Ib Nthwv Rog Sab Ntsuj Plig Nyob Hauv Tsev

February 2, 2021

Los Ntawm Ruth, Teb Chaws Meskas

Lub Yim Hli Ntuj xyoo 2018, muaj ib tug phooj ywg qhia kuv tias tus Tswv Yexus tau rov qab los, thiab Nws tab tom nthuav qhia qhov tseeb ua tes dej num kev txiav txim uas pib hauv Vajtswv lub tuam tsev tuaj. Kuv tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab pom tau hais tias cov lus ntawd muaj tseeb thiab yog Vajtswv lub suab. Kuv paub tau tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus tau rov qab los, yog li ntawd kuv thiaj li tau lees txais Nws tes dej num thiab pib koom kev sib tham ua ke nyob hauv online. Kuv kuj zoo siab kawg nkaus li uas tau tos txais tus Tswv thaum uas tau muaj ib kob rog sab ntsuj plig uas tsis nco ras txog tshwm sim nyob hauv tsev.

Muaj ib hnub nyob rau thaum lub Kaum Hli Ntuj xyoo 2018 kuv tus txiv tau xa ib tsab ntawv rau kuv hais tias: “Tau ib ntu no koj tsis tau mus tim tsev teev hawm lawm, thiab koj ho tab tom nyeem phau ntawv dab tsi? Nej sawv daws tuaj sib tham txog dab tsi nyob rau hauv online?” Kuv nyuam qhuav lees txais Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg yog li ntawd kuv thiaj li xav tias kuv yuav tsis tuaj yeem piav qhia tau kom meej. Tab sis kuv hos xav tau tias, kuv tus txiv twb yog ib tug neeg ntseeg pug thaum nws tseem me los lawm thiab nws tseem yog ib tug neeg koom ua hauj lwm rau tsev teev hawm thiab, yog li ntawd kuv yuav tsum tau qhia txog qhov xov xwm uas tus Tswv qhov rov qab los rau nws paub. Yog li ntawd kuv thiaj li qhia nws, “Peb nyob rau tiam kawg thiab cov lus faj lem hais txog tus Tswv qhov rov qab los ntawd tau muaj tseeb lawm. Nws qhov rov qab los muaj dua cev nqaij daim tawv lawm, Nws lub npe yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws tab tom siv cov lus ua tes dej num kev txiav txim raws cov lus los ntxuav tib neeg kom dawb huv. Phau ntawv ntawd yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Nws nthuav tawm ntau qhov zais nyob hauv phau Vajluskub. Kuv tau txais Vajtswv tes dej num tshiab thiab kuv tab tom sib ntsib nrog cov tswv cuab ntawm Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, yog li ntawd kuv yuav tsis ua dej num rau lub tsev teev hawm qub lawm. Koj yuav tsum tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab saib rau koj tus kheej.” Thiab kuv kuj tau xa ib qho link ntawm mus rau pawg ntseeg lub website rau nws. Qhov ua kuv ceeb, twb tsis tau ntev nws tau xa ntau li ntau rau kuv Tsoom Fwv Suav cov lus dag thiab lus paj lus cua hauv online iab liam Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, xam nrog rau Tsaub Yuam cov plaub ntug cuav ua yog Pab Pawg Kooj Sam tau cog tseg rau Pawg Ntseeg. Kuv thiaj li pom tau tias vim kuv tus txiv yog neeg Fivlivpij, nws tsis tau paub txog tej xov xwm cuav tshwm sim nyob rau Suav Teb tias muaj ntau npaum li cas, yog li ntawd nws thiaj li tau nkag siab yooj yooj yim li ntawd. Yog li ntawd kuv thiaj li tau teb nws hais tias, “Tsaub Yuam cov plaub ntug tau sib hais nyob hauv Tsoom Fwv Suav lub tsev tu plaub ntug thiab tag nrog Tsoom Fwv Suav cov tsev hais plaub tsuas yog nom tswv tej cuab yeej los pov hwm nws kev twm xeeb. Lawv tej rooj hais plaub thiab kev txiav txim yeej tsis txaus ntseeg kiag li. Tsoom Fwv Suav tau tsim ntau ntau yam tsis ncaj ncees, tej plaub cuav ntau lub xyoo dhau los no, xws li cov tub ntxhais kawm tau mus tawm tsam nyob rau lub tshav Tiananmen ua rau tib neeg hauv ntiaj teb poob siab tag thiab kev rhuav tshem cov neeg Tisnpej kev tawm tsam. Xub thawj lawv yuav puab tej lus dag, ntxeev qhov tseeb, thiab dag pov lub txim rau, thiab tom qab ces lawv siv kev quab yuam los tswj.” “Qhov ntawd yeej ib txawm yog lawv lub tswv yim los rhuav tshem cov tsis pom zoo nrog lawv. Dhau ntawd lawm, nws yog ib lub koom txoos tsis coj kev cai ntseeg uas tau rau txim rau cov kev cai ntseeg txij thaum tau los ua tus tswj hwm. Es peb yuav lees txais lawv kev rau txim rau pawg ntseeg tau li cas? Qhov tseeb, cov neeg tshawb fawb sab hnub poob twb tau tshawb nrhiav yam ywj pheej hlo es pom lawv tej kev dag.” Tom qab ntawd Kuv tau xa tus kws tshawb fawb kev ntseeg neeg Ivtaslis Xib Fwb Massimo Introvigne ib qhov yeeb yaj duab rau nws tab tom hais lus nyob rau ib lub rooj sab laj. Kuv hais rau nws tias, “Koj yuav nkag siab qhov tseeb tom qab saib zaj yeeb yaj duab no tag. Ib tug neeg tiv thaiv Tsaub Yuam tau hais hauv lub tsev txiav txim plaub ntug, ‘Kuv yeej tsis tau sib txuas nrog Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.’ Lawv tus kheej tau lees hais tias lawv tsis yog nrog Pawg Ntseeg. Thiab Pawg Ntseeg los kuj tsis lees paub lawv ib yam thiab.” “Tseeb lawm, lawv tsis tau koom tes nrog Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tab sis nws yog lub tsev hais plaub ntug xwb uas yog tus nias qees tias lawv tau ua. Lawv yeej paub zoo zoo los ntxeev qhov tseeb thiab tsim ib qho plaub ntug rau Pawg Ntseeg puas koob puas npe! Qhov no ua rau pom tias Tsaub Yuam qhov plaub ntug yog Tsoom Fwv Suav puab los rau txim rau cov neeg ntseeg Yesxus. Nws yog lawv lub tswv yim uas ib txwm siv los rhuav tshem tej kev ntseeg.” Tab sis kuv tus txiv raug ntxias kom ntseeg Tsoom Fwv Suav cov lus dag tag thiab yeej tsis mloog kuv li lawm.

Tom qab ntawd nws tau pib los thaiv kuv qhov kev ntseeg, caws rau lub koob yees duab hauv wb lub tsev kom nws tau saib kuv mus los txhua qhov. Muaj ib hmo nws tau pom kuv sib sau hauv ib lub koob yees duab thiab tau nkag los hauv kuv chav los cem, nug kuv hais tias vim li cas kuv tseem pheej koom tej kev sib sau ua ke no. Kuv hais tias, “Qhov no yog teb chaws Meskas, ib lub teb chaws uas muaj kev ywj pheej rau txoj kev ntseeg. Nws muaj kev cai lij choj los tiv thaiv. Kev xyaum kuv txoj kev ntseeg yog qhov tsis txaum. Vim li cas koj hos los thaiv kuv kev? Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj moo zoo nyob rau tiam kawg tau nthuav mus rau ntau lub teb chaw nyob rau sab hnub poob. Muaj cov neeg zoo li ob niam txiv Schmidt uas tuaj tom Arizona tuaj, Tina thiab Charlie, ob tug ua raug nug txog nkawv qhov kev paub uas tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg. Muaj tim khawv los ntawm lub teb chaws Kasnasdas, Kusbas, Zij Pees, Fabkis, Lavxias, Thaib teb, thiab ntau ntau lub teb chaw ntxiv. Tib neeg thoob plaws hauv lub ntiaj teb uas tos qhov tus Tswv qhov rov qab los ntev lawm tau los rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub xub ntiag thiab tau lees txais Nws tes dej num. Vim li cas koj thiaj li tsis saib txog Nws tes dej num uas tiav lawm thiab saib tias nws puas yog Vajtswv lub suab rov qab qees hos qi muag nti mus poob rau Tsoom Fwv Suav uas tsis muaj kev ntseeg cov lus dag?” Nws tsis mloog kuv hais, tab sis hos nkag los muab kuv lub xov tooj. Kev siv zog thaiv nws, kuv tau ntaus nws sab tes. Qhov uas kuv ntshai, nws tau siv qhov no ua ib qho laj thawj es qhia rau tub ceev xwm. Tom qab ntawd nws luag tau yam txias zias thiab hais tias, “Koj puas muaj koj tus Vajtswv? Ces hu nws los pab ma. Tub ceev xwm yuav tuaj ntawm no thaum twg los tau. Wb mam saib seb tus twg yuav tuaj yeem los cawm koj hmo no.” Kuv kuj npau taws thiab ntshai me ntsis, thiab. Kuv kuj ntshai tias tsam raug tub ceev xwm ntes zoo li cov kwv tij thiab cov nkauj muam nyob rau teb chaw Suav. Tom qab ntawd kuv thiaj nco txog Vajtswv cov lus no: “Tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig raug muab tuav cia rau hauv Vajtswv txhais tes, txhua yam ntawm nws lub neej yeej raug saib ntsoov los ntawm Vajtswv. Txawm tias koj yuav ntseeg qhov no los sis tsis ntseeg kuj xij, ib yam twg thiab txhua yam, tsis hais ciaj los sis tuag, yuav hloov, pauv, ua dua tshiab, thiab yaj ntshis mus raws li Vajtswv tej kev xav. Qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tswj fwm tag nrho txhua yam(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia). Txhua tsav txhua yam yeej yog nyob rau Vajtswv ob sab tes tiag thiab Nws yog tus txiav txim txhua yam. Txawm hais tias tub ceev xwm txawm yuav coj kuv mus hnub ntawd los txhua yam yeej nyob rau ntawm Vajtswv tag nrho. Yog Vajtswv tso cai cia ua li ntawd, qhov ntawd yuav yog qhov Nws xav tau thiab kuv kuj yuav zwm rau nws. Kuv tsis hnov ntshai heev tom qab kuv thov Vajtswv tag. Tom qab tsib feeb tub ceev xwm tau tuaj txog thiab thaum lawv tau paub txog lub ntsiab ntawm qhov xwm txheej lawv kuj nkag siab kuv. Muaj ib tug tub ceev xwm, tus neeg tawv dawb, tau hais tias nws kuj tau nyob Suav teb dua los lawm thiab nws kuj tau paub txog Tsoom Fwv Suav kev rau txim rau cov kev cai ntseeg. Tom qab peb sib tham tag, tub ceev xwm thiaj li tau ceeb toom rau kuv tus txiv hais tias, “Peb Muaj kev ywj pheej rau txoj kev ntseeg nyob rau teb chaws Meskas. Koj tsis muaj txoj cai yuav los cuam tshuam rau koj poj niam txoj kev ntseeg.” Thaum ntawd, nws tau teb tias, “Nws tuaj yeem muaj kev ntseeg tau, tab sis nyob hauv tsev tsis pub nws nkag mus sib sau ua ke rau hauv online.” Ces tub ceev xwm thiaj li ceeb toom dua: “Nws yog koj tus poj niam thiab nws twb yog ib tug tswv cuab hauv tsev neeg no. Nws yeej muaj txoj cai nkag mus sib tham thaum nyob hauv tsev—qhov no yeej raug kev cai lij choj tiv thaiv lawm. Koj tsis tuaj yeem txwv nws qhov kev sib sau thaum nyob hauv tsev thiab yog ua li ntawd yuav txhaum Meskas txoj cai.” Tom qab tub ceev xwm rov mus lawm, kuv rov qab xav txog yam tau tshwm sim ntawd, thiab kuv yeej xav tsis txog li. Wb twb tau nyiaj ntxeem los ua ke ntau heev lawm nyob rau ntau lub xyoo no, tab sis nws muab kuv txoj kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los ua ib qho laj thawj hu tub ceev xwm rau kuv. Kuv tus txiv uas kuv ib txwm paub mus dua qhov twg lawm? Nws tsis muaj qhov yog tib neeg li lawm. Kuv kuj paub ntxiv tias txawm kuv yuav ua dab tsi lawm los xij, Vajtswv yeej nyob ntawm kuv ib sab tiv thaiv kuv ntsiag tos. Kuv zoo siab rau Vajtswv thiab kuv qhov kev txiav txim ntseeg Nws haj yam loj hlob tuaj ntxiv.

Txij li thaum kuv raug pab los tuav kuv txoj kev ntseeg, kuv tus txiv tau muab wb tej qhaj nrho nyiaj, yawm sij tsheb, yawm sij qhib wb lub khw, thiab kuv tej nyiaj. Tag nrho wb lub neej, kuv yog tus saib xyuas wb tej nyiaj txiag nrog rau wb li lag luam tab sis tam sim no nws nqa tag nrho txhua yam mus ntawm kuv lawm. Nws tseem txiav wb qhov Istawsnev kom kuv nkag tsis tau mus koom kev sib sau ua ke rau hauv online thiab tseem muab lub chav pw loj xauv lawm kom kuv nkag mus tsis tau. Nws cia li ua phem zuj zus rau kuv. Muaj qee thaum kuv nug nws tias nws mus qhov twg lawm ces nws teb nyooj laws hais tias, “Tsis txhob los cuam tshuam kuv txoj dej num koj tsis muaj txoj cai nug. Yog koj xav ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus koj kav tsij tawm ntawm lub tsev no mus. Mus raws li qhov koj nyiam. Koj tsis tuaj yeem ua dej num hauv lub khw mus ntxiv lawm. Yog kuv tseem paub tias koj tuaj ze thiab ces kuv yuav hu tub ceev xwm kiag.” Nws tseem tso khav thawj dag hauv online rau wb cov phooj ywg thiab wb cov phooj ywg qee tus kuj tuaj ntawm wb tsev tas zog tuaj hais kom kuv tso kuv txoj kev ntseeg tseg. Wb lub neej nyob thaj yeeb ib zaug yav tag los raug rhuav tshem puas ntsoog tag lawm. Lub sij hawm ntawd kuv xav tias yuav ua li cas, txawm kom wb los ua neej ua ke, kuv tau tso kuv txoj hauj lwm tseg los nrog kuv tus txiv ua lag luam, es thiaj ua rau wb muaj wb lub khw hauv lub nroog no. Tab sis los ntsib qhov yuav xaiv tias yuav xaiv txoj kev ntseeg los yog tsev neeg, kuv tsis paub tias yuav ua li cas tiag tiag. Kuv qaug zog heev li. Kuv tsis nkag siab li. Tsis yog txhua tus neeg ntseeg yuav tos ntev heev qhov tus Tswv rov qab los los cas? Kuv tau tos txais tus Tswv thiab tau pib txoj hau kev yog rau txoj kev ntseeg, yog li ntawd vim li cas tsis muaj leej twg nkag siab li? Thaum uas kuv xav txog tej no tag ua rau kuv cheem tsis tau kuv lub kua muag. Tom qab ntawd kuv thiaj li xav txog Vajtswv ib co lus. “Yam nej tau txais hnub no ntau tshaj li cov timthawj thiab cov cev lus rau txhua tiam dhau los lawm thiab tseem ntau tshaj li Mauxes thiab Petus nkawd. Tej koob hmoov yuav tsis muaj peev xwm tau nyob hauv ib los ob hnub, yuav tsum yog tau txais los ntawm kev fij yus tus kheej loj heev, uas yog qhov hais tias, nej yuav tsum muaj txoj kev hlub uas raug lim kho kom zoo tuaj, nej yuav tsum muaj kev ntseeg loj, thiab yuav tsum muaj ntau qhov tseeb uas Vajtswv xav kom nej tau; qhov ntau tshaj, nej yuav tsum tig mus rau kev ncaj ncees, yam tsis txaj muag thiab tsis khiav nkaum, thiab yuav tsum hlub Vajtswv tas mus li tsis muaj qhov tsuag. Nej yuav tsum muaj kev txiav txim siab ruaj kho(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?). Vajtswv cov lus tau ua rau kuv muaj lub zog tuaj thiab kuv pom tau tias yam Nws xav tau yog tib neeg txoj kev ntseeg tiag thiab kev hlub, thiab kom peb tsis txhob ncaim Nws mus txawm tias peb yuav ntsib txoj kev nyuab npaum li cas los xij. Kev muaj txoj hmoo tau hnov Vajtswv lub suab thiab tos txais tus Tswv rov los nyob rau tiam kawg yog Vajtswv txoj kev hlub. Txoj kev txom yem uas raws Khetos muaj nqis thiab lub ntsiab lug, thiab nws yog txoj kev ncaj ncees. Kuv xav txog cov thwj tim uas raws tus Tswv Yexus. Lawv raug cov neeg Lomas tsim txom nyhav heev thiab raug cov thawj coj kev cai ntseeg rau txim thiab muaj ib co tseem raug tua vim tus Tswv. Lawv raug kev txom nyem heev li tab sis tus Tswv kuj tseem nco ntsoov lawv. Kuv pom tau hais tias kuv yuav tsum tsis txhob tu siab rau qhov raug quab yuam thiab qhov raug tsim txom uas mus raws tus Vajtswv tiag tab sis yuav tau kawm ntawm cov neeg dawb huv ib tiam dhau ib tiam, thiab ua raws li Vajtswv kom txog hnub kawg thaum ntsib txoj kev nyuab.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem Vajtswv cov lus ntxiv. “Nyob rau txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv tib neeg, sab nraud ces nws tshwm muaj kev sib tshuam mus los ntawm tib neeg, li uas yog yug ntawm tib neeg tej kev npaj los sis los ntawm tib neeg txoj kev sib cuam tshuam. Tab sis nyob rau tom qab, txhua kauj ruam ntawm tes dej num, thiab txhua yam uas tshwm sim, yog ib lo lus twv los ntawm Ntxwgnyoog rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab cheem tsum tib neeg tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau Vajtswv. Muab thaum Yauj raug sim coj los ua piv txwv: Nyob rau tom qab, Ntxwgnyoog muaj ib qho lus twv nrog Vajtswv, thiab yam uas muaj tshwm sim rau Yauj yog tej kev ua ntawm tib neeg thiab kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg. Nyob rau tom qab txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv nej yog Ntxwgnyoog lo lus twv nrog Vajtswv—nyob rau tom qab nws yog ib ntsug rog. … Thaum Vajtswv thiab Ntxwgnyoog ua rog rau sab yeeb ceeb, koj yuav ua kom Vajtswv txaus siab li cas, thiab koj yuav tuav koj tej lus tim khawv khov kho rau Nws li cas? Koj yuav tsum paub tias txhua yam uas tshwm sim rau koj yog ib qho kev sim siab loj thiab lub sij hawm uas Vajtswv xav tau koj hais lus tim khawv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag). Tom qab lees txais qhov tseeb thiab ua raws Vajtswv tes dej num tshiab, zoo nkaus li kuv tus txiv los thaiv kuv txoj kev thiab kuj raug quab yuam, tab sis nyob rau tom qab, ib nthwv rog tab tom sawv sab yeeb ceeb. Ntxwgnyoog tab tom siv kuv tus txiv los cuam tshuam kuv, siv qhov kuv xav rau kuv tus txiv thiab yam kuv tus kheej nyiam los quab yuam kuv kom muab qhov yog tso tseg thiab mus rau Ntxwgnyoog, yog li ntawd thaum kawg kuv yuav ntxeev siab rau Vajtswv. Nws yog Ntxwgnyoog ib lub tswv yim dag ntxias. Lub sij hawm ntawd, Vajtswv tab tom siv tej yam xwm txheej no ua kom kuv pom kuv tus txiv lub siab phem uas tawm tsam Vajtswv. Thaum nws hais zaj lus qhuab qhia nyob hauv tsev teev hawm Vajtswv nws tau qhia txog kev ua siab ntev thiab kom peb ceev faj txog qhov tus Tswv qhov rov qab los. Tab sis hais txog tes dej num ua tus Tswv qhov rov qab los, nws yeej tsis ntsia txog ib qho hlo li thiab tseem ua rau kuv zoo li ib tug yeeb ncuab. Nws tsis yog ntxub kuv—Vajtswv yog tus nws ntxub thiab tawm tsam. Nws tsis yog ib tug neeg ntseeg, tiag tiag. Kev xav txog qhov nws ua, kuv tsis hnov mob ntxiv lawm. Kuv tsuas hnov chim siab heev. Wb twb yog niam txiv, tab sis wb nyias muaj nyias txoj kev sib txawv. Kuv paub tias kuv tsis tuaj yeem cia rau nws tswj mus ntxiv lawm. Qhov nws yim quab yuam heev, yim ua rau kuv xav mus ntseeg Vajtswv, los sawv ua tim khawv thiab ua kom Ntxwgnyoog txaj muag. Tsis yog kuv tus kheej uas xav ntseeg Vajtswv xwb, tab sis kuv tseem xav muab Vajtswv txoj moo zoo nyob rau tiam kawg qhia rau cov neeg uas ntseeg tiag tus uas nyiam qhov tseeb. Qhov kev xav no ua rau kuv muaj lub zog uas kuv xav tau kom peem dhau qhov no. Tsis ntev xwb, kuv nrhiav tau ib txoj dej num tshiab nyob hauv ib lub khw ze ntawm tsev, yog li ntawd kuv tau ua dej num thiab qhia Vajtswv txoj moo zoo nyob rau ntawd. Nws yog ib txoj dej num nyhav, tab sis nrog rau Vajtswv cov lus coj kuv kev kuv mloog zoo li yooj yim heev.

Tab sis kuv tus txiv tseem tsis tau tsum. Txhawm rau ua kom kuv tsum ntawm txoj kev ntseeg, nws tau nyiag kuv lub tsheb kauj vab uas kuv caij mus ua dej num thiab txwv tsis pub kuv ua dej num nyob ntawd. Nws tseem xa tus puav neeg yuav khoom tuaj tom kuv qhov chaw ua dej num tuaj nqua hu kom kuv tso kuv txoj kev ntseeg tseg. Tsis tas li xwb, tab sis nws tseem dag rau tsev teev hawm txog kuv, hais tias kuv xum tso peb tsev neeg tseg vim kuv txoj kev ntseeg. Thaum kuv tus thawj coj paub txog qhov no, nws pib coj txawv rau kuv thiab tom qab ntawd nws tau ntiab kuv tawm hauj lwm. Tom qab ntawd kiag xwb, kuv niam pog nyob teb chaws Fivlivpij tau tag sim neej yam xav tsis txog, yog li ntawd kuv tus txiv thiaj li yuav tau rov qab mus. Nws tsis muaj hau kev xaiv thiaj li tau muab kuv lub xov tooj thiaj tus yawm sij qhib lub khw cia rau kuv. Thaum nws rov qab tuaj txog teb chaws Meskas, nws tus yam ntxwv coj rau kuv kuj muag zog lawm ntau. Nws tsis txwv kuv qhov nkag mus koom kev sib sau ua ke hauv online ntxiv lawm. Kuv xav tias tej zaum nws pauv tau lawm tiag tiag.

Tab sis muaj ib hnub, nws tshawb pom tias kuv tau qhia Vajtswv txoj moov zoo tes dej num nrog rau ib tug viv ncaus nyob ntawm nws pawg ntseeg, ces nws nyiag mus ntsib tus viv ncaus ntawd los ntawm tus xib fwb. Nws tau dag tus viv ncaus txhua yam thiab tus viv ncaus ntawd kuj tau ntseeg nws, yog li ntawd tus viv ncaus ntawv thiaj li tsis nrog kuv ua mus ntxiv lawm. Nws tau ceeb toom rau kuv tias, “Tsis muaj neeg tuaj yeem cheem koj kom txhob ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tab sis kuv yuav tsis pub rau koj coj cov neeg tawm ntawm kuv pawg ntseeg mus. Peb tsis tos txais koj nyob ntawd ntxiv lawm thiab koj txhob nqa koj lub xov tooj nkag los hauv wb lub khw. Yog koj tseem nyeem lawv tej ntawv los sis teb lawv xov tooj ntxiv, kuv yuav ncaws koj tawm.” Nws tus cwj pwm ua tau txaus poob siab thiab npau taws heev. Dhau los ntxiv li ob peb lub hlis, kuv tau ua siab ntev ntev rau nws, thiab kuv sim coj nws mus raws li qhov kuv ua neej nyob. Yeej yuav tsum muaj dab tsi tshwm sim rau nws los hloov pauv nws tus cwj pwm coj rau kuv thiab Vajtswv tes dej num. Kuv xav tsis txog tias kuv tus txiv yuav tawv ncauj thiab siab phem ua luaj li. Nws tau ua rau pom nws qhov yuam kev loj rau hauv lub ntiaj teb no. Nws tsis los koom kuv txoj kev ntseeg thiab nws tseem tsis pub kuv qhia rau lwm tus, hais tias nws yog cov kwv tij thiab cov nkauj muam tus tswv yam tsis paub txaj muag. Li ntawd es tsis yog tab tom muab Vajtswv cov yaj los? Vaj tswv cov yaj hnov Vajtswv lub suab thiab rov qab los rau Nws lub tsev. Qhov ntawd yeej yog thiab ntuj tsim li. Thiab kev ntseeg yog ib yam ywj siab, tab sis nws ho tab tom ua dej num nrog tus xib fwb ua txhua tsav txhua yam ua uas tau kom los cuam tshuam cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Nws siv kev dag los coj tib neeg yog li ntawd lawv thiaj li tsis muaj cuab kav los mloog Vajtswv txoj moo zoo nyob rau tiam kawg. Nws tab tom ua rau lub tsev teev hawm mus tsis tau thiab tshaib nqhis thiab rhuav tshem tib neeg lub hwv tsam tau txais kev cawm dim! Nws ua rau kuv xav txog tus Tswv Yexus cem cov neeg Falisxis: “Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg dag! vim nej kaw lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej rau tib neeg lawm: vim nej tus kheej yuav tsis tau nkag mus, los sis nej yeej txwv cov uas yuav nkag mus rau hauv tib si(Mathai 23:13). Kuv yuav nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. “Muaj ib txhia nyeem Vajluskub hauv tej tsev teev hawm uas loj kawg nkaus thiab qog cov lus ntawd tas hnub, tab sis tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd muaj peev xwm paub txog Vajtswv; tseem muaj tsawg tus ntawm lawv cov ntawd thiaj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv txhua tus tsis tsim nqi dab tsi li, yog neeg phem, txhua tus sawv siab qhuab ntuas Vajtswv. Lawv txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv rau thaum lawv tseem kwv rawv Nws tus chij. Hais tias ntseeg Vajtswv, lawv tseem noj noob neej li nqaij thiab haus noob neej li ntshav. Tag nrho cov tib neeg zoo li no yog cov dab phem uas nqos neeg tus ntsuj, cov dab uas tav txoj kev ntawm cov uas xav taug mus rau txoj kev yog, thiab dawm thaiv cov uas nrhiav Vajtswv. Tej zaum lawv yuav tshwm los ‘ua suab mos suab muag,’ tab sis cov uas caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv tsis yog leej twg tsuas yog cov uas tawm tsam khetos uas coj tib neeg sawv tawm tsam Vajtswv? Cov caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv yog cov dab phem ciaj sia uas rau siab ntso nqos tib neeg tej ntsuj?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv). Yog hais tias kuv tus kheej tsis tau ua tim khawv rau tej lus ntawd thiab qhov nws ua, kuv yeej yuav xav tsis tawm tias tej tug neeg uas teeb tsa tej kev pab, tus uas ntxim raug qhuas thiab saib siab tsis yog yuav tsis lees saib los sis lees txais tus Tswv uas tab tom rov qab los tes dej num, tab sis ho dag thoob plaws lub tsev teev hawm, ntxias dag lwm tus thiab ceev tsis pub lawv tig los mus cuag Vajtswv. Nws hos yuav txawv cov neeg Falisxis uas muab Tswv Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig 2,000 xyoo tag los tau li cas? Lawv yog cov tawm tsam Khetos tiag, lim hiam uas noj tib neeg tus ntsuj plig. Kuv tau pom lub ntsiab tseeb ntawm kuv tus txiv tag, uas nws yog ib tug dab uas tsis muaj yam dab tsis tiv tau. Cov neeg ntseeg thiab cov tsis ntseeg yeej tsis sib xws. Kuv tsis tuaj yeem cia nws muab kuv tuav cia mus ntxiv. Xav txog tej no tag pab tau kuv muab lub sij hawm rau kuv txoj kev ntseeg thiab nrhiav qhov tseeb thiab pab tau kuv mus raws Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txawm hais tias kuv tus txiv yuav ua li cas rau kuv los xij.

Muaj ib hnub, nws nrhiav tau ib tug kws lij choj sib nrauj los hais qhov kev sij nrauj thiab nws nqua hu kom kuv cia li tawm mus tsis pub dhau ib lub hlis. Kuv hnov qaug zog tiag tiag. Kuv yuav mus nyob rau qhov twg? Es kuv yuav ua neeg nyob tsis muaj vaj tse los? Nws kuj tseem rov txiav wb qhov Istawsnev hauv tsev ua kom txiav kuv txoj kev sib txuas nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv tsis muaj kev xaiv tab sis tsuas yog tawm mus sab nrauv tas li mus siv cov Istawsnev rau zej tsoom kom tau sib sau ua ke. Kuv lub neej mas nyuaj kawg. Yog khwv tsis tau nyiaj, qee yam xav tau xws li zaub mov thiab chaw nyob yuav yog ib qho teeb meem. Kuv tsis tau ntsib tej kev nyuaj ntawd dua li thiab kuv kuj tsis paub tias kuv yuav ua tau li cas. Kuv tawm mus yam li poob zoo thiab hnov mob. Thaum ib tug viv ncaus paub, nws xav Vajtswv ib co lus rau kuv. “Thaum tab tom raug kev sim siab, nws yog ib yam uas tib neeg yeej ib txwm qaug zog, los sis muaj kev xav phem nyob hauv lawv, los sis tu ncua kev kom pom tseeb rau Vajtswv lub siab nyiam los sis lawv txoj kev ua. Tiam sis qhov twg los xij, koj yuav tsum muaj kev ntseeg rau Vajtswv txoj hauj lwm, thiab tsis txhob tsis lees paub Vajtswv, ib yam li Yauj. … Nyob hauv koj txoj kev paub, tsis hais txoj kev tsim kho kom zoo uas koj raug los ntawm Vajtswv cov lus, yam uas Vajtswv cheem tsum kom noob neej ua, qhov luv luv, yog lawv txoj kev ntseeg thiab lawv txoj kev hlub Nws. Yam uas Nws ua kom zoo tshaj plaws los ntawm txoj kev ua hauj lwm li no yog tib neeg txoj kev ntseeg, kev hlub, thiab kev ntshaw(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo). Tom qab nyeem tag qhov no kuv ras tau tias kuv tus txiv tso khav thawj yuav nrauj kuv yog tej yam uas Vajtswv cia kom muaj. Thaum Yauj mus hla qhov nws raug sim siab, tub sab tau nyiag txhua tsav txhua yam uas nws muaj thiab nws cov me nyuam los tag sim neej. Nws mob rwj thoob plaws ib ces thiab ntshe yuav tsis muaj hnub zoo. Nws poj niam tau tsis lees nws thiab hais kom nws tso nws txoj kev ntseeg pov tseg thiab mus tuag. Nws cov phooj ywg hais tsis zoo thiab thuam nws. Thaum ntsib tej kev sim siab no thiab tej kev txom nyem no, Yauj tseem tau thov Vajtswv: “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas” (Yauj 1:21). Qhov no yog kev ntseeg tiag tiag. Muaj ib zaug kuv tau cog lus dawb paug rau ntawm Vajtswv xub ntiag tias txawm li cas los xij, kuv yuav raws nraim Vajtswv. Tab sis ntsib nrog qhov kuv tus txiv tso khav thawj qhov kev yuav phom sij rau kuv tus kheej lub neej, kuv cia li tws kev rau yam tsis zoo thiab hnov mob. Kuv pom tias kuv tsis tau ntseeg Vajtswv tiag. Kuv tus txiv tau tso khav thawj yuav nrauj kuv kom kuv ntxeev siab thiab tso Vajtswv tseg. Kuv yeej tsis qaug rau Ntxwgnyoog txoj kev. Txawm kuv yuav ntsib kev sim siab dab tsi los xij, kuv paub tias kuv yuav tsum raws Vajtswv, sawv ua tim khawv, thiab ua kom Ntxwgnyoog txaj muag.

Kuv nrhiav tau ib txoj dej num ob peb hnub tom qab ntawd ces kuv thiaj li muas tau Istawsnev kom tau koom kev sib sau ua ke thiab ua kuv tes dej num. Kuv hnov kaj siab heev dua qub. Tom qab ntawd, kuv ua siab txias ko npe rau daim ntawv sib nrauj thiab tau kev ywj pheej los ntawm kuv tus txiv tej kev txwv txiav. Kuv tuaj yeem xyaum ua raws kuv txoj kev ntseeg tau ywj siab hlo. Kuv ua kuv tes dej num txuas mus ntxiv thiab qhia txoj moo zoo thiab txawm hais tias kuv yuav muaj nyiaj tsawg zog yav tag ua ntej los xij, kuv tuaj yeem ua kuv tes dej num yam tsis txhawj. Kuv muaj kev lom zem thiab thaj yeeb thiab kuv hnov tias kev raws Vajtswv qab thiab taug txoj kev yog yog yam uas muaj nuj nqis tshaj plaws hauv txoj kev ua neej! Kuv ua Vajtswv tsaug uas pub kuv sawv ua tim khawv hla kob rog sab ntsuj plig no nyob rau hauv yus lub tsev ua ntej!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Dai Ncuv Rau Ntawm Ib Txoj Xov

Los Ntawm Zhang Hui, Suav Teb Xyoo 2005, tsis ntev tom qab kuv tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num...

Leave a Reply