Cov Falixais Niaj Hnub No Yog Leej Twg?

February 28, 2021

Los Ntawm Jingmo, Malesxias

Nyob li 22 xyoos uas kuv tau los ntseeg Vajtswv, kuv yog tus saib xyuas cov nyiaj txiag ntawm pawg ntseeg thiab qhia tsev kawm rau hnub Zwj Hnub. Lub Tsib Hlis Ntuj xyoo 2017, kuv tau ntsib tus Viv Ncaus Ntxheb nyob rau Fab Kis teb hauv Facebook. Nws ua tim khawv rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg thiab hais tias tus Tswv Yexus tau rov qab los nrog lub cev nqaij daim tawv kom hais qhia qhov tseeb thiab txiav txim thiab ntxuav neej kom dawb huv. Kuv zoo siab tshaj qhov hais tau. Kuv saib mus deb tshaj ntawv thiab tau pom tias cov lus uas tau nthuav tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov tseeb, qhov ntawv yog Vajtswv lub suab, cov dej cawm sia tawm los ntawm lub zwm txwv. Kuv tus ntsuj plig puv npo kev txhawb siab thiab txhawb nqa mu sib sis. Kuv ob tug ntxhais thiab kuv zoo siab txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau ntawm tiam kawg.

Muaj ib hnub, kuv tab tom tham nrog ib tug viv ncaus thaum nws qhia kuv txog kev tshaj txoj moo zoo nrog ib tug thawj coj hauv nws pawg ntseeg qub. Nws tau hais tias ib tug xib fwb tau tsis mloog cov lus nyob rau hauv phau Vajluskub li thiab tau tsis kam tshuaj xyuas qhov tseeb ntawm Vajtswv tes tes dej num ntawm tiam kawg. Nws tau tshaj tawm txhua hom lus dag thiab kaw pawg ntseeg cia, thiab tseem tau hem cov ntseeg. Kuv xav tsis thoob thiab feeb tsis meej txog qhov no. “Cov Xib Fwb yog cov thawj coj hauv pawg ntseeg,” Kuv xav. “Lawv ib txwm hais rau peb kom npaj tos tus Tswv qhov rov qab los. Tam sim no lawv tau hnov tus Tswv rov qab los lawm, vim li cas lawv tsis coj cov ntseeg nug xyuas qhov tseeb, tab sis pheej cheem lawv dab tsi? Cov xib fwb hauv peb pawg ntseeg tau kawm txoj kev ntseeg thiab paub Vajluskub zoo. Lawv muaj kev ntseeg thiab hlub txog cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab ib txwm qhia peb kom ua raws li tus Tswv cov lus qhia thiab saib xyuas txog tus Tswv qhov rov qab los. Yog lawv nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus nkaus xwb, lawv yeej yuav paub tias yog tus Tswv lub suab thiab zoo siab hlo tos txais Nws.” Ua rau kuv xav ceeb tag, txawm li cas los xij, muaj ib hnub 10 lub hlis dhau mus, kuv tus ntxhais yau thiab kuv tau tshaj tawm txoj moo zoo rau ib tug viv ncaus thiab Xib Fwb Li nyob ntawm peb pawg ntseeg qub paub. Nws tau hais lus dag kom kuv txhob ua raws li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab tau hem kuv tias yuav ntiab kuv tawm hauv pawg ntseeg. Txij hnub ntawd los kuv tau pom nws qhov hais lus ib yam ho ua lwm yam.

Muaj ib hnub, nws cia hu rau kuv thiab kom kuv mus ntsib nws tom lub tsev teev hawm. Thaum kuv mus txog, nws tau nug kuv hais tias, “Koj yog pawg ntseeg tus thawj coj uas tau ntseeg tshaj 20 xyoo lawm. Vim li cas niam no ho ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Vim li cas koj tsis nug kuv txog qhov ntawv ua ntej? Koj tsis to taub phau Vajluskub tag nrho. Yog tsis muaj peb saib xyuas rau koj, koj yuav yuam kev yooj yim heev. Koj paub tau li cas tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus uas tau rov qab los lawm?” Kuv nyuaj siab kawg nkaus thiab xav ntau heev, “Kuv muaj feem yuav tshuaj xyuas qhov tseeb yam ywj pheej. Vim li cas kuv thiaj li tshuaj xyuas koj ua ntej? Thiab yog kawg, kuv ntseeg los tau ntev lawm, thiab txawm kuv tsis paub txog phau Vajluskub ntau npaum koj los xij, kuv paub hauv kuv lub siab. Kuv tau tshuaj xyuas txoj hauv kev no tau peb lub hlis lawm thiab tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus ntau heev. Kuv pom tias Nws cov lus muaj cai thiab muaj hwj chim—tej ntawd yog qhov tseeb. Nws tsis yog qhib kom pom qhov tseeb thiab kev to taub ntawm Vajluskub xwb, tab sis nws qhia peb txog txoj kev kom raug yaug kom dawb huv ntawm kev lwj liam. Los ntawm kev nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkauscov lus, kuv thiaj tau paub tias Nws yog tus Tswv tau rov qab los thiab yog li ntawd kuv thiaj li tau lees txais Nws.” Qhov kuv tau hais rau tug xib fwb ntawd tias, “Koj tsuas paub tias yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thaum tus Tswv rov qab los lawm xwb los ntawm kev ua tib zoo saib xyuas kom yog thiab nyeem Nws cov lus.”

Tom qab ntawd kuv tau qhia nws txog Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov twj siv rau ntawm kuv lub xov tooj thiab tau tso daim yeej yaj duab nyeem Vajtswv cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Kuv ua Kuv tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab nyob rau hauv sab Hnub Tuaj, kev sib tsoo nrov cuag xob nroo mas muaj tshwm tuaj tsis paub kawg li, ua rau txhua lub teb chaws thiab txhia pab ntseeg mas co qig txoog. Kuv lub suab yog qhov uas tau coj tag nrho tib neeg los rau tam sim no. Kuv yuav ua kom Kuv lub suab kov yeej tag nrho tib neeg, kom lawv los yoog tau qhov no thiab los zwm rau Kuv, vim Kuv twb tau rov muab Kuv lub yeeb koob nqa tawm hauv ntiaj teb rov qab ntev lawm thiab muab tso tawm dua tshiab rau sab Hnub Tuaj lawm. Leej twg tsis xav pom Kuv lub yeeb koob? Leej twg tsis nyob kub siab lug tos Kuv rov los? Leej twg tsis nqhis Kuv qhov kev rov tshwm sim dua? Leej twg tsis nco Kuv txoj kev ntxim hlub? Leej twg yuav tsis los cuag tus duab ci? Leej twg tsis xav saib tej kev nplua nuj ntawm Khana-as? Leej twg tsis tos ntsoov kom tus Neeg Txhiv ntawd rov qab los? Leej twg tsis nyiam Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Kuv lub suab yuav nrov ntxhe thoob plaws lub ntiaj teb; Kuv xav, ntsib cov neeg uas Kuv xaiv tseg, hais lus ntau zog rau lawv. Zoo ib yam nkaus li tej xob nroo loj uas ua rau tej roob hav thiab dej co qig txoog ntawd, Kuv hais Kuv cov lus rau tag nrho lub qab ntuj khwb thiab rau tib neeg. Yog li ntawd cov lus hauv Kuv lub qhov ncauj yog tib neeg qhov khoom uas muaj nuj nqis tshaj plawsthiab tag nrho tib neeg saib Kuv cov lus muaj nuj nqis. Xob laim sab Hnub Tuaj mus ti nkaus rau sab Hnub Poob. Kuv cov lus yog tej uas tib neeg tsis xav muab tso tseg thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd lawv kuj xav tsis txog tej lus ntawd thiab, tab sis ho zoo siab tshaj rau tag nrho tej lus ntawd thiab. Tag nrho txhua tus tib neeg txaus siab thiab zoo siab, ua koob tsheej rau qhov uas Kuv los ntawd, zoo ib yam li ib tug me nyuam mob liab uas nyuam qhuv yug kiag. Siv Kuv lub suab, Kuv yuav coj tag nrho cov tib neeg los rau ntawm Kuv xub ntiag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Xob Nroo Xya Suab—Qhia Txog Yav Tom Ntej Hais Tias Txoj Moo Zoo Ntawm Lub Nceeg Vaj Yuav Raug Nthuav Tawm Mus Thoob Qab Ntuj Khwb).

Saib daim yeej yaj duab mus tau ib nrab, Xib Fwb Li luag nyav thiab tau hais tias, “Tsum tau lawm. Kuv tau rub qhov twj siv no ntev los lawm, thiab kuv twb tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj lus lawm.” Kuv tau ceeb thiab zoo siab uas tau hnov ​li ntawd, thiab kuv maj nroos hais tias, “Koj twb nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus lawm los? Puas zoo thiab? Koj xav tias nws puas yog Vajtswv lub suab?” Nws tau plhe ncauj thiab hais tias, “Vajtswv cov lus nyob tag rho hauv phau Vajluskub. Tsis muaj Vajtswv cov lus twg muaj tshaj ntawm phau Vajluskub. Kuv yuav tsis ntseeg nws txawm yuav qhia cov lus tau zoo npaum li cas los xij!” Qhov no ua rau kuv ceeb tag, thiab kuv rov tig nug, hais tias, “Xib Fwb Li, koj puas paub tag nrho Vajtswv cov lus nyob hauv phau Vajluskub? Koj ib txwm nyeem nqe lus no rau peb sawv daws tias: ‘Thiab kuj muaj ntau yam uas Yexus ua, qhov uas, ntshe yog muab txhua yam sau tseg mas, Kuv xav hais tias ntshe lub ntiaj teb kiag los yuav ntim tsis tag cov ntawv uas tsim nyog sau’ (Yauhas 21:25). Qhov ntawd puas yog? Tus Tswv Yexus tau ua dej num peb xyoos thiab ib nrab xyoo, coj Nws cov thwj tim thoob qab ntuj mus qhia thiab ua tes dej num. Nws tau hais ntau yam thiab qhuab qhia ntau yam kev ntseeg, thiab Plaub Phau Ntawv Tshaj Txoj Moo Zoo hauv phau Vajlugkub tsuas sau me me txog qee qhov ntawm yam Tswv Yexus tau hais xwb. Yog li koj tej lus hais tias Vajtswv cov lus tsuas yog nyob hauv phau Vajlugkub nkaus xwb tsis nraws li qhov tseeb.” “Tus Tswv Yexus kuj qhia meej lawm hais tias Nws yuav rov qab los dua rau tiam kawg kom qhib tej ntaub ntawv thiab qhia txog Nws cov lus hais rau cov pawg ntseeg. Cov lus hais no yog cov lus tshiab uas Vajtswv tau nthuav tawm tseg nyob rau tiam kawg. Lawv tsis tau muab sau cia ua ntej rau hauv phau Vajlugkub. Vim li ntawd peb thiaj li txwv tsis tau Vajtswv cov lus hauv phau Vajlugkub.” “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm txhua qhov tseeb uas yaug kom dawb huv thiab cawm tib neeg. Lawv yog ‘yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg(Qhia Tshwm 2:7). Peb yuav tsum txo hwj chim nrhiav rau qhov ntawd xwb ces peb yuav hnov Vajtswv lub suab thiab txais tos tus Tswv.”

Xib Fwb Li tau hais lus saib tsis taus kuv thiab cem hais tias, “Kuv tuaj yeem pom koj tsuas paub ib yam los sis ob yam xwb. Peb cov ntseeg Vajtswv yuav tseg tsis taus phau Vajlugkub cia txawm yuav zoo li cas los xij. Txawm tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yuav zoo npaum li cas los xij, yog muaj tshaj hauv phau Vajlugkub lawm, kuv tsis tuaj yeem lees txais txais tej ntawd tau. Kuv qhia kom koj tsis txhob ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntxiv lawm, tsis li ntawd koj txoj kev ua dej num rau hauv peb pawg ntseeg yuav raug tshem tawm, thiab koj yuav khuv xim nws!” Kuv tau hais tias, “Peb cov ntseeg Vajtswv puas yog npaj tos ntev lawm rau hnub Tswv Yexus rov qab los? Tsuas yog Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tam sim no nkaus xwb thiaj li ua pov thawj qhia tias Nws tau rov qab los lawm, yog li peb puas yuav tsum muab nws los saib? Yog tias peb tsis txo hwj chim nrhiav, tabsis tuav peb tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab xwb, peb yuav plam qhov tus Tswv rov qab los, thiab ces peb yuav khwv xim nws xwb xwb!” Ua ntej kuv hais yuav tag, nws nthe hlo, hais tias, “Txaus lawm! Koj tsum tau lawm. Kuv yeej tsis ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Kuv yuav muab sijhawm rau koj rov xav dua. Yog koj tsis tso nws tseg, koj yuav raug ntiab tawm.” Nws thiaj li tawm mus lawm. Kuv ceeb tag thiab chim siab rau Xib Fwb Li tus yam ntxwv. Nws ib txwm qhia peb tias tus Tswv txaus siab rau cov neeg txo hwj chim nrhiav. Nim no tau ntsib qhov tus Tswv rov qab los, ua rau kuv ceeb tag thaum pom nws tuav rawv phau Vajluskub thiab nws tus kheej tej kev xav phem xwb. Nws tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus lawm tabsis tseem tsis tau xav lees paub nws ntxiv. Nws yog ob lub ntsej muag. Ntawd yog kev hais lus zoo siab nkhaus.

Hnub Zwj Hnub ntawd, kuv tim tsev teev hawm. Ua ntej tes dej num, Xib Fwb Hoos tau los hais rau kuv tias, “Kuv hnov tias koj tab tom nrhiav Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Kuv twb paub txog Pawg Ntseeg ntawd los tau ib ntus lawm. Tej uas lawv qhuab qhia ntawvd qhov muaj tshaj rau hauv phau Vajluskub lawm. Koj txoj kev ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog ib qho kev ntxeev siab ntawm tus Tswv Yexus. Tso tseg txoj kev ntseeg ntawd, tsis li ntawd ces tag nrho cov xyoo ntawm koj txoj kev ntseeg yuav tsis muaj qhab hau!” Kuv tau xav tias, “Ua cas nws thiaj paub tias kuv ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Xib Fwb Li yuav tsum qhia rau nws.” Kuv thiaj li tau nug nws, “Tus Tswv puas tau ua raws li Phau Vajluskub Qub thaum Nws los ua tes dej num? Nws tau qhia txoj kev hloov siab lees txhaum thiab kom txhob hwm hnub Xanpataus. Puas yog qhov no tau sau tseg hauv Phau Vajluskub Qub?” “Tus Tswv cov lus thiab tes dej num muaj ntau tshaj Phau Vajluskub Qub, yog li koj puas yuav muaj peev xwm hais tias peb ntxeev siab rau Vajtswv Yehauvas vim ntseeg tus Tswv?” Saib zoo li txawv heev, nws tsis hais dab tsi li, ces kuv thiaj li tau nug, “Koj puas tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus? Nws cov lus qhib tej lub zais tob ntawm phau Vajluskub. Nws nthuav tawm tus cag tias vim li cas tib neeg ntiaj teb thiaj li ua kev txhaum thiab tawm tsam Vajtswv. Nws nthuav qhia txhua qhov tseeb uas yaug kom dawb huv thiab cawm tib neeg. Nws cov lus yog lus faj lem rau Qhia Tshwm, lawv yog ‘yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg(Qhia Tshwm 2:7). Kuv tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab tau hnov Vajtswv lub suab thiab kuv paub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus tau rov qab los. Los ntawm kev ntseeg Nws, kuv rhais ruam raws li Vajtswv cov hneev taw. Vim li cas thiaj tau ntxeev siab rau Tus Tswv Yexus?” Xib Fwb Hoos thev mloog tsis taus thiaj tau txiav kuv lus thiab tau hais tias, “Txaus lawm. Yog koj nias qees rau txoj kev no, tsuas xyuas kom meej koj thiaj li tsis khuv xim.” Nws tau luag nyav thiab sawv mus lawm. Nws txoj kev nthuav tawm ua rau kuv tshee, thiab kuv tau xav tias saib seb nws yuav ua li cas ntxiv.

Kev pehawm Vajtswv tau pib thiab Xib Fwb Hoos tau tso ib daim yeeb yaj duab dag txog Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Saib cov yeeb yaj duab no hais txog kev tawm tsam thiab kev iab liam cuav, kuv tau npau taws heev, xav tias, “Tsuas yog Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ua tim khawv tias Tswv Yexus tau rov qab los lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm ntau qhov tseeb uas tso qhib lug nyob rau hauv os lais. Tsim nyog coj cov ntseeg yuav los saib qhov tseeb, koj tab tom tso daim yeej yaj duab dag no los txo suab npe rau Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Koj tsuas yog tawm tsam thiab thuam Vajtswv xwb!”

Xib Fwb Hoos thiaj li tau hais nrov nrov tias, “Phau Vajluskub hais tias ‘Kuv xav tsis thoob hais tias ua cas nej tawm sai ua luaj ntawm tus uas hu nej mus rau ntawm Khetos txoj hmoov hlub ntawd mus rau lwm txoj moo zoo: Uas tsis yog lwm tus; tab sis yuav muaj ib co uas ua rau nej ntxhov siab, thiab yuav dag txog txoj moo zoo ntawm Khetos. Tab sis txawm peb, los sis ib tug tub txib qaum ntuj los saum ntuj ceeb tsheej los, qhia dua ib txoj moo zoo rau nej uas tsis yog txoj peb twb qhia rau nej lawm, ces cia kom nws raug foom phem’ (Kalatia 1:6–8). Peb ntseeg tus Tswv Yexus thiab peb yuav tsum tuav Nws lub npe thiab ua raws li Nws txoj hau kev. Peb tsis mloog tej tej ub tej no los sis tsis kam lees txais lwm txoj moo zoo. Peb yuav cia li mloog tsis Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis tau ua tim khawv txog tus Tswv rov qab los, vim qhov ntawd yuav tso yus txoj kev ntseeg. Yog tias pom leej twg lees txais Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, lawv yuav raug ntiab tawm tam sim ntawd! Yog muaj leej twg qhia txog Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus rau koj, cia li qhia kuv kiag los sis koj yuav ntxeev siab rau Tus Tswv.” Xib Foob Hoos thiaj tau tig ntsia kuv nruj heev. Saib nws zoo li tsuas muaj yeej nkaus xwb, kuv thev tsis tau tab sis xav txog cov neeg Falixais sawv hauv tuam tsev, dag thiab ntxias dag cov tig neeg kom txhob kam txais yuav Tswv Yexus.

Cov kwvtij thiab cov nkauj muam txhua tus hauv pawg ntseeg zoo li tau ntshai kawg. Pom lawv txhua tus raug Xib Fwb Hoos ntxias tau tag nrho, kuv chim heev li: “Nws ua tshaj dhau lawm. Nws txhob txwm muab phau Vajluskub cuav los ntxias tib neeg thiab hem kom lawv tsis txhob tshawb nrhiav txoj hau kev tseeb. Yog tias nws paub phau Vajluskub zoo npaum ntawd, nws yeej paub tseeb tias muaj lub ntsiab lus uas Povlauj tau hais tseg li cas? Yam uas Povlauj tau hais txog yog txhais tias nws tsuas muaj ib txoj moo zoo nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub, txoj moo zoo ntawm tus Tswv Yexus tes dej num ntawm kev cawm dim. Ua raws li lwm txoj moo zoo yog kev ntxeev siab rau tus Tswv. Tab sis Povlauj tsis tau hais txog txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj uas raug tshaj tawm thaum tus Tswv rov qab los tsis yog, lossis txoj kev ua tim khawv rau tus Tswv Yexus qhov rov qab los txhais tau hais tias yuav tsum tshaj tawm lwm txoj moo zoo.” Xib Fwb Hoos yog ib tug siv Povlauj cov lus nrog rau Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num dej num ntawm tiam kawg. Nws tab tom muab Vajluskub tshem tawm! Nws tab tom dag ntxias tib neeg thiab cheem tsis pub lawv pom txoj hau kev tseeb, nrhuav tshem lawv txoj kev mus rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj! Kuv xav rhuav nws cov lus cuav tawm kom txhua tus neeg hauv pawg ntseeg tau pom nws. Tab sis kuv xav tias yog kuv ua li ntawd, kuv yuav tws kev. Yog tias nws tshaj tawm rau luag tej tias kuv yuav tsum raug ntiab tawm, kev tshaj tawm txoj moo zoo rau lwm tus yuav nyuaj zuj zus. Yog li ntawd kuv txiav txim siab nyob twj ywm.

Tom qab kev pe hawm, Xib Fwb Hoos tau ceeb toom rau kuv kom tsis txhob qhuab qhia Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj moo zoo rau lwm tus tswv cuab. Qhov no kuv xav tias, “Cov kwv tij thiab cov nkauj muam yog Vajtswv cov yaj, thiab Vajtswv tau los tshawb nrhiav Nws cov yaj, tab sis Xib Fwb Hoos yuav tsis tso cai rau kuv qhuab qhia rau lawv Lossis cia lawv hnov Vajtswv lub suab. Nws tsuas yog ntxias thiab hem lawv kom tiv thaiv lawv los ntawm kev tshawb nrhiav qhov tseeb ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num. Kev ua li no, nws tab tom thaiv txoj hauv kev mus rau Vajtswv lub nceeg vaj.” Kuv xav txog qhov uas tus Tswv tau hais rau cov neeg Falixais tias: “Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg dag! vim nej kaw lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej rau tib neeg lawm: vim nej tus kheej yuav tsis tau nkag mus, los sis nej yeej txwv cov uas yuav nkag mus rau hauv tib si(Mathai 23:13). “Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg dag! vim nej ncig lub hiav txwv thiab daim av mus muab ib tug neeg hloov nws txoj kev ntseeg, thiab thaum nws ua tau li ntawd lawm, nej muab nws ua ib tug me nyuam rau ntuj tawg tshaj nej tus kheej lawm ob npaug(Mathai 23:15). Xib Fwb Hoos coj tus yam ntxwv zoo li cov neeg Falixais. Thaum nws hnov tias tus Tswv rov qab los lawm, nws tsis kam mloog thiab txwv tsis pub lwm tus hnov Vajtswv lub suab thiab tos txais tus Tswv. Qhov no yog kev phem thiab tawm tsam Vajtswv. Nws tau ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam thiab ua rau nws raug Vajtswv tej lus foom phem! Tus xib fwb cov lus tsis muaj dab tsi cuam tshuam tau kuv thiab kuv tseem yuav qhuab qhia txoj moo zoo rau lwm tus.

Ib lub lim tiam dhau los, Xib Fwb Li thov kom kuv coj kuv tus ntxhais mus tim tsev teev hawm. Xib Fwb Li nyob ntawd, nrog plaub tug thawj coj thiab cov txwj laus. Xib Fwb Li tau hais, luag ntxhi tias, “Koj puas tau muab coj los xav dua?” Kuv hais qhov tseeb, “Ua cov ntseeg Vajtswv, peb tsuas yog niaj hnub ua kev txhaum thiab lees kev txhaum thiab tsis muaj peev xwm tshem peb tus kheej ntawm kev txhaum. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tam sis no nthuav tawm qhov tseeb thiab ua tej dej num txiav txim thiab yaug tib neeg kom dawb huv. Tsuas yog los lees txais Nws tes dej num thiab nyob hauv Nws qhov kev txiav txim thiab kev rau txim xwb peb thiaj li raug yaug kom dawb huv ntawm txoj kev txhaum thiab npaj koj txij nkag mus rau Vajtswv lub nceeg vaj.” “Kuv tau ntseeg tus Tswv tau ntau xyoo thiab tam sim no txais tos Nws qhov rov qab los. Kuv yuav tsis ntxeev siab rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, txawm zoo li cas los xij.” Sij haum ntawd muaj ib tug thawj coj sawv tsees, taw nws tus ntiv tes tuaj rau kuv thiab hais yam chim kawg tias, “Vim koj nias qees yuav ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, txij tag kis mus koj tsis yog peb tus xib fwb qhia txoj hmoo zoo hnub Zwj Hnub lawm thiab tsis yog tus saib cov nyiaj hauv pawg ntseeg!” Xib Fwb Li tau hais tias, “Peb txoj kev ntseeg ntawd tus Tswv txhais tau tias peb tej kev txhaum raug zam txim lawm. Peb tsis xav kom tus Tswv rov qab txiav txim los sis yaug peb kom dawb huv. Koj tau nrhaug ntxias lawm.” Kuv tau hais tias, “Tus Tswv zam txim rau peb tej kev txhaum thaum Nws raug ntsia saum ntoo khaub lig, ntawd muaj tseeb. Tab sis peb yuav tsum to taub tias peb tej kev txhaum raug zam txim txhais tau tias peb raug txhiv dim los ntawm tus Tswv Yexus thiab tsis muaj kev rau txim hauv txoj cai lij choj ntxiv lawm. Nws tsis txhais tau tias peb raug ntxuav thiab raug cawm lawm. Tus Tswv Yexus tsis tau zam txim peb tus yeeb yam uas muaj kev txhaum, yog li peb raug tswj los ntawm nws thiab feem ntau ces yeej nthuav tawm peb tus moj yam phem xws li kev siab hlob, kev txawj dag, thiab kev ua phem.” “Henplais 12:14 hais tias: ‘Caum kev thaj yeeb nrog txhua tus tib neeg, thiab txoj kev dawb huv, yog tsis muaj qhov no ces tsis muaj tib neeg yuav pom tus Tswv.’ Tus Tswv yog thiaj dawb huv, yog li ntawd peb qias neeg dhau lawm uas yuav ua kom phim tus Tswv, tsim nyog mus rau ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj? Yog li ntawd tug Tswv Yexus tau cog lus tseg tias yuav rov qab rau tiam kawg, hais qhia qhov tseeb thiab ua txoj hauj lwm los txiav txim thiab yaug kom tib neeg dawb huv. Qhov no ua kom tiav tus Tswv cov lus faj lem: ‘Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:12–13). ‘Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:48).”

Xib Fwb Li tau hais tias yam saib tsis taus, “Peb yuav tos tus Tswv Yexus uas muab ntsia hlau ntsia nws ob sab tes, tus uas los saum cov huab los coj peb sawv daws mus rau hauv Nws lub nceeg vaj. Txawm tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yeej tau hais qhia qhov tseeb, los peb yeej yuav tsis lees txais Nws!” Nws tau tseem hais lwm yam lus thuam Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hos lwm tus tau koom nrog kev daws txhaum. Pom lawv txoj kev tawv ncauj, kuv tau hais yam tawv qhawv tias, “Nej txhua tus thawj coj ntawm pawg ntseeg uas tau hnov tej neeg ua tim khawv rau tus Tswv rov qab los thiab nej tsis kam tshawb nrhiav yam txo hwj chim tab sis nej ua txhua yam tawm tsam lwm tus uas tshawb nrhiav qhov tseeb. Nej nthuav qhia kev dag kev tawm tsam thiab thuam Vajtswv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm. Tej nej ua ntawd yog dab tsi? Dab tsi yuav tshwm sim rau cov uas tawm tsam thiab thuam Vajtswv? Cov Falixais ua raws li lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, kev tawv ncauj tawm tsam thiab cem tus Tswv Yexus tes hauj lwm thiab tseem thuam Tus Tswv. Lawv muab Nws ntsia rau saum ntoo khaub lig, yog li ntawd kev ua txhaum rau Vajtswv thiab raug Nws txoj kev foom phem thiab kev rau txim. Muaj tseeb tiag zaj lus qhia los ntawm cov Falixais txoj kev phem ntawd tsim nyog ua kom peb pom qhov tseeb? Mloog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej lus hais thiab mam li txiav txim siab!” Kuv thiaj tau muab kuv lub xov tooj thiab nyeem ib nqe lus txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej lus qhia. “Cov uas xav tau txoj sia yam tsis vam khom qhov tseeb uas Khetos hais ces yog cov neeg ua txaus luag tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no, thiab cov uas tsis lees txais txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab rau ces yog cov poob zoo rau hauv kev xav lawm xwb. Thiab yog li ces Kuv thiaj hais tias cov uas tsis txais yuav Khetos ntawm tiam kawg ces yuav raug Vajtswv ntxub mus ib txhis. Khetos yog tib neeg lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj thaum tiam kawg, thiab tsis muaj ib tug twg uas yuav lug kev hla Nws tau li. Tsis muaj leej twg yuav raug Vajtswv muab kho kom zoo tag nrho tau li tshwj tsis yog los ntawm Khetos. Koj ntseeg Vajtswv, ces yog li koj yuav tsum txais yuav Nws cov lus thiab yoog raws Nws txoj kev. Koj yuav tsis muaj cuab kav xav txog qhov kom tau txais koob hmoov nkaus xwb rau lub sij hawm uas twb tsis muaj cuab kav lees yuav qhov tseeb thiab qhov kev muab txoj sia. Khetos los thaum tiam kawg es cov uas ntseeg nws tiag tiag thiaj li tau txais txoj sia. Nws tes hauj lwm yog yuav muab tiam qub xaus thiab nkag mus rau tiam tshiab, thiab nws tes hauj lwm yog txoj kev uas cov yuav nkag mus rau tiam tshiab yuav tsum tau taug. Yog koj tsis muaj peev xwm yuav lees paub Nws thiab tseem ho cem, saib tsis taus, los sis tsim txom Nws, ces koj yuav raug hlawv mus ib txhis thiab yuav tsis tau nkag rau Vajtswv lub nceeg vaj. Vim tus Khetos no mas Nws Tus Kheej ces yog kiag qhov kev qhia tawm txog tus Vajntsujplig, qhov kev qhia tawm txog Vajtswv, Tus uas Vajtswv tso siab rau los ua Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb. Thiab yog li Kuv thiaj hais tias yog koj tsis muaj peev xwm txais yuav tag nrho tej uas Khetos ua thaum tiam kawg ntawd, ces yog koj saib tsis taus tus Vajntsujplig. Qhov kev rau txim rau cov uas saib tsis taus tus Vajntsujplig ces sawv daws yeej pom tseeb kawg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg). Ua ntej kuv tseem nyeem yuav tag, ib tug ntseeg tau sawv tsees thiab qw tias, “Tsum! Peb yuav tsis lees txais nws txawm hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauv kev yuav zoo npaum li cas!” Kuv tau npau taws thiab hais tias, “Nej khav theeb kawg nkaus! Cov lus no yog Vajtsujnplig Dawb Huv cov lus, hais tawm los ntawm Vajtswv los. Nej yeej tsis to taub li los? Nej tsis to taub Vajtswv lub suab li los? Nej puas yog Vajtswv cov yaj?” Xib Fwb Li tau ua lub ntsej muag phem tsawv hais tias, “Peb yuav tsis ntseeg leej twg hais qhia qhov tseeb yog tias nws tsis yog tus Tswv Yexus!” Kuv pom tau tias lawv tsis muaj lub siab xav nrhiav qhov tseeb. Lawv tsuav ua raws li lawv cov kev xav thiab cia li txiav txim thiab thuam Vajtswv txoj haujlwm. Lawv tau ua tus yam ntxwv tsis tsim nyog! Kuv tsis xav nrog lawv tham ntxiv lawm, kuv thiaj tau coj kuv tus ntxhais khiav mus lawm. Tamsim ntawd, Xib Fwb Li tau hem peb, hais tias, “Kuv yuav muab ib lub hlis rau koj coj mus xav txog koj txoj haujlwm. Yog koj tseem rau siab ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, koj yuav raug ntiab tawm mus!” Kuv tau teb yam npau taws, “Tsis tas yuav tos ib lub hlis. Ntiab kuv tam sim no! Kuv tsis ntshai raug ntiab tawm ntawm pawg ntseeg no. Kuv haj yam ntshai tsam tsis hnov Vajtswv lub suab, tsis pom tus Tswv, tsis tau nrog tus Tswv tham, thiab nplam cov koob hmoov ntawm ceeb tsheej lub nceeg vaj.” “Thaum kawg Peb tau hnov Vajtswv lub suab thiab tau raug tsa sawv ntawm Vajtswv lub zwm txwv kom mus koom tus Me Nyuam Yaj lub rooj tshoob. Txawm hais tias koj tsis ntiab peb tawm, peb yuav tsis rov qab tuaj ntawm no ib zaug ntxiv lawm!” Xib Fwb Li tau ua lub ntsej muag phem tsawv dua thiab hais tias, “Peb tsis tuaj yeem ntiab koj tawm mus tau. Yog tias peb ntiab lawm, luag lwm tus yuav hais peb tau ntiab koj tawm vim koj koom nrog kev pe hawm online. Lawv yuav hais tias peb tsis tau qhia koj txog txoj kev khuv leej. Nyob li ib lub hlis peb yuav qhia txhua tus tias koj tau ntxeev siab rau tus Tswv thiab xav tawm hauv pawg ntseeg mus. Peb yuav hais tias peb ua txhua yam peb tuaj yeem qhia koj tabsis koj xav mus ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab vim li ntawv peb yuav tsum tau ntiab koj tawm mus yam tsis muaj hauv kev.”

Nws ob tus yam ntxwv kuv tsis nyiam tshaj nplaws. Thaum tus Tswv Yexus cem cov neeg Falixais, Nws hais tias: “Tab sis muab kev puas tsuaj rau nej lau, cov kws sau ntawv thiab cov Falixai, cov neeg dag! Vim nej zoo li lub qhov zeb faus tuag xim dawb, uas sab nraud mas zoo li zoo nkauj heev li, tab sis sab hauv mas muaj tej neeg tuag tej pob txha puv nkaus xwb, thiab tej yam tsis huv tag nrho. Txawm hais tias sab nraud mas zoo li nej yeej ncaj ncees rau tib neeg, tab sis sab hauv mas nej muaj kev txawj dag thiab kev phem puv nkaus xwb(Mathai 23:27–28). Rog tig ua Xib Fwb Li thiab ua txuj txhawj txog cov ntseeg txhua tus, txhua yam cuav. Lawv tsuas yog xav ua txhawb nqa lawv tus kheej thiab cov haujlwm ntim muag ntawm cov kwv tij ntseeg. Cov kwv tij tau ntseeg tus Tswv tau ntau xyoo thiab xav txais tos Nws rov qab los tabsis lawv tseem raug dag ntxias ntawd ib tug xib fwb siab phem siab txia ntsav ntawd. Lawv ntseeg cov lus dag no thiab plam lawv txoj hauv kev los tos txais tus Tswv rov qab los. Leej twg yuav xav txog cov xib fwb thiab cov txwjlaug uas tau qhia kom peb yuav tsum los tiv thaiv cov ntseeg cuav thiab tawm tsam Yexus thaum kawg cov neeg dag tus tawm tsam Khetos yog lawv tus kheej? Lawv yog cov laujkaub uas lub zog dub, ua dag ntxais neeg. Lawv ntxim ntxub tshaj!

Tom qab peb tau tawm ntawm pawg ntseeg lawm, kuv tug tau ntxhais yam npau taws tias, “Kuv tau xav hais tias lawv ua haujlwm rau tus Tswv tau ntau xyoo thiab nkag siab phau Vajlugkub tias lawv yuav zoo siab tos txais tus Tswv thaum Nws rov qab los. Kuv yeej tsis tau xav tias lawv yuav ua neeg khav theeb npaum no. Lawv yuav tsis nrhiav nws ntawd lawv tus kheej thiab tseem txwv thiab dag ntxias lwm tus. Lawv ua neeg tawv ncauj tsis mloog Vajtswv lus!” Kuv nco qab txog Vajtswv cov lus uas kuv tau nyeem hauv kev pe haum ua ke: “Muaj ib txhia nyeem Vajluskub hauv tej tsev teev hawm uas loj kawg nkaus thiab qog cov lus ntawd tas hnub, tab sis tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd muaj peev xwm paub txog Vajtswv; tseem muaj tsawg tus ntawm lawv cov ntawd thiaj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv txhua tus tsis tsim nqi dab tsi li, yog neeg phem, txhua tus sawv siab qhuab ntuas Vajtswv. Lawv txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv rau thaum lawv tseem kwv rawv Nws tus chij. Hais tias ntseeg Vajtswv, lawv tseem noj noob neej li nqaij thiab haus noob neej li ntshav. Tag nrho cov tib neeg zoo li no yog cov dab phem uas nqos neeg tus ntsuj, cov dab uas tav txoj kev ntawm cov uas xav taug mus rau txoj kev yog, thiab dawm thaiv cov uas nrhiav Vajtswv. Tej zaum lawv yuav tshwm los ‘ua suab mos suab muag,’ tab sis cov uas caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv tsis yog leej twg tsuas yog cov uas tawm tsam khetos uas coj tib neeg sawv tawm tsam Vajtswv? Cov caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv yog cov dab phem ciaj sia uas rau siab ntso nqos tib neeg tej ntsuj?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv). Cov xibhwb thiab cov txwjlaug ib txwm sawv los qhia Vajtswv Txojlus rau ntawm no, tabsis lawv tsis xyaum ua raws li lawv tau qhia. Lawv tau ua zoo li muaj kev ntseeg thiab muaj kev hlub rau sab nraud tabsis txhua yam yog ua txuj, txhua yam kev siab phem. Lawv nthuav tawm phau Vajlugkub thiab tso siab rau kev siv lawv txoj kev xav los tiv thaiv lawv txoj haujlwm thiab kev ua neej. Thaum lawv hnov ib tug neeg ua tim khawv tias tus Tswv tau rov qab los, tsis yog tias lawv yuav maj hlo nrhiav nws, tabsis lawv tuav ntsegg lawv cov kev xav, twm Vajlugkub cuav thiab tawm tsam tus Tswv rov qab los. Txhawm rau kom cov ntseeg tswj hwm lawv nruj, lawv tseem tau qhia cov tsis ntseeg thiab tau dag kom dag ntxias thiab hem lawv. Lawv tau ua txhua yam lawv ua tau los tawm tsam cov neeg tshawb nrhiav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm ntawm tiam kawg. Lawv tau ua tej yam tsis txaus ntseeg zoo li kev koom ua pawg ntseeg thiab ntiab peb tawm hauv pawg ntseeg. Lawv tau hem thiab ntxwv kom peb tso tseg txoj kev tseeb. Lawv tau qw sab sawm ruv tsev tuaj tias lawv muaj cov ntseeg lub siab lawm, tabsis tiag tiag lawv xav kom peb txhua tus raug kev tshaib plab tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm Tshaj qhov uas cia peb hnov Vajtswv lub suab. Lawv xav kom cov ntseeg nyob hauv qab lawv kev tswj lawv mus ib txhis, kom pab nyiaj rau lawv thiab pabcuam lawv. Lawv yog cov tub qhe phem tau raug Vajtswv tsem tawm ntawm Vajtswv tes haujlwm rau tiam kawg, tus tawm tsam Khetos uas ntxub qhov tseeb thiab tawm tsam Vajtswv, cov ntsuj plig uas dag ntxias neeg uas txwv tsis pub lawv nkag mus rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj. Kuv pom cov xibhwb thiab cov txwj laus lub siab phem siab txia ntsav, tawm tsam Vajtswv. Kuv tau dim npluav ntawd txoj kev cai tawm tsam Khetos thiab tuaj yeem ua kom tau raws li tus Menyuam Yaj tus hneev taw ntawm. Ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsaug rau Nws txoj kev cawm dim!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Dai Ncuv Rau Ntawm Ib Txoj Xov

Los Ntawm Zhang Hui, Suav Teb Xyoo 2005, tsis ntev tom qab kuv tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num...

Leave a Reply