Ib Qho Kev Sim Siab ntawm Txoj Kev Mob

February 4, 2022

Sau los ntawm Tsoobxyib, Teb Chaws Suav

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txhua yam uas Kuv ua ntau tshaj li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv, thiab Kuv lub tswv yim zoo tshaj li Xalaumoos cov tub lub, tiam sis tib neeg tsuas saib Kuv li yog tus kws kho mob uas muaj neeg paub me ntsis thiab yog tib neeg ib tug xib hwb uas tsis muaj tib neeg paub txog. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv tias tej zaum Kuv yuav kho lawv zoo xwb. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv tias Kuv yuav siv Kuv lub hwj chim los ntiab cov ntsujplig phem tawm ntawm lawv lub cev mus xwb, thiab coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv yooj yim tias lawv yuav tau txais kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab los ntawm Kuv xwb. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv kom thov tau cov khoom muaj nqi kom ntau dua los ntawm Kuv xwb. Coob leej ntau tus ntseeg Kuv kom siv lub neej no nyob hauv txoj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kom muaj kev nyab xeeb thiab muaj suab npe hauv lub ntiaj teb uas yuav los no. Coob leej ntau tus ntseeg Kuv kom zam dhau txoj kev txom nyem ntawm ntuj tawg thiab kom tau txais cov koob hmoov nyob saum ntuj ceeb tsheej. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv kom tau kev nplig siab ib nyuag ntu xwb, tab sis tsis tau nrhiav kom tau txais ib yam dab tsi hauv lub ntiaj teb yuav los no. Thaum Kuv coj Kuv cov kev npau taws los rau tib neeg thiab txeeb txhua txoj kev xyiv fab thiab kev thaj yeeb uas nws tau muaj ib zaug dhau los, tib neeg tau rais los ua xyem xyav. Thaum Kuv muab txoj kev txom nyem ntawm ntuj tawg rau tib neeg thiab thim cov koob hmoov saum ntuj ceeb tsheej rov qab, tib neeg txoj kev txaj muag tig mus ua kev npau taws. Thaum tib neeg thov Kuv kho nws, Kuv tsis quav ntsej nws thiab ntxub nws; tib neeg ncaim ntawm Kuv mus nrhiav txoj hau kev siv tshuaj kho thiab cov khawv koob kho uas phem heev. Thaum Kuv thim txhua yam uas tib neeg xav tau ntawm Kuv, txhua tus yaj ntsis yam ntsiag to lawm. Yog li, Kuv hais tau tias tib neeg muaj kev ntseeg Kuv vim Kuv muab kev tshav ntuj ntau dhau, thiab qhov muaj nqis ntau dhau heev lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?). Thaum kuv nyeem qhov no yav dhau los, kuv tsuas hais tias txhua yam Vajtswv hais ntawm no yog qhov tseeb, tab sis kuv yeej tsis tau nkag siab tiag tiag. Kuv xav tias vim kuv tau ntseeg Vajtswv los tau ntau xyoo lawm, tau muab kuv txoj hauj lwm thiab tsev neeg tso tseg, tau muab kuv tus kheej fij rau, thiab tau ntsib kev txom nyem ntau heev rau kuv tes dej num lawm, kuv yuav tsis liam Vajtswv los sis ntxeev siab rau Nws thaum ntsib kev txom nyem thiab kev mob nkeeg hnyav. Tiam sis thaum kuv tau ntsib kev sim siab txom nyem ntawm kev mob hnyav, kuv tau to taub yuam kev thiab tau liam Vajtswv lawm. Kuv lub siab xav ua kom tau txais koob hmoov thiab kov nrog Vajtswv kom raug qhia tshwm rau ntawm hnub kaj. Tsuas yog thaum ntawd xwb kuv thiaj li ntseeg Vajtswv cov lus puv npo tias kev qhia tshwm cov tib neeg thiab kuv txoj kev xam pom rau ntawm kev caum hauv kuv txoj kev ntseeg tau hloov pauv lawm.

Muaj ib hnub thaum lub Xya Hli Ntuj Xyooo 2018, Kuv pom muaj ib lub qog me me, tawv tawv nyob ntawm kuv sab mis lauj. Kuv tsis xav txog qhov ntawd ntau li thiab xav tias siv qee qhov tshuaj tiv thaiv qhov mob no xwb yuav zoo lawm. Tab sis ob lub hlis dhau mus, lub qog mob haj yam mob heev zuj zus tuaj xwb. Ua rau kuv tawm hws yav hmo ntuj thiab tsis muaj zog, thiab mob ncus nco rau cheeb tsam ib ncig ntawm lub qog mob tiag tiagi. Kuv pib xav tias puas yog muaj tej yam tsis raug lawm pob, tab sis kuv rov nplij kuv tus kheej dua tias lub qog mob no tsis muaj teeb meem loj. Kuv tau ntseeg Vajtswv thiab tau khwv heev txhua hnub hauv pawg ntseeg rau kev ua kuv tes dej num. Kuv xam hais tias Vajtswv yuav tiv thaiv kuv lawm. Muaj ib hmos, kuv tsim dheev nruab dab ntub los ntawm qhov mob ncus nco. Muaj cov kua daj tawm los ntawm kuv lub mis los, ces kuv mam li paub tias muaj qee yam teeb meem lawm. Kuv tus txiv thiab kuv ceev nrooj mus tshuaj xyuas qhov mob no rau tim tsev kho mob. Qhov tshuaj xyuas tau los tau pom tias: kuv muaj tus kab mob khees xaws mis lawm. Ua rau kuv lub plawv nres tsis dhia ib pliag thaum kuv hnov tus kws kho mob hais li ntawd. “Kab mob khees xaws mis lod?” Kuv xav hais tias. “Kuv nyuam qhuav muaj hnub nyoog 30 tawm xyoo xwb ne! Yuav muaj tau li cas?” Kuv tsuas hais rau kuv tus kheej tias, “Tsis yog li. Qhov no yuav tsis tshwm sim rau kuv. Kuv yog ib tug ntseeg, thiab kuv tau ua kuv tes dej num hauv pawg ntseeg los tau ntau xyoo lawm. Vajtswv yuav saib xyuas kuv thiab tiv thaiv kuv. Tus kws kho mob yuav tsum saib yuam kev lawm xwb.” Kuv vam tias tsis yog qhov tseeb. Hnub ntawd kuv tsis nco qab tias xyov kuv rov los tsev tau li cas. Kuv tus txiv pom kuv lub ntsej muag zoo li tsis meej pem thiab nws thiaj sim nplij kuv hais tias, “Nov yog ib lub tsev kho mob me thiab cov kws kho mob tsis txawj txaus xwb. Tej zaum lawv saib yuam kev lawm xwb. Cia wb mus soj ntsuam koj rau tom lub tsev kho mob loj.” Ua rau kuv muaj kev cia siab thaum nws hais li ntawd. Hmoov tsis zoo, tus kws kho mob hauv tsev kho mob loj tau lees paub qhov kev tshuaj xyuas mob tias: Qhov ntawd yog kab mob khees xaws mis. Nws kuj tau hais tias tus mob no twb nyob rau qib nruab nrab-txog qib kawg lawm, thiab tias kuv yuav tsum tau pw kho mob uas siv tshuaj kho mob khees xaws mis thiab phais tawm, tsis li ces qhov ntawd tuaj yeem yuav dhau los ua mob qib kawg tau. Ua rau kuv lub siab khoob lug thiab ua rau kuv tag kev cia siab huv si lawm. Kuv xav hais tias, “Txhua yam no yuav raug nqi npaum li cas? Ntshai nyab tsam kuv tuag tom ib tog kev thaum muab tshuaj kho kab mob khees xaws ne? Kuv tsev neeg yuav them taus kuv cov nuj nqis li cas?” Ua rau kuv tag kev cia siab thiab tsis muaj kev vam kiag li lawm.

Tom qab kuv qhov kev siv tshuaj kho mob khees xaws thawj zaug, hnov kuv lub cev mob tag nrho. Kuv tsis xav ua ib yam dab tsi thiab qaug zog tas li. Tsuas yog tom qab cov tshuaj ploj tag hauv kuv lub cev li ob peb hnub mas kuv thiaj mam zoo rov los. Kuv tau ntseeg Vajtswv los tau ntau xyoo lawm, muab tus kheej txi thiab fij rau kuv tus kheej kiag tes dej num. Kuv ib txwm ua kuv tes dej num, dhau los ntawm qhov hnyav thiab qhov sib, thiab tsis tau plam ib qho kev sib sau ua ke dua li. Kuv ib txwm pab kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam thaum lawv muaj teeb meem. Kuv twb ua hauj lwm hnyav tshaj, es yog txhawm rau dab tsi? Vim li cas Vajtswv thiaj li tsis tiv thaiv kuv? Tam sim no kuv tsis tuaj yeem ua ib tes dej num dab tsi lawm. Kuv tab tom nyob rau ntawm lub qhov tuag. Puas yog Vajtswv xav tshem kuv tawm? Kuv tseem yuav tau siv tshuaj kho mob khees xaws tsib zaug ntxiv thiab tom qab ntawd tseem yuav tau phais thiab. Kuv yuav ua li cas nyiaj taus? Dhau ntawm txhua qhov mob thiab kev txom nyem lawm, yog tias kuv tuag, puas txhais tau tias kuv txoj kev ntseeg ntau lub xyoo los no ces nkim sij hawm xwb lod? Qhov kev xav ntawd ua rau kuv los kua muag. Kuv mas tsim txom tiag tiag nyob rau ob peb hnub ntawd. Kuv nyeem Vajtswv cov lus tab sis tsis nkag siab tej ntawd li, thiab kuv tsis txaus siab hlos los taij thov Vajtswv. Kuv tus ntsuj plig mas tsaus ntuj nti thiab kuv yim txav deb zuj zus ntawm Vajtswv lawm.

Muaj ib hnub, tus Viv Ncaus Lis tuaj ntawm pawg ntseeg tuaj saib kuv thiab nug kuv txog tus mob. Thaum pom kuv muaj kev mob thiab qaug zog heev li ntawd, nws thiaj li tau muab kev sib qhia nrog kuv. Nws hais tias, “Vajtswv tso cai kev muaj mob los poob rau peb. Peb yuav tsum thov Vajtswv thiab nrhiav ntau ntxiv ces Vajtswv yuav coj peb los mus to taub Nws txoj kev xav xwb xwb. …” Thaum hnov nws cov lus sib qhia tau ua rau kuv lub siab tshee. Tej zaum Vajtswv tsis xav tshem kuv tawm tiam sis tsuas yog Nws xav muab ib zaj lus qhia los rau kuv kawm xwb! Tom qab nws mus tsev lawm, kuv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los mus tiaj thov Vajtswv, hais tias, “Vajtswv, kuv tau nyob nrog txoj kev mob suav txij li thaum kuv muaj mob los no, tau nkag siab yuam kev thiab liam Koj lawm. Dhau los ntawm kuv tus viv ncaus qhov kev ceeb toom hnub no, tam sim no kuv paub tias muaj Koj txoj kev xav nyob tom qab qhov mob no, tab sis kuv tseem tsis paub tias kuv yuav tsum tau kawm zaj lus qhia dab tsi nyob rau hauv qhov xwm txheej no. Thov coj kuv kev.”

Tom qab ntawd, kuv tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tau taij thov Nws zoo li no txhua hnub. Muaj ib hnub, kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no tias: “Kev nkag los rau hauv tej kev sim siab ua rau koj tsis muaj kev hlub los sis kev ntseeg, koj tsis muaj tej lus thov thiab tsis muaj peev xwm hu nkauj qhuas Vajtswv, thiab tsis paub txog nws, nyob rau qhov no koj yuav los paub txog koj tus kheej. Vajtswv muaj ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log. Nws siv txhua yam ib puag ncig los saib xyuas tib neeg tus moj yam coj tsis ncaj, thiab siv ntau yam los ua kom tib neeg tawg ua lwj ua liam; nyob rau hauv ib kis, Nws saib xyuas tib neeg, nyob rau hauv lwm kis Nws cais tib neeg ua lwj ua liam, thiab nyob rau hauv lwm kis Nws ho nthuav tawm rau tib neeg, tshawb nrhiav thiab nthuav tawm ‘yam zais npog’ nyob ib puag hauv tib neeg lub siab, thiab qhia tshwm tib neeg tus yeeb yam los ntawm kev nthuav tawm txog tib neeg tej yam ntxwv ntau yam. Vajtswv siv ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log—los ntawm kev qhia tshwm, los ntawm kev saib xyuas tib neeg, los ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab los ntawm kev qhuab ntuas—yog li tib neeg thiaj paub tias Vajtswv yog tus uas muaj tiag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Raug Ua Kom Zoo Tiav Log). Thaum kuv xav txog Vajtswv cov lus, thaum kawg kuv pib to taub Nws txoj kev xav. Vajtswv ua hauj lwm nyob rau tiam kawg los mus ua kom tib neeg zoo tiav log los ntawm kev qhia tshwm peb cov yam ntxwv qias vuab tsuab dhau los ntawm txhua yam xwm txheej, thiab los ntawm kev siv kev txiav txim thiab kev nthuav tawm ntawm Nws cov lus los ua kom peb nkag siab txog peb cov moj yam phem, nrhiav thiab xyaum ua qhov tseeb, thiab thaum kawg thiaj li ua rau peb cov moj yam qias vuab tsuab raug yaug kom dawb huv thiab tau hloov pauv. Kuv thiaj li nkag siab lawm tias Vajtswv tau cia kuv muaj mob tsis yog vim Nws xav tshem kuv tawm los sis ua kom kuv mob, tab sis yog yaug kuv kom dawb huv thiab hloov pauv kuv. Kuv thiaj li tsis to taub Vajtswv yuam kev los sis ua txhaum mus ntxiv lawm. Kuv yuav tsum tau zwm rau, nrhiav qhov tseeb hauv kuv qhov kev mob nkeeg, thiab thim xav rau ntawm kuv tus kheej thiab paub kuv tus kheej. Thaum kuv to taub txog Vajtswv txoj kev xav lawm, kuv thiaj li tsis tag kev cia siab los yog tsis hnov mob li qhov qub ntawd lawm. Kuv tau hais ib co lus thov ntawm kev zwm rau Vajtswv.

Thiab tom qab kuv thov tag, muaj ib kab ntawv ntawm Vajtswv cov lus tau tshwm rau hauv kuv lub siab tias: “Qhov koj nrhiav ces tsuas yog kom tau txoj kev tau zoo, kom txhob muaj tej xwm txheej uas xav tsis txog tshwm sim rau koj tsev neeg, kom cua tshuab dhau plaws koj mus xwb, kom qe zeb txhob ya raug koj lub ntsej muag…(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim). Kuv maj nroos nrhiav qhov ntawd hauv kuv phau ntawv ntawm Vajtswv cov lus thiab pom cov lus no tias: “Koj cia siab hais tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj ib qho kev sib tw los sis kev ceeb laj txom nyem loj li, los sis ib qho kev txom nyem me me li. Koj tsuas nrhiav tej yam uas tsis muaj nuj nqis nkaus xwb, thiab koj tsis muab ib qho nuj nqis dab tsi rau lub neej txoj sia li, tab sis tsuas muab koj tej kev xav uas luam thuam heev ntawd tso ua ntej qhov tseeb nkaus xwb. Koj mas tsis muaj ib qho nuj nqis kiag li! Koj ua neej nyob li ib tug npua—tseem yuav muaj dab tsi txawv ntawm koj, thiab tej npua thiab tej dev? Ua tsis yog cov uas tsis nrhiav qhov tseeb, thiab tsuas hlub cev nqaij daim tawv xwb, tag nrho tsis yog tej tsiaj nyaum xwb lod? Ua cov tuag lawm uas tsis muaj ntsuj plig ntawd tag nrho tsis yog tej niag cev tuag mus taus kev xwb lod? Muaj pes tsawg lo lus uas tau muab hais rau ntawm nej? Puas yog tsuas ua tau ib qho hauj lwm me me rau nej xwb? Kuv tau muab npaum li cas rau nej lawm mas? Yog li vim li cas koj ho tsis tau tej ntawd li mas? Koj tseem yuav yws txog dab tsi thiab mas? Qhov no tsis yog qhov uas koj tsis tau txais dab tsi li vim yog koj hlub cev nqaij daim tawv dhau heev lawm xwb lod? Thiab tsis yog vim koj tej kev xav ntawd muaj ntau luam thuam dhau heev lawm xwb lod? Tsis yog koj ruam dhau heev lawm xwb lod? Yog koj tsis muaj cuab kav yuav muab tau tej koob hmoov no, koj cem puas tau Vajtswv rau qhov tsis cawm koj ntawd mas? Qhov ua koj nrhiav ces yog xav kom tau kev thaj yeeb tom qab ntseeg Vajtswv lawm, kom tej me nyuam tsis txhob muaj mob, kom koj tus txiv tau ib txoj hauj lwm zoo, kom koj tus tub tau ib tug poj niam zoo, kom koj tus ntxhais tau ib tug txiv zoo, kom koj tej nyuj thiab nees laij av zoo, kom tau ib xyoos uas muaj huab cua zoo rau koj tej qoob loos. Qhov no yog qhov uas koj nrhiav. Qhov koj nrhiav ces tsuas yog kom tau txoj kev tau zoo, kom txhob muaj tej xwm txheej uas xav tsis txog tshwm sim rau koj tsev neeg, kom cua tshuab dhau plaws koj mus xwb, kom qe zeb txhob ya raug koj lub ntsej muag, kom koj tsev neeg tej qoob loos txhob raug dej nyab, kom koj tsis txhob raug ib yam kev puas ntsoog dab tsi li, kom tau nyob rau qhov Vajtswv pov puag, kom tau nyob rau ib lub zes sov so. Ib tug neeg tais caus li koj no, tus uas caum cev nqaij daim tawv tas zog li xwb—koj puas muaj siab muaj ntsws, koj puas muaj ntsuj plig? Koj tsis yog ib niag tsiaj nyaum xwb lod? Kuv muab txoj kev tiag rau koj yam tsis kom them ib yam dab tsi rov qab li, tab sis koj tseem tsis nrhiav thiab. Koj puas yog ib tug ntawm cov uas ntseeg Vajtswv? Kuv muab tib neeg lub neej tiag tiag pub rau koj, tab sis koj tseem tsis nrhiav thiab. Koj ces puas yog tsis txawv ib tug npua los sis ib tug dev li mas? Npua yeej tsis nrhiav tib neeg lub neej li, lawv yeej tsis nrhiav kev kom raug yaug kom dawb huv li, thiab lawv yeej tsis to taub hais tias lub neej txoj sia yog dab tsi li. Txhua hnub, tom qab noj tsau npo lawm, lawv tsuas tsaug zog nkaus xwb. Kuv tau muab txoj kev tiag rau koj, tab sis koj tseem muab tsis tau nws thiab: Koj ces plhws tes qhuav xwb. Koj puas kam ua li no ntxiv mus rau lub neej no, lub neej ntawm ib tug npua? Dab tsi ho tseem ceeb rau cov neeg zoo li ntawd muaj txoj sia nyob mas? Koj lub neej mas ntxim ntxub heev thiab qias lwj liam dhau heev lawm, koj nyob nrog kev qias neeg thiab kev plees kev yi, thiab koj tsis nrhiav ib lub hom phiaj dab tsi li; ua koj lub neej tsis yog lub uas qias lwj liam tshaj plaws lod? Koj puas muaj lub siab tawv txaus yuav ntsia Vajtswv mas? Yog koj pheej coj li no mus ntxiv xwb, ces puas yog koj yuav tsis tau dab tsi li mas? Txoj kev tiag twb muab rau koj lawm, tab sis qhov uas seb koj puas yuav muab tau nws mas nyob ntawm koj tus kheej txoj kev nrhiav xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim). Vajtswv cov lus qhia tshwm yog kiag kuv txoj kev ntshaw kom tau txais koob hmoov hauv kuv txoj kev ntseeg ntag. Kuv rov xav thoob plaws rau kuv txoj kev ntseeg ntau lub xyoo los no, rov xav txog thaum txhua yam tseem puav leej nyob zoo rau hauv tsev, thaum kuv tseem noj qab nyob zoo, thiab txhua yam zoo, kuv mob siab ntso ua kuv tes dej num thiab zoo li yuav tsis muaj hnub qaug zog li. Tab sis thaum kuv mob khees-xaws lawm, kuv cia li xav phem thiab kuv tau nkag siab yuam kev, thiab tau liam Vajtswv qhov tsis tiv thaiv kuv. Kuv xam nqi rau ntawm txoj hauj lwm uas kuv tau ua thiab tau sib cav nrog Vajtswv. Kuv haj tseem khuv xim tag nrho ntau lub xyoo ntawm kuv qhov kev txi. Kuv nyob hauv tus yam ntxwv ntxub thiab ntxeev siab rau Vajtswv lawm. Tsuas yog thaum kuv raug qhia tshwm los ntawm qhov muaj mob lawm xwb kuv thiaj li pom tias kuv tsis tau ua kuv tes dej num thiab tsis tau txi los mus caum raws qhov tseeb los sis ua tes dej num ntawm ib tug raug tsim tawm los, tab sis kuv tau ua cov hauj lwm ntawd kom tau txais kev thaj yeeb thiab koob hmoov. Kuv tau kov nrog Vajtswv kom tau txais koob hmoov los ntawm qhov uas kuv tau tau txi rau. Kuv xav tau txhua yam nyob hauv lub neej txoj sia no thiab lub neej txoj sia nyob mus ib txhis hauv lub ntiaj teb yuav los. Tam sim no kuv muaj mob khees xaws, thiab thaum zoo li kuv tab tom yuav tuag thiab kuv tsis tau txais koob hmoov, kuv thiaj li tau liam Vajtswv vim kev ua tsis ncaj ncees—I Kuv tsis muaj tqhov thooj li kev ua neeg kiag li lawm. Kuv xav thoob plaws hauv cov xyoo ntawm kuv txoj kev ntseeg los no. Kuv tau txais txoj hmoov hlubthiab koob hmoov ntau heev los ntawm Vajtswv lawm thiab tau txais kev ywg dej thiab txhawb nqa ntau heev los ntawm qhov tseeb. Vajtswv tau muab ntau heev rau kuv lawm, tab sis kuv yeej tsis xav txog kev pauj rau Nws txoj kev hlub li. Thaum kuv muaj mob, kuv tsis zwm rau Vajtswv kiag li. Kuv tsuas nkag siab yuam kev thiab liam Nws nkaus xwb. Kuv tsis txawj xav thiab tsis muaj kev xav huv si! Thaum kawg kuv nkag siab hais tias Vajtswv tau cia kuv muaj mob los mus qhia tshwm thiab yaug kuv txoj kev txhawb siab kom dawb huv thiaj li yuav tau txais koob hmoov hauv kuv txoj kev ntseeg thiab kuv tej kev xam pom tsis yog hauv kev caum raws, thiab ua rau kuv muaj lub siab los mus tsom ntsoov rau kev caum raws qhov tseeb thiab nrhiav kev hloov pauv hauv kuv tus moj yam. Kuv hnov khuv xim thiab thuam kuv tus kheej tom qab kuv nkag siab Vajtswv txoj kev xav zoo lawm. Kuv thiaj li txiav txim siab qhov no ntsiag to tias: “Txawm hais tias kuv yuav zoo los yog tsis zoo los xij, kuv yuav tsis nquas hu txog Vajtswv yam tsis muaj qab haus dab tsi ntxiv lawm. Kuv tsuas xav muab kuv txoj sia thiab txoj kev tuag tso rau ntawm Vajtswv txhais tes thiab ua raws li Nws tej kev npaj tseg lawm xwb.” Tom qab ntawd kuv hnov siab txias zog tuaj lawm. Kuv tsis muaj kev nyuaj siab thiab ntxhov siab mus ntxiv lawm, thiab kuv muaj peev xwm los mus nyeem Vajtswv cov lus ntawm kuv tus kheej ntiag to, thov Vajtswv, thiab nrhiav nrog Vajtswv.

Thaum kuv zwm rau lawm, ces qhov rov qab mus siv tshuaj kho mob khees xaws ntawd cia li tsis mob li yav dhau los lawm. Txawm hais tias kuv tseem hnov xeev siab me ntsis los xij, tab sis txhua yam tsis ua cas lawm. Tau ua rau lwm tus neeg mob ceeb thiab khib. Kuv paub hauv kuv lub siab tias tag nrho tej no yog Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev tiv thaiv. Kuv zoo siab heev rau Vajtswv. Tom qab sivtshuaj kho mob khees xaws ob peb zaug, lub qog mob uas luaj li lub qe tau me zuj zus lawm. Lub qog mob tsis mob heev lawm thiab tsis los kua ntxiv lawm. Tus kws kho mob tau hais tias kuv qhov zoo mob rov qab los mas zoo zuj zus lawm, thiab yog tias txhua yam zoo li ntawd mus, ces tom qab siv tshuaj kho mob khees xaws zeeg rau ntawd lawm ces tej zaum yuav tsis tau phais kuv lawm. Kuv mas zoo siab tshaj uas hnov txog qhov no, thiab ua Vajtswv tsaug mus ntxiv. Kuv txoj kev ntseeg Vajtswv tau loj hlob zuj zus thiab kuv xav tias yog tias kuv tau thim xav rau ntawm kuv tus kheej thiab sim los mus paub kuv tus kheej ntxov dua nod, ces tej zaum kuv yuav zoo dua nov yam tsis tas phais.

Muaj ib hnub thaum lub Peb Hlis Ntuj, kuv mus rau tshuaj kho mob khees xaws ua zaum kawg. Kuv puav leej ntshai thiab cia siab tib si. Thaum kho dhau mus lawm, tus kws kho mob hais tias tseem yuav tau phais mob rau kuv ntxiv, ces tau rau tshuaj kho mob khees xaws ob zaug ntxiv, thiab tom qab ntawd tau yuav tau xoo hluav taws xob ntxiv thiab. Kuv tu siab nrho thiab kuv lub siab quaj dhi. Kuv xav hais tias, “Qhov no tshwm sim tau li cas? Kuv tau thim xav txog qhov uas kuv yuav tsum tau ua thiab nkag siab qhov kuv yuav tsum tau nkag siab. Vim li cas kuv thiaj li tsis zoo mob tam sim no? Qhov ntawd yog ib qho kev phais mo loj, thiab nrog rau yuav tau ntxiv lub qhov phais, qhov kev siv tshuaj kho mob khees xaws thiab kev xoo hluav taws xob uas yuav yuav tsum tau siv kho kuv ntawd mas mob heev. Muaj peev xwm ua rau kuv tuag taus.…” Kuv hnov zoo li kaj siab ntau zuj zus tuaj thiab kuv ib ce txhav tag. Kuv pib quaj rau txoj kev tsis ncaj ncees ntawd tag nrho. Hmo tom qab uas phais mob kuv tag ntawd, thaum cov tshuaj loog xam tawm lawm, qhov mob los ntawm qhov phais mob phem tshaj uas ua rau kuv quaj kiag. Kuv haj tseem tsis muaj peev xwm sib zog ua pa tau. Kuv hnov kawg kev thiab tsis raug li lawm. Qhov no ua rau kuv mob kuv heev—thaum twg tej kev mob no mam li xaus? Hauv kuv qhov kev txom nyem, kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no tias: “Rau txhua tus tib neeg, kev lim tib neeg kom dawb huv yog kev tsim txom nqaij tawv siab ntsws, thiaj li yog yam nyuaj los txais yuav—tiam sis thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv uas Vajtswv npaj Nws tus yam ntxwv ncaj ncees rau tib neeg, thiab qhia tshwm Nws cov kev xav tau rau tib neeg, thiab muab kev tig ras to taub, kev txiav tawm thiab kev saib xyuas tseeb tiag ntxiv; los ntawm kev sib piv txog cov kev tseeb thiab qhov tseeb, Nws muab txoj kev paub txog tib neeg tus kheej thiab qhov tseeb uas zoo dua rau tib neeg, thiab muab txoj kev nkag siab zoo dua txog Vajtswv lub siab nyiam rau tib neeg, yog li ntawd Nws thiaj tso cai rau tib neeg muaj lub siab hlub Vajtswv uas tseeb dua thiab dawb huv dua. Tej zoo li no yog Vajtswv lub hom phiaj ua txoj kev lim tib neeg kom dawb huv. Txhua yam hauj lwm uas Vajtswv ua rau tib neeg ntawd nws muaj lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb; Vajtswv tsis ua hauj lwm uas tsis muaj nuj nqis, thiab Nws tsis ua hauj lwm uas tsis muaj txiaj ntsig rau tib neeg. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis tau txhais tias tshem tib neeg tawm ntawm Vajtswv xub ntiag mus, thiab tsis tau txhais tias rhuav tshem lawv hauv ntuj tawg. Tiam sis nws txhais tau tias hloov pauv tib neeg tus yam ntxwv thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv, hloov nws lub tswv yim, nws txoj kev xav qub, hloov nws txoj kev hlub Vajtswv, thiab hloov tag nrho nws lub neej. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yog ib txoj kev sim uas tseeb tiag, thiab yog ib txoj kev cob qhia tseeb tiag, thiab tsuas yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv xwb nws txoj kev hlub thiaj li yuav tuaj yeem ua dej num tau rau nws txoj hauj lwm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb). Vajtswv txhua lo lus nkag los rau hauv kuv lub siab lawm thiab kuv hnov zoo siab tshaj. Kuv paub tias Vajtswv txoj kev xav ua rau kuv muaj mob yog kom kuv txhim kho qee qhov kev paub txog yus tus kheej tiag, ua rau kuv muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb, thiab ua rau kuv tus moj yam qias vuab tsuab raug yaug kom dawb huv thiab hloov pauv. Ua ntej ntawd, txawm kuv paub tias kuv yuav tsum tsis txhob caum raws tej koob hmoov hauv kuv txoj kev ntseeg los xij, kuv yeej tsis tso tag nrho kuv txoj kev txhawb siab kom tau txais koob hmoov ntawd pov tseg li. Kuv tseem zais tej kev yuam ntau heev rau Vajtswv cia tob hauv kuv lub siab. Kuv xav hais tias, thaum kuv thim xav rau ntawm kuv tus kheej thiab los paub kuv tus kheej me ntsis lawm, ces Vajtswv yuav tsum tshem kuv tus mob mus. Kuv qhov kev xav rau yus tus kheej thiab kev paub txog tus kheej tau tsuas tsis huv nrog tus kheej tej kev txhawb siab lawm thiab tej ntawd tsuas npog rau kuv txoj kev ntshaw los mus sib hais nrog Vajtswv. Kuv tsis tau lees txim hloov dua siab tshiab kiag li! Vajtswv tau tshawb xyuas kuv tej kev xav thiab tau siv kuv qhov kev mob nkeeg los qhia tshwm kuv, ua rau kuv thim xav rau ntawm kuv tus kheej ntxiv thiab lees txim hloov siab tiag tiag lawm. Nov yog Vajtswv txoj kev hlub rau kuv. Tom qab ntawd, kuv tau thov Vajtswv, hais tias, “Nyob Zoo Vajtswv, tam sim no kuv nkag siab Koj txoj kev xav lawm. Kuv xav tso txhua txoj kev xaiv thiab tej kev thov ntawm tus kheej tseg thiab yuav nrhiav qhov tseeb ntawm qhov xwm txheej uas Koj tau npaj tseg ntawd. Thov coj kuv kev.”

Ob peb hnub tom qab ntawd, kuv tau nyeem qhov no ntawm Vajtswv cov lus tias: “Thaum tib neeg pib ntseeg Vajtswv, leej twg ntawm lawv cov ntawd thiaj li tsis muaj lawv tus kheej tej hom phiaj, tej kev txhawb siab, thiab tej kev xav ua kom tiav? Txawm tias ib txhia ntawm lawv cov ntawd ntseeg txog qhov muaj nyob ntawm Vajtswv thiab tau pom qhov muaj nyob ntawm Vajtswv lawm los xij, lawv txoj kev ntseeg Vajtswv tseem muaj tej kev txhawb siab no, thiab lawv lub hom phiaj loj tshaj plaws hauv txoj kev ntseeg Vajtswv yog los kom tau txais Nws cov koob hmoov thiab tej yam uas lawv xav tau xwb. … Txhua txhua tus neeg yeej xam xwm yeem txog tej yam zoo li no nyob rau hauv lawv lub siab tas li, thiab lawv xav kom Vajtswv ris lawv tej kev txhawb siab, tej kev xav ua kom tiav, thiab kev mob siab ua dej num. Qhov no hais tau tias, hauv tib neeg lub siab ces yeej sim Vajtswv tas li, npaj tej phiaj xwm txog Vajtswv tas li, sib cav txog tej teeb meem rau nws tus kheej qhov kawg nrog Vajtswv tas li, thiab sib zog los tshem tej kab lus tawm ntawm Vajtswv mus, saib seb Vajtswv puas muab los sis tsis muab yam uas lawv xav tau rau lawv. Thaum tib lub sij hawm uas caum raws Vajtswv ntawd, tib neeg tsis saib Vajtswv li Vajtswv. Tib neeg yeej sib khom nrog Vajtswv tas li, thov tej yam xav tau los ntawm Nws tsis tseg li, thiab tseem nias Nws qees rau txhua txhua kauj ruam, siv zog ntso muab kom tau ntev li ib mais kev tom qab tau txais li ib ya tes lawm. Thaum tib lub sij hawm uas tseem siv zog ntso sib khom nrog Vajtswv no, tib neeg kuj sib cav nrog Nws thiab, thiab tseem muaj cov tib neeg, thaum tej kev sim siab los raug rau lawv los sis lawv pom lawv tus kheej nyob rau hauv tej xwm txheej, keev ua rau qaug zog, nyob twj ywm thiab tsis rau siab rau lawv txoj dej num, thiab muaj tej kev yws txog Vajtswv puv npo. Suav txij puag thaum lub sij hawm uas tib neeg tau pib ntseeg Vajtswv los, lawv tau xav tias Vajtswv yog ib tug neeg muaj nyiaj txiag nplua nuj, yog rab riam ntawm Pawg Tub Rog Xab Viv, thiab lawv tau xav tias lawv tus kheej yog Vajtswv tus neeg ua num loj tshaj plaws, npaum nkaus li yog siv zog ua kom tau txais koob hmoov thiab tej lus cog tseg los ntawm Vajtswv los uas yog lawv qhov muaj cai thiab lub luag hauj lwm xeeb txawm, hos Vajtswv lub luag hauj lwm ces yog los tiv thaiv thiab saib xyuas tib neeg, thiab los npaj rau lawv. Qhov zoo li no yog lub hauv paus kev to taub ntawm ‘txoj kev ntseeg Vajtswv’ ntawm tag nrho cov uas ntseeg Vajtswv, thiab qhov zoo li no yog lawv txoj kev to taub tob tshaj plaws ntawm txoj kev xav txog txoj kev ntseeg Vajtswv. Los ntawm tib neeg tus yeeb yam lub ntsiab tseeb mus rau lawv txoj kev cawm raws li siab nyiam, nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi hlo li uas ntsig txog kev ntshai Vajtswv li. Tib neeg lub hom phiaj rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yeej tsis muaj ib yam ntsig txog rau kev pe hawm Vajtswv liv. Qhov ntawd hais tau tias, tib neeg yeej xav txog los sis tsis to taub txog tias kev ntseeg Vajtswv cheem tsum kev ntshai thiab pe hawm Vajtswv. Hauv txoj kev kaj ntawm cov yam ntxwv zoo li no, tib neeg lub ntsiab tseeb yeej paub yooj yim. Lub ntsiab tseeb no yog dab tsi? Nws yog tib neeg lub siab phem, zais kev ntxeev thiab kev ntxias dag, tsis nyiam kev ncaj nruab nrab thiab kev ncaj ncees thiab yam zoo, thiab nws tsis muaj nqis thiab qia cub. Tib neeg lub siab tsis tuaj yeem txav los ze tau rau ntawm Vajtswv; lawv tsis tau muab lub siab tag nrho rau Vajtswv li. Vajtswv yeej tsis pom tib neeg lub siab tseeb tiag li, los sis Nws yeej tsis raug pe hawm los ntawm tib neeg li(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II). Kuv txaj muag heev thaum kuv tau nyeem qhov no. Vajtswv cov lus tau qhia tshwm kiag kuv tus yam ntxwv ntag. Kuv ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm thiab ib txwm xav kom tau txais koob hmoov, ib txwm kov nrog Vajtswv tas li. Kuv xav tias, vim kuv tau ntseeg Vajtswv thiab ib txwm ua kuv tes dej num thiab muab kuv tus kheej fij rau hauv pawg ntseeg, Vajtswv yuav tsum saib xyuas kuv thiab tiv thaiv kuv, thiab saib xyuas kuv kom txhob muaj mob txhua yam thiab txhua yam kev raug mob. Kuv xav tias qhov no mas yog thiab tsim nyog lawm. Thaum kuv pom tias kuv muaj mob khees xaws lawm, kuv pib yws Vajtswv thiab xav xam tej nqi rau ntawm ntau lub xyoo uas kuv tiv kev txom nyem thiab kev txi los no los mus sib cav nrog Nws. Thaum kuv pib zoo zuj zus lawm, kuv hais tias tias “Ua Vajtswv Tsaug”, tab sis hauv kuv lub siab mas, kuv xav tau ntau yam ntxiv. Kuv xav kom Vajtswv tshem kuv tus mob mus kom tag du lug yog li kuv thiaj li tsis muaj kev txom nyem ntxiv lawm. Thaum tsis tau raws li kuv txoj kev ntshaw, kuv lub siab phem tau rov qab tshwm dua, thiab kuv rov liam Vajtswv dua thiab tas zog sib cav nrog Nws. Kuv tus cwj pwm ces zoo ib yam li Vajtswv qhia ntshwm hauv Nws cov lus tias: “Cov uas tsis muaj kev ua neeg ces tsis muaj cuab kav yuav hlub Vajtswv tiag. Thaum uas ib ncig ntawm lawv tseem nyab xeeb thiab ruaj khov, los sis thaum tseem tau tshaj thawj, ces lawv thiaj mloog Vajtswv hais xwb, tab sis thaum uas yam lawv ntshaw raug txo kom tsawg, los sis lov tawm tias tsis muaj tseeb, ces lawv tig ntxeev siab tam sim ntawd. Txawm hais tias nyob rau sij hawm li ib hmos xwb, los tej zaum lawv yeej hloov ntawm ib tug neeg luag ntxhi, ‘siab-dawb’ mus ua ib tug neeg tua neeg uas muaj lub ntsej muag phem thiab lwj liam kawg, cia li muab tej neeg uas muaj txiaj ntsim rau lawv nag hmo coj los ua lawv tus yeeb ncuab loj tshaj plaws, yam tsis muaj chaw sib dhos los sis tsis muaj laj thawj li. Yog cov niag dab no tsis raug ntiab tawm, cov niag dab no yuav tua neeg yam tsis ntsais muag, ua lawv tseem tsis yog ib qho kev phom sij uas muab zais tseg los?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua). Vajtswv cov lus no tau chob kiag kuv lub siab. Txawm tias kuv ntseeg Vajtswv los ntau xyoo lawm los xij, kuv tsis tau pe hawm los sis tsis tau zwm rau Nws raws li qhov uas kuv yuav tsum tau ua. Tiam sis, kuv saib Nws zoo li tus kws kho mob uas muaj hwj chim, zoo li ib lub chaw nkaum. Kuv tau siv Vajtswv los ua kom tiav kuv tus kheej tej hom phiaj, tas zog ua kom tau txais kev thaj yeeb lug hauv lub neej no thiab kom tau txais tej koob hmoov rau yav tom ntej los ntawm Nws. Kuv pom tias kuv txoj kev ntseeg Vajtswv yeej tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog kev sib hais uas muaj txiaj ntsig hlo thiab kuv tau siv Vajtswv kom tau txais txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov los ntawm Nws. Tsis yog kuv coj tsis ncaj thiab tawm tsam Vajtswv lod? Kuv pom tias kuv mas xav rau yus tus kheej thiab txawj dag ua luaj, yam tsis muaj ib qho zoo thooj li me me li kev ua neeg li, ua neej nyob tsis muaj dab tsi hlo tab sis tsuas muaj tej moj yam phem nkaus xwb. Ntshe Vajtswv yuav tsum tsis nyiam kuv kiag li thiab ntxub kuv heev lawm!

Tom qab ntawd kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Yauj tsis tau tham txog tej kev sib pauv mus los nrog Vajtswv, thiab tsis tau thov los sis tsis tau yuam Vajtswv li. Nws txoj kev qhuas Vajtswv lub npe yog vim ntawm Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai loj los tswj kav tag nrho txhua yam, thiab tsis yog nyob ntawm qhov seb nws tau txais cov koob hmoov los sis raug kev puas tsuaj. Nws tau ntseeg tias txawm Vajtswv foom koob hmoov rau tib neeg los sis coj kev puas tsuaj los rau lawv los xij, Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai yuav tsis hloov li, thiab yog li ntawd, txawm hais tias ib tug neeg twg yuav nyob rau kis xwm txheej dab tsi los xij, yuav tsum tau qhuas Vajtswv lub npe. Tias tib neeg tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv yog vim ntawm Vajtswv lub hwj chim kav, thiab thaum kev puas tsuaj los raug tib neeg, yog li, ib yam nkaus thiab, nws yog vim ntawm Vajtswv lub hwj chim kav. Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai tswj kav tag nrho thiab npaj txhua yam txog tib neeg; tej kev tswj tib neeg txoj kev muaj txiag nplua nuj yog tej uas pom tshwm sim ntawm Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai, thiab txawm tias yus txoj kev xam pom yuav zoo li cas los xij, yuav tsum qhuas Vajtswv lub npe. Qhov no yog yam uas Yauj tau ntsib tau pom thiab tau paub rau hauv lub sij hawm ntawm nws lub neej txoj sia. Tag nrho Yauj tej kev xav thiab tej kev ua tau hnov mus txog rau ntawm Vajtswv ob lub pob ntseg thiab tau mus txog rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm, thiab Vajtswv tau pom lawm tias tseem ceeb. Vajtswv saib Yauj qhov kev paub no tseem ceeb, thiab tau saib Yauj muaj nqis vim qhov muaj ib lub siab zoo li no. Lub siab no yeej tau tos ntsoov Vajtswv cov lus txib tas li, thiab nyob rau txhua qhov txhia chaw, thiab txawm tias yuav yog lub sij hawm twg los sis lub chaw twg los xij yeej txaus siab tos txais yam yuav tshwm sim rau nws. Yauj tsis yuam Vajtswv li. Yam uas nws yuam nws tus kheej yog tos rau, lees txais, ntsib, thiab mloog txhua yam ntawm tej kev npaj uas los ntawm Vajtswv los; Yauj tau ntseeg qhov no tias yog nws tes hauj lwm, thiab nws yog kiag yam uas Vajtswv xav tau ntag(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II). Kuv hnov zoo siab tshaj thaum kuv xav txog Vajtswv cov lus. Kuv xav hais tias, “Vajtswv yog tus Tswv Tim. Vajtswv tuaj yeem muab txoj hmob hlub thiab tej koob hmoov tso rau ntawm peb, thiab Nws tuaj yeem txiav txim, rau txim, sim peb siab thiab kho peb kom zoo. Tsis yog Vajtswv muab kev sim siab rau peb lod txawm tias qhov tseeb tiag Nws yeej hlub pebthiab puas yog ma?” Kuv xav txog Yauj. Vajtswv tau muab kev nplua nuj tshaj rau nws thiab nws tau ua tsaug thiab qhuas Vajtswv, tab sis nws tsis ntshaw kev nplua nuj rau tej khoom ub no. Thaum Vajtswv muab txhua yam ntawm nws mus lawm, nws haj tseem qhuas Vajtswv lub npe dhau los ntawm nws qhov kev sim siab, hais tias, “Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” (Yauj 2:10). Yauj paub tias txhua yam uas nws tau yog los ntawm Vajtswv los thiab tias Vajtswv mas ncaj ncees, txawm Vajtswv muab txhua yam pub rau nws los sis muab tej ntawd ntawm nws mus los xij. Yauj txoj kev ntseeg Vajtswv yeej tsis tsuas qhov tsis huv los ntawm tus kheej tej kev txhawb siab li thiab nws tsis xav txog qhov uas nws yuav tau txais koob hmoov los sis ntsib kev puas tsuaj li. Nws tsis yws ib yam dab tsi ntawm qhov uas Vajtswv ua. Nws muaj peev xwm tuav nws lub chaw tau zoo raws li ib tug raug tsim los los mus pe hawm thiab zwm rau Vajtswv. Kev pom Yauj txoj kev ua neeg thiab kev muaj laj thawj, ua rau kuv hnov txaj muag tiag tiag. Txhua yam uas kuv muaj, txawm yog kuv txoj txoj pa kiag los Vajtswv tau muab pub kuv. Tab sis kuv tsis nco tus txiaj tus ntsig kiag li, haj tseem liam Vajtswv thaum kuv muaj mob thiab. Kuv tsis txawj xav thiab tsis muaj laj thawj dab tsi kiag li! Kuv ntseeg Vajtswv tab sis kuv tsis paub Nws, thiab kuv tsis paub kuv lub chaw tsim nyog rau ntawm Nws xub ntiag los sis qhov uas kuv yuav tsum zwm rau tus Tswv Tsim li cas. Kev ntseeg Vajtswv nrog kuv tej kev xav phem, tej kev xav hauv nruab siab, thiab kuv tej tswv yim sib hais kom pom zoo, kuv tau yws Vajtswv thiab tawm tsam nws thaum muaj mob. Txawm li ntawd los xij, kuv ib txwm xav tau tej koob hmoov thiab txoj hmoov hlub los ntawm Vajtswv, thiab xav kom nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws. Kuv tsis paub txaj muag kiag li! Kuv pom tias, txawm tias kuv tuag kiag thaum ntawd los xij, qhov ntawd yuav yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees rau kuv qhov kev ntxeev siab thiab kev qias vuab tsuab. Kuv pom txoj kev ntawm kev xyaum ua hauv Yauj tej kev ntsib kev pom lawm. Txawm tias kuv yuav mob ntev npaum li cas los xij, los sis txawm tias kuv yuav zoo los sis tsis zoo los xij, kuv tsuas yog xav zwm rau Vajtswv txoj kev cai thiab tej kev npaj nkaus xwb. Qhov no yog lub laj thawj uas kuv yuav tsum muaj raws li yog ib tus raug tsim tawm los. Qhov kev xav no ua rau kuv kaj siab lug.

Tos nco xwb twb txog lub sij hawm mus xoo duab hluav taws xob lawm. Lwm tus neeg mob khees xaws tau hais tias kev xoo hluav taws xob mas phom sij heev rau ntawm lub cev kawg thiab qhov ntawd yuav ua rau kuv lub cev daim tawv siav tau. Lawv tau hais tias kuv yuav kiv taub hau thiab xeev siab txhua zaus, thiab qhov ntawd ua rau kuv tsis hnov ib yam dab tsi qab li lawm. Thaum kuv hnov txhua yam no tag, kuv tau pib thov Vajtswv pab kuv kom zam dhau qhov xwm txheej no dua, tab sis kuv ras dheev kiag tam sim tias kuv tus yam ntxwv tsis yog lawm ces thiaj li tau thov Vajtswv. Qee kab lus los ntawm ib zaj nkauj qhuas Vajtswv cov lus tau tshwm sim rau hauv kuv lub siab tias: “Vim koj raug tsim tawm los, koj yuav tsum mloog tus Tswv uas tsim koj tawm los ntawd lus, vim koj yeej xeeb txawm tsis muaj kev tswj fwm rau koj tus kheej, thiab tsis muaj rab peev xwm los tswj koj tus kheej txoj hmoo. Vim koj yog ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum nrhiav txoj kev dawb huv thiab kev hloov”. (“Qhov uas ib Tug Ntseeg Vajtswv Yuav Tsum Caum Nrhiav” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Kuv paub hais tias qhov xwm txheej no yog Vajtswv sim kuv siab thiab kuv tsis tuaj yeem thov Vajtswv rau txhua yam los sis ua rau Nws mob mus ntxiv lawm. Kuv paub tias kuv yuav tsum zwm rau Nws tej kev npaj tseg. Thaum kuv zwm rau lawm, txawm tias kuv yuav tsum tau mus xoo hluav taws xob txhua hnub thiab kuv lub cev raug mob los xij, qhov ntawd yuav tsis phem li lwm tus neeg mob tau hais. Kuv paub tias qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev saib xyuas kuv. Thaum xoo hluav taws xob rau kuv tiav lawm, kuv lub cev zoo rov los sai heev. Ua rau kuv hnov zoo thiab mloog li zoo tiag tiag huv si. Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam nyob rau hauv pawg ntseeg tau hais tias kuv tsis zoo li tus neeg mob khees xaws hlo li. Qee lub sij hawm tom qab ntawd, kuv pib ua kuv tes dej num dua ntxiv. Kuv txoj kev ntseeg Vajtswv loj hlob dhau los ntawm qhov kev ntsib kev pom no thiab kuv tau pib los mus tuav kuv lub fib cim los mus ua kuv es dej num kom ntau ntxiv.

Txij thaum ntawd twb yuav luag tau 2 xyoos lawm, tab sis thaum twg los xij uas kuv rov qab xav txog kaum lub hlis thaum kuv mob ntawd, zoo li nyuam qhuav tshwm sim nag hmo xwb. Txawm tias kuv cev daim tawv raug txom nyem me ntsis los xij, los kuv tau los nkag siab kuv txoj kev txhawb siab rau tej koob hmoov thiab tej kev xam pom yuam kev rau ntawm qhov yuav caum raws. Kuv paub tias tam sim no kuv yuav tsum rau siab caum raws qhov tseeb thiab nrhiav los mus ua raws Vajtswv hauv kuv txoj kev ntseeg. Txawm tias kuv tau txais koob hmoov los sis kuv ntsib kev puas tsuaj los xij, kuv yeej zwm rau Vajtswv txoj kev coj kev qhia, txoj kev cai, thiab tej kev npaj tsegj. Qhov noo yog txoj kev xav muaj laj thawj uas ib tug raug tsim tawm los yuav tsum muaj. Kuv yeej tsis muaj peev xwm tau txais txhua yam no yog tias txhua yam hauv lub neej ua mus tau zoo. Qhov no yog lub neej nplua ntuj uas Vajtswv tau muab rau kuv. Ua Tsaug Rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply