Qhov Tseeb ntawm Kuv “Niam Thiab Txiv Sab Ntsuj Plig”

February 28, 2021

Los Ntawm Xianghe, Teb Chaws Kaum Lim Qab Teb

Tom qab kiag thaum uas kuv tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg, kuv tau saib ib zaj yeeb yaj kiab lub npe hu ua Cov Lus Zais Tob ntawm Txoj Kev Dawb Huv: Zaj Txuas Ntxiv nyob hauv Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub vev xaij. Muaj ib co ntawm cov txiv plig thiab cov txwj laug ntawm zaj yeeb yaj kiab tsis lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num thiab ua txhua yam uas lawv muaj peev xwm ua tau kom los txwv cov neeg ntseeg txoj kev nrhiav qhov tseeb. Qhov no ua rau kuv nyuaj siab kawg, vim qhov kuv xav tias cov txiv plig thiab cov txwj laug yog cov thawj coj uas tiam tus Tswv. Lawv ib txwm qhia peb tas li kom saib nraim tus Tswv, thiab ua siab ntev tos, yog li ntawd thiaj li tsis plam qhov tus Tswv kev rov qab los. Yog tias lawv tau tshawb pom tias tus Tswv Yexus rov qab los, lawv yuav tsum lees txais Nws yam zoo siab hlo. Vim li cas lawv hos txwv peb? Kuv xav txog tus Txiv Plig Ci uas yog ib tug thawj coj ntawm kuv pawg ntseeg qub. Nws yog ib tug coj sab ntsuj plig uas muaj lub siab hlub sawv daws thiab xav kom tus Tswv rov qab los. Yog nws paub tias tus Tswv twb rov qab los lawm tiag ntshe nws yuav zoo siab heev thiab yuav lees txais nws tam siv. Kuv tau txiav txim siab npaj qhov tseeb rau kuv es kuv thiaj li yuav qhia txoj hmoo zoo rau nws tau. Tab sis txhua yam tsis zoo li kuv lub siab tau xav tseg, thiab zaj lus ntawm zaj yeej yaj kiab, tshwm sim kiag ntawm kuv qhov muag, zaum no tiag tiag li.

Muaj ib hnub, Txiv Plig Ci tau tuaj ntsib kuv tim peb lub rooj muag txiv hmab txiv ntoo thiab tau nug kuv kiag ntawd tias, “Koj puas tau mus koom Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus dua li?” Ces nws tau hais qee qhov tsis zoo thiab yam tsis muaj tseeb txog pawg ntseeg, hais tias, “Pawg ntseeg hais tias Vajtswv tau rov qab los yug ua neeg dua lawm. Nws yeej tsis muaj hnub yuav tshwm sim tau li!” Ua rau kuv xav tsis txog li thiab tsis txaus siab rau qhov nws hais no. Kuv xav tias, “Tus Tswv qhuab qhia peb kom txhob txiav txim lwm tus neeg. Koj twb tsis paub ib qho dab tsi txog pawg ntseeg li, thiab twb tsis tau saib txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg. Ua cas koj yuav maj povlub txim rau nws sai ua luaj li?” Ces tom qab ntawd kuv thiaj li xav twj ywm hauv siab tias, “Kuv xav mas nws tseem tsis tau hnov Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus ces nws thiaj tsis paub tias qhov ntawd yog qhov tseeb. Yog nws paub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus tau rov qab los yog tus coj tag nrho qhov tseeb uas yaug kom dawb huv thiab cawm tib neeg los rau peb, kuv yeej paub tias nws yuav lees txais nws.” Yog li ntawd kuv thiaj li hais rau Txiv Plig Ci tias, “Txiv Plig, koj hais tias tus Tswv yuav rov qab los yug rau hauv cev nqaij daim tawv dua tsis tau li. Qhov no puas yog raws li tus Tswv cov lus? Nws puas tau hais li rau hauv Vajluskub?”

Nws tau teb kuv nqe lus nug yam ruaj khov tias, “Nws muaj tseeb nyob rau hauv, nyob hauv txoj hmoo zoo ntawm Mathai, ‘Thiab lawv qab ntawd yuav tshwm lub cim ntawm Neeg Leej Tub rau saum ntuj: thiab lawv nqab ntawd txhua xeem neeg ntawm lub ntiaj teb no yuav nquaj ntsuag, thiab lawv yuav pom Neeg Leej Tub hauv ib cov huab saum ntuj nrog lub hwj chim thiab yeeb koob loj los(Mathai 24:30). Nyob rau hauv lub yeeb koob loj, tus Tswv yuav los dua ib zaug, caij ib tauv huab rov qab los rau txhua tus pom. Tag nrho lub ntiaj teb ntawm sab kev ntseeg paub qhov tseeb no. Txhua tus uas ntseeg Vajtswv tab tom tos Nws caij tauv huab rov qab los, yog li ntawd Nws yuav rov qab los yug rau hauv cev nqaij daim tawv dua tau li cas?” Kuv ua siab ntev nploog nws hais ces kuv teb tias, “Txiv Plig, muaj ntau cov lus faj lem nyob hauv Vajluskub hais txog qhov tus Tswv rov qab los. Nws yog ib qho tsis qhib siab thiab yuam kev nce mus rau ib nqib. Yog, nws muaj cov lus faj lem hais txog tus Tswv caij tauv haub rov qab los, tab sis kuj muaj ntau yam hais txog Nws tej kev zais ib yam thiab, xws li, ‘Yog vim li ntawd yog koj tsis saib, ces Kuv yuav los rau ntawm koj li ib tug tub sab, thiab koj yuav tsis paub hais tias lub sij hawm twg Kuv yuav los rau ntawm koj(Qhia Tshwm 3:3), ‘Saib nawb, Kuv los li ib tug tub sab(Qhia Tshwm 16:15), ‘Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib nawb, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws(Mathai 25:6).” “Tej nqe lus no qhia txog qhov tus Tswv rov qab los ua ib tug tub sab, rov qab los thaum tsaus ntuj tsis pub leej twg paub li, muaj tsawg tsawg leej thiaj li paub txog qhov no. Yog tias tus Tswv tau caij tauv huab rov qab los kom tib neeg pom, cas txhua leej txhua tus ho tsis pom Nws li? Ces yeej tsis tas yuav quaj qw los yog hais lus tim khawv li.” “Yog tus Tswv tau rov qab los kom tib neeg pom tiag tiag, caij tauv haub los, zoo li qhov peb xub ntseeg ntawd, koj yuav piav txog cov lus faj lem hais txog qhov nws rov los tsis pub leej twg paub li tau li cas?” “Tus Tswv yog ib tug ncaj ncees, thiab Nws cov lus tsis muaj hnub yuav khoob lug tsis muaj dab tsi li. Yam nws hais yeej ib txwv tshwm sim. Yog li ntawd peb thiaj hais tau tseeb tias qhov Nws rov qab los yuav tshwm siv ua ob ntus. Ntu xub thawj Nws los tsis pub leej twg paub, tom qab ces mam li qhia Nws tus kheej rau tag nrho noob neej. Puag thaum ub, Vajtswv yug los muaj cev nqaij daim tawv los ua dej num zais ntshis nrog tib neeg— Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm tiam kawg. Nws ua Nws tes dej num txiav txim pib nrog rau Vajtswv lub tsev, nthuav tawm tag nrho qhov tseeb uas yaug kom dawb huv thiab cawm tib neeg, thiab yuav tsim ib pawg neeg yeej. Thaum Vajtswv tes dej num zais ntshis ntawd raug ua tiav hlo lawm, Nws yuav tso ntau qhov kev puas ntsoog los, muab phaj tshab rau cov tib neeg zoo, thiab rau txim rau txhua tus neeg ua phem. Caij saum tauv huab, Nws yuav rov qab los thiab tshwm sim rau txhua haiv neeg pom. Nyob rau thaum ntawd, txhua tus uas tawm tsam Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav raug tej kev puas ntsoog ntawd muab kuav mus, los kua muag thiab tsa suab hlo quaj. Qhov no ces thaum kawg tshwm sim raws li Qhia Tshwm 1:7 uas hais tias, ‘Saib nawb, Nws los nrog cov huab; thiab txhua lub qhov muag yuav pom Nws, thiab lawv kuj yog cov nkaug Nws: thiab txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws.’ Cov uas lees paub Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus ua Vajtswv lub suab tiag tiag, yuav tig los rau Nws thiab lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim, thiab raug ntxuav kom huv yuav raug Vajtswv tiv thaiv kom txhob raug kev puas ntsoog thiab nkag mus rau Vajtswv nceeg vaj yam raug cai.” “Vajtswv tes dej num zais ntshis yog tes dej num cawm tib neeg. Thaum Nws tshwm sim los kom tib neeg pom, nws yuav lig dhau lawm uas yuav lees txais Nws. Qhov ntawd yuav yog thaum uas cov neeg siab phem raug rau txim. Kuv tau nkag siab tag nrho qhov no los ntawm kev nyeem thiab lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus.” “Kuv tau paub tias tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li yuav muaj peev xwm qhia qhov tseeb thiab nthuav qhia tej lus zais tob thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus rov qab los.” Ces kuv thiaj li qhia Txiv Plig Ci tias kuv thov kom nws ho saib txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg.

Nws tsuas ua lub qhov muag lem cees ntsia kuv, thiab thiaj li hais rau kuv tias “Koj tsis paub dab tsi ntau txog Vajluskub thiab koj tseem tab tom qhuab ntuas kuv lod? Tsis yog koj paub txog qhov Vajluskub uas kuv qhia koj xwb lod?” Nws ua rau kuvme siab kawg uas raug nws hais li ntawd. Puas yog tus Txiv Plig Ci uas kuv paub ne? Rau kuv mas, zoo li nws ib txwm yog ib tug neeg txo hwj chim kawg. Nws yuav qhia peb txhua tus kom zoo li cov nkauj xwb uas ntse thiab npaj los tos txais tus Tswv thaum nws rov qab los. Tab sis tam sim no nws ho tsis ntsia tus Tswv qhov rov qab los hlo li thiab ho tseem thuam txog qhov ntawd thiab. Kuv tsis nkag siab kiag li thiab kuv xav pab nws kawg nkaus, yog li kuv thiaj hais tias, “Koj paub txog Vajluskub ntau dua kuv paub, yog li koj yuav tsum muaj ib lub siab txo hwj chim, thiab xam nrhiav tus Tswv qhov rov qab los. Koj tsim nyog tshawb xyuas qhov ntawd nawb! Txhua tus neeg Falixais yeej paub Vajluskub hauv lawv lub siab tuaj thiab txoj tias paub Vajtswv, ces zoo ib yam li paub Vajluskub. Tab sis thaum uas tus Tswv Yexus los ua tes dej num, lawv tsis tau tshawb xyuas qhov ntawd. Lawv tuav rawv Vajluskub xwb, tsuas xav tias ib tug hu ua ‘Mexiyas’ nkaus xwb thiaj yog Vajtswv thiab tsuas yog tus neeg uas muaj peev xwm cawm lawv dim ntawm cov Loos xwb yuav yog Vajtswv. Vim lawv tej kev xav phem, lawv thiaj teem txim txhaum rau tus Tswv Yexus tes dej num thiab tom qab ntawd, nyob rau thaum kawg tau muab Nws ntsia rau saum ntoo khaub lig. Lawv tau ua txhaum rau Vajtswv thiab coj Nws txoj kev rau txim los.” “Koj puas xav tias, yog ib tug neeg twg paub txog Vajluskub ntau, puas txhais tau tias lawv paub txog Vajtswv thiab lawv tus keej yuav tsis tawm tsam tus Tswv? Peb yuav tsum tau kawm los ntawm cov Falixais thiab lawv tej kev ua yuam kev, thiab txhob maj zoj zeeg teem txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg. Peb yuav tsum qhib siab lug thiab mloog Vajtswv lub suab tas li xwb. Tsuas yog tom qab ntawd xwb es peb thiaj yuav muaj peev xwm txais tos tus Tswv tau!” Pom tias kuv tsis nploog nws cov lus qhia, nws tau hais yam npau taws ntsuav tias, “Vim koj yeej tau mob siab rau heev, tau ntau xyoo uas koj yog ib tug ntseeg, kuv mam li thov Vajtswv rau koj. Tawm ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus mus!” Ces nws thiaj li ntaug taw npau taws ntsuav mus lawm.

Tom qab nws mus lawm, kuv xav tias, “Vim li cas nws ho tsis saib Vajtswv qhov kev rov qab los kom tseem ceeb zog? Nws ib txwm qhia kom peb muaj lub siab txo hwj chim nrhiav, yog li vim li cas nws tus yam ntxwv hos tsis zoo li raws li qhov nws yog?” Kuv ib txwm xav tias Txiv Plig Ci yog kuv niam txiv sab ntsuj plig nyob rau hauv txoj kev ntseeg. Kuv yuav nug nws tau txhua yam, thiab nws kuj ua siab ntev dhawv teb, ib txwm teb nrog ib nqe Vajluskub. Nws yuav nug txog kuv tsev neeg tias nyob li cas lawm, lawv puas nyob zoo thiab thiab kuj thov Vajtswv rau peb thaum lub sij hawm peb muaj tej teeb meem. Nws yuav ntseeg tus Tswv mus ib txhis, ua tes dej num thiab siv nws tus kheej tag nrog—tsis yog tag nrho tej no ua tos tus Tswv qhov kev rov qab los xwb lod? Kuv mam li tos. Tag nrho qhov uas kuv yuav ua ces yog nrog nws tham dua txog Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg.

Tau ob peb hnub tom qab, Txiv Plig Ci tau rov qab tuaj ntawm peb lub rooj muag txiv hmab txiv ntoo. Kuv xav tias ntshe nws tau saib Vajluskub lawm thiab tam sim no tau paub lawm tias tus Tswv rov qab los thiab ua dej num zoo li cas? Tab sis tsis yog li, ua rau kuv ceeb tag, nws tau hais tias, “Tus coj Lis, Vajluskub hais tias, ‘Nej cov neeg Kalilais, vim li cas nej saw ntsia tuaj rau saum ntuj? tib tug Yexus no, uas tau raug muab coj tawm ntawm nej los mus rau saum ntuj lawm, ces yuav rov los zoo tib yam nkaus li qhov uas nej pom Nws mus rau saum ntuj lawm’ (Tubtxib Tes Haujlwm 1:11). Qhov no mas hais meej heev thiab yeej hais meej meej li ntawd. Tus Tswv Yexus tau caij tauv huab dawb nce mus saum ntuj li ib tug neeg Yudais, yog li ntawd Nws yuav caij tauv huab dawb rov qab los li ib tug neeg Yudais. Koj raug dag lawm os. Koj yuav tsum tig rov qab los.” Nws tuav rawv lub tswv yim tias tus Tswv yuav caij tauv huab rov qab los ntawm peb, txiav txim thiab teem txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num. Kuv tsis nkag siab, thiab xav tias, “Twb muaj ntau qhov lus faj lem nyob hauv Vajluskub hais txog tus Tswv qhov rov qab los. Vim li cas nws thiaj tsis saib txog tej ntawd ib qho li?” Kiag tom qab ntawd, kuv xav tawm ib kab lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Kuv ntau nyeem rau Txiv Plig mloog. “Kuv qhia rau nej, cov uas ntseeg Vajtswv vim tej txuj ci tseem ceeb xwb ces yeej yog pawg uas yuav raug rhuav tshem tiag tiag li. Cov uas tsis muaj cuab kav txais tej lus ntawm tus Yexus uas tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv lawm ces yog caj ces ntawm dab teb, cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib, pawg uas yuav raug muab coj mus rau kev puas ntsoog mus ib txhiab ib txhis. Tej zaum muaj coob leej ntau tus yuav tsis quav ntsej txog cov lus uas kuv hais, tab sis kuv tseem xav qhia rau txhua tus neeg uas hu ua neeg dawb huv uas raws Yexus qab hais tias, thaum koj pom Yexus caij tauv huab dawb nqis saum ntuj ceeb tsheej los kiag ntawm koj lub qhov muag, qhov no yuav yog kev tshwm sim rau zej tsoom tau pom txog Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Tej zaum qhov ntawd yuav yog lub sij hawm uas koj muaj kev zoo siab heev, tab sis koj yuav tsum paub tias lub sij hawm koj pom Yexus nqis saum ntuj ceeb tsheej los kuj yog lub sij hawm uas koj mus rau hauv ntuj tawg mus raug txim. Ntawd yuav yog lub sij hawm kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab nws yuav yog lub sij hawm uas Vajtswv muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam. Rau qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv yuav xaus ua ntej tib neeg pom cov cim qhia, thaum tsuas muaj kev nthuav tawm ntawm qhov tseeb nkaus xwb. Cov uas lees txais qhov tseeb thiab tsis nrhiav tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li ntawd tau raug ntxuav kom dawb huv lawm, yuav tau rov qab mus rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab nkag mus rau tus Tswv Tsim txhais tes puag. Tsuas yog cov uas tuav ruaj ruaj qhov kev ntseeg hais tias ‘Tus Yexus uas tsis caij ib tauv huab dawb ces yog ib tug Khetos cuav’ thiaj li yuav raug muab cob rau kev rau txim rau mus tag ib txhiab ib txhis xwb, vim lawv tsuas ntseeg tus Yexus uas ua tej txuj ci tseem ceeb xwb, tab sis tsis muaj ib qho kev paub txog tus Yexus uas tshaj tawm kev rau txim hnyav thiab tso txoj kev tseeb ntawm lub neej txoj sia los. Thiab yog li ntawd ces nws tsuas muaj tib qho hais tias Yexus saib xyuas lawv thaum Nws rov los yam qhib lug rau saum ib tauv huab dawb xwb. Lawv ces tawv ncauj dhau heev lawm, ntseeg lawv tus kheej loj dhau heev lawm, khav theeb dhau heev lawm. Cov neeg phem li ntawd yuav ua cas tau phaj tshab los ntawm Yexus mas?(Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Nws npau taws heev thiab hais rau kuv tias, “Vajluskub yeej hais meej meej txog qhov tus Tswv yuav rov qab los ntawm peb. Vim li cas koj tseem xav mus nyeem lwm phau ntawv thiab? Yog tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Vajtswv tiag, vim li cas txhua tus coj txoj kev ntseeg teem txim rau Nws? Koj yuav tsum tau tig rov qab los tam sim no! Kuv twb kom koj tus txiv, uas yog tus coj Piav, kom nrog koj tham, tab sis koj yog ib tug neeg tawv ncauj heev.” Tom qab nws hais tag, kuv tau nug nws tias, “Txiv Plig koj puas tau nyeem Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv dua li? Hauv phau ntawv no yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus nyob rau Tiam Vajtswv Los Kav. Cov lus hauv phau ntawv no, txhua yam yog qhov tseeb. Koj yuav tsum tau nyeem nws. Txhob cia li teem txim—” Ces nws thiaj txiav kuv lus kiag, es hais cov lus no rau kuv, “Kuv twb nyeem tas ntev lawm. Nws tsis yog Vajtswv cov lus, thiab koj tsis tsim nyog nyeem nws.” Hnov nws hais li no tag, ua rau kuv dhuav nws dhau lawm. Nws yog ib tug neeg tsis paub cai kiag li! Nws yog ib qho ruam kawg kiag li! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus nkaus xwb thiaj li yog qhov tseeb. Lawv muaj lub hwj chim loj heev thiab ntseeg tau. Tsuas yog nws tsis nkag siab xwb. Nws tsis yog Vajtswv ib tug yaj. Npau taws ntsuav, ces nws hais rau kuv tias, “Yog tias koj pheej tas zog taug txoj kev no, txhob liam rau kuv nawb yog thaum txhua yam tsis zoo lawm na. Kuv mam li mus qhia rau pawg ntseeg tias koj tsis ntseeg Vajtswv lawm thiab kuv yuav muab koj ntiab tawm mus. Luag tej yuav xyeej koj. Ib tug neeg uas tsis muaj leej twg lees txais mus tas ib txhis.”

Ua rau kuv yoob tag li. Kuv xav tias, “Koj ntxeev lus rau qhov tseeb lawm! Los ntawm kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ces kuv tau txais tos tus Tswv. Cas koj ho hais tias kuv tsis ntseeg Vajtswv?” “Tsis yog koj tsis lees txais Vajtswv tes dej num xwb, tab sis koj tseem hais lus dag thiab ntiab kuv tawm thiab. Qhov no tsis tsim nyog ib tug neeg muaj kev ntseeg los ntev yuav ua tau li!” Ob peb hnub ua ntej ntawd, kuv tus txiv nthe kuv tias, “Txiv Plig Ci hais tias cov neeg ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav raug ntiab tawm ntawm pawg ntseeg mus ib txhis. Koj tsis ntshai qhov uas yuav tshwm sim rau koj lod? Wb yuav ua li cas yog tias wb cov kwv tij nkauj muam tsis lees txais wb? Lawv qee leej twb paub txog koj txoj kev ntseeg tshiab lawm thiab tsam lawv tsis quav ntsej wb thaum lawv dhau ntawm wb lub rooj muag khoom mus. Koj yuav mus koom tsis tau pawg ntseeg ntawd ntxiv lawm!” Kuv paub tias Txiv Plig Ci yog tus hais kom kuv tus txiv los cheem kuv. Kuv tsis tau xav li tias nws yuav hem tib neeg nrog txoj kev ntiab tawm kom cheem lawv txoj kev tshawb nrhiav qhov tseeb. Cas nws yuav txaus ntshai thiab siab phem ua luaj li! Kuv ib txwm xav tias nws txo hwj chim thiab muaj kev hlub tshua, tau npaum no lub xyoo uas nws ua dej num rau tus Tswv, tab sis cas yog ib tug yam ntxwv sab nraud los dag tib neeg xwb. Kuv xav txog cov txiv plig nyob hauv zaj yeeb yaj kiab uas coj txoj kev ntseeg nruj nruj thaum nyob ncig cov ntseeg, tab sis nyob rau qhov zais ntsis ces, hem lawv txhua tus, thiab pheej cheem lawv txoj kev tshawb xyuas qhov tseeb. Txiv Plig Ci ces ua yog nkaus li cov txiv plig hauv zaj yeej yaj kiab. Kuv dhuav nws kawg nkaus li. Tej kev cim xeeb zoo uas kuv tau muaj rau nws, raug rhuav tshem tam sim ntawd lawm. Pom tias kuv tsis quav ntsej nws, nws thiaj mus yam tu siab nrho lawm.

Tab sis tau ob lim tiam tom qab ntxiv, nws tau tuaj ntsib kuv tim kuv lub rooj muag khoom li ob peb zaug, pheej hais kom kuv tso kuv txoj kev ntseeg tseg thiab ntxeev siab rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Tom qab ntawd muaj ib hnub, nws khiav vig voog tuaj tim peb lub rooj muag khoom nws twb tsis hu kuv ua tus coj li lawm, tab sis hais ncaj nqa ua rau kuv ceeb tag tias, “Koj tsis yuav ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis tau los sis coj koj ob tug me nyuam mus ntseeg thiab! Koj tus txiv tsev neeg lawv txhua tus yog cov neeg ntseeg uas ntseeg tiag tiag li. Cov me nyuam no lawv ob tug pog thiab yawg yog neeg coj txoj kev ntseeg nruj, kuv yuav tsis pub koj ib leeg mus rhuav tshem tsev neeg ntawd!” Nws cov lub iab liam ua rau kuv chim heev. Kuv txoj kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txhais tau tias kuv twb zoo siab heev nyob ntawm Vajtswv lub zwm txwv xub ntiag lawm—qhov no zoo kawg nkaus li. Ua cas nws yuav hais tej lus iab liam phem ua luaj li? Cas nws tseem muaj plhus ua tej yam ntawd thiab! Qhov uas ua rau kuv haj yam chim tuaj ces tsis yog nws txwv kuv ib leeg xwb, tab sis tseem yuav tswj kuv cov me nyuam txoj cai ntseeg thiab. Nws yuav cheem kom lwm tus txhob rhiav txoj kev tseeb tau li cas? Kuv tau hais ncaj qha, khov kho, thiab ua siab tawv qhawv tias, “Vajtswv cov yaj hnov Nws lub suab thiab koj yuav cheem lwm tus kom txhob ntseeg Vajtswv tsis tau. Kuv cov me nyuam tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab tau paub txog Vajtswv lub suab. Qhov ntawd yog Vajtswv txoj kev coj!” “Thaum kuv mus saib lwm pab ntseeg ua ntej ntawd, kuv cov me nyuam tsis tau xav mus. Tam sim no lawv xav mus ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Lawv muaj kev ywj pheej mus ntseeg Nws thiab kuv yuav tsis cheem lawv. Koj muaj txoj cai dab tsi yuav los tshem txoj kev ywj pheej ntawm lawv mus?” Nws tsum kiag, tsis hais dab tsi ib pliag, ces thiaj foom ib qhov lus phem rau kuv thiab khiav vig voog rov mus lawm. Kuv yoob tag li rau qhov uas Txiv Plig Ci tau ua li ntawd. Nws ib txwm txhawb nqa kuv thiab thov Vajtswv rau kuv tsev neeg. Vim li cas nws ho siab phem ua luaj? Puas yog nws tab tom rau txim, tsim txom, thiab foom phem rau kuv vim yog kuv tau lees txais Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg xwb lod? Kuv cia li xav tsis tawm li.

Ib plaig tom qab ntawd, kuv tau qhia Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj moo zoo rau ob tug viv ncaus ntawm kuv pawg ntseeg qub. Nkawd zoo siab uas tau hnov Vajtswv cov lus thiab peb sib tham tas li. Tsis tau ntev li, ces Txiv Plig Ci paub tias nkawd tau nploog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Kuv tsis paub tias nws hem nkawd li cas, los yog nws tau ua dab tsi li es nkawd tsis nrog kuv tham li lawm thiab pib zam tsis ntsib kuv li. Kuv chim thiab npau taws kawg. Qhov uas tus Tswv Yexus hais tseg rau cov Falixais thiaj tshwm hauv kuv lub siab: “Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg dag! vim nej kaw lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej rau tib neeg lawm: vim nej tus kheej yuav tsis tau nkag mus, los sis nej yeej txwv cov uas yuav nkag mus rau hauv tib si(Mathai 23:13). “Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg dag! vim nej ncig lub hiav txwv thiab daim av mus muab ib tug neeg hloov nws txoj kev ntseeg, thiab thaum nws ua tau li ntawd lawm, nej muab nws ua ib tug me nyuam rau ntuj tawg tshaj nej tus kheej lawm ob npaug(Mathai 23:15). Txiv Plig Ci tsis kam lees txais Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg thiab tau ua txhua yam nws ua tau los cheem lwm tus kom txhob lees txais nws. Nws siv txhua lub tswv yim los hem cov kwv tij viv ncaus. Nws ua li ntawd los, puas zoo kiag li cov Falixais ntau lub xyoo dhau los? Nws tig ntawm Vajtswv lub nceeg vaj mus, thiab tseem pheej cheem lwm tus ntxiv. Nws tab tom rub lwm tus kom poob rau hauv dab tab nrog nws. Nov yog kev siab phem thiab Vajtswv yuav rau txim rau nws!

Tom qab, kuv tau mus ntawm ib qho kev sib sau ua ke, thiab kuv tau qhia cov kwv tij thiab cov viv ncaus txog qhov uas tshwm sim tas los. Tus Viv ncaus Lis thiaj li nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ob peb qe lus. “Nej puas xav paub lub hauv paus keeb cag ntawm qhov uas vim li cas cov Falixai thiaj li tawm tsam Yexus mas? Nej puas xav paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm cov Falixai? Lawv ces muaj tej kev npau suav nruab hnub puv npo txog tus Mexiyas. Tshaj qhov ntawd, lawv tsuas ntseeg hais tias tus Mexiyas yuav los, tab sis tsis nrhiav lub neej qhov tseeb. Thiab yog li ntawd, txawm yog niaj hnub no kiag los lawv tseem tos ntsoov tus Mexiyas, vim lawv tsis muaj ib qho kev paub txog txoj kev ntawm lub neej txoj sia li, thiab tsis paub hais tias txoj kev ntawm qhov tseeb yog dab tsi. Yuav ua cas, nej hais nas, es cov neeg ruam, tawv ncauj thiab tsis paub tab li ntawd thiaj yuav tau txais Vajtswv tej koob hmoov mas? Yuav ua cas lawv thiaj yuav pom tus Mexiyas? Lawv tawm tsam Yexus vim lawv tsis paub txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, vim lawv tsis paub txoj kev ntawm qhov tseeb uas Yexus tau hais txog, thiab, tshaj qhov ntawd, vim lawv tsis to taub tus Mexiyas. Thiab vim lawv tsis tau pom dua tus Mexiyas li thiab yeej tsis tau nrog dua tus Mexiyas ua ke li, lawv thiaj ua yuam kev rau qhov uas tuav rawv tus Mexiyas lub npe yam tsis muaj qab hau li rau thaum uas tab tom siv txhua yam los tawm tsam lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Mexiyas. Cov Falixai nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb ces tawv ncauj, khav theeb, thiab tsis ua raws li qhov tseeb. Qhov tseem ntsiab ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog: Tsis hais Koj tej kev qhuab qhia yuav tob npaum li cas, tsis hais Koj lub hwj chim yuav siab npaum li cas li, Koj yeej tsis yog Khetos tshwj tsis yog hais tias Koj raug hu ua tus Mexiyas. Tej kev xav kev pom no tseem tsis yog tej yam txawv heev thiab txaus luag heev thiab lod?” “Muaj ib txhia nyeem Vajluskub hauv tej tsev teev hawm uas loj kawg nkaus thiab qog cov lus ntawd tas hnub, tab sis tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd muaj peev xwm paub txog Vajtswv; tseem muaj tsawg tus ntawm lawv cov ntawd thiaj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv txhua tus tsis tsim nqi dab tsi li, yog neeg phem, txhua tus sawv siab qhuab ntuas Vajtswv. Lawv txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv rau thaum lawv tseem kwv rawv Nws tus chij. Hais tias ntseeg Vajtswv, lawv tseem noj noob neej li nqaij thiab haus noob neej li ntshav. Tag nrho cov tib neeg zoo li no yog cov dab phem uas nqos neeg tus ntsuj, cov dab uas tav txoj kev ntawm cov uas xav taug mus rau txoj kev yog, thiab dawm thaiv cov uas nrhiav Vajtswv. Tej zaum lawv yuav tshwm los ‘ua suab mos suab muag,’ tab sis cov uas caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv tsis yog leej twg tsuas yog cov uas tawm tsam khetos uas coj tib neeg sawv tawm tsam Vajtswv? Cov caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv yog cov dab phem ciaj sia uas rau siab ntso nqos tib neeg tej ntsuj?(Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Ces nws thiaj li qhia qhov no rau peb: “Vajtswv cov lus yeej hais tseeb tseeb txog lub hauv paus ntawm cov Falixais thiab txiv plig lawm qhov kev tawm tsam Vajtswv. Qhov tseem ceeb vim yog lawv tawv ncauj thiab khav theeb dhau lawm, lawv yeej tsis ntshai Vajtswv ib qho li, thiab lawv ntxub qhov tseeb tshaj plaws txhua txhia yam. Nyob rau tiam ntawm tus Tswv Yexus, cov Falixais ib txwm qhuab qhia Vajluskub nyob hauv tsev teev hawm thiab zoo li coj nruj heev. Tab sis tham ua tus Tswv rov los ua nws tes dej num, txawm tias lawv yeej paub lawm tias Nws cov lus muaj hwj chim thiab lub zog heev, los lawv yeej tseem tsis quav ntsej mloog Nws cov lus li. Lawv hnov tias lawv raug hem thiab ntshai lawv cov ntseeg yuav mus raws tus Tswv Yexus ces lawv yuav plam lawv tej kev nplua nuj thiab meej mom, ces lawv thiaj tau nkawg xaiv thiab npaj cov lus tim khawv cuav, ua txhua yam uas lawv ua tau los teem txim txhaum rau tus Tswv Yexus. Lawv ua txhua yam lawv ua tau kom cheem tib neeg kom tsis txhob raws Nws qab, thiab thaum kawg muab Nws ntsia rau saum ntoo khaub lig, ua ib tug muaj kev txhaum.” “Los ntawm qhov lawv tau tus Tswv Yexus thiab qhov tseeb kiag, thiab qhov lawv tawm tsam Vajtswv los tswj tib neeg lub siab thiab txoj kev xav, yeej pom tau meej meej tias neeg Falixais tsis ua dej num rau Vajtswv. Lawv yog cov tawm tsam Khetos uas tsis nyiam qhov tseeb thiab tib si.” “Cov txiv plig thiab cov txwj laug uas qhuab qhia nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm kev ntseeg tam sim no, paub Vajluskub zoo kawg, lawv yeej qhuab qhia tauVajluskub thiab lawv tej tswv yim sab kev ntseeg, thiab zoo li lawv kuj txo hwj chim thiab coj nruj kawg. Tab sis tam sim no Vajtswv tau rov qab los yug muaj cev nqaij daim tawv los ua nws tes dej num lawm, lawv paub los tau ntau xyoo lawm tias Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yeej tau hais lus tim khawm tias tus Tswv tau rov qab los lawm, tias Nws hais qhia kom pom qhov tseeb thiab ua hauj lwm txiav txim, tab sis lawv tsis kam saib txog nws, thiab ho tawm tsam thiab teem txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Lawv tuav rawv tej lus ntawm Vajluskub thiab lawv ntau lub tswv yim cuav. Lawv xav tias tus Tswv mas tsuas yog caij tauv huab rov qab los nkaus xwb, lawv hais ntau yam kev tsis ntseeg Vajtswv thiab dag thiab ntxias cov neeg ntseeg. Txwv lawv ntawm txoj kev tseeb. Lawv tuav raws Vajtswv tus yaj hauv lawv txhais tes thiab tawm tsam Vajtswv rau lawv. Lawv tau ua ib yam nkaus li cov Falixais ua kiag, ntau xyoo dhau los.” “Lawv ntxub tag nrho Vajtswv tes dej num, qhov tseeb, thiab lawv tawm tsam Khetos nyob rau tiam kawg. Lawv yog cov tub qhe siab phem thiab cov tawm tsam Khetos uas yog cov raug Vajtswv tes dej num muab nthuav tawm.”

Tau hnov nws qhia txog tej lus sib qhia no, ua rau kuv kaj siab tuaj. Vajtswv tes hauj lwm mas yeej ntse kawg nkaus li! Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg nthuav tawm cov Falixais no thiab lawv tej kev hais ib yam ua ib yam. Cov txiv plig thiab txwj laug no, cov tub qhe cuav no, tsuas tawm tsam Vajtswv nkaus xwb. Lawv yog cov tawm tsam Khetos uas yog cov tsis lees txais thiab tawm tsam Khetos, yog cov dab uas xav rhuav peb lub siab! Raug Txiv Plig Ci dag, kuv tsis tau pom nws tej kev dag uas hais ib yam ua ib yam no dua li. Kuv ib txwm xav tias nws tau ua dej num rau tus Tswv, xav tias nws yog ib tug neeg ua dej num uas muaj lub siab ncaj, vim li ntawd kuj thiaj li saib nws tam ntua kuv niam thiab txiv rau sab ntsuj plig. Thaum lub sij hawm kuv pom cov txiv plig thiab txwj laug hauv zaj yeeb yaj kiab ntawd txhua yam uas lawv ua tau kom coj tib neeg tawm ntawm txoj kev tseeb, kuv tseem ntseeg kuv tej kev ntseeg cuav, xav tias Txiv Plig Ci tsis zoo li ntawd. Thaum kuv lees txias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num lawm thiab Txiv Plig Ci pheej cheem kuv tag zog li, thaum kawg kuv kuj tau los pom nws qhov tseeb ua yog ib tug neeg neeg dag, thiab tau paub tias nws yog ib tug tawm tsam Khetos uas tsis nyiam qhov tseeb thiab tawm tsam Vajtswv. Thaum kawg kuv tau khiav dim ntawm cov Falixais tej kev khi thiab cov tawm tsam Khetos ntawm lub ntiaj teb ntawm txoj kev ntseeg. Kuv rov qab los cuag Vajtswv thiab mus koom pluas mov ntawm tus Yaj rooj tshoob.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Dai Ncuv Rau Ntawm Ib Txoj Xov

Los Ntawm Zhang Hui, Suav Teb Xyoo 2005, tsis ntev tom qab kuv tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num...