Kev Ntseeg Txhais Tau Tias Yog Kev Cia Siab Rau Vajtswv

February 4, 2022

Sau los ntawm Tsheev Tsheev, Teb Chaws Iv Tas Lis

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nws tsuas yog los ntawm koj txoj kev ntseeg xwb, uas koj thiaj li muaj peev xwm pom Vajtswv, thiab thaum koj muaj kev ntseeg lawm Vajtswv yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Yog tsis muaj kev ntseeg, Nws tsis tuaj yeem ua tau li no. Vajtswv yuav muab pub rau koj txhua yam uas koj xav tau. Yog tias koj tsis muaj kev ntseeg, ces koj yuav tsis raug ua kom zoo tshaj plaws thiab koj yuav tsis muaj peev xwm pom Vajtswv cov dej num, yuav haj yam tsis pom Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus. Thaum koj muaj kev ntseeg uas koj yuav pom Nws cov dej num hauv koj txoj kev paub tseeb, ces Vajtswv yuav tshwm los rau koj pom, thiab Nws yuav qhia koj thiab coj koj sab hauv tuaj. Yog tsis muaj txoj kev ntseeg ntawd, Vajtswv yuav tsis muaj peev xwm ua tau li ntawd tau. Yog tias koj tsis muaj kev cia siab rau Vajtswv, koj yuav ua li cas muaj peev xwm paub txog Nws txoj hauj lwm? Yog li ntawd, tsuas yog thaum koj muaj txoj kev ntseeg thiab koj tsis txhob muaj kev ua xyem xyav rau Vajtswv xwb, tsuas yog thaum koj muaj kev ntseeg tseeb rau Nws thiab xwb txawm Nws yuav ua dab tsi los xij, Nws yuav qhia koj thiab qhia koj kom paub qhov tseeb los ntawm koj cov kev paub, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm pom Nws cov dej num. Txhua yam no tau ua tiav los ntawm kev ntseeg. Txoj kev ntseeg tsuas muaj los ntawm kev tsim kho kom zoo xwb, thiab yog tsis muaj kev tsim kho kom zoo, ces txoj kev ntseeg tsis tuaj yeem txhim kho tau. Lo lus, ‘kev ntseeg,’ no hais txog dab tsi? Kev ntseeg yog qhov tseem tseem kev ntseeg thiab lub siab dawb paug uas tib neeg yuav tsum muaj thaum lawv ntsia tsis pom los sis tuav tsis tau ib yam dab tsi li, thaum uas Vajtswv txoj hauj lwm tsis haum rau noob neej cov kev xav phem, thaum uas nws tshaj noob neej txoj kev ncav cuag lawm. Qhov no yog txoj kev ntseeg uas Kuv hais txog(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo). Vajtswv cov lus qhia peb tias muaj kev ntseeg Vajtswv tiag yog qhov tseem ceeb. Txawm tias peb yuav ntsib hom kev sim siab dab tsi los sis peb qhov kev nyuaj yuav loj npaum li cas los xij, Vajtswv xav kom txhua leej ntseeg Nws cov lus thiab muaj kev ntseeg rau Nws, kom vam khom rau Vajtswv tiag tiag thiab koom tes nrog Nws. Qhov ntawd tsuas yog tib txoj hau kev ua tim khawv rau Vajtswv lub hwj chim uas loj kawg nkaus txoj kev cai thiab Nws qhov kev ua dhau los ntawm kev tau ntsib pom. Ua tsaug rau Vajtswv lo lus qhia, kuv tus kheej tau ntsib tau pom qhov no me ntsis lawm.

Thaum sawv ntxov ntawm Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Hnub Tim 18, 2016, kuv tau txais ib kab ntawv hauv huab cua los ntawm ib tug kwv tij xav Teb Chaws Italis tuaj hais tias nws hnov txog sab ntsuj plig thiab xav paub ntxiv txog Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Thaum kuv nyeem kab ntawv no, kuv tuaj yeem hnov txog qhov maj ceev nyob hauv nws txoj kev xav tau thiab nyob tos tus Tswv rov qab los. Kuv tau pib sib txuas lus nrog nws los ntawm lub cuab yeej txhais lus. Nws mas tag kev cia siab los ntawm kev ua lwj liam thiab kev ua phem nyob hauv Pawg Ntseeg Kas Thos Liv, yog li nws thiaj tau tshawb nrhiav pawg ntseeg uas tseeb qhov siab thiab qhov qis txij li xyoo 1991 los lawm. Nws tseem tau nyeem Tus Neeg Saib Xyuas Nis thiab Tus Tim Khawv Lis cov phau ntawv, tab sis nws yeej tsis tau txais lub tseem ntsiab ntawm sab ntsuj plig tiag li. Nws hais tias kev ua neej tsis muaj tus Tswv mas yuav txom nyem, tsis muaj qab hau, tsis muaj kev cia siab. Nws pom qee cov yeeb yaj duab thiab duab tso tawm los ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hauv huab cua thiab muab rub cia kiag tam siv. Nws hais tias qhov ntawd yeej zoo li ib pawg ntseeg tiag thiab nws xav kawm ntxiv txog qhov ntawd. Saib seb nws maj tshawb nrhiav npaum li cas los ntawm txhua yam uas nws hais ua rau kuv muaj kev maj ceev ntxiv tuaj. Kuv muaj ntau yam puv npo uas kuv xav hais qhia nws, tab sis kuv tsis tuaj yeem hais qhia ua lus Italis. Kuv xav nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus rau nws, tab sis tseem tsis tau muaj cov txhais ua lus Italis li. Kuv xav kom nws saib qee cov yeeb yaj duab ntawm txoj moo zoo, tab sis tsis tau muaj cov hais ua lus Italis tshaj tawm, tsis hais hom lus twg los xij. Nws los tsis paub lwm yam lus li. Txhua yam kuv ua tau ces yog xa ib zaj nkauj muaj yeeb yaj duab rau nws vim hais tias lub suab nkauj thiab kev seev cev yog ib hom lus uas thoob ntiaj teb nkag siab. Tab sis nws haj yam ntxhov siab ntxiv tom qab nws saib txoj nkauj tag, nws hais thov tias, “Qhia rau kuv sai li sai tau thaum Pawg Ntseeg muaj lub vas sab uas lus Italis.” Pom qhov no los ntawm nws ua rau kuv nco txog qee yam uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais tias: “Koj yuav tshaj qhia li cas txog ntawm yam koj tau pom thiab ntsib dhau los mus rau cov neeg uas txim tshua, cov neeg pluag, thiab cov neeg ntseeg uas tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj ncees thiab tab tom tos koj mus saib xyuas lawv? Hom tib neeg dab tsi uas tab tom tos koj mus saib xyuas lawv? Koj xav puas tawm? Koj puas paub txog lub nra saum koj ob lub xub pwg, koj txoj num, thiab koj lub luag hauj lwm? Koj txoj kev hnov tau ntawm tes num keeb kwm yog nyob qhov twg? Koj yuav ua li cas pab kom txaus nkaus tam li ib tug tswv nyob rau lwm tiam? Koj puas muaj lub siab khov kho ntawm txoj kev ua tus tswv? Koj yuav piav tus tswv ntawm txhua yam li cas? Nws puas yog tus tswv ntawm txhua yam tsiaj thiab ntawm cov khoom muaj lub cev nyob hauv lub ntiaj teb no? Cov phiaj xwm dab tsi uas koj muaj rau txoj kev nce qib ntawm tes dej num rau ntu tom ntej? Muaj pes tsawg tus tib neeg tab tom tos koj los ua lawv tus tswv saib xyuas? Puas yog koj txoj hauj lwm yog txoj hnyav? Lawv yog neeg pluag, ntxim tshua, dig muag, thiab poob plam, poob rau hauv txoj kev tsaus ntuj—qhov twg yog txoj kev tawm? Lawv ntshaw rau qhov kaj, zoo li lub hnub qub ntsa, nqis los tam sid thiab ntiab lub hwj chim ntawm txoj kev tsaus ntuj uas tau tsim txom tib neeg los tau ntau xyoo lawm li cas. Leej twg thiaj li tuaj yeem paub txog txhua yam uas lawv xav tau yam cia siab hlo, thiab lawv yuav ua li cas, nruab hnub thiab hmo ntuj, rau qhov no? Txawm tias muaj ib hnub twg thaum lub teeb tawm ntsa mus txog, cov neeg txom nyem siab no tseem raug kaw hauv lub qhov taub tsaus ntuj yam tsis muaj kev cia siab tias yuav raug tso tawm; thaum twg lawv mam li yuav tsis quaj ntsuag mus ntxiv lawm? Qhov txaus ntshai yog qhov hmoov phem ntawm cov ntsuj plig nyias no uas tsis tau so siav li, thiab lawv tau raug khaws cia zoo li qhov txheej xwm no los ntev heev lawm los ntawm qhov tsis muaj kev hlub thiab keeb kwm phem heev. Thiab leej twg tau hnov lawv lub suab quaj? Leej twg tau saib rau ntawm lawv qhov xwm txheej cov kev txom nyem? Nws puas tau tshwm sim rau koj tias Vajtswv lub siab nyuaj thiab ntxhov li cas? Nws yuav ua li cas thiaj uv tau txoj kev pom noob neej uas tsis muaj txim, tus uas Nws tau tsim los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes, raug kev txom nyem zoo li no?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Koom Tes Li Cas mus rau Koj Txoj Num Yav Pem Suab?). Tom qab nyeem qhov no tag, kuv pom tias Vajtswv tau tso siab rau peb tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv, tab sis txawm tias yuav tau Vajtswv tej kev cheem tsum sai sai los xij, kuv hnov zoo li kuv txhais tes mas tuag tag li lawm. Kuv tsis tuaj yeem ua tim khawv rau Vajtswv tes dej num ntawm tiam kawg. Tus kwv tij ntawd tau poob rau kev tsaus ntuj thiab nrhiav tsis tau kev tawm tau ntau lub xyoo lawm, tab sis kuv tsis tuaj yeem pab nws muab kom tau lub tseem ntsiab ntawm Vajtswv cov lus. Kuv hnov ntshai. Kuv xav quaj tiag thaum kuv pom nws kab ntawv sau tuaj hauv xov tooj, thiab hnov hais tias kuv poob rau kev nyuaj siab thiab ib lub chaw nyuaj. Yog tias kuv thim rov qab, kuv yuav ncua nws qhov kev tshawb nrhiav ntawm txoj hau kev tseeb uas nws nrhiav thiab xav tau los ntev lawm. Yog tias kuv mus tom ntej, kuv yuav vam khom rau cov cuab yeej txhais lus uas tsis raug zoo vim kuv tsis tuaj yeem hais tau lus Italis. Qee zaum cov cuab yeej kuj txhais tsis raug txawm yog tej yam yooj yim xwb los xij yeej txhais tsis raug, cov lus tham txog sab ntsuj plig ces haj yam txhais tsis tau. Yog li wb yuav tuaj yeem sib txuas lus tau li cas? Kuv hnov zoo li kuv yog neeg ruam tag. Kuv lub zeeg muag tau qhib pom dav, tab sis kuv tsis tuaj yeem ua dab tsis li. Kuv kuj xav txog qhov nrhiav ib tug kwv tij los sis nkauj muam uas paub lus Italis los txhais lus, tab sis kuv nrhiav tsis tau ib tus neeg twg uas tham haum nqi li. Lub sij hawm ntawd kuv poob rau qhov plam thiab kuv xav hais tias, “Cov lus Italis kuv paub hais ces yog lo ‘Nyob Zoo’ thiab ‘Sib Ntsib Dua.’ Txawm yog kuv yuav siv zog npaum li cas los xij, kuv yeej yuav ua tsis tau tim khawv rau Vajtswv tes dej num ntawm tiam kawg li.” Kuv quag zog heev.

Thaum tag kis sawv ntxov ntxov, kuv tau txais nws ib kab ntawv sau tuaj hauv xov tooj hais tias qhov nws xub xav ua ntej tshaj thaum nws sawv los yog yuav tsum nug kuv txog Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Qhov tseeb tiag thaum pom nws sau ntawv tuaj hauv xov tooj rau kuv li no ua rau kuv nyuaj siab. Kuv maj nroos los thov Vajtswv hais tias: “Nyob zoo Vajtswv, kuv tsis tau kawm lus Italis los dua li thiab kuv tsis paub yuav qhia txoj moo zoo rau tus kwv tij no li cas. Vajtswv, thov coj kuv kev.” Nqe no ntawm Vajtswv cov lus cia li tshwm hauv kuv nruab siab tom qab kuv cov lus thov tag: “Koj yuav tsum muaj kev ntseeg tias txhua yam yog nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes, thiab tias noob neej tsuas lam yog koom tes nrog rau Nws nkaus xwb. Yog tias koj lub siab ncaj ncees tiag tiag, ces Vajtswv yeej yuav pom, thiab Nws yuav qhib txhua txoj hau kev rau koj, yuav ua kom tej kev nyuaj tsis nyuaj ntxiv lawm. Qhov no yog txoj kev ntseeg uas koj yuav tsum tau muaj(“To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia Yog Tseem Ceeb Tshaj Plaws rau Txoj Kev Ntseeg Vajtswv” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Nej tsis txhob txhawj xeeb txog ib yam dab tsi li thaum nej ua nej tes dej num, tsuav yog koj siv tag nrho koj lub dag lub zog thiab muab koj lub siab tso rau qhov ntawd xwb. Vajtswv yuav tsis ua kom nyuaj rau koj los sis qhuab yuam koj los ua yam uas koj tsis muaj peev xwm ua tau(“To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia Yog Tseem Ceeb Tshaj Plaws rau Txoj Kev Ntseeg Vajtswv” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Nyeem qhov no tau txhawb kuv txoj kev ntseeg thiab txhawb kuv lub siab kom tawv. Muaj tseeb txhua yam yeej nyob hauv Vajtswv txhais tes thiab Nws yeej ua tau txhua yam. Qhov Vajtswv xav tau tshaj plaws los ntawm peb ces yog thaum peb ntsib kev nyuaj siab peb muaj lub siab dawb paug thiab muaj kev koom tes, hais tias peb ntseeg siab thiab vam khom rau Nws tiag tiag thiab rau siab ua dej num kom zoo tshaj nrog Nws. Tom qab ntawd Vajtswv yuav pab daws peb cov teeb meem. Tab sis thaum kuv ntsib qhov teeb meem zoo li no, kuv pom tias Vajtswv tsis muaj ib qho chaw rau hauv kuv lub siab. Kuv ua neej nyob hauv kuv tus kheej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, xav tias vim kuv hais tsis tau lus Italis, kuv thiaj li tsis tuaj yeem sib txuas lus nrog tus kwv tij ntawd, yog li thiaj tsis muaj txoj hau kev rau kuv ua tau tim khawv rau Vajtswv tes dej num lawm. Kuv tau los txuam rau qhov kev nyuaj siab no, hnov tias tsis zoo li thiab qaug zog heev. Kuv yuav ua li cas thiaj tau txais Vajtswv txoj kev coj kev thiab ua tau tim khawv txog Nws qhov kev ua rau txoj hau kev ntawd? Kuv yuav tsum vam khom tiag tiag rau Vajtswv, ua txhua yam ntawm kuv lub zog los koom nrog Nws, thiab ntseeg siab tias Nws yuav qhib kev rau kuv. Muaj qhov xav li no, tam sim ntawd kuv thiaj nco dheev txog qee Phau Vajluskub Italis uas kuv tau los sib sau ua ke ob hmo ua ntej yuav hais lus faj lem txog Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg. Kuv xav hais tias kuv tuaj yeem siv cov ntawv no los sib txuas lus nrog tus kwv tij no. Yog li, muaj ib tag kis sawv ntxov kuv thiaj xa cov ntawv mus rau nws txhawm rau pab wb qhov kev sib txuas lus. Yav tav su ntawd kuv zoo siab uas tau pom qhov qauv daim yeeb yaj duab hais ua lus Italis, Cov Lus Zais Tob ntawm Txoj Kev Dawb Huv raug tshaj tawm. Kuv thiaj xa daim yeeb yaj duab mus rau nws tam sim ntawd. Tom qab ntawd nws thiaj teb hais tias nws nkag siab daim yeeb yaj duab ntawd piav txog cov lus faj lem hauv phau vajluskub ntawm tus Tswv qhov rov los. Nws tau nug kuv yam muaj siab hlo tias, “Tus Tswv Puas Tau rov los? Puas yog nws nyob Suav Teb? Tam sim no Nws lub npe hu li cas?” Nyob rau lub sij hawm ntawd, kuv hnov zoo li nws yog ib tug yaj ploj lawm uas tam sim ntawd hnov nws tus tswv hu thiab nrhiav txhua qhov chaw rau nws qhov chiv keeb. Ua rau quaj kua muag los, kuv thiaj sau teb hais tias, “Nws lub npe hu ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab Nws yog qhov lus faj lem tseg hauv Kev Nthuav Tawm, ‘Uas yog dhau los lawm, thiab uas tseem yuav los rau yav tom ntej, tus Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus(Qhia Tshwm 1:8).” Thaum txog qhov no, kuv tau pom txhua theem ntawm Vajtswv txoj kev cai zoo haum rau theem tom ntej. Kuv tsis paub lus Italis li tsuas paub ob peb lo lus sib tham uas yooj yim xwb, tab sis qhov kev ntsib pom no ua rau kuv nkag siab tob tob tias kuv tau sib txuas lus tau zoo nrog tus kwv tij ntawd los ntawm Vajtswv txoj kev coj, thiab kuv tseem tau pom qee qhov tshwm sim los. Kuv tau pom tias txhua yam nyob ntawm Vajtswv txhais tes, peb yuav tsum ntseeg siab, tso siab rau Vajtswv thiab rau siab ua tes dej num tiag tiag nrog Nws.

Tom qab ntawd kuv tau ntsib lwm qhov kev sim. Tus kwv tij no tau nug kuv tas li thaum kuv hais lus tim khawv rau nws txog Vajtswv tes dej num ntawm tiam kawg. Kuv kuj mob siab ua qhov ntawd, ib yam nkaus thiab, tab sis wb kuj tseem muaj teeb meem txog kev hais lus li qub thiab kuv kuj tseem nrhiav tsis tau tau ib tug kwv tij los sis nkauj muam los pab. Yog tias kuv nrhiav tau tus neeg tsis ntseeg los txhais lus, lawv yuav tsis nkag siab txog nqe lus ntawm sab ntsuj plig thiab yuav ua tau hauj lwm tsis zoo. Xav txog cov teeb meem no tau ua rau kuv tag kev cia siab. Kuv tsis paub yuav ua li cas. Kuv nyuaj siab heev. Kuv tau nquas hu Vajtswv zaum tas zaum thiab hais tias: “Aus Vajtswv, kuv txhais tes mas tuag tag li lawm. Kuv tsis paub yuav ua li cas rau tam sim no lawm, thiab kuv tsis paub qhov kuv yuav tsum tau kawm los ntawm qhov no. Thov coj kuv kev thiab qhib ib txog hau kev rau kuv.” Tom qab thov Vajtswv tag, kuv xav txog Mauxes qhov kev hla lub Pas Dej Hiav Txwv Liab. Mauxes ntsib txhua yam kev nyuaj thaum nws coj cov neeg Ixayees tawm hauv teb chaws Iziv, tab sis nws yeej tsis tso txoj kev ntseeg Vajtswv tseg li. Nws tau thov Vajtswv thiab koom tes nrog Vajtswv, thiab tau pom Vajtswv tej kev ua txuj ci ntau yam. Yog tsis muaj lub Pas Dej Hiav Txwv Liab es pab tub rog caum lawv qab, thiab yog nws tsis tau nyob rau hauv daim av suab puam ntev txog 40 xyoo, Mauxes yuav muaj txoj kev ntseeg thiab ua tim khawv tau li cas? Yog tsis muaj kev ntsib tej kev nyuaj zoo li ntawd rau hauv kuv tes dej num, kuv yuav tuaj yeej muab tau txoj kev ntseeg rau hauv Vajtswv tau li cas? Tsis txhob hais txog li, kuv tsis tau ntsib ib qho zoo li kev hla lub Pas Dej Hiav Txwv Liab. Thiab txij li thaum kuv tau ntsib tus kwv tij hauv huab cua los, Vajtswv tau qhib ib txoj hau kev rau kuv tas li thiab kuv tau pom ntau yam txog Nws cov kev ua txuj ci. Kuv paub tias kuv yuav tsum muaj kev ntseeg Vajtswv kom ntau ntxiv thiab vam khom rau Nws kom ntau ntxiv. Thaum xav li no kuv paub kiag tias Vajtswv xav ua kom kuv txoj kev ntseeg zoo tiav log thiab kev cia siab rau Nws los ntawm cov kev nyuaj no ua kom kuv nkag siab tiag txog Vajtswv lub hwj chim uas loj kawg nkaus txoj kev cai los ntawm kuv qhov kev ntsib kev pom tiag. Thaum kuv nkag siab txog Vajtswv txoj kev xav, kuv yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias Vajtswv yuav qhib ib txoj hau kev rau kuv taug. Peb tau teem hnub sib ntsib hauv huab cua, ces cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas tau npaj ib tug nkauj muam uas muaj 15 xyoos uas tau kawm lus Italis los nyob nrog peb txhais lus. Thaum kuv hnov tias tus nkauj muam uas muaj 15 xyoos yuav pab txhais lus, kuv xav txog kuv tus kheej thiab tus niam hluas ntawd. Kuv yeej hluas heev, kuv ntseeg Vajtswv los ntev lawm, thiab kuv ib txwm tsis tau tshaj txoj moo zoo. Puas yuav ua tau yog muab tus me nyuam ntxhais zoo li no los pab tshaj txoj moo zoo? Kuv hnov tsis ntseeg siab kiag li. Tab sis thaum kuv hnov tus niam hluas no nyeem Vajtswv cov lus ua lus Italis yam npliag plias thiab nws hais tias nws nco cov lus tshiab tau sai heev, ua rau kuv ceeb thiab txaj muag. Vajtswv tau sau txhua tus neeg uas zoo los ua dej num tshaj tawm txoj moo zoo. Qhov no ua rau kuv nco txog nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus tias: “Thaum ib txoj kev cog lus los sis lus cog tseg raug hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj lawm, tag nrho txhua yam ua dej num rau nws txoj kev muaj tiav, thiab tau siv tej txuj ci rau qhov txiaj ntsig ntawm nws txoj kev muaj tiav; txhua yam muaj sia yeej raug coj raug qhia thiab raug npaj nyob hauv tus Tswv Tsim txoj kev tswj fwm lawm, ua raws lawv lub luag hauj lwm, thiab tiam raws lawv txoj dej num. Qhov no yog kev qhia tshwm ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I). Dhaus los ntawm qhov kev ntsib kev pom ntawd, kuv tau pom tias Vajtswv yuav coj kuv kev mus ntev li ntev tau yog kuv ua lub siab dawb paug tso rau Nws, thiab kuv xav pom Nws qhov kev ua tej txij ci phim hwj.

Tom qab nrhiav tau tus niam hluas no los txhais lus lawm, thaum kawg kuv tuaj yeem sib txuas lus tau nrog tus kwv tij ntawd raws li qhov ib txwm muaj. Lub nra nyhav raug tshem tawm ntawm kuv. Tab sis ua ntej kuv paub qhov ntawd, kuv tsis muaj kev ntshaw kiag li los tso rau Vajtswv. Tiam sis tus nkauj muam ntawd tau daig rau qee yam tseem ceeb, thiab nws tuaj pab txhais lus tsis tau ntxiv lawm. Kuv hnov zoo li puas ntsoog tag thaum kuv hnov qhov xov xwm no. Muaj ntau yam heev uas kuv tseem xav qhia rau tus kwv tij ntawd kom nws tuaj yeem tuav tau lub hauv paus ntawm txoj kev tseeb. Tab sis yog tsis muaj kuv tus neeg txhais lus lawm, kuv yuav ua tsis tau ib yam dab tsi li. Tom qab ntawd kuv tau hnov txog ib tus neeg nrhiav txoj kev tseeb uas tau nkag siab yuam kev los ntawm cov lus paj lus cua los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab lub zej zog tuav kev cai dab qhuas nruj, kom lawv tsis muaj cuab kav nrhiav mus rau qhov tseeb ntxiv. Kuv ntshai tias yog nws tsis raug ywg dej kom ncav sij hawm, tus kwv tij neeg Italis no yuav raug cuam tshuam, ib yam thiab. Kuv hnov tias tsis muaj lub zog thiab tsis paub xyov yuav ua li cas tiag tiag li lawm. Tom qab ntawd muaj ib hnub kuv pom tus kwv tij ntawd tshaj tawm rau hauv nws tus kheej qhov chaw saum huab cua hauv xov tooj hais tias: “Cov phooj ywg, cov kwv tij thiab cov nkauj muam, Yexus Khetos rov los lawm! Zoo Siab!” Pom nws tso tawm li ntawd ua rau kuv txhawj xeeb heev vim nws muaj ntau tshaj 3000 tus phooj ywg ntseeg. Tsuas yog tias muaj qee leej ntawm lawv yog cov tawm tsam Khetos uas tuaj yeem ua rau nkag siab yuam kev thiab cuam tshuam nws tau, nws yuav ua li cas? Kuv mas hnov ntshai, yog li kuv tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag rau hauv cov lus thov. “Aus Vajtswv, yog tsis muaj tus txhais lus, yuav tsis tuaj yeem ywg dej rau tus kwv tij no rau lub sij hawm no thiab kuv ntshai tsam nws thim tom qab lwm tus nkag siab yuam kev. Kuv yuav tsum ntsib thiab pom Koj cov lus tau li cas thiab kawm ib qho kev qhuab qhia hauv qhov xwm txheej no li cas? Thov coj kuv kev.” Kuv nyeem ntu no hauv Vajtswv cov lus tom qab kuv thov Vajtswv tag: “Tib neeg siv lawv lub sij hawm feem ntau ua neej rau hauv tus yam ntxwv tsis thoob tsib. Lawv tsis paub seb lawv yuav tsum vam khom rau Vajtswv los sis vam khoom rau lawv tus kheej. Tom qab ntawd ces lawv keev xaiv qhov los vam khom rau lawv tus kheej thiab tej yeeb yam uas muaj txiaj ntsig thiab tej cheeb tsam ib puag ncig uas ze ntawm lawv, nrog rau vam khom rau ib tug tib neeg twg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas muaj txiaj ntsig zoo rau lawv. Qhov no yog qhov uas tib neeg ua tau zoo tshaj plaws. Qhov lawv ua tau phem tshaj plaws ces yog qhov vam khom rau Vajtswv thiab ntsia ntsoov rau Nws, vim lawv xav tias qhov ntsia ntsoov rau Vajtswv ntawd yuav xeeb txob heev lawm—lawv tsis pom, lawv tuav tsis tau—thiab lawv xav tias qhov ua li ntawd mas pom tsis meej thiab tsis muaj tiag. Yog li ntawd, nyob hauv kis no ntawm lawv tej kev qhuab qhia, tib neeg ua qhov phem tshaj, thiab lawv qhov kev to taub qhov tseeb mas ntiav heev. Yog koj tsis kawm kom paub tias yuav ntsia ntsoov thiab vam khom rau Vajtswv li cas, ces koj yeej yuav tsis pom Vajtswv ua hauj lwm rau hauv koj, coj koj kev, los sis qhia koj li. Yog koj tsis pom tej yam no, ces tej lus nug zoo li no ‘txawm Vajtswv muaj txoj sia nyob thiab txawm Nws coj tib neeg kev rau txhua yam hauv lub neej txoj sia los xij,’ hauv qhov tob ntawm koj lub siab puas xaus rau tus cim nug uas tsis yog tus cim cais los sis tus cim nthe. ‘Vajtswv puas coj txhua yam kev rau hauv tib neeg lub neej txoj sia?’ ‘Vajtswv puas xam pom qhov tob ntawm tib neeg lub siab?’ Vim qhov laj thawj dab tsi koj thiaj li muab tej no coj los ua lus nug? Yog koj tsis vam khom los sis ntsia ntsoov rau Vajtswv tiag tiag, ces koj yuav tsis muaj peev xwm rhawv kom tau txoj kev ntseeg Nws tiag tiag. Yog koj tsis rhawv kom tau txoj kev ntseeg Nws tiag tiag, ces rau ntawm koj, cov cim nug no yeej yuav nyob ntawd mus tas ib txhis, nyob nrog txhua yam uas Vajtswv ua, thiab yuav tsis muaj cov cim cais lawm(“Cov Ntseeg Yuav Tsum Pib ntawm Qhov Kev Pom Tshab Plaws lub Ntiaj Teb Tej Ncauj Ke Phem” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus ua rau kuv ras dheev thiab thaum kawg kuv paub tias kuv tau hnov qab Vajtswv dua lawm. Thaum Vajtswv muab kuv tso rau qhov xwm txheej uas kuv hnov tias tsis muaj kev cia siab, qhov uas kuv tsis tuaj yeem sib txuas lus thiab tsis paub yuav ua li cas, kuv tau pom Vajtswv zoo li kuv txoj sia. Tab sis thaum muaj cov xwm txheej zoo thiab cov neeg zoo nyob rau ntawd lawm, kuv cia li vam khom kiag rau lwm tus neeg vim kuv xav tias qhov ntawd muaj tseeb dua. Thaum tus niam hluas ntawd los pab kuv nyob rau lub sij hawm kuv xav tau, kuv paub tias nws yog qhov Vajtswv ua. Tab sis tom qab ntawd, kuv tseem xav tias tus kwv tij uas yuav txais los tsis txais ua Vajtswv tes dej num ntawm tiam kawg puas tso tag nrho rau ntawm tus neeg txhais lus ntawd. Kuv tseem tsis muaj kev ntseeg tiag rau Vajtswv. Kuv tau xav txog qee qhov uas tus Tswv Yexus tau hais tias: “Kuv Leej Txiv, uas muab lawv pub rau Kuv, mas loj dua txhua yam; thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav muaj peev xwm txeeb tau lawv tawm ntawm Kuv Leej Txiv txhais tes mus li(Yauhas 10:29). Vajtswv cov yaj hnov Nws lub suab. Tsis muaj lus paj lus cua, lus dag, los sis qhov nyuaj uas yuav tuaj yeem rhuav tshem Vajtswv cov neeg los ntawm Nws txhais tes. Nov yog qhov kev qhia tshwm meej ntawm Vajtswv lub hwj chim. Kuv yuav tsum ntseeg Vajtswv cov lus, ua kuv tus kheej tes dej num, thiab tshawb txhua txoj hau kev los sib qhia nrog tus kwv tij ntawd. Txawm tias nws nkag siab yuam kev los ntawm cov lus paj lus cua thiab lus dag los xij tsis yog kuv yuav tsum tau txiav txim siab.

Kuv nyeem ntu no hauv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tom qab ntawd tias: “Ntxwgnyoog tau ua lwj liam rau tib neeg ntiaj teb los tau ntau txhiab xyoo lawm. Nws tau tsim kev phem suav tsis txheeb li lawm, tau dag ntxias tib neeg ib txheej rau ib txheej, thiab tau ua txhaum loj heev rau hauv lub ntiaj teb lawm. Nws tau tsim txom tib neeg, tau dag ntxias tib neeg, tau ntxias dag tib neeg kom tiv Vajtswv, thiab tau ua txhaum tej kev ua phem uas tau ua kom feeb tsis meej thiab puas rau Vajtswv txoj kev npaj ntawm kev cawm tib neeg zaum tas zaum thiab. Tiam sis, nyob hauv qab Vajtswv txoj kev muaj cai, tag nrho txhua yam thiab yam muaj sia tseem yuav ua raws li tej kev cai tswj kav thiab cov cai uas tau npaj tseg los ntawm Vajtswv yam tsis tu ncua. Muab piv rau Vajtswv txoj kev muaj cai, Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem thiab kev thab zes mas phem heev tiag tiag, txaus dhuav tiag tiag thiab ntxim ntxub heev, thiab me heev thiab tsis ruaj khov kiag li. Txawm tias Ntxwgnyoog yuav taug kev mus rau ntawm tag nrho txhua yam uas Vajtswv tau tsim los xij, nws tsis tuaj yeem muaj cai ib qho me me li los hloov tib neeg, tej yam dab tsi, thiab tej khoom uas Vajtswv tau txib ua(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I). Vajswv cov lus tau pab kuv tawm mus tau. Nws muaj tseeb tiag txhua yam nyob rau hauv Vajtswv txoj kev cai, thiab tsis muaj leej twg yuav thaiv tau txoj hau kev ntawm qhov Vajtswv xav ua. Tsis muaj leej twg yuav coj tau Vajtswv cov yaj mus. Yog tias ib tug twg tsis yog Vajtswv tus yaj nkag los rau hauv Vajtswv lub tuam tsev, muaj ib hnub lawv yuav raug qhia tshwm thiab raug tshem tawm. Nov yog Vajtswv qhov muaj cai thiab lub hwj chim. Kuv tau pom tias kuv yeej tsis nkag siab Vajtswv tiag tiag li. Kuv mas ua lub neej nyob rau qhov ua piv txwv ntawd. Ua ntej lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm tiam kawg, kuv tau mloog cov lus dag ntawm feem kab lis kev cai hauv lub ntiaj teb thiab Tshoom Fwv Koom Tsham Suav los tau tsib lub xyoos lawm. Txawm tias muaj ntau yam tau thaiv kuv txoj hau kev los xij, Vajtswv cov lus tau ua rau kuv lees txais Nws tes dej num ntawm tiam kawg. Thiab tam sim no, tsis muaj cov kev xav txawv thiab tej kev dag uas lawv tshaj tawm yuav tuaj yeem thaiv tau kuv txoj hau kev ntawm kuv qhov caum raws Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Lawv tsuas yog pab ua kom kuv pom Ntxwgnyoog lub ntsej muag phem tseeb tuaj ntxiv thiab ntxiv lub zog nchav rau kuv txoj kev ntseeg los ntawm Vajtswv cov lus. Qhov no yog tag nrho txhua yam tau ua tiav rau hauv kuv los ntawm Vajtswv cov lus. Kuv xav rov qab mus li ntawm ib hlis txog qhov kev sib txuas lus nrog tus kwv tij ntawd. Peb tsis hais ib hom lus thiab tsis tuaj yeem sib txuas lus tau raws li qhov ib txwm muaj, tab sis peb pheej ua txuas ntxiv mus kom txog thaum nws lees paub Vajtswv tes dej num ntawm tiam kawg. Nws haj tseem tau tshaj tawm txoj moo zoo thiab teeb tsa ib pawg ntseeg rau hauv teb chaws Italis. Puas muaj ib yam dab tsi uas raug ua tiav tau yog tsis muaj Vajtswv txoj kev coj qhia, yog tsis muaj Vajtswv cov lus uas kov yeej tib neeg? Kuv tau pom tias kuv mas tsis muaj kev nkag siab zoo txog Vajtswv hlo li. Thaum kuv tshaj tawm txoj moo zoo, kuv tau hais tias Vajtswv lub hwj chim tsis muaj dab tsi piv tau thiab tsis muaj lub zog twg tuaj yeem cuam tshuam tau Nws tes dej num, tab sis kuv ib txwm tshawb xyuas txhua yam yam muaj tseeb kom muaj qab hau. Thaum ntsib teeb meem nyuaj txog kev hais lus, kuv tau ntshai tias tus kwv tij ntawd yuav raug ntiab tawm los ntawm cov lus paj lus cua thiab cov tawm tsam Khetos cov lus dag. Kuv ua lub neej rau hauv ib tug yam ntxwv ntshai. Tab sis qhov tseeb, txawm nws yuav lees txais los sis tsis lees txais txoj hau kev tseeb yog nyob hauv Vajtswv txhais tes, nws tau raug txib los ntawm Vajtswv. Tiam sis ho yuav muaj kev txhawj xeeb yam tsis muaj qab hau, kuv yuav tsum ua kuv tes dej num kom zoo thiab muaj kev lees ris. Thaum xav li ntawd, kuv tau hais ib lo lus thov Vajtswv, txaus siab zwm rau Nws txoj kev cai thiab kev npaj. Kuj ceeb tias, tsis ntev, tus niam hluas ntawd tau xa ib qhov ntawv hauv xov tooj tuaj qhia kuv paub tias nws khoom lawm thiab tuaj yeem pab txhais lus dua. Thaum kawg kuv tuaj yeem sib txuas lus tau zoo nrog tus kwv tij neeg Italis.

Txawm tias muaj qee zaum kuv hnov me siab heev thiab muaj qee zaum kuv txhawj xeeb heev txog kev tshaj tawm txoj moo zoo nrog tus kwv tij ntawd, thaum kuv tau vam khom rau Vajtswv tiag tiag lawm, kuv pom nws qhov kev coj qhia thiab kev ua zaum tas zaum thiab. Kuv tau pom tias Vajtswv tes dej num tag nrho raug ua tiav los ntawm Vajtswv Nws Tus Kheej, thiab kuv txoj kev ntseeg Nws tau loj tuaj. Qhov no yog tag nrho Vajtswv txoj hmoov hlub thiab kev hlub tshua. Kuv ib txwm xav tias kev tshaj tawm txoj moo zoo yog kev cawm lwm tus tib neeg, tab sis tom qab ntawd kuv paub tias hauv qhov txheej txheem ntawd, kuv tau ntsib tau pom Vajtswv tes dej num thiab cov lus. Los ntawm qhov tau ntsib tau pom no, kuv, “ua xyem xyav tias Thaumas,” yeej tau ntsib tau pom Vajtswv lub hwj chim thiab kev ua siab ncaj tiag tiag lawm. Zoo li nws hais nyob rau hauv Vajtswv cov lus tias: “Thaum ib tug twg ntsib ib qho kev nyuaj siab dab tsi, thaum lawv tsis muaj leej twg tig rau li, thiab thaum lawv hnov tshwj xeeb tias tsis muaj kev pab lawm, ces lawv tsuas tso lawv qhov kev cia siab rau Vajtswv lawm xwb. Lawv cov lus thov zoo li cas? Tus yam ntxwv hauv lawv lub siab lub ntsws yog dab tsi? Lawv puas muaj lub siab dawb paug? Puas muaj ib qho kev txhaum nrog rau thaum lub sij hawm ntawd? Nws tsuas yog thaum koj tso siab rau Vajtswv zoo li txoj xov kawg uas koj tuav tseg cawm koj txoj sia, cia siab tias Nws yuav pab koj, tias koj lub siab mas dawb paug. Txawm koj tsis tau hais ntau los xij, koj lub siab twb dhia tig toog lawm. Qhov ntawd yog, koj muab koj lub siab dawb paug rau Vajtswv, thiab Vajtswv mloog. Thaum Vajtswv mloog, Nws pom koj tej kev nyuaj, thiab Nws yuav qhia koj, coj koj kev, thiab pab koj(“Cov Ntseeg Yuav Tsum Pib ntawm Qhov Kev Pom Tshab Plaws lub Ntiaj Teb Tej Ncauj Ke Phem” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Paub tias Vajtswv cheem tsum kom peb xyaum ua tiag thiab ntsib pom Vajtswv cov lus los ntawm tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas peb ntsib txhua hnub, thiab nyob rau hauv qhov txheej txheem ntawm peb tes dej num. Qhov ntawd yog tib txoj hau kev kom paub tseeb thiab ntshai Vajtswv. Kuv qhov kev ntsib kev pom tau qhia kuv kom qhuas rau qhov no. Ua tsaug rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Txhob Khav Theeb Mus Ntxiv Lawm

Sau los ntawm Mauj Veev, Teb Chaws Xabpees Kuv rov nco txog xyoo 2018 kuv tau ua tes dej num tshaj txoj moo zoo nyob hauv pawg ntseeg,...

Leave a Reply