Kev Sim Siab ntawm tus Neeg Lwj Liam

February 4, 2022

Sau los ntawm Xyivtauj, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb

Au Vajtswv! Txawm tias kuv muaj lub meej mom los tsis muaj, tam sim no kuv nkag siab kuv tus kheej lawm. Yog tias kuv lub meej mom nyob siab los nws vim yog Koj txoj kev tsim tsa, thiab yog tias nws nyob qes los nws vim yog Koj txoj kev tsim tsa. Txhua yam nyob hauv Koj ob txhais tes. Kuv yeej tsis muaj ib qho kev xaiv, los sis ib qho kev yws kiag li. Koj tau tsim tsa cia lawm tias Kuv yuav yug nyob hauv lub teb chaws no thiab nruab nrab ntawm cov tib neeg no, thiab txhua yam uas Kuv tsim nyog mloog lus tag nrho raws li Koj kev tswj fwm vim yog txhua yam nyob rau ntawm Koj kev tsim tsa. Kuv tsis txhob xav txog lub meej mom; vim thaum kawg, kuv tsuas yog ib tug tsiaj ciaj sia xwb. Yog Koj muaj kuv tso rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, hauv lub pas hluav taws thiab lawj faj, kuv tsis yog ib yam dab tsi tiam sis ib tug tsiaj ciaj sia xwb. Yog tias kuv siv kuv, kuv yog ib tug tsiaj ciaj sia. Yog tias Koj ua kom kuv zoo tshaj plaws, los kuv tseem yog ib tug tsiaj ciaj sia. Yog tias koj tsis ua kom kuv zoo tshaj plaws, los kuv tseem yuav hlub Koj vim yog kuv yog ib yam tshaj ntawm ib tug tsiaj ciaj sia. Kuv tsis yog ib yam dab tsi tshaj ntawm ib tug tsiaj ciaj sia uas me heev uas tsim los ntawm tus Tswv ntawm kev tsim, tsuas yog ib tug ntawm tag nrho txhua tus tib neeg muaj siab xwb. Nws yog Koj uas tsim kuv, thiab tam sim no Koj rov qab tau muab kuv tso hauv Koj ob txhais tes ib zaug ntxiv kom ua raws li Koj siab nyiam. Kuv txaus siab ua Koj qhov cuab yeej thiab Koj tus neeg lwj liam vim yog txhua yam no yog yam uas Koj tsim tsa. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov nws tau. Txhua yam thiab txhua cov xwm txheej nyob hauv Koj ob txhais tes(“Kuv Tsuas Yog ib tug Raug Tsim Tawm Los uas Me Me Xwb” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Hu txoj nkauj ntawm Vajtswv cov lus no ua rau txhawb kuv siab tob tshaj. Kuv cheem tsis tau yuav xav txog tej kev ntsis kev pom uas kuv tau muaj nyob hauv kev sim siab ntawm ib neeg lwj liam.

Nyob rau thaum pib xyoo 1993, kuv muaj lub luag hauj lwm ywg dej rau cov ntseeg tshiab hauv pawg ntseeg. Thaum peb mus qhov twg los xij peb nyob hauv kev phom sij ntawm kev raug ntes vim yog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tsim txom nyaum thiab ntes Cov Ntseeg Vajtswv. Txawm tias nyob rau hauv qhov chaw ib puag ncig uas cov nyom heev los xij, kuv yeej tsis thaub qab, tiam sis tseem ua siab tawv qhawv ua kuv lub luag hauj lwm mus ntxiv. Kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no, “Tsuas yog cov uas hlub Vajtswv xwb thiaj muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, tsuas yog lawv xwb thiaj yog Vajtswv cov tim khawv, tsuas yog lawv xwb thiaj tau koob hmoov los ntawm Vajtswv, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj muaj peev xwm txais tau Vajtswv tej lus cog tseg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis). Tom qab ntawd kuv xav txog txoj kev ntseeg los mus caum ua ib tug uas hlub Vajtswv. Kuv xav hais tias hom kev caum li ntawd yuav tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo thiab kuv yeej yuav tau nkag mus rau saum ntuj ceeb tsheej thiab tau ua ib tug tib neeg ntawm Nws lub teb chaws xwb xwb li.

Kiag thaum kuv tseem rau siab muab kuv tus kheej fij, qee yam uas kuv yuav coj mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm cov lus uas tau muab kuv pov mus rau txoj kev sim siab ntawm ib tug neeg lwj liam lawm. Muaj ib hnub thaum lub Peb Hlis Ntuj, cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau xa Vajtswv cov lus hais tshiab tuaj rau peb pawg ntseeg, “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1).” Kuv tau nyeem hauv Vajtswv cov lus tias: “Hnub no, Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv Vajtswv cov neeg xaiv tseg uas nyob hauv teb chaws Suav los nthuav tawm tag nrho txog lawv cov yam ntxwv ntxeev siab thiab nthuav tawm tag nrho lawv txoj kev phem, thiab qhov no npaj lub ntsiab lus rau kev hais txhua yam uas Kuv xav hais. Tom qab ntawd, thaum Kuv ua kauj ruam tom ntej ntawm kev kov yeej thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb lawm, Kuv yuav siv Kuv txoj kev txiav txim ntawm nej los txiav txim txoj kev tsis ncaj ncees ntawm txhua tus tib neeg uas nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, rau qhov nej yog cov sawv cev ntawm cov ntxeev siab hauv noob neej. Cov uas tsis tuaj yeem sawv tau los yuav dhau los ua cov neeg lwj liam thiab ua tej yam khoom siv ua dej num, hos cov uas tuaj yeem sawv tau los yuav raug coj los siv. Vim li cas Kuv thiaj li hais tias cov uas tsis tuaj yeem sawv tau los tsuas yuav ua dej num tam li cov neeg lwj liam xwb? Nws yog vim Kuv cov lus tam sim no thiab ua hauj lwm txhua yam tsom ntsoov rau nej qhov keeb kwm, thiab vim nej tau dhau los ua cov sawv cev thiab cov tseem ceeb ntawm cov ntxeev siab uas nyob hauv noob neej txhua tus. Ib pliag, Kuv yuav coj cov lus uas kov yeej nej no mus rau txawv teb chaws thiab siv cov lus no los kom kov yeej cov tib neeg uas nyob hauv cov teb chaws ntawd, txawm li ntawd los koj yuav tsis tau txais cov lus no. Qhov ntawd yuav tsis ua rau koj yog ib tug neeg lwj liam lov? Cov yam ntxwv coj tsis ncaj ntawm noob neej txhua tus, cov dej num ntxeev siab ntawm tib neeg, thiab cov yam ntxwv phem thiab tib neeg cov ntsej muag—txhua yam no tau raug teev tseg rau hauv cov lus uas tau siv los kom kov yeej koj hnub no lawm. Kuv mam li siv cov lus no los kom kov yeej cov tib neeg ntawm txhua haiv neeg thiab txhua lub teb chaws, vim nej yog lub hauv paus chiv, yog qhov muaj nyob ua ntej lawm. Txawm li cas los xij, Kuv tsis tau txhob txwm teeb tsa los tso nej tseg; yog tias koj ua tsis tau zoo raws koj txoj kev nrhiav thiab yog li ntawd ua tau pov thawj qhia tias tsis tuaj yeem kho tau koj, puas yog koj tsis yog ib yam khoom siv ua dej num thiab ib ib tug neeg lwj liam xwb? Muaj ib zaug Kuv tau hais tias Kuv lub tswv yim tau xyaum ua raws li Ntxwgnyoog cov lus dag. Vim li cas Kuv thiaj tau hais li ntawd? Qhov ntawd tsis yog qhov tseeb uas nyob tom qab yam uas Kuv tab tom hais thiab tab tom ua tam sim no lov? Yog tias koj tsis tuaj yeem sawv tau los, yog tias koj tsis tau raug ua kom zoo tshaj plaws tiam sis hos raug rau txim, puas yog koj tsis dhau los ua ib tug neeg lwj liam? Tej zaum koj tau raug kev txom nyem loj kawg kiag rau thaum koj lub sij hawm, tiam sis koj yeej tseem tsis to taub dab tsi li; koj tsis paub dab tsi ntawm txhua yam txog lub neej kiag li. Tab txawm hais tias koj twb tau raug rau txim thiab txiav txim lawm los, koj yeej tsis tau hloov kiag li, thiab tob rau hauv, koj yeej tseem tsis tau tau txais lub neej kiag li. Thaum lub sij hawm los sim koj txoj hauj lwm, koj yuav ntsib ib txoj kev sim siab yam li hluav taws uas txaus ntshai heev thiab tseem muaj kev txom nyem loj tshaj thiab. Cov hluav taws no yuav ua rau tag nrho koj lub cev ciaj mus ua tshauv. Raws li qee tus neeg uas tsis muaj txoj sia, qee tus neeg uas tsis muaj ib ooj kub dawb huv uas nyob rau sab hauv, qee tus neeg tseem daig nrog tus yam ntxwv coj tsis ncaj qub, thiab qee tus uas tsis tuaj yeem ua tau hauj lwm zoo ces yog ib tug neeg lwj liam, yog ua cas koj thiaj li yuav tsis raug tshem tawm mus?(Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Kuv muaj ib qho kev tawm tsam tiag tiag thaum pom lo lus “tus neeg lwj liam” raug hais tag hais thiab nyob hauv Vajtswv cov lus. Kuv xav hais tias, “Tus Neeg Lwj Liam? Vajtswv tau hais txog tus neeg lwj liam hauv Nws cov lus ua ntej ntawd lawm, tab sis qhov ntawd tsis yog hais txog tus zaj loj liab ploog lod? Kuv txi rau Vajtswv hauv kuv txoj kev ntseeg thiab kuv nrhiav los mus hlub Nws. Kuv yuav tsum yog ib ntawm cov tib neeg hauv nws lub teb chaws. Kuv tuaj yeem ua ib tug neeg lwj liam tau li cas?” Kuv ua tib zoo nyeem Vajtswv cov lus ib zaug ntxiv. Vajtswv tau hais tias peb cov tib neeg Suav mas yog cov qias vuab tsuab tob tshaj plaws, tias peb txoj kev tawm tsam Vajtswv mas phem tshaj plaws, thiab peb yog cov sawv cev ntawm txhua tus tib neeg txoj kev ntxeev siab. Nws tau hais tias yog thaum kawg cov caum raws Vajtswv qab tsis hloov pauv, yog lawv tsis tau txais lub neej txoj sia, lawv yuav yog cov neeg lwj liam uas ua dej num rau Vajtswv txoj hauj lwm, thiab lawv puav lee yuav raug tshem tawm los ntawm Vajtswv. Kuv lub hauv siab ceev thaum kuv tau nyeem qhov no, thiab kuv xav hais tias, “Kuv yog tus neeg lwj liam? Tsis tuaj yeem yog li ntawd. Yog tias kuv yog ib tug neeg lwj liam tiag tiag, kuv puas tseem tuaj yeem nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej ma?”

Tsis ntev tom qab ntawd, kuv tau nyeem qhov kev sib qhia no los ntawm Vajtswv tias: “Vim yog nej mas nkhaus thiab txawj dag heev, thiab vim yog nej tsis muaj peev xwm thiab koj muaj lub meej mom qes, nej yeej tsis tau nyob dua ntawm Kuv lub sab muag los sis hauv Kuv lub siab li. Kuv tes dej num mas tiav nrog rau kev xav ua ntawm kev rau txim rau nej; Kuv txhais tes yeej tsis tau nyob deb ntawm nej, los sis Kuv txoj kev qhuab ntuas los kuj ib yam nkaus thiab. Kuv tseem txiav txim thiab foom lus phem rau nej txuas ntxiv mus. Vim yog nej tsis muaj kev nkag siab ntawm Kuv, Kuv kev npau taws yeej ib txwm nyob nrog nej. Txawm tias Kuv ib txwm ua dej num rau ntawm nej, nej tsim nyog paub txog Kuv tus yeeb yam rau nej. Nws tsis yog dab tsi li tiam sis tsuas yog kev qias xwb—tsis muaj lwm tus yeeb yam los sis kev xav lawm. Kuv tsuas xav kom nej ua zoo tam li cov neeg lwj liam rau Kuv lub tswv yim thiab Kuv lub hwj chim loj xwb. Nej tsis yog dab tsi tshaj ntawm Kuv cov neeg lwj liam vim yog Kuv txoj kev ncaj ncees raug nthuav tawm dhau los ntawm nej tej kev ntxeev siab. Kuv cia nej ua tam li cov neeg lwj liam rau Kuv tes dej num, ua ib feem txuas rau ntawm Kuv tes dej num…(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Qauv Piv Txwv?). Kuv tau pom tias Vajtswv yeej hais meej meej lawm tias peb yog cov neeg lwj liam, tias peb yog cov tsis tseem ceebntawm Nws txoj hauj lwm thiab Nws yeej tsis hnov dab tsi tiam sis tau ntxub thiab dhuav peb xwb. Kuv xav tsis thoob thiab hnov tias kuv raug Vajtswv tso tseg lawm. Kuv mas phem tiag tiag thiab muaj tej lus yws tshwm tuaj sab hauv kuv lub siab. Kuv xav hais tias, “Kuv ntseeg los tau ntau xyoo no, tau tso kuv tsev neeg thiab txoj hauj lwm tseg, thiab kuv tau txais kev txom nyem ntau los ntawm muab kuv tus kheej fij rau Vajtswv. Kuv tau dhau kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num thiab kev sim siab ntawm txoj kev tuag. Tom qab ntawd kuv tau pib caum txoj kev hlub rau Vajtswv, xav hais tias kev rhais los ua ib tug tib neeg ntawm lub teb chaws mas yeej yuav ua tau xwb xwb li. Kuv xav tsis txog tias kuv yuav yog ib tug tib neeg lwj liam, ua ib yam khoom siv tiam, raug tshem tawm kiag thaum kuv tau ua ib tug tawm tsam rau Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Ces qhov uas kuv yuav tau ntsib kev txom nyem mus tag cov xyoo no yog dab tsi? Kuv tej phooj ywg thiab tej txheeb ze yuav xav li cas rau kuv yog tias lawm paub? Lawv tsis tuaj yeem to taub thaum kuv tau tso kuv txoj hauj lwm thiab tsev neeg rau kuv txoj kev ntseeg. Lawv tau thuam kuv. Yog li ntawd thaum sij hawm ntawd kuv xav ua ib tug ntseeg zoo yog li thaum Vajtswv tes dej nws tiav thiab tej kev puas tsuaj loj los txog lawm, kuv yuav raug coj mus rau hauv Nws lub teb chaw. Ces kuv thiaj lii tuaj yeem tsa taub hau siab thiab lawv txhua tus thiaj yuav txhaj muag. Leej twg xav hais tias thaum kawg kuv yeej yuav yog ib tug neeg qis lwj liam? Cov neeg lwj liam tsis muaj lub neej txoj sia. Lawv yog cov khoom vuab tsuab, yeej zoo tsis cuag cov neeg ua Vajtswv tes dej num li. Qhov tsawg kawg nkaus cov neeg ua Vajtswv tes dej num tuaj yeem ua dej num rau Vajtswv rau ib ntus thiab xyiv fab rau Nws txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov. Txawm tias yog ib tus neeg ua Vajtswv tes dej num xwb los yeej zoo lawm. Txawm yuav nyob rau hauv kis twg los xij yeej zoodua qhov ua ib tus neeg lwj liam.”

Los lus “neeg lwj liam” tsuas hnov nrov nroo xiv hauv kuv lub taub hau tau ob peb hnub ntxiv, thiab kuv tsis tuaj yeem cheem xav txog tias, “Yuav ua li cas kuv thiaj li tsis yog ib tug neeg lwj liam ntxiv lawm? Vim li cas kuv thiaj li yug rau hauv Suav Teb? Yog tus zaj loj liab ploog tsis txhob ua qias vuab tsuab tob heev rau tib neeg Suav, ces kuv yeej yuav tsis yog ib tug neeg lwj liam! Kuv xav hais tias ntshe kuv yuav tau nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws thiab rhais los ua ib tug ntawm cov tib neeg hauv lub teb chaws ntawd, los mus xyiv fab rau qhov uas Vajtswv tau cog lus tseg lawm. Kuv yeej tsis xav tias kuv yuav xaus rau kev ua ib tus neeg lwj liam.” Kuv yim xav txog qhov ntawd ces kuv yim cheem tsis tau qhov quaj. Kuv xav tias yog zoo yog li ntawd lawm, tsis muaj ib yam dab tsi uas kuv yuav ua tau lawm tab sis yuav tau tso kuv tus kheej txoj hmoov tseg.

Tom qab ntawd, txawm tias kuv tseem mus koom tej kev sib sau ua ke thiab ua kuv lub luag hauj lwm los xij, kuv lub siab yeej tsis nyob nrog tej ntawd li. Kuv tsis muaj dab tsi yuav hais rau Vajtswv hauv kev taij thov thiab kuv tsis muaj siab yuav los mus hu nkauj. Kuv tsis tau txais kev qhuab qhia los ntawm Vajtswv cov lus. Kuv xav tias vim kuv yog ib tus neeg lwj liam, tsis muaj qab hau dab tsi hauv kev los mus caum ntxiv vim thaum kawg kuv yuav xaus rau kev raug tshem tawm thiab ntiab tawm, muab pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Kuv hnov tsis zoo kiag li thiab ntxhov siab heev. Muaj ib hnub thaum tsaus ntuj kuv pw saum txaj tsis tsaug zog li, kuv xav txog txhua lo lus hais tawm los ntawm Vajtswv hauv Nws tes dej num hauv tiam kawg uas tau ywg dej thiab yug peb, thiab tej kev sim siab thiab tej kev lim kom dawb huv uas tau yaug peb kom dawb huv. Kuv xav tshwj xeeb txog txoj kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num. Thaum sij hawm ntawd, txawm Vajtswv tau tshem peb tej kev cia siab ntawm cev nqaij daim tawv tawm mus du lug thiab tau foom phem rau peb kom poob mus rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, nws yog ib qho kev sim siab ntawm cov lus, thiab tej no tsis tau tshwm tuaj rau peb tiag. Nws yog dhau los ntawm kev sim siab ntawd uas kuv tau txais kev to taub qee qhov tias kuv lub zog txhawb siab rau txoj kev ntseeg yog kev tau txais cov koob hmoov thiab kuv tau ntsib tau pom me ntsis ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Kuv pom tau tias txawm Vajtswv ua txoj hauj lwm dab tsi los xij, nws puav leej yog ua los mus yaug kom peb dawb huv thiab cawm peb. Kuv kuj nco tau qhov kuv tau txiav txim siab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag tias kuv zoo siab hlo los mus ua tes dej num rau Nws. Ces kuv hnov tau tias muaj qee qhov kev yws rau tus kheej thiab tau txais qee qhov kev txhawb siab, thiab xav hais tias “Txawmtias kuv yog ib tus neeg ua Vajtswv tes dej num los sis ib tus neeg lwj liam los xij, kev ua kuv lub luag hauj lwm rau tus Tswv Tsim mas yog thiab tsim nyog lawm, thiab txawm tias qhov Vajtswv npaj rau yam tom ntej los xij, txawm yog kuv tsis muaj ib qho tshwm sim zoo tom qab ua kuv tes dej num los xij, kuv haj tseem yuav ua dej num rau Nws kom txog thaum kawg.” Thiab yog li, kuv kuj tseem yuav ua kuv lub luag hauj lwm mus ntxiv. Tiam sis vim kuv tsis to taub Vajtswv txoj kev xav, thaum twg los xij kuv xav txog kev ua ib tus neeg lwj liam uas tsis tau txais lub neej txoj sia los sis ib qho tshwm sim zoo, ces kuv haj tseem hnov phem thiab tu siab.

Nyob rau lub Plaub Hlis Ntuj xiab peb tau txais Vajtswv cov lus hais tshiab ntxiv. Kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Nyob hauv nej txoj kev tshawb nrhiav, nej muaj txoj kev xav phem, kev cia siab, thiab lub neej yav pem suab ntau heev. Tes dej num tam sim no yog txhawm rau kev rhuav tshem nej txoj kev ntshaw rau lub meej mom thiab cov kev ntshaw uas xyuam lug. Kev cia siab, lub meej mom, thiab kev xav phem tag nrho puav leej yog sawv cev ntawm tus moj yam phem. Qhov kev muaj qab hau uas tej no muaj nyob hauv tib neeg lub siab twb vim yog Ntxwgnyoog cov taug mas ib txwm noj tib neeg txoj kev xav, thiab tib neeg ib txwm tsis muaj cuab kav nchos tej kev sim siab ntawm Ntxwgnyoog tawm tau. Lawv tab tom ua neej nyob nruab nrab ntawm txoj kev txhaum tiam sis tsis tias ntseeg nws yog kev txhaum, thiab lawv tseem xav tias: ‘Peb ntseeg Vajtswv, yog li Nws yuav tsum muab cov koob hmoov rau peb thiab npaj txhua yam rau peb kom tsim nyog. Peb ntseeg Vajtswv, yog li peb yuav tsum nyob siab dua lwm tus, thiab peb yuav tsum muaj lub meej mom thiab muaj lub neej pem suab ntau dua lwm tus. Vim peb ntseeg Vajtswv, Nws yuav tsum muab koob hmoov rau peb tsis kawg. Tsis yog li ntawd, nws yuav hu tsis tau tias ntseeg Vajtswv.’ Tau ntau xyoo lawm, cov kev xav tias tib neeg tso siab rau lawv kev ua neej tau noj lawv cov siab mus txog rau theem tias lawv tau rais mus ua neeg ntxeev siab, khav theeb, thiab ntxim ntxub tshaj plaws. Lawv tsuas tsis yog tsis muaj kev rau siab thiab kev ruaj siab xwb, tiam sis lawv tseem tau rais los ua neeg muab hlob, khav theeb, thiab tawv ncauj. Lawv yeej tsis muaj ib qho kev ruaj siab kom hla dhau tus kheej kiag li, thiab ntau tshaj ntawd, lawv yeej tsis muaj ib qho kev kav yuav nchos qhov nruj ntawm lub hwj chim ntawm kev tsaus ntuj tawm kiag li. Tib neeg cov kev xav thiab lub neej mas lwj ntsuav ua rau lawv txoj kev xam pom ntawm kev ntseeg Vajtswv ntxim ntshai heev, thiab txawm tias thaum lawv hais txog lawv txoj kev xam pom ntawm kev ntseeg Vajtswv los nws yeej mloog tsis taus kiag li. Tib neeg txhua tus mas khav theeb, tsis muaj peev xwm, phem tshaj plaws, thiab puas yooj yim heev. Lawv tsis hnov qias txog lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab lawv tsis hnov txoj kev hlub rau qhov kaj thiab qhov tseeb; tiam sis, lawv tseem sib zog heev ntiab lawv tus kheej(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Qauv Piv Txwv?). Vajtswv cov lus ua rau mob tiag tiag. Tej ntawd puav leej qhia tshwm kuv tus moj yam phem thiab kuv tej kev xav rau kuv tus kheej txoj kev ciaj sia. Kuv hnov txaj muag tiag tiag. Kuv muab xav rov qab rau thaum xub thawj, kuv txoj kev ntseeg mas tsuas yog kom tau txais cov koob hmoov xwb. “Vim peb ntseeg Vajtswv, Nws yuav tsum muab koob hmoov rau peb tsis kawg. Tsis yog li ntawd, nws yuav hu tsis tau tias ntseeg Vajtswv.” Qhov no yog qhov kuv xav rau thaum sij hawm ntawd. Tom qab mus dhau tej kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num thiab kev tuag lawm, kuv thiaj li mam pib to taub kuv tej kev txhawb siab kom tau txais cov koob hmoov thiab txaus siab hlo los mus ua dej num rau Vajtswv, tiam sis tob puag hauv kuv lub siab, qhov kev ntshaw ntawd rau cov koob hmoov haj tseem nyob ruaj khov thiab tsis tau yaug kom dawb huv hlo li. Tshwj xeeb tshaj mas thaum kuv pom Vajtswv cov lus cog tseg ntawm cov koob hmoov rau cov uas hlub Nws, kuv txoj kev ntshaw rau cov koob hmoov rov qab sawv dua tuaj ntxiv lawm. Kuv xav tias kuv mas yuav tau nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej rau zaum no xwb xwb, yog li kuv thiaj muab kuv tus kheej fijrau Vajtswv kom ntau tshaj ntxiv. Tiam sis thaum Vajtswv qhia tshwm tias peb yog cov neeg lwj liam, cov tsis tseem ceeb cov, thiab yog cov tsi ntsees ntawm Nws txoj kev dhuav, kuv hnov tias kuv tej kev cia siab rau cov koob hmoov puas ntsoog tag, tias kuv tsis muaj lub neej tom ntej los sis lub meej mom ntxiv lawm. Kuv xav yuam kev loj heev thiab kuv muaj tej kev yws puv npo. Kuv tau muab kuv tej khoom txi thiab siv zog ua dej num los mus ua peev txheej es kuv thiaj li tuaj yeem siv los mus sib thov nrog Vajtswv, kom tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo pub pub nkag mus rau hauv Nws lub teb caws tau dawb do, tsis yog li ntawd ces yog kuv tsis txaus siab muab kuv tus kheej fij mus ntxiv law. Tsuas yog tom qab ntawd xwb kuv thiaj li mam paub tias kuv txoj kev ntshaw rau lub meej mom thiab kuv tej kev nshaw rau kev siv nyiaj txiag luam thuam mas loj ua luaj. Kuv yeej tsis muaj ib qho kev hlub tseeb me me los sis kev zwm rau Vajtswv kiag li. Txhua yam puav leej yog lag luam, ntxeev siab, thiab ntxias dag. Thaum ntsib tej yam tseeb lawm, kuv thiaj li ruaj siab hlo heev. Kuv tau pom tias kuv raug Ntxwgnyoog ua lwj liam tob ua luaj. Kuv mas khav theeb, nkhaus, xav rau yus tus kheej xwb, thiab ntxim ntxub, yeej tsis muaj kev zoo xav phem thiab laj thawj huv si. Kuv kuj tau pom tias Vajtswv txoj kev dawb huv thiab tus moj yam ncaj ncees mas nyiaj tsis taus kev txhaum li thiab. Ib tug niag qias vuab tsuab li kuv no, raug tsuas tsis huv ntawm tej kev txhawb siab thiab tej moj yam phem ntau heev lawm, ua li cas Vajtswv thiaj li tsis dhuav kuv ma? Txawm li cas los xij, thaum twg los xij uas Vajtswv txib kuv, Nws coj rau kuv ncaj ncees.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no hauv kev sib sau ua ke: “Koj yuav tsum nyeem ntxiv cov lus no uas Vajtswv tau hais qhia thaum lub sij hawm no, thiab saib koj cov dej num los ntawm kev sib piv: Nws yeej yog qhov tseeb lawm tias koj yog thiab tseem tseem ib tug neeg lwj liam! Koj txoj kev paub hnub no txij li cas? Koj cov tswv yim, koj cov kev xav, koj tus cwj pwm, koj cov lus thiab cov dej num—puas yog txhua yam ntawm cov kev nthuav tawm no tsis koom rau ib tug neeg lwj liam rau Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv? Puas yog nej cov kev nthuav tawm tsis tau qhia meej txog tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv cov lus? Koj cov kev xav thiab cov tswv yim, koj cov kev txhawb siab, thiab kev coj tsis ncaj uas raug nthuav tawm nyob rau hauv koj qhia txog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab Nws txoj kev dawb huv. Vajtswv, los kuj, tau yug nyob rau hauv thaj av qias neeg thiab, tiam sis Nws yeej tseem dawb huv nyob rau hauv qhov qias neeg. Nws nyob hauv lub ntiaj teb uas qias neeg ib yam li koj thiab, tiam sis Nws muaj laj thawj thiab kev nkag siab, thiab Nws ntxub kev qias neeg. Tej zaum koj yeej tsis muaj peev xwm nrhiav tau ib yam qias neeg uas nyob hauv koj cov lus thiab dej num li, tiam sis Nws muaj peev xwm, thiab Nws taw qhia lawv rau koj. Txhua yam qub qub ntawm koj—koj txoj kev tu ncua kev cog qoob loo, kev paub tob, thiab kev txawj xav, thiab koj txoj kev ua neej uas tsis vam meej tam sim no tau raug coj los rau hauv qhov kev kaj los ntawm kev qhia tshwm hnub no; tsuas yog los ntawm Vajtswv txoj kev los rau hauv lub ntiaj teb los ua hauj lwm xwb tib neeg thiaj li yuav pom Nws txoj kev dawb huv thiab tus yam ntxwv ncaj ncees(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Kev Cuam Tshuam ntawm Kauj Ruam Ob ntawm Kev Kov Yeej Tau Ua Tiav Li Cas). “Tseeb tiag, Vajtswv tsis tau ua rau nej yog ib tug neeg lwj liam vim yog nws. Tiam sis, nws tsuas yog thaum txoj hauj lwm no tawg paj txi txiv uas nws dhau los ua pov thawj qhia tias tib neeg txoj kev ntxeev siab yog ib tug neeg lwj liam rau Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab nws tsuas yog vim tias nej yog cov neeg lwj liam uas nej muaj lub sij hawm los paub txog kev nthuav tawm yam zoo zoo ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees. Nej raug txiav txim thiab raug qhuab ntuas vim nej txoj kev ntxeev siab, tiam sis nws kuj yog nej txoj kev ntxeev siab uas ua rau nej yog ib tug neeg lwj liam thiab, thiab nws yog vim nej txoj kev ntxeev siab nej thiaj tau txais txoj hmoov hlub loj uas Vajtswv tau muab rau nej. Nej txoj kev ntxeev siab yog ib tug neeg lwj liam rau lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab lub tswv yim ntawm Vajtswv, thiab nws kuj yog vim nej txoj kev ntxeev siab nej thiaj li tau txais txoj kev cawm dim loj thiab cov koob hmoov zoo li no. Txawm hais tias nej tau raug Kuv txiav txim tas li los, nej twb tau txais txoj kev cawm dim uas loj tshaj plaws uas yav dhau los tib neeg yeej tsis tau txais dua li. Txoj hauj lwm no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau nej. Kev yog ib tug ‘neeg lwj liam’ kuj muaj txiaj ntsig ntau rau nej thiab: Nej raug cawm dim lawm thiab tau txais txoj hmoov hlub ntawm kev cawm dim vim nej yog ib tug neeg lwj liam, yog li ib tug neeg lwj liam zoo li no tsis muaj nuj nqis tshaj lov? Nws tsis yog qhov tseem ceeb tshaj lov? Nws yog vim tias nej nyob hauv tib lub teb chaw, tib thaj av uas qias neeg, tam li Vajtswv, koj thiaj yog ib tug neeg lwj liam thiab tau txais kev cawm dim loj tshaj plaws. Yog tias Vajtswv tsis tau dhau los muaj cev nqaij daim tawv, leej twg thiaj yuav muaj lub siab hlub tshua nej, thiab leej twg thiaj yuav saib xyuas tau nej, cov tib neeg uas tsis tseem ceeb zoo li nej? Leej twg thiaj yuav quav ntsej nej? Yog tias Vajtswv tsis tau dhau los muaj cev nqaij daim tawv los ua dej num rau nej, thaum twg nej mam li tau txais txoj kev cawm dim no, uas cov tib neeg ua ntej nej twb tsis tau txais? Yog tias Kuv tsis tau dhau los muaj cev nqaij daim tawv los saib xyuas nej, los txiav txim rau nej cov kev txhaum, ces nej twb poob mus rau hauv Ntuj Tawg ntev los lawm puas yog? Yog tias Kuv tsis tau dhau los muaj cev nqaij daim tawv thiab txo Kuv lub hwj chim rau nej, nej yuav ua li cas tsim nyog tau los ua ib tus neeg lwj liam rau Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees? … Txawm hais tias Kuv tau siv tus ‘neeg lwj liam’ kom kov yeej nej los, nej yuav tsum paub tias txoj kev cawm dim thiab txoj koob hmoov no tau muab los yog txhawm rau kom muab tau nej; nws yog vim kev kov yeej, tiam sis nws kuj yog tias tej zaum Kuv cawm nej nrhe yuav zoo dua. Tus ‘neeg lwj liam’ yog qhov tseeb, tiam sis qhov laj thawj uas nej yog cov neeg lwj liam yog vim nej txoj kev ntxeev siab, thiab nws yog vim qhov no uas nej tau txais cov koob hmoov uas tsis muaj leej twg tau txais. Hnub no nej raug tsim los kom pom thiab kom hnov; tag kis nej yuav tau txais, thiab, tshaj ntawd ntxiv, nej yuav tau txais koob hmoov yam loj heev. Yog li, yog cov neeg lwj liam tsis yog qhov muaj nuj nqis tshaj lov?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Kev Cuam Tshuam ntawm Kauj Ruam Ob ntawm Kev Kov Yeej Tau Ua Tiav Li Cas). Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv tias ib tus neeg lwj liam txhais tau li cas. Peb yug hauv Teb Chaws Suav, yog li peb raug qhia, raug haub ntxias, thiab raug ua qias vuab tsuab los ntawm tus zaj loj liab ploog los tau ntau xyoo lawm. Peb muaj tej tswv yim phem, tej kev ntseeg tias tsis muaj Vajtswv, kev hloov pauv, thiab lwm yam kev xav phem. Peb txhua qhov kev xav mas phem thiab tawm tsawm qhov tseeb. Tiam sis peb tsis ras xeev txog qhov ntawd, tiam sis pheej xav tias peb yog tib neeg zoo, tias peb haum raws li Vajtswv txoj kev xav lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus puav leej qhia tshwm peb tus moj yam phem tau raug kiag xws li kev khav theeb, kev txawj ntxias dag, thiab kev lim hiam, thiab tom qab ntawd Nws ua kom peb ruaj siab tiag tiag los ntawm kev nthuav tawm tej yam tseeb. Thaum Vajtswv nthuav tawm qhov tseeb los mus txiav txim thiab qhia tshwm peb qhov kev qhias vuab tsuab, Nws tus moj yam ncaj ncees ntawm kev ntxub kev txhaum thiab kev phem cia li tshwm tuaj raws li qhov ib txwm muaj. Peb pom Nws txoj kev dawb huv thiab Nws tus moj yam ncaj ncees uas nyiaj tsis taus rau kev txhaum hlo li, ces peb qhov kev qias vuab tsuab thiab kev phem cia li rhais los ua ib tug neeg lwj liam rau Vajswv tus moj yam ncaj ncees. Kuv kuj tau pom txoj kev hlub thiab kev cawm dim rau tib neeg hauv Vajtswv cov lus, tshwj xeeb mas thaum Nws hais tias, “Yog tias Vajtswv tsis tau dhau los muaj cev nqaij daim tawv, leej twg thiaj yuav muaj lub siab hlub tshua nej, thiab leej twg thiaj yuav saib xyuas tau nej, cov tib neeg uas tsis tseem ceeb zoo li nej? Leej twg thiaj yuav quav ntsej nej?” Qhov ntawd txhawb siab tob heev rau kuv. Thaum kuv ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus, kuv paub tias Vajtswv tseem tsis tau muab peb pov tshem los sis ntiab tawm vim peb txoj kev plees kev yi thiab kev qias vuab tsuab, tiam sis, Nws muaj kev hlub tshua rau peb, tus uas raug ua qias vuab tsuab thiab raug puas tsuaj tob heev los ntawm Ntxwgnyoog. Nws tus kheej tau rhais los ua cev nqai daim tawv los mus cawm peb, tiv kev poob ntsej poob muag loj heev rau ntawm kev ua hauj lwm rau peb, qhia tawm qhov tseeb los ywg dej thiab yug peb, los mus txiav txim thiab qhia tshwm peb. Txawm nws tau qhia tshwm tias peb yog cov neeg lwj liam los xij, Nws txoj kev xav tsis yog los tshem peb tawm, tiam sis los ua kom peb lees paub peb tus kheej txoj kev ntshaw rau meej mom thiab peb tej kev cia siab rau yav tom ntej, kom paub peb tej moj yam phem ntawm kev khav theeb, kev ntxias dag, thiab kev phem yog li peb thiaj li tuaj yeem caum raws qhov tseeb, muab qhov kev qias vuab tsuab pov tseg, thiab raug cawm los ntawm Vajswv puv npo. Qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub uas muaj qab hau thiab kev cawm dim rau peb! Thaum kuv to taub Vajtswv txoj kev xav lawm, kuv xav txog qhov kuv tau coj li cas rau Vajtswv, ces kuv xav kom daim av muab kuv nqos kiag lawm xwb. Kuv yog ib yam raug tsim tawm los me me, raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog, tag nrho kev plees kev yi thiab kev poob qis huv si. Yog neeg lwj liam los tseem muaj cuab kav ua dej num rau Vajtswv, tus nyob Siab Tshaj Plaws, thiab muaj cib fim tau los mus ntsib mus pom Vajtswv tes dej num thiab ua tim khawv rau Nws txoj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv mas yog Vajtswv txoj hmoov hlub loj tshaj rau kuv lawm! Yog tiasVajtswv tsis rhais los muaj cev nqaij daim tawv, hais lus thiab ua dej num rau ntawm peb, kuv yuav muaj cib fim los mus to taub ntau yam tseeb tau li cas? Kuv yuav muaj cib fim los mus to taub Nws tus moj yam ncaj ncees tau li cas? Tsis yog kuv yuav tau ua Vajtswv tsaug xwb, tiam sis kuv tseem tas zog sib cav nrog Vajtswv txog qhov raug hu ua ib tus neeg lwj liam. Kuv tsis muaj ib qho laj thawj los sis kev ua neeg li. Thaum kuv paub qhov no, kuv thiaj li mam hnov tias kuv raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab tob ua luaj li, thiab kuv tshuav Vajtswv nuj nqi ntau ua luaj. Kuv ces xav los mus lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv, thiab kuv ces xav zwm rau Vajtswv txoj kev coj kev qhia lawm xwb txawm Nws hu kuv ua dab tsi los xij, thiab txawm kuv lub neej tom ntej thiab hauv kev kawg yuav zoo li cas los xij. Kuv ces xav caum raws qhov tseeb thiab hloov pauv hauv tus moj yam.

Dhau los ntawm kev sim siab ntawm tus neeg lwj liam, kuv tau txais kev to taub qee qhov ntawm kuv lub zog txhawb siab kom tau txais cov koob hmoov, thiab ntawm kuv tus moj yam phem, thiab kuv tau paub tias, txawm lub meej mom siab los sis qis, kuv tsuas yog ib yam me me uas raug tsim tawm los thiab kuv yuav tsum zwm rau qhov uas Vajtswv npaj tseg txhua sij hawm lawm. Txawm tias kuv ua dej num rau Vajtswv tam li ib tus neeg lwj liam los xij, kuv yuav tsum tau qhuas Nws qhov kev ncaj ncees, caum raws qhov tseeb kom zoo, thiab ua kuv lub luag hauj lwm tam li yog ib tug raug tsim tawm los. Qhov ntawm thiaj li yog lus tim khawv tsim nyog uas ib tug tib neeg yuav tsum lav ris.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply