Dai Ncuv Rau Ntawm Ib Txoj Xov

February 2, 2021

Los Ntawm Zhang Hui, Suav Teb

Xyoo 2005, tsis ntev tom qab kuv tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num thaum ntiaj teb kawg, kuv tau qhia txoj moo zoo rau ib tug kwv tij los ntawm kuv pawg ntseeg qub. Muaj ib hnub tav su, Xib Fwb Lis thiab Tus neeg koom hauj lwm Vaj tau tuaj tshwm ntawm kuv tsev. Kuv lub plawv dhia pig poog. Kuv xav paub tias, “Nkawv tuaj yog muaj dab tsi? Puas yog nkawv paub tias kuv tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm? Thaum lwm pawg ntseeg cov tswv cuab tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, nkawv tau pib taug xaiv, hem lawv thiab kom lawv tsev neeg tawm tsam rau lawv txoj kev ntseeg. Nkawv yuav siv hom tswv yim dab tsi los tawm tsam kuv?” Tib pliag xwb, kuv tus me tub thiab tus me ntxhais kuj tshwm plaws thiab. Kuv xav tsis tawm li. Kuv ob tug me nyuam twb hais tias nkawv tsis khoom kiag li, yog li vim li cas hnub no ob leeg ho tuaj? Puas yog Xib Hwb Lis ua tus npaj qhov ntawd? Kuv paub hais tias nkawv yeej npaj qhov no ua ntej lawm. Kuv tau thov Vajtswv kiag tam sim: “Au Vajtswv, kuv tsis paub tias lawv tab tom yuav ua dab tsi rau kuv. Kuv lub siab me dhau lawm, tsis paub yuav ua li cas los fim qhov no. Thov coj kuv thiab pab kuv kom nyob ruaj khov rau txoj kev tseeb.” Kuv hnov siab tus dua qub lawm tom qab qhov kev thov.

Lub sij hawm ntawd, Xib Fwb Lis luag nyav thiab tau hais tias, “Tus Kwv Tsab, kuv tau hnov tias tam sim no koj tau lees txais Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj lawm. Qhov ntawd puas muaj tseeb? Txawm tias Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj yuav muaj tseeb npaum li cas los peb tsis tuaj yeem lees txais nws. Peb txhua tus twb ntseeg tus Tswv thiab tau qhia Nws tes dej num los tau ntau lub xyoo. Peb txhua tus paub tias Tswv Yexus tau raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab rais los ua kev theej txhoj rau kev txhaum, uas tau txhiv peb dim ntawm peb txoj kev txhaum. Peb yuav tsum txhawb nqa tus Tswv lub npe thiab txoj kev txhua lub sij hawm. Peb tsis tuaj yeem ntseeg lwm tus Vajtswv. Kev ncaim ntawm Tswv Yexus mus thiab kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tsis yog koj tab tom ntxeev siab rau tus Tswv los?”

Kuv yeej tsis ntshai, thiab hais yam siab txias-txias tias, “Xib Fwb Lis, peb yuav tsum ua yam muaj tseeb thiab ua kom tshwm sim tau. Peb yuav tsum mus raws li cov pov thawj thiab tsis yog lam tau lam liam txim rau nws. Koj tsis tau taug qab xyuas txoj kev taug ntawm Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj los sis nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, yog li koj tuaj yeem hais tau li cas tias kuv tab tom ntxeev siab rau tus Tswv los ntawm kev lees txais Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj? Koj puas paub tias qhov tseeb yog los qhov twg los? Koj puas paub leej twg nthuav tawm qhov tseeb? Tus Tswv Yexus hais tias, ‘Kuv yog txoj hau kev, qhov tseeb, thiab txoj sia(Yauhas 14:6). Vajtswv yog chiv keeb ntawm qhov tseeb. Koj tuaj yeem hais tau tias txawm tias Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj yuav muaj tseeb npaum li cas los peb tsis tuaj yeem lees txais nws? Qhov no puas yog txhob txwm tawm tsam qhov tseeb, thiab tawm tsam Vajtswv? Peb puas tseem yog cov neeg ntseeg tus Tswv ma?” “Kuv tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tsis ntev tas los no, thiab kuv tau pom tias cov lus yog muaj tseeb tas nrho, pom tias cov lus nthuav tawm ntau qhov tseeb thiab ntau yam kev zais. Txhua yam nyuaj ntau xyoo dhau los ntawm kuv txoj kev ntseeg tau raug daws tau los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Kuv ntseeg yam ruaj nreb tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog Tswv Yexus rov qab los. Ua raws Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog ua kom tau txais tos tus Tswv txoj kev rov los!” “Koj hais tias txoj kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog kev ntxeev siab rau Tswv Yexus. Qhov ntawd puas raug raws qhov tseeb ma? Thaum Tswv Yexus tau los leg dej num, ntau tus neeg tau tawm hauv lub tuam tsev los ua raws Nws. Qhov no puas txhais tau tias lawv tau ntxeev siab rau Vajtswv Yehauvas ma?” “Txawm hais tias Tswv Yexus tes dej num ntawm txoj kev cawm dim txawv tes dej num ntawm kev tshaj tawm txoj cai uas Vajtswv Yehauvas tau ua, thiab Vajtswv lub npe kuj tau hloov lawm thiab, Tswv Yexus thiab Yehauvas ces yog tib tug Vajtswv. Los ntawm kev ntseeg Tswv Yexus, lawv tsis ntxeev siab rau Vajtswv Yehauvas, tab sis lawv tau raws tus Me Nyuam Yaj tus hneev taw thiab tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim.” “Qhov tseeb, cov neeg uas ntseeg Vajtswv Yehauvas tab sis tsis lees txais Tswv Yexus yog cov uas tau tso Vajtswv pov tseg thiab ntxeev siab rau Nws.” “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num txawv Tswv Yexus cov thiab Vajtswv lub npe tau hloov lawm, tab sis Nkawv yog tib tug Vajtswv. Tsuas yog Vajtswv leg tes dej num sib txawv nyob rau tiam sib txawv lawm xwb. Tswv Yexus tau leg tes dej num ntawm kev cawm dim nyob rau Tiam Hmoov Hlub, uas tsuas yog zam txim rau peb cov kev txhaum xwb. Nws tsis tau daws kho tib neeg tus yeeb yam sab kev txhaum. Nov yog vim li cas Nws thiaj cog lus tias Nws yuav rov los dua los leg tes dej num ntawm kev txiav txim. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau los rau thaum ntiaj teb kawg, tab tom nthuav tawm qhov tseeb los txiav txim rau peb ntawm lub hauv paus ntawm tus Tswv tes dej num ntawm kev cawm dim los daws kho peb tus moj yam ua lwj liam thiab tus yeeb yam sab kev txhaum, thiab tau cawm peb ntawm txoj kev txhaum tag nrho kom peb tuaj yeem caum cuag Vajtswv. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num thiab cov lus tau ua tiav log Tswv Yexus cov lus faj lem lawm.” “Kuv txoj kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis yog kev ntxeev siab rau Tswv Yexus. Nws tab tom raws Tus Me Nyuam Yaj cov hneev taw. Kev ntseeg Tswv Yexus uas tsis lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau thaum ntiaj teb kawg ua rau peb tsuas zoo li cov neeg Falixais, uas tsuas ntseeg Vajtswv Yehauvas thiab tsis lees Tswv Yexus? Nws yog cov tib neeg uas tawm tsam thiab ntxeev siab rau tus Tswv!” “Nej yuav tsum ua zoo saib rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num thaum ntiaj teb kawg thiab saib kiag los ntawm nej tus kheej seb Nws puas yog Vajtswv lub suab. Tsis txhob txiav txim thiab rau txim ywj siab, tsis li koj yuav raug txim rau kev tawm tsam tus Tswv!”

Xib Fwb Lis zoo li nyob nyuaj kawg li, yog li Tus Neeg Koom Hauj Lwm Vaj tau maj nroos los daws qhov teeb meem tias: “Peb tawm tsam Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj thiab tsis xav kom peb cov tswv cuab koom nrog nws txhawm rau tiv thaiv pawg ntseeg, los saib xyuas pab yaj. Tus Tswv yuav rau txim rau peb txog qhov ntawd li cas? Xib Fwb Lis xav txog kev ris koj lub neej txoj sia. Nws tsis xav kom koj yuam kev! Koj yog tus neeg koom hauj lwm, thiab koj tau ua ntau yam rau pawg ntseeg. Txhua tus hwm thiab ntseeg koj. Lawv txhua tus tas kev cia siab kawg nkaus yog koj tawm los mus ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!” Xib Fwb Lis maj nroos los hais txuas tias, “Tus Neeg Koom Hauj Lwm Vaj hais yog lawm. Koj tau siv zog leg dej num heev tau ntau xyoo. Nws yuav yog ib qho txaj muag heev uas cia li rhais ruam tawm ntawm lub koob npe no koj tau ua rau koj tus kheej! Rov los. Txhua tus tab tom tos koj. Peb pawg ntseeg tau teeb tsa ib lub tsev laus, peb tau tsim kev sib cuag nrog cov pab pawg kev ntseeg nyob txawv teb chaws thiab lawv tau pab nyiaj txiag rau peb. Yog tias koj rov los, peb yuav muab ib lub tsheb rau koj kiag tam sim. Yog tias koj xav los tswj kav lub tsev laus, los sis tswj kav pawg ntseeg, los sis saib xyuas pawg ntseeg tes nyiaj txiag txuas mus ntxiv, txhua yam yog ywj koj siab.”

Kuv yim mloog nkawv hais ntau npaum li ca, kuv yim hnov tau tias muaj qee yam uas tsis yog ntau npaum li ntawd. Cov neeg ntseeg tuaj yeem hais li ntawd tau li cas? Xav txog dab phem txoj kev sim Tswv Yexus siab nyob hauv phau Vajluskub: “Ib zaug ntxiv, tus phem coj Nws mus tim ib lub hau roob siab, thiab nthuav qhia txhua lub teb chaws hauv lub ntiaj teb no rau Nws, thiab lawv lub meej mom; Thiab tau hais rau Nws tias, kuv yuav muab txhua yam no rau Koj, yog Koj khoov thiab pe hawm kuv” (Mathai 4:8–9). Tsis yog txhua yam uas nkawv hais muaj qhov hnov zoo raws nraim li, tib lub suab uas Ntxwgnyoog tau hais xwb los? Kuv xav tias “Nov yog kev ntxias dag ntawm Ntxwgnyoog xwb!” “Nkawv siv lub meej mom thiab nyiaj txiag los ntxias kuv kom mus deb ntawm txoj kev tseeb, kom ntxeev siab rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nkawv tab tom cuab ntxiab rau kuv, kom kuv sab xwb!” Kuv twb yog ib tug neeg ntseeg tau 10 tawm xyoo thiab muaj hmoo heev uas tau tos txais tus Tswv rov qab los. Kuv paub tias kuv yuav tsis lam raug Ntxwgnyoog dag ntxias tau thiab ntxeev siab rau tus Tswv. Yog li kuv tau hais tias, “Kuv tau hnov Vajtswv lub suab thiab pom txoj kev muaj lub neej txoj sia nyob mus ib txhis. Kuv xaiv ua raws Vajtswv. Neb kav tsij txuag neb li qaub ncaug. Kuv yuav tsis ncaim ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus li.”

Ces kuv tus me ntxhais pib quaj thiab hais tias, “Txiv, tsuas yog thov mloog kuv hais ob peb los xwb! Niam nyuam qhuav tso peb tseg. Peb twb txom nyem txaus lawm. Qhov koj ntseeg Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj thiab raug ntiab tawm hauv pawg ntseeg, cov kwv tij nkauj muam yuav tsis yuav wb ib yam thiab!” Kuv tsis xav pom kuv tus me ntxhais quaj zoo li ntawd. Muaj kev cov nyom tshwm sim rau hauv kuv lub siab. “Yog tias kuv pom zoo rov qab koom pawg ntseeg, kuv tseem yuav raug lees txais thiab kuv yuav hwj xwm tau kuv lub meem thawj, tab sis qhov ntawd yuav yog kev kaw qhov rooj rau tus Tswv. Qhov ntawd yuav yog ib qho kev ntxeev siab loj heev!” Tsis muaj kev xaiv uas yooj yim li. Nyob rau sij hawm uas mob siab li no kuv nyiag quaj thov Vajtswv: “Au Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, kuv tau poob rau hauv kis zeb thiab ib qho chaw nyuaj. Thov muab kev ntseeg siab thiab muab lub zog rau kuv los mus zam kev raug kev ntxhov siab, thiab kom kuv tuaj yeem sawv taus thiab ua raws Koj kom du lug.” Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qee cov lus uas kuv tau nyeem ob peb hnub ua ntej tshwm plaws hauv siab kiag thaum ntawd: “Nej yuav tsum txhob tsaug zog thiab tos ntsoov txhua lub sij hawm, thiab nej yuav tsum thov Vajtswv ntawm Kuv lub xub ntiag kom ntau tshaj no. Koj yuav tsum paub txog Ntxwgnyoog cov phiaj xwm uas tshaj lij thiab ntau txoj hau kev dag ntxias, paub txog cov ntsuj plig, paub txog tib neeg, thiab muaj cuab kav paub txhua hom tib neeg, cov xwm txheej, thiab ntau yam(“Tshooj 17” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Vajtswv cov lus ua rau kuv muaj zog thiab tau ceeb toom rau kuv tias kuv yuav tsum xyaum ua neeg thoob tsib. Ntxwgnyoog cov lus dag uas zais nyob rau hauv yam kuv tau ntsib rau hnub ntawd. Ntxwgnyoog tab tom siv lub meej mom thiab kev sib cuag ntawm tsev neeg los sim ntxias kuv thiab nkaug kuv, kom kuv ntxhov siab muaj lub hom phiaj ua kom kuv ntxeev siab rau Vajtswv. Kuv yeej tsis lam yuav mag Ntxwgnyoog rooj ntxiab li! Kuv thiaj hais rau ob tug me nyuam tias: “Kuv tau saib zoo thiab saib tseeb lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Vajtswv tseeb tiag, thiab Nws cov lus thiab tes dej num yog txoj kev tseeb. Peb tau tos tus Tswv rov los tau ntev niaj ntau xyoo no heev lawm. Tam sim no Nws tau los lawm thiab tab tom nthuav tawm qhov tseeb rau Nws tes dej num ntawm kev txiav txim, peb yuav tsum hwj xwm Nws tes dej num kom zoo, thiab lees txais Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev yaug kom dawb huv kom peb tuaj yeem dim kev puas tsuaj thiab nkag mus rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj. Peb yuav tsum tsis txhob ntshai tsam lwm tus tsis lees txais peb, tab sis ntshai kev raug tshem tawm los ntawm tus Tswv, ntshai plam lub hwv tsam tau mus ntsib Yexus saum huab cua. Peb mam li quaj tom hniav nkawv nyob rau thaum muaj kev puas tsuaj loj!” “Neb yuav tsum ua tib zoo saib Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Neb yuav hnov Vajtswv lub suab nyob rau hauv nkawv. Tom qab ntawd neb tuaj yeem lees paub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Khetos thaum ntiaj teb kawg!” Kuv ob tug me nyuam thiaj tsum tsis tham txog qhov teeb meem lawm, thiab kuv tau nyiag ua tsaug rau Vajtswv txoj kev coj kev.

Nkawv yeej tsis ua ib lo lus li, tab sis tsuas yog npau npau rov mus lawm xwb. Tau ob peb hnub tom qab nkawv rov qab tuaj muab ib qho kev sib yuav los sim kuv siab. Xib Fwb Lis tau hais tias, “Koj poj niam nyuam qhuav tso koj tseg, koj tus ntxhais mus yuav txiv lawm, thiab koj tus tub tsis tshua nrog koj nyob ua ke. Nws yuav tsum yog ib qho nyuaj heev rau koj los nyob ib leeg. Koj tsim nyog yuav tau muaj ib tug neeg nyob ntawm no los ua rau koj noj. Tus Muam Vab nyob ntawm pawg ntseeg kuj tsis tau muaj txiv thiab. Nws muaj nyiaj ntau, zoo ntxim nyiam thiab mob siab rau nws txoj kev ntseeg. Nws yuav tsis yog ib qho zoo lod yog tias neb ob leeg tuaj yeem los nyob ua ke, koj los muaj kuv, kuv los muaj koj, thiab ua dej num rau tus Tswv ua ke?” Hnub ntawd tsaus ntuj Tus Muam Vab tau hu xov tooj rau kuv, thiab nws pheej hais kom kuv tsis txhob ntseeg Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj ntxiv lawm. Nws kuj tseem tau hais tias yog tias kuv tsis muaj nyiaj rau kuv tus tub yuav nyab, kom Kuv tsuas tsa ncauj hais ib los xwb. Hnov li no tas ua rau kuv hnov mob siab tiag tiag li. Thaum kuv tus poj niam muaj mob thiab pw sawv tsis taus, wb tus me ntxhais tau raug tsheb tsoo thaum mus yuav tshuaj rau nws. Ua rau nws tau pw hauv tsev kho mob. Tus Muam Vab tau tuaj saib xyuas kuv poj niam thiab tus me ntxhais nkawv ob leeg. Kuv ib txwm ris nws txiaj tsis paub tag. Yog tias kuv tsis ua raws li nws cov lus qhia kuv puas yuav ua rau Tus Muam Vab tu siab? Tab sis yog ua raws li nws hais kom pov hwm tau wb txoj kev sib raug zoo kuv ho yuav ntxeev siab rau tus Tswv lawm. Kuv ntxhov siab tiag tiag, thiab tau thov Vajtswv zaum tas zaum tuaj. Kuv ua tiag ntxeem nrog nws tham ib me pliag, ces mam li tso nws tseg tau yam ua tib zoo hais.

Muaj ib hnub Xib Fwb Lis tuaj nrhiav kuv thaum kuv tseem tab tom ua teb. Nws tau hais tias, “Tus Kwv Tsab, yog tsis xav txog koj tus kheej, los yuav tau xav txog koj tej me nyuam. Koj tus tub nyuam qhuav qhaib nyab, thiab nws tus qhaib tsev neeg tag nrho ntseeg tus Tswv. Yog lawv paub tias koj ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, lawv puas tseem cia nws los yuav koj tsev neeg ma? Qhov ntawd puas yuav yog yam puas tsuaj rau koj tus tub txoj kev yuav nyab ma? Koj yuav tsum muab nws xav kom ntau ntxiv.” Thaum no, kuv xav tias, “Koj tab tom siv kuv tus tub txoj kev yuav nyab los hiam kom kuv tawm ntawm txoj kev tseeb. Qhov ko cas ntxim ntxub ua luaj!” Kuv hais yam paub tsis meej tias, “Kuv txoj kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog kuv li dej num. Nws tsis muaj ib yam dab tsi nrog kuv tus tub txoj kev yuav nyab. Dua li lawm, seb nws txoj kev yuav nyab puas yuav tsheej yog nyob ntawm Vajtswv txhais tes. Kuv tau txiav txim tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog Tswv Yexus rov qab los thiab kuv yuav ua raws nws mus txog hnub kawg. Kuv tej me nyuam tsis nkag siab, tab sis muaj ib hnub lawv yuav nkag siab.” Thaum xub kuv xav tias tej Xib Fwb Lis hais yog tsuas lam hais xwb, tab sis xav tsis txog, nws yeej siv qee yam tseem ceeb li tseem tau uas los ua kom kuv ntxeev siab rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.

Ob peb hnub tom qab kuv tau mus tom kuv tus me tub lub khw txuas hlau. Nws ua tav muag ntsia kuv thiab hais tias, “Txiv, kuv tus qhaib hais tias Xib Fwb Lis mus ntsib nws tsev neeg thiab qhia lawv tias koj ntseeg Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj. Nws hais tias yog koj tsis tso tseg ces rooj tshoob yuav tsis sawv.” Kuv poob siab nthav thiab npau taws kawg kiag. Xib Fwb Lis yeej siv kuv tus tub txoj kev yuav nyab los hawv kuv tiag tiag li. Ib tug neeg ntseeg tus Tswv ua tau tej yam ntxim ntxub tas npaum tau li cas? Pom kuv tus tub tu siab dhau lawm, kuv hnov tau tsis zoo kiag li. Nws tsuas yog 18 hnub ua ntej hnub ua nkawv rooj tshoob. Puas yog nws yuav poob rau txoj kev ntawd tiag tiag? Kua muag teev yees puv kuv ob lub qhov muag. Nws hais mus ntxiv tias, “Txiv, nws kuj tseem hais tias nws muaj peb nqe lus rau kev sib yuav. Nqe ib yog kom txiav wb txoj kev txiv tub. Nqe ob yog kom txhob saib xyuas koj thaum koj laus. Nqe peb yog kom txiav tas nrho tej kev sib cuag nrog tsev neeg. Kuv niam twb tsis nrog peb nyob lawm. Thov tso kev ntseeg Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj tseg txhawm rau qhov zoo ntawm peb tsev neeg.” Hnov kuv tus me tub cov lus thiab pom nws lub ntsej muag muaj kev mob siab heev, hnov mob kuv lub siab cuag rab riam ntsia. Vim kuv ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nkaus xwb, cov txiv plig no tau saib zoo li kuv yog yeeb ncuab, yuam kuv tus tub los txiav kev sib cuag nrog kuv. Qhov no mas thiaj txawj qias neeg! Kuv hais rau kuv tus me tub tias, “Me tub, tam sim no koj loj lawm thiab kuv tsis tas yuav los saib xyuas koj lawm. Kuv laus lawm. Kuv tsuas yog xav xyaum ua raws kuv txoj kev ntseeg thiab ua raws tus Tswv rau kuv lub sij hawm seem. Kuv vam tias koj yuav nkag siab.” Thaum ntawd, kuv tau tig rov qab thiab tawm ntawm lub khw. Rov los txog tsev, kuv tau los sawv ntawm Vajtswv xub ntiag thov: “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Tus xib fwb tab tom siv txhua lub tswv yim dag hauv phau ntawv los ua kom nyuaj thiab yuam kuv. Kuv tus me tub yuav txiav tag nrho tej kev sib cuag nrog kuv. Tam sim no kuv hnov qaug zog dhau lawm. Thov coj kuv kev thiab muab txoj kev ntseeg rau kuv.”

Hnub txuas los Tus Tij Laug Leev ntawm Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tuaj ntawm kuv tsev thiab kuv tau qhia rau nws tias tau muaj dab tsi tab tom tshwm sim. Nws tau nyeem ib nqe ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus rau kuv. “Nyob rau txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv tib neeg, sab nraud ces nws tshwm muaj kev sib tshuam mus los ntawm tib neeg, li uas yog yug ntawm tib neeg tej kev npaj los sis los ntawm tib neeg txoj kev sib cuam tshuam. Tab sis nyob rau tom qab, txhua kauj ruam ntawm tes dej num, thiab txhua yam uas tshwm sim, yog ib lo lus twv los ntawm Ntxwgnyoog rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab cheem tsum tib neeg tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau Vajtswv. Muab thaum Yauj raug sim coj los ua piv txwv: Nyob rau tom qab, Ntxwgnyoog muaj ib qho lus twv nrog Vajtswv, thiab yam uas muaj tshwm sim rau Yauj yog tej kev ua ntawm tib neeg thiab kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg. Nyob rau tom qab txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv nej yog Ntxwgnyoog lo lus twv nrog Vajtswv—nyob rau tom qab nws yog ib ntsug rog. … Txhua yam uas tib neeg ua yeej cheem tsum kom lawv them ib tug nqi hauv lawv tej dag zog. Yog tsis muaj txoj kev txom nyem, lawv yeej ua tsis tau kom Vajtswv txaus siab; lawv haj tseem twb txav tsis tau ze los ua kom Vajtswv txaus siab, thiab lawv tsuas lam hais tej niag lus qhuav qhuav xwb!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag). Thaum nws tham txog cov kev sib tawm tsam sab ntsuj plig nyob hauv cov ntsiab lus los ntawm Vajtswv, kuv thiaj nkag siab tias thaum peb raug tav kev, raug ua kom nyuaj, thiab raug yuam los ntawm cov txiv plig, nws yuav zoo li yog tib neeg ua, tab sis qhov tseeb, nws yog Ntxwgnyoog tab tom kam tiag los cuam tshuam peb. Qhov twg uas Vajtswv tab tom leg dej num, Ntxwgnyoog kuj yuav nyob ntawd los cuam tshuam. Ntxwnyoog ntxub Vajtswv tes dej num los cawm tib neeg, yog li nws siv txhua hom tswv yim thiab kev dag los ua kom tib neeg txhob ua raws Vajtswv, kom coj tau tib neeg nrog nws nqis mus hauv dab teb. Xib Fwb Lis thiab lwm tus tau kam tiag ua kom kuv tawm ntawm txoj kev tseeb, ua phem rau kuv zaum tas zaum thiab, hais tias lawv yuav muab ib lub tsheb rau kuv, cia kuv tswj hwm pawg ntseeg tes nyiaj txiag los sis lub tsev laus. Lawv kuj tseem qhia kom kuv nrhiav yuav poj niam. Thaum tsis muaj ib qho tau hauj lwm li, lawv tau siv kuv tus me tub txoj kev yuav nyab los hawv kuv. Lawv tau sim siv qhov phem qhov zoo tib si. Nws yog kev lim hiam thiab siab phem dhau lawm.

Tij Laug Leev tau faib txog kev sib qhia ntxiv tias: “Thaum Tswv Yexus tau tshwm sim thiab leg dej num, cov thawj coj ntawm cov neeg Yudais txoj kev ntseeg tau ntxub qhov tseeb thiab ntxub Vajtswv. Lawv yeej paub zoo tias Tswv Yexus txoj kev yog muaj hwj chim. Tsis yog lawv tsis kam saib mus rau hauv xwb, tab sis lawv tawm tsam, cem, thiab thuam Nws yam vwm loj vwm leg. Lawv tau ua txhua yam uas lawv tuaj yeem ua tau los cheem tib neeg ntawm kev ua raws Nws thiab tau nqis tes muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Lawv tau ua li no vim tias lawv ntshai tias lawv yuav poob lawv lub meej mom thiab lawv lub neej yog tias tib neeg ua raws Tswv Yexus lawm. Zoo kiag li nws raug sau tseg hauv phau Vajluskub tias, ‘Ces cov pov thawj hlob thiab cov Falixai tuaj ua ke ua ib pab, thiab hais tias, Peb yuav ua li cas? vim tus neeg no ua ntau yam txuj ci tseem ceeb heev lawm. Yog peb cia Nws nyob twj ywm li ntawd, ces tag nrho cov neeg yuav ntseeg Nws: Thiab cov Loos yuav tuaj muab tag nrho peb tej chaw thiab peb lub teb chaws tshem tawm mus. … Ces txij hnub ntawd mus lawv txawm tuaj sib tham ua ke npaj muab Nws tua’ (Yauhas 11:47, 48, 53). Vajtswv tau los rau thaum ntiaj teb kawg los leg tes dej num ntawm kev txiav txim los cawm thiab yaug tib neeg kom dawb huv. Cov txiv plig ntawm txoj kev ntseeg paub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb, tab sis lawv tsis nrhiav los sis tshuaj xyuas. Lawv tseem tawm tsam thiab cem Nws yam vwm leg, thiab txwv tsis pub lwm tus ua raws Nws. Lawv lub ntsiab tseem ceeb txawv ntawm cov neeg Falixais uas tawm tsam Tswv Yexus li cas?” “Tswv Yexus tau cem thiab foom tsis zoo rau cov neeg siab phem ntawd. Tus Tswv Yexus hais tias, ‘Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg dag! vim nej kaw lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej rau tib neeg lawm: vim nej tus kheej yuav tsis tau nkag mus, los sis nej yeej txwv cov uas yuav nkag mus rau hauv tib si(Mathai 23:13). ‘Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg dag! vim nej ncig lub hiav txwv thiab daim av mus muab ib tug neeg hloov nws txoj kev ntseeg, thiab thaum nws ua tau li ntawd lawm, nej muab nws ua ib tug me nyuam rau ntuj tawg tshaj nej tus kheej lawm ob npaug(Mathai 23:15). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus kuj tseem nthuav tawm lub ntsiab tseem ceeb thiab tus cag keeb ua rau cov thawj coj ntawm kev ntseeg tawm tsam Vajtswv.” Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Muaj ib txhia nyeem Vajluskub hauv tej tsev teev hawm uas loj kawg nkaus thiab qog cov lus ntawd tas hnub, tab sis tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd muaj peev xwm paub txog Vajtswv; tseem muaj tsawg tus ntawm lawv cov ntawd thiaj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv txhua tus tsis tsim nqi dab tsi li, yog neeg phem, txhua tus sawv siab qhuab ntuas Vajtswv. Lawv txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv rau thaum lawv tseem kwv rawv Nws tus chij. Hais tias ntseeg Vajtswv, lawv tseem noj noob neej li nqaij thiab haus noob neej li ntshav. Tag nrho cov tib neeg zoo li no yog cov dab phem uas nqos neeg tus ntsuj, cov dab uas tav txoj kev ntawm cov uas xav taug mus rau txoj kev yog, thiab dawm thaiv cov uas nrhiav Vajtswv. Tej zaum lawv yuav tshwm los ‘ua suab mos suab muag,’ tab sis cov uas caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv tsis yog leej twg tsuas yog cov uas tawm tsam khetos uas coj tib neeg sawv tawm tsam Vajtswv? Cov caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv yog cov dab phem ciaj sia uas rau siab ntso nqos tib neeg tej ntsuj?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv). Tom qab nyeem Vajtswv cov lus, kuv nkag siab zoo txog cov thawj coj ntawm kev ntseeg tus yeeb yam dab phem ntawm kev ntxub qhov tseeb thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv tawm tsam thiab cem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yam npau taws heev thiab tsim txom tej kwv tij nkauj muam uas ua tim khawv rau Vajtswv tes dej num nyob rau thaum ntiaj teb kawg vim tias lawv xav tswj tuav lub hwj chim kom nyob siab tshaj Vajtswv cov yaj mus ib txhis. Lawv xav kom Vajtswv cov yaj yog lawv tug, ua kom tau tswj hwm lawv kom ruaj khov. Lawv txwv tsis pub cov neeg ntseeg ua yam uas lawv ua tsis tau—xws li yog kev nkag mus rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj. Lawv yuav mus rau dab teb thiab yuav cab lwm tus nrog lawv nqis mus. Lawv tseem tseem yog ib pab dab phem! Yog tias kuv tsis tau ntsib cov txiv plig ntawd tej kev sib zog los sawv thaiv kev kiag ntawm kuv tus kheej, yog tias tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg txoj kev tshwm sim thiab leg dej num nyob rau thaum ntiaj teb kawg, muab dab phem cov tub qhe thiab Khetos cov yeeb ncuab uas nkaum hauv pawg ntseeg qhia tswm los, kuv yuav tsis muaj hnub tau pom lawv lub ntsiab dab phem ntawm kev tawm tsam Vajtswv. Kuv yuav raug lawv coj kom yuam kev thiab puas tsuaj yam tsis muaj qhov ntse zog tuaj li. Kuv tau pom lawv cov ntsej muag tsab ua neeg zoo tab sis siab phem thiab kuv txoj kev ntseeg los ua raws Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau loj tuaj.

Kuv pheej qhia txoj moo zoo rau cov kwv tij nkauj muam los ntawm kuv pawg ntseeg qub. Thaum peb nyob hauv ib qho kev sib sau nyob rau ib tag kis, Xib Fwb Lis thiab nws pawg neeg tau tuaj rau hauv kuv tsev dua, thiab nws tau hais tias, “Peb tau hais rau koj zaum tas los zaum thiab kom tso Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj tseg. Tsis yog koj tsis kam mloog xwb, tab sis koj tab tom nyiag kuv cov yaj thiab tshaj qhia Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj rau lawv. Puas yog koj xav tawm tsam nrog kuv tiag tiag?” Kuv tau hais tias, “Xib Fwb Lis, hais li ko tsis yog lawm. Pawg ntseeg yog Vajtswv li, thiab pab yaj los kuj yog Nwg li thiab. Koj tsuas yog ib tug xib fwb xwb. Koj hais tau li cas tias cov yaj yog koj li?” “Kuv yuav qhia txoj moo zoo rau cov kwv tij nkauj muam kom lawv tuaj yeem hnov Vajtswv lub suab thiab rov qab los rau Nws lub zwm txwv. Qhov no yeej yog thiab tsim yog lawm. Vim li cas koj thiaj yuav sawv tav kev rau qhov ntawd? Txhua leej hnov qaug zog thiab tsis zoo kiag. Lawv tej ntsuj plig qhuav tag thiab poob rau kev tsaus ntuj. Lawv tsis tau txais kam noj kev haus rau lub neej txoj sia. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais ib co lus, muab txoj kev muaj lub neej txoj sia nyob mus ib txhis rau peb. Vim li cas koj thiaj tsis xav pub tib neeg nyeem nws? Vim li cas koj thiaj li tshem tib neeg tawm ntawm lawv txoj cai thiab kev ywj pheej los mus nrhiav txoj hauv kev tseeb? Los ntawm kev hwj xwm kom lawv ua tau qhov ntawd, koj puas yog xav cia lawv yoo dej tuag thiab tso lawv txoj kev ntseeg pov tseg? Ua li no yog tub qhe zoo los yog tub qhe phem ma?” Xib Fwb Lis lub ntsej muag hloov hlo tam sid thiab nws tau nthe yam nplua taws npleev tias, “Kuv saib mas yuav pab tsis tau koj lawm. Yog koj yuav tsis ua raws peb hauv koj txoj kev ntseeg, tsuas yog tos saib mus, koj yuav raug rau txim nyob hauv dab teb!” Kuv tau hais tias, “Koj hias tsis muaj qab ntxhiab li uas yuav kom kuv mus hauv dab teb. Koj es tab cuag txoj hauv kev los lees paub tus Tswv lub suab los sis txais tos Nws los twb tsis paub. Koj yuav coj lwm tus mus rau Nws lub nceeg vaj tau li cas?” “Tsuas yog tus Khetos thaum ntiaj teb kawg xwb thiaj yog peb lub qhov rooj mus rau ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj. Kuv tau pom txoj kev muaj lub neej txoj sia nyob mus ib txhis dhau los ntawm Nws. Kev ris kuv lub neej txoj sia nyob nrog Vajtswv, tsis yog koj.” Lawv rov qab mus yam tu siab nrho tom qab kuv hais li ntawd. Tsis muaj leej twg tuaj thab kuv ntxiv dua li lawm.

Kuv tau txais qee qhov kev paub los ntawm Ntxwgnyoog cov tswv yim dag tom qab hla dhau qhov kev tawm tsam sab ntsuj plig no. Kuv tseem pom tias cov xib fwb thiab cov txwj laug hauv kev ntseeg siab phem xws kiag cov neeg Falixais, uas lawv yog Khetos cov yeeb ncuab uas tsis lees paub thiab tawm tsam Khetos. Kuv tau dim plhuav ntawm lawv cov kev nrhiav txim lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tau coj kuv txhua kauj ruam kom kov yeej Ntxwnyoog thiab sawv ruaj rau ntawm txoj kev tseeb. Kuv thov ua Vajtswv tsaug tiag tiag li! Tig rov xav mus rau txhua yam uas kuv tau dhau los, txhua yam yog ib qho kev sim uas loj kawg. Kuv raug sawv rau lub npoo ntawm kev ciaj thiab kev tuag. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev coj, kuv yeej tsis tuaj yeem tau pom txog Ntxwnyoog tej kev dag ntxias. Yog tias kuv ua raws cev nqaij daim tawv thiab nyo hau rau Ntxwgnyoog, rhais ruam tawm ntawm txoj kev yog, uas yuav yog kev ntxeev siab loj rau Vajtswv. Kuv yuav ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam thiab plam tag nrho kuv lub hwv tsam ntawm kev cawm dim. Kuv mas dai ncuv rau ntawm txoj xov xwb tiag tiag! Kuv ris txiaj tsis txawj tag rau Vajtswv txoj kev tiv thaiv thiab kev cawm dim!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj