Kev Ua Neej Kom Zoo Li Tib Neeg Me Ntsis Yog Ib Yam Zoo Heev

February 2, 2021

Los Ntawm Tashi, Teb Chaws Kasnasdas

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Txog thaum Nws li 6,000-xyoo kev npaj cawm tib neeg los txog ze—ua ntej Nws nthuav tawm txog txhua yam kev tshwm sim ntawm tib neeg—Vajtswv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb yog rau txoj kev cawm dim; nws lub hom phiaj tsuas yog ua kom cov tib neeg uas hlub Nws ua tiav—ua tib zoo—thiab coj lawv los rau kev zwm rau hauv qab Nws thaj chaw tswj fwm. Txawm hais tias Vajtswv yuav cawm tib neeg li cas los xij, nws yog ua kom muab lawv cais tawm ntawm lawv tus yam ntxwv ntxwgnyoog qub mus; uas yog, Nws cawm lawv los ntawm qhov uas kom lawv nrhiav txoj sia. Yog tias lawv tsis ua li no, ces lawv yuav tsis muaj txoj hau kev los txais Vajtswv txoj kev cawm dim. … Yav dhau los, Nws lub ntsiab ntawm kev cawm dim koom nrog kev qhia tshwm kev hlub thiab kev khuv leej uas loj tshaj plaws, xws li Nws tau muab tag nrho Nws txhua yam rau Ntxwgnyoog los hloov pauv tag nrho noob neej. Tam sim no tsis muaj dab tsi zoo ib yam li yav dhau los: Txoj kev cawm dim uas tau muab rau nej hnub no tshwm sim rau lub sij hawm ntawm hnub kawg, lub sij hawm kev sib cais tawm ntawm txhua yam raws li hom; lub ntsiab ntawm kev cawm dim tsis yog kev hlub los sis kev khuv leej, tiam sis kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, kom tib neeg thiaj li yuav dim tiag. Yog li, txhua yam uas nej tau txais yog kev qhuab ntuas, kev txiav txim, thiab tsis muaj kev hlub, tiam sis paub qhov no: Hauv qhov tsis muaj kev hlub no kiag li tsis muaj kev rau txim me me li. Txawm hais tias Kuv cov lus yuav hnyav npaum li cas, yam tshwm sim rau nej yuav yog dab tsi, tiam sis ob peb lo lus uas tej zaum yuav tshwm tsis muaj kev hlub rau nej kiag li, txawm hais tias Kuv yuav npau taws npaum li cas los, yam uas los rau nej tseem yog cov lus qhuab qhia, thiab Kuv tsis yog txhob txwm rhuav tshem nej los sis muab nej cob rau kev tuag. Qhov no tsis yog txhua qhov tseeb lov? Paub tias niaj hnub tam sim no, txawm hais tias nws yuav yog kev txiav txim ncaj ncees los sis tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev qhuab ntuas, txhua yam yog vim kev cawm dim xwb. Txawm hais tias niaj hnub no txhua pab neeg tau raug cais raws li hom los sis pawg ntawm tib neeg uas tau tso cia los, lub hom phiaj ntawm Vajtswv txhua lo lus thiab txoj hauj lwm yog cawm cov uas hlub Vajtswv tiag tiag. Kev txiav txim ncaj ncees yog coj los ntxuav kom tib neeg dawb huv, thiab tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv yog uas tiav los yaug lawv kom dawb huv; cov lus hnyav los sis kev qhuab ntuas ob qho puav leej yog ua tiav los ntxuav kom dawb huv thiab yog ua rau txoj kev cawm dim(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg).

Pawg ntseeg tau npaj ua ib zaj yeeb yaj kiab nyob rau lub xyoo tag los, yog li cov kwv tij thiab nkauj muam thiaj hais kom kuv los txais txoj dej num ntawm tus coj. Kuv nco tau tias thaum kuv tau pib ua tes dej num ntawd thawj zaug, kuv hnov ntshai me ntsis, tiam sis kuv tau thov Vajtswv txhua zaus thiab kuv txoj kev ntsai kuj maj mam tag mus lawm, thiab kuv muaj peev xwm cia kuv sab ko taw ntub dej tau. "Kuv tau rau siab kawm heev, kawm txog kev ua cov yeeb yaj kiab li cas, thiab maj mam nkag siab qee yam txog tej txuj ci ntawd." Thiab tom qab ntawd, tej kwv tij thiab tej nkauj muam tau lees txais kuv tej txwv yim. Tom qab pom daim yeeb yaj kiab uas kuv qhia ua lawm, lawv nyiam kawg li. Tus coj hais tias kuv mas yeej tsim nyog ua tus qhia ua yeeb yaj kiab kawg li. Hnov li ntawd mas kuv zoo siab heev thiab xav rau kuv tus kheej: “Cia xyaum kom ntau ntxiv, ces kuv yuav rais mus ua tus txawj, yam tsis muaj ib qho ntseeg tsis tau li.” Lub sij hawm ua dej num nrog tej kwv tij thiab tej nkauj muam txij thaum ntawd los, kuv tsis zoo li tus uas kuv coj yav tag los lawm, tiam sis hais lus tau ruajsiab hlo, thiab kuv tau muab kuv lub tob hau tsa siab. Kuv xav ua tus txiav txim lo lus kawg kiag rau txhua yam thiab xav tias lwm tus yeej tsis muaj dab tsi ntxiv li lawm. Lub caij uas muaj neeg nug txog kuv lub tswv yim los sis lwm yam lus qhia Kuv tau tsis zam leej twg, siab luv, thiab tau thuam lawv. Kuv xav hais tias kuv zoo tshaj lawv txhua txhua yam, uas lawv yuav tsum ua yam kuv hais pauv qhov ua kev kub ntxov. Thiab hauv kuv lub zeem muag, lawv tsuas yog hais tawm yam me me los xwb uas twb tsis tsim nyog sib tham txog li. Yog li ntawd kuv thiaj nug tas li tias “Nov puas yog ib lo lus nug tseem ntsiab?” kaw lawv cov qhov ncauj. Muaj ib zaug, Tus viv ncaus Zees, tus yeeb yam tseem ceeb, tau hais kom kuv saib cov khaub ncaws uas nws xaiv. Kuv xav, “Ua cas koj yuav ua tau lub qhov muag txaus ntsai ua luaj li?” Kuv tau kom nws xaiv cov neeg tshiab tag nrho. Kuv tau muab nws cov khaub ncaws nws xaiv tshem tawm ntau heev. Kuv puv npo rau lub tswv yim no ntawm tus coj lawm, yog li kuv txoj kev xav thiaj li yog thiab lawv yuav tsum mloog kuv hais. Tej kwv tij thiab tej nkauj muam tau tag txoj kev xav vim kuv txwv txiav thiab tsis xav qhuab qhia dab tsi ntxiv lawm. Kuv yeej hnov tsis zoo thaum kuv tau pom qhov no, tiam sis tom qab kuv tau xav, kuv tsuas yog xav txog peb li dej num xwb thiab kuv kuj tsis muaj peev xwm nyob twj ywm tshaj qhov no tau lawm Yog li ntawd, kuv tsis xav ntau txog nws. Lub sij hawm ntawd, kuv tus thawj coj muab kev qhia rau kuv thiab qhib siab rau kuv, hais tias kuv khav theeb dhau thiab kuv nyiam tswj tib neeg, thiab ceeb toom rau kuv kom txhob ntsia lwm tus, tiam sis rov saib rau kuv tus kheej thiab xyaum ua raws qhov tseeb los daws kuv tus kheej tej teeb meem. Tiam sis sij hawm ntawd kuv tsis nkag siab txog kuv tus kheej tus yeeb yam ib qho li. Kuv hnov tias kuv tau saib xyuas kuv tes dej num tiag tiag li lawm. Kuv tsuas ua neej nyob nrog tus yam ntxwv ntawm txoj kev tawm tsam thiab tawv ncauj, thiab kuv tsis muaj peev xwm ua tes dej num nrog tej kwvtij thiab tej nkaujmuam mus ntxiv lawm. Sij hawm dhau mus, teeb meem muaj ntau zuj zus rau peb tes dej num uas nws tau cuam tshuam peb txoj kev vam meej.

Muaj ib hnub, kuv hnov hais tias ib tug coj ntawm ib pab raug rho tawm hauj lwm vim kev tab kaum hauj lwm los ntawm qhov kev tsis txawj, tsis muaj peev xwm lees txais qhov tseeb, thiab txwv txiav tej kwv tij thiab tej nkauj muam. Qhov ntawd ua rau kuv hnov ntshai me ntsis. Kuv paub hais tias kuv tau coj zoo nkaus li tus thawj coj ntawm pab ntawd. Kuv xav tias Vajtswv tab tom ceeb toom rau kuv, yog li kuv thiaj tau txiav txim siab tias kuv yuav tsis cia kuv poob mus zoo li ntawd ntxiv. Dua ntawd, kuv yuav tsum tswj kuv tus kheej, hais lus kom zoo dua qub, thiab ua kom zoo tshaj plaws los txuas lus thiab sib tham dej num nrog lwm tus. Tiam sis kuv yeej tseem tsis muaj kev nkag siab txog kuv tus kheej tus yeeb yam li, txhais tau tias kuv tseem tsis tau nrhiav qhov tseeb tiag los daws nws.

Ib ntus tom qab, txij li thaum kev vam meej hauv peb pab pawg mus qeeb heev lawm, tus thawj coj tau teeb tsa tus tus Viv Ncaus Lis los ua dej num nrog kuv. Thaum xub kuv tsis tuaj yeem lees txais nws li. Kuv tau xav lawm tias tus thawj coj yuav tsum tsis ntseeg kuv rab peev xwm, tiam sis txij li thaum nws raug teeb tsa lawm tiag, kuv thiaj txiav txim siab nyuaj heev. Nyob rau hauv tes dej num sib tham txij thaum ntawd los, kuv tau pom tias tus thawj coj yeej tau nug txog Tus Viv Ncaus Lis lub tswv yim tas li xwb. Kuv tsis nkaj siab kiag li thiab hnov tau tias tus thawj coj tsis xav txog kuv li lawm. Kuv tau pib tsis txaus siab rau nws. Tshaj qhov ntawd, kuv tau txwv txiav Tus Viv Ncaus Lis. Kuv lees txais tsis tau nws. Yog li thaum peb tau tham peb tes dej num Kuv tsuas yog lam zaum ntawd ntsiag to xwb. Muaj ib zaug, nws nrhiav pom qee qhov teeb meem hauv pab pawg tes dej num thiab tau hais qhia qee yam uas peb tej kwv tij thiab tej nkauj muam sawv daws nyiam heev, tiam sis kuv ho tsis nyiam li. Kuv tsis kam mloog nws tej lus qhuab qhia. Thaum txhua leej nug txog kuv txoj kev xav, kuv npau taws thiab hais tias: “Dab tsi los kav liam.” Tom qab ntawd tus thawj coj tau hais rau kuv, hais tias Kuv tsis txawj txhawb nqa tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev. Kuv hnov tias tsis zoo kiag li thiab kuv paub tias txawm yuav muaj dab tsi los xij, kuv yeej tshem tsis tau kuv txoj kev ntxhov siab tawm ntawm tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev. Tiam sis kuv tsis muaj peev xwm nqos tau nws. Kuv xav tias, “Yog koj mloog Tus Viv Ncaus Lis txhua zaus, nws ho yuav muaj dab tsi tham?” Kuv xav los tas li tias kuv yeej ua txhua yam yog lawm, yog li qee qhov dej num rau kev sib tham tom ntej Kuv xam pom kuv tus kheej tej kev xav xwb thiab kuv tsis pom zoo nrog Tus Viv Ncaus Lis tab txawm nws tej lus hais yuav muaj laj thawj los xij. Kuv xav tias nws khav heev xwb. Muaj ib zaug nws hais txog ib tug tub ua yeeb yam thiab kuv tau hais tag nrho cov teeb meem uas muaj nrog tus tub ua yeeb yam ntawd tawm los thiab tau rhuav tshem nws lub tswm yim kom poob mus. Kuv tsis xav mloog nws hais. Kuv xav los saib xyuas tag nrho txhua tes dej num. Tus Viv Ncaus Lis tau tag nws txoj kev xav vim kuv tau txwv txiav thiab tsis hais dab tsi ntxiv li lawm. Lub sij hawm ntawd, vim kuv tau nyob nrog txoj kev khav theeb, tus moj yam qhuas tias yus tus kheej coj ncaj thiab tsis nrhiav qhov tseeb tiag, kuv tus ntsuj plig maj mam poob mus rau txoj kev tsaus ntuj. Kuv hnov tau tias nyuaj siab txhua hnub thiab zoo li Vajtswv tab tom zais Nws Tus Kheej kom deb ntawm kuv. Kuv tsis muaj dab tsi yuav hais rau Vajtswv thaum kuv thov nws thiab Vajtswv cov lus tsis nkag kuv lub hlwb thaum kuv nyeem nws. Kuv lub siab tsis muaj dab tsi li thiab kuv ruam heev hauv kuv tes haujlwm. Kuv ntsia tsis pom tej teeb meem li. Kuv tab tom nyob rau hauv tus yam ntxwv ntxhov siab thiab hnov zoo li yuav muaj qee yam tshwm sim tuaj.

2-3 hnub tom qab ntawd, peb tus thawj coj tau tuaj koom peb. Nws tau nthuav tawm kuv tus moj yam thiab hais tias kuv khav theeb dhau lawm, uas kuv ua ywj siab thiab xaiv li qhov kuv nyiam ntawm kuv tes hauj lwm, thiab kuv tab kaum peb tes dej num tiag tiag. Nws hais rau kuv kom mus tsev mob siab fij rau tiag tiag thiab rov tig saib yus tus kheej. Kuv ceeb nkaus thaum hnov li ntawd, tiam sis kuv tau rau siab ntso thov Vajtswv hais tias, “Au Vajtswv, txawm kuv yuav ntsib qhov xwm txheej zoo li cas los xij, kuv ntseeg tias txhua yam Koj yog tus tsim tawm los thiab kuv txaus siab los zwm rau.” As mees. Hmo ntawd kuv pw tsis tsaug zog kiag li. Kuv tau xav txog qhov uas kuv twb tau ua ib tug qhia ua yeeb yaj kiab los ntev heev lawm, tab sis tag kis ces kuv yuav tau ncaim ntawm no mus. Kuv tso nws mus tsis tau thiab kuv tu siab tiag tiag, kuv cheem tsis tau kuv lub kua muag li, kuv xav siv lub sij hawm ntawd los leg tes dej num ntawm kuv txoj kev fij rau thiab saib rau kuv tus kheej, es kom kuv rov xaiv tig kuv tus kheej rov qab mus rau qhov chaw uas kuv tau ntog. Tiam sis rov qab los tsev kuv tsis muaj peev xwm tsom kwm rau Vajtswv cov lus thiab kuv tab tom muaj kev nyuaj siab tiag tiag. Txhua yam uas uas kuv ua tau ces yog los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab hu thov Nws ntau zaus dua ntxiv. Kuv tau hais tias, “Vajtswv, kuv mob siab heev li. Thov pab kuv thiab tiv thaiv kuv lub siab yog li ntawd kuv muaj peev xwm nkag siab Koj txoj kev xav rau hauv qhov xwm txheejno, thiab paub kuv tus kheej.” Vim thov Vajtswv yam tsis tu ncua, thaum kawg kuv thiaj hnov kaj siab me ntsis lawm.

Ib co kwv tij thiab tej nkauj muam tau tuaj tshuaj xyuas kuv rau hnub txuas mus ntxiv, muab kev sib qhia rau kuv thiab pab kuv, thiab lawv kuj tau hais txog qee yam teeb meem ntawm kuv. Kuv nco tias ib tug viv ncaus tau hais, “Koj rais mus ua tus neeg khav theeb tom qab uas ua tau qee yam ntawm koj tes dej num thiab txhua yam koj xav hais tu nrho ua lo lus kawg. Koj tswj hwm tiag tiag thiab nws tsis muaj txoj hau kev ua dej num tau nrog koj.” Ib tug kwv tij tau hais tias, “Hauv cov dej num kev sib tham, peb sawv daws tau so thaum lub sij hawm koj tsis nyob ntawd lawm, tab sis thaum koj tawm los kiag peb nyob tom ntug tag nrho, ntshai tias koj yuav tua peb cov kev xav thiab cov tswv yim poob mus.” Txhua lo lus uas tawm ntawm lawv cov qhov ncauj yog ib rab riam nyob hauv kuv lub siab. Kuv txaj muag mus ntsib lawv thiab kuv hnov tias txaus ntshai heev li. Tag nrho hauv kuv lub neej, kuv ib txwm tsis tau hnov zoo li yog ib tug neeg swb li. Nws tau txais yam phem heev uas tej kwv tij thiab tej nkauj muam tsis kam txav ze kuv, thiab kuv ntshai thaum lawv pom kuv. Kuv xav, “Kuv puas tseem yog ib tug neeg tsim nyog? Kuv txawm cia li tsis muaj kev xav tau li cas?” Kuv ib txwm tsis tau ras txog tias kuv tus moj yam khav theeb yuav txwv txiav thiab ua rau lwm tus raug mob tau. Kuv paub lawm tias kuv khav theeb thiab tus coj tau sib qhia nrog kuv tas li, tab sis kuv ib txwm tsis tau xav ntau txog yam ntawd. Dua li ntawd, kuv xav tias kuv txoj kev khav theeb yog los ntawm ib txoj kev muaj peev xwm siab dua. Leej twg thiaj yuav tsis khav theeb yog tias lawv muaj hlwb zoo thiab muaj peev xwm siab? Yog vim li ntawd kuv thiaj li tsis tau nrhiav qhov tseeb los daws kho nws. Tab sis los ntawm txoj kev pab thiab sib qhia ntawm cov kwv tij thiab cov nkaujmuam thaum kawg kuv tau ntsib txoj kev kaj siab nyob hauv kuv lub siab thiab muaj peev xwm ua rau kuv rov xav txog kuv tus cwj pwm.

Raws li kuv tau thim xav, kuv tau nyeem ob zaj lus ntawm Vajtswv cov lus, yam uas kuv xav muab qhia tam sim no. Vajtswv hais tias, “Yog koj yeej muaj qhov tseeb tiag tiag nyob rau hauv koj lawm, txoj kev uas koj taug ntawd yuav tsum yog txoj kev yog. Yog tsis muaj qhov tseeb, nws yuav yooj yim ua qhov phem, thiab koj yuav ua qhov phem ntawd tau los ntawm koj tus kheej. Piv txwv li, yog kev khav theeb thiab kev tsab ntse tau muaj nyob rau hauv koj lawm, koj yuav tsum pom tias nws tsis tuaj yeem saib xyuas kom txhob tawm tsam Vajtswv; koj yuav hnov tias raug yuam kom tawm tsam Nws. Koj yuav tsis ua qhov ntawd rau lub hom phiaj; koj yuav ua raws li qhov kev tswj hwm ntawm koj tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse. Koj qhov kev khav theeb thiab tsab ntse yuav ua rau koj saib tsis taus Vajtswv thiab pom Nws zoo li tsis muaj qab hau li; lawv yuav ua rau kom koj qhuas koj tus kheej, tso koj tus kheej tshwm sim tawm xwm yeem, thiab, thaum kawg, yuav zaum hauv Vajtswv lub chaw thiab hais lus tim khawv rau koj tus kheej. Thaum kawg, koj yuav tig xav koj tus kheej tej tswv yim, koj tus kheej txoj kev xav, thiab koj tus kheej tej kev xav phem nkag los rau qhov tseeb kom raug pe hawm. Saib seb tib neeg tau ua phem ntau npaum li cas rau hauv qab qhov kev tswj hwm ntawm lawv tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse!(“Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). “Kev khab theeb yog tus cag ntawm tib neeg tus moj yam lwj liam. Tib neeg yim khav theeb ntau npaum li cas, lawv yim tawm tsam Vajtswv ntau npaum li ntawd. Qhov teeb meem no loj npaum li cas? Cov tib neeg uas muaj tej moj yam khav theeb tsis yog xav tias txhua tus yuav tsum nyob qab tswj hauv lawv nkaus xwb, tab sis, qhov phem tshaj ntawd, lawv haj tseem tso kav thawj loj tshaj rau Vajtswv thiab. Txawm tias, saib sab nraud, pom ib txhia tib neeg zoo li ntseeg Vajtswv thiab caum raws Nws qab, lawv tsis saib Nws li yog Vajtswv li. Lawv ib txwm hnov tias lawv muaj qhov tseeb thiab xav tias lub ntiaj teb yog lawv tus kheej lub. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb thiab tus cag ntawm tus moj yam khav theeb, thiab nws los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, qhov teeb meem ntawm kev khav theeb no yuav tsum raug muab tshem tawm. Kev xav tias yus yog tus zoo tshaj lwm tus—qhov ntawd yog ib qho tsis tseem ceeb. Qhov teeb meem loj ces yog tias yus tus moj yam khav theeb txwv yus los ntawm txoj kev zwm rau Vajtswv, Nws txoj cai tswj kav, thiab Nws tej kev npaj; tus neeg zoo li no ib txwm xav sib tw nrog Vajtswv kom muaj hwj chim tshaj lwm tus. Hom neeg no tsis hwm Vajtswv ib qho me me kiag li, tsis hais ib lo lus hlub rau Vajtswv los sis zwm rau Nws li(Vajtswv kev sib qhia los). Kuv tau ras txog Vajtswv cov lus tias kuv txoj kev khav theeb thiab muab hlob ntawd ua rau kuv ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv. Txij li thaum kuv tau ua tes hauj lwm los ua ib tug coj, lub sij hawm kuv ua tau qee yav tiav zoo, kuv xav hais tias nws vim yog kuv rau siab xwb, Yav ntawd thiaj ua rau kuv zoo dua lwm tus. Kuv pib tsis quav ntsej lwm tus thiab ntseeg tus kheej nkaus xwb, xav txiav txim tu kiag ua lo lus kawg nyob rau txhua yam. Thaum kuv ho ua tsis tau tiav li kuv lub luag hauj lwm Kuv ib txwm yeej tsis quav ntsej tias yuav muaj teeb meem dab tsi rov los rau kuv, tiam sis tsuas yog mob siab rau kuv cov kwv tij thiab tej nkauj muam nus muag xwb. Kuv tau hais thiab qhuab qhia lwm tus. Kuv saib tsis taus txhua tus los ntawm txoj kev khav theeb thiab muab hlob. Kuv ntsia tsis pom lwm tus li peev xwm thiab xav tias kuv lub tswv yim thiaj yog qhov zoo tshaj xwb. Kuv tau txiav tawm txhua leej txoj kev xav txhua txhua zaus. Vim kuv txoj kev khav theeb thiab muab hlob ua rau kuv tsis paub kuv tus kheej thiab txawm tom qab raug txiav tawm thiab raug hais ntau zaus, los kuv tseem tsis lees txais los yog tsis ras txog kuv tus kheej thiab. Kuv tsis yog tus neeg nrhiav kawm nplooj siab hlo li. Thaum kuv tes dej num mus qeebtuaj, thiaj paub tseeb tias kuv saib xyuas tsis tau tes dej num no. Los kuv yeej tseem tsis xav ua tes dej num nrog lwm tus, los yog cia lawv muaj feem xyuam nyob hauv kuv tej dej num. Kuv hnov tias nws yuav ua rau puas hwj chim thiab tsim teeb meem rau kuv lub suab npe thiab txoj hauj lwm xwb. Kuv xav ua tus saib xyuas tag nrho thiab ua tus txiav txim lo lus kawg kiag xwb. Tsis yog tias kuv tab tom tawm tsam Vajtswv lawm los? Thaum uas Tus Viv Ncaus Lis tau ua tiav nws tes hauj lwm qee yam thiaj ua rau kuv ras txog kuv tus kheej txoj hauj lwm. Kuv paub zoo lawm tias nws ua yog thiab yam uas nws qhia yuav zoo rau tes dej num hauv Vajtswv lub tsev, tiam sis kuv tsis lees txais nws. Thiab kuv haj tseem saib nws tsis muaj nqis, thiab thaum kuv pom kuv cov nus muag lawv pom zoo li nws, kuv lees txais tsis tau, thiab tau tshem txoj kev ntxhov siab tawm ntawm pawg ntseeg tes dej num. Kuv npaj siab tos saib Vajtswv tes dej num uas yuav los tiv thaiv kuv lub suab npe thiab meej mom. Kuv txoj kev huab hwm Vajtswv nyob qhov twg? Kuv txoj kev thim xav thiab kev muaj qab hau ne ho nyob twg lawm? Kuv pom tias kuv tau nyob nrog kuv tus moj yam kev khav theeb thiab muab hlob qias vuab tsuab, tab txawm kuv cov nus thiab tej viv ncaus lawv twb ua yog lawm los kuv tseem quab yuam kom ua li kuv lub siab xav xwb, kom sawv daws mloog kuv txhua txhua yam xwb. Puas yog tsis xav nrog Vajtswv sib raug zoo thiab xav tswj lwm tus? Thaum kawg kuv mam paub tau tias kuv nyob rau qhov chaw phom sij lawm. “Tib neeg yuav tsum tsis txhob ua tus loj dua, los sis tsis txhob qhuas nws tus kheej siab dua. Nws yuav tsum pe hawm thiab qhuas Vajtswv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kaum Txoj Cai Kev Uas Yuav Tsum Tau Mloog los ntawm Cov Tib Neeg Uas Vajtswv tau Xaiv Tseg hauv Tiam Lub Nceeg Vaj). Nws zoo li kuv ua kuv tes hauj lwm txhua hnub, tias mob siab siv nyiaj txiag rov rau tus kheej xwb, tiam sis kuv tab tom nthuav tawm tus moj yam qias vuab tsuab rau txhua txoj kev. Txhua yam kuv ua yog tawm tsam qhov tseeb, kuv tab tom khuam pawg ntseeg lub luag hauj lwm. Kuv tab tom ua tsis zoo, tawm tsam Vajtswv thiab ua txhaum Nws tus moj yam. Kuv mam ras txog tias ua cas kuv los nyob rau qhov no tau li cas. Twb vim yog kuv muaj tus cwj pwm khav theeb thiab coj tus yeeb yam tawv ncauj. Kuv ib txwm tsis lees txais qhov tseeb, yog li kuv thiaj tau txais Vajtswv txoj kev chim thaum kawg. Kuv pom tau tias Ntxwgnyoog ua rau kuv yog ib tug neeg lwj liam heev, kuv yeej tsis muaj qhov tseeb ib qho li. Yuav kom ua tau ib lub luag hauj lwm tseem ceeb yuav tsum yog Vajtswv pab txhawb nqa kuv, thiab kuv ua tau qee yam tiav log hauv kuv tes hauj lwm rau Vajntsujplig tes dej num, tsis yog tag nrho tab sis kuv muaj peev xwm qee yam. Kuv pom tias thaum kuv tso tus yeeb yam khav theeb rau hauv kuv tes hawj lwm, tus Vajntsujplig nres tsis ua dej num thiab kuv xav tsis tawm dab tsi hlo li los yog daws teeb meem dab tsi tsis tau li. Tab txawm zoo li ntawd los, kuv tseem hnov tias kuv tsis ua cas thiab. Kuv khav theeb dhau qhov muaj qab hau lawm, tsis muaj ib qho kev paub ntawm yus tus keej me me li. Tom qab ntawd, kuv puas paub pib txaj muag thiab ntxub kuv tus yeeb yam khavtheeb.

Tom qab kuv tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv: “Nej txhua tus puav leej nyob hauv thaj av uas muaj kev txhaum thiab kev phem kev qias, thiab nej txhua tus puav leej yog neeg phem qias thiab puv npo kev txhaum. Hnub no tsis yog tias nej tsuas muaj peev xwm ntsia mus rau Vajtswv xwb, tiam sis qhov tseem ceeb tshaj, nej tau txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nej yeej tau txais kev cawm dim uas tob heev lawm tiag tiag, uas hais tau tias, nej tau txais Vajtswv txoj kev hlub uas loj tshaj plaws lawm. Hauv txhua yam uas Nws ua, Vajtswv hlub nej tiag tiag. Nws yeej tsis muaj hom phiaj phem. Nws yog vim nej cov kev txhaum Nws thiaj txiav txim rau nej, kom nej thiaj li yuav tshuaj xyuas nej tus kheej thiab tau txais txoj kev cawm dim uas zoo kawg nkaus no. Txhua yam no yog ua tiav rau lub hom phiaj ntawm kev ua kom tib neeg zoo tiav hlo. Txij thaum pib mus txog thaum xaus, Vajtswv tau siv Nws qhov uas zoo tshaj plaws los cawm tib neeg, thiab yeej tsis muaj lub siab xav los rhuav tshem tag nrho cov noob neej uas Nws tau tsim los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes li. Hnub no, Nws tau los nyob rau hauv nej los ua hauj lwm, thiab txoj kev cawm dim zoo li no txawm yuav tsis loj tshaj li lov? Yog tias Nws ntxub nej, Nws puas tseem yuav ua hauj lwm loj li no kom los pab coj tau nej? Yog li vim li cas Nws thiaj yuav tsum raug tsim txom? Vajtswv tsis ntxub nej los sis muaj ib lub hom phiaj phem rau nej. Nej yuav tsum paub tias Vajtswv txoj kev hlub yog txoj kev hlub uas tseeb tshaj plaws. Nws tsuas yog vim tib neeg tsis mloog lus Nws thiaj li yuav tsum cawm lawv los ntawm kev txiav txim xwb; yog tias tsis yog rau qhov no, kev cawm lawv yuav mus tsis taus(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (4)). Kuv tau nyeem Vajtswv cov lus mus los ntau zaug. Kuv hnov tias muaj kev sov siab thiab ua rau kev muaj zog tuaj. Kuv pom tias, kev nthuav tawm txoj kev ntawd rau kuv, Vajtswv tsis rau txim los yog tso kuv tseg, thiab Nws tsis ua tej yam nyuaj rau kuv. Nws tau pub txoj kev cawm dim rau kuv tiag tiag. Kuv muaj tus yeeb yam kav theeb thiab tawv ncauj thiab Vajtswv paub yam kuv ntshaw. Los ntawv txoj kev poob kuv tes hauj lwm thiab raug tshem tawm thiab raug hais los ntawm kuv cov kwv tij thiab nkauj mua nus muag, ua rau kuv tau los paub kuv tus moj yam khavtheeb thiab kuv rov xav txog yav tag los uas kuv ua, thiab tau txiav txim thim siab rov los rau Vajtswv tiag tiag yog li ntawd, kuv yuav tsis tawm tsam thiab txwv txiav Nws ntxiv lawm. Txawm tias kuv tau ntsib tau pom txoj kev mob siab thiab txoj kev xav phem tej txeej txeem ntawd, tsis muaj hom kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntawd, kuv lub siab uas txias khov yuav tsis muaj peev xwm rov sawv los tau. Kuv tsis muaj peev xwm thim xav txog kuv tus cwj pwm los sis los paub Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Kuv tsis muaj peev xwm los thim siab npuab rau Vajtswv tiag, tab sis tsuas yog los cav nrog Nws thiab tawm tsam Nws, thaum kawg tau ua tub qaug rau Nws tus moj yam thiab raug rau txim. Thaum kawg kuv kuj tau ntsib tau pom kuv tus kheej hais tias txoj kev txiav txim thiab kev qhia paub ntawm Vajtswv cov lus yog Nws txoj kev tiv thaiv kuv, thiab txoj kev hlub tiag tiag. Kuv zoo siab tshaj rau Vajtswv thaum uas kuv tau ras txog qhov no thiab hnov tau tias kuv yuav tsum tau rau siab nrhiav qhov tseeb hauv lub neej yav pem suab yog li kuv yuav tso tseg kuv tus moj yam lwj liam thiab ua neej zoo li ib tug tib neeg kom tau sai.

Tom qab ntawd kuv tau thov vajtswv thiab nrhiav tas li. Kuv ceeb tias kuv muaj peev xwm tso tseg txoj kev ua neej nrog kuv tus moj yam khav theeb thiab tsum tsis tawm tsam Vajtswv tau li cas. Thaum tab tom nrhiav, kuv tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv: “Ib tug yeeb yam khav theeb ua rau koj tawv ncauj. Thaum tib neeg muaj tus moj yam tawv ncauj no lawm, lawv tseem tsis yog cov coj tsis ncaj rau txoj kev txiav txim tsis muaj laj thawj thiab tsis ceev faj los? Yog li ces, koj yuav daws koj txoj kev txiav txim tsis muaj laj thawj thiab tsis ceev faj no tau li cas? Thaum koj muaj ib txoj kev xav, koj qhia nws rau lwm tus thiab hais txog yam uas koj xav thiab ntseeg txog txoj kev xav no, thiab dhau ntawd, koj muab txoj kev xav no qhia rau sawv daws. Ua ntej tshaj, koj tuaj yeem ua kom pom meej rau ntawm koj qhov xam pom thiab nrhiav qhov tseeb; qhov no yog thawj kauj ruam uas koj muab coj los xyaum ua raws kom kov yeej tus moj yam ntawm kev txiav txim tsis muaj laj thawj thiab tsis ceev faj no. Kauj ruam ob tshwm sim thaum lwm tus tib neeg tawm suab tsis pom zoo nrog tej kev xav ntawd—dab tsi yog kev xyaum ua raws uas koj tuaj yeem muab los siv tiv thaiv kom txhob muaj kev txiav txim tsis muaj laj thawj thiab tsis ceev faj? Koj yuav tsum xub muaj ib tug cwj pwm ntawm kev txo hwj chim, muab yam koj ntseeg tias yog pov tseg, thiab cia sawv daws muaj kev sib qhia. Txawm yog koj ntseeg tias koj txoj hau kev yeej yog lawm los xij, koj yuav tsum txhob nias qees rau qhov ntawd. Qhov ntawd, ua ntej tshaj plaws, yog ib hom ntawm kauj ruam mus rau tom ntej; nws qhia tawm ib tug cwj pwm ntawm kev nrhiav qhov tseeb, ntawm kev tsis kam lees txais koj tus kheej, thiab ntawm kev ua kom tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav. Thaum koj muaj tus cwj pwm no lawm, thaum tib lub sij hawm ntawd koj txhob tuav koj tus kheej txoj kev xav lawm, koj thov Vajtswv. Vim koj tsis paub qhov yog los ntawm qhov yuam kev, koj tso cai cia rau Vajtswv nthuav tawm thiab qhia koj txog yam uas zoo tshaj, yam tsim nyog tshaj uas yuav tau ua yog dab tsi. Thaum sawv daws los koom hauv qhov kev sib qhia, Vajntsujplig coj kev qhuab qhia los rau nej txhua tus(Vajtswv kev sib qhia los). Kuv tau nrhiav pom ib txoj kev xyaum ua los ntawm Vajtswv cov lus. Yog hais tias kuv tsis xav ua neej nrog txoj kev khav theeb los sis ua ywj siab ntawd kuv tes dej num, kuv yuav tsum tau muaj lub siab xav nrhiav qhov tseeb thiab hwm Vajtswv. Kuv yuav tsum tau sib khoom tes nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab thaum muaj ib txoj kev xav sib txawv, kuv yuav tsum muaj peev xwm tsis lees kuv tus kheej thiab tso kuv tej kev muab hlob pov tseg, thov Vajtswv thiab nrhiav qhov tseeb. Tsuas yog tib txoj kev xav los ntawm tus Vajntsujplig ntawd xwb thiaj ua rau kuv pom kev yooj yim dua tuaj, thiab kuv yuav tsis ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv mus deb dua qhov no ntxiv lawm thiab rhuav tshem tes dejnum hauv Vajtswv lub tsev txhawm rau kev ua raws li kuv tus kheej tej tswv yim. Kev ras txog tag nrho tej no zoo li ib lub teeb ci ntsa hauv kuv lub siab. Kuv tau thov li no: “Vajtswv, txij tam sim no mus, kuv vam tias yuav ua dejnum sib haum xeeb nrog tej kwv tij thiab tej nkauj muam yog li peb thiaj yuav muaj peev xwm nrhiav tau qhov tseeb ua ke thiab ua peb txoj dej num mus raws li cov kev cai.”

Tsis ntsev tom qab ntawd kuv raug hais kom sau ob peb kab paj lug txog kuv tes dej num. Thaum kuv tau hnov qhov no, kuv xav, “Qee tus yeeb yam ntawm paj lug tsis muaj dab tsi li. Kuv tau kawm txog paj lug los lawm, yog li kuv thiaj muaj kev ntseeg siab heev txog qhov ua yam no.” Kuv sau tawm los tau li ob peb hom, thiab rov qab mus saib lawv dua ntxiv Tus Viv ncaus Lis tau hais li, “Kuv kwv yees nws kuj tsis phem lawm.” Kuv hnov tau tias saib tsis tau nws ib zaug ntxiv rau thaum lub sij hawm ntawd thiab xav, “Koj hais yam tsis txaus siab. Puas yog kuv li tes sau ntawv phem heev thiab? Kuv tau kawm yam no, nws yog tej yam uas kuv ua tau zoo. Tsis yog tias kuv paub txog nws ntau dua koj los? Kuv tuaj yeem qhia tau tias koj tsis qhuav ntsej txog tej yam no, thiab koj txhob txwm xav tsis zoo xwb.” Tab sis yam li cov kev xav ntawd tab tom khiav los hla kuv lub siab, kuv tau ras txog kiag tam sis tias kuv yuam kev lawm. Tseem tsis yog kev nthuav tawm tus moj yam khav theeb ntxiv thiab los? Kuv tsis nkim sij hawm ntau npaum li cas los rau ntawm Vajtswv xub ntiag es thov tias: “Au Vajtswv, kuv xav muaj ib tug yam ntxwv nrhiav thiab mloog lus, los tshem kuv tus kheej tawm, thiab muab txhua yam rau kuv tes dej num.” Kuv tau sau tawm lwm zaj lus nrog txoj kev xav ntawd, thiab thaum Tus Viv ncaus Lis tau pom yam ntawd nws muab cov lus qhia ntxiv, nug tias kuv puas tuaj yeem ua tau zoo dua ntxiv. Ib tug ntawm tej kwv tij thiab tej nkauj muam tau hais tseeb tias nws kuj zoo lawm. Raws li tej kuv tau ua ua ntej ntawd, yog kuv xav tias kuv ua yog lawm thiab lwm tus neeg pom tau zoo nrog kuv ib yam, tsis muaj dab tsi yuav hais ntxiv, thiab kuv yuav tau mob siab rau yam ntawd ntxiv. Tab sis nws tsis yog kuv txoj kev xav rau thaum lub sij hawm ntawd. I kuv xav tias, “Tej kwv tij thiab tej nkauj muam yuav muaj lub zeem muag sib txawv raws li lawv xav txog peb tes dej num. Tsis muaj leej twg ua kom nws nyuaj rau ib tug twg. Thiab kuv tej tswv yim kuj tsis yuav raug nkaus xwb. Thaum kawg, peb yuav tsum tau txiav txim siab seb dab tsi yuav ua tau txiaj ntsim zoo tshaj plaws rau hauv peb tes dej num.” Nrog rau txoj kev xav ntawd, kuv tau pib thiab hais tias: “Zoo li cas yog kuv sau ua lwm zaj thiab nej muaj peev xwm txiav txim siab yam twg zoo tshaj. Siv ib yam uas koj nyiam tshaj.” Thaum sau mus nrog txoj kev xav li ntawd kuv hnov siab txias heev thiab nyob kaj siab lug, kev poob ntsej muag tsis tau tshwm sim rau kuv li. Tom qab kuv ua tiav, kuv tau thov kom lawv tawm kev xav ntxiv thiab tej kwv tij thiab tej nkauj muam kuj tau muab cov lus qhuab qhia ntxiv. Tag nrho tej lus qhuab qhia ntawd puav leej yog yam siv tau. Zoo, yam kuv tau xav tom qab ntawd yog kuv tau muaj kev txhaum ntau heev tiag li thiab tej kwv tij thiab tej nkauj muam lawv muaj ntau yam muaj zog uas kuv tsis muaj. Feem ntau ntawm lawv cov tswv yim thiab kev qhuab qhia ua tawm los txhawm rau kuv tej kev qaug zog. Yog li dhau ntawm txhua leej li kev pab, dhau ntawm txhua txoj kev ua txhawm rau sawv daws tej kev qaug zog, thaum kawg peb tau ua tiav peb tes dej num ntau dua tuaj. Tom qab ua dejnum nrog tej kwv tij thiab tej nkauj muam li no tau ib ntus Kuv pib hnov tias muaj kev nkaj siab tiag tiag li, thiab sib raug zoo nrog txhua tus tshaj qub. Kuv tsis yog tawv ncauj los sis nyob siab thiab muaj hwj chim li yav tag, ib yam twg li, thiab kuv tsis ua nyuaj thaum lwm tus los nyob ze kuv. Kuv kuj tau ntsib tias nws tsis nyuaj qhov lees txais tej kwv tij thiab tej nkauj muam cov lus qhua qhia, thiab kuv tuaj yeem ua yam uas lawv qhia kuv hais txog kuv tej kev tsis zoo mus rau qhov yog. Qee yam tau tshwm sim uas kuv tsis nyiam, thiab kuv tsis ntuav tawm tej kev khav theeb, tab sis vim muaj tej kwv tij thiab tej nkauj muam cov lus ceeb toom qhia kuv thiaj li muaj cuab kav los rau ntawm Vajtswv xub ntiag tam sim ntawd kiag. Kuv txaus siab tso kuv tus kheej tseg cia, nrhiav qhov tseeb, thiab ua kuv tes dej num mus raws cov kev cai. Tom qab hla dhau tag nrho tej no, yam uas kuv tau paub tau pom tseeb los ntawm kuv lub siab yog hnov tau qhov tseeb tiag ntawm txoj kev zoo siab. Kuv tau pom tias thaum kawg kuv muaj peev xwm muab qee lo ntawm Vajtswv cov lus los ua kom tshwm sim, yam uas yav tag nws nyuaj heev rau kuv. Kev tso kuv tus kheej tseg cia thiab kev lees txais lwm tus tej kev qhuab qhia mas nyuaj kawg nkaus, tab sis tam sim no kuv tuaj yeem xyaum ua tau me me ntawm Vajtswv cov lus. Thaum kawg kuv muaj peev xwm ua neej zoo li ib tug tib neeg tau me ntsis lawm. Kuv tsis tawv ncauj li kuv yog thaum xub lawm, kuv tsis ntxub Vajtswv, thiab kuv tsis quab yuam lwm tus li thaum xub. Thaum kuv xav txog txhua yam ntawd, kuv hnov zoo siab heev rau Vajtswv. Yog tias nws tsis yog Vajtswv txoj kev saib xyuas kuv thiab kev qhua qhia kuv, yog tsis muaj kev txiav txim thiab tej kev nthuav tawm ntawm Nws cov lus, kuv tsis paub tias tam sim no kuv kav theeb thiab poob qis npaum li cas lawm. Qhov kuv nkag siab thiab hloov pauv tau me ntsis rau hnub no yog tso tag nrho rau txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntawm Vajtswv cov lus.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Kev Kho rau Kev Xam Khib

Sau los ntawm Xyeev Chiv, Teb Chaws Suav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tib neeg cev nqaij daim tawv yog...

Tom qab tej kev dag

Los Ntawm Chen Shi, Suav Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus uas coj...

Leave a Reply