntseeg txoj hauj lwm nyob rau hauv ib lub caij nyoog luv luv, ces cov kwv tij thiab nkauj muam ntawd yeej yuav ruaj siab hlo xav tias kuv muaj qhov tseeb ntawm qhov tseeb, thiab muaj peev xwm ua tau kuv txoj hauj lwm—thiab thaum tej ntawd tshwm los, ces kuv cov thawj coj los ib yam nkaus thiab, yeej yuav saib kuv rau qhov siab. Ces thaum ntawd pawg ntseeg yuav tshaj tawm qhov tseeb uas yuav tsum tau to taub nyob rau theem ntawd, thiab tias peb yuav tsum tau nrhiav cov zaj lus uas tsim nyog ntawm Vajtswv cov lus los sib qhia mus ntxiv. Kuv zoo siab heev vim tias nov yog ib lub cib fim zoo heev los qhia kuv tus kheej. Yog li ntawd kuv thiaj tshawb tau Vajtswv cov lus hais tawm uas ze rau cov kis no ntawm qhov tseeb, thiab tom qab ntawd ces thiaj li ua twb zoo los muab tej ntawd tum cia, thaum tseem tab tom xav tias, “Nws nyuam qhuav tshwm sim kiag tias yuav muaj ib qho kev sib koom ua ke rau cov neeg ua hauj lwm ua ke ua hauj lwm ua ke rau rau tag kis. Kuv cov neeg ua hauj lwm ua ke yeej yuav pom tias kuv siv ib hmo nkaus los tshawb nrhiav Vajtswv cov lus, thiab lawv yeej yuav hais tias kuv paub thiab mob siab rau kuv tes dej num.” Thiab yog li ntawd, nws twb yuav luag kaj ntug lawm ua ntej kuv npaj tiav. Tseeb tiag, nyob rau ntawm qhov kev sib koom ua ke, tom qab pom Vajtswv cov lus uas kuv tau tshawb nrhiav lawm, kuv cov neeg ua hauj lwm ua ke txhua tus saib ntsoov rau kuv nrog rau txoj kev qhuas. Qee leej hais tias, “Kwv Tij Tsheej paub zoo heev. Nws siv ib hmos nkaus los tshawb nrhiav cov zaj lus uas tsim nyog ntawm Vajtswv cov lus.” Qee leej kuj hais tias “Muaj tseeb tiag! Nws zoo li Kwv Tij Tsheej nyeem Vajtswv cov lus ntau heev li.” Muaj dua ib tug kwv tij kuj hais tau nyuaj siab tsawv tias, “Kwv Tij Tsheej, koj nyob lig npaum li cas ua ntej koj nrhiav tau cov zaj lus ntawm Vajtswv cov lus no?” Qhov hnov li no ua rau kuv zoo siab heev. Qhov uas kuv nyob ib hmos kaj ntug kuj tsis nkim zog thiab, thiab kuv cov kwv tij thiab nkauj muam pom tau tias kuv siv zog npaum li cas lawm. Npog qhov kev zoo siab uas kuv xav nyob hauv siab, kuv thiaj li hais tias, “Nws twb yuav luag kaj ntug thaum kuv tshawb nrhiav tau tej ntawd tag lawm. Kuv yeej keev nyob tas hmo los ua kom kuv tes dej num kom tiav, kom thiaj li tsim nyog. Tsis muaj dab tsi yuav khav li. Kuv yuav tsum ua kom kuv cov kwv tij thiab nkauj muam tsis txhob raug txwv los ntawm qhov kev muaj peev xwm los sib qhia nyob rau ntawm tej kev sib koom ua ke.” Tom qab ntawd ces nws hais tias kuv yeej paub kuv tes dej num, thiab tias kuv muaj peev xwm nyob taus ib hmos kiag thiab tiv kev txom nyem. Kuv lub siab muaj kev zoo siab puv nkaus. Kuv yuav tsum tau rau siab ua hauj lwm nyhav kom kuv cov kwv tij thiab nkauj muam sawv daws thiaj li hais tias kuv yog ib tug thawj coj uas muaj peev xwm.

Ntxiv mus, thaum txoj hauj lwm nthuav tawm txoj moo zoo tau nce qib lawm, peb kuj tau tsa ob peb pawg ntseeg ntxiv thiab. Txhua hnub, kuv yeej ua hauj lwm txij thaum kaj ntug mus txog tsaus ntuj, mus saib txhua pawg ntseeg mus ywg dej rau kuv cov kwv tij thiab nkauj muam. Txhua hnub, kuv yeej ua hauj lwm txij thaum kaj ntug mus txog tsaus ntuj, mus saib txhua pawg ntseeg mus ywg dej rau kuv cov kwv tij thiab nkauj muam. Txhua hnub, kuv yeej ua hauj lwm txij thaum kaj ntug mus txog tsaus ntuj, mus saib txhua pawg ntseeg mus ywg dej rau kuv cov kwv tij thiab nkauj muam. Kuv yuav nyeem Vajtswv cov lus rau txhua tus uas muaj kev nyuaj siab, ua twb zoo sib qhia los mus daws lawv tej teeeb meem, thiab tib neeg tej kev xav rau kuv kuj zoo zuj zus tuaj. Muaj ib zaug, muaj ob peb tug kwv tij thiab nkauj muam tau ntsib ib qho teeb meem thaum tab tom qhia txoj moo zoo thiab tsis muaj peev xwm daws tau qhov teeb meem ntawd. Lawv muaj kev xav phem thiab qaug zog, yog li ntawd lawv thiaj li tau tuaj cuag kuv tuaj sib qhia txog qhov nov. Kuv tau qhia rau lawv txog kuv tej kev ntsib kev pom uas tshaj txoj moo zoo nyob yav dlau los. Kuv hais tias, “Cov neeg uas kuv tau qhia txoj moo zoo rau ntawd mas muaj kev xav phem thiab tsis lees txais yuav li. Qee leej tau ncaws kuv tawm hauv lawv tej tsev. Lub sij hawm ntawd, kuv xav tias nyuaj heev li thiab, yog li ntawd kuv thiaj li tau thov Vajtswv tas li. Kuv tau nyob tsheej hmo los tshawb txog cov zaj lus ntawm Vajtswv cov lus, thiab kuv tau mus sib qhia nrog cov neeg ntawd zaum tas zaum tuaj los mus daws lawv tej teeb meem. Kuv ua li ntawd kom lawv thiaj li tau hnov Vajtswv lub suab thiab tau txais Nws txoj kev cawm dim nyob rau tiam kawg. Txawm kuv yuav ntsib kev txaj muag thiab nyuaj npaum li cas los xij, kuv yeej tsis kam swb li. Nyob rau thaum kawg, kuv coj tau lawv los koom ua ke lawm thiab….” Thaum kuv hais lus tas lawm, ib tug kwv tij hais yam qhuas ntxhias tias, “Kwv Tij Tsheej mas muaj peev xwm tiv tau kev nyuaj tiag tiag li. Nws ris tau lub nra tiag tiag li.” Qee leej hais tias, “Peb yuav tsum tau tshaj txoj moo kom zoo ib yam li Kwv Tij Tsheej ua thiab.” Thaum kuv pom cov kwv tij thiab nkauj muam tej tswv yim zoo uas muaj rau kuv lawm, kuv hnov zoo li kuv zoo siab heev li. Tom qab ntawd, lwm cov uas ntsib kev nyuaj siab hauv lawv tej dej num kuj tau tuaj nrhiav kuv kom pab, thiab muaj tsawg leej heev thiaj li mus cuag tus kwv tij uas kuv ua hauj lwm nrog. Thaum tab tom ua lawv tej dej num kom tiav ntawd, cov kwv tij thiab nkauj muam yeej txaus siab hlo ua txhua yam uas kuv txib txog lawv. Qhov pom tias lawv hwm kuv npaum li cas, ces kuv pib zoo siab rau kuv tus kheej zuj zus tuaj; kuv hnov zoo li kuv tau dhau los ua ib tug ncej txheem pawg ntseeg lawm.

Muaj ib zaug peb sib koom ua ke, kuv tau piav tas zog txog tej uas kuv tau raug txom nyem npaum li cas thiab kuv tau them tus nqi rau kuv tes dej num, thiab yam uas kuv tau txais ntawd yog dab tsi. Ib tug muam txawm hais rau kuv tias, “tus Nus Tsheej, feem ntau ntawm qhov kuv hnov koj hais mas yog hais txog tej uas koj tau raug txom nyem thiab tau raug them ntau npaum li cas thaum uas ua koj tes dej num kom tiav, tiam sis koj tsis tau tham txog tej kev qaug zog koj muaj thaum uas ntsib txoj kev nyuaj los sis koj tau nthuav tawm tus moj yam qias vuab tsuab dab tsi lawm, los sis koj tau txais qhov kev paub twg txog koj tus kheej, los sis koj tau nrhiav qhov tseeb los daws koj tej kev nyuaj siab li cas. Nws zoo li koj tsis muaj ib qho kev qias vuab tsuab kiag li….” Tom qab nws hais li ntawd tas lawm, ces lwm tus cia li saib ntsoov kuv. Kuv cia li yoob tag. Kuv hnov zoo li kuv yog ib qho chaw rau sawv daws ntsia, thiab kuv lub ntsej muag liab kub lug. Nyob rau sab hauv, kuv xav tias, “Qhov tham rau kuv zoo li ntawd mas ua rau kuv tsis zoo rau ntawm cov kwv tij thiab nkauj muam sawv daws lub xub ntiag. Lawv yuav xav li cas rau kuv?” Ua kom txhob poob ntsej muag, ces kuv txawm teb ceev nrooj tias, “Tus muam, qhov uas koj tau qhia ntawd yeej yog lawm, thiab kuv yeej lees txais qhov ntawd. Txawm li cas los xij, peb cov kwv tij thiab nkauj muam tab tom ntsib kev nyuaj hauv lawv tej dej num, thiab lawv muaj kev xav phem thiab qaug zog. Peb yuav tsum tsis txhob tsuas tham txog peb txoj kev qias vuab tsuab xwb. Peb yuav tsum tau sib qhia kom ntau ntxiv txog tej kev xyaum ua uas zoo; qhov nov yog tib txoj ncauj kev uas peb cov kwv tij thiab nkauj muam thiaj li yuav muaj ib txoj kev taug mus rau tom ntej thiab nrhiav tau lawv txoj kev ntseeg….” Ntxiv mus, muaj qee tus kwv tij thiab nkauj muam qhia kuv tias cas thaum tham txog kuv tej kev ntsib kev pom thiab kev paub, mas kuv pheej hla feem ntau ntawm txoj kev qias vuab tsuab uas tau raug muab nthuav tawm rau hauv kuv lawm, thiab tias vim kuv pheej tau hais ntau heev txog tej uas kuv tau raug kev txom nyem li cas, kuv tau themtus nqi dab tsi lawm, thiab kuv tau tso kuv lub cev nqaij daim tawv hauv kuv tes dej num tseg li cas, cesnws ua rau kuv zoo li txawj ntse heev rau ntawm txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb. Tau ntsib tej kev ceeb toom no los ntawm kuv cov kwv tij thiab nkauj muam los, ua rau kuv tsis tshuam kaj siab, thiab xav tias, “Puas yog tej uas kuv tau sib qhia no tsis tsim nyog kiag li? Qee zaum kuv tau sib qhia txog tias kuv khav theeb thiab xav txog tus kheej npaum li cas. Tshaj qhov ntawd, kuv yeej tau txais txiaj ntsig zoo hauv kuv tes dej num tas li xwb, thiab tsis tau tav pawg ntseeg txoj hauj lwm li. Yog li ntawd qhov ntawd txhais tau tias yuav tsis tsis muaj ib yam dab tsi txhaum rau qhov kuv tau sib qhia li cas lawm.” Thiab yog li ntawd, kuv thiaj tsis rov tig saib txog kuv tus kheej kom ntxaws.

Ntxiv mus, vim ntawm tej kev cheem tsum ntawm pawg ntseeg txoj hauj lwm, kuv thiaj li raug xa mus rau lwm pawg ntseeg mus ua kuv tes dej num txuas ntxiv mus. Nyob rau ib lub rooj sib koom ua ke nrog kuv cov neeg ua hauj lwm ua ke, Kwv Tij Zag hais npau taws vog rau kuv tias, “Kwv Tij Tsheej, txij thaum koj tau ncaim lwm pawg ntseeg ntawd lawm, ces qee leej kwv tij thiab nkauj muam tod cia li tsis muaj siab ua lawv tej dej num li lawm. Thaum lawv ntsib tej yam kev nyuaj, lawv tsis nyeem Vajtswv cov lus los sis tsis nrhiav qhov tseeb li; lawv tsuas xav kom koj mus daws lawv tej teeb meem xwb. Qee leej haj tseem tsis kam tuaj sib koom ua ke li lawm thiab. Qhov nov qhia tau tias koj tsis tau txhawb nqa Vajtswv los sis hais lus tim khawv rau Nws hauv koj tes dej num li. Koj tsuas khav theeb kom lwm tus qhuas koj thiab nyiam koj xwb. Qhov nov yog ib qho kev ua uas phem heev, thiab koj yuav tsum tau siv qee lub sij hawm los tig xav txog koj tus kheej!” Tom qab hnov nws hais tas lawm, kuv poob siab nthav thiab xav tias, “Qhov no tshwm sim tau li cas? Kuv cov kwv tij thiab nkauj muam txhua tus yeej nyiam kuv lod? Qhov nov yog ib qho teeb meem phem heev!” kuv poob siab nthav. Tom qab ntawd, kuv tsis hnov dab tsi txog qhov uas tau sib qhia nyob rau ntawm kev sib koom ua ke li lawm; kuv lub taub hau puv nkaus kev nyuaj. Kuv tsis paub tias yuav ua li cas thiaj li hla dhau qhov xwm txheej no. Tom qab kuv los txog tsev lawm, kuv pheej xav txog Kwv Tij Zag cov lus. Thaum chiv thawj, kuv twb xav lawm tias kuv tes dej num muaj txiaj ntsim lawm thiab tias kuv tuaj yeem sib qhia tau txog qhov tseeb los daws qee yam teeb meem. Nyob hauv ntau txhiab xyoo kuv tsis tau xav tias hws yuav muaj tej no li. Tiag mas, qhov no tau ua rau kuv chim siab heev. Kuv kev tws lawm, kuv thiaj li thov Vajtswv. Kuv hais tias, “Vajtswv, thov qhia kuv kom kuv thiaj li nrhiav tau lub hauv paus ntawm kuv qhov teeb meem thiab thiaj li muaj ib qho kev nkag siab tiag tiag txog kuv tus kheej.”

Tom qab ntawd, kuv pom qee cov ntawm Vajtswv cov lus, “Txhua tus ntawm cov uas ua lub neej tsis vam meej tsa lawv tus kheej thiab hais lus tim khawv rau lawv tus kheej. Lawv mus khav txog lawv tus kheej rau ub rau no thiab khav lawv tus kheej dhau qhov muaj tseeb, thiab lawv tsis muab Vajtswv los rau hauv lawv lub siab kiag li. Koj puas muaj ib qho kev ntsib kev pom txog yam uas Kuv tab tom tham txog no li? Tib neeg coob leej ntau tus tas zog hais lus tim khawv rau lawv tus kheej xwb tias: ‘Kuv tau raug kev txom nyem li no thiab li tod; kuv tau ua tiav tes hauj lwm no tes hauj lwm tod; Vajtswv tau saib xyuas kuv li no li tod; Nws hais kom kuv ua yam ub yam no; Nws muab kuv saib siab yam tshwj xeeb heev; tam sim no kuv zoo li no thiab li tod.’ Lawv txhob txwm hais lus ua lub suab zoo li ntawd thiab xyaum coj tus yeeb yam zoo li ntawd. Thaum kawg, ib txhia tib neeg cia li xav tias cov tib neeg no yog Vajtswv. Thaum lawv tau los txog kiag rau qib ntawd lawm, ces Vajntsujplig twb tau muab lawv tso tseg ntev lawm. Txawm hais tias, thaum lub sij hawm ntawd, tsis muaj neeg quav ntsej lawv, thiab lawv tsis raug ntiab tawm mus los xij, lawv txoj hmoo yeej yog los li ntawd, thiab yam uas lawv ua tau ces tsuas yog tos lawv txoj kev rau tximxwb(“Tib Neeg Thov Ntau Yam Xav Tau ntawm Vajtswv Heev Lawm” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Ib txhia tib neeg siv lawv tes hauj lwm los hais lus tim khawv tas li txog lawv tus kheej, txhawb lawv tus kheej, thiab sib tw nrog Vajtswv kom tau tib neeg thiab lub meej mom. Lawv siv ntau txoj kev thiab ntau yam kev ntsuas los ua kom tib neeg pe hawm lawv, sim tas li kom kov yeej tib neeg thiab tswj kav lawv. Ib txhia haj tseem txhob txwm dag tib neeg kom xav tias lawv yog Vajtswv kom lawv thiaj li raug saib zoo yam li Vajtswv. Lawv yeej yuav tsis qhia ib tug twg tias lawv twb raug ua qias vuab tsuab lawm—tias lawv kuj yog neeg qias vuab tsuab thiab neeg khav theeb heev, txhob pe hawm lawv, thiab tias txawm lawv ua zoo npaum twg los xij, nws yog nyob rau ntawm txoj kev qhuas Vajtswv thiab tias lawv ua yam uas lawv yuav tsum ua, li cas kuj xij. Vim li cas lawv tsis hais tej no? Vim tias lawv ntshai tsam plam lawv qhov chaw hauv tib neeg lub siab heev. Yog vim li no cov tib neeg zoo li no thiaj tsis hwm Vajtswv thiab tsis ua tim khawv rau Vajtswv(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I). Tom qab nyeem Vajtswv cov lus tag lawm, kuv nyuab siab heev. Tsuas yog tom qab tig rov saib kuv tus kheej tag lawm xwb kuv thiaj li pom tias nyob rau sab nraud mas kuv tsuas ua yeeb yam txog qhov tau raug kev txom nyem thiab them ib tug nqi xwb, thiab sib qhia rau kuv cov kwv tij thiab nkauj muamtxog Vajtswv cov lus kom thiaj li daws tau lawv tej teeb meem, kuv tsuas ua kom kuv tus kheej nrov npe thiab khav theeb kom lwm tus qhuas kuv thiab nyiam kuv xwb. Rov qab xav txog thaum kuv cov neeg ua hauj lwm ua ke tau qhia kuv mus ua ib tug thawj coj rau ntawm ib pawg ntseeg uas muaj cov tswv cuab tshiab, kuv nco tau tias txhua yam kuv tsuas xav txog ces yog qhov seb kuv yuav ua li cas thiaj li sau tau txiaj ntsig uas yuav ua kom kuv cov kwv tij thiab nkauj muam qhuas kuv thiab kuv tus thawj coj nyiam kuv. Los txog qhov kawg no, kuv thiaj tau ua hauj lwm dhau sij hawm, nyog tsheej tag hmo los nrhiav cov zaj lus uas tsim nyog ntawm Vajtswv cov lus thiab tum tej uas peb yuav sib qhia txog rau hauv tej kev sib koom ua ke. Thaum kuv cov kwv tij thiab nkauj muam ntsib tej kev nyuaj thaum tab tom tshaj txoj moo zoo, kuv tsis tau qhia lawv txog Vajtswv txoj kev xav uas yuav coj lawv mus tau tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, tiam sis tsuas yog tau khav thiab khav theeb txog tias kuv tau raug txom nyem npaum li cas thiab kuv tau them tus nqi dab tsi lawm thaum tab tom tshaj txoj moo zoo. Thaum kuv txoj hauj lwm tau zoo zuj zus tuaj, kuv cov kwv tij thiab nkauj muam tau qhuas kuv heev. Kuv tau zoo xyiv fab hlo rau qhov nov, thiab tau muab txiaj ntsig rau tus kheej vim qhov ua tau tiav los ntawm tus Vajntsuj plig txoj hauj lwm, qhuas tej ntawd yam li yog kuv tus kheej tej kev ua tau tiav yam tsis paub txaj muag li. Thaum tab tom sib qhia rau ntawm tej kev sib koom ua ke, kuv nyiam ua kom kuv yog tus raug qhuas, tsuas yog sib qhia txog tej kev xyaum ua uas zoo xwb kom zam dhau tsis txhob hais txog tus mom yam qias vuab tsuab uas kuv tau nthuav tawm. Yog lub ntsiab lus no tawm los, ces kuv tsuas yog muab npog kiag xwb. Hais txog kuv tus kheej tej kev txhawb siab uas tsis tsim nyog rau qhov kev ua kom kuv tes dej num tiav ntawd, kuv haj yam tsis txaus siab los txheeb xyuas lawv los sis coj lawv los rau qhov kaj Ib zaug tas ib zaug tuaj, Vajtswv tau siv kuv cov kwv tij thiab nkauj muam los hais txog kuv tej teeb meem, tiam sis yuav kom tiv thaiv tau kuv tes hauj lwm thiab lub ntsej muag, kuv tsuas hais lus tias kuv lees yuav lawv tej tswv yim xwb, thaum kuv tsis tau tig rov los saib rau rau kuv tus kheej li. Thaum sib qhia kuv tsuas thamkhav theeb ntsuav los dag kuv cov kwv tij thiab nkauj muam xwb. Qhov ua li no, kuv thiaj li tau los ntseeg tias kuv tau ua kuv lub luag hauj lwm thiab tuaj yeem thev taus kev nyuaj thiab them tus nqi. Tsis hais pawg ntseeg yuav muaj kev nyuaj los sis teeb meem dab tsi, los sis kuv cov kwv tij thiab nkauj muam yuav muaj tus yam ntxwv zoo li cas los xij, kuv yeej tsis thim rov qab li, tiam sis yuav ib txwm pab lawv nrhiav kev daws xwb. Raug nthuav tawm los qhov tseeb, kuv thiaj li pom tias thaum ua kuv tes dej num, kuv yeej tsis tau xyaum ua raws qhov tseeb kiag li, los sis kuv tsis tau ua twb zoo xav txog Vajtswv txoj kev xav li. Kuv tau siv lub cib fim uas muab los ntawm qhov kev ua kom tiav kuv tes dej num los khav theeb kom lwm tus thiaj li yuav hwm kuv, yog li ntawd kom thiaj li ua tau zoo raws kuv txoj kev ntshaw thiab rau lub koob meej thiab lub chiv meem. Qhov ua li no, kuv tsis tau coj kuv cov kwv tij thiab nkauj muam los rau ntawm Vajtswv xub ntiag li; tiam sis, kuv coj tau lawv los pe hawm kuv xwb. Qhov no txhais tau tias kuv nrog Vajtswv sib tw kom tau tib neeg thiab chiv meem. Tsuas yog tom qab ntawd xwb kuv thiaj li paub qhov tseeb tias kuv twb tau tiag taw rau txoj kev tawm tsam Vajtswv thiab ua txhaum loj heev lawm. Kuv ntshai thiab nyuaj siab heev. Ces kuv thiaj li nug kuv tus kheej tias: Ua li cas kuv, yam tsis paub txog li, mus taug txoj kev tawm tsam Vajtswv lawm?

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem ib nqe ntawm Vajtswv cov lus tias: “Txij thaum noob neej raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab los, ces lawv tus yeeb yam txawm pib hloov thiab lawv txawm maj mom plam txoj kev paub tab txawj xav uas muaj qab hau uas cov tib neeg zoo li sawv daws muaj lawm. Tam sim no lawv tsis coj li tib neeg kom xws li tib neeg mus ntxiv lawm; tab sis, lawv xav kom siab tshaj li tib neeg lub meej mom, thiab lawv ntshaw kom tau qee yam uas siab tshaj thiab loj tshaj. Thiab qee yam uas siab tshaj no yog dab tsi? Lawv xav kom siab tshaj Vajtswv, kom siab tshaj lub ntuj, thiab siab tshaj lwm yam huv tib si. Dab tsi nyob rau ntawm tus keeb cag ntawm qhov vim li cas es tib neeg thiaj li tau rais los zoo li no lawm? Thaum txhua yam tau hais tag thiab ua tag lawm, tib neeg tus yeeb yam mas khav theeb dhau heev lawm. … Kiag thaum tib neeg muaj kev khav theeb nyob hauv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb lawm, ces lawv txawm muaj peev xwm ua tau ntau yam uas tsis mloog lus thiab tawm tsam Vajtswv, ntau yam uas tsis raws li Nws cov lus, ntau yam uas ua kom muaj kev xav phem txog Nws, ntau yam uas ntxeev siab rau Nws, thiab ntau yam uas qhuas thiab hais lus tim khawv rau lawv tus kheej xwb. Koj hais tias koj tsis khav theeb, tab sis piv txwv tias muab ib co pawg ntseeg rau koj thiab tso cai cia koj coj lawv; piv txwv tias Kuv tsis qhuab ntuas koj, thiab tias tsis muaj leeg twg hauv Vajtswv tsev neeg qhuab qhia koj li: Tom qab coj lawv tau ib ntus lawm, koj yuav coj lawv los rau ntawm koj ko taw thiab ua kom lawv zwm rau ntawm koj xub ntiag. Thiab vim li cas koj ho ua li ntawd? Qhov no yuav raug txiav txim los ntawm koj tus yeeb yam; nws yuav tsis muaj dab tsi tshaj li qhov kev qhia tshwm uas cia li tshwm los xwb. Koj tsis tas yuav tawm ntawm koj txoj kev mus kawm qhov no li, los sis koj yuav tau hais kom lwm tus qhia qhov ntawd rau koj li. Koj tsis tas yuav tab meeg ua qhov no li; qhov xwm txheej no yuav cia li tshwm sim los rau koj xwb: Koj ua kom tib neeg zwm rau ntawm koj xub ntiag, pe hawm koj, qhuas koj, hais lus tim khawv txog koj, thiab mloog koj lus rau hauv txhua yam, thiab koj tsis tso cai cia lawv mus kom dhau koj lub hwj chim li. Nyob rau hauv koj txoj kev coj, tej xwm txheej zoo li ntawd cia li tshwm tuaj xwb. Thiab tej xwm txheej no tshwm tuaj tau li cas? Tej ntawd raug txiav txim los ntawm tib neeg tus yeeb yam khav theeb(“Ib Tug Yeeb Yam Khav Theeb Mas Yog Tus Keeb Cag ntawm Tib Neeg Txoj Kev Tawm Tsam Vajtswv” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kev nyeem Vajtswv cov lus ua rau kuv to taub tias vim li cas kuv twb xav los ua kom tau zoo raws Vajtswv rau hauv kuv tes dej num tab sis ho tau cev taw mus tsuj rau txoj kev tawm tsam Nws yam tsis tau txhob twm li. Lub hauv paus ntawm qhov no mas tau ua tus yeeb yam phem uas khav theeb nyob rau hauv kuv lawm. Nyob rau hauv kev tswj ntawm kuv tus yeeb yam khav theeb, kuv muaj ib txoj kev xav siab heev txog kuv tus kheej, thiab pheej tas zog khav ntxhias rau hauv kev hais lus thiab kev ua tib si kom lwm tus thiaj li yuav qhuas kuv thiab hwm kuv. Thaum kuv tej kwv tij thiab tej nkauj muam tau ntsib tej teeb meem thaum ua lawv tej dej num kom tiav, kuv yeej tsis sib qhia txog tej hauv paus ntshiab lus ntawm qhov tseeb kom lawv thiaj li to taub txog qhov tseeb thiab muaj txoj hau kev los xyaum ua li, tab sis tsuas yog tham tej lus thiab tej lus qhuab qhia ua dog ua dig los ua kom kuv tus kheej tau ntsej muag xwb, thiab haj tseem siv kuv tus kheej tej kev ntsib kev pom ntawm txoj kev txom nyem thiab txoj kev ua hauj lwm los ua peev nrog qhov uas khav theeb thiab. Qhov no tau ua rau kuv tej kwv tij thiab tej nkauj muam hwm kuv thiab ntseeg tias kuv to taub txog qhov tseeb thiab tuaj yeem daws tau lawv tej teeb meem. Thaum twg los xij uas lawv tau ntsib txhua qhov nyuaj, lawv ib txwm tuaj cuag kuv, yam tsis ras txog tias lawv yuav tsum vam khom rau Vajtswv thiab nrhiav qhov tseeb los daws lawv tej teeb meem li. Lawv tsis muaj ib qho chaw rau Vajtswv nyob hauv lawv lub siab li. Qhov ntawd haj tseem mus txog rau qhov uas tom qab kuv raug hloov mus lawm, es muaj ib txhia kwv tij thiab nkauj muam twb tsis xav mus koom tej kev sib sau ke ntxiv li lawm thiab. Qhov ntawd yuav hu tau tias yog kev ua tiav kuv tes dej num tau li cas? Kuv mas tsuas yog ua phem thiab tawm tsam Vajtswv nkaus xwb! Qhov kuv muaj peev xwm ua phem zoo li ntawd mas puav leej yog tshwm sim vim kuv txoj kev khav theeb thiab txoj kev khav txiv xwb. Txhua yam uas kuv xav tau ces yog tswj kav tag nrho cov tib neeg thaum tiv thaiv kuv lub meej mom thiab tus duab, ua kom tag nrho kuv tej kwv tij thiab tej nkauj muam hwm kuv thiab muab kuv saib tseem ceeb. Kuv mas ntshaw txoj koob hmoov ntawm kuv lub meej mom tshaj plaws li. Kuv tuaj yeem pom tob tob tias, kuv yeej tsis muaj ib txoj kev hwm Vajtswv me me li. Thaum tib neeg ua neej raws li ib tug yeeb yam khav theeb lawm, ces yuav muaj kev tawm tsam Vajtswv tshwm sim yam tsis tau txhob twm. Qhov ntawd mas phom sij tiag tiag li. Kuv thiaj li xav txog cov xib fwb thiab cov txwj laug hauv lub ntiaj teb kev ntseeg. Lawv tsis hwm Vajtswv los sis tsis hais lus tim khawv rau Nws li, los sis lawv tsis coj cov ntseeg los muab tus Tswv cov lus coj los xyaum ua li. Tiam sis, lawv ho qi muag nti piav qhia txoj kev paub txog Vajluskub thiab txoj kev xav txog txoj kev ntseeg los ntxias dag cov ntseeg, thiab khav ntxhias txog qhov uas lawv tau tiv kev txom nyem ntau npaum li cas, qhov uas lawv tau hloov pauv pes tsawg leej neeg, thiab qhov uas lawv tau tsim tsa pes tsawg pawg ntseeg lawm. Qhov no ua rau cov ntseeg pe hawm lawv, hwm lawv, thiab ua txhua yam uas lawv hais. Muaj ib txhia tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab tau hnov Vajtswv lub suab lawm, tab sis txawm li ntawd los xij, lawv mus nug cov xib fwb thiab cov txwj laug thiab kom tshuaj xyuas qhov ntawd nrog lawv. Yog tsis muaj cov xib fwb txoj kev pom zoo, ces lawv tsis muaj cuab kav lees txais tau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm txawm hais tias lawv paub tias qhov ntawd yog txoj kev tseeb los xij. Cov xib fwb thiab cov txwj laug hauv lub ntiaj teb kev ntseeg kom tib neeg nyob rau hauv lawv qab kev tswj hwm yam khov kho xwb. Lawv taug tus tawm tsam Khetos txoj hau kev-tawm tsam Vajtswv, thiab tab tom tsim ib lub nceeg vaj ywj pheej! Kuv pheej tas zog khav ntxhias rau hauv kuv tes dej num kom tib neeg thiaj li yuav qhuas kuv thiab hwm kuv xwb. Kuv ho txawv li cas ntawm cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawd mas? Kuv thiaj li xav txog tej kwv tij thiab tej nkauj muam hauv pawg ntseeg ntawd nrog rau cov tswv cuab tshiab tias: lawv nyuam qhuav lees txais Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg xwb, thiab tseem muaj ntau qhov tseeb uas lawv tsis tau los to taub txog li. Vajtswv tau tsa kuv sawv los ua kom tiav tes dej num ntawm kev coj pawg ntseeg, yog li kuv yuav tsum tau sib qhia txog Vajtswv cov lus rau lawv kom ntau tshaj qub thiab hais lus tim khawv rau Nws tes hauj lwm kom ntau tshaj qub kom lawv thiaj li yuav to taub txog qhov tseeb thiab muaj kev paub txog Vajtswv, thiab teeb cov hauv paus rau txoj hau kev tseeb. Tab sis kuv tau ua dab tsi mas? Muaj dab tsi tshwm sim los ntawm kuv tej kev peem ua kom tiav tes dej num ntawd mas? Kuv tau ua rau txhua tus neeg pe hawm kuv, thiab ua rau lawv tsis muaj ib txoj kev paub txog Vajtswv li. Qhov ua li no, mas yog kuv tau ua piam sij rau kuv tej kwv tij thiab tej nkauj muam, thiab tau cuam tshuam thiab tsim teeb meem rau pawg ntseeg tes hauj lwm lawm. Txoj kev uas kuv tau taug ntawd tsis yog lwm txoj dua li tus tawm tsam Khetos txoj kev tawm tsam Vajtswv! Kuv yim xav txog qhov ntawd ntxiv, ces kuv yim hnov txhawj xeeb thiab yim hnov ntxhov siab ntxiv xwb. Kuv tuaj yeem pom kiag qhov uas kuv tau khav theeb npaum li cas, qhov uas tsis muaj kev hwm Vajtswv hlo li, thiab tej kev kuv ua tau ua txhaum rau Nws tus moj yam los tau ib ntu ntev heev lawm. Yog Nws tsis tau siv kuv tej kwv tij thiab tej nkauj muam los qhuab qhia thiab hais kuv zoo li ntawd, mas kuv yuav tsis paub los xav txog tej kev kuv ua. Yog tias kuv taug txoj kev ntawd mus ntxiv, ces yeej qhia tsis tau tias xyov kuv yuav ua phem ntau npaum li cas kom raug Vajtswv tej kev tsawm foom thiab kev rau txim. Ua rau muaj ib qho ntshai tas li, kuv thiaj li muab kuv tus kheej los pe rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov Vajtswv. Kuv tau hais tias, “Vajtswv! Kuv tau khav theeb heev dhau lawm. Kuv ib txwm khav ntxhias rau hauv kuv tes dej num, thiab qhov no tau ua rau kuv tej kwv tij thiab tej nkauj muam hwm kuv thiab tsis muaj ib qho chaw rau Koj nyob hauv lawv lub siab li. Kuv tau ua phem thiab tawm tsam Koj. Kuv tsim nyog tau Koj txoj kev rau txim lawm. Vajtswv! Kuv xav los lees txim hloov dua siab tshiab rau ntawm Koj xub ntiag, los mob siab ntso caum raws qhov tseeb yam kub siab lug, thiab los pib dua tshiab.”

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no: “Li yog ib yam ntawm cov muaj sia raug tsim los, tib neeg yuav tsum saib xyuas lawv tus kheej theem chaw, thiab coj tus cwj pwm kom zoo. Yuav tsum ua raws li qhov tus Tswv Tsim tau muab tso rau koj lawm. Txhob ua tawm ntawm txoj kab, los sis ua tej yam dhau ntawm koj rab peev xwm lawm los sis yam uas Vajtswv tsis nyiam kiag li. Txhob sim ua tus loj, los sis rais los ua tus muaj peev xwm tshwj xeeb, los sis siab tshaj lwm tus, los sis txhob nrhiav qhov rais los ua Vajtswv. Qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tsis txhob ntshaw ua tus ub tub no. Qhov nrhiav kom rais los ua tus loj los sis yog ib tug muaj peev xwm tshwj xeeb yog yam tsis muaj qab hau. Qhov nrhiav kom los ua Vajtswv haj yam yog yam puas ntsej muag tshaj; nws yog kev dhuav thiab kev ntxim ntxub. Yam uas txaus qhuas, thiab yam uas yam muaj sia yuav tsum tau tuav tseg tshaj txhua yam, yog rais los ua ib yam muaj sia tiag tiag; qhov no yog tib lub hom phiaj uas txhua tus tib neeg yuav tsum caum(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I). “Txawm hais tias noob neej yuav nrhiav los sis ntshaw dab tsi los xij, tsuas yog cov uas tig rov los rau ntawm tus Tswv Tsim lub xub ntiag thiab leg kom tiav thiab ua kom tiav yam uas lawv tsim nyog ua, thiab yam uas tau muab tso rau lawv ua lawm xwb, mas lawv thiaj li yuav ua tau lub neej nyob kaj siab lug thiab raws txoj kev yog thiab zoo, yam tsis raug ib txoj kev txom nyem dab tsi li. Qhov no yog lub ntsiab thiab qhov muaj nuj nqis ntawm txoj kev ua neej nyob(Vajtswv Kev Sib Qhia Los). Tom qab nyeem Vajtswv cov lus tag lawm, kuv thiaj li to taub tias Nws yog tus Tswv ntawn kev tsim, thiab qhov ntawd thiaj li yog tib qho uas yog thiab zoo xwb—uas tsim nyog li qhov ib txwm muaj—uas tib neeg tsim nyog pe hawm Nws thiab zwm rau Nws. Tsis tas li ntawd, kuv thiaj li paub tias kuv tsuas yog ib tug me me uas raug tsim tawm los xwb, yog ib tug neeg qias vuab tsuab xwb. Kuv mas muaj tej moj yam phem puv npo—Kuv mas khav theeb, txawj dag, thiab phem. Txawm li cas los xij, kuv mas ib txwm khav theeb tas zog thiab tuav kuv qhov chaw nyob rau hauv tib neeg lub siab. Kuv tsis paub txaj muag tiag tiag li thiab khav theeb tshaj li tsim nyog lawm! Kuv yim xav txog qhov ntawd ntau, ces kuv yim hnov txaj muag heev xwb. Kuv ntxub kuv tus kheej rau qhov dig muag thiab tsis paub txog Vajtswv. Kuv tsis paub tias kuv yog leej twg. Qhov uas kuv tuaj yeem muaj nyob rau ntawm no hnub no los ua kuv tes dej num kom tiav mas ua tsaug rau txoj hmoov hlub thiab txoj kev txhawb los ntawm Vajtswv. Kuv tsim nyog tuav kuv qhov chaw kom tsim nyog li ib tug uas raug tsim tawm los, thiab ua ib tug neeg coj ncaj ncees, ncaj ncees uas tsom ntsoov rau txoj kev caum raws qhov tseeb, txoj kev hwm Vajtswv thiab txoj kev hais lus tim khawv rau Nws, thiab txoj kev ua tej dej kom tiav—tsuas yog tom qab ntawd xwb mas kuv thiaj li yuav muaj kev thoob ntsib thiab kev txawj xav li ib tug raug tsim tawm los tsim nyog muaj.

Tom qab ntawd, kuv thiaj li nrhiav ib txoj hau kev los xyaum ua raws thiab to taub los ntawm Vajtswv cov lus. Kuv tau nyeem Vajtswv ib co lus uas hais tias, “Thaum hais lus tim khawv rau Vajtswv, nej yuav tsum tham kom ntau txog qhov Vajtswv txiav txim thiab qhuab ntuas li cas rau tib neeg, yam kev sim siab twg uas Nws siv tsim kho tib neeg kom zoo thiab hloov pauv lawv tej moj yam. Nej kuj yuav tsum tham txog qhov raug nthuav tawm kev lwj liam ntau npaum li cas rau hauv nej qhov kev ntsib kev pom thiab, nej thev taus ntau npaum li cas thiab thaum kawg nej raug txeeb tau li cas los ntawm Vajtswv; tham txog qhov nej muaj kev paub tiag ntawm Vajtswv txoj dej num ntau npaum li cas, nej yuav tsum ua tim khawv li cas rau Vajtswv thiab pauj Nws rov qab rau Nws txoj kev hlub. Nej yuav tsum muab lub ntsiab tseem ceeb nkag rau hauv hom lus no, nrog rau muab nws tso rau hauv kom muaj txheej txheem yooj yim. Txhob tham txog tej kev xav qhuav qhawv. Tham txog yam muaj tseeb thiab muaj tiag kom ntau. Qhov no yog yam nej yuav tsum ntsib thiab pom. Txhob npaj nej tus kheej kom zoo nkaus li muaj txhij txhua lawm, txhob sib zog khav tej kev xav qhuav qhawv; kev ua li ntawd yuav ua rau tshwm sim nej qhov kev khav theeb thiab tsis muaj qab hau. Nej yuav tsum tham kom ntau txog tej yam muaj tseeb los ntawm nej txoj kev ntsib kev pom tiag uas yog qhov tseeb tseeb thiab los hauv lub siab los; qhov no yog qhov muaj txiaj ntsig tshaj plaws rau lwm tus, thiab tsim nyog tshaj plaws rau lawv pom(“Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Tom qab nyeem Vajtswv cov lus tag lawm, kuv thiaj li to taub me ntsis txog qhov uas kuv yuav tsum tau xyaum hwm Vajtswv thiab hais lus tim khawv rau Nws hauv kuv tes dej num. Hauv kev hais lus tim khawv rau Vajtswv, kuv tsim nyog tham kom ntau ntxiv txog qhov kuv tau ntsib tau pom Nws tes hauj lwm, uas tej moj yam qias vuab tsuab twb raug nthuav tawm rau hauv kuv lawm, qhov uas kuv tau ntxeev siab thiab tawm tsam Nws li cas, qhov uas kuv tau xav txog thiab los paub txog kuv tus kheej los ntawm kev piv kuv tus kheej nrog Nws cov lus li cas, thiab qhov uas kuv tau lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv li cas. Los ntawm kev sib qhia txog qhov tseeb, kuv yuav tsum pab kom tib neeg to taub txog Vajtswv txoj kev xav thiab Nws tej kev ntshaws, pab kom lawv to taub txog tes hauj lwm Nws ua los cawm tib neeg, nrog rau Nws tus moj yam, thiab muaj peev xwm los hwm thiab zwm rau Vajtswv thiab ua tej dej num ntawm cov raug tsim tawm los kom tiav. Tsuas yog los ntawm kev ua li no xwb mas kuv thiaj li tuaj yeem hwm Vajtswv thiab hais lus tim khawv rau Nws tiag tiag. Kuv xav txog thaum uas kuv keev sib qhia nrog kuv tej kwv tij thiab tej nkauj muam. Feem ntau kuv tsuas yog tham txog qhov kuv tau tiv kev txom nyem ntau npaum li cas thiab kuv tau pauj tus nqi dab tsi, thiab qhov uas kuv tau pom Vajtswv tej kev nqis tes ua thiab tau txais Vajtswv tej kev foom hmoov nkaus xwb. Thaum hais txog rau qhov uas tej moj yam qias vuab tsuab raug nthuav tawm rau hauv kuv lawm los sis tej yam kev txhawb siab tsis zoo uas kuv muaj ntawd, kuv ib txwm npog tej ntawd cia thiab yuav luag tsis hais txog tej ntawd li. Kuv ntshai tias yog kuv tej kwv tij thiab tej nkauj muam pom kuv qhov kev qias vuab tsuab lawm, ces ntshe lawv tej kev xav txog kuv yuav tshuav tsawg lawm. Kuv yeej tau muaj ib tug yeeb yam txawj dag zoo li ntawd tiag tiag. Tom qab lees paub tej no lawm, kuv thiaj li mus nrhiav tus Kwv Tij Zag thiab qhib siab qhia rau nws txog kuv tej kev ua phem ntawm qhov khav theeb los ntxias dag tib neeg. Kuv kuj tau thov kom tus Kwv Tij Zag tuaj rau ntawm pawg ntseeg uas yav tag los kuv tau ua hauj lwm thiab piav qhia kuv tus cwj pwm rau tej kwv tij thiab tej nkauj muam nyob rau tod thiab, yog li thiaj li ua kom txhua tus paub ntau ntxiv. Thaum sib sau ua ke, kuv kuj tau qhib siab qhia rau kuv tej kwv tij thiab tej nkauj muam txog kuv tus cwj pwm tsis zoo thiab, hais lus tim khawv rau Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, thiab tau hais rau txhua tus kom muab kuv ua ib tug qauv los kawm txog qhov uas txhob ua kom lawv thiaj li yuav tsis taug txoj kev tawm tsam Vajtswv li kuv tau taug lawm.

Tom qab ntawd nyob hauv kuv tes dej num, kuv tau hwm thiab tau hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab tau sib qhia txog Nws txoj kev xav, Nws tej kev cheem tsum thiab Nws txoj kev hlub tib neeg yam muaj kev ras xeev. Kuv tau qhia tshwm kuv tus kheej qhov kev qias vuab tsuab, kuv qhov qias neeg, thiab tej kev txhawb siab uas txhawb rau tej kuv ua. Kuv tau qhib siab lug thiab tau sib qhia txog qhov uas Vajtswv cov lus tau coj kuv los paub txog kuv tus kheej thiab xyaum ua raws qhov tseeb. Qhov ua li no, kuv tej kwv tij thiab tej nkauj muam thiaj li yuav paub tias kuv mas qias vuab tsuab, tib yam li thiab. Thaum daws lwm tus tej teeb meem, muaj qee zaum kuv tseem xav khav txog tej kev ua tiav yav tag los thiab, tab sis kiag tam sim ntawd kuv taij thov Vajtswv thiab muab kuv tus kheej tso tseg. Kuv yuav nrhiav qhov tseeb thiab sib qhia txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev xyaum ua nrog lawv. Qhov kev xyaum ua zoo li no tau ua rau kuv muaj kev thaj yeeb nyob rau hauv kuv lub siab. Kev ua raws li Vajtswv cov lus hnov tau tias zoo heev li. Muaj peev xwm hloov pauv thiab rov qab los rau ntawm txoj kev yog mas txhua yam puav leej ua tsaug rau kev raug txiav txim, raug rau txim, thiab raug qhuab qhia thiab raug saib xyuas los ntawm Vajtswv. Ua tsaug rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Ua Kom Cov Sawv Hlau Khi Xoob

Sau los ntawm Txhejpaim, Teb Chaws Iv Tas Lis Vajtswv cov lus hais tias, “Yog txhawm rau nej txoj moo yav tom ntej, nej yuav tau nrhiav kev...

Vajtswv Mas Ncaj Ncees Tshaj

Sau los ntawm Tsab Liv, Teb Chaws Nyiv Pooj Thaum Lub Cuaj Hli Ntuj Xyoo 2012, Kuv yog ib tug ua hauj lwm nrog pawg ntseeg thaum kuv tau...