Kuv Muaj Hmoov tau Ua Dej Num rau Vajtswv

February 4, 2022

Sau los ntawm Kwbxev, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Vajtswv ua tib neeg kom zoo tshaj plaws tiav tau los ntawm txoj hau kev twg? Nws ua kom tiav tau los ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vajtswv tus yam ntxwv tseem ceeb yog muaj kev ncaj ncees, kev chim siab, muaj meej mom tshaj, kev txiav txim, thiab lus foom phem, thiab Nws ua tib neeg kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws kev txiav txim(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub). “Ua ntej lub sij hawm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num, tib neeg tsis tau nkag siab dab tsi txog kev tshawb nrhiav txoj sia, kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi, los sis lub tswv yim ntawm Vajtswv tes hauj lwm yog dab tsi, thiab nws tsis nkag siab tias Vajtswv tes hauj lwm tuaj yeem sim tib neeg siab tau. Txij ntua lub sij hawm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num los txog niaj hnub no, tib neeg tau pom Vajtswv tes hauj lwm tias zoo kawg nkaus—nws yog ib yam nyuaj uas tib neeg yuav nkag siab tau. Tib neeg tsis muaj peev xwm xav tau tias Vajtswv ua hauj lwm li cas los ntawm qhov siv nws lub hlwb, thiab nws kuj pom tias nws lub siab me npaum li cas thiab pom txog nws txoj kev tsis mloog lus. Thaum Vajtswv tau foom phem rau tib neeg, nws vim yog txhawm rau kev ua kom tiav, Nws tsis tau muab tib neeg pov mus rau qhov tuag. Txawm tias Nws tau foom phem rau tib neeg, Nws tau ua li ntawd los ntawm cov lus, thiab Nws cov lus foom phem tsis tau poob rau tib neeg tiag tiag, qhov Vajtswv tau foom phem ntawd yog kev tsis mloog lus ntawm tib neeg xwb, thiab Nws cov lus foom phem kuj tsuas hais ua kom ua tau tib neeg zoo tshaj plaws xwb. Tsis hais Vajtswv txiav txim rau tib neeg los sis foom phem rau tib neeg, ob qho no ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws: Ob qho no yog ua rau kom muaj kev zoo tshaj plaws uas daws tej kev tsis huv hauv tib neeg xwb. Dhau los ntawm cov hau kev no ua kom tib neeg tau txais kev tsim kho kom zoo, thiab txhab yam tsis muaj nyob rau hauv tib neeg kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws cov lus thiab tes hauj lwm. Txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm—tsis hais cov lus hnyav, los sis kev txiav txim, los sis kev rau txim—tsuas ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb, thiab yog qhov zoo tsim nyog lawm. Vajtswv tsis txeev ua hauj lwm li no nyob rau ntau tiam dhau los li qhov no; hnub no, Nws ua hauj lwm rau hauv nej kom nej thiaj yuav txaus siab rau Nws lub tswv yim. Txawm tias nej tau ntsib kev mob nyob hauv nej lub siab los, nej lub siab nyob ruaj khov thiab muaj kev thaj yeeb; nws yog nej txoj koob hmoov uas muaj cuab kav txaus siab nyob rau Vajtswv tes hauj lwm ntawm theem no. Tsis hais nej yuav muaj cuab kav tau txais dab tsi nyob rau yav tom ntej, yam uas nej pom ntawm Vajtswv tes hauj lwm hnub no yog txoj kev hlub. Yog tib neeg tsis muaj kev paub txog Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev tsim kho kom zoo, nws tej kev ua thiab tus cwj pwm yeej yuav ib txwm nyob tau tsis tob, thiab nws tus yam ntxwv yuav ib txwm tsis hloov pauv li. Qhov no puas suav tau tias raug Vajtswv muab tau lawm?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub). Vajtswv cov lus no txhawb siab rau kuv tiag tiag. Kuv tuaj yeem hnov tias Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas tag nrho yog cawm thiab yaug tib neeg kom dawb huv. Kuv cheem tsis tau tab sis xav txog qhov kev sim siab xub thawj tshaj uas kuv tau dhau los tom qab kev lees txais Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg, uas yog kev sim siab ntawm cov neeg ua dej num.

Muaj ib hnub thaum lub Ob Hlis Ntuj Xyoo 1991, kuv tau mus koom ib qho kev sib sau ua ke li ib txwm muaj thaum ib tug kwv tij hais rau peb yam zoo siab hlo tias, “Vajntsujplig tau hais cov lus qhia!” Cov kwv thiab cov nkauj muam txawm pib nyeem: “Kev qhuas tau los txog rau ntawm lub roob Xi-oo lawm thiab Vajtswv lub chaw nyob thiaj tau tshwm los. Lub npe dawb huv uas muaj yeeb koob, tau qhuas los ntawm txhua haiv neeg, mus thoob plaws qhov txhia chaws. Ab, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Tus Thawj Coj ntawm lub qab ntuj khwb, Khetos ntawm tiam kawg—Nws yog Lub Hnub ci ntsa iab uas tawm saum Roob Xi-oo tuaj, uas muaj meej mom siab tshaj thiab loj tshaj plaws txhua yam hauv lub qab ntuj khwb …” “Koj tau tsim ib pawg kov yeej thiab tau ua tiav hlo Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg. Tag nrho txhua haiv neeg yuav nce mus rau pem lub roob no. Tag nrho txhua haiv neeg yuav txho caug rau ntawm lub zwm txwv xub ntiag! Koj yog tib tug thiab tus tseem Vajtswv nkaus xwb thiab Koj tsim nyog tau yeeb koob thiab hwm heev. Tag nrho lub yeeb koob, kev qhuas, thiab lub hwj chim yog lub zwm txwv li!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 1). Txawm tias kuv tsis to taub qhov no tag nrho nyob rau lub sij hawm no los xij, thaum kuv hnov qhov ntawd, kuv xav tias qhov ntawd mas tshwj xeeb tiag tiag, txhawb siab tiag tiag, thiab tib neeg tsis tuaj yeem hais tej lus zoo li ntawd. Kuv ruaj siab tias cov lus no yog los ntawm Vajtswv los, tej ntawd yog cov lus hais ntawm Vajntsujplig. Tom qab ntawd, ib tshooj dhau ib tshooj ntawm tus Vajntsujplig cov lus raug xa los rau peb pawg ntseeg txhua lub sij hawm, cov lus uas tau nthuav tawm ntau qhov tseeb ntawm kev ntseeg thiab tej yam zais ntsis ntawm phau Vajluskub, thiab kuj tau qhib txoj kev rau peb xyaum ua qhov tseeb thiab to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia. Nyob rau lub sij hawm ntawd, peb muaj kev sib sau ua ke yuav luag txhua hnub los nyeem Vajntsujplig cov lus. Qhov ntawd mas txhawb nqa thiab yug peb lub siab heev. Txhua tus muaj kev xyiv fab thiab kev zoo siab thiab hnov tias tau txais koob hmoov ntau heev. Peb txhua tus xav tias peb yog cov ua ntej tshaj uas raug tsa sawv ntawm Vajtswv xub ntiag, tias peb yog cov muaj yeej uas Vajtswv tau ua, tias peb yuav muaj ib lub chaw koom rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej, thiab peb yuav phim to txais Vajtswv tej lug cog thiab tej koob hmoov. Muaj kev ntseeg puv npo, peb puav leej muab peb tus kheej fij rau Vajtswv. Qee leej vwm ntsuav rau kev qog raws Vajntsujplig cov lus, qee leej muab tej ntawd coj los ua paj nruag ntaus ua tej suab nkauj. Lub caij nyoog thaum ntawd peb kuj tseem muaj teeb meem ntau heev, muaj ob peb tus kwv thiab nkauj muam raug ntes thaum nyob hauv kev sib sau ua ke. Kuv tsis tau tais caus los sis ntshai, tiam sis tseem muab kuv tus kheej fij rau Vajswv tsis tseg.

Thaum kuv muaj tej kev cia siab puv npo txog qhov tau txais koob hmoov thiab nkag mus rau lub lub teb chaw saum ntuj ceeb tsheej lawm, Vajtswv tau hais cov lus tshiab thiab coj peb mus rau hauv kev sim siab ntawm cov neeg ua dej num. Muaj ib hnub thaum lub Kaum Hli Ntuj kuv tau txais lus ceeb toom kom mus sib sau ua ke hauv ib pawg ntseeg nyob deb li 25 mais kev los mus suav sau cov lus hais tawm tshiab los ntawm Vajntsujplig. Kuv xav tias yuav muaj xov xwm zoo, yog li kuv thiaj zoo siab hlo nce tsheb thiab caij kuv lub tsheb kauj vab mus tim qhov chaw sib sau ua ke, xav tias yuav hnov hu lub suab nkauj yau yau thiab muaj dag zog puv npo. Ua rau kuv ceeb, thaum kuv mus txog kuv pom kuv cov kwv thiab cov nkauj muam muaj teeb meem thiab txhua tus taub hau dai ncuv. Muaj ib tug kwv tij tau hais rau kuv tias, “Vajntsujplig tau hais ib cov lus. Vajtswv hais tias peb puav leej yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num.” Ib tug muam tau hais kua muag ntws si tias, “Peb puav leej yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num. Cov tib neeg Suav yog cov npaj dej num thiab peb yuav tsis tau txais ib qho koob hmoov dab tsi kiag li.” Kuv yeej tsis ntseeg tias muaj tseeb tiag. Kuv maj nroos los mus nyeem Vajntsujplig cov lus, thiab tau nyeem qhov no los ntawm Vajtswv tias: “Hauv Suav Teb, tsis suav nrog Kuv cov tub hlob thiab Kuv cov neeg, tag nrho lwm cov ces yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog thiab yuav tsum raug muab pov tseg. Nej txhua tus yuav tsum nkag siab, thaum kawg Suav Teb yog ib haiv yuav raug Kuv foom phem, thiab nrog rau qee leej ntawm Kuv cov neeg tsis muaj ib yam dab tsi tshaj li cov uas ua dej num rau Kuv cov hauj lwm yav tom ntej. Muab hais ua lwm lo lus, dhau ntawm Kuv cov tub hlob lawm, tsis muaj lwm tus li lawm—lawv puav leej yuav tsum piam sij. Tsis txhob xav tias Kuv ua heev dhau nyob rau hauv Kuv tej kev ua—qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm. Cov neeg uas raug tsim txom rau hauv Kuv txoj kev foom phem yog tej khoom uas Kuv ntxub, thiab qhov no tsis muaj hnub hloov pauv tau lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 95). Nyeem qhov no ua rau kuv xav tsis thoob. Cov neeg ua Vajtswv tes dej num raug hais ntau zaus nyob hauv Vajntsujplig cov lus, thiab kuv yeej ib txwm xav tias nws txhais tias yog cov tsis ntseeg. Tiam sis nws ho yog peb. Tau hais tseg cia tias cov tib neeg Suav yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num uas yuav raug foom phem los ntawm Vajtswv, thiab thaum lawv ua lawv qhov dej num tiav, lawv yuav raug muab pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Kuv hnov tias kuv lub cev qaug zog tag. Kuv yeej tsis tau xav dua tias kuv yog ib tus neeg ua Vajtswv tes dej num. Txoj kev ntseeg ntau lub xyoo dhau los cia li tsis muaj dab tsi li lod? Kuv tsuas tsis yog tsis tau txais koob hmoov hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej xwb, tiam sis kuv tseem yuav raug muab pov mus rau hauv qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws thiab! Kuv hnov zoo li tias kuv raug muab pov mus rau hauv qhov tsua lawm. Kuv nyuaj siab, thiab txawm pib yws. Kuv xav txog qhov kuv rau siab npaum li cas rau kuv tej kev kawm caum raws tus Tswv qab, cov tib neeg ntawm ntiaj teb thuam kuv li cas, kuv tej phooj ywg thiab tsev neeg tsis tuaj yeem to taub kuv li cas, thiab Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tsim txom ho zoo li cas thiab qhov kuv yuav luag raug ntes ob peb zaug zoo li cas, tiam sis kuv kuj tsis thaub qab, tseem muab kuv tus kheej fij thiab muab tej khoom txi mus ntxiv xwb. Kuv tau txais kev txom nyem ntau heev. Kuv xav tias kuv yuav tau nkag mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej thiab zoo siab xyiv fab rau tej koob hmoov, tiam sis tam sim no kuv yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num qis qis xwb. Kuv tsis tuaj yeem to taub txog qhov ntawd. Kuv zaum ntawd ib me ntsis thiab xyu tawm los yam tsis muab kev cia siab. Lwm cov kwv thiab cov nkauj muam taub hau dai ncuv, qee leej kuj kua muag poob, qee leej kuj pos ntsej muag thiab pib quaj nrov nrov, thiab qee leej kwv tij los haj tseem quaj nyiav nrov nrov thiab.

Tom qab qhov kev sib sau ua ke kuv rov los tsev txog tog kev, kuv yeej tsis muaj zog caij kuv lub tsheb kauj vab li lawm. Kuv xav tsis thoob tias, “Kuv yuav ua cas tuaj yeem yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num tau?” Kuv yim xav txog qhov ntawd ntau npaum li cas, kuv yim hnov tsis raug ntau npaum li ntawdces kuv tej kua muag cia li ntws tawm los. Thaum los txog tsev, kuv tsis xav ua ib yam dab tsi hlo li, thiab txawm yog thaum kuv mus kev xwb los xij, kuv yeej tsis tsa hau, tsis xav hais lus nrog ib leej twg li. Txawm yog ua pa xwb los xij yeej hnov sab kawg nkaus. Ces thaum kawg tsis yog kuv tsis tuaj yeem thim kuv tus kheej tawm ntawm kev ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num nkaus xwb tseem yuav tsis tau txais ib qho koob hmoov dab tsi li.

Ib tshooj dhau ib tshooj ntawm Vajtswv cov lus tau nthuav tawm, thiab kuv rau siab nyeem txhua qhov, cia siab tias yuav muab ib qho kev cia siab hauv Nws cov lus, tias qhov tshwm sim ntawm kuv yuav tuaj yeem hloov tau. Tiam sis tsis yog tias kuv tsis pom tej koob hmoov uas kuv cia siab rau nkaus xwb, tab sis tseem puav leej yog kev txiav txim uas hnyav tshaj. Muaj Vajtswv cov lus qee qhov uas tshwj xeeb tau hais tias: “Cov neeg uas ua txoj dej num thiab cov neeg uas yog tus dab phem tug yog cov neeg tuag uas tsis muaj tus ntsujplig lawm, thiab lawv yuav tsum raug rhuav tshem tag nrho thiab raug ua kom tshuav khoob lug lawm xwb. Qhov no yog ib qho zais npog tob ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab yog ib feem ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg uas tib neeg ntiaj teb tsis tuaj yeem piav tau; txawm li cas los xij, thaum tib lub sij hawm no, Kuv tau tshaj tawm qhov no qhib lug rau txhua tus. Cov uas tsis yog Kuv tug yog cov uas tawm tsam Kuv; cov uas yog Kuv tug yog cov uas haum nrog Kuv. Qhov no yeej hloov pauv tsis tau hlo li, thiab nws yog lub hauv paus ntsiab lus txhawb Kuv txoj kev txiav txim ntawm Ntxwgnyoog. Txhua tus yuav tsum paub lub hauv paus ntsiab lus no kom lawv thiaj li tuaj yeem pom Kuv txoj kev ncaj ncees thiab kev txiav txim ncaj ncees. Txhua tus uas los ntawm Ntxwgnyoog los yuav raug txiav txim, raug hlawv, thiab dhau mus ua hmoov tshauv kom tag. Qhov no, kuj ib yam nkaus, yog Kuv qhov kev chim siab, thiab los ntawm Kuv tus moj yam no raug ua rau pom meej ntxiv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 108). “Tom qab kev ua dej num rau Kuv hnub no lawm, lawv txhua tus yuav tsum tau tawm mus! Tsis txhob tos hauv Kuv tsev yam tsis muaj qab hau; cia li nres koj qhov tau txais dawb yam tsis muaj kev txaj muag! Cov uas yog Ntxwgnyoog tug puav leej yog cov tub ntawm tus dab phem, thiab yuav raug piam sij mus tag ib txhis(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 109). Tau pom Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev foom phem rau cov neeg ua Vajtswv tes dej num, kuv txoj kev cia siab ploj tag nrho thiab hnov tau tias kuv poob ncaj qha mus hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws tiag tiag li lawm. Kuv yeej tsis paub piav li cas txog qhov kev hnov txom nyem no li. Kuv xav hais tias kuv los rau Vajtswv puag tau li cas, nyob hauv Nws txoj kev hlub, tiam sis tam sim no kuv raug muab pov tseg lawm, raug rau txim thiab raug foom phem los ntawm Vajtswv, raug cuam mus rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws lawm. Kuv raug tsau hauv txoj kev tsim kho kom zoo ntawm kev txom nyem ces cia li rhais xav phem lawm. Kuv yeej tsis muaj zog los taij thov, mloog cov nkauj, los sis nyeem Vajtswv cov lus li lawm. Kuv txawm pib tu siab rau txhua yam uas kuv tau muab tso rau thiab tau txi ua ntej ntawd lawm. Yog kuv paub tias nws yuav zoo li ntawd, ntshe kuv yuav coj tus kheej tawm mus, tiam sis tam sim no kuv tsis tshuav dab tsis li lawm. Yog tias kuv tej phooj ywj tsis ntseeg thiab tsev neeg paub tias kuv tig ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num ces thaum kawg yuav tes dawb tes npliag, lawv yuav tsis thuam kuv yam tsis muaj chaw xaus li lod? Kuv yuav tuaj yeem tshwm ntsej muag tau li cas? Kuv yuav tuaj yeem ua dab tsi tau? Thaum kuv xav txog qhov ntawd, kuv hnov tsis txaus siab tiag tiag. Xav txog kuv txoj kev ntseeg ntau xyoo dhau los, txawm tias kuv tau txais kev txom nyem me ntsis lawm los xij, kuv tseem txaus siab xyiv fab heev rau txog Vajtswv txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov. Niaj hnub nim no kuv raug tsim tsa los ntawm Vajtswv los mus hnov Nws cov lus tshiab, thiab kuv tau kawm paub ntau qhov kev zais ntsis thiab qhov tseeb. Kuv tsis tuaj yeem ncaim ntawm Vajtswv mus txawm yuav muaj teeb meem dab tsi los xij.

Thaum peb tab tom nyob hauv kev mob, peb tau nyeem Vajtswv cov lus rau thaum tuaj sib sau ua ke: “Kuv tsuas xav kom nej muab tag nrho nej lub zog rau Kuv nrog tag nrho nej lub siab thiab lub hlwb, thiab ua qhov zoo tshaj plaws ntawm nej lub peev xwm. Txawm hais tias yuav yog hnub no los sis tag kis, txawm hais tias koj los yog ib tug neeg uas muab kev pab cuam rau Kuv los sis ib tug neeg tau txais cov koob hmoov, koj yuav tsum siv koj lub zog tag nrho rau Kuv lub teb chaws. Nov yog lub luag hauj lwm uas txhua tus neeg uas tsim los yuav tsum tau ua, thiab nws yuav tsum ua kom tiav thiab siv raws li txoj hau kev no. Kuv yuav tsa ib puas tsav yam los ua dej num rau Kuv lub teb chaws uas zoo nkauj kom tshiab tas li, thiab ua rau Kuv lub tsev muaj chaw sib raug zoo thiab koom ua ib pawg. Tsis muaj ib tug twg yuav raug tso cai los tawm tsam Kuv, thiab tus twg uas ua li ntawd yuav tsum raug rau txim thiab raug foom tsis zoo(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 100). Tus thawj coj ntawm pawg ntseeg nyob rau lub sij hawm ntawd kuj tau faib qee qhov kev sib qhia ntawm tus kwv tij uas nyob theem Siab Dua. “Coob leej tib neeg xav tias nws yog ib yam txaj muag rau kev ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num, tiam sis qhov ntawd mas tsis raug li lawm. Qhov peb tuaj yeem ua tej dej num rau Vajtswv niaj hnub nim no yog qee yam uas raug npaj tseg los ntawm Nws lawm, thiab ntau tshaj ntawd, peb raug xaiv los ntawm Vajtswv kom ua li ntawd. Qhov tseeb tiag, kev tau ua dej num rau tus nyob siab tshaj plaws thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus mas yog ib lub yeeb koob uas zoo tshaj! Peb yog cov tib neeg uas raug kev qias vuab tsuab tob heev los ntawm Ntxwgnyoog, thiab ntawm Vajtswv xub ntiag, peb puav leej yog yam raug tsim los me me xwb. Leej twg thiaj phim ua dej num rau Vajtswv ma? Ntxawm tias txhua tus tib neeg los xij, peb puav leej yog cov Vajtswv xaiv los ua dej num rau Nws. Peb tau txais ntau heev, thiab nws yog ib qhov kev tsim tsa uas zoo tshaj los ntawm Vajtswv. Qhov no yog lo lus uas ncaj ncees tshaj plaws, thiab yog peb tsis tuaj yeem nkag siab txog qhov ntawd, ces peb khav theeb tshaj txhua lub laj thawj lawm. Hais dawb paug tias, Vajtswv tau tso cai rau peb—peb cov uas tsis muaj qhov thooj li kev ua neeg li—los mus ua dej num rau Nws; txawm li cas los xij, koj puas paub tias, Nws tau poob ntsej poob muag ntau npaum li cas lawm? Txhua hnub Nws ntsib cov tib neeg qias vuab tsuab zoo ib yam li peb tus kheej, tiam sis ntawm peb puas muaj leej twg tau xav txog qhov kev poob ntsej poob muag loj tshaj uas Vajtswv tau txais ma? Peb ib txwm ntxeev siab tawm tsam Nws thiab cov nyom Nws, peb txiav txim Nws los ntawm peb tus kheej tej kev xav phem thiab tej kev xav, thiab peb ua rau Nws lub siab puas ntsoog. Vajtswv tau txais kev txom nyem npaum li cas? Hais raws qhov tseeb, peb tus moj yam mas qias vuab tsuab puv npo, thiab thaum peb ua dej num rau Nws, peb yeej ua tsis tau raws li Nws tej kev cheem tsum. Nrog rau tus cwj pwm zoo li ntawd, peb yeej tsis phim ua tej dej num rau Vajtswv li. Peb yuav tuaj yeem phim ua Nws cov tib neeg tau li cas?” Thaum hnov qhov no lawm tau ua rau kuv tsim dheev. Vajtswv yog tus Tswv Tsim, thiab Nws nyob siab tshaj. Kuv yog neeg qis heev thiab me me xwb, qhov muaj cuab kav ua dej num rau Nws yog Vajtswv li kev tsim tsa thiab kev siab zoo. Tiam sis kuv tsis paub txog kuv tus kheej los sis lub meej mom, ntseeg tias kev ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num mas qis heev, thiab kuv tau tsis txaus siab ua qhov ntawd rau Vajtswv. Kuv mas khav theeb tshaj thiab tsis muaj laj thawj li. Muab xav rov qab, txawm tias kuv tau rau siab ntso caum, tau muab tej khoom txi thiab fij kuv tus kheej rau, tej ntwd puav leej yog kom tau txais tej koob hmoov, kom txaus siab xyiv fab rau tej koob hmoov ntawm lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Kuv cia li rhais los ntxhawb siab tiag tiag thaum kuv tau nyeem Vajtswv cov lus ntawm cov lus cog thiab tej koob hmoov rau tib neeg, thiab kuv yuav mus ntxiv txawm tias yuav ntsib kev tsim txom los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav los xij Tiam sis thaum kuv tau nyeem Vajtswv cov lus hais tias peb yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num uas yuav raug muab pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, kuv pib yws thiab liam Vajtswv, thiab haj tseem xav txog kev ntxeev siab thiab kev tso Vajtswv tseg. Kuv yuav ua ib tug ntseeg tseeb tau li cas ma? Qhov kuv muab, qhov kuv txi thiab fij puav leej tsuas tsis huv nrog kuv tej zog txhawb thiab tej kev tsis dawb huv lawm. Tsuas yog ua kom tau txais tej koob hmoov, tas zog coj tsis ncaj rau Vajtswv, los mus kov nrog Vajtswv. Kuv mas xav rau yus tus kheej thiab ntxim ntxub tshaj plaws. Kuv txaus siab xyiv fab heev txog Vajtswv txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov, kev noj kev haus thiab kev ywg dej ntawm Nws cov lus, tiam sis kuv tseem xav ntxeev siab rau Nws thaum lub sij hawm uas kuv tsis pom tej koob hmoov ntawd rau kuv. Kuv mas tsis muaj ib qho kev xav phem xav zoo los sis tsis muaj laj thawj huv si. Qhov kev xav no ua rau kuv tu siab thiab cem yus tus kheej puv npo. Kuv yog tus xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog. Kuv yog Ntxwgnyoog tug thiab tsis yog Vajtswv lub tuam tsev tug, los kuv txoj kev ntseeg haj tseem raug txhawb los ntawm qhov tau txais koob hmoov. Vajtswv mas dawb huv thiab coj ncaj, thiab Nws tus moj yam nyiaj tsis taus rau kev txhaum. Los ntawm kuv tus cwj pwm thiab tus yeeb yam coj rau Vajtswv, kuv mas haj tseem tsis tsim nyog ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num li. Kuv tsim nyog raug Vajtswv foom phem thiab raug xa mus rau dab tuag teb los lawm ntev lawm. Vajtswv tsis rau txim kuv, tiam sis tseem tso cai kuv ua neej nyob tau kom kuv thiaj muaj ib lub cib fim hnov Nws cov lus hais, lees txais Nws txoj kev noj kev haus rau txoj sia thiab ua dej num rau Vajtswv, tus Nyob Siab Tshaj Plaws. Qhov no yog kev tsim tsa tshwj xeeb, thiab kuv yuav tsum ua Vajtswv tsaug. Kuv muaj cai dab tsi los mus yws? Kuv paub tias kuv yuav tsum ua tej dej num rau Vajtswv kom zoo!

Nyob rau lub Kaum Ib Hlis nqhig, peb tau txais Vajtswv cov lus tshiab ntxiv. Vajtswv hais tias, “Tom qab Kuv rov qab mus rau Xi-oo lawm, cov nyob hauv ntiaj teb yuav qhuas Kuv mus ntxiv zoo nkaus li yav dhau los. Cov neeg ncaj ncees ua Vajtswv tes dej num yuav tos ua dej num rau Kuv, tiam sis lawv lub luag hauj lwm yuav tiav lawm. Qhov zoo tshaj uas lawv muaj peev xwm ua tau yog kev ua tib zoo xav txog cov xwm txheej thaum Kuv tseem nyob saum ntiaj teb. Txog thaum ntawd, Kuv yuav pib coj kev puas tsuaj los rau cov yuav ntsib kev puas tsuaj; tiam sis txhua tus ntseeg tias Kuv yog ib tug Vajtswv ncaj ncees. Kuv yeej yuav tsis rau txim rau cov neeg ncaj ncees ua Vajtswv tes dej num, tiam sis yuav cia lawv tau txais Kuv txoj hmoov hlub. Vim Kuv twb tau hais lawm tias Kuv yuav rau txim rau txhua tus uas ua phem, thiab cov ua tej kev zoo yuav tau txais kev lom zem ntawm cov khoom uas Kuv tau muab pub rau lawm, qhia tias Kuv yog Vajtswv Tus Kheej ntawm txoj kev zoo thiab kev ncaj ncees(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 120). Kuv pom tias Vajtswv tseem tsis tau tso peb tseg kiag li, thiab Nws tsis rau txim peb vim hais tias peb yog tus zaj loj liab ploog tus xeeb ntxwv. Vajtswv tseem tso cai rau peb los mus ua cov neeg ua Vajtswv tes dej num rau Nws thiab qhuas Nws rau hauv ntiaj teb. Qhov no ua rau kuv hnov sov siab, thiab ua rau kuv muaj zog tiag tiag. Kuv xav tias qhov muaj cuab kav ua dej num rau Vajtswv yog kev raug tsa los ntawm Nws tiag tiag, thiab qhov ntawd yog ib qho koob hmoov. Nyob rau lub sij hawm ntawd, peb tau hu zaj nkauj “Nws Yog Peb Txoj Hmoov Zoo uas Tau Ua Dej Num rau Vajtswv” hauv txhua qhov kev sib sau ua ke: “… Tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus xwb peb thiaj li pom hais tias peb mas qias vuab tsuab, muaj kev npaj siab puv npo, ntshaw kom tau txais koob hmoov. Peb yuav ua neej nyob kom tsim nyog rau ntawm Vatjswv xub ntiag tau li cas? Tsis zoo tsim nyog nkag mus rau ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj, los ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub ces peb thiaj li ua dej num rau Nws. Tsis hais nyob hauv txoj kev muaj hmoo los sis kev puas ntsoog li, kuv tsuas ntshaw kom tau ua dej num mus kom txog qhov kawg xwb. Hnub no, peb ua dej num, txawm tias peb tsis zoo tsim nyog los xij. Txawm qhov kawg yuav zoo li cas los xij, peb yuav raws Vajtswv qab mus kom txog qhov xaus. Vajtswv siv Nws cov lus los ntxuav kom peb dawb huv thiab muab kom tau peb qhov laj thawj thiab txoj kev txawj xav rov qab los. Au, peb txaus siab yuav ua hauj lwm hnyav rau Vajtswv, nyoo zwm rau Nws tej phiaj xwm thiab tej kev npaj tseg, los ua dej num kom kawg peb txoj sia thiab kom kawg peb lub siab, ib txwm qhuas Nws txoj kev ncaj ncees” (Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab).

Thaum peb txaus siab ua dej num rau Vajtswv lawm, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais cov lus tshiab. Nyob rau lub Ob Hlis Ntuj Hnub Tim 20, Xyoo 1992. Nws tau tsa peb los ua cov tib neeg ntawm lub teb chaws thiab tau tso txoj kev sim siab ntawm cov neeg ua dej num tseg. Vajtswv cov lus hais tias, “Qhov xwm txheej tam sim no mas tsis yog qhov dhau los lawm, thiab Kuv tes hauj lwm tau nkag mus rau ib qho chaw pib dua tshiab lawm. Qhov ntawd yog li ntawd, ces yuav muaj ib txoj hau kev tshiab: Tag nrho cov uas pom Kuv txoj lus thiab lees txais nws ib yam nkaus li lawv txoj sia kiag ces yog cov neeg hauv Kuv lub nceeg vaj, thiab nyob rau hauv Kuv lub nceeg vaj, ces lawv yog cov neeg ntawm Kuv lub nceeg vaj. Vim lawv lees txais txoj kev coj ntawm Kuv cov lus, txawm hais tias lawv raug hu ua Kuv cov neeg, los lub koob npe no yeej tsis muaj ib qho uas yuav qis tshaj qhov uas raug hu ua Kuv ‘cov tub’(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 1). Pom Vajtswv tau hloov cov neeg ua Vajtswv tes dej num los ua Nws cov tib neeg ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj lawm, ces kuv hnov zoo siab nrog kev khuv xim thiab cem yus tus kheej. Kuv tau khuv xim tias kuv xav phem ua luaj, qaug zog, thiab tsis muaj kev cia siab thaum lub sij hawm kev sim siab ntawm cov neeg ua dej num, thiab haj tseem yws Vajtswv, to taub yuam kev thiab liam Nws. Kuv tau tsis txaus siab ua Nws tus neeg ua dej num. Kuv tau tsis muaj kev fij thiab tsis mloog Vajtswv hais huv si. Qhov no ua rau kuv khuv xim tiag tiag thiab tshuav Vajtswv nqi. Kuv mas zoo siab uas yog tus zaj loj liab ploog tus xeeb ntxwv, ntxeev siab tshaj thiab qias vuab tsuab tshaj, vim hais tias peb tsis yeem swb rau txoj kev sim siab li, Vajtswv tsim tsa peb ua cov tib neeg ntawm lub teb chaws, ua cov neeg hauv Nws lub tsev. Kuv hnov txog Vajtswv txoj kev hlub loj tshaj rau peb, thiab ris txiaj tus ntsig thiab qhuas Vajtswv puv npo rau hauv kuv siab lawm.

Tom qab tau dhau txoj kev sim siab ntawm cov neeg ua dej num, kuv tau pom txog qhov tswv yim tsis txaus ntseeg nyob hauv Vajtswv txoj hauj lwm. Nws txiav txim, rau txim, thiab cov lus foom phem tib neeg nrog Nws cov lus, thiab txawm tias tej ntawd hnyav, ua rau peb mob thiab ntxhov siab los xij, tej ntawd puav leej yog ntxuav kom dawb huv thiab hloov pauv peb. Txawm kuv raug lim kom dawb huv dhau los ntawm Vajtswv cov lus los xij, kuv tau pom txog Nws tus moj yam ncaj ncees. Nws dhuav peb tej kev txhawb zog thiab tej kev tsis dawb huv, thiab nws dhuav txoj kev ntseeg txhawb siab tias yuav tau txais tej koob hmoov. Tom qab qhov kev ntsib kev pom no lawm, kuv txoj kev xam pom rau ntawm txoj kev ntseeg tau hloov pauv me ntsis lawm. Kuv tso lub siab xav caum tej koob hmoov tseg lawm thiab nkag mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej, tiam sis hnov tias kev ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num rau tus Tswv Tsim mas tau txais kev tsim tsa los ntawm Vajtswv, thiab qhov ntawd thiaj li yog ib qho koob hmoov rau kuv. Qhov ntawd ua rau kuv hnov txaus siab thiab ntxim hwm!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply