Yam Uas Kawm Tau Los Ntawm Kev Muaj Mob Khees Xaws Siab

February 4, 2022

Sau los ntawm Lim Yoom, Teb Chaws Suav

Tom qab kuv tau los ua ib tug ntseeg Vajtswv, kuv tau raug Tsoom Hwv Koos Mus Niv Suav ntes ntau zaus, tab sis kuv ib txwm yeej tsis tau ntxeev siab rau tus Tswv hlo li. Kuv tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num thaum tiam kawg los tau ob peb xyoos dhau los lawm, thiab tsis hais yuav tiv tshav tiv nag los kuv yeej ib txwm los mus tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua kuv tes dej num yam nquag plias. Kuv xav tias kuv yuav tsum ua lub siab ncaj rau Vajtswv tas mus li, txawm tias kuv yuav tsum tau uv npaum li cas los xij. Los mus txog ntua thaum kuv tau los uv tus mob uas ua rau kuv tau ntsib txoj kev tuag thiaj ua rau kuv nkag siab txog yam txhawb kuv lub siab hauv kuv txoj kev ntseeg kom tau txais koob hmoov.

Muaj ib hnub, nyob rau Lub Kaum Hli Ntuj Xyoo 2014, uas yog kuv tab tom rov qab los ntawm ib qho kev sib koom ces thaum ntawd kuv tau hnov tias kuv txhais ceg cia li tsis muaj zog, thiab kuv rhais ruam tsis ncaj ke li lawm. Kuv xav tias nyaj yuav yog vim kuv lub cev muaj dej ntau dhau lawm xwb, thiab kuv tsuas tau noj me ntsis tshuaj rau xwb ces kuj zoo lawm. Kuv kuj tsis nco txhawj xeeb luaj twg thiab. Tab sis ib ntus tom qab, kuv ob lub pob ntseg, tej ntiv tes thiab ntiv taw maj mam pib dub tuaj, thiab kuv pib yuag zuj zus tuaj. Kuv pib xav tias ntshe kuv yuav muaj qee yam mob hnyav lawm, tab sis kuv ho xav tias, vim yog kev tau siv zog ua kuv tes dej num tau ntau lub xyoo lawm, yog li nyaj Vajtswv yuav tiv thaiv kuv. Nyaj yuav tsis yog ib yam kab mob phem dab tsi. Kuv ntseeg tias nws txawj mob los yeej yuav txawj zoo rov tuaj. Tab sis qhov ua rau kuv yoob tag ces yog tom qab noj me ntsis tshuaj tag, kuv yeej tsis khee hlo li. Kuv tus poj niam thiab cov ntxhais thiaj coj kuv mus rau tom tsev kho mob txhawm rau mus tshuaj xyuas kuv tus mob, thiab thaum tshuaj tau cov txiaj ntsig tawm los, ces lawv hais tias kuv muaj ob tug mob hnyav heev uas yog mob ntshav tsuag thiab mob kab mob siab B. Lawv tau hais tias yog tias cia mob loj tuaj, ces ntshe yuav kho tsis zoo lawm. Thaum kuv hnov qhov no, kuv hnov kuv ib ce poob nroos. Kuv lees txais tsis tau qhov lawv tau hais qhia rau kuv no. Kuv xav hais tias, “Kev twb muab kuv tus kheej fij los tau ntau lub xyoo tas npaum no lawm. Kuv tau raug kev txom nyem ntau yam los ntawm kev ua kuv tes dej num. Kuv tau raug ntes thiab raug hiam los ntawm Tsoom Hwv Koos Mus Niv Suav, tab sis kuv yeej tsis tau ntxeev siab rau Vajtswv li, thiab yeej rov qab mus ua kuv tes dej num thaum kuv raug tso tawm los lawm. Kuv ho mob loj tag npaum no tau li cas? Vim li cas Vajtswv ho tsis pov hwm kuv? Yog hais tias kuv tus mob tsis zoo, ces kuv tej kev fij tag nrho ho yuav muaj txiaj ntsig dab tsi? Kuv ntseeg Vajtswv tau npaum no lub xyoo los twb tsis tau txais Nws ib qho koob hmoov hlo li, thiab tam sim no kuv lub cev haj tseem muaj mob lawm thiab. Kuv xav tias kuv yuav tsum tsis txhob sib sib zog ua kuv tes dej num mus ntxiv lawm; txawm kuv yuav tiv kev txom nyem ntau npaum li cas los ntshe nws yuav tsis muaj qab ntxhiab dab tsi lawm.” Lub sij hawm no, txawm tias kuv tseem niaj hnub ua kuv tes dej num los xij. Tab sis kuv yeej ua yam tsis muaj siab li lawm. Thaum txog tej rooj sib tham, kuv yeej tsis nug kuv cov kwv tij nkauj muam txog lawv tej teeb meem li lawm. Kuv yeej nyeem Vajtswv cov lus, tab sis kuv tsis xav sib qhia li lawm. Ib ntus tom qab ntawd, kuv tus mob pib mob loj zuj zus tuaj. Kuv lub cev tsis tuaj yeem pus kuv tus kheej li lawm, thiab kuv hnov kiv taub hau tas hnub. Kuv tus thawj coj tau muab sij hawm rau kuv los mus so thiab kho kom zoo rov los nyob tom tsev. Kuv ntsia pom kuv tej kwv tij nkauj muam ua lawv tes dej num luag ntxhwb ntxhi thiab muaj siab hlo. Hos kuv ne? Tam sim no kuv mob hnyav heev, kuv yeej ua tsis taus kuv tes dej num hlo li lawm. Kuv tau xav tias tej zaum yog Vajtswv yeej txiav txim siab tsis cawm kuv lawm. Thiab thaum kuv yim xav txog li no ces yim ua rau kuv hnov tu siab thiab mob siab dua qub tuaj. Kuv thiaj li los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab pib thov hais tias: “Vajtswv! Kuv tau raug ob tug kab mob no txov thiab kuv hnov tsis muaj ib lub zog thiab tsim txom dhau lawm. Kuv paub tias kuv tsis tsim nyog yuav liam Koj, tab sis kuv tsis nkag siab tias Koj txoj kev xav yog li cas tiag. Thov pab coj kuv kev los nkag siab thiab.”

Tom qab thov tag, kuv thiaj tau nyeem ib nqe ntawm Vajtswv cov lus hais tias: “Txhua yam hauj lwm uas Vajtswv ua rau tib neeg ntawd nws muaj lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb; Vajtswv tsis ua hauj lwm uas tsis muaj nuj nqis, thiab Nws tsis ua hauj lwm uas tsis muaj txiaj ntsig rau tib neeg. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis tau txhais tias tshem tib neeg tawm ntawm Vajtswv xub ntiag mus, thiab tsis tau txhais tias rhuav tshem lawv hauv ntuj tawg. Tiam sis nws txhais tau tias hloov pauv tib neeg tus yam ntxwv thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv, hloov nws lub tswv yim, nws txoj kev xav qub, hloov nws txoj kev hlub Vajtswv, thiab hloov tag nrho nws lub neej. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yog ib txoj kev sim uas tseeb tiag, thiab yog ib txoj kev cob qhia tseeb tiag, thiab tsuas yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv xwb nws txoj kev hlub thiaj li yuav tuaj yeem ua dej num tau rau nws txoj hauj lwm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb). Kuv ua tib zoo muab Vajtswv cov lus coj los xav thiab tau nkag siab lawm tias Vajtswv txoj kev xav uas ua rau kuv mob tsis yog xav tshem kuv tawm, tab sis yog xav ua kom kuv nkag siab txog lub siab xav tsis dawb huv uas nyob tom qab kuv txoj kev ntseeg, thiab txhawm rau hloov pauv kuv txoj kev xav tsis raug rau kev los mus nrhiav kom kuv thiaj li yuav hlub thiab mloog Vajtswv lus tiag tiag. Vajtswv tab tom ua tiag los mus ntxuav kom kuv dawb huv thiab cawm kuv. Thaum paub li no lawm ua rau kuv hnov txaj muag rau tus kheej tiag tiag. Kev muaj mob ces yog Vajtswv txoj kev hlub ntag. Tsuas yog kuv tsis mus nrhiav kom nkag siab txog Vajtswv txoj kev xav xwb, tab sis kuv haj tseem nkag siab Nws yuam kev thiab liam nws thiab. Kuv mas tsis muaj laj thawj hlo li! Kuv tsis tuaj yeem nyob nrog txoj kev xav tsis zoo thiab kev mob siab li no. Kuv yuav tsum tau mloog lus, nrhiav qhov tseeb, thim xav rau ntawm kuv tus kheej thiab paub txog kuv tus kheej.

Tom qab ntawd, kuv tau los mus nyeem dua ib nqe ntawm Vajtswv cov lus hais tias: “Tib neeg tsuas yog suav txoj kev ua tiav ntawm txoj kev hlub tshua thiab kev lom zem ntawm kev thaj yeeb yam li cov cim ntawm txoj kev ntseeg xwb, thiab pom kev nrhiav koob hmoov yam li lub hauv paus keeb cag rau lawv txoj kev ntseeg Vajtswv xwb. Tsawg tsawg tus neeg thiaj li nrhiav kom paub Vajtswv los sis nrhiav ib qho kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv. Hauv lawv txoj kev ntseeg, tib neeg nrhiav kev los ua kom Vajtswv muab lub hom phiaj uas tsim nyog rau lawv thiab txhua txoj hmoov hlub uas lawv xav tau, ua kom Nws ua lawv tus tub qhe, kom Nws tuav ib txoj kev thaj yeeb nyab xeeb, muaj kev sib raug zoo nrog lawv yog li ntawd, txawm lub sij hawm twg los xij, thiaj yuav tsis muaj kev tsis sib haum xeeb ntawm lawv ib zaug li. Qhov ntawd yog, lawv txoj kev ntseeg Vajtswv xav kom Nws cog lus tias yuav ua txhua yam li lawv cov kev cheem tsum kom ua thiab ua raws li lawv tau thov, ua raws li cov lus uas lawv tau nyeem hauv phau Vajluskub tias, ‘Kuv yuav mloog tag nrho nej tej lus thov.’ Lawv xav kom Vajtswv txhob txiav txim los sis rhuav tshem ib tug neeg twg li, rau qhov Nws yeej ib txwm yog tus Cawm Seej Yexus uas hlub tshua uas muaj kev sib raug zoo nrog rau tib neeg txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw. Ntawm no yog qhov tib neeg ntseeg Vajtswv li cas: Lawv yeej tsis txaj muag thov Vajtswv li, ntseeg hais tias txawm lawv yuav ntxeev siab los sis mloog lus, Nws yuav pub txhua yam rau lawv yam qi muag nti. Lawv tsuas yog pheej ‘suav nuj nqi’ tas zog rau Vajtswv txuas ntxiv xwb, ntseeg tias Nws yuav tsum ‘them rov qab’ rau lawv yam tsis muaj kev tawm tsam thiab, tshaj ntawd ntxiv, them ob npaug; lawv xav, txawm hais tias Vajtswv tau txais dab tsi los ntawm lawv lawm los tsis tau li, Nws tsuas yog raug lawv haub ntxias xwb, thiab Nws tsis tuaj yeem coj tib neeg yam tsis muaj hauv paus hauv ntsis, tsawg dua li qhia tshwm rau tib neeg txog Nws lub tswv yim thiab tus yam ntxwv ncaj ncees, uas raug muab zais tau ntau xyoo lawm, thaum uas Nws xav tau thiab tsis muaj kev tso cai los ntawm lawv. Lawv lees lawv tej kev txhaum rau Vajtswv yam yooj yooj yim, ntseeg tias Vajtswv yuav cia li zam lawv lub txim, hais tias Nws yuav tsis muaj mob los ntawm qhov kev ua li ntawd, thiab tias qhov no yuav nyob mus ib txhis. Lawv cia li hais lus yuam Vajtswv kom, ntseeg tias Nws yuav cia li mloog lawv lus xwb, vim hais tias nws tau teev tseg rau hauv phau Vajluskub tias Vajtswv tsis tau los kom noob neej yuav tsum ua dej num rau Nws, tiam sis yog los ua dej num rau lawv, thiab tias Nws nyob ntawm no los ua lawv tus tub qhe. Nej tsis ib txwm ntseeg raws txoj kev no lov? Thaum uas nej tsis muaj peev xwm tau txais qee yam los ntawm Vajtswv, ces nej xav khiav tawm; thaum nej tsis to taub qee yam, ces nej tsis txaus siab, thiab haj tseem mus deb mus pov txhua hom kev hais lus phem rau Nws. Nej yeej tsis cia Vajtswv Tus Kheej los nthuav tawm tag nrho txog Nws lub tswv yim thiab kev xav li; tiam sis, nej tsuas yog xav muaj kev lom zem yooj yooj yim ib nyuag ntu thiab kev nplig siab xwb. Los txog rau tam sim no, nej tus cwj pwm hauv nej txoj kev ntseeg Vajtswv tsuas yog muaj cov kev xav qub xwb. Yog tias Vajtswv tsuas qhia nej me me txog kev muaj meej mom xwb, ces nej tsis zoo siab. Nej puas pom tseeb tseeb tam sim no tias nej tus yeeb yam zoo npaum li cas? Tsis txhob xav tias nej txhua tus puav leej ncaj ncees rau Vajtswv thaum uas qhov tseeb nej cov kev xav qub tseem tsis tau hloov li. Thaum tsis muaj dab tsi los rau koj, koj ntseeg hais tias txhua yam yuav mus tau zoo, thiab koj txoj kev hlub Vajtswv tau mus txog ib theem siab. Thaum muaj qee yam me me tshwm sim rau koj, koj cia li poob mus rau hauv Ntuj Tawg lawm. Qhov no yog kev ua siab ncaj rau Vajtswv lod?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg). Vajtswv cov lus tau nthuav tawm kuv tus yam ntxwv tseeb tiag rau kuv. Kuv tsis yog ua kev fij kom tau txais qhov tseeb. Tiam sis, kuv ua kev fij ces tsuas yog kom tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub thiab koob hmoov nkaus xwb. Kuv tas zog coj tsis ncaj thiab sib pauv zog nrog Vajtswv. Thaum txhua yam mus tau zoo, thiab kuv tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub, kuv ua kuv tes dej num yam nquag plias. Kuv txawm zoo siab hlo los mus pab thiab sib koom nrog kuv tej kwv tij nkauj muam ntag, tsis hais lawv nyob deb npaum li cas los sis tsis hais kuv yuav ua dej num hnyav npaum li cas los sis tsis hais huab cua yuav zoo li cas los xij. Tab sis tam sim no kuv muaj mob thiab tsis tau txais txoj hmoov hlub lawm, ces kuv txawm hnov tu siab, thiab txawm tau yws thiab tau liam Vajtswv ntag. Kuv tau tawm tsam thiab nrog Nws sib cav. Tshwj xeeb tshaj mas yog niaj hnub tam sim no uas kuv tus mob tau loj zuj zus tuaj txhua hnub, thiaj tau ua rau kuv tsis ntseeg Vajtswv thiab tsis rau siab ua kuv tes dej num lawm. Kuv tsis ntseeg Vajtswv rau kev nrhiav qhov tseeb los sis lub neej txoj sia lawm. Kuv tau siv Vajtswv los mus ua kom tau raws li kuv txoj kev ntshaw rau tej koob hmoov tas li. Kuv tau ua li ntawd txhawm rau qhov txiaj ntsig ntawm kuv tus kheej tej kev ntshaw. Kuv txoj kev ntseeg Nws tsis yog ntseeg hauv lub siab dawb paug. Kuv mas tsuas xam pom tus kheej xwb thiab ntxim ntxub tshaj! Kev ntseeg Vajtswv zoo li no, txawm hais tias kuv tau txais koob hmoov fab nyiaj txiag lawm los xij, yog hais tias tus yam ntxwv hauv kuv lub neej tsis hloov, ces kuv yeej yuav raug Vajtswv muab tshem tawm xwb xwb li.

Tom qab ntawd, kuv tau los mus nyeem dua ib nqe ntawm Vajtswv cov lus hais tias: “Kev lim tib neeg kom dawb huv yog txoj kev zoo tshaj plaws ntawm qhov uas Vajtswv ua rau tib neeg kom zoo tiav log; tsuas yog kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev sim siab iab iab xwb thiaj li tuaj yeem coj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv tawm hauv tib neeg lub siab los. Yog tsis muaj kev txom nyem, tib neeg tu ncua kev hlub tiag rau Vajtswv; yog tias lawv tsis raug sim, yog tias lawv tsis raug cob rau kev lim tib neeg kom dawb huv, ces lawv lub siab yuav ntab mus mus los los rau sab nraud ib txwm li xwb. Qhov tau raug lim kom dawb huv txog ntawm qhov tseeb, koj yuav pom koj tus kheej qhov tsis muaj zog thiab cov teeb meem, koj yuav pom tias koj tu ncua ntau npaum li cas thiab tias koj tsis muaj peev xwm kov yeej ntau yam teeb meem uas koj ntsib, thiab koj yuav pom tias koj txoj kev tsis mloog lus loj npaum li cas. Tsuas yog thaum raug kev sim siab xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem paub txog lawv tus yam ntxwv tiag tiag; kev sim siab ua rau tib neeg tuaj yeem ua tau neeg zoo tiav log(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb). Vajtswv cov lus tau pab qhia rau kuv nkag siab txog Nws txoj kev xav lawm hais tias kev ua rau kuv muaj mob ces yog Vajtswv txoj hauv kev los ntxuav kuv txoj kev qias vuab tsuab kom dawb huv. Kuv yeej tsis tau ntxeev siab rau Vajtswv thaum kuv raug kaw hauv nkuaj. Kuv yeej tsis tau liam Vajtswv txog txhua yam kev nyuaj uas kuv tau ntsib hlo li. Kuv xav tias kuv yeej ua siab ncaj rau Vajtswv, thiab ntseeg Nws yam ruaj khov. Yog hais tias tsis muaj tus kab mob no, ces ntshe kuv yeej tsis muaj hnub paub txog kuv tus yam ntxwv qias vuab tsuab thiab kuv lub siab tsis dawb huv uas tsuas yog xav tau koob hmoov xwb, kuj tseem haj yam yuav tsis tuaj yeem ua raws qhov tseeb thiab hloov pauv tus kheej. Kev tshwm sim tus kab mob no ces yog Vajtswv txoj kev cawm kuv lawm. Nov yog Vajtswv txoj kev hlub uas muab rau kuv ntag! Thaum paub li no lawm, kuv thiaj li tsis liam thiab tsis nkag siab Vajtswv yuam kev ntxiv lawm. Txawm hais tias kuv tus mob yuav zoo li cas los xij, kuv yuav tsum tau ua raws li Vajtswv tej kev coj kev qhia, thiab tso kuv lub siab uas xav kom tau txais koob hmoov tseg. Tom qab ntawd, kuv tau noj kuv cov tshuaj thiab tso kuv tus kheej rau Vajtswv, txhua lub sij hawm los mus nrhiav Nws txoj kev coj qhia. Txhua txhua hnub, kuv tau siv zog tshaj plaws los mus ua kuv tes dej num. Qhov uas kuv xav tsis txog yog hais tias, kuv tus mob tau zoo yam kuv tsis paub txog li! Kuv lub siab mas ua Vajtswv tsaug tsis txawj tag li!

Thaum Lub Tsib Hlis Ntuj Xyoo 2015, kuv ua tus tuav tes dej num ywg dej. Kuv yeej nyiam txoj hauj lwm no heev. Kuv siv kuv lub sij hawm los mus muab Vajtswv cov lus coj los ua tib zoo xav, thiab thaum kuv cov kwv tij nkauj muam muaj teeb meem, kuv yuav yog tus los mus xav tej ntawd, thiab nrhiav cov nqe lus ntawm Vajtswv cov lus uas yuav tuaj yeem los pab lawv tau tej teeb meem ntawd. Tom qab ntawd ib ntus, pawg ntseeg lub neej tau zoo tuaj lawm. Kuv cov kwv tij nkauj muam tau muaj dag zog los mus ua lawv tes dej num ntxiv, thiab muaj txoj kev ntseeg los mus ua tim khawv khov kho thaum ntsib kev nyuaj thiab kev caij tsuj. Kuv zoo siab heev. Kuv tau xav hais tias Vajtswv tau foom koob hmoov rau kuv los ntawm kev ua rau kuv ua kuv tes dej num kom tau zoo dua qub, uas tau ua pov thawj tias Nws tau qhuas kuv txoj kev siv zog ua dej num.

Tab sis xyoo ntawd, nyob rau Hnub Tim Tsib Lub Rau Hli Ntuj, kuv tau npaj mus rau ib qho kev sib sau ua ke thaum uas kuv cia li hnov kiv taub hau heev nthawv nthav. Hnov zoo li ntiaj teb kiv pes lees. Tib pliag xwb ces kuv lub ntsej muag thiab tej khaub ncaws ces ntub hws tag, thiab kuv hnov mob taub hau heev. Nws zoo tib yam nkaus li cov tsos mob uas kuv tau muaj thaum kuv muaj mob thawj zaug, thiab zoo li tseem mob hnyav tshaj zaum ua ntej lawm thiab. Hnov zoo li kuv tab tom yuav tuag. Kuv xav kuv hais tias: “Tus mob no ho rov mob tau li cas? Kuv siv zog ua kuv tes dej num txhua hnub, vim li cas Vajtswv ho tsis pov hwm kuv? Puas yog kuv tseem tsis tau ua siab ncaj txaus rau Vajtswv?” Kuv tus poj niam tau pom kuv tus yam ntxwv, thiab nws thiab kuv cov ntxhais tau coj kuv mus rau tom tsev kho mob. Thaum tshuaj mob tau tawm los, tus kws kho mob tsis hais qhia rau kuv hos ho mus hais qhia rau kuv cov ntxhais lawm. Thaum lub sij hawm ntawd, kuv paub tias yog tias tsis yog mob khees xaws, ces yeej yuav yog lwm yam mob phem lawm xwb. Kuv pib tag kev cia siab, tab sis tom qab ntawd kuv tau xav hais tias, “Nov ces yog kiag cov tsos mob uas tshwm sim rau kuv thawj zaug ntag, thiab twb zoo rov tuaj lawm! Hnub no, qhov no kuj tseem nyob hauv Vajtswv lub xib teg thiab. Kuv tseem niaj hnub ua kuv tes dej num, yog li nws yuav tsum tsis muaj dab tsi phem heev, puas yog?” Xav txog qhov no, kuv siab thiaj li txias lawm. Ib pliag tom qab ntawd, kuv ob tug ntxhais tau los quaj kua muag teev yees thiab hais rau kuv tus poj niam tias: “Kws kho mob hais tias txiv mob khees xaws siab lawm …” Nws poob siab loj heev thaum nws hnov li no. Ces lawv peb leeg cia li sib qawg quaj.

Kuv lub siab ces poob rau txoj kev lwj siab ntxhov plawv thiab kuv hnov mob ntxhia heev li. Kuv ho muaj mob khees xaws siab tau li cas? Nws yog tus mob uas tsis muaj hnub yuav kho tau li thiab kuv yuav tuag thaum twg los tau. Yog tias kuv tuag lawm, kuv tus poj niam thiab cov ntxhais yuav ua li cas? Qhov no puas yog yam uas tau txais los ntawm kuv txoj kev siv zog ua dej num nyob rau ntau lub xyoo dhau los? Puas yog tej koob hmoov ntawm ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj yeej tsis muab pub rau kuv li? Lub sij hawm ntawd, kuv muaj kev tu siab thiab tag kev cia siab heev. Kuv tus poj niam quaj quaj hais rau kuv tias: “Qhov koj muaj tus kab mob no los yeej yog vim Vajtswv tso los xwb. Vajtswv yog tus neeg muaj kev ncaj ncees. Wb yuav tsum tsis txhob liam los sis nkag siab Nws yuam kev. Wb yuav tsum ua tiag los mus nkag siab Nws txoj kev xav.” Kuv tus poj niam cov lus ua rau kuv ras dheev tias, yog lawm, Vajtswv yog tus neeg muaj kev ncaj ncees. Kuv yuav tsum tau nrhiav Nws txoj kev xav yam tsis txhob yws hlo li. Thaum pom kuv tus poj niam mob siab li no, ua rau kuv tsis tuaj yeem teev tau lub kua muag cia ib yam thiab. Kuv lub kua muag teev yees, ces kuv thiaj tau thov Vajtswv ntsiag to tias: “Vajtswv! Koj yeej tsis lam ua tej yam dab tsi uas tsis muaj qab hau li. Thov koj los coj kuv kev kom nkag siab txog Koj txoj kev xav.” Tom qab thov Vajtswv tag, kuv hnov zoo li siab txias zog lawm. Kuv paub tias tsis muaj tshuaj kho tau kuv tus mob lawm, thiab kuv tsis xav kom kuv tsev neeg poob nyiaj txiag ntau ntxiv, yog li kuv tau thov kom xa kuv mus so tom tsev.

Tau ob hnub tom qab ntawd, kuv cov kwv tij nkauj muam tau tuaj saib kuv, thiab nug kuv tias kuv hnov zoo li cas. Thaum pom lawv, thiab xav txog tias kuv tus mob yog hnyav npaum li cas lawm, ces kuv pib los kua muag thiab hais tias: “Muaj nej txhua tus nrog kuv nyob, saib xyuas kuv, ces yog Vajtswv txoj kev hlub lawm ntag. Tab sis nrog rau tus kab mob zoo li no, ntshe kuv yuav nyob tsis ntev luaj twg lawm. Kuv yuav tsis tuaj yeem ua kuv tes dej num li ib txwm ua mus ntxiv lawm, thiab ntshe kuv yuav tsis muaj txoj sia nyob pom hnub Vajtswv lub teb chaws tiag.” Ib tug muam thiaj li tau los ntxias kuv, thiab ua lub siab ntev hais rau kuv tias: “Tij laug, tus kab mob no yog ib qho ntawm Vajtswv txoj kev hlub xwb. Koj yuav tsum thov Vajtswv kom ntau dua qub, nrhiav qhov tseeb, nkag siab txog Vajtswv txoj kev xav, thiab ua tim khawv khov kho rau koj tus mob!” Tom qab ntawd, nws tau muab ob peb nqe lus ntawm Vajtswv cov lus nyeem rau kuv. Muaj ib nqe hais tau raug kuv lub siab heev, uas yog hais tias: “Hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, yam uas tib neeg nrhiav yog xav kom tau txais koob hmoov rau yav tom ntej; qhov no yog lawv lub hom phiaj hauv lawv txoj kev ntseeg. Txhua tus tib neeg muaj qhov kev npaj siab thiab kev cia siab no, tab sis txoj kev lwj liam hauv lawv tus yeeb yam yuav tsum raug daws los ntawm tej kev sim siab. Hauv yam twg los xij uas koj tsis tau raug ntxuav kom dawb huv, ces tej no yog tej yam nyob hauv uas koj yuav tsum raug lim kom dawb huv—qhov no yog Vajtswv txoj kev npaj. Vajtswv tsim ib puag ncig rau koj, yuam kom koj raug lim kom dawb huv rau qhov ntawd kom koj thiaj li tuaj yeem paub koj tus kheej txoj kev lwj liam. Thaum kawg, koj thiaj li mus txog ib theem uas koj xav tuag thiab tso koj tej kev npaj ua thiab tej kev ntshaw tseg, thiab zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab txoj kev npaj. Yog li ntawd, yog tib neeg tsis muaj kev lim kom dawb huv ntau lub xyoos, yog lawv thev tsis taus ib qho kev txom nyem li, lawv yuav tsis muaj peev xwm tso tau lawv tus kheej kom dim txoj kev khi ntawm txoj kev lwj liam ntawm cev nqaij daim tawv hauv lawv tej kev xav thiab hauv lawv lub siab. Hauv tej yam twg los xij uas koj tseem zwm rau Ntxwgnyoog txoj kev khi, thiab hauv tej yam twg los xij uas koj tseem muaj koj tus kheej tej kev ntshaw thiab koj tus kheej tej kev xav tau, tej no yog tej yam uas koj yuav tsum ntsib kev txom nyem. Tsuas yog los ntawm kev ntsib kev txom nyem nkaus xwb thiaj li kawm tau tej kev qhuab qhia, uas txhais tau tias muaj peev xwm tau txais qhov tseeb, thiab to taub Vajtswv txoj kev xav. Qhov tseeb tiag, muaj ntau qhov tseeb raug to taub los ntawm txoj kev ntsib kev pomtej kev sim siab uas mob heev. Tsis muaj leej twg tuaj yeem nkag siab Vajtswv txoj kev xav li, lees paub Vajtswv qhov muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab lub tswv yim, los sis qhuas Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thaum nyob rau hauv ib puag ncig uas kaj siab lug thiab yooj yim los sis thaum muaj tej xwm txheej zoo. Qhov ntawd yuav tsis muaj li!(“Yus Yuav Tsum Ua Kom Tau Zoo Raws Vajtswv Hauv Tej Kev Sim Siab Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Tom qab nyeem nqi lus no tas, kuv tau los xav txog kuv tus kheej tias yav ntam ntej, thaum kuv pib muaj mob, kuv tuaj yeem zwm rau los ntawm kev nrhiav qhov tseeb. Kuv tau xav tias kuv yuav tsum khov kho, thiab tau tso lub siab xav tau txais koob hmoov tseg lawm. Tab sis niaj hnub no uas kuv tus kab mob tau rov qab huam tuaj thiab tseem mob hnyav tshaj yav ntam ntej lawm thiab, thiaj li ua rau kuv tau rov raug nthuav tawm dua lawm. Kuv pom tias kuv lub siab uas xav kom tau txais cov koob hmoov tau cog tob heev lawm thiab ntshe kuv yuav tsis tuaj yeem hla kom dhau Vajtswv qhov kev sim no. Yog tias kuv tsis rov muaj tus mob no dua, ntshe yuav ntsia pom nyuaj heev txog kuv lub siab uas tau cog tob heev rau txoj kev xav tau txais koob hmoov thiab kuv tej ntshaw, tseem twb tsis tau hais txog kev hloov pauv thiab tau txais kev ntxuav kom dawb huv li. Nyob rau lub sij hawm no, kuv tau pom Vajtswv tus yam ntxwv dawb huv thiab ncaj ncees lawm. Nws paub zoo txog tib neeg lub siab, thiab yog li ntawd Nws thiaj li paub txog qhov kev qias vuab tsuab thiab kev liam qias nyob hauv kuv lub siab. Nws siv kuv tus mob no los yuam kom tig los xav txog kuv tus kheej, nrhiav qhov tseeb, thiab daws kuv tus yam ntxwv qias vuab tsuab. Nov ces yog Vajtswv txoj kev hlub lawm ntag! Tom qab ntawd, kuv rov tig los xav txog kuv tus cwj pwm, xav tsis thoob tias yog vim li cas, thaum ntsib kuv tus mob no, ces yam kuv coj ces tsuas yog nkag siab Vajtswv yuam kev thiab cem Vajtswv xwb. Puas yog kuv tseem pheej yuav nrog Vajtswv sib cav sib ceg ma? Puas yog kuv ib txwm tsuas xav tau Vajtswv cov koob hmoov xwb, tab sis ho tsis txaus siab lees txais yam uas Nws tau npaj tseg rau kuv? Kuv yeej ib txwm ua tiag los mus nrog Vajtswv sib khom, tab sis qhov ua rau tshwm sim muaj qhov ntawd yog dab tsi?

Ib me pliag tom qab ntawd, kuv thiaj tau nyeem Vajtswv qee cov lus uas yog hais tias: “Txhua tus tib neeg uas qias vuab tsuab nyob vim yog ua rau lawv tus kheej. Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb—qhov no yog lub ntsiab ntawm tib neeg tus yeeb yam. Tib neeg ntseeg Vajtswv vim xav tau rau lawv tus kheej tej txiaj ntsig; lawv tso txhua yam tseg, siv lawv tus kheej rau Nws, thiab coj ncaj ncees rau Nws, tab sis lawv tseem ua tag nrho tej no rau lawv tus kheej tej txiaj ntsig xwb. Lub ntsiab tiag tiag ces, nws yog tag nrho tej uas tau ua no yog lub hom phiaj kom lawv tau txais koob hmoov rau lawv tus kheej nkaus xwb. Hauv lub zej lub zos, txhua yam raug ua tiav vim yog ua rau tus kheej qhov txiaj ntsig xwb; kev ntseeg Vajtswv ces tsuas yog ua kom tau txais koob hmoov nkaus xwb. Txhawm rau kom tau txais koob hmoov cov tib neeg ntawd thiaj tso txhua yam tseg thiab tuaj yeem thev taus kev txom nyem ntau heev: Qhov no yog txhua yam ua pov thawj qhia uas pom ntawm qhov muag rau hauv tib neeg tus yeeb yam lwj liam(“Qhov Sib Txawv Ntawm Kev Hloov Pauv Sab Nrauv thiab Kev Hloov Pauv hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Yeej tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav hais nyuaj dua li tej uas tib neeg thov yam xav tau ntawm Vajtswv li. Yog tias tsis muaj ib yam dab tsi uas Vajtswv ua yuav haum rau koj txoj kev xav, thiab yog tias Nws tsis ua raws li koj txoj kev xav li, ces ntxim zoo li koj yuav tawm tsam xwb xwb li—uas qhia tau tias, tib neeg yeej muaj tus yeeb yam tawm tsam Vajtswv. Yuav tsum paub qhov teeb meem no thiab daws los ntawm kev caum qhov tseeb. Cov neeg uas tsis muaj qhov tseeb mas thov ntau yam xav tau ntawm Vajtswv, hos cov neeg uas to taub qhov tseeb tiag tiag ces tsis thov ib yam dab tsi li; lawv tsuas yog xav tias lawv ua tsis tau zoo raws Vajtswv txaus, tias lawv tsis mloog Vajtswv lus txaus xwb. Tias cov tib neeg uas pheej thov yam xav tau ntawm Vajtswv mas qhia txog lawv tus yeeb yam uas qias vuab tsuab ntag. Yog tias koj tsis saib qhov no li yog ib qho teeb meem loj, yog tias koj tsis saib qhov no li yog ib qho tseem ceeb, ces yuav muaj kev liam sim thiab kev phom sij uas nyob nraim nkoos ntawm koj txoj kev ntseeg. Koj muaj peev xwm kov yeej tej yam dog dig, tiam sis thaum koj txoj hmoo, tej kev vam rau yav tom ntej, thiab lub hom phiaj raug cuam tshuam lawm, ces tej zaum koj yuav tsis muaj peev xwm kov yeej. Nyob rau thaum lub sij hawm ntawd, yog tias koj tseem tsis muaj qhov tseeb li, ces tej zaum koj yuav rov qab poob mus rau koj tej qub kev, thiab thaum ntawd koj yuav dhau los ua ib tug ntawm cov uas raug puas tsuaj(“Tib Neeg Thov Ntau Yam Xav Tau ntawm Vajtswv Heev Lawm” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg).

Kev qhia tshwm hauv Vajtswv cov lus tau pab ua rau kuv nkag siab tias tej kev pheej yuav kam tiag los mus nrog Vajtswv sib khom no yog tshwm sim los ntawm cov kuab lom Ntxwgnyoog uas hais tias “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” thiab “Tsis txhob tsa ntiv tes yam tsis tau txais txiaj ntsig.” Tsis hais ua dab tsi los xij, kuv yeej ib txwm xav txog kuv tus kheej ua ntej tias yuav ua li cas kuv thiaj li tuaj yeem tau txais txiaj ntsig rau kuv tus kheej thiab tau txais koob hmoov. Tab cuag hauv kuv tes dej num kiag los xij, kuv yeej ib txwm muaj kev txhawb siab thiab kev phem tib si thiab. Rov qab xav txog txoj kev uas kuv tau taug los, kuv ib txwm ua kev fij rau Vajtswv tes dej num tuaj sab nrauv xwb, thaum saib kiag qhov tseeb lawm kuv tas zog muab tej kev fij me me no los mus pauv tej koob hmoov zoo. Txhawm rau kom tau txais Vajtswv cov koob hmoov, ces txawm yuav ntsib kev txom nyem li cas los zoo li yeej tsim nyog lawm. Tab sis thaum uas tsis tau li kuv lub siab xav lawm, thiab kuv los ho muaj mob zaum tas zaum tuaj, mus txog qhov zoo li kuv yuav tuag li lawm, kuv txoj kev nkag siab yuam kev, kev liam, kev tawm tsam, thiab kev ntxeev siab rau Vajtswv tau tshwm tuaj. Kuv ua kuv tes dej num los tsuas yog txhawm rau kom tau li kuv lub hom phiaj xwb. Kuv tau siv Vajtswv, dag ntxias Nws. Kuv tau plam kuv lub siab txawj xav thiab kev muaj laj thawj lawm. Kuv tau ua phem thiab ntxim ntxub heev! Yog tias Vajtswv tsis qhia kuv tshwm zaum tas zaum tuaj rau kuv, ces ntshe kuv yuav tsis muaj hnub pom tias kuv tsuas xam pom tus kheej thiab txawj dag npaum li cas. Kuv tau muab kuv txoj kev xav tau koob hmoov saib hlob, thiab tau tso Vajtswv txoj kev ntshaw tseg rau tom qab. Tsis hais yuav ua dab tsi los xij, tsis hais kuv yuav ua kev fij dab tsi los xij, nws yeej yuav tsis muaj qab ntxhiab dab tsi vim yog Vajtswv yeej tsis qhuas qhov no. Yog tias kuv tsis nrhiav qhov tseeb, yog tias kuv lub siab tseem pheej xav tau txais koob hmoov rau kuv tus kheej xwb, ces Vajtswv yeej yuav ntxub thiab rau txim rau kuv. Kuv thov ua tsaug rau Vajtswv cov lus uas tau qhia rau kuv, ua kom kuv paub txog kuv tus kheej dhau los ntawm tus mob no thiab tso kuv tus cwj pwm tsis zoo tseg. Nov yog Vajtswv txoj kev cawm seej rau kuv! Kuv yim muab los xav ntau npaum li cas, ces kuv yim hnov tau tias Vajtswv txoj kev hlub loj npaum li ntawd. Kuv tau thov Vajtswv hais tias: “Vajtswv! Qhov kuv tau tus mob khees xaws no yeej muaj Koj txoj kev xav zoo zais rau hauv. Kuv yuav ciaj thiab yuav tuag los nyob rau hauv koj lub xib teg. Kuv yuav mloog koj lus, thiab ua tim khawv khov kho kom Koj txaus siab.”

Tom qab thov tag, kuv thiaj tau nyeem nqe no ntawm Vajtswv cov lus uas hais tias: “Koj raug Yauj txoj kev sim siab, thiab tib lub sij hawm ntawd koj los raug Petus txoj kev sim siab thiab. Thaum Yauj raug sim, nws sawv ua tim khawv, thiab thaum kawg, Yehauvas tau nthuav tawm rau nws pom. Tsuas yog tom qab uas nws sawv ua tim khawv lawm xwb nws thiaj li tsim nyog pom Vajtswv lub ntsej muag. Vim li cas nws tau hais tias: ‘Kuv nkaum ntawm thaj av qias vuab tsuab tiam sis qhia Kuv tus kheej tshwm rau ntawm lub nceeg vaj dawb huv’? Qhov ntawd txhais tau hais tias tsuas yog thaum koj dawb huv thiab sawv ua tim khawv lawm xwb koj thiaj li yuav tuaj yeem muaj lub meej mom mus pom Vajtswv lub ntsej muag. Yog tias koj tsis tuaj yeem sawv ua tim khawv rau Nws, koj tsis muaj lub meej mom yuav pom Nws lub ntsej muag. Yog tias koj thim rov qab los sis muaj kev tsis txaus siab tawm tsam Vajtswv thaum raug kev tsim khom kom zoo, yog li koj swb ua tsis tau tim khawv rau Nws thiab dhau los ua Ntxwgnyoog lub khw muag khoom uas txaus luag lawm xwb, ces koj yuav tsis tau txais Vajtswv qhov kev tshwm sim rau koj pom. Yog tias koj zoo li Yauj, tus uas nyob hauv kev sim siab foom nws tus kheej cev nqaij daim tawv thiab tsis yws rau Vajtswv, thiab muaj peev xwm ntxub nws tus kheej cev nqaij daim tawv yam tsis muaj kev yws los sis kev ua txhaum los ntawm nws cov lus li, ces koj yuav raug sawv ua tim khawv. Thaum koj raug kev tsim kho kom zoo mus txog ntua qib tseem ceeb lawm thiab tseem tuaj yeem zoo li Yauj, mloog Vajtswv lus tiag tiag thiab tsis muaj lwm yam kev cheem tsum ntawm Nws los sis koj cov kev xav phem, ces Vajtswv yuav tshwn los rau koj pom(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo). Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv pom txog Nws txoj kev dawb huv thiab kev ncaj ncees. Vajtswv tsuas yuav tshwm sim rau cov neeg uas ua tim khawv thaum raug sim thiab raug tsim kho kom zoo. Thaum Vajtswv tau sim Yauj, ces Yauj tej nyiaj txiag, nws tej me nyuam, nws txoj kev noj qab haus huv thiab nws txoj kev zoo siab puav leej tau raug Ntxwgnyoog muab coj mus tag nrho lawm, thiab nws lub cev kuj ua kua yig thoob plaws. Tab sis nws yeej tsis yws, los sis tsis liam Vajtswv hlo li. Nws tsuas yog ntxub thiab foom nws tus kheej xwb. Kev ntsib qhov kev sim siab no, nws kuj tseem muaj peev xwm los mus ua raws li Vajtswv lub hwj chim kav thiab qhuas Nws lub npe tam li nws yog tus tsim noob neej. Nws kuj tseem hais tias: “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm” (Yauj 1:21). Cov lus no tau sawv ua ib qho tim khawv uas zoo nkauj, thiab cov lus ua tim khawv nrov nroo ntws rau Vajtswv nyob rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag, thiab thaum kawg, Vajtswv kuj tau tshwm sim rau Yauj pom. Nov yog qhov nqi uas Yauj lub neej tau txais. Tus mob uas kuv ntsib tau tshwm sim vim hais tias Vajtswv tau nthuav lub siab zoo tshwj xeeb rau kuv. Kuv yuav tsum ua raws li Vajtswv tej kev coj kev qhia, zoo tib yam nkaus li Yauj tau ua ntag. Kuv yuav tsum tsis txhob cia tus mob khees xaws no los mus khuam kuv cia. Rov qab qees, kuv yuav tsum tau muab kuv lub neej cob rau Vajtswv thiab ua tim khawv khov kho thiab nrov hais lus tim khawv nrov nroo ntws rau Vajtswv rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag, kom nplij tau Vajtswv lub siab. Kuv tau tso kuv tej kev txhawj xeeb tseg thiab tso kuv tus kheej rau Vajtswv lub hwj chim kav, thiab tsis ntev tom qab ces kuv tus mob kuj tau zoo tuaj lawm. Kuv qab los noj zaub mov tuaj lawm, kuv tuaj yeem txav mus los tau zoo li ib txwm lawm, thiab kuj tseem tuaj yeem ua kuv tes dej num zoo tshaj plaws li qhov kuv muaj peev xwm ua tau. Tom qab ntawd, kuv cov ntxhais tau coj kuv mus rau tom tsev kho mob txhawm rau mus tshuaj xyuas kab mob. Tus kws kho mob yeej ntseeg tsis tau li tias yog muaj dab tsi tshwm sim. Nws hais tias cov neeg mob uas zoo li kuv tsis tshua muaj, thiab qhov tseeb uas kuv tau zoo rov los yam tsis tau mus kho hauv tsev kho mob ces yeej yog ib qho txawv heev! Ces kuv mam paub tom qab tias qhov no yog Vajtswv pov hwm kuv. Kuv tuaj yeem hnov tau tias kuv lub neej txoj sia yog nyob hauv Vajtswv lub xib teg lawm, thiab tau ntsib tau pom Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua yam.

Ib ntus tom qab ntawd, kuv tus mob tau rov huam tuaj dua. Kuv tus poj niam thiab cov ntxhais tau coj kuv mus rau tom tsev kho mob, thiab thaum tus thawj kws kho mob pom tias kuv mob hnyav npaum li cas lawm, nws thiaj tau hu rau tus kws kho mob tshwj xeeb los tshuaj xyuas kuv. Thaum cov txiaj ntsig tshuaj mob tawm los, tus kws kho mob tshwj xeeb tau hais rau kuv tias lawv tsis muaj cov cuab yeej los kho kuv tus kab mob, thiab qhia kom peb them nyiaj ntau tshaj li 200,000 nyiaj suav mas thiaj li tuaj yeem muab kuv xa mus rau lub tsev kho mob hauv xeev tau, thiaj li yuav yog lub tsev kho mob uas yuav tuaj yeem kho tau tus mob no. Kuv tus ntxhais quaj quaj hais rau kuv tus poj niam tias: “Koj puas hnov qhov nws hais ntawd? Tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm kho tau txiv lawm. Muaj ntau tshaj peb caug tus tib neeg tau mob khees xaws hauv peb lub zos no nyob rau ob peb xyoos dhau los, thiab lawv txhua tus yeej puav leej tuag tag lawm …” Ua rau kuv poj niam kua muag ntws sis rau ntawm lub ntsej muag xwb. Kuv hnov zoo li raug ib lub txim loj heev. Kuv hnov zoo li txoj kev tuag tau txav los ze kuv dua ib zaug, thiab kuv yeej pab tsis tau li tab sis ho xav tsis thoob tias: Tus kab mob no ho rov huam tuaj, thiab kuj ho tseem mob hnyav tshaj qub lawm thiab tau li cas? Tab sis zaum no, kuv tau rau txim rau kuv tus kheej. Kuv tu siab rau qhov uas kuv tsis mloog Vajtswv lus. Kuv xav txog txhua yam uas kuv tau ntsib txoj kev tuag, thiab xav txog txoj kev uas Vajtswv tau pov hwm kuv thiab tau cawm kom kuv muaj txoj sia nyob txhua zaus. Kuv tau pom tseeb txog Vajtswv lub hwj chim kav, yog vim li cas kuv thiaj tsis nkag siab Vajtswv tiag tiag? Vajtswv ib leeg thiaj li yog tus muaj lub hwj chim los mus tuav kev ciaj thiab kev tuag rau kuv, tsis yog cov kws kho mob no! Yog li, kuv thiaj tau mus rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab thov. Kuv tau hais tias: “Vajtswv Tus Kuv Hlub, ib zaug ntxiv, kuv tau rov ntsib txoj kev tuag dua ib zaug ntxiv lawm. Kuv paub tias yuav tsum muaj Koj txoj kev xav zoo zais rau qhov no. Kuv txoj kev ciaj thiab kev tuag yog nyob hauv koj lub xib teg lawm. Kuv yuav mloog Koj lus thiab sawv ua tim khawv kom Koj txaus siab!”

Tom qab thov tag, kuv thiaj tau nyeem Vajtswv qee cov lus uas yog hais tias: “Leej twg ntawm tag nrho noob neej uas tsis raug saib xyuas nyob rau ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntsia ntsoov? Leej twg thiaj li tsis nyob rau hauv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev xaiv tseg ua ntej lawm? Tib neeg txoj kev ciaj thiab kev tuag tshwm sim raws li lawv tus kheej txoj kev xaiv lod? Tib neeg puas tswj lawv tus kheej txoj hmoo mas? Muaj coob tus neeg quaj nrhiav kev tuag, tab sis nws nyob deb ntawm lawv heev; coob tus neeg xav ua cov uas rauj khov nyob rau hauv txoj sia thiab ntshai txoj kev tuag, tab sis lawv tsis paub li hos, lub sij hawm ntawm lawv txoj kev tuag twb los ze lawm, muab lawv cuam sis mus rau lub qhov ntuj tob tob ntawm txoj kev tuag; coob tus ntsia saum ntuj thiab xyu heev li; coob tus quaj heev, quaj ncia; coob tus poob tsag rau hauv tej kev sim siab; thiab coob tus rais mus ua neeg raug txim rau txoj kev ntxias dag. Txawm hais tias Kuv tsis tshwm sim kiag ua ib tug neeg rau tib neeg pom Kuv tseeb tseeb, los coob tus yeej ntshai pom Kuv lub ntsej muag, ntshai kawg kiag hais tias Kuv yuav tsoo lawv ntog, hais tias Kuv yuav muab lawv tshuab tuag kiag. Tib neeg puas paub Kuv tiag, los sis lawv tsis paub? Tsis muaj leej twg yuav hais tau kom paub tseeb li. Tsis yog li ntawd lod?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 11). Vajtswv cov lus muaj hwj chim thiab muaj cai, thiab ua rau kuv muaj kev ntseeg siab. Vajtswv yog tus Tswv Tsim, thiab Vajtswv yog tus tswj hwm txhua yam. Tam li og ib tug uas raug tsim tawm los, kuv paub tias kuv yuav tsum tau ua raws tus Tswv Tsim lub hwj chim kav. Yog hais tias kuv khuv xim kuv txoj sia thiab liam rau Vajtswv lawm, kuv yuav tawm tsam Nws, ntxeev siab rau Nws, thiab kuv yuav txaj muag ntsib Nws lawm, thiab kuv lub neej txoj sia yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi li lawm. Thaum kuv nkag siab txhua yam no lawm, ua rau kuv tsis hnov txog txoj kev tuag los sis tus kab mob nolawm. Kuv hais rau kuv poj niam thiab cov ntxhais tias: “Tsis txhob tu siab. Txawm kws kho mob tau hais tias kuv ces kawg tuag lawm xwb los xij, kuv ntseeg tias kuv txoj kev ciaj thiab kev tuag yog nyob hauv Vajtswv lub xib teg lawm. Txhua yam uas Vajtswv ua yog kev ncaj ncees. Tsuav yog tias kuv tseem ua taus pa xwb, ces kuv yuav sawv thiab ua tim khawv kom txaus Vajtswv siab!” Tom qab ntawd, kuv rov qab los mus so kho mob kom rov zoo rau tim tsev. Txhua txhua hnub kuv yeej mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov, thiab nyeem Vajtswv cov lus. Kuv tau hnov siab txias, thiab nyob nyab xeeb tuaj lawm. Kws kho mob muab tau ob thawv tshuaj rau kuv coj los txhaj, uas yog tus nqi qis dua kaum yuam nyiaj suav. Kuv tau coj los txhaj tau ib hlis, thiab kuv cov ntiv tes mam li rov tshiab tuaj, thiab kuv rov qab los noj taus mov lawm. Kuv maj mam rov pib muaj zog thiab khov rov los zoo tib yam nkaus li thaum ua ntej kuv yuav muaj mob lawm. Thaum kuv rov qab mus tshuaj xyuas kuv tus mob rau tim tsev kho mob, kws kho mob tau hais tias nws yog qho txawv heev uas kuv zoo rov qab los sai heev. Kuv paub tias txhua yam no yuav tau ua Vajtswv tsaug, uas yuav tsis muaj leej twg tuaj yeem cawm tau kuv yog dhau ntawm Nws lawm. Uas yog zoo li Vajtswv tau hais tias: “Pom tseeb tias, nws tsis yog tib neeg tuav lub hwj chim ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag, tsis yog ib txhia yuav muaj txoj sia nyob hauv lub ntiaj teb raws li qhov ib txwm muaj, tab sis yog los ntawm tus Tswv Tsim, yog tus uas muaj hwj chim loj tib tug xwb. Ib neeg ntiaj teb txoj sia thiab txoj kev tuag tsis yog los ntawm ntuj tsim teb raug, tab sis vim yog tshwm sim los ntawm lub hwj chim kav ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III). Kuv tau ntsib tau pom Vajtswv lub hwj chim kav, qhov muaj cai, thiab Nws tej txuj ci. Kuv tau pom Nws txoj kev hlub thiab kev cawm seej. Nyob rau hauv kuv nruab siab, kuv yeej thov ua tsaug thiab thov qhuas Nws. Thaum cov tib neeg zej zog pom kuv, lawv txhua tus yeej yoob tag. Lawv tau hais tias lawv tsis xav tias kuv yuav zoo rov los, lawv yeej tsis xav tias yuav tau pom kuv rov zoo los muaj dag zog khov kho li no lawm, thiab kuv mas muaj hmoo tiag tiag uas tau zoo rov los li no! Tab sis kuv yeej paub hauv kuv siab hais tias: Qhov no yeej tsis yog hmoov zoo dab tsi li. Nov yog Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai. Vajtswv tau cawm kuv! Tsis ntev tom qab ntawd, kuv tau rov los mus ua kuv tes dej num hauv pawg ntseeg. Tsib xyoos dhau mus, kuv tus kab mob yeej tsis rov huam tuaj lawm. Qhov no ces tseem tshaj qhov kuv xav tau lawm thiab. Kuv thov ua Vajtswv tsaug rau yam uas tau tshwm sim no tiag tiag.

Dhau los ntawm tus mob no, los ntawm tej kev qhia tshwm Vajtswv cov lus thiab tau ntsib qhov tseeb no, ua rau kuv tau nkag siab txog kuv cov kev xav uas tsis raug hauv txoj kev ntseeg thiab tus yam ntxwv qias vuab tsuab, thiab los mus paub txog Vajtswv lub hwj chim kav, Nws tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab Nws lub ntsiab zoo nkauj. Kuv tau tso kuv lub siab uas xav tau txais koob hmoov tseg lawm, thiab tau kawm paub txog kev ua kuv lub neej kom muaj txiaj ntsig thiab muaj nuj nqis tshaj plaws. Kuv thov ua Vajtswv tsaug rau nws txoj kev zoo!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj