Cov Qoob Loo Uas Sau Tau Lod Ntawm Kev Mob Nkeeg

February 4, 2022

Sau los ntawm Tsab Lij, Teb Chaws Suav

Xyoo 2007 yog ib xyoos uas muaj kev hloov pauv loj hauv kuv lub neej. Xyoo ntawd, kuv tus txiv tau ua tsheb sib nraus thiab tau los mus pw lo lav li lawm xwb. Wb ob tug me nyuam los kuj tseem yau thiab nws yog ib lub sij hawm uas nyuaj rau peb tsev neeg kawg nkaus. Nws yog ib qho nyuaj tiag tiag rau kuv thiab kuv tsis paub tias yuav hla mus dhau tau li cas. Ces kuv thiaj li tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num thaum tiam kawg. Kuv tau kawm paub los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus tias peb txhua tus lub neej txoj sia yog khi rau ntawm Vajtswv, peb txoj hmoo yog nyob hauv Nws lub xib teg, thiab peb yuav tsum pe hawm thiab ntseeg Vajtswv kom tau txais txoj hmoov zoo. Kuv hnov tau tias kuv tau nrhiav pom qee yam uas kuv tuaj yeem vam khom tau. Txij thaum ntawd los, kuv tau pib mus koom kev sib sau ua ke xwm yeem thiab coj kuv cov me nyuam nrog kuv mus nyeem Vajtswv cov lus thiab thov Vajtswv. Tsis ntev tom qab ntawd, kuv kuj tau ua kuv tes dej num hauv pawg ntseeg lawm.

Tom qab ntawd, kuv tau raug xaiv los ua tus thawj coj hauv pawg ntseeg thiab kuv tau ua Vajtswv tsaug rau Nws txoj hmoov hlub. Kuv xav twj ywm hais tias, “Kuv tau raug xaiv los ua tus thawj coj hauv pawg ntseeg txawm tias kuv yog tus nyuam qhuav los ntseeg tshiab xwb los xij. Kuv yuav tsum ua zoo los mus nrhiav qhov tseeb. Kuv yuav tsum ua kuv tes dej num kom zoo thiab ua txhua yam uas ua tau, ces kuv thiaj li yuav tau txais kev cawm dim.” Qhov kev xav no tau txhawb kuv mus rau hauv kuv tes dej num tiag tiag li. Kuv tau siv kuv lub sij hawm feem ntau los mus tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua kuv tes dej num. Kuv cov phooj ywg thiab cov txheeb ze tau tawm tsam kuv txoj kev ntseeg, thiab cov neeg nyob ib ncig ze kuv tau hais lus thuam thiab xa luag kuv. Kuv tau pib qaug zog me ntsis thaum lub sij hawm ntawd tab sis nws kuj tsis ua rau kuv tso kuv tes dej num tseg. Kuv tus txiv los kuj tau lees txais Vajtswv tes dej num ntawm tiam kawg lawm thiab tau pib ua nws tes dej num tom qab ntawd tib yam nkaus lawm thiab. Qhov no ua rau kuv zoo siab heev. Kuv xav hais tias, “Tsuav yog wb ua wb tes dej num kom zoo thiab ua kev fij rau Vajtswv xwb, ces wb yeej yuav tau txais koob hmoov los ntawm Nws lawm.” Tshwj xeeb tshaj mas yog thaum kuv tau hnov cov kwv tij nkauj muam hais tias kuv raug kev txom nyem thiab siv dag siv zog heev, thiab hais tias kuv yuav tsum tau txais kev cawm dim los ntawm Vajtswv, kuv mas zoo siab heev, thiab kuv kuj muaj zog ntau ntxiv los mus ua dej num rau Vajtswv.

Muaj ib hnub hauv xyoo 2012 kuv pom muaj ib lub qog ntawm kuv lub mis uas muaj tsos mob me ntsis. Kuv pib txhawj xeeb tias nws yuav yog ib yam mob hnyav. Tab sis tom qab ntawd kuv ho xav hais tias, “Tsis yog, nws yeej tsis yog li. Kuv ua kuv tes dej num hauv pawg ntseeg txhua hnub. Vajtswv yuav tsis ua li ntawd rau ib tug neeg uas ua kev fij tiag tiag rau Nws. Nrog rau Vajtswv txoj kev tiv thaiv, kuv yuav tsis mob hnyav.” Xav txog li no, ces ua rau kuv qhov kev txhawj xeeb ploj mus thiab kuv tau ua kuv tes dej num txuas mus tib yam li kuv tau ua nyob rau yav dhau los. Tsoom Hwv Koos Mus Niv Suav tau tsim txom cov neeg ntseeg phem heev zuj zus tuaj thaum xyoo 2013. Zej zog yeej paub zoo txog kuv tus txiv thiab kuv txoj kev tshaj tawm txoj moo zoo thiab wb kuj muaj kev phom sij tas li uas yuav raug ntes. Wb thiaj li tau khiav tawm ntawm wb lub tsev thiab khiav mus nyob deb deb kom wb tuaj yeem ua wb tes dej num tau. Tom qab ntawd kuv pom tias lub qog ntawm kuv lub mis tau loj tuaj lawm thiab kuv tau txhawj xeeb tias ntshe nws yuav yog qee yam mob rau kuv. Tab sis kuv xav txog tias twb tsis muaj dab tsi phem tshwm sim hauv ntau xyoo dhau los thiab xav tias Vajtswv yuav tsum tiv thaiv kuv xwb li. Tsuav yog kuv ua kuv tes dej num kom zoo thiab fij kom ntau dua qub xwb, ces kuv xav tias Vajtswv yuav muaj kev hlub tshua rau kuv, thiab kuv yuav tsis mob hnyav.

Hauv xyoo 2018, kuv pib hnov tsis xis nyob thiab kuv tus txiv tau coj kuv mus kuaj mob. Tus kws kho mob hais tias lub kuv lub qog mis twb loj dua lub qe os lawm thiab nws yog ib qho tsis zoo kiag li. Kws kho mob hais tias kev muab phais kiag tam sim ntawd yuav ua rau muaj kev pheej hmoo heev thiab kuv yuav tsum tau xub noj tshuaj mus kho kom lub qog me ua ntej yuav tuaj yeem phais tau. Thaum hnov cov lus tias “nws yog ib qho tsis zoo” thiab “yuav tau noj tshuaj kho” ua rau kuv poob siab nthav. Kuv xav hais tias, “Tsuas yog cov neeg muaj mob qog noj ntshav thiaj li yuav tau noj tshuaj kho xwb. Puas yog kuv mob qog noj ntshav lawm ne? Kuv txawm yuav tuag thaum hluas tag npaum no ntag los?” Kuv yeej ntseeg tsis tau hlo li. Kuv ib ce poob nroos rau ntawm lub rooj zaum ntawm txoj kev taug hauv lub tsev kho mob thiab kua muag poob nthav.

Kuv tus txiv tau ntxias kuv, uas yog hais tias, “Qhov kev kuaj thawj zaug no xwb yeej tsis yog li. Tag kis wb mam coj koj mus kuaj rau lwm lub tsev kho mob.”

Hnub tom qab, wb tau mus rau lwm lub tsev kho mob thiab kuv tau mus kuaj kuv lub qog. Kws kho mob hais rau kuv tus txiv tias kuv tus mob loj lawm thiab nws tuaj yeem yog mob qog noj ntshav. Nws hais tias kom wb tsis txhob cia ntev ntev lawm thiab hais tias yuav tsum tau phais kuv nyob hauv sij hawm ob hnub.

Kuv ib ce ntaug tas thaum kuv hnov nws hais li no thiab kuv lub siab tig mus ua dej khov tag. Kuv xav tias, “Puas yog mob qog noj ntshav tiag tiag ma? Tib neeg hom kheev tuag los ntawm kev mob qog noj ntshav! Tus mob no yuav tuaj yeem tshwm sim rau kuv tau li cas?” Tab sis tom qab ntawd kuv xav hais tias, “Tsis tau. Kuv ib txwm ua kuv tes dej num tiav log, ua kev fij, raug kev txom nyem thiab siv dag siv zog txij thaum los ua neeg ntseeg. Kuv twb tau uv mloog lwm tus neeg thuam thiab hais lus phem, raug tsim txom thiab raug raws tua los ntawm Tsoom Fwv Koos Mus Niv Suav. Kuv yeej tsis cia ib yam dab tsi cuam tshuam kuv tes dej num li. Kuv ho yuav mob qog noj ntshav tau li cas? Tsis yog qhov ntawd txhais tau tias kuv yuav tsis muaj kev cia siab uas yuav tau txais kev cawm dim thiab tau nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej lawm lod? Puas yog txhua yam uas kuv tau fij nyob rau ntau lub xyoo los no yeej tsis muaj txiaj ntsig dab tsi li lod?” Kuv hnov chim siab heev.

Hmo ntawd kuv pw saum txaj, kuv phov thiab tig mus tig los yeej tsaug tsis taus zog ib pliag li. Kuv tsuas yog pheej xav tsis tawm li. Kuv twb yeej siv zog kawg li lawm, yog vim li cas kuv ho yuav mob hnyav ua luaj? Vim li cas Vajtswv thiaj li tsis tiv thaiv kuv? Ces kuv ho los xav txog qhov uas kuv yuav tsum tau phais nyob rau hauv sij hawm ob hnub. Kuv tsis paub tias nws yuav kho tau los sis kho tsis tau kuv li … Kuv hnov tsim txom heev yog li kuv thiaj li tau thov Vajtswv ntsiag to hais tias: “Vajtswv Tus Kuv Hlub, tam sim no kuv nyuaj siab heev. Kuv tsis paub yuav ua li cas thiaj yuav hla dhau qhov xwm txheej no mus. Thov koj qhia thiab coj kuv kev …” Ces kuv thiaj li los nyeem Vajtswv kaum ib nqe kev cheem tsum kawg ntawm tib neeg tias: “5. Yog koj ib txwm coj ncaj ncees, muaj kev hlub heev rau Kuv, tiam sis koj muaj ib tug mob phem heev, txom nyem, thiab tej phooj tej ywg thiab kwv tij neej tsa muab koj tso tseg, los sis yog koj thev taus lwm cov hmoov phem hauv lub neej, koj txoj kev coj ncaj ncees thiab hlub rau Kuv puas tseem mus txuas ntxiv lawm? 6. Yog yam koj xav hauv koj lub siab tsis raug raws li qhov Kuv tau ua, koj yuav taug mus rau txoj kev twg rau koj lub neej yav tom ntej? 7. Yog koj tsis tau txais ib yam ntawm tag nrho txhua yam uas koj xav kom tau txais, koj puas tseem yog tus neeg raws Kuv mus ntxiv lawm?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (2)). Xav txog tej kev cheem tsum no, kuv paub tias tus mob no yog Vajtswv sim kuv saib seb kuv puas tau muaj lub siab ncaj rau Nws thiab hlub Nws tiag tiag. Kuv xav txog thaum Yauj hla dhau nws qhov kev sim siab. Nws plam nws cov khoom, nws cov me nyuam, thiab nws tau ua rwj thoob plaws ib ce. Txawm hais tias nws tsis nkag siab txog Vajtswv txoj kev xav los xij, nws kuj yeem foom phem nws tus kheej ntau dua qhov liam Vajtswv thiab nws tau qhuas Vajtswv Yehauvas lub npe. Yauj tuav nws txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kuj tseem mloog lus thiab nws kuj sawv ua tim khawv khov kho rau Vajtswv rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag. Tab sis kuv twb ntseeg los tau ntau xyoo lawm thiab tau txais ntau yam kev cai los ntawm Vajtswv cov lus, tab sis ua cas kuv ho tseem tsis tau nkag siab txog Vajtswv tes dej num hlo li. Thaum kuv pom tias kuv muaj mob qog noj ntshav lawm, kuv xav tias ntshe kuv yuav tsis tuaj yeem tau txais kev cawm dim los sis tau txais txoj koob hmoov ntawm lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej lawm. Kuv tau nkag siab yuam kev thiab tau liam Vajtswv tias: kuv tau ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm thiab tau muaj kev fij los ntau lawm, kuv xav hais tias tsim nyog Vajtswv yuav tsum pab theem kuv kom tsis txhob muaj mob. Tsuas yog thaum Vajtswv qhia tshwm rau kuv ces kuv thiaj li mam pom tias tej kev fij txhua yam tsis tau xam tias yog kev ua raws Nws txoj kev xav, los sis ua kom tshwm qhov tseeb thiab ua kom Vajtswv txaus siab. Tab sis tsuas yog ua kom tau txais koob hmoov thiab nkag mus rau Nws lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej xwb—Kuv tau tab tom nrog Vajtswv sib kov lawm. Txhua yam uas hu hais tias yog kuv txoj kev coj ncaj thiab kev hlub rau Vajtswv tsuas yog cuav xwb. Nws yeej tsis ncaj ncees ib qho hlo li. Kuv yeej tau ua rau Vajtswv mob siab thiab tu siab heev lawm.

Ces kuv thiaj tau los nyeem Vajtswv cov lus tias: “Leej twg ntawm tag nrho noob neej uas tsis raug saib xyuas nyob rau ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntsia ntsoov? Leej twg thiaj li tsis nyob rau hauv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev xaiv tseg ua ntej lawm? Tib neeg txoj kev ciaj thiab kev tuag tshwm sim raws li lawv tus kheej txoj kev xaiv lod? Tib neeg puas tswj lawv tus kheej txoj hmoo mas? Muaj coob tus neeg quaj nrhiav kev tuag, tab sis nws nyob deb ntawm lawv heev; coob tus neeg xav ua cov uas rauj khov nyob rau hauv txoj sia thiab ntshai txoj kev tuag, tab sis lawv tsis paub li hos, lub sij hawm ntawm lawv txoj kev tuag twb los ze lawm, muab lawv cuam sis mus rau lub qhov ntuj tob tob ntawm txoj kev tuag; coob tus ntsia saum ntuj thiab xyu heev li; coob tus quaj heev, quaj ncia; coob tus poob tsag rau hauv tej kev sim siab; thiab coob tus rais mus ua neeg raug txim rau txoj kev ntxias dag. Txawm hais tias Kuv tsis tshwm sim kiag ua ib tug neeg rau tib neeg pom Kuv tseeb tseeb, los coob tus yeej ntshai pom Kuv lub ntsej muag, ntshai kawg kiag hais tias Kuv yuav tsoo lawv ntog, hais tias Kuv yuav muab lawv tshuab tuag kiag. Tib neeg puas paub Kuv tiag, los sis lawv tsis paub?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 11). Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv paub tias tib neeg cev nqaij daim tawv thiab cov ntsuj plig yog cog rau Vajtswv. Kev ciaj thiab kev tuag yog nyob rau hauv Vajtswv lub xib teg, thiab peb tsis tuaj yeem ua tau. Tam li yog cov noob neej uas raug tsim tawm los, peb yuav tsum zwm rau yam uas Vajtswv npaj tseg. Thaum paub li no lawm, Kuv hnov tsis ntshai tuag lawm. Kuv tau txiav txim siab twj ywm tias: “Txawm kuv yuav phais kuv lub qog zoo li cas los xij, txawm tias kuv ciaj los sis tuag los xij, kuv yuav muab kuv txoj sia rau Vajtswv thiab zwm rau Nws txoj kev cai.”

Thaum kuv tau zwm rau lawm, kuv hnov tau tias muaj kev thaj yeeb lug nyob hauv kuv lub siab. Kuv tau thov Vajtswv tsis tseg thaum kuv raug coj mus rau hauv chav phais mob. Tom qab ntawd, tus kws kho mob hais tias phais tau zoo kawg kiag li lawm, tab sis tseem yuav tsum tau coj lub qog uas phais tawm mus tshuaj xyuas thiaj li yuav paub tias yuav ua li cas tiag. Kuv xav hais tias, “Tos ho phais tau zoo los vim tias muaj Vajtswv tau tiv thaiv kuv lawm.” Kuv pom lwm tus neeg mob tawm hauv lawv chav phais mob los mas zoo li yeej tsis muaj zog thiab tsis meej pem kiag li, hos kuv ces tsis hnov ua cas li thiab yeej tseem meej pem heev. Lwm tus neeg mob hauv chav kuv pw tau hais tias saib mas zoo li kuv yeej tsis yog neeg raug phais hlo li. Kuv thiaj tau ua Vajtswv tsaug hauv kuv lub siab rau qhov no. Kuv kuj tseem xav hais tias, “Kuv yeej pom tias muaj lub qog mis no tau rau lub xyoo dhau los lawm. Yog tias yog mob qog noj ntshav, ntshe yeej yuav mob loj zuj zus tuaj lawm. Tab sis kuv yeej tsis hnov mob hlo li nyob rau lub sij hawm no. Tej zaum tsis yog mob qog noj ntshav. Thiab txawm hais tias yog los xij, kuv ntseeg tias Vajtswv yog tus muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab Nws yuav kho txhua yam kom raug.” Ua ntej no kuv kuj tau hnov qee cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas vam khom rau Vajtswv hais tias thaum lawv muaj mob hnyav lawm yeej nquag pom Vajtswv ua tej yam txuj ci phim hwj. Kuv ib txwm ua kev fij rau Vajtswv, yog li Nws yuav tsum los pov hwm kuv xwb.

Peb hnub tom qab ntawd, kuv tau nqa kuv cov txiaj ntsig tshuaj xyuas mob yam muaj kev cia siab puv ntoob, tab sis tag nrho kuv tej kev cia siab tau rais mus ua kev poob siab: Qhov ntawd yog mob qog noj ntshav tiag tiag lawm.

Kuv tsuas zaum tib pob ntawd, tsis txav chaw li, ntsia ncaj nraim rau qhov txiaj ntsig tshuaj xyuas tau los no, muab tej ntawd nyeem mus nyeem los ua rau kuv quaj zaum tas zaum thiab. Qhov ntawd siv sij hawm ntev kawg ua ntej kuv yuav rub tau kuv tus kheej lub zog los ua ke dua. Kuv xav twj ywm tias, “Puas yog Vajtswv siv tus mob no los qhia tshwm thiab tshem kuv tawm? Puas yog kuv tsis tsim nyog los mus ua dej num rau Nws ntxiv lawm? Kuv tau ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo, ua kev fij thiab tiv tshav tiv nag los mus tshaj tawm txoj moo zoo. Puas yog Vajtswv tsis nco qab txog ib qho no li lawm pob? Kuv txoj kev ntseeg Vajtswv txawm yuav xaus li no xwb ntag lod?” Kuv tau tag kev cia siab ntau zuj zus tuaj, thiab kuv hnov tau tias tsis muaj txog ib qho zog li lawm.

Tom qab ntawd, kuv tsis xav noj tsis xav haus, los sis haj tseem tsis xav hais lus li lawm. Tus kws kho mob qhia kom kuv noj cov zaub mov kom zoo thiab qoj ib ce kom ntau ntxiv. Kuv xav hais tias, “Kuv twb raug lub txim tuag lawm. Kev noj zaub mov kom zoo thiab kev qoj ib ce ho yuav zoo dab tsi? Ntxov lig los kuv yeej kawg tuag lawm xwb.” Kuv hnov muaj kev tu siab heev, thiab kuv yeej xav tsis tas li tias: “Twb muaj ntau tus kwv tij nkauj muam yeej muaj mob ua ntej lawv yuav los ntseeg tab sis lawv tus mob kuj zoo tuaj lawm tom qab ntawd lawv mam li pib los mus ntseeg. Tab sis kuv twb tau ua kuv tes dej num txhua hnub txij li thaum kuv tau los mus ntseeg Vajtswv. Kuv ho mob qog noj ntshav tau li cas? Kuv hom kheev xav tias kev fij yog kuv daim ntawv mus rau kev cawm dim. Tab sis tam sim no, tsis yog kuv yuav tsis tau txais kev cawm dim xwb, tab sis kuv haj tseem yuav tuag vim mob qog noj ntshav thiab.” Kuv tej kev xav cem thiab kuv qhov kev nkag siab ntawm Vajtswv yuam kev tau phwj tawm los, yam tsis muaj kev tshuaj xyuas. Nyob rau lub sij hawm tsis muaj kev cia siab li lawm, kuv tau hais lus rau Vajtswv nrog lub kua muag teev yees tias, “Vajtswv Tus Kuv Hlub, kuv mob tag npaum li no. Kuv muaj mob thiab kuv tsis nkag siab tias Koj txoj kev xav yog li cas. Thov pab qhia thiab coj kuv kev kom nkag siab txog Koj txoj kev xav.”

Tom qab ntawd kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no tias: “Rau txhua tus tib neeg, kev lim tib neeg kom dawb huv yog kev tsim txom nqaij tawv siab ntsws, thiaj li yog yam nyuaj los txais yuav—tiam sis thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv uas Vajtswv npaj Nws tus yam ntxwv ncaj ncees rau tib neeg, thiab qhia tshwm Nws cov kev xav tau rau tib neeg, thiab muab kev tig ras to taub, kev txiav tawm thiab kev saib xyuas tseeb tiag ntxiv; los ntawm kev sib piv txog cov kev tseeb thiab qhov tseeb, Nws muab txoj kev paub txog tib neeg tus kheej thiab qhov tseeb uas zoo dua rau tib neeg, thiab muab txoj kev nkag siab zoo dua txog Vajtswv lub siab nyiam rau tib neeg, yog li ntawd Nws thiaj tso cai rau tib neeg muaj lub siab hlub Vajtswv uas tseeb dua thiab dawb huv dua. Tej zoo li no yog Vajtswv lub hom phiaj ua txoj kev lim tib neeg kom dawb huv. Txhua yam hauj lwm uas Vajtswv ua rau tib neeg ntawd nws muaj lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb; Vajtswv tsis ua hauj lwm uas tsis muaj nuj nqis, thiab Nws tsis ua hauj lwm uas tsis muaj txiaj ntsig rau tib neeg. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis tau txhais tias tshem tib neeg tawm ntawm Vajtswv xub ntiag mus, thiab tsis tau txhais tias rhuav tshem lawv hauv ntuj tawg. Tiam sis nws txhais tau tias hloov pauv tib neeg tus yam ntxwv thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv, hloov nws lub tswv yim, nws txoj kev xav qub, hloov nws txoj kev hlub Vajtswv, thiab hloov tag nrho nws lub neej. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yog ib txoj kev sim uas tseeb tiag, thiab yog ib txoj kev cob qhia tseeb tiag, thiab tsuas yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv xwb nws txoj kev hlub thiaj li yuav tuaj yeem ua dej num tau rau nws txoj hauj lwm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb). Vajtswv cov lus tau pab ua rau kuv nkag siab Nws txoj kev xav. Vajtswv tau siv kev mob nkeeg los qhia tshwm kuv qhov kev qias vuab tsuab sab hauv, kev ntxeev siab, thiab yam ntxias siab uas tsis huv kom kuv paub txog kuv tus kheej, tshem tawm txoj kev qias vuab tsuab, thiab tau txais kev cawm dim los ntawm Vajtswv. Tab sis kuv ho xav tias yog Vajtswv xav yuav kuv txoj sia thiab xav tshem kuv tawm, ces kuv thiaj nkag siab yuam kev thiab liam txim rau Vajtswv, tag tso tseg thiab tag kev cia siab txhua yam. Kuv tau siv dag siv zog rau kuv txoj kev fij, muab tej kev fij no saib muaj nqis thiab cem Vajtswv. Kuv tseem loj xov xav muab kuv txoj kev tuag los mus lwv Vajtswv tib si thiab. Kuv lub siab zoo ploj mus tag nrho! Kuv hnov tau tias kuv tshuav Vajtswv nuj nqis ntau heev, yog li kuv tau los sawv ntawm Nws xub ntiag thov thiab tshawb xyuas seb yog vim li cas kuv thiaj tsis tuaj yeem zwm rau thaum kuv muaj mob, es tsis txhob nkag siab yuam kev thiab liam txim rau Vajtswv lawm.

Ces kuv thiaj tau nyeem Vajtswv qee cov lus hais tias: “Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv tias tej zaum Kuv yuav kho lawv zoo xwb. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv tias Kuv yuav siv Kuv lub hwj chim los ntiab cov ntsujplig phem tawm ntawm lawv lub cev mus xwb, thiab coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv yooj yim tias lawv yuav tau txais kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab los ntawm Kuv xwb. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv kom thov tau cov khoom muaj nqi kom ntau dua los ntawm Kuv xwb. Coob leej ntau tus ntseeg Kuv kom siv lub neej no nyob hauv txoj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kom muaj kev nyab xeeb thiab muaj suab npe hauv lub ntiaj teb uas yuav los no. Coob leej ntau tus ntseeg Kuv kom zam dhau txoj kev txom nyem ntawm ntuj tawg thiab kom tau txais cov koob hmoov nyob saum ntuj ceeb tsheej. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv kom tau kev nplig siab ib nyuag ntu xwb, tab sis tsis tau nrhiav kom tau txais ib yam dab tsi hauv lub ntiaj teb yuav los no. Thaum Kuv coj Kuv cov kev npau taws los rau tib neeg thiab txeeb txhua txoj kev xyiv fab thiab kev thaj yeeb uas nws tau muaj ib zaug dhau los, tib neeg tau rais los ua xyem xyav. Thaum Kuv muab txoj kev txom nyem ntawm ntuj tawg rau tib neeg thiab thim cov koob hmoov saum ntuj ceeb tsheej rov qab, tib neeg txoj kev txaj muag tig mus ua kev npau taws. Thaum tib neeg thov Kuv kho nws, Kuv tsis quav ntsej nws thiab ntxub nws; tib neeg ncaim ntawm Kuv mus nrhiav txoj hau kev siv tshuaj kho thiab cov khawv koob kho uas phem heev. Thaum Kuv thim txhua yam uas tib neeg xav tau ntawm Kuv, txhua tus yaj ntsis yam ntsiag to lawm. Yog li, Kuv hais tau tias tib neeg muaj kev ntseeg Kuv vim Kuv muab kev tshav ntuj ntau dhau, thiab qhov muaj nqis ntau dhau heev lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?). “Cov tib neeg zoo li no tsuas muaj ib lub hom phiaj yooj yim hauv txoj kev caum raws Vajtswv xwb, thiab lub hom phiaj ntawd yog kom tau txais koob hmoov xwb. Cov tib neeg zoo li no yeej ua tsis tau kom ua twb zoo mloog rau ib yam dab tsi li uas muaj feem xyuam ncaj nraim rau lub hom phiaj no. Rau lawv, tsis muaj lub hom phiaj uas tseem ceeb tshaj li qhov ntseeg Vajtswv kom tau txais koob hmoov xwb—nws yog qhov muaj nqis ntawm lawv txoj kev ntseeg. Yog tias ib yam dab tsi tsis txhawb lub hom phiaj no, ces lawv yeej nyob twj ywm tsis quav ntsej txog li. Qhov no yog qhov teeb meem uas tib neeg feem coob ntseeg Vajtswv niaj hnub nim no. Lawv lub hom phiaj thiab kev xav tau mas zoo li tsim nyog kawg, vim hais tias thaum lawv ntseeg Vajtswv, lawv kuj siv nyiaj txiag rau Vajtswv, muab lawv tus kheej cob rau Vajtswv, thiab ua lawv tes hauj lwm. Lawv tso lawv txoj kev hluas tseg, tso tsev neeg thiab txoj hauj lwm tseg, thiab tseem siv ntau xyoo mus khwv heev rau lawv tus kheej deb ntawm tsev mus lawm thiab. Rau lawv lub hom phiaj loj tshaj plaws, lawv hloov lawv tus kheej tej kev ntshaw, lawv qhov saib rau lub neej, thiab tseem yog txoj kev uas lawv nrhiav thiab; tab tsis lawv hloov tsis tau lub hom phiaj ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv. Lawv xav mus los txog rau txoj kev cawm ntawm lawv tus kheej tej tswv yim; txawm txoj kev yuav deb li cas kuj xij, thiab txawm yuav muaj kev txom nyem thiab kev cov nyom ntau npaum li cas raws txoj kev kuj xij, lawv yeej nyob ruaj thiab tsis ntshai tuag li. Lub hwj chim dab tsi ua rau lawv tus kheej mob siab rau txoj kev no? Nws puas yog lawv txoj kev paub qhov phem qhov zoo? Nws puas yog lawv tus cwj pwm zoo thiab muaj meej mom? Nws puas yog lawv txoj kev txiav txim siab mus tawm tsam tej hwj chim ntawm txoj kev phem kom txog kiag qhov kawg? Nws puas yog lawv txoj kev ntseeg los ua tim khawv rau Vajtswv yam tsis muaj qhov nrhiav phaj tshab li? Nws puas yog lawv txoj kev ua siab ncaj rau txoj kev txaus siab hlo muab txhua yam tso tseg los mus ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam? Los sis nws puas yog lawv qhov xav ntawm txoj kev npuab siab uas muab tej tseem ceeb uas tus kheej xav tau tso tseg mus? Yuav kom ib tug uas yeej tsis tau to taub tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm ntawd tseem muab kom ntau mas yog, yooj yim heev, ib qho txuj ci phim hwj. Rau tam sim no, cia peb txhob tham txog tias tib neeg tau muab npaum li cas lawm. Txawm li cas los, lawv tus cwj pwm yeej tsim nyog peb txoj kev tshawb xyuas. Deb ntawm tej txiaj ntsim uas muaj feem txuam nrog lawv, puas muaj lwm txoj kev muaj qab hau uas yog vim li cas cov tib neeg uas yeej tsis to taub Vajtswv li yuav kam muab ntau heev rau Nws? Nyob rau qhov no, peb tshawb pom ib qho teeb meem uas qhia tsis tau nyob rau yav tag los: Tib neeg txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lam yog ib txoj kev ntshaw-twm xeeb uas qhuav qhawv xwb. Nws yog ib txoj kev sib raug zoo ntawm tus txais thiab tus muab ntawm tej koob hmoov. Muab hais kom yooj yim, nws yog zoo ib yam li txoj kev sib raug zoo ntawm tus neeg ua hauj lwm thiab tus ntiav neeg ua hauj lwm. Tus neeg ua hauj lwm tsuas ua hauj lwm kom tau txais nqi zog uas muab los ntawm tus ntiav neeg ua hauj lwm xwb. Tsis muaj kev hlub dab tsi nyob rau txoj kev sib raug zoo zoo li no, tsuas yog kev sib pauv mus los xwb. Tsis muaj kev hlub los sis raug hlub, tsuas yog kev sib pub thiab kev hlub tshua xwb. Tsis muaj kev to taub, tsuas yog kev npau taws vim tsis ncaj ncees thiab kev dag ntxias xwb. Tsis muaj kev nyob sib ze, tsuas yog ib lub kwj ha tob tob uas hla tsis dhau xwb. Tam sim no tej ntawd tau los txog rau theem no lawm, leej twg muaj peev xwm tig tau txoj kev no rov qab? Thiab muaj pes tsawg leej tib neeg uas muaj peev xwm to taub tias txoj kev sib raug zoo no phem npaum li cas lawm? Kuv ntseeg tias thaum tib neeg raus lawv tus kheej rau hauv txoj kev zoo siab xyiv fab ntawm qhov tau txais koob hmoov lawm, tsis muaj leej twg yuav xav tau tias txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv ntawd yog ib qho txaj muag thiab tsis txaus nyiam npaum li cas(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 3: Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb). Vajtswv cov lus tau chob kuv lub siab tam li rab ntaj chob ntag, thiab ua rau kuv hnov txaj muag heev. Qhov kuv cia siab ntsoov hauv kuv txoj kev ntseeg tsis yog xav kom tau txais koob hmoov rau yav tom ntej li Vajtswv tau hais tseg los? Tsis hais sab nrauv yuav saib kuv zoo li cas rau txoj kev fij los xij, kuv tsuas yog nrog Vajtswv sib txuas lus, txhua yam yog kom tau txais koob hmoov xwb. Kuv tsis tau yog mloog Vajtswv lus los sis ua kuv tes dej num tam li yog tus neeg uas raug tsim tawm los tiag-tiag. Thaum kuv nyuam qhuav mus ntseeg tshiab, kuv hom kheev xav tias yuav tsis muaj kev puas tsuaj dab tsi tshwm sim rau kuv tau, hom kheev xav tias kuv yuav tau txais koob hmoov thiab tau nkag mus rau Vajtswv lub nceeg vaj. Yog li kuv thiaj tau ua txhua yam thiab tsis pub muaj ib yam dab tsi los mus thaiv txoj kev ua kuv tes dej num. Tab txawm kuv twb tsis muaj sij hawm mus xa los sis mus tos kuv cov me nyuam tim tsev kawm ntawv li lawm los xij. Tab Txawm tau raug lwm tus neeg thuam thiab hais lus phem, raug tsim txom thiab raug raws tua los ntawm Tsoom Fwv Koos Mus Niv Suav los xij, twb tsis muaj ib yam dab tsi los quas tau kuv thiab kuv tes dej num li. Txhua yam no ua rau kuv xav tias kuv twb tau ua lub siab ncaj rau Vajtswv lawm ces nyaj Nws yuav qhuas thiab foom koob hmoov rau kuv xwb xwb. Thaum kuv paub tias kuv muaj mob qog noj ntshav lawm, kuv hnov tias nws yog kuv lawm, xav tias kuv txoj kev npau suav txhua yam txog kev nkag mus rau hauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej tau yaj ntshis mus tas lawm. Kuv mas muaj kev nkag siab yuam kev, liam txim, thiab kuv kuj tau nrog Vajtswv sib cav, txog ntua qhov xav muab kuv txoj kev tuag los mus lwv Vajtswv tib si thiab. Thaum tau ntsib qhov tseeb lawm, kuv mam paub tias kev ua kuv tes dej num, kev raug kev txom nyem, thiab muab kuv tus kheej txhua yam fij mas puav leej txhawm rau kom tau txais ib yam txiaj ntsig zoo rov qab xwb. Kuv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv ces tsuas yog zoo li “txoj kev sib raug zoo ntawm tus neeg ua hauj lwm thiab tus ntiav neeg ua hauj lwm” xwb. Kuv xav tau txiaj ntsig rov qab los ntawm txhua yam me-me uas kuv tau ua mus lawm. Kuv tseem tsis tau yog yuav hlub Vajtswv tiag-tiag. Kuv tau tab tom siv Nws, ua tiag los mus dag Nws. Nrog rau muaj txoj kev xav zoo li ntawd nyob hauv kuv txoj kev ntseeg, yog li qhov Vajtswv ua tau ces tsuas tuaj yeem ntxub thiab tsis nyiam kuv xwb. Yog tias Vajtswv tsis siv tus mob no los mus qhia kom kuv feeb meej, ces ntshe kuv yeej yuav tuav rawv kuv txoj kev xav tsis raug ntawm txoj kev ntseeg thiab Vajtswv yuav ua ib siab tso tseg thiab tshem kuv tawm thaum kawg. Kev paub txog qhov no tau ua rau kuv muaj kev tu siab thiab rau txim rau tus kheej. Kuv tau txhos caug thiab thov Vajtswv. Kuv hais tias, “Vajtswv Tus Kuv Hlub, yog tias Koj tsis qhia tshwm rau kuv los ntawm tus kab mob no, ntshe kuv yuav tsis muaj hnub nkag siab txog kuv txoj kev xav uas tsis raug ntawm txoj kev ntseeg. Kev txiav txim thiab kev qhia tshwm ntawm Koj cov lus tau ua rau kuv rov muaj ntsuj plig tuaj lawm. Kuv xav los mus hloov kho kuv txoj kev xav uas tsis raug no thiab tso kuv txoj kev xav tau koob hmoov tseg. Txawm hais tias kuv yuav zoo los sis tsis zoo los xij, txawm hais tias kuv yuav ciaj los sis tuag los xij, kuv xav los mus zwm rau Koj.” Kuv hnov tau muaj kev nyab xeeb ntau dua qub tuaj lawm tom qab hais kuv cov lus thov tas, thiab kuv tau muaj tus yam ntxwv zoo dua qub tuaj lawm. Ntau hnub tom qab ntawd, kuv tau los mus qoj ib ce xwm yeem nkaus thiab noj cov zaub mov kom zoo thiab kuv lub cev tau zoo zuj zus tuaj lawm. Tsis ntev xwb ces kuv tuaj yeem tawm hauv tsev kho mob mus lawm.

Rov qab los txog tsev, kuv tau pom kuv tus txiv thiab me cov nyuam tawm mus tshaj txoj moo zoo thiab ua lawv tes dej num, tab sis qhov kuv tuaj yeem ua tau ces tsuas yog pw saum lub lav xwb, tsis tuaj yeem ua dej num dab tsi hlo li. Kuv tau pib hnov me siab me ntsis. Kuv tsis paub hais tias thaum twg kuv thiaj li yuav zoo rov los yam tu qab hlo los sis seb kuv puas yuav tuaj yeem ua kuv tes dej num nyob rau ib hnub twg. Yog tias kuv tsis tuaj yeem ua kuv tes dej num lawm, tsis yog kuv tsuas nyob hnyav av lawm xwb pob? Ces kuv ho yuav tau txais kev cawm dim li cas? Thaum xav li no, kuv ras dheev tias kuv lub siab xav tau koob hmoov tau rov huam tuaj dua lawm. Kuv maj nroos thov Vajtswv ces tau los nyeem qhov no hauv Nws cov lus tias: “Txhua tus tib neeg uas qias vuab tsuab nyob vim yog ua rau lawv tus kheej. Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb—qhov no yog lub ntsiab ntawm tib neeg tus yeeb yam. Tib neeg ntseeg Vajtswv vim xav tau rau lawv tus kheej tej txiaj ntsig; lawv tso txhua yam tseg, siv lawv tus kheej rau Nws, thiab coj ncaj ncees rau Nws, tab sis lawv tseem ua tag nrho tej no rau lawv tus kheej tej txiaj ntsig xwb. Lub ntsiab tiag tiag ces, nws yog tag nrho tej uas tau ua no yog lub hom phiaj kom lawv tau txais koob hmoov rau lawv tus kheej nkaus xwb. Hauv lub zej lub zos, txhua yam raug ua tiav vim yog ua rau tus kheej qhov txiaj ntsig xwb; kev ntseeg Vajtswv ces tsuas yog ua kom tau txais koob hmoov nkaus xwb. Txhawm rau kom tau txais koob hmoov cov tib neeg ntawd thiaj tso txhua yam tseg thiab tuaj yeem thev taus kev txom nyem ntau heev: Qhov no yog txhua yam ua pov thawj qhia uas pom ntawm qhov muag rau hauv tib neeg tus yeeb yam lwj liam(“Qhov Sib Txawv Ntawm Kev Hloov Pauv Sab Nrauv thiab Kev Hloov Pauv hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau pab ua rau kuv kom pom txog qhov laj thawj tias yog vim li cas kuv thiaj yuav tau nrog Vajtswv sib kov hauv kuv txoj kev ntseeg thiab ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv thaum uas txhua yam tsis mus raws li qhov kuv xav tau vim tias raug Ntxwgnyoog cov kuab lom los mus tswj hwm kuv lawm. “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb” thiab “Tsis txhob tsa ntiv tes yam tsis tau txais txiaj ntsig”—Kuv ua neej nyob raws Ntxwgnyoog cov tswv yim. Txhua yam uas kuv tau ua, kuv tsuas yog ua rau tus kheej, kom muaj txiaj ntsig rau kuv tus kheej xwb. Kuv mas xam pom rau yus tus kheej thiab ntxim ntxub tshaj. Tab txawm hauv kuv txoj kev ntseeg los xij, kuv tau siv zog thiab mob siab rau kuv tus kheej tsuas yog txhawm rau kom tau txais koob hmoov thiab khoom plig nkaus xwb. Kuv tsis tau mob siab los mus caum qhov tseeb los sis kev hloov pauv tus moj yam hlo li. Thaum kuv tsis tau txais koob hmoov li kuv xav tau lawm, kuv tus yeeb yam Ntxwgnyoog tau tshwm sim los thiab kuv tau nkag siab yuam kev thiab iab liam rau Vajtswv, thiab khuv xim txhua yam uas kuv tau ua rau Vajtswv. Pov Lauj tau ua dej num rau tus Tswv thiab raug kev txom nyem ntau yam, tab sis nws tsis muaj kev hlub qhov tseeb, thiab nws tsis nrhiav kev paub Vajtswv los sis hloov nws tus moj yam. Nws tsuas yog xav tau lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees los mus rau nws txoj kev txom nyem thiab kev fij. Thaum kawg, nws tus moj yam Ntxwgnyoog kuj tsis hloov pauv li, yog li nws txoj kev khav theeb thiaj li tau tshem tawm txhua yam laj thawj, nws tau ua tim khawv tias nws tus kheej yog Khetos thiab nws tau coj tib neeg los rau ntawm nws xub ntiag. Qhov ntawd ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam thiab ua rau nws raug txim mus ib txhis. Kuv paub yog tias kuv tseem ua neej nyob nrog Ntxwgnyoog cov kuab lom mus ntxiv, ces kuv yuav xaus zoo tib yam li Pov Lauj thiab. Vajtswv yuav rau txim rau qhov kuv tawm tsam Nws. Kuv pom tias nws txaus ntshai npaum li cas rau kev los mus nrhiav koob hmoov thiab tsis caum raws qhov tseeb. Kuv hnov ris Vajtswv txiaj heev. Kuv tau ua Nws tsaug rau kev siv tus mob no los mus muab lub hwv tsam rau kuv thim xav thiab paub txog kuv tus kheej, kom kuv tuaj yeem pom kuv txoj kev xav uas tsis raug ntawm kev nrhiav kev ntseeg thiab kom paub tias kuv tau tab tom taug txoj kev uas tawm tsam Vajtswv lawm.

Ces kuv tau nyeem Vajtswv cov lus hais tias: “Vajtswv yeej siab tshaj mus ib txhis thiab yeej ib txwm ntxim fwm, hos tib neeg yeej tsis ncaj ncees mus ib txhis, tsis tsim nqis mus ib txhis. Qhov no yog vim hais tias Vajtswv yeej muab Nws tus kheej fij thiab mob siab rau tib neeg mus ib txhis lawm; txawm li cas los xij, tib neeg ntsuas muab thiab siv zog rau nws tus kheej mus ib txhis xwb. Vajtswv yeej tiv kev mob rau tib neeg txoj kev muaj sia nyob mus ib txhis, tab sis tib neeg yeej tsis muab ib yam dab tsi rau ntawm qhov kaj los sis rau txoj kev ncaj ncees li. Txawm yog tias tib neeg tawm ib lub dag zog rau ib lub sij hawm los, nws yeej tsis muaj zog li uas yuav muaj peev xwm sawv tau khov kho kom cua tshawj txhob vau, rau qhov tib neeg lub zog yeej ib txwm yog rau nws tus kheej xwb thiab tsis yog rau lwm tus. Tib neeg yeej ib txwm twm xeeb, hos Vajtswv yeej tsis twm xeeb mus ib txhis. Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txhua yam uas ncaj ncees, zoo, thiab zoo nkauj, hos tib neeg yog tus uas ua tiav rau thiab ua tshwm txhua yam uas dab tuag thiab phem. Vajtswv yeej yuav tsis hloov Nws lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev ncaj ncees thiab zoo nkauj, tab sis tib neeg yeej muaj peev xwm tiav log, nyob rau txhua lub sij hawm thiab rau txhua qhov xwm txheej, ntxeev siab rau txoj kev ncaj ncees thiab txav deb ntawm Vajtswv mus(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nws Yog Tseem Ceeb Heev los To Taub Vajtswv Tus Moj Yam). Kuv mas zoo siab heev thaum kuv xav txog cov lus no. Vajtswv tau siv zog tas npaum li ntawd txhawm rau cawm cov noob neej uas tau qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog. Ob txhiab xyoo dhau los, Vajtswv tau los ua cev nqaij daim tawv thawj zaug hauv teb chaws Yudas los cawm noob neej. Nws tiv dhau kev thuam, kev iab liam, thiab raug tsim txom thiab ua phem los ntawm cov neeg ntseeg Yusdais. Thaum kawg, Nws thiaj raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, yog li thiaj li ua tiav tes dej num ntawm kev txhiv dim lawm. Niaj hnub no, Vajtswv tau los ua cev nqaij daim tawv rau zaum ob hauv Teb Chaws Suav txhawm rau ntxuav thiab cawm noob neej dua ib zaug thiab tag nrho. Nws tau raug raws tua thiab raug tsim txom los ntawm Tsoom Hwv Koos Mus Niv Suav yam tsis muaj chaw nkaum Nws lub taub hau hlo li, tsis muaj chaw nyob, thiab Nws kuj yuav tsum tau nyiaj kom dhau kev raug nkag siab yuam kev, raug iab liam, tsis muaj neeg mloog, thiab raug peb cov neeg ntseeg tawm tsam tib si. Txawm li cas los xij, Vajtswv yeej tsis tau tso txoj kev cawm noob neej tseg li, tab sis Nws tau maj mam ua txhua yam uas tuaj yeem ua tau rau peb yam ntsiag to, yam tsis thov dab tsi rov qab li. Hos kuv ces, tau ua kev fij rau hauv kuv tes dej num thiab tsuas xav kom tau txais koob hmoov thiab tau lub hom phiaj rov qab los. Kuv tau tawm tsam kuv lub siab zoo kom los mus nrog Vajtswv sib khom nqi. Kuv tau ua neeg tsuas xam pom tus kheej thiab ntxim ntxub! Kuv tsis yog hom neeg uas ntseeg tseeb tiag. Thaum paub li no lawm, kuv tau mus sawv thov ntawm Vajtswv xub ntiag, txaus siab lees txim hloov dua siab tshiab.

Nyob rau ib hnub teev hawm, kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus uas yog hais tias: “Kev ntseeg Vajtswv tiag tiag mas txhais tau li nram no: Nyob rau qhov hauv paus keeb cag ntawm qhov kev ntseeg hais tias Vajtswv muaj hwj chim kav tag nrho txhua yam, yus tau ntsib tau pom Nws tej lus thiab tes hauj lwm, ntxuav yus tej moj yam uas qias vuab tsuab kom dawb huv, ua kom haum li Vajtswv txoj kev xav, thiab los paub Vajtswv. Tsuas yog tib txog kev taug ntawm hom zoo li no xwb mas thiaj li hu tau hais tias ‘kev ntseeg Vajtswv’(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). “Lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv yog ua kom Nws txaus siab thiab ua lub neej raws li tus yam ntxwv uas Nws cheem tsum, kom Nws cov dej num thiab hwj chim raug nthuav qhia rau pab pawg neeg uas tsis tsim nyog no pom. Qhov no thiaj li yog txoj kev xav uas tseeb rau kev ntseeg Vajtswv, thiab qhov no kuj yog lub hom phiaj uas koj yuav tsum nrhiav. Koj yuav tsum muaj lub zeem muag tseeb txog txoj kev ntseeg Vajtswv thiab koj yuav tsum nrhiav kom tau txais Vajtswv cov lus. Koj yuav tsum tau noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab koj yuav tsum muaj peev xwm ua lub neej raws li qhov tseeb, thiab qhov tshwj xeeb koj yuav tsum muaj peev xwm pom Nws cov dej num zoo, Nws cov hauj lwm uas zoo uas thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, thiab nrog rau txoj hauj lwm zoo uas Nws ua rau sab cev nqaij tawv. Los ntawm lawv cov kev paub tseeb, tib neeg thiaj yuav nco tej txiaj ntsig uas Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm li cas rau lawv thiab yam Nws lub siab nyiam rau lawv. Lub hom phiaj ntawm tag nrho cov no yog los tshem tawm tib neeg tus moj yam phem qias vuab tsuab. Muaj kev txiav tawm tag nrho tej kev tsis huv thiab kev tsis ncaj ncees hauv koj, thiab muaj kev txiav tawm koj lub tswv yim phem pov tseg, thiab muaj kev txhim kho kev ntseeg tseeb rau Vajtswv—tsuas yog muaj txoj kev ntseeg tseeb xwb koj thiaj li yuav hlub Vajtswv tiag tiag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo). Vajtswv cov lus tau qhia txog lub hom phiaj tseeb tiag uas peb yuav tsum ua hauv peb txoj kev ntseeg. Txawm tias peb yuav raug qhuab qhia li cas hauv peb tej kev paub dhau los los xij, Vajtswv yeej npaj txhua yam tshwj xeeb cia los mus ntxuav thiab hloov peb. Kuv paub tias kuv yuav tsum tau ua txhua yam uas yog los mus lees txais thiab mloog lus, nrhiav qhov tseeb hauv cov xwm txheej los mus daws kuv tus moj yam qias vuab tsuab, thiab ua kom Vajtswv txaus siab thiab them ua txhua yam los mus pauj rau Nws txoj kev hlub. Tsuas yog qhov no thiaj yuav yog qhov ua kom raug. Kuv tsis xav nrog Vajtswv sib khom kom tau txais koob hmoov ntxiv lawm. Txawm hais tias kuv tus mob yuav zoo li cas mus rau yav tom ntej los xij, kuv yuav pe hawm Vajtswv kom txog thaum kuv ib pas nqus tsis tuaj. Yog tias Vajtswv muab lub hwv tsam rau kuv dua ntxiv los mus ua kuv tes dej num, ces kuv yuav tsis nrog Nws sib khom nqi kom tau txais koob hmoov ntxiv lawm. Kuv tsuas yog xav nrhiav qhov tseeb hauv kuv tes dej num thiab nrhiav kev hloov pauv kuv tus yam ntxwv lawm xwb.

Tsis ntev tom qab ntawd, Vajtswv tau sim kuv dua lawm.

Muaj ib hnub, kuv tus ntxhais rov tim pawg ntseeg qhov kev sib sau ua ke los thiab hais tias tus Viv Ncaus Vab, uas tau ywg dej rau cov ntseeg, tau raug tub ceev xwm raws qab mus lawm thiab tseem nrhiav tsis tau leej twg los mus hloov nws li. Nws tau nug kuv tias leej twg hauv pawg ntseeg thiaj li yuav tuaj yeem ua tau tes dej num ntawd. Kuv keev ua tes dej num no los ua ntej lawm thiab paub nws zoo heev lawm, yog li kuv xav hais tias kuv yuav yog tus phim tshaj plaws lawm. Tab sis tom qab ntawd kuv ho xav txog tias kuv nyuam qhuav phais mob tas tau 20 tawm hnub dhau los xwb. Lub qhov txhab twb tsis tau zoo tu qab thiab huab cua tab tom pib sov tuaj lawm. Tab txawm nyob hauv tsev xwb los, kuv tseem yuav tsum tau ntxuav lub qhov txhab ob peb zaug hauv ib hnub twg. Yog tias kuv los mus ua tes dej num no ntshe kuv yuav tsis khoom los mus ntxuav kuv lub qhov txhab kom huv lawm, ces yuav tuaj yeem ua rau mob tau. Kuv txhais caj npab twb tseem siv tsis tau zoo heev, thiab yog tias kuv raug lub tsheb hluav taws xob muab theev txhua hnub, ntshe lub qhov txhab yuav tsis zoo, ces yuav ua rau kuv mob heev. Kuv thiaj li muab qhov xwm txheej no los ua zoo xav tias, kev ua tes dej num ntawd yuav tsis muaj dab tsi zoo rau kuv lub cev. Tab sis tom qab ntawd kuv ho xav hais tias, “Tseem nrhiav tsis tau tau tus neeg phim rau tes dej num no li. Yog tias kuv tsis ua, ho puas yuav ua kev tab kaum tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev? Kuv yuav ua li cas?” Tom qab ntawd Vajtswv cov lus tau tshwm hauv nruab siab tias: “Yog tias, nyob hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kev nrhiav qhov tseeb, koj muaj peev xwm hais tias, ‘Txawm tias Vajtswv yuav cia yam kev mob nkeeg los sis tej xwm txheej tsis pom zoo dab tsi raug rau kuv los xij peem—txawm hais tias Vajtswv yuav ua li cas los xij—kuv yuav tsum mloog lus, thiab nyob twj ywm tam li ib tug raug tsim tawm los. Ua ntej tshaj plaws, kuv yuav tsum muab qhov tseeb—kev mloog lus no—coj los xyaum ua, kuv ua kiag, thiab ua lub neej raws nraim li qhov uas muaj tseeb ntawm kev mloog Vajtswv lus. Ntxiv mus, kuv yuav tsum tsis txhob muab yam uas Vajtswv tau txib kuv ua thiab tes dej num uas kuv yuav tsum ua pov tseg. Txawm yog thaum kuv txoj pa kawg kiag lawm los, kuv yuav tsum ua raws li kuv tes dej num.’ Qhov no tseem tsis yog hais lus tim khawv thiab lod?(“Txoj Kev Uas Los Ntawm Kev Ua Tib Zoo Xav Txog Qhov Tseeb Tas Li” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau muab txoj hauv kev rau kuv los mus xyaum. Txawm hais tias kuv qhov kiav txhab tseem tsis tau kho tau zoo los xij, kuv tsis xav ua ib tug neeg uas tsuas xam pom yus tus kheej thiab siab nqaim ntxiv lawm, tsuas xav txog kuv tus kheej thiab tsis quav ntsej txog Vajtswv lub tsev li. Tau ntau xyoo los no, kuv tsuas ua kuv tes dej num kom tau txais koob hmoov nkaus xwb, nrog Vajtswv sib kov. Kuv yeej tsis quav ntsej txog Vajtswv txoj kev xav los sis ua ib yam dab tsi kom Vajtswv txaus siab hlo li. Kuv yeej tshuav Vajtswv nqi tiag tiag li! Tab tom muaj kev xav tau ib tug neeg los tuav tes dej num no, thiab kuv xav los mus ua. Tsis hais yuav muaj teeb meem dab tsi tshwm sim rau kuv txoj kev noj qab haus huv los xij, Kuv tsuas thov kom kuv tuaj yeem ua kom Vajtswv muaj kev kaj siab xwb. Ua raws li Vajtswv cov lus no, kuv tus mob tsis tauj yeem txwv txiav rau kuv tau ntxiv lawm thiab kuv cia li yeem los mus ua tes dej num ntawd lawm.

Kuv tau pom Vajtswv txoj kev tiv thaiv txuj ci phim hwj thaum kuv siv tag nrho kuv lub zog rau tes dej num no lawm. Ib lub lim tiam tom qab ntawd, kuv lub qhov txhab tsis yog tias tsis mob lawm xwb, tab sis nws kuj tseem zoo tu qab nrho lawm. Kws kho mob hais tias, “Qhov o o ntawm sab caj npab yog yam hauj sim uas yuav muaj tom qab kev phais, thiab tom qab ib lub hlis ntau uas los mus nyob ntoog kom zoo, tus neeg mob tseem yuav tsum tau tuaj tso tshuaj kho mob dua.” Tab sis txij li thaum kuv pib ua tes dej num ntawd, kuv lub qhov txhab cia li tsis mob, tsis muaj o hauv kuv txhais caj npab lawm, thiab kuv kuj tsis tau mus tso tshuaj kho mob lawm. Tam sim no twb tau ib xyoos ntau lawm txij li thaum phais, thiab kuv zoo tu qab nrho lawm. Thov ua Vajtswv tsaug rau Nws tej ua txuj ci phim. Kuv tus kheej tau ntsib tau pom kiag Nws cov lus uas hais tias: “Ib yam twg thiab txhua yam, tsis hais ciaj los sis tuag, yuav hloov, pauv, ua dua tshiab, thiab yaj ntshis mus raws li Vajtswv tej kev xav. Qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tswj fwm tag nrho txhua yam(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia). Thaum kuv tso kuv qhov kev ntshaw uas tsis muaj qab hau tseg lawm thiab tsis nrog Vajtswv sib kov ntxiv lawm, kuv thiaj li tau pom Vajtswv lub hwj chim thiab txoj kev cai thiab tau pom Nws cov kev ua txuj ci phim hwj zoo tiag tiag!

Kev mob los ntawm tus mob no zoo tam li muaj kev puas tsuaj rau sab nrauv, tab sis muaj Vajtswv txoj kev hlub zais rau sab hauv. Kev qhuab qhia thiab kev coj kev ntawm Vajtswv cov lus tau ua rau kuv paub txog kuv lub hom phiaj uas tsuas ua kom tau txais koob hmoov thiab kuv txoj kev qias neeg lawm. Kuv tau tsim qee qhov kev mloog Vajtswv lus thiab tau paub tseeb lawm hais tias kev muaj mob yog ib qho koob hmoov los ntawm Vajtswv, uas yog los mus ntxuav thiab hloov kuv. Thov ua Vajtswv tsaug rau Nws txoj kev cawm seej!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Ib Npluav Rog Sab Ntsuj Plig

Los Ntawm Yang Zhi, Teb Chaws Meskas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Vim tib neeg pib ntseeg Vajtswv, lawv tau...

Leave a Reply