Muab Kuv Lub Siab rau Vajtswv

February 4, 2022

Sau los ntawm Xyibtshawj, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb

Thaum Lub Rau Hli Ntuj 2018, kuv tau xyaum seev cev hu Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj. Xav txog thaum kuv mus sawv saum lub sam thiaj thiab hu zaj nkauj qhuas thiab ua tim khawv rau Vajtswv, kuv raug saib muaj meej mom thiab zoo siab heev. Kuv kuj tau thov Vajtswv, hais tias kuv yuav xyaum ua kom tau zoo tshaj plaws thiab ua kuv tes dej num kom tau zoo. Thaum kuv xub pib xyaum ua kuv lub ntsej muag thiab kev seev cev mus los, kuv mas nquag ua tiag tiag thiab mob siab ua nws kawg, tab sis vim kuv yeej tsis paub hu nkauj thiab seev cev li thiab ua rau kuv ua tau tshwm sim txhav txhav, nws yeej pom tseeb txog rab peev xwm ntawm kuv thiab lwm tus. Peb tus xib fwb qhia mas yeej hais txog kuv tej teeb meem tas li. Tom qab tsis ntev, kuv pib tsis muaj siab lawm, hnov zoo li tias txawm kuv yuav sib zog ua dej num npaum li cas los xij, kuv yeej ua tsis tau kom zoo dua li, thiab thaum npaj yuav ua, cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas yog cov hu nkauj thiab seev cev tau zoo yeej raug nyob rau pem hauv ntej xwb, thiab kuv tsuas raug muab tso rau kab tom qab xwb. Cia li ua rau kuv tsis mob siab xyaum hu nkauj li lawm thiab kuv pib tuaj lig raws li qhov kuv ua tau. Rau peb thawj thawj zaj yeeb yaj kiab, kuv raug muab tso rau kab tom qab kawg nkaus, tawm mus rau ib sab lawm. Kuv thiaj li chim siab, xav tias, “Kuv ua qhov no tsis tau zoo lawm thiab yeej tsis muaj hnub yuav muab kuv piv tau rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas yog cov muaj peev xwm hu nkauj thiab seev cev tau. Txawm tias kuv yuav sib zog xyaum ua raws npaum li cas los xij, kuv yeej tsis raug tso rau kab xub ntiag li thiab yeej tsis muaj qhov lub koob yees duab yuav pom kuv li. Vim li cas kuv thiaj yuav tsum tau xyaum hu nkauj ntau npaum li no? Qhov zoo txaus mas yeej zoo kawg lawm.” Txij thaum ntawd los, kuv cia li tsis muaj peev xwm zuj zus los txhawb kom muaj siab ntxiv lawm. Kuv paub tias kuv ua tsis tau qhov kev txav mus los kom raug tab sis kuv tsis mob siab kho kom raug. Tej thaum tus xib fwb qhia tau hais kom peb mob siab xyaum ua ntxiv, thiab tias yog ib tug neeg twg tej kev nthuav tawm thiab kev hais lus tsis tshwm sim, ces nws yuav cuam tshuam rau tag nrho qhov kev seev cev thiab kev yees yeeb yaj kiab tau qeeb. Qhov tau hnov li ntawd thiaj li muaj ib qho kev cuam tshuam rau kuv thiab kuv xav tias kuv yuav tau xav txog qhov ua tau los tag nrho, tab sis dhau ntawd ces kuv tsuas sim sib zog me ntsis ntxiv lawm xwb, thiab cia li rov ua rau kuv tsis muaj siab li lawm. Kuv tsuas lam xyaum hu nkauj thiab seev cev txhua hnub yam tsis hnov muaj ib qho kev coj qhia los ntawm Vajtswv los li. Nws muaj qee qhov kev seev cev uas kuv tau xyaum ua los ntev lawm, tab sis pheej ua tsis tau kom raug li. Thaum txhua tus tau sib qhia txog lawv qhov kev to taub txog cov ntsiab lus ntawm zaj nkauj, kuv yeej sib qhia tsis tau kom zoo dua li. Kuv tsis hnov zoo siab hlo li thaum kuv tab tom hu nkauj, ib yam nkaus, thiab rau ntawm qhov kev ua yeeb yaj kiab los kuv ob lub qhov muag yeej zoo li tsis muaj sia thiab kuv qhov kev seev cev los tsuas lam ua xwb. Tsis muaj leej twg xav ntsia kuv li. Kuv cia li hnov dhuav tej xyaum kev hu nkauj ntawd heev zuj zus lawm thiab kuv yeej tos tsis taus kom qhov kev hu zaj nkauj ntawd tiav es kuv thiaj li yuav mus ua lwm tes dej num.

Thaum daim ntawv qhia txog tej chaw seev cev rau saum sam thiaj tawm los lawm, ces kuv pom tias kuv yuav tsis raug yees duab rau qee yam ntawm qhov kev seev cev ntawd, thiab kuv yim hnov chim siab ntxiv xwb. Kuv xav, “kuv ua tsis tau zoo rau ib yam twg ntawm qhov no li, tab sis kuv kuj tsis yog ua tau phem thiab. Txawm tias kuv tsis tau nyob kab pem hauv ntej los xij, qhov tsawg kawg kuv puas raug yees duab rau hauv cov duab yees no ne? Vim li cas kuv thiaj li raug muab cais tawm? Tsis yog kuv tau xyaum hu nkauj los txog tav no rau yam tsis muaj qab ntxhiab dab tsi li los? Yog tias kuv twb paub qhov no ua ntej lawm, kuv yeej tsis cuam tshuam txog qhov kev xyaum txhua qhov kev txav mus los no li.” Tom qab ntawd, thaum kuv ntsia lub koob yees duab kuv muaj kev zoo siab mus nrog, tab sis tsis li ntawd ces, kuv lub siab tsis nyob qhov ntawd li thiab kuv tsuas lam hu nkauj kom mus dhau xwb. Thaum yees yeeb yaj kiab tag lawm, kuv hnov ntxhov quas niab thaum kuv hnov txhua tus tham thaum los sib sau ua ke txog yam lawv ua tau los. Kuv ua tau tib txoj dej num ib yam nkaus, thiab lawv txhua tus yeej tau qee yam lawm, yog li vim li cas kuv lub siab thiaj hnov qhuav qhawv xwb, zoo li kuv ua tsis tau dab tsi hlo li? Kuv hnov ntshai me ntsis, poob siab tias ntshe kuv tau ua qias rau Vajtswv lawm. Tom qab ntawd kuv pib nrhiav thiab thov Vajtswv, thov kom Nws coj kuv kev kom paub kuv tus kheej. Muaj ib hnub, kuv tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv los: “Tib neeg ib txwm hais tias Vajtswv tshawb xyuas tob mus rau puag hauv ib tug tib neeg lub siab thiab saib xyuas txhua yam. Txawm li cas los xij, tib neeg yeej tsis paub yog vim li cas ib txhia yeej tsis tau txais kev qhuab qhia los ntawm Vajntsujplig li, vim li cas lawv tsis muaj peev xwm tau txais hmoov hlub, vim li cas lawv tsis muaj kev xyiv fab, vim li cas lawv ib txwm xav phem thiab ntxhov siab, thiab vim li cas es lawv thiaj li tsis muaj peev xwm txog kev ua zoo li. Saib rau ntawm lawv tus yam ntxwv. Nws muaj tseeb tias tsis muaj leej twg ntawm cov tib neeg no muaj lub siab zoo uas ua haujlwm los sis lub siab coj ncaj ncees(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Lub siab zoo thiab qhov laj thawj yuav tsum yog ob yam ntawm ib tug neeg txoj kev ua neeg. Ob qho no yog lub hauv paus thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws. Tus neeg uas tsis muaj lub siab zoo thiab tsis muaj laj thawj txog kev ua neeg yog hom neeg dab tsi? Muab hais kom dav dav tias, nws yog ib tug neeg uas tsis muaj kev ua neeg, ib tug neeg uas muaj kev ua neeg phem tshaj plaws. Cia peb txheeb xyuas qhov no kom zoo. Qhov qhia tshwm ntawm kev plam txoj kev ua neeg uas tus tib neeg no qhia tawm puas ua rau cov tib neeg ntawd hais tias nws tsis muaj kev ua neeg? Cov tib neeg zoo li no coj cov yam ntxwv zoo li cas? Lawv qhia tshwm cov kev qhia tawm twg kiag mas? Tus neeg zoo li no tsuas lam ua dog ua dig rau hauv lawv cov kev nqis tes ua thiab sawv deb ntawm txhua yam uas tsis cuam tshuam rau lawv tus kheej kiag. Lawv tsis xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev li, los sis tsis xav txog Vajtswv lub siab nyiam li. Lawv tsis ris lub nra ntawm qhov kev ua tim khawv rau Vajtswv los sis qhov kev ua lawv tej dej num, thiab lawv tsis muaj kevpaub txog lub luag hauj lwm li. Thaum lawv ua tej yam lawv xav txog dab tsi xwb? Thawj qhov lawv xav txog ces yog, ‘Vajtswv puas yuav paub ne yog kuv ua qhov no nas? Lwm tus neeg puas pom qhov no ne? Yog tias lwm tus neeg tsis pom tias kuv siv tag nrho lub zog no thiab nquag plias ua hauj lwm, thiab yog tias Vajtswv tsis pom qhov no ib yam nkaus thiab, ces yuav tsis muaj nqis dab tsi rau kuv qhov kev siv zog los sis qhov kev txom nyem rau qhov no li.’ Qhov no tsis yog kev qia dub lod? Nyob rau tib lub sij hawm no, nws tseem yog ib txoj kev npaj siab uas yooj yim heev. Thaum lawv xav thiab coj ua li no, puas yog lub siab zoo ua ib lub luag hauj lwm thiab mas? Puas muaj ib feem twg ntawm lub siab zoo nyob hauv qhov no li? Haj tseem muaj co tib neeg uas, thaum pom dheev ib qho teeb meem hauv qhov kev ua lawv tes dej num, tseem nyob ntsiag to. Lawv pom tias lwm tus ua rau muaj kev cuam tshuam thiab kev thab plaub, tab sis ho tis ua dab tsi los cheem lawv li. Lawv tsis xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev me me li, los sis lawv yeej tsis xav txog lawv tus kheej tej dej num los sis lub luag hauj lwm li lawm. Lawv tsuas yog hais lus, ua, sawv, tawm dag zog, thiab siv dag zog rau lawv tus kheej txoj kev khav theeb, lub meej mom, txoj hauj lwm, kev ntshaw, thiab kev hwm xwb. Cov kev ua thiab cov kev npaj siab ntawm ib tug neeg zoo li ntawd ces yeej pom meej rau txhua tus lawm: Lawv tawm los thaum twg los xij uas yuav muaj ib lub cib fim tau txais kev hwm los sis tau txais koob hmoov. Tab sis, thaum tsis muaj ib lub cib fim tau txais kev hwm, los sis kiag thaum muaj ib lub sij hawm uas raug kev txom nyem, lawv ploj ntais ntawm qhov muag mus lawm zoo li tus vaub kib nkaum nws lub taub hau. Hom neeg no puas muaj lub siab zoo thiab muaj laj thawj mas? Ib tug neeg tsis muaj lub siab zoo thiab lub laj thawj uas coj tus cwj pwm zoo li no puas hnov tus kheej raug cem mas? Lub siab zoo ntawm hom neeg zoo li no siv tsis muaj qab hau li, thiab lawv tsis hnov tus kheej raug cem li. Yog li, lawv puas tuaj yeem hnov tau cov kev thuam los sis kev qhuab qhia ntawm tus Vajntsujplig? Tsis tuaj, lawv tsis tuaj yeem(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kev nyeem qhov no nyob hauv Vajtswv cov lus tau txhawb kuv siab. Kuv ras tias kuv tau xav phem thiab ua twj ywm tsis ua kuv tes dej num, thiab kuv tsis tuaj yeem tau txais tes dej num ntawm Vajntsujplig vim hais tias kuv tsis coj ncaj ncees rau hauv kuv lub siab. Kuv tsuas xav txog kuv lub suab npe thiab lub meej mom rau hauv kuv tes dej num nkaus xwb thiaj li tsis ntshaw txog Vajtswv lub tuam tsev thiab kuv tus kheej tej luag hauj lwm lawm. Vajtswv tsis nyiam hom yeeb yam ntawd hauv ib tug neeg twg tes dej num kiag li. Xav rov qab rau tej kev hu nkauj, thaum kuv pom tias kuv tsis muaj rab peev xwm li lwm tus, thiab thaum kuv raug muab tso rau kab tom qab kawg uas yuav ua rau tsis tuaj yeem pom kuv, kuv thiaj li xav phem thiab nyob twj ywm tsis ua dab tsi thiab kuv tus kheej thiaj tsis mob siab xyaum ua yeeb yam thiab seev cev mus los. Kuv yeej zoo siab nrog qhov “zoo txaus,” thiab kuv yeej tsis xav txog qhov yuav tsim kho kom zoo hlo li lawm. Thaum kuv pom tias tsis muaj kuv nyob rau hauv qee qhov yees duab, kuv hnov zoo li muaj kev tsis txaus siab thiab sib cav, xav tias tag nrho kuv tej kev mob siab ces tsis muaj txiaj ntsig hlo li, thiab kuv tsis xav xyaum ua mus ntxiv lawm. Tom qab qhov kev yees yeeb yaj kiab ntawd tag lawm, thaum kuv nyob hauv daim phiaj kuv ua kuv feem lawm, tab sis thaum kuv tsis nyob hauv lawm, ces kuv tsis mob siab ua lawm thiab tsuas lam ua kom dhau lawm xwb. Kuv hnov zoo li txhaum thaum kuv xav txog qhov ntawd. Vajtswv lub tuam tsev yees tej dej num hu nkauj ntawd ua yeeb yaj kiab mus ua tim khawv rau Vajtswv, yog li qhov kuv muaj lub hwv tsam mus koom ib qho ces yog Vajtswv txhawb tsa kuv. Kuv tsim nyog mob siab ua tshaj plaws thiab ua nrog lwm tus kom ua kuv tes dej num tau zoo. Tab sis, thaum kuv qhov kev ntshaw rau lub suab npe thiab lub meej mom tsis tau raws li siab xav lawm, kuv thiaj dhau los ua dog ua dig, xav phem, thiab tub nkeeg. Kuv yeej tsis muaj kev txawj xav ib qho tiag tiag li los sis tsis muaj qab hau kiag li. Kuv yog ib tug qia dub, txawj dag, ntxim ntxub, thiab tus neeg siab nqaim. Vajtswv tshawb xyuas qhov tob puag hauv tib neeg lub siab, yog li ua cas Vajtswv ho tsis dhuav kuv tus yeeb yam coj rau ntawm Nws cov lus txib rau kuv? Thaum ras txog qhov no ua rau kuv muaj txoj kev tu siab thiab kev txhaum puv nkaus, thiab kuv tau hais cov lus thov no rau Vajtswv tias: “Au Vajtswv! Kuv ua tsis yog lawm. Kuv muaj kev tu siab los ntawm kuv feem hauv qhov kev xyaum ua no thiab tam sim no kuv tsis muaj ib txoj hau kev twg yuav los pauj tau nws lawm. Txij no mus, kuv yuav caum raws qhov tseeb thiab tsum tsis xav txog kuv tus kheej lub suab npe thiab lub meej mom lawm. Kuv xav ua kuv tes dej num kom tau zoo mus xwm yeem lawm xwb.”

Thaum lub sij hawm ntawd, kuv xav txog txhua yam uas kuv tuaj yeem ua tau uas yog tos kom txog thaum qhov kev xyaum seev cev raug rub, muaj kev tu siab rau puv npo, tab sis ua rau kuv ceeb, peb yuav tsum tau yees qee qhov yeeb yaj kiab tshwj xeeb ntxiv rau ntau qhov laj thawj. Txhua yam kev xav tau tshwm sim los rau kuv thaum kuv tau hnov li ntawd. Kuv xav tias nws yog kuv hwv tsam los lees txim hloov dua siab tshiab lawm. Kuv txiav txim siab tias lub sij hawm tam sim no, kuv yuav tau ua kuv tes dej num kom tau zoo raws Vajtswv xwb xwb li. Kuv pib rau siab tag nrho rau qhov kev xyaum hu nkauj, thiab tom qab tsis ntev ntawd, kuv pom qee yam zoo rau hauv kuv qhov kev hu nkauj thiab seev cev mus los. Kuv xav tias peb tab tom yuav pib yees yeeb yaj kiab xwb, tab sis dhau ntawd nws ho raug muab ncua tseg lawm vim muaj qee yam xwm txheej xav tsis txog. Tus thawj coj tau qhia rau peb kom txhob txawj thiab kav tsij xyaum ua mus ntxiv. Thaum xub thawj, kuv muaj peev xwm rau siab ntso ua txhua hnub, tab sis tom qab ib ntus ces kuv cia li tau pib xav tias, “Peb tsis paub thaum twg peb mam tau yees yeeb yaj kiab los sis ho ntev es peb mam xyaum hu nkauj. Zaum tas los kuv tsis raug yees qee cov duab rau hauv lub koob yees duab, ntshe zaum no los tej zaum yuav zoo li ntawd ib yam thiab. Dhau ntawd, kuv yeej nkag siab lub hauv paus ntawm zaj nkauj thiab tej kev seev cev mus los lawm, yog li tsuav yog kuv pheej tseem xyaum ua txhua hnub mus ntxiv xwb, ces qhov ntawd yeej txaus” lawm. Tus xib fwb qhia tau ceeb toom rau peb ntau zaus tias kom peb tsis txhob tseg qhov xyaum ua ua ntej yuav yees yeeb yaj kiab thiab tias kev npaj lub sam thiaj yuav hloov pauv tau txhua lub sij hawm. Tab sis kuv yeej tsis mob siab dab tsi rau qhov ntawd li, xav tias, “Ntshe yuav tsis muaj lub hwv tsam uas kuv yuav raug muab tso tuaj rau pem hauv ntej li, yog li txawm kuv yuav sib zog xyaum hu nkauj mus ntxiv los kuv yuav tsis tseem ceeb rau qhov kev yees yeeb yaj kiab no. Vim li cas ho quav ntsej?” Thaum tus xib fwb qhia tau hais txog kuv tej teeb meem hauv kev hu nkauj, kuv yeej tsis txaus siab hu tej nkauj ntawd tiag tiag li, tab sis tsuas lam ua kom dhau xwb: “Yuav pom tag nrho cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas nyob pem hauv ntej rau ntawm daim yeeb yaj kiab, yog li qhov zoo ces cia lawv xyaum hu nkauj kom ntau tshaj. Tab sis kuv yuav raug nyob tom qab, thiab ntshe yuav tsis nco xam pom txog kuv. Tsis tas yuav tau ua tib zoo xyaum ua li.” Tom qab ntawd, kuv yeej hnov sab txog kev xyaum hu nkauj tas li lawm xwb, thiab zoo li yuav nkim sij hawm rau tej kev xyaum no tiag tiag. Ntau zaus heev uas kuv tsis xav mus li. Kuv ras tias ntshe yog kuv qhov teeb meem qub tab tom yuav rov tshwm sim dua thiab kuv tsis zoo siab txog qhov ntawd li. Kuv yuav tsum tau nug kuv tus kheej tias, “Vim li cas kuv pheej qaug zog heev rau hauv kuv tes dej num? Vim li cas kuv thiaj li tsis muaj peev xwm rau siab ntso ua yam dawb paug kom tau raws li Vajtswv?” Kuv tau thov Vajtswv txog kuv tus yam ntxwv tseeb, thov kom Nws coj kuv kev los paub kuv tus kheej.

Kuv nyeem qhov no nyob hauv Vajtswv cov lus: “Tau ntau xyoo lawm, cov kev xav tias tib neeg tso siab rau lawv kev ua neej tau noj lawv cov siab mus txog rau theem tias lawv tau rais mus ua neeg ntxeev siab, khav theeb, thiab ntxim ntxub tshaj plaws. Lawv tsuas tsis yog tsis muaj kev rau siab thiab kev ruaj siab xwb, tiam sis lawv tseem tau rais los ua neeg muab hlob, khav theeb, thiab tawv ncauj. Lawv yeej tsis muaj ib qho kev ruaj siab kom hla dhau tus kheej kiag li, thiab ntau tshaj ntawd, lawv yeej tsis muaj ib qho kev kav yuav nchos qhov nruj ntawm lub hwj chim ntawm kev tsaus ntuj tawm kiag li. Tib neeg cov kev xav thiab lub neej mas lwj ntsuav ua rau lawv txoj kev xam pom ntawm kev ntseeg Vajtswv ntxim ntshai heev, thiab txawm tias thaum lawv hais txog lawv txoj kev xam pom ntawm kev ntseeg Vajtswv los nws yeej mloog tsis taus kiag li. Tib neeg txhua tus mas khav theeb, tsis muaj peev xwm, phem tshaj plaws, thiab puas yooj yim heev. Lawv tsis hnov qias txog lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab lawv tsis hnov txoj kev hlub rau qhov kaj thiab qhov tseeb; tiam sis, lawv tseem sib zog heev ntiab lawv tus kheej. … Tam sim no nej yog tib neeg caum raws lawm, thiab koj tau txais qee qhov kev nkag siab theem ntawm tes dej num ntawm no lawm. Txawm li cas los xij, koj tseem tsis tau muab nej tej kev ntshaw rau lub meej mom tso rau ib sab. Thaum koj lub meej mom nyob siab ces koj ua zoo tshawb nrhiav, tiam sis thaum nej lub meej mom nyob qes ces koj tsum tsis tshawb nrhiav lawm. Cov koob hmoov ntawm lub meej mom yeej ib txwm nyob hauv nej txoj kev xav. Vim li cas tib neeg feem ntau thiaj tsis tuaj yeem tshem lawv tus kheej tawm ntawm yam tsis zoo? Lo lus teb tsis yooj yim vim tsis muaj kev cia siab puas yog?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Qauv Piv Txwv?). “Tsis quav ntsej txog tej uas ib tug tib neeg zoo li no hais li; koj yuav tsum saib kom pom qhov nws ua neej nyob seb zoo li cas, nws nthuav dab tsi tawm, thiab nws tus cwj pwm zoo li cas thaum nws ua nws tej dej num, nrog rau seb nws tus yam ntxwv sab hauv zoo li cas thiab seb nws nyiam dab tsi. Yog tias nws txoj kev hlub ntawm nws tus kheej lub koob meej thiab kev nplua nuj siab tshaj nws lub siab npuab Vajtswv, yog tias nws txoj kev nyiam nws lub koob meej thiab kev nplua nuj siab tshaj Vajtswv tej kev ntshaw, los sis yog tias nws txoj kev nyiam nws lub koob meej thiab kev nplua nuj siab tshaj qhov kev ua tib zoo xav uas nws qhia rau Vajtswv pom lawm, ces nws tsis yog ib tug neeg muaj kev ua neeg zoo. Nws tus cwj pwm tuaj yeem raug pom los ntawm lwm tus thiab los ntawm Vajtswv; yog li ntawd, nws nyuaj heev rau ib tug neeg zoo li no los txais tau qhov tseeb(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau nthuav tawm tseeb tseeb txog yam cog tob hauv kuv lub siab, tej kev xav uas ntxim ntxub, thiab tau qhia tshwm rau kuv tias yog vim li cas, yog kuv tsis muaj peev xwm ua kuv tes dej num tau, ces kuv yuav tsis muaj peev xwm pab tau li tab sis tsuas lam ua dog ua dig nkaus xwb, thiab txawm tias kuv paub tias nws yog kuv tes dej num thiab lub luag hauj lwm los xij, kuv yeej tseem tsis muaj siab li. Nws yog vim hais tias kuv qhov kev ntshaw rau suab npe thiab lub meej mom mas loj dhau heev lawm. Txawm tsis pom nws tseeb tias kuv yeej muaj lub hwv tsam los xyaum nthuav tawm los xij, qhov ntawd vim hais tias kuv yeej tsis muaj peev xwm li ntawd nyob rau thaum xub thawj los lawm. Nws tsis yog vim hais tias kuv tsis xav ua. Thaum kuv pom tias kuv tsis muaj peev xwm ua tau tshaj lwm tus txawm tias kuv yuav sib zog ua npaum li cas los xij, tias kuv yuav ua tsis tau kom tau los nyob rau kab pem hauv ntej, los kuv siv lub tswv yim xav phem rau tag nrho txhua yam thiab tsuas siv dag zog me ntsis rau hauv kuv tes dej num xwb. Kuv tsuas lam ua kom dhau xwb yam tsis xyaum ua kom tau zoo li. Kuv xav tias vim kuv yuav tsis muaj peev xwm nthuav tawm tau, kuv kuj yuav tsis ntsib kev txom nyem ntau luaj twg, yog li qhov tsawg kawg ces kuv yuav tsis poob dab tsi li. Ntxwgnyoog cov kuab lom zoo li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb” thiab “Ua kom zoo tshaj lwm tus” mas yeej cog tob khov heev rau hauv kuv lawm. Tej ntawd cia li dhau los ua kuv tej hauv paus ntsiab lus tseem ceeb uas tswj txhua yam kuv ua kom kuv tsuas xav txog kuv tus kheej qhov tshaj thawj hauv txhua yam uas kuv ua xwb. Rau lub suab npe thiab qhov tshaj thawj, ces kuv xav ua, tab sis yog tsis li ntawd, ces kuv yuav tsis ua. Qhov ntawd yeej muaj tseeb rau kuv tes dej num. Kuv tau sib zog ua thaum kuv muaj peev xwm nthuav tawm tau, tab sis thaum ua tsis tau kuv tus kheej tej kev ntshaw kom tiav lawm, ces kuv tsuas lam ua kom mus dhau xwb, tsis xav txog Vajtswv txoj kev xav los sis tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev ib qho kiag li. Kuv ua lub neej nrog kuv tus yeeb yam txawj ntxias dag, ib txwm dag ntxias rau kuv tus kheej lub suab npe thiab qib dej num xwb. Kuv mas tub nkeeg thiab txawj dag rau hauv kuv tes dej num, tsis muaj lub luag hauj lwm los sis kev txawj xav, kev muaj qab hau, los sis lub meej mom ib qho me me kiag li. Kuv mas yeej vam khom tsis tau kiag li. Kuv xav txog tias ua li cas cov nus thiab cov viv ncaus uas kuv paub ntawd muaj coob tus heev yog cov dawb huv thiab ncaj ncees, tias txawm lawv yuav nyob rau kab pem hauv ntej los sis kab tom qab los xij, lawv yeej mob siab ntso ua raws li qhov Vajtswv tau cheem tsum. Lawv qhov kev hu nkauj thiab kev seev cev mas ua tau zoo lawm thaum lub sij hawm dhau mus thiab lawv pom Vajtswv cov koob hmoov thiab txoj kev coj qhia. Ntxiv qhov no tseem muaj cov pab txhawb rau sab tom qab sam thiaj thiab, cov uas ua lawv tus kheej feem yam ntsiag to txawm tias yeej tsis pom lawv li los xij. Lawv hais tias tag nrho lawv txoj dej num mas muaj nqis tsuav kom pom qhov kev hu nkauj thiab seev cev ntawd rau hauv huab cua xwb. Tab sis thaum kuv tsis muaj peev xwm nthuav tawm tau, ces kuv tsis tau ua kuv tes dej num me me uas kuv yuav tsum tau ua. Kuv tsis muaj qhov kev ua neeg li lawm. Vajtswv tus moj yam mas dawb huv thiab ncaj ncees, yog li Nws tsuas ntxub thiab tsis nyiam qhov kev ua neeg thiab tej kev caum raws uas zoo li kuv qhov xwb. Kuv tsis tau txais Vajntsujplig txoj hauj lwm rau hauv kuv tes dej num, thiab kuv tsis huaj vam rau hauv lub neej. Kuv paub tias yog kuv tsis lees txim hloov dua siab tshiab, ces kuv yeej muab tsis tau ib qho tseeb txawm tias kuv ntseeg kom mus txog thaum kawg kiag los xij. Kuv yeej yuav raug tshem tawm los ntawm Vajtswv! Kuv hnov ntshai me ntsis rau thaum hais txog kis no rau hauv kuv qhov kev xam pom rov qab thiab kuv tau thov Vajtswv. “Au Vajtswv, tsuas yog tam sim no nkaus xwb kuv thiaj li mam pom tias kuv mas txhaj muag npaum li cas, kev ua neej raws kuv tus moj yam lwj liam, yam tsis muaj ib qho zoo li tib neeg li. Vajtswv, kuv xav los lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv. Thov coj kuv kev los tshem tej nuj nqi tawm ntawm kuv tus moj yam phem thiab tsi ntsees rau kuv tes dej num.”

Tom qab ntawd kuv nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv: “Yog koj xav muab txhua yam uas koj ua fij rau kom ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav, ces koj ua tsis tau ib teg dej num nkaus xwb; koj yuav tsum lees txais txhua cov lus txib uas Vajtswv muab tso rau koj. Txawm tias nws yuav raug raws los sis tsis rayug raws li koj tej kev xaiv thiab poob rau hauv koj tej kev ntshaw thiab tsis poob los xij, los sis yog qee yam uas koj tsis xyiv fab ua los sis yeej tsis tau ua dua li, los sis yog qee yam uas nyuaj, los koj tseem yuav tau lees txais tej ntawd thiab zwm rau. Tsis yog koj yuav tsum tau lees txais tej ntawd nkaus xwb, tiam sis koj yuav tsum rau siab ntso koom tes, thiab kawm txog tej ntawd thiab ua kom tau txais kev to taub qhov tseeb. Txawm tias koj tiv kev txom nyem thiab tsis muaj peev xwm ua kom nrov koob nrov npe thiab ci ntsa iab tuaj los xij, koj tseem yuav tsum tau muab koj qhov kev fij rau. Koj yuav tsum xam tias tej ntawd li yog koj tes dej num uas yuav tau ua kom tiav hlo; tsis yog tus kheej txoj hauj lwm, tiam sis li yog koj tes dej num ntag. Tib neeg tsim nyog to taub lawv tej dej num li cas? Nws yog thaum tus Tswv Tsim—Vajtswv—muab ib txoj hauj lwm rau ib tug neeg ua, thiab thaum txog theem ntawd, tus neeg ntawd tes dej num tshwm tuaj. Tej hauj lwm uas Vajtswv muab rau koj, cov lus txib uas Vajtswv muab rau koj—tej no yog koj tej dej num. Thaum koj caum raws tej ntawd li yog koj cov hom phiaj, thiab koj muaj ib lub siab hlub Vajtswv tiag tiag, koj tseem muaj peev xwm tsis lees txais thiab lod? Koj tsis tsim nyog yuav tsis kam lees txais tej ntawd. Koj tsim nyog lees txais tej ntawd. Qhov no yog txoj kev xyaum ua raws(“Tib Neeg Tsuas Muaj Kev Zoo Siab Tiag Tiag los ntawm Kev Coj Ncaj Nkaus Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv tias kuv tes dej num yog Vajtswv cov lus txib rau kuv, thiab txawm tias kuv yuav ua tau zoo los sis tuaj yeem nthuav tawm los sis tsis tuaj yeem los xij, kuv yuav tsum tso kuv tus kheej tej kev txhawb siab los sis cov hom phiaj tseg, muab nws coj los ua kuv lub luag hauj lwm, thiab tso tag nrho txhua yam kuv muaj rau txoj kev ua yam uas Vajtswv cheem tsum. Qhov tiag tiag, nyob hauv qhov kev faib, ces ib txhia neeg yeej nyob rau sab pem hauv ntej thiab ib txhia nyob rau sab tom qab, thiab txawm tias lawv yuav nyob rau qhov twg los xij, lawv yeej ua lawv tes dej num. Vajtswv saib rau peb qhov kev mob siab thiab tej cwj pwm rau peb tes dej num, seb peb puas yuav muab peb lub siab xyaum ua raws li thiab ua lub luag hauj lwm, thiab seb peb puas yuav xyaum ua raws qhov tseeb kom tau zoo raws Vajtswv. Kuv xav txog qhov ua li cas kuv pheej tsis muaj peev xwm zoo li lwm tus neeg ua yeeb yam, tab sis Vajtswv tseem muab lub hwv tsham rau kuv los xyaum kom kuv muaj peev xwm ua tau zoo rau ob yam ntawm kuv tej txuj ci thiab to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia. Qhov ntawd yog Vajtswv txoj kev hlub rau kuv! Kuv paub tias kuv yuav tsis rov ua tus neeg qia dub, ntxim ntxub, thiab tsis muaj siab ntsws li ua ntej dhau los lawm, tsoo Vajtswv lub siab tawg thiab ua rau Nws tu siab. Yog kuv nyob rau kab pem hauv ntej los sis tom qab, yog pom kuv rau hauv lub koob yees duab los sis tsis pom, kuv yuav tsum tau ua kuv lub luag hauj lwm raws li yog ib tug raug tsim tawm los txhawm rau ua kuv tes dej num thiab pauj rau Vajtswv txoj kev hlub kom dawb huv thiab ncaj ncees.

Tom qab ntawd, kuv yuav nco qab ntsoov thov Vajtswv thiab vam khom rau Nws thiab kuv siv zog ua kuv feem txawm tias peb yuav xyaum ua dab tsi los xij. Thaum peb nyeem Vajtswv cov lus hauv peb tej kev sib sau ua ke ua ntej yuav xyaum ua, kuv ua zoo xav txog Vajtswv tej kev cheem tsum, thiab muab Nws cov lus coj los xyaum ua raws rau hauv tej kev xyaum ua. Thaum tus xib fwb qhia tau hais txog kuv tej teeb meem, kuv tau ua tib zoo mloog thiab koom tes nrog nws lub tswv yim rau hauv kuv qhov xyaum ua raws. Dhau ntawd ces kuv yuav xam tag nrho kuv tej kev ua tsis tau zoo txaus thiab siv kuv lub sij hawm khoom los xyaum ua kom ntau ntxiv. Kuv tau tsum tsis yees duab rau qhov kev seev cev me me li no lawm. Thaum kuv teeb kuv tej kev txhawb siab kom haum rau tej kev xyaum ua, txhua hnub hnov ua tau tiav tag nrho tiag tiag li. Kuv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv ib txwm zoo xwm yeem, kuv muaj peev xwm pom Nws txoj kev coj qhia rau hauv kuv tes dej num thiab kuv tsis qaug zog li yav dhau los lawm. Tom qab ntawd tsis ntev, kuv tej kev seev cev txav mus los thiab ua tshwm ntawd thiaj li raug kho zoo tag nrho lawm, thiab cov viv ncaus tau hais tias kuv qhov kev hu nkauj thiab seev cev mas raug kho zoo heev lawm. Kuv hnov tau tob tias kev ua kuv tes dej num nrog lub siab ncaj ncees mas tseem ceeb npaum li cas.

Yuav luag txhua qhov ntawm kev yees yeeb yaj kiab mas kuv yeej raug muab tso rau kab tom qab xwb, thiab tej thaum kuv tsis xav ua kom tau zoo tshaj plaws vim hais tias kuv tsis raug yees duab. Yog li kuv yuav tau nco ntsoov thov Vajtswv thiab xav txog qhov yuav xam txog Nws txoj kev xav li cas, yuav nqis peev kuv tus kheej kiag tam sim ntawd li cas. Nws siv sij hawm me ntsis, tab sis kuv lub siab xav raug kho zoo ntau heev lawm. Thaum kuv nyob rau kab tom qab, kuv thov Vajtswv rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas nyob rau kab pem hauv ntej. Thaum kuv tsis xav kom raug yees rau hauv lub koob yees duab lawm, kuv tau thov los pab kuv cov viv ncaus rau ntawm lawv cov khoom pleev ntsej muag thiab plaub hau, ua yam ua kuv tuaj yeem ua tau rau kuv tes dej num. Thaum kuv pom qee cov viv ncaus dhau los ua neeg xav phem thiab qaug zog vim hais tias lawv nyob tom qab deb heev lawm, kuv tau muab qhov kev sib qhia txog Vajtswv txoj kev xav los pab lawv. Kev ua kuv tes dej num li ntawd mas ua rau kuv kaj siab tiag tiag thiab kuv tus yeeb yam cia li zoo zuj zus lawm. Qhov muaj peev xwm tso kuv lub suab npe thiab lub meej mom tseg thiab xyaum ua raws qhov tseeb ib qho zuj zus mas txhua yam los ntawm txoj kev qhia ntawm Vajtswv cov lus, thiab kuv ua Vajtswv tsaug rau qhov kev cawm kuv.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Ua raws li Kuv Tes Dej Num

Los Ntawm Yangmu, Teb Chaws Kaum Lim Qab Teb Kuv tau hnov tias khib heev, thaum pom cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawv tab tom ua yeeb...

Ua Kom Cov Sawv Hlau Khi Xoob

Sau los ntawm Txhejpaim, Teb Chaws Iv Tas Lis Vajtswv cov lus hais tias, “Yog txhawm rau nej txoj moo yav tom ntej, nej yuav tau nrhiav kev...

Leave a Reply