Txoj Kev Ntseeg Raug Ua Kom Zoo Tiav Log Los Ntawm Tej Kev Sim Siab thiab Tej Kev Ceeb Laj Txom Nyem

February 4, 2022

Sau los ntawm Sub Tshaj, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb

Kuv niam tau muaj teeb meem txog kev noj qab haus huv thaum xyoo 1993, vim yog li ntawd thiaj li ua rau tag nrho kuv tsev neeg tau los ntseeg tus Tswv Yexus. Tom qab ntawd, nws tau zoo los yam tsis txaus ntseeg li thiab kuv tau mus rau ntawm pawg ntseeg nrog nws txhua hnub Xya txij thaum ntawd los. Tom qab ntawd nyob rau lub caij nplooj ntoo hlav ntawm xyoo 2000, qhov xov xwm uas zoo siab ntawm tus Tswv qhov rov los tau los txog hauv peb tsev lawm. Los ntawm kev nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, peb tau paub tseeb tias Nws yog tus Tswv Yexus uas tau rov los lawm thiab peb tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg. Peb tau pib nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus txhua hnub, txaus siab xyiv fab rau txoj kev ywg dej thiab txoj kev noj kev haus uas lawv tau npaj rau. Qhov no tau yug kuv txog txoj kev ntseeg sab ntsuj plig tiag tiag. Xav txog cov tib neeg coob leej tab tom npaj siab tos qhov Vajtswv yuav rov los tseem tsis tau hnov Vajtswv lub suab los sis tsis tau txais tos tus Tswv qhov rov los, kuv paub tias kuv yuav tsum xav txog Vajtswv txoj kev xav thiab qhia txog lub teb chaws txoj hmoo zoo rau lawv. Tsis ntev kuv txawm pib ua kuv tes dej num los tshaj txoj moo zoo. Tab sis ua rau kuv ceeb tag, tias kuv raug ntes los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav.

Nws yog Lub Ib Hlis Ntuj xyoo 2013 thaum kuv nyob rau hauv ib qhov kev sib sau ua ke nrog rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam, nthawv nthav thaum ntawd, muaj tub ceev xwm coob tshaj 20 leej tsoo nkag los. Muaj ob tug txiv neej tau khiav los tav pem hauv ntej, tuav phom rawv ntawm tes, thiab tau qw rau peb tias, “Txhob nti! Nej raug puav tag lawm.” Ob tug muaj qws hluav taws xob thiab tau nthe tias, “Tsa tes thiab tig ntsej muag mus rau tig phab ntsa!” Ib tug ntawm cov tub ceev xwm uas txib ib phom tau hais tias, “Peb twb raws koj los tau ob peb lub lim tiam rau tam sim no lawm. Koj yog Xauvxauv.” Hnov li no ua rau kuv poob siab. Lawv paub kuv lub npe cuav tau li cas? Thiab nws tau hais tias lawv twb raws kuv los tau ob peb lub tiam lawm, yog li lawv puas tau paub txog txhua qhov chaw uas kuv tau mus tsis ntev los no? Tag nrho cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawd puas raug ntes, thiab? Ua rau kuv tsis tuaj yeem uv taus ntxiv thaum xav txog qhov no. Kuv tsuas thov Vajtswv ntsiag tog rau lwm tus xwb. Los ntawm qhov cov tub ceev xwm tau muaj tej kev npaj tseg, kuv paub tias lawv yuav tsis tso kuv mus yooj yim. Muaj kev txhawj xeeb heev, kuv thiaj li hu rau Vajtswv. Tom qab ntawd Vajtswv cov lus no tau nkag los rau kuv lub siab tias: “Koj yuav tsum tsis txhob ntshai qhov no thiab qhov tod; txawm koj yuav ntsib teeb meem thiab kev phom sij ntau npaum li cas los, koj muaj peev xwm nyob ruaj khov rau ntawm Kuv xub ntiag, tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm ib qho kev tab kaum li, kom Kuv txoj kev xav raug ua mus kom tsis paub kawg. Qhov no yog koj txoj hauj lwm…. Tsis txhob ntshai; nrog Kuv txoj kev pab txhawb, leej twg tuaj yeem thaiv txoj kev no?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 10). Vajtswv cov lus tau coj txoj kev xav thaj yeeb lug los rau kuv. Kuv paub tias txua yam yog nyob rau hauv Nws ob txhais tes, suav tag nrho cov tub ceev xwm ntawd tib si. Vajtswv yog kuv lub zog txhawb pab, yog li kuv yuav tsum taij thov rau Nws thiab vam khom rau ntawm Nws. Kev paub tias kuv raug soj qab los ntawm tub ceev xwm txhua lub sij hawm yam tsis ras txog qhov ntawd, thiaj li coj ib qho teeb meem loj heev los rau pawg ntseeg, kuv ntxub kuv tus kheej qhov uas ruam tshaj thiab nkag siab qeeb. Txhua yam uas kuv tuaj yeem ua tau nyob rau thaum ntawd ces yog thov Vajtswv rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam xwb. Npaj kuv txoj kev txiav txim siab, kuv tau hais lo lus taij thov no tias, “Txawm tias tub ceev xwm yuav tsim txom kuv li cas los xij, kuv yeej yuav tsis muag kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam li. Kuv yuav tsis ua ib tug Yusda thiab ntxeev siab rau Vajtswv li.” Tom qab hais lus thov li ntawd tag ces ua rau kuv tsis ntshai lawm. Kuv mas muaj kev ntseeg thiab lub zog puv npo.

Tub ceev xwm tau tshawb xyuav thoob plaws lub tsev, ua zoo li cov niag neeg phem ntag. Lawv tau txhav peb cov xov tooj ntawm tes, yim lub cuab yeej tso yeeb yaj duab, plaub lub xov tooj loj, ntau caum phau ntawv ntawm txoj moo zoo thiab 10,000 yuam nyiaj. Lawv tau coj kuv thiab ob tug viv ncaus mus rau hauv chav nyob tos qhua thiab yuam kom peb zaum khwb ywb hauv av. Thaum sij hawm ntawd lub suab tub ceev xwm ntaus cov kwv tij tsis tseg nrov tshwm los ntawm ib chav sab tod. Ua rau npau taws heev, kuv thiaj li nug tias, “Peb tsuas yog ntseeg Vajtswv xwb, peb tsis tau ua ib yam dab tsi txhaum cai li. Vim li cas nej thiaj li txhom peb?” Ib tug ntawm cov tub ceev xwm tau hais yam ntxim ntxub heev tias, “Kev muaj kev ntseeg yog kev ua txhaum txoj cai lij choj, qhov ntawd yog kev txhaum cai. Yog Tsoom Fwv Koom Tsham hais tias nej tab tom ua txhaum txoj cai lij choj, ces yog nej tab tom ua txhaum txoj cai lij choj xwb. Tsoom Fwv tsis pub ntseeg Vajtswv tab sis nej tseem muaj cuab kav ua qhov ntawd nyob rau hauv lawv qhov av thiab. Qhov no yog kev muab nej tus kheej los tawm tsam nrog Tsoom Fwv. Koj xav tuag lod!” Kuv tau hais tias, “Kev ywj pheej rau fab kev ntseeg uas raug lees paub lawm tseem tsis raug cai thiab lod?” Ua rau lawv luag zom zaws, ces hais tias, “Koj tsis paub tus quav dab tsi li! Kev ywj pheej fab kev ntseeg tsuas yog ua yeeb yam, rau cov neeg txawv teb chaw tau saib xwb, tab sis qhov no yog qhov uas nej cov neeg ntseeg tau txais!” Thaum nws hais qhov no nws tau npuaj kuv ntsej muag ib sab rau ib sab thoob plaws ces muaj ib tug tub ceev xwm poj niam tau los thiab ncaws kuv sab caj npab. Kuv mas npau taws kawg ces Vajtswv cov lus no tau los rau hauv kuv lub siab tias: “Kev ywj pheej fab kev ntseeg? Tej cai yam raug cai thiab tej uas pej xeem xav tau? Tag nrho tej no ces yog kev ntxias dag los npog kev txhaum xwb!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (8)). Kev muaj Tsoom Fwv Koom Tsham los saib xyuas ces yog kiag kev muaj Ntxwgnyoog los saib xyuas ntag. Lawv txhua txoj cai tsuas muaj los dag ntxias xwb. Lawv hais rau cov neeg sab nrauv tias muaj kev ywj pheej fab kev ntseeg, tab sis qhov tseeb tiag lawv tsis pub ib tug twg ntseeg Vajtswv thiab taug txoj kev yog li. Lawv yuav tsis pub ib twg zoo li. Lawv txhom thiab rhuav tshem Cov Ntseeg Vajtswv coob kawg nkaus. Cov tub ceev xwm ntawd mas yog kiag cov niag neeg phem thiab cov niag neeg phem uas hnav cov tsoos tsho tub ceev xwm xwb. Qhov ntawd mas kuv qhov kev ruam uas tas zog hais qhov muaj qab hau nrog lawv! Thaum lawv muab kuv ntsaws rau hauv tsheb tub ceev xwm, kuv pom tau tias muaj ntau tshaj kaum tawm lub tsheb vij peb.

Thaum peb raug coj mus rau tim lub zos ntawm Lub Chaw Tub Ceev Xwm Tuav Kev Ruaj Ntseg Hauv Teb Chaws, ib tug tub ceev xwm tau hais rau kuv tias, “Peb nuv tau ib tug ntses loj los ntawm koj lawm. Peb paub txhua yam txog koj lawm. Peb paub txhua lub nroog, txhua lub zos uas koj tau mus los ob lub lim tiam tas los no lawm. Koj yuav tsum yog tus coj hauv pawg ntseeg, yog tsis li ntawd peb yuav tsis txhib neeg coob li no mus txhom koj li. Peb yuav tsis nug koj nyob rau ntawm no. Peb twb muaj ib qhov ‘chaw zoo’ rau kev nug lawm. Kuv mas tsuas ntshai tsam qhov ntawd ua rau koj ceeb xwb!” Tsuas yog tom qab ntawd kuv thiaj li mam paub tias lawv nkag siab kuv yuam kev xav tias yog tus thawj coj hauv pawg ntseeg. Tom qab ntawd kuv thiaj li mam hnov tso siab me ntsi, paub tias cov thawj coj tiag yuav muaj kev nyab xeeb me ntsi dua. Tab sis kuv tseem txhawj xeeb. Kuv paub tias lawv yuav tsis tso kuv mus yooj yim, vim lawv xav tias kuv yog tus thawj coj hauv pawg ntseeg. Kuv tsis paub tias lawv yuav tsim txom kuv li cas. Kuv tau taij thov Vajtswv rau txoj kev ntseeg thiab lub zog, kom pab kuv ua tim khawv khov kho. Tom qab 11 teev nyob rau hmo ntawd, lawv tau muab kuv mus ntsaws rau hauv ib lub tsheb tub ceev xwm coj kuv mus rau “qhov chaw zoo” ntawd. Thaum nyob hauv lub tsheb, ib tug tub ceev xwm tau hais tias, “Nej mas tsis paub ua li cas rau cov neeg ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nej yuav tsum tau ntaus kom nyhav thiaj li yuav tau txais tej yam los ntawm lawv. Peb yuav tsum ua dab tsi los xij uas yuav siv tau, tsis li ntawd ces lawv yuav tsis kam lees”. Lwm tus tub ceev xwm tau hais tias, “Au yog laiv, yog lawm. Hnov tias koj muaj kev txawj ntxias tshaj plaws nrog cov neeg ntseeg ntawd. Vim li ntawd peb thiaj li kom koj nyob rau ntawm no”. Thaum hnov li no ua rau kuv xav paub tias hom kev tsim txom dab tsi uas lawv npaj rau kuv. Kuv tau taij thov rau Vajtswv ntsiag to, thiab cov lus no los ntawm Tswv Yexus tau tshwm los rau hauv kuv lub siab tias: “Thiab tsis txhob ntshai lawv cov uas tua tau lub cev xwb, tab sis tsis muaj peev xwm tua tau tus ntsuj plig: tab sis yuav tsum ntshai Nws uas muaj peev xwm rhuav tshem tau tus ntsuj plig thiab lub cev tib si rau hauv ntuj tawg(Mathai 10:28). “Rau qhov leej twg los xij uas yuav cawm nws txoj sia ces yuav plam txoj sia: thiab leej twg los xij uas yuav plam nws txoj sia rau Kuv ces yuav nrhiav tau txoj sia(Mathai 16:25). Vajtswv cov lus tau muab lub zog rau hauv kuv txoj kev ntseeg. Kuv paub tias kuv txoj sia yog nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes, tias kuv tus ntsuj plig nyob rau hauv Nws ob txhais tes lawm. Kuv tau txiav txim siab los zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab yeej tsis ntxeev siab rau Nws, txawm hais tias qhov ntawd yog kuv txoj kev tuag los xij!

Lawv tau coj kuv mus rau tim lub tsev tub ceev xwm hauv lub zos thiab kiag thaum peb nkag mus rau hauv chav nug, kuv tau hnov ib tug kwv tij lub suab quaj las yam tsim txom kawg nkaus. Ib tug tub ceev xwm tau txib kom tua lub cuab yeej ntsuam saib, ces ob tug tau los muab kuv xauv tes, muab kuv sab npab xis nyom mus nram qab xub pwg thiab muab kuv sab tes laug rub mus nram nrob qaum. Nkawv tau rub lub xauv tes mus los, thiab qhov ntawd hnov tau tias kuv ob sab tes yuav lov li lawm. Tom qab ntawd, nkawv muab lub rooj tsov tso rau ntawm kuv nkhib npab thiab kuv lub nrob qaum. Kuv hnov zoo li kuv ob sab npab yuav rho li lawm. Qhov ntawd mob heev ua rau tawm hws lug nrog los rau kuv lub ntsej muag. Ib tug tub ceev xwm tau rub lub xauv tes thiab hais tias, “Mob heev lod? Qhov ntawd hnov zoo li cas xwb?” Lwm tus thiaj li hais, luag nyav tias, “Vim li cas koj thiaj li tsis ua hauj lwm kom tsim nyog ma? Ces peb yuav tsis ntes koj li”. Cov seem ntawm lawv puav leej luag rau qhov ntawd. Kuv mas xav ntuav rau qhov lawv tsis muaj kev txhaj muag kiag li. Kuv yeej tsis xav dua tias tej yam uas ntxim dhuav tshaj zoo li yuav tshwm sim los ntawm cov niag tub ceev xwm no tej qhov ncauj. Lawv tseem qis tshaj tej tsiaj lawm thiab! Ces muaj ib tug ntawm lawv tau hais tias, “Tsis txhob maj rau qhov kev nug no. Tsam thaum kawg nws tuag lawm es tsis tau qhia rau peb txog qhov uas nws paub. Pib ziag no mus, txhob pub nws noj mov, pw, los sis siv chav dej. Sim saib seb nws yuav nyob tau ntev npaum li cas!” Tom qab ntawd nws siv zog rub kuv ob sab npab, ntswj kuv ob sab npab txawm tias tseem raug xauv nrog tus pas hlau siab txij duav los xij. Kuv tsis tuaj yeem txho caug los sis sawv ntsug tau li, thiab kuv lub nrab qaum thiab ob sab ceg tau pib mob tsis ntev tom qab ntawd. Lawv tsis pub kuv pw los sis qi qhov muag li. Thaum uas kuv ob lub qhov muag pib qi xwb, ces tub ceev xwm yuav npuaj rooj, ncaws rooj, los sis ntau cov pas hlau. Tsis li ntawd, lawv yuav nthe kiag rau kuv pob ntseg los sis ua tej yam suab txawv txawv kom kuv ntshai. Qhov no ua rau kuv nyob rau tus yam ntxwv uas ceev faj kawg nkaus thiab ua rau kuv tsis muaj ib lub sij hawm thaj yeeb li. Kuv tau taij thov thiab nquas hu rau Vajtswv ntsiag to tsis tseg thiab tom qab ntawd tau xav txog qhov no hauv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus uas hais tias: “Koj yuav tsum raug kev txom nyem rau qhov tseeb, koj yuav tsum muab koj tus kheej rau qhov tseeb, koj yuav tsum tiv kev poob ntsej muag rau qhov tseeb, thiab yog yuav kom tau qhov tseeb ntau dua ces koj yuav tsum muaj kev txom nyem kom ntau. Qhov no yog qhov uas koj tsim nyog ua(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tau muab txoj kev ntseeg rau kuv. Txoj kev txom nyem txhua yam mas tsim nyog tau los txais qhov tseeb, thiab kuv yuav tsum tuav rawv qhov ntawd, txawm tias kuv yuav raug kev txom nyem ntau npaum li cas los xij. Kuv yeej npaj siab los ua tim khawv khov kho thiab ua kom Ntxwgnyoog txaj muag.

Tag kis sawv ntxov txuas ntxiv los, muaj rau los sis xya tus tub ceev xwm tau los nug kuv seb muab tej nyiaj txiag ntawm pawg ntseeg tso rau qhov chaw twg thiab leej twg yog cov coj loj tshaj. Lawv siv zog npuaj kuv heev thaum uas kuv tsis qhia dab tsi rau lawv. Kiag thaum uas lawv tawm mus lawm, ob peb tug tau los nug kuv tib co qub lus. Lawv tau nug kuv tsis so li, 24 teev hauv ib hnub. Tom qab tau plaub hnub, thoob plaws kuv lub cev mas o tag thiab kuv ob sab plab hlaub mas o heev tej ntawd mas o loj npaum nkaus li kuv sab ncej puab qab. Kuv tshaib plab thiab zog tag lawm. Ib tug tub ceev xwm poj niam pom kuv tsaug zog thiab tau siv zog ncaws kuv ob sab taw kawg nkaus. Txij ib nrab hauv kuv lub cev mus ces loog tag li lawm thiab kuv lub nraub qaum mas thev tsis taus qhov mob li lawm, npaum nkaus li yog dam lawm. Kuv ob lub qhov muag mas o nkoos lam thiab mob kub lug. Qhov ntawd hnov zoo li kuv ob lub noob muag yuav tawm los txhua lub sij hawm li lawm. Qhov ntawd mas mob tshaj plaws. Qhov xav tias yog tau qi kuv ob lub qhov muag thiab kuv ob sab ceg tau so li ib me pliag xwb ntshe yuav yog ib qho zoo heev. Kuv tsis paub tias lawv yuav tsim txom kuv mus ntev npaum li cas. Kuv hnov tias kuv lub cev twb tiv tsis taus lawm, tias kuv tsis tuaj yeem thev taus ntev lawm. Kuv hnov qaug zog tag nrho rau hauv kuv lub siab li lawm. Kuv tau taij thov rau Vajtswv, thov Nws rau txoj kev ntseeg thiab lub zog. Tom qab ntawd kuv xav txog cov nkauj hu qhuas txog Vajtswv cov lus ntawd tias: “Nej puas tau lees txais cov koob hmoov uas tau muab rau nej ntawd? Nej puas tau nrhiav tej lus cog tseg uas tau tsim rau nej? Nej yeej yuav, nyob hauv qab txoj kev qhia ntawm Kuv txoj kev kaj, tsoo kom tej zog ntawm txoj kev tsaus nti tawg du lug. Nej yeej yuav tsis, nyob rau hauv nruab nrab ntawm txoj kev tsaus ntuj nti, poob txoj kev kaj coj kev rau nej. Nej yeej yuav yog tus tswv ntawm tag nrho txhua yam raug tsim los. Nej yeej yuav yog ib tug muaj yeej rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag. Nej yeej yuav rhuav tshem lub teb chaw ntawm tus zaj loj liab ploog kom puas ntsoog, sawv ntseg ntsos rau ntawm tej pab pawg neeg coob ua npoj ntws los ua tim khawv rau Kuv txoj kev muaj yeej. Nej yeej yuav ua tim khawv khov kho thiab ruaj khov rau hauv daim av Xi-ene. Los ntawm txoj kev txom nyem uas nej tau thev taus, nej yuav tau txais Kuv cov koob hmoov, thiab Kuv lub yeeb koob yeej yuav ci ntsa iab mus thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb(“Cov Kov Yeej Txoj Nkauj” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). “Nyob rau yav tag los, Petus raug ntsia rov quav rau saum tus ntoo khaub lig rau Vajtswv; tab sis koj yuav tsum ua kom tau zoo raws Vajtswv lub siab rau thaum kawg, thiab siv kom tag nrho koj lub dag zog rau Nws. Ib tug uas raug tsim tawm los yuav ua tau dab tsi sawv cev rau Vajtswv?(“Ib Tug Uas Raug Tsim Tawm Los Yuav Tsum Nyob rau ntawm Vajtswv Txoj Kev Hlub Tshua” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Vajtswv cov lus tau ua rau kuv muaj cuab kav thiab txhawb kuv lub zog. Kuv raug kev tsim txom phem heev, tab sis Vajtswv nyob nrog nraim ntawm kuv ib sab thiab Nws tau coj kuv kev nrog Nws cov lus. Kuv kuj paub tias kuv tau ntsib txoj kev ceeb laj txom nyem loj no kom Vajtswv tuaj yeem ua kuv txoj kev ntseeg kom zoo tiav log, thiab tias kuv yuav tsum tau muab lus tim khawv rau qhov tau kov yeej rauntawm tus zaj loj liab ploog hauv ntej. Yog tias kuv ntxeev siab rau Vajtswv vim ntshai txog txoj kev txom nyem ntawm cev nqaij daim tawv, ces kuv txoj sia yuav tag mus yam tsis muaj txiaj ntsig dab tsi. Qhov ntawd yuav yog ib qho kev poob ntsej poob muag loj tshaj. Kuv xav txog tag nrho cov thwj tim thiab cov yawm saub no dhau los ntev ntawm txhua tiam—lawv raug caij tsuj thiab ntsib kev tuag, tab sis lawv puav leej tuav lawv txoj kev ntseeg rau Vajtswv thiab ua tim khawv nrov nroo ntws rau Nws. Kuv raug tsim txom thiab raug ua phem los ntawm tub ceev xwm raws li Vajtswv txoj kev tso cai. Kuv lub siab mas me thiab kuv tsis tuaj yeem piv tau nrog cov neeg dawb huv ntawm txhua tiam ib qho me me kiag li, tab sis kuv mas muaj hmoov tshaj plaws uas tau muaj lub hwv tsam los hais lus tim khawv rau Vajtswv. Kuv txaus siab hlo muab kuv txoj sia los pua kev ua tim khawv khov kho rau Vajtswv, kom ua rau Vajtswv lub siab kaj siab me ntsis. Thaum xav txog Vajtswv cov lus kuj zoo li pab txo kuv txoj kev mob cev nqaij daim tawv tau me ntsis thiab. Thaum pom kuv ncaws dab ntub, tus thawj tub ceev xwm tau ntsiab nkaus kuv cov plaub hau thiab siv zog muab kuv lub taub hau rub mus rub los, thiab siv nws lub nrig ntaus kuv taub hau thiab lub hauv siab. Lawv los tsis pub kuv siv chav dej, tib yam nkaus, hais tias kuv tsis tuaj yeem siv kom mus txog thaum lub sij hawm tsim nyog tso. Thaum kuv tau mus siv chav dej kiag los, muaj ob peb tug txiv neej tub ceev xwm sawv puab chav dej thiab tham txhua yam uas liam qias. Kuv mas txaj muag tshaj. Ua rau kuv cia li xav tuag lawm xwb. Tom qab ntawd kuv xav txog cov lus no los ntawm Vajtswv tias: “Tej zaum nej txhua tus nco cov lus no: ‘Rau qhov peb txoj kev txom nyem me me no, uas tsuas yog ib nyuag pliag xwb, ua hauj lwm rau peb kom tau lub yeeb koob uas zoo tshaj plaws thiab nyob mus ib txhis.’ Nej txhua tus yeej tau hnov cov lus no ua ntej lawm, tab sis nej tsis muaj ib tug nkag siab lawv lub ntsiab tseeb. Hnub no, nej paub meej tias lawv qhov tseeb tseem ceeb tiag. Cov lus no Vajtswv yuav ua kom tiav nyob rau hauv tiam kawg, thiab yuav ua kom tiav rau cov neeg raug tus zaj loj liab ploog ntaus tsim txom nyob hauv daim av uas nws chev. Tus zaj loj liab ploog tsim txom Vajtswv thiab yog Vajtswv tus yeeb ncuab, thiab ces, nyob thaj av no, cov uas ntseeg Vajtswv yog cov raug rau kev poob ntsej muag thiab kev caij tsuj, thiab qhov tau los ces yog cov lus no tshwm sim nyob hauv nej, pab neeg no(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?). Kev qhuab qhia los ntawm Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv tias kev poob ntsej poob muag thiab raug tsim txom rau kuv txoj kev ntseeg mas yog tiv kev txom nyem txhawm rau kev ncaj ncees. Qhov ntawd yog Vajtswv txoj hmoov hlub uas muab lub hwv tsam ntawd rau kuv los ua tim khawv; qhov ntawd yog ib lub sam xeeb rau kuv. Tab sis thaum kuv hnov tias raug kev txaj muag los sis tau ntsib kev txom nyem me ntsis ntawm lub cev, ces ua rau kuv plam kuv txoj kev ntseeg Vajtswv lawm thiab haj tseem xav txog txoj kev tuag thiab. Kuv tau ntseeg ntau dhau rau yus tus kheej kom tau txais lub yeeb koob los sis kev poob ntsej poob muag. Yam lus tim khawv ntawd zoo li cas? Kuv tau txiav txim siab tias txawm qhov ntawd yog kuv txoj kev tuag los xij, kuv yuav ua tim khawv khov kho rau Vajtswv, tab sis kuvxav txog kev xaus qhov ntawd tsuas yog vim kev tiv kev txom nyom rau cev nqaij daim tawv me ntsis xwb. Tsis yog kuv tab tom tau poob mus rau ib qho kev ntxias dag ntawm Ntxwgnyoog lod? Tsis yog Ntxwgnyoog tas zog ua kom kuv ntxeev siab rau Vajtswv lod? Kuv tsis tuaj yeem tig rov qab thiab dhau los ua Ntxwgnyoog qhov kev luag thuam. Kuv yuav tsum muaj txoj sia nyob, ua tim khawv khov kho rau Vajtswv, thiab ua kom Ntswgnyoog txaj muag! Thaum kuv to taub Vajtswv txoj kev xav lawm, kuv tau hais lus taij thov li no: “Vajtswv, kuv npaj txhij yuav muab kuv tus kheej tso rau Koj ob txhais tes lawm. Txawm tias Ntswgnyoog yuav tsim txom kuv li cas los xij, kuv yuav ua tim khawv khov kho rau Koj thiab yeej tsis ntxeev siab rau Koj li. Kuv yuav ua raws li Koj tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj tseg txhua yam!” Tom qab kuv taij thov tag lawm ua rau kuv hnov muaj zog tuaj.

Rov los rau hauv chav nug, tub ceev xwm tau qhib lub khoos phis tawj uas lawv tau muab ob peb tug nkauj muam cov duab rau kuv txheeb xyuas. Lawv kuj hais tias thaj tsam li 2 teev yav tsaus ntuj, thaum lub Ib Hlis Ntuj hnub tim 24, lawv tau ntes cov kwv tij thiab cov nkauj muam nyob rau ntawm ob peb thaj chaw uas sib txawv. Qhov ntawd yog ib qho kev ua hauj lwm sib koom tes. Ua rau kuv npau taws tshaj. Thaum pom tias kuv yuav tsis qhia, lawv thiaj li tau hem thiab ntxias dag kuv, hais ntau yam xws li tias, “Peb twb paub txog nej tag lawm. Tsis tas siv kev tawm tsam li. Lwm tus puav leej qhia tag lawm, yog li qhov ntawd yuav zoo dab tsi yog koj pheej uv tuav lawv tej txiaj ntsig mus ntxiv? Txawm tias tam sim no peb tso koj mus los, koj pawg ntseeg yuav tsis cia koj rov qab mus rau hauv lawm. Yuav tsum ntse ma—qhia rau peb seb leej twg yog cov thawj coj loj thiab cov nyiaj hauv pawg ntseeg muab khaws cia rau qhov twg. Ces peb mam li coj koj mus tsev kom mus ncav lub sij hawm noj peb caug Xyoo Tshiab”. Kuv tseem tsis tau hais ib lo lus li, yog li lawv thiaj nthe rau kuv tias, “Yog koj tsis qhia peb tias pawg ntseeg cov nyiaj nyob rau qhov twg, ces peb yuav muab koj hle khaub ncaws, muab koj dai rau saum lub qab nthab thiab ntau kom koj ntshav los liab vog ntag ho. Peb yuav saj qhov ntawd ib feeb zuj zus.” Thaum hnov li no ua rau kuv ntshai. Kuv pom tau tias cov niag dab phem ntawd muaj peev xwm ua tau txhua yam thiab kuv tsis paub tias xyov kuv puas thev tau qhov ntawd li. Kuv kawg kev lawm thiab kuv tsis paub tias lawv yuav ua li cas rau kuv nyob rau hmo ntawd. Tau ntsib kev ntshai thiab kev tu siab zaum tas zaum tuaj, ua rau kuv cia li tsis muaj kev cia siab dab tsi li lawm. Kuv thiaj maj nroos los taij thov Vajtswv thiab thov Nws txoj kev tiv thaiv. Tom qab kuv taij thov tag lawm li kuv thiaj xav txog Vajtswv cov lus no tias: “Thaum tib neeg npaj txhij yuav muab lawv txoj sia fij lawm, ces txhua yam cia li rais los ua tej yam me me tsis tseem ceeb lawm xwb, ces tsis muaj leej twg yuav ua tau li cas rau lawv li lawm. Dab tsi tseem ho tseem ceeb tshaj txoj sia lawm thiab? Yog li ntawd, Ntxwgnyoog tsis muaj cuab kav yuav ua tau dab tsi ntxiv rau hauv tib neeg lawm, tsis muaj ib yam dab tsi uas nws ua tau rau tib neeg li lawm. Txawm hais tias, nyob rau ntawm lub ntsiab lus ntawm lub ‘cev nqaij daim tawv’ yeej tau hais tias lub cev nqaij daim tawv raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, los yog tib neeg rau siab tiag tiag, thiab tsis raug Ntxwgnyoog caij tsuj lawm, ces tsis muaj leej twg yuav ua tau li cas rau lawv li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 36). Dhau los ntawm kev qhuab qhia ntawm Vajtswv cov lus kuv thiaj li to taub tias tias kuv mas ntshai txog kev txaj muag thiab kev tuag tshaj plaws li. Ntxwgnyoog tab tom tuav kuv txoj kev qaug zog los ua kom kuv ntxeev siab rau Vajtswv. Qhov ntawd yog nws qhov kev ntxias dag. Yog tias kuv tuaj yeem muab tau kuv txoj sia rau lawm, ces qhov ntawd xwb kuv tseem muab tsis tau thiab lod? Kuv kuj pom tias lawv txoj kev coj li ntawd rau kuv mas tsis ua rau kuv txaj muag li, tab sis qhov ntawd mas tsuas yog ua rau tub ceev xwm phem thiab ntxim ntxub xwb. Kuv lub cev qaij daim tawv tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Kuv txaus siab hlo los muab kuv txoj sia txi ua tim khawv rau Vajtswv thiab ua kom Ntxwgnyoog txaj muag. Kuv paub tias qhov ntawd thiaj li yuav muaj txiaj ntsig yog tias kuv tuaj yeem muab lus tim khawv rau Vajtswv tau, ces kuv yuav tsis cia txoj sia nyob tau yam tsis muaj txiaj ntsig. Thaum xav li no, kuv thiaj li tsis hnov ntshai ntxiv lawm. Ua rau kuv muaj lub zog thiab txoj kev ntseeg puv npo lawm.

Nyob rau yav tav su dua thaj tsam li 1 teev tav su, kuv lub plawv tau pib dhia ceev thiab ua rau kuv ua pa nyuaj. Hnov kuv ob sab ceg tsis muaj zog thiab kuv tau vau rau hauv av. Thaum pom kuv zoo li ntawd, lawv tsuas hais tias, “Txhob ua zoo li koj twb yuav tuag ma. Peb tseem tsis tso koj mus li os. Pawg Kws Saib Xyuas Tim Tsev Loj hais tias yog tias peb ntau ib tug neeg ntseeg kom tuag kiag los qhov ntawd yeej tsis muaj teeb meem li. Yim tuag ib tug ntxiv ces yim tsawg ib tug neeg ntseeg xwb! Peb tsuas yog khawb kiag ib lub qhov ces muab koj lub cev pov rau hauv xwb. Tsis muaj leej twg yuav paub li”. Tom qab ntawd lawv pom kuv tsis taus tiag tiag li lawm, thiab ntshai tsam kuv tuag thiab lawv yuav poob lawv txoj kev ua tus coj, lawv tau coj kuv mus rau tim tsev kho mob txhawm rau tshuaj xyuas. Tus kws kho mob tau hais tias kuv lub zog tag lawm ces thiaj li ua rau muaj teeb meem rau lub plawv. Nws tau hais tias kuv yuav tsum tau noj zaub mov thiab so. Tab sis lawv tsis quav ntsej txog qhov kuv yuav ciaj los sis yuav tuag li. Tau li ib nrab teev tom qab ntawd thaum rov los tim tsev kho mob los, lawv tau muab kuv xauv tes rau cov las hlau dua. Thaum pom tias lawv qhov ua phem nyaum ntawd mus tsis txog qhov twg li, lawv thiaj li pauv los hais cov lus nug mos muag zog qub. Ib tug ntawm cov tub ceev xwm tau hais rau kuv ua lub suab mos muag ntxias dag tias nws yuav tsis tawm tsam rau txoj kev ntseeg tus Tswv, thiab nws pog yog ib tug neeg Khixatia. Nws kuj tau hais tias nws tsis tau muaj hluas nkauj, thiab pom tias kuv zoo nkauj npaum li cas, nws xav kom ntsib ib tug hluas nkauj zoo li kuv. Tom qab ntawd lwm tus txiv neej tau hais tias, “Txawm tias koj tsis xav txog koj tus kheej, los xav txog koj niam koj txiv. Twb yuav txog Xyoo Tshiab Suav lawm thiab txhua tus neeg yuav tau nyob nrog lawv tsev neeg. Tab sis koj nyob ntawm no tiv kev tsim txom. Koj niam koj txiv yuav tu siab heev yog tias nkawv paub”. Lwm tus tub ceev xwm tau hais txuam ntxiv tias, “Kuv muaj ib tug me nyuam hnub nyoog li koj thiab kuv tsis xav pom koj raug tsim txom rau txoj kev no ib yam. Tsuas yog qhia rau kuv tias koj xav tau dab tsi xwb—ces kuv yuav txiav kiag ntawm no ntag. Kuv kuj tuaj yeem pab koj nrhiav kom tau hauj lwm ua. Koj tuaj yeem qhia dab tsi los tau uas koj paub ntawd rau kuv”. Thaum pom lawv tus cwj pwm ua txuj qhuas li no mas ua rau kuv xav nthuav, ces kuv xav txog Vajtswv cov lus tias: “Nej yuav tsum txhob tsaug zog thiab tos ntsoov txhua lub sij hawm, thiab nej yuav tsum thov Vajtswv ntawm Kuv lub xub ntiag kom ntau tshaj no. Koj yuav tsum paub txog Ntxwgnyoog cov phiaj xwm uas tshaj lij thiab ntau txoj hau kev dag ntxias, paub txog cov ntsuj plig, paub txog tib neeg, thiab muaj cuab kav paub txhua hom tib neeg, cov xwm txheej, thiab ntau yam(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 17). Ntxwgnyoog tas zog siv kuv tej kev xav thiab qee qhov kuv nyiam los ntxias dag kuv, los sim kuv siab kom ntxeev saib rau Vajtswv. Qhov ntawd mas tsis paub txaj muag thiab ntxim ntxub tshaj! Kuv paub tias kuv yuav tsis poob rau Ntxwgnyoog tej kev ntxias dag lawm. Tom qab ntawd, txawm lawv tau hem thiab tau ntxias dag kuv li cas los xij, kuv tsis hais ib lo lus li lawm. Lawv nkag los ua tsheej pab muaj li ntawm rau los sis xya leej nyob rau ib zaug twg, lawv tau sib hloov nto nug kuv ntev txog yim hnub yim hmo. Lawv tau siv kev hem, kev hawv, thiab kev tsim txom kom kuv lees los qhia lawv, tab sis lawv tsis tau ib yam dab tsi los ntawm kuv li. Thaum kawg, ib tug ntawm cov tub ceev xwm tau hais tias, “Koj muaj kev ruaj siab yam tsis txaus ntseeg li, koj tus Vajtswv zoo tshaj”. Thaum hnov li no ua rau kuv zoo siab heev—kuv tau pom Ntxwgnyoog txaj muag thiab swb lawm.

Tom qab ntawd lawv tau coj kuv mus rau tim ib lub chaw kuaj. Thaum kuv mus txog tod lawm, ib tug tub ceev xwm poj niam tau siv ib lub tshuab soj ntsuam los tshuaj xyuas kuv thoob plaws. Thaum kuv mus rau hauv chav kaw lawm, tag nrho cov neeg raug txim ntsia kuv yam nyaum heev, thiab cov neeg saib xyuas neeg raug txim tau txhob lawv, hais tias, “Nov yog ib tug ntawm lwm tus neeg ntseeg thiab. Yuav tsum saib xyuas nws ‘kom zoo’.” Ua ntej kuv yuav tau kuv qhov chaw nyob, ib tug neeg raug txim tau hais kom kuv mus da dej txias, thiab ua rau kuv tshee hnyo vim tias lawv tau ntov cov dej txias hauv lub dab dej txias rau kuv lub tas lub tuaj. Lwm tus neeg raug txim nyob ib sab tsuas luag zom zaws xwb. Kuv yuav tsum tau nqa ntau caum thoob dej txhua hnub los mus ntxuav chav dej thiab tu kom huv si, thiab thaum lub sij hawm noj mov lawv txhob txwm muab zaub mob tsawg rau kuv. Yeej ua rau kuv tsis hnov xaus li. Thaum tsaus ntuj, lawv tau siv zog ncaw kuv sab phab ntsa txaj heev yog li kuv tsaug tsis taus zog. Qhov ntawd tau ua rau kuv ntshai thiab kuv lub plawv dhia ceev. Qhov ntawd mas txaus ntshai kawg. Tom qab ntawd lawv muab kuv pw ib leeg rau ntawm av pua pob zeb, uas no txias zias. Tsis tas li ntawd xwb, cov niag neeg saib xyuas tau txhob tus thawj coj neeg raug txim thiab ib cov neeg raug txim uas tua neeg kom los tsim txom kuv, thiab cov tub ceev xwm tau nug kuv tas li thiab hem kuv, hais tias, “Koj yog ib tug neeg ua txaum nom tswv. Tsis muaj leej twg yuav quav ntsej txawm tias koj yuav tuag los xij. Yog koj tsis hais tawm los, peb yuav muab koj kaw hauv no yam tsis muaj hnub kawg. Tsis txhob suav tias yuav muaj hnub tau tawm mus li os!” Thaum hnov li ntawd lawm ua rau kuv ntshai kawg. Kuv raug tsim txom txhua hnub hauv plaub lub hlis ntawd thiab kuv tsis tuaj yeem tiv taus mus ntxiv lawm. Kuv tsis paub xyov yuav xaus rau thaum twg li. Kuv hnov tau tias kuv tsis muaj dag zog tiv mus ntxiv. Kuv hnov qaug zog tiag tiag li lawm. Kuv tsuas xav tuag lawm xwb es thiaj li khiav dim txoj kev mob no. Ces kuv tau thov rau Vajtswv rau kuv qhov mob, thiab tau quaj nyiav thaum kuv tau thov Vajtswv. Kuv tau xav tias Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv tau li cas, los rau hauv lub tiaj teb los nthuav tawm qhov tseeb thiab cawm tib neeg. Ua rau kuv zoo siab xyiv fab rau txoj kev ywg dej thiab kev yug ntawm Vajtswv cov lus tab sis ua ntej kuv yuav ncaim lub tiaj teb no mus mas kuv yuav tsum tau pauj Vajtswv txoj kev hlub tso. Kuv muaj kev txhaum thiab kev khuv xim puv npo; Kuv hnov ntshai, zoo li muaj ib yam chob kiag kuv lub plawv. Tom qab ntawd kuv tau xav txog Vajtswv cov lus no tias: “Vim yog li ntawd, nyob rau lub sij hawm kawg nej yuav tsum ua tim khawv rau Vajtswv. Tsis hais nej txoj kev txom nyem yuav loj npaum li cas, koj tsim nyog taug kev mus kom txog thaum kawg, thiab kom kawg koj tus pa, koj yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv thiab ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua; tsuas yog qhov no xwb thiaj yog kev hlub Vajtswv tiag tiag, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj yog qhov kev ua tim khawv muaj zog thiab zoo kawg nkaus(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub). “Vim koj yog tib neeg, koj yuav tsum muab koj tus kheej fij rau Vajtswv thiab thev taus txhua yam kev txom nyem! Koj yuav tsum zoo siab thiab lees txais ib qho kev txom nyem me me uas koj tau ntsib rau niaj hnub no thiab ua ib lub neej muaj nuj nqis, zoo ib yam li Yauj thiab Petus. … Nej yog cov neeg uas caum raws txoj hau kev yog, cov uas nrhiav kev tsim kho. Nej yog cov neeg uas sawv los hauv haiv neeg ntawm tus zaj loj liab ploog, cov uas Vajtswv hu ua cov ncaj ncees. Qhov ntawd tsis yog lub neej muaj nuj nqis tshaj plaws los?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyaum Ua Raws (2)). Kuv hnov txaj muag tiag tiag thaum ntsib Vajtswv cov lus no. Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv thiab los rau hauv lub tiaj teb los nthuav tawm qhov tseeb ntau tshaj rau peb txoj kev noj kev haus, thiab tam sim no Nws xav tau tib neeg los ua tim khawv rau Nws, tab sis kuv tseem xav khiav kom dim kev tuag dhau los ntawm qhov xwm txheej ntawd, vim hais tias tsuas yog kuv tau ntsib tau pom kev poob ntsej poob muag me ntsis xwb, vim hais tias kuv cev nqaij daim tawv raug txom nyem xwb. Qhov ntawd tsis yog kev mloog hais tiag. Tsis yog qhov ntawd tig tawm tsam Vajtswv lod? Kuv tau xav txog qhov Yauj tau poob txhua yam tsav thiab nws cov me nyuam, nws tau ntsib kev tsim txom ntawm kev muaj mob, tab sis nws yeej tsis tau liam Vajtswv li. Nws pheej qhuas Vajtswv lub npe thiab nws tau zwm rau Vajtswv. Nws tau ua ib tug tim khawv muaj suab npe rau Vajtswv. Thiab dhau los ntawm txhua tiam, cov thwj tim thiab cov yaj saub tau fij lawv txoj sia thiab tau poob lawv tej roj ntsha rau Vajtswv. Kuv txaus siab xyiv fab tshaj plaws los ntawm Vajtswv, tab sis qhov kuv tau fij rau Nws yog dabtsi? Kuv mas qia dub tshaj thiab ntxim ntxub heev, thiab kuv tsis ua neej raws li tus nqi uas Vajtswv tau them rau kuv li. Kuv yeej tsis tsim nyog raug hu ua tib neeg li lawm! Kuv tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv qhov lees txim hloov dua siab tshiab thiab hais lus taij thov, hais tias, “Aus Vajtswv, kuv tau ua tsis yog lawm. Kuv yuav tsum tsis txhob xav txog txoj kev tuag. Kuv xav ua zoo li Yauj, zoo li Petus, thiab txawm kuv yuav ntsib dab tsi los xij, kuv xav ua tim khawv khov kho rau Koj”. Kev thov Vajtswv tau muab lub zog rau kuv los tiv yam uas yuav tshwm sim rau yav tom tej. Tsis ntev tom qab ntawd, tus coj neeg raug txim raug xav mus nyob hauv kuaj los pw nws lub txim thiab ob peb tug raug xa nkag los, lawv tau pib saib xyuas kuv lawm. Lawv tau faib qee yam khoom uas tsim nyog rau kuv txhua hnub thiab muab tej khaub ncaws rau kuv raws lub caij nyoog. Kuv thiaj li paub tias qhov no yog Vajtswv txoj kev coj kev qhia thiab txoj kev npaj tseg. Zoo kiag li qhov hais rau hauv Vajtswv cov lus tias: “Ib yam twg thiab txhua yam, tsis hais ciaj los sis tuag, yuav hloov, pauv, ua dua tshiab, thiab yaj ntshis mus raws li Vajtswv tej kev xav. Qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tswj fwm tag nrho txhua yam(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia).

Tom qab ntawd, kuv tau ntsib ib tug viv ncaus nyob hauv lub tsev kaw neeg. Qhov ntawd mas ua rau kuv sov siab tiag tiag li. Wb tau theej Vajtswv qee cov lus yam tsis pub leej twg paub los sib txhawb thiab sib qhia ib leeg rau ib leeg. Hnov kuv lub siab puv npo thiab zoo siab hlo. Tom qab ntawd muaj ib hnub nyob rau thaum Lub Cuaj Hli Ntuj, tub ceev xwm tau nkag los nug kuv dua. Lawv tau yees kuv li duab kiag thaum kuv nkag mus txog hauv chav nug thiab lawv hais tias lawv yuav siv daim duab los tso rau saum huab cua thiab nrhiav kuv tus kheej. Lawv tau hem rau kuv, hais tias, “Koj li teeb meem mas nyuam qhuav pib xwb. Txhob xav tias yuav tau tawm mus! Tsoom Fwm Koom Tsham txoj cai rau cov ntseeg Vajtswv tau hloov lub txim ib-xyoos mus rau lub txim peb-xyoos lawm, thiab lub txim peb-xyoos mus ua lub txim xya-xyoo lawm. Lawv tuaj yeem ntau cov ntseeg Vajtswv kom tuag tau ywj siab thiab tsis muaj leej twg yuav lav ris txog qhov ntawd li. Peb mam tos saib seb koj yuav thev tau ntev npaum li cas.” Thaum pom qhov ua phem thiab ntxim ntxub ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau ua rau kuv haj yam ntxub niag dab phem Ntswgnyoog ntau ntxiv. Kuv yeej tsis yeem swb thiab ntxeev siab rau Vajtswv li. Kuv tau hais rau lawv yam npau taws vog tias, “Nej hnov qab txog qhov ntawd lawm. Kuv tsis muaj kev npaj yuav tawm mus li. Tsuav yog kuv tuaj yeem paub txog Vajtswv thiab ua tim khawv khov kho rau tus Tswv Tsim mus tag kuv lub neej txoj sia xwb, ces qhov ntawd yuav muaj txiaj ntsig lawm, txawm hais tias kuv tuag nyob rau ntawm no los xij!” Tom qab ntawd ua rau tub ceev xwm tau tawm mus yam npau taws kawg li.

Kuv raug tso tawm los thaum Lub Kaum Ib Hlis Ntuj xyoo 2013, tom qab tau 10 lub hlis raug kaw tsis raws kev raws cai los ntawm cov tub ceev xwm. Txawm tias kuv raug kev txom nyem ntawm cev nqaij daim tawv nyob rau hauv kuv qhov kev ntsib kev pom ntawm qhov raug ntes los ntawm Tsoom Fwm Koom Tsham los xij, Vajtswv cov lus tau qhuab qhia kuv nyob rau txhua sij hawm, tau coj kuv kev los kov yeej Ntxwgnyoog tej kev sim siab thiab ua tim khawv khov kho. Kuv tau ntsib tau pom lub hwj chim thiab qhov muaj cai tiag tiag ntawm Vajtswv cov lus lawm thiab ua rau kuv txoj kev ntseeg Vajtswv loj hlob. Kuv kuj tau pom tseeb Tsoom Fwv Koom Tsham Suav lub ntsiab tseeb uas phem ntawm kev ntxub Vajtswv thiab ua Nws tus yeeb ntsuab. Kuv thiaj li tig nrab qaum rau qhov ntawd thiab tsis lees txais yuav qhov ntawd li lawm, thiab txiav txim siab khov kho caum raws Vajtswv qab. Ua tsaug Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply