Yuav Qhia los sis Tsis Qhia

February 4, 2022

Sau los ntawm Yav Yib, Teb Chaws Suav

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Yog txhawm rau nej txoj moo yav tom ntej, nej yuav tau nrhiav kev pom zoo ntawm Vajtswv. Qhov no yog hais tias, vim nej paub tias nej yog tswv cuab ntawm Vajtswv lub tsev, ces nej tsim nyog yuav tau muaj lub siab tus rau Vajtswv thiab ua rau Nws txaus siab hauv txhua yam. Nej yuav tsum, ua lwm lo lus hais, muaj qauv rau txhua yam uas nej nqis tes ua thiab ua raws li qhov tseeb uas nyob rau hauv. Yog hais tias qhov no dhau nej lawm, ces dhau ntawd, Vajtswv los yuav tsis nyiam thiab tsis lees yuav thiab txhua tus tib neeg los tsis lees txais nej. Yog thaum nej poob tau rau tej qhov kev nyuaj li no lawm, ces yuav tsis muaj peev xwm suav nej nrog cov uas nyob hauv Vajtswv lub tsev lawm, nws yog kiag tej uas tsis pom zoo los ntawm Vajtswv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom). Vajtswv cheem tsum kom peb ua txhua yam nrog lub hauv paus ntsiab lus thiab ua raws li qhov tseeb. Nws kuj tseem yog peb lub luag hauj lwm raws li yog cov ntseeg. Peb tsis tuaj yeem muab tau Vajtswv txoj kev pom zoo yog tsis ua raws li tus qauv no. Yav tag los, kuv ib txwm tuavkuv tus moj yam lwj liam. Kuv tsis hais los sis tsis ua raws li lub hauv paus ntsiab lus. Thaum kuv tau pom pawg ntseeg cov thawj coj cuav los sis cov neeg ua dej num cuav, kuv tsis muaj cuab kav qhia tshwm los sis hais qhia txog lawv, ces qhov no tau ncua txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Kuv tau kawm paub los ntawm kev ntsib kev pom tias kev ua txhua yam nrog lub hauv paus ntsiab lus mas tseem ceeb npaum li cas.

Lub caij ntuj sov dhau los tus thawj coj hauv peb pawg ntseeg tau tso kuv ua tes dej num kho ntaub ntawv kom kuv pab tus thawj coj ntawm pab pawg hauv pab pawg txoj hauj lwm. Peb lub hlis ua ntej kuv raug ntiab tawm ntawm kuv tes dej num lawm, yog li kuv thiaj li tau muab lub siab dawb paug ua tsaug rau Vajtswv rau qhov muab lub hwv tsam rau kuv. Kuv ris txiaj ntsig rau lub hwv tsam no tiag tiag thiab kuv xav vam khom Vajtswv nyob rau kev ua tes dej num no. Kuv raug qhia paub me ntsis txog pab pawg tes dej num los ntawm tus thawj coj ntawm pab pawg xwb, thiab kuv pom tias lawv tsis muaj neeg paub zoo txaus los mus kho cov ntaub ntawv. Qhov no tau cuam tshuam loj heev rau lawv qhov nce qib. Kuv tau tawm tswv yim qhia ob peb tug kwv tij thiab nkauj muam kom peb thiaj li tuaj yeem sib tham seb leej twg yuav haum tes dej num ntawd tshaj plaws. Tab sis nws lo lus teb ces yog, “Tsis txhob maj. Cia ua siab txias tso—koj kho ob peb daim ntawv ua ntej, tom qab ntawd peb mam li saib.” Pom qhov uas nws tsis quav ntsej tau ua rau kuv txhawj. Tsis muaj cov neeg txaus nyob hauv pab pawg uas to taub qhov tseeb thiab muaj peev zoo, ces qhov no thiaj li tau cuam tshuam rau txoj hauj lwmlawm. Ua li cas nws thiaj tuaj yeem hais tias, “Ua siab txias tso”? Qhov ntawd puas yog tsis muaj kev lav ris? Kuv hnov zoo li kuv yuav tsum coj qhov ntawd los hais nrog nws. Tab sis tom qab ntawd kuv xav tias, “Nws yog tus saib xyuas. Nws tau ua tes dej num no los ntev dua kuv lawm thiab nws to taub txog cov hauv paus ntsiab lus ntau dua. Nws yuav tsum muaj kev txawj xav zoo los mus npaj txhua yam. Kuv nyuam qhuav los koom rau hauv pab pawg thiab txhua yam yog qhov tshiab rau kuv. Yog tias kuv hais ntau, nws puas yuav hais tias kuv mas txhib thiab ua tsis raws cai? Hnov qab txog qhov ntawd. Kuv mam tos thiab saib.”

Tom qab ib ntus kuv tau pom tias nws yeej tsis coj nruj txog kev cob qhia cov tswv cuab hauv pab pawg li lawm, thiab nws tsis muaj lub hauv paus ntsiab lus hauv kev teeb tsa cov neeg los ua cov dej num. Ib txhia kwv tij thiab nkauj muam yuav tau ua ib tes dej num tshwj xeeb, thiab tsis xav txog xwm txheej dab tsi tag nrho, ib tug neeg tej kev txawj ua hauj lwm, los sis hom dej num uas phim rau lawv, nws tsuas muab lawv ua dej num ywj siab rau lwm pab pawg xwb. Qhov no tau cuam tshuam txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev thiab ua rau peb qhov nce qib qeeb. Kuv tau hais rau nws tias nws cov kev npaj ua mas tsis raws li lub hauv paus ntsiab lus thiab tsis tsim nyog lawm, tab sis nws pheej ua mus ntxiv. Kuv xav sib qhia nrog nws los mus tshuaj xyuas thiab nthuav tawm tus yeeb yam ntawm qhov nws tau ua. Tab sis tom qab ntawd kuv xav tias, “Kuv yog tus tshiab rau hauv pab pawg. Yog tias kuv pheej tawm tswv yim qhia tsis tu ncua, nws puas hais tias kuv tab tom tswj thiab tsis muaj qab hau li?” Thaum kuv xav txog qhov ntawd, kuv tsis muaj cuab kav hais qhov ntawd ntxiv dua lawm.

Ua ntej tsis ntev ntawd, kuv tau txais ib tsab ntawv tuaj ntawm tus thawj coj hauv pawg ntseeg uas nug rau kuv seb peb nrhiav puas tau ib tug neeg kho cov ntaub ntawv thiab seb tus thawj coj ntawm pab pawg thiab kuv ua dej num ua ke puas tau zoo. Qhov no tau ua rau kuv txhawj me ntsis. Kuv tsis paub yuav teb li cas. Yog tias tus thawj coj ntawm pab pawg paub tias kuv qhia rau tus thawj coj hauv pawg ntseeg tias nws tsis ua tes dej num uas muaj tiag, Wb yuav ua li cas tuaj yeem ua tau dej num ua ke mus ntxiv? Tshaj qhov ntawd, kuv tsis paub txog qhov uas lwm tus hauv pab pawg xav rau nws. Yog tias kuv txoj kev xav tsis raug, tus thawj coj hauv pawg ntseeg puas yuav hais tias kuv mas tsab ntse, tias kuv mas coj tsis ncaj? Tab sis yog tias kuv tsis hais tawm, kuv yuav hnov tias kuv coj tsis ncaj los sis tsis tiv thaiv tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev. Tom qab xav ntev loo, kuv thiaj li txiav txim siab los mus nrhiav kom paub tias lwm tus xav li cas txog nws ua ntej. Tom qab ntawd kuv thiaj li tuaj yeem teb rau tsab ntawv no.

Muaj ib hnub, kuv tau ntsib tus Kwv Tij Yaj hauv ib qho kev sib sau ua ke. Nws tau hais tias nws twb nyob hauv pab pawg tau ob peb lub hlis lawm, thiab tus thawj coj ntawm pab pawg yeej tsis muaj kev lav ris hlo li. Nws pheej ua hauj lwm tsis yeej los sis tsis soj qab xyuas kom ncav sij hawm, thiab nws tsis coj ke rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam los sis tsis pab lawv kom to taub qhov tseeb txog cov hauv paus ntsiab lus. Kuj tseem muaj qee cov ntawv xav tausai sai uas nws tsis muab cob rau cov neeg ua kom ncav sij hawm, thiab nws mas tsis mob siab txog qhov ntawd li thaum lwm tus muab qhov no los hais tawm. Tus Kwv Tij Yaj kuj hais tias nws yeej keev tsis hnov tus thawj coj qhia rau hauv qhov kev sib qhia thaum tuaj sib sau ua ke los mus thim xav txog thiab paub txog tus thawj coj tus kheej, thiab qhov xyaum ua raws Vajtswv cov lus li cas thaum nws muaj ib qho teeb meem, tab sis nws tsuas hais tso ya txog qee cov lus qhuab qhia nkaus xwb. Nws tau hais tias tus thawj coj ntawm pab pawg yog ib tug tham lus tau npliag heev, tab sis nws tsis ua ib qho dej num muaj qab hau kiag li. Kuv tau xav rau kuv tus kheej tias, “Qhov ntawd saib zoo li tus thawj coj ntawm pab pawg mas tsuas muaj hauj lwm npau to xwb tab sis tsis ua ib txoj hauj lwm muaj qab hau li. Nws tsis lees txais qhov tseeb los sis cov lus tawm tswv yim qhia los ntawm lwm tus. Qhov ntawd puas yog lub ntsiab ntawm tus thawj coj cuav ma? Yog tias cia nws ua tes dej num no mus, lav ris rau tes dej num uas tseem ceeb zoo li no rau hauv Vajtswv lub tsev, ces qhov ntawd tuaj yeem ua puas tsuaj loj heev rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev.” Qhov no tau ua rau kuv paub txogqhov teeb meem loj npaum li cas thiab kuv yuav tsum qhia qhov ntawd rau tus thawj coj hauv pawg ntseeg kom tsis pub ncua sij hawm li. Tab sis tom qab ntawd kuv xav hais tias, “Yog kuv hais qhia qhov no es thaum kawg nws tsis raug hloov ne, tej zaum nws yuav ua txhua yam nyuaj rau kuv los sis haj tseem ua kom kuv raug tshem tawm ntawm kuv tes dej num thiab. Kuv tau fij thiab thim xav txog tus kheej tau peb lub hlis nkaus. Kuv nyuam qhuav ua tes dej num no tsis tau ntev. Yog tias kuv raug tshem tawm, kuv puas yuav tau txais lwm tes dej num ntxiv lawm? Tej laus piv txoj lus tseg tias ‘Ncauj ntau ces tau kua haus.’ Kuv yuav tsum txhob hais dab tsi. Kuv yuav tos kom txog thaum lwm tus hais qhia txog nws tag tso thiab tom qab ntawd mam li hais tshuam ntxiv rau xwb. Ua li ntawvd kuv thiaj li tsis ntsib kev phom sij.”

Kuv ces tsuas lam tau lam ua kom zoo li ua txuj tsis pom xwb, tab sis Vajtswv pom mus rau paug hauv peb lub siab. Kuv tsis muaj kev kaj siab tiag tiag thaum kuv taug kev mus tsev. Kuv txoj kev txawj xav mas khoob lug. Kuv hnov tias nws yog Vajntsujplig qhov kev rau txim rau kuv. Kuv tau taij thov Vajtswv thiab tau thov Nws qhia kuv kom kuv thiaj li tuaj yeem paub kuv tus kheej. Tom qab kuv taij thov tag, kuv xav txog Vajtswv cov lus tias: “Nej txhua tus hais tias nej xav txog Vajtswv lub nra hnyav thiab yuav tiv thaiv cov lus tim khawv ntawm pawg ntseeg, tab sis nej leej twg thiaj li xav txog Vajtswv lub nra tiag? Nug koj tus kheej: Puas yog koj yog ib tug neeg uas tau qhia pom muaj kev xav txog Nws lub nra? Koj puas tuaj yeem xyaum ua txoj kev ncaj ncees rau Nws? Koj puas tuaj yeem sawv ntsug thiab hais lus rau Kuv? Koj puas tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua kom ruaj nrees? Koj puas siab tawv txaus los tawm tsam nrog Ntxwgnyoog tej hauj lwm? Koj puas tuaj yeem tso koj cov kev xav tseg rau ib sab thiab qhia tshwm Ntxwgnyoog rau tus txiaj ntsim ntawm Kuv qhov tseeb? Koj puas tuaj yeem cia Kuv lub siab xav ua kom tiav nyob hauv koj? Koj puas tau muab koj lub siab cob rau lub sij hawm tseem ceeb tshaj plaws? Koj puas yog ib tug neeg uas ua raws li Kuv lub siab nyiam?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 13). Kuv tsis muaj lus teb rau qhov no, kuv tu siab heev. Kuv ib txwm tham txog kev xav ntawm Vajtswv txoj kev xav thiab kev txhawb pawg ntseeg txoj hauj lwm, tab sis thaum muaj qee yam tshwm sim tiag tiag uas tau ua txhaum rau qhov tseeb thiab ua piam sij rau Vajtswv lub tsev lawm, ces kuv tsuas txhawb kuv tus kheej tej kev ntshaw xwb. Kuv paub tus thawj coj ntawm pab pawg mas tsis mob siab rau nws tes dej num li thiab tsis ua ib tes dej num kom muaj dab hau li, tias qhov ntawd tau cuam tshuam rau pawg ntseeg txoj hauj lwm lawm thiab kuv yuav tsum qhia rau tus thawj coj hauv pawg ntseeg. Tab sis kuv tsuas tiv thaiv kuv tus kheej xwb, ntshai tsam nws ho ua pauj rov qab rau kuv los sis tuaj yeem ua rau kuv poob tes dej num tau. Kuv tau thim rov qab thaum sij hawm tseem ceeb, ua txuj tsis pom, ua txuj tsis paub qhov ua tshwm sim. Kuv tsis txhawb tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev ib qho me me li. Kuv mas siab nqaim heev, txaus ntxub heev, tsis muaj ib qho zoo thooj li kev ua neeg los sis tsis muaj qab hau li!

Thaum kuv mus txog tsev lawm, kuv tau taij thov Vajtswv hauv txoj kev nrhiav tias: “Qhov ua rau kuv tsis xyaum ua raws qhov tseeb, thiab tsis txhawb pawg ntseeg txoj hauj lwm yog dab tsi?” Tom qab ntawd kuv tau nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus tias: “Tib neeg feem coob xav nrhiav thiab xyaum ua raws qhov tseeb, tab sis feem ntau lawv tsuas yog muaj kev daws teeb meem thiab muaj lub siab xav ua li ntawd xwb; lawv tsis muaj lub neej ntawm qhov tseeb nyob rau hauv lawv. Vim li ntawd, thaum lawv ntsib lub zog phem los sis ntsib cov neeg lim hiam thiab cov neeg phem ua cov dej num phem, los sis cov thawj coj cuav thiab cov tawm tsam Khetos ua yam uas txhaum rau cov hauv paus ntsiab cai—uas ua rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev raug kev puas tsuaj, thiab ua rau cov uas Vajtswv xaiv tseg raug mob—lawv tsis muaj lub siab tawv los sawv tsees hais lus tawm. Nws txhais li cas thaum koj tsis muaj lub siab tawv? Nws puas txhais tau tias koj txaj muag los sis tsis muaj peev xwm hais tau kom meej? Los sis nws puas yog tias koj tsis to taub zoo, thiab yog li thiaj li tsis muaj kev ntseeg siab yuav hais tawm tau mas? Nws tsis yog ib qho ntawm no li; nws yog vim koj tau raug tswj los ntawm ntau hom moj yam qias vuab tsuab lawm. Ib tug ntawm cov moj yam no yog kev txawj ntxias. Koj xav txog koj tus kheej ua ntej, xav tias, ‘Yog tias kuv hais lus tawm, nws yuav muaj txiaj ntsig dab tsi rau kuv? Yog tias kuv hais lus tawm thiab ua rau ib tug neeg tsis txaus siab, wb yuav sib raug zoo li cas rau yav tom ntej?’ Nov yog ib txoj kev txawj ntxias, puas yog mas? Qhov no tsis yog qhov tshwm sim los ntawm tus moj yam txawj ntxias lod? … Koj tus moj yam phem, qias vuab tsuab tab tom tswj hwm koj; koj tsis yog tus tswv ntawm koj tus kheej lub qhov ncauj lawm thiab. Txawm hais tias koj xav tawm lub suab rau cov lus ncaj ncees los xij, koj puav leej tsis tuaj yeem thiab ntshai hais lawv. Koj tsis muaj peev xwm ua tau ib yam ntawm kaum txhiab yam uas koj yuav tsum tau ua, yam uas koj yuav tsum hais, thiab lub luag hauj lwm uas koj yuav tsum ua; koj ob txhais tes thiab ob txhais taw raug khi cia los ntawm koj ltus moj yam phem qias vuab tsuab. Koj tsis tswj dab tsi hlo li. Koj tus moj yam phem, qias vuab tsuab yuav qhia koj hais lus, thiab yog li koj thiaj li hais lus li ntawd; nws qhia koj kom ua dab tsi, ces koj ua qhov ntawd xwb. … Koj tsis nrhiav qhov tseeb, koj haj yam tsis xyaum ua raws qhov tseeb. Koj tsuas rau siab thov Vajtswv, tsim tsa koj txoj kev txiav txim siab, kev txiav txim, thiab cog lus twv tseg xwb. Thiab yuav tau dab tsi los ntawm txhua yam no? Koj tseem yog ib tug neeg uas pom zoo rau txhua yam: ‘Kuv yuav tsis ua rau ib tug neeg npau taws, thiab kuv yuav tsis ua rau lwm tus tu siab. Yog tias qhov teeb meem tsis yog kuv ib qho kev txhawj xeeb, ces kuv yuav txav kom deb ntawm nws; kuv yuav tsis hais dab tsi txog tej yam uas tsis muaj feem xyuam txog kuv, thiab qhov no mus yam tsis muaj kev zam. Yog tias ib qho dab tsi tuaj yeem ua puas rau kuv tus kheej tej kev ntshaw, kuv txoj kev txaus siab, los sis kuv txoj kev hwm tus kheej lawm, kuv yuav tsis quav ntsej txog li, thiab yuav ua tib zoo saib xyuas txhua qhov; kuv yuav tsum tsis txhob lam tau lam ua. Tus ntsia hlau uas nruab tau yuav raug ntaus ntsia ua ntej, thiab kuv tsis ruam npaum li ntawd!’ Koj raug tswj hwm tag nrho los ntawm koj cov moj yam qias vuab tsuab ntawm kev lim hiam, kev txawj ntxias, kev tawv ncauj, thiab kev ntxub qhov tseeb lawm. Lawv tab tom yuam kom koj ua hauj lwm sab, thiab yuav nyuaj rau koj ris tshaj li tus Huab Tais Liab Ntoo Lub Kauj Toog Kub. Qhov nyob hauv kev tswj hwm ntawm tus moj yam qias vuab tsuab mas yog ib qho sab thiab txom nyeem heev!(“Tsuas Yog Cov Uas Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Thiaj Li Yog Cov Ntshai Vajtswv Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus mas nthuav tawm kuv qhov kev txawj ntxias thiab tej moj yam phem tau meej tiag tiag. Thaum kuv tau pib hais txog qhov tsis muaj neeg txaus nyob hauv pab pawg thiab pom tus thawj ntawm coj ntawm pab pawg tsis mob siab thiab tsis muaj kev lav ris kiag li, kuv paub zoo heev tias qhov ntawd nws yuav cuam tshuam rau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Tab sis kuv tsis muaj cuab kav hais ntxiv, ntshai tsam nws hais tias kuv tau ua dhau lawm thiab yuav pib tsis nyiam kuv. Tom qab ntawd, kuv pom tias nws tau hloov cov neeg ib puag ncig yam tsis muaj ib lub hauv paus ntsiab lus li, nyiag Petus tug mus them rau Povlauj thiab ua puas tsuaj peb txoj hauj lwm. Kuv haj tseem tsis hais txog qhov ntawd li, tab sis tsuas npog qhov ntawd tseg xwb. Kuv paub tias tsis muaj dab tsi tshwm sim, tab sis kuv ntshai los saib xyuas los sis qhia tswm txog nws. Thaum tus Kwv Tij Yaj tau tham txog nws rau kuv ntau ntxiv, kuv tsis muaj qhov ua xyem xyav tias nws tsis ua tes dej num uas muaj tiag thiab tsis kam lees txais qhov tseeb, tias nws yog tus thawj coj cuav thiab kuv yuav tsum qhia qhov ntawd rau tus thawj coj hauv pawg ntseeg kiag tam sim ntawd. Tiam sis, kuv ntshai tsam nws muab kuv tes dej num tshem ntawm kuv tawm, yog li kuv thiaj ntshai thiab rov zam dua, tsuas yog tiv thaiv kuv tus kheej lub chaw thiab tej kev ntshaw xwb. Kuv siab nqaim heev thiab tsis siab nkhaus tshaj! Txhua zaus kuv pom nws ib qho teeb meem lawm, kuv tsis muaj cuab kav qhia nws tshwm los sis tham rau tus thawj coj hauv pawg ntseeg. Yog li ntawd, txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev thiaj li raug tab kaum. Kuv ua neej nrog cov kuab lom phem xws li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Ncauj ntau ces tau kua haus,” “Muaj zog ces yeej ua yog xwb,” thiab “Cov nom tswv loj txib tsis tau neeg li cov hauv zej zog txib.” Kuv qhov kev xam pom mas ruam heev, thiab kuv tau rhais los xav txog yus tus kheej thiab siab nkhaus heev zuj zus. Kuv tau zov thiab ncig mus los hauv txhua yam uas kuv ua, tiv thaiv kuv tus kheej tej kev ntshaw txhua zaus, ntshai tsam tau lav ris qhov teeb meem uas tshwm sim. Kuv uv tsis taus qhov xav txog ib qho tab tom yuav puas. Nws nyuaj kawg nkaus rau kuv los hais ib lo lus tseeb, los hais qhov uas tshwm sim tiag. Kuv tsis muaj lub siab tawv los haiis qhia thiab qhia tshwm txog tus thawj coj cuav. Kuv raug khi ruaj khov thiab raug tswj los ntawm cov moj yam phem thiab cov kuab lom no lawm. Kuv tsis tuaj yeem qhia qhov tseeb, thiab kuv tsis muaj qhov ncaj ncees kiag li. Qhov zoo li no mas yog txoj kev ua neej tais caus. Kuv tau ntsib tau pom cov kuab lom phem no mas phem tiag tiag, thiab thaum ua neej nyob nrog tej ntawd, txhua yam kuv ua tau tawm tsam qhov tseeb thiab tawm tsam Vajtswv lawm. Kuv tsis muaj ib qho zoo thooj li tib neeg li lawm.

Tsuas yog tom qab ntawd xwb, pawg ntseeg tau npaj ua ib txoj hauj lwm. Peb rov raug hais dua tias yog tseem pom ib tug neeg phem twg los sis cov tawm tsam Khetos, los sis ib tug thawj coj cuav twg los sis cov neeg ua dej num uas tsis ua tes dej num tiag, yuav tsum tau hais qhia lawv tawm los mus tiv thaiv tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev. Qhov ntawd yog kev lav ris ntawm txhua tus ntawm Vajtswv cov neeg uas xaiv tseg. Kuv hnov ntshai thaum tej kev ceem tsum los ntawm Vajtswv lub tsev no raug muab tso rau ntawm kuv xub ntiag lawm. Kuv paub zoo tias peb muaj ib tug thawj coj cuav nyob hauv peb pab pawg, tab sis kuv tsis muaj cuab kav hais qhia txog nws. Kuv puas tsim nyog yog ib tug ntawm cov Vajtswv xaiv tseg? Kuv tau nrhiav qee cov lus ntawm Vajtswv uas muaj feem xyuam txog kuv tus yam ntxwv thiab tau pom qhov no: “Tib neeg tsim nyog muaj tus yam ntxwv zoo li cas rau qhov uas lawv saib ib tug thawj coj los sis ib tug neeg ua hauj lwm? Yog hais tias qhov ib tug thawj coj los sis ib tug neeg ua hauj lwm yeej ua yog lawm, ces koj yuav tsum ua raws li lawv hais; yog hais tias qhov lawv ua tsis yog lawm, ces koj yuav tsum muab lawv qhia tshwm, thiab tawm tsam lawv kiag thiab hais tawm ib lub tswv yim txawv. Yog lawv tsis muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm muaj qab hau, thiab raug nthuav tawm hais tias yog ib tug thawj coj cuav, ib tug neeg ua hauj lwm cuav los sis ib tug tawm tsam Khetos, ces koj yeej muaj peev xwm tsis lees txais lawv txoj kev coj, thiab koj kuj yuav hais qhia txog thiab muab lawv nthuav tawm. Txawm li cas los xij, ib txhia ntawm cov neeg uas Vajtswv xaiv tseg tsis to taub qhov tseeb thiab muab hais ces tais caus heev, thiab yog li ntawd lawv thiaj tsis tau luag ua ib yam dab tsi li. Lawv hais tias, ‘Yog tus thawj coj ncaws kuv tawm, ces kuv tag li ntawd xwb; yog nws kom txhua tus muab kuv nthuav tawm los sis tso pov tseg, ces kuv yuav tsis muaj peev xwm ntseeg Vajtswv ntxiv lawm. Yog kuv tawm ntawm pawg ntseeg mus, ces Vajtswv yuav tsis xav yuav kuv thiab yuav tsis cawm kuv lawm. Pawg ntseeg sawv cev Vajtswv!’ Tej kev xav li no tseem tsis cuam tshuam txog ib tug neeg zoo li ntawd tus yam ntxwv rau tej yam ntawd thiab lod? Puas muaj tseeb tiag hais tias yog tus thawj coj muab koj ntiab tawm lawm, ces koj yuav tsis raug cawm lawm mas? Lo lus nug txog koj txoj kev cawm dim puas yog nyob rau ntawm koj tus thawj coj tus yam ntxwv rau koj mas? Vim li cas yuav muaj neeg coob ua luaj li uas ntshai npaum li ntawd mas? Yog hais tias, kiag thaum ib tug uas yog ib tug thawj coj cuav los sis ib tug tawm tsam Khetos tso khav thawj hem koj, es koj yuav tsis tau luag hais qhia qhov ntawd rau cov siab tshaj ntawd thiab tseem lav kiag hais tias txij li ntawd mus, ces koj yuav ua ib lug siab nrog tus thawj coj ntawd lawm xwb, ces koj tseem tsis yog tas li ntawd lawm xwb lod? Nov puas yog hom neeg uas caum raws qhov tseeb ma? Tsis yog tias koj tsis tau luag nthuav tawm tus yam ntxwv lim hiam li ntawd thaum ua los ntawm cov neeg phem tawm tsam Khetos xwb, tab sis muab hais tig rov, ces koj tseem ua raws li lawv thiab haj tseem ntseeg hais tias lawv cov lus yog qhov tseeb, uas koj nyoo zwm rau thiab. Qhov no tseem tsis yog tus piv txwv zoo tshaj plaws rau txoj kev ruam thiab lod?(“Lawv Cais thiab Tawm Tsam Cov Uas Caum Nrhiav Qhov Tseeb” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). Nyeem cov lus no ntawm Vajtswv tau ua rau kuv lub siab kaj. Qhov kuv ntshai qhia tawm tus thawj coj ntawm pab pawg feem ntau vim yog kuv ntshai tias tsam nws yuav ua txhua yam nyuaj rau kuv yog tias kuv ua txhaum rau nws lawm, los sis tias kuv haj tseem yuav poob kuv tes dej num thiab. Npaum nkaus li nws mas thiaj li tuaj yeem txiav txim kuv tes dej num los sis kuv txoj hmoo tau. Tsis tsim nyog yuav ntsia qhov phem zoo li no li. Txawm kuv yuav raug ntiab tawm los sis kuv txoj hmoo yuav raug tuav tseg rau hauv Vajtswv txhais tes los xij. Tsis muaj leej twg tau txiav txim. Cov thawj coj cuav thiab cov tawm tsam Khetos tsis tuaj yeem tswj tau qhov ntawd. Vajtswv lub tsev tsis zoo li lub ntiaj teb. Ntawm no, qhov tseeb thiab kev ncaj ncees tswj kav. Cov thawj coj cuav thiab cov tawm tsam Khetos tsis tuaj yeem muaj chaw tiag taw rau hauv Vajtswv lub tsev. Tej zaum lawv yuav tau txais lub hwj chim rau ib ntus, tab sis thaum kawg, lawv puav leej yuav raug qhia tshwm thiab raug tshem tawm. Yav tag los pawg ntseeg tau ntiab tawm thiab tau tshem tawm ntau tus thawj coj cuav thiab cov tawm tsam Khetos lawm. Kuv pom qhov ntawd tseeb heev, tab sis thaum ib tug ntawm cov neeg ntawd tau tshwm sim rau hauv kuv pab pawg ces kuv yuav tsum tau qhia nws tawm txhawm rau tiv thaiv tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev, kuv tau thim rov qab. Kuv nyiam ua Ntxwgnyoog tus tub qhev me me. Kuv mas qaug zog thiab tais caus tshaj. Kuv tsis to taub txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, thiab kuv tsis tau pom tias Nws kav thiab pom txhua yam. Kuv mas ntshai tsam ua txhaum rau ib tug neeg, tab sis tsis ntshai tsam ua txhaum rau Vajtswv li. Qhov ntawd yuav muaj chaw rau Vajtswv nyob hauv kuv lub siab tau li cas?

Kuv tau nyeem lwm nqe ntawm Vajtswv cov lus tom qab ntawd tias. “Yog tias ib pawg ntseeg twg tsis muaj ib tug neeg txaus siab hlo los xyaum ua raws li qhov tseeb thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem ua tim khawv tau rau Vajtswv, ces pawg ntseeg ntawd yuav tsum raug cais tawm kom du lug, thiab nws txoj kev sib cuag nrog rau lwm cov pawg ntseeg yuav tsum raug txiav. Qhov no hu tias ‘kev faus neeg tuag’; qhov no yog yam txhais tau tias ntiab Ntxwgnyoog tawm. Yog tias ib pawg ntseeg twg muaj kev sib thab plaub hauv pawg ntseeg, thiab lawv raug caum raws los ntawm ‘cov me nyuam yoov me me’ uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog, thiab yog tias cov ntseeg, txawm tias tom qab twb tau pom qhov tseeb lawm, tseem tsis muaj peev xwm tawm tsam qhov kev sib khi thiab kev dag ntxias ntawm cov kev sib thab plaub no thiab, ces thaum kawg txhua tus neeg ruam yuav raug tshem tawm mus. Cov me nyuam yoov me me no tej zaum yuav tsis ua tau ib yam dab tsi phem, tiam sis lawv haj yam txawj ntxias tshaj, txawj hais lus mos lus muag thiab txawj zais kom tsis muaj leej twg paub, thiab txhua tus uas zoo li no yuav raug tshem tawm mus. Tsis tseg ib tug cia kiag li! Cov neeg uas yog Ntxwgnyoog li yuav raug xa rov qab mus rau Ntxwgnyoog, hos cov neeg uas yog Vajtswv li yuav mus nrhiav qhov tseeb; qhov no yog raug txiav txim siab los ntawm lawv tus yeeb yam. Cia cov neeg uas caum raws Ntxwgnyoog qab puas tsuaj mus! Tsis tas yuav hlub cov neeg zoo li no kiag li. Cia cov neeg uas nrhiav qhov tseeb tau txais, thiab thov kom lawv txaus siab hlo txais Vajtswv cov lus rau hauv lawv lub siab kom txaus. Vajtswv ncaj ncees; Nws tsis xaiv leej twg ntsej muag. Yog tias koj yog ib tug dab, ces koj tsis tuaj yeem xyaum ua raws li qhov tseeb; yog tias koj yog ib tug neeg uas nrhiav qhov tseeb, ces nws yog ib qho tseeb lawm tias koj yuav tsis raug kaw los ntawm Ntxwgnyoog. Qhov no dhau ntawm qhov ua xyem xyav mus lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb). Nyeem Nws cov lus, kuv tuaj yeem hnov tau tiag tiag txog Vajtswv qhov dawb huv, ncaj ncees, tus moj yam uas rhuav tsis tau. Nws yuav tsis uv rau cov thawj coj cuav thiab cov tawm tsam Khetos uas tab kaum txoj hauj lwm ntawm Nws lub tsev thiab ua piam sij rau Nws cov neeg uas xaiv tseg. Nws kuj tseem ntxub cov neeg uas tsis xyaum ua qhov tseeb, uas tsis tiv thaiv tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev thaum cov neeg no tshwm sim. Yog tias lawv tsis lees txim hloov dua siab tshiab, thaum kawg lawv puav leej raug tshem tawm thiab raug rau txim huv si, ib yam nkaus. Kuv xav txog qhov uas kuv twb paub tias tus thawj coj ntawm pab pawg yog tus thawj coj cuav lawm, tab sis kuv ho tsis xyaum ua qhov tseeb los sis tsis muaj lub siab tawv txaus los mus hais qhia txog nws tawm. Qhov ntawd puav leej yog rau kuv tus kheej tej kev ntshaw nkaus xwb. Kuv tau nyo hau rau Ntxwgnyoog zaus tas zaus thiab, sawv tuaj nws tog, ywj nws siab thiab npog tus thawj coj cuav ntawd uas siv tus nqi ntawm txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Kuv muaj ib feem hauv qhov kev phem uas nws tau ua ntawd. Kuv mas zoo siab xyiv fab rau qhov tseeb tias Vajtswv pub rau noj thiab haus ntawm Nws lub rooj. Tab sis nyob rau lub sij hawm tseem ceeb thaum Ntxwgnyoog tab tom rhuav tshem rau hauv Vajtswv lub tsev, kuv tsis muaj peev xwm tiv thaiv tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev li. Tiam sis, kuv ho tom txhais tes uas pub rau kuv noj thiab txhawb yeeb ncuab tog. Qhov ntawd yog kev ntxeev siab rau Vajtswv lawm, thiab qhov ntawd ua txhaum loj heev rau Nws tus moj yam. Xav txog Vajtswv cov lus no, “Cia cov neeg uas caum raws Ntxwgnyoog qab puas tsuaj mus!” ua rau kuv hnov ntshai tiag tiag. Kuv paub tias yog kuv tsis lees txim hloov dua siab tshiab, Vajtswv yuav tsum tshem kuv tawm xwb xwb, nrog rau tus thawj coj cuav. Kuv tau pom tus yeeb yam thiab lub txim loj ntawm qhov tsis hais qhia ib tug thawj coj cuav tawm thiab tau ntxub kuv tus kheej tiag tiag vim coj lub siab nqaim thiab txaus ntxub tshaj. Kuv tsis tiv thaiv tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev kiag li. Kuv mas tsis muaj qhov thooj li kev ua neeg hlo li. Tom qab ntawd kuv tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv qhov kev taij thov Vajtswv tias. “Au Vajtswv, kuv mas siab nqaim heev thiab siab nkhaus tshaj. Kuv tau pom tus thawj coj cuav nyob hauv pawg ntseeg uas kuv ib txwm tsis tau hais qhia los sis tsis tau qhia tswm dua li. Kuv tau npog nws thiab tau ywj nws siab lawm, thiab tau ua Ntxwgnyoog tus tub qhe kom tsuas tiv thaiv tau kuv tus kheej tej kev ntshaw nkaus xwb. Kuv yuav tsum raug rau txim. Vajtswv, kuv yeej yuav tsis ua tej yam zoo li ntawd dua ntxiv lawm. Kuv xav lees txim hloov dua siab tshiab. Thov muab lub zog rau kuv kom kuv tuaj yeem xyaum ua raws qhov tseeb, hais qhia thiab qhia tshwm txog tus thawj coj cuav ntawd tawm, thiab txhawb nqa pawg ntseeg txoj hauj lwm.”

Kuv nyeem Vajtswv cov lus no hauv kuv cov kev fij hnub tom ntej: “Koj yuav tsum kawm kom paub txog kev txheeb xyuas koj cov kev xav thiab tswv yim. Yam twg los xij uas koj ua tsis yog, thiab koj tus cwj pwm twg los xij uas Vajtswv tsis nyiam, koj yuav tsum muaj peev xwm muab lawv thim rov qab tam sim ntawd thiab kho kom lawv zoo. Lub hom phiaj ntawm kev txhim kho lawv kom zoo yog dab tsi? Nws yog kev lees yuav thiab lees paub qhov tseeb, thaum tab tom tsis lees txais yuav tej yam uas nyob rau hauv koj uas yog Ntxwgnyoog tug thiab muab qhov tseeb los hloov lawv chaw. Koj txeev vam khom rau koj tus moj yam qias vuab tsuab, xws li kev txawj dag thiab kev dag ntxias, tab sis tam sim no koj tsis ua lawm; tam sim no, thaum koj ua txhua yam, koj vam khom rau cov cwj pwm, yeeb yam, thiab cov moj yam uas coj ncaj ncees, dawb huv, thiab qhib siab lug. … Thaum qhov tseeb dhau los ua koj lub neej lawm, tom qab ntawd yog leej twg thuam Vajtswv, tsis muaj kev fwm Vajtswv, ua dog ua dig rau hauv lawv tes dej num, ua rau muaj kev cuam tshuam los sis tab kaum tes hauj lwm ntawm pawg ntseeg, thiab thaum koj pom qhov no tshwm sim, ces koj muaj peev xwm paub txog qhov ntawd thiab muab nws qhia tshwm thaum tsim nyog, thiab mus cuag nws raws li qhov tseeb lub hauv paus ntsiab lus(“Tsuas Yog Cov Uas Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Thiaj Li Yog Cov Ntshai Vajtswv Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv pom tias lub hauv paus uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm txoj kev ntseeg yog kev muaj lub siab ncaj ncees, xyaum ua raws qhov tseeb, tiv thaiv tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev, thiab ua txhua yam raws li lub hauv paus ntsiab lus. Ntawd yog qhov uas peb tuaj yeem ua rau Vajtswv zoo siab. Kuv paub tias kuv yuav tsum xyaum ua raws qhov tseeb thiab qhia tawm tus thawj coj ntawm peb pab pawg raws li lub hauv paus ntsiab lus. Thiab yog li, kuv thiaj li sau txhua yam uas nws tau ua, kom raug zoo thiab ntxaws, thiab muab daim ntawv hais qhia ntawd xa mus rau tus thawj coj hauv pawg ntseeg. Tom qab txheeb xyuas txhua yam tag, tus thawj coj hauv pawg ntseeg tau lees tias tus thawj coj pab pawg tsis mob siab ua nws tes dej num thiab ua tsis tiav ib tes dej num muaj qab hau li. Nws yog ib tug thawj coj cuav tiag thiab raug ntiab tawm ntawm nws tes dej num lawm. Thaum ceeb toom li ntawd rau kuv lawm, kuv hnov kaj siab lug. Qhov kev ntsib kev pom ntawd tau qhia rau kuv tias Vajtswv ncaj ncees npaum li cas, thiab qhov uas nyob hauv Nws lub tsev, Khetos thiab qhov tseeb kav. Txawm tias ib tug twg lub chaw yuav siab npaum li cas, loj npaum li cas los xij, lawv yuav tsum zwm rau qhov tseeb thiab zwm rau Vajtswv cov lus. Cov uas tsis xyaum ua qhov tseeb yuav tsis tuaj yeem sawv khov kho rau hauv Vajtswv lub tsev. Thaum kawg lawv yuav raug tshem tawm. Tsuas yog ua neeg ncaj ncees, xyaum ua raws Vajtswv cov lus, thiab ua txhua yam raws li lub hauv paus ntsiab lus kom haum raws li Vajtswv txoj kev xav ces thiaj li tau txaisNws Txoj kev pom zoo.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply