Txoj Kev Ntseeg Uas Tsoo Tsis Tawg

February 4, 2022

Sau los ntawm Meej Yoom, Teb Chaws Suav

Thaum lub Kaum Ob Hlis Ntuj Xyoo 2012, ob peb tus kwv tij thiab cov nkauj muam thiab kuv tau tsav tsheb mus rau ib qhov chaw mus tshaj tawm txoj moo zoo, thiab cov neeg lim hiam tau hais qhia txog peb. Tsis ntev tom qab ntawd, tsoom fwv hauv nroog tau tso cov tub ceev xwm tuaj ntawm pawg tub ceev xwm txhom tub sab tub nyiag, cov tub ceev xwm tiv thaiv kev ruaj ntseg, cov tub ceev xwm tiv thaiv yeeb tshuaj, cov tub ceev xwm txib riam phom, thiab cov tub ceev xwm hauv zos, tuaj coob tshaj 10 lub tsheb tub ceev xwm tuaj ntes peb. Thaum ib tug kwv tij thiab kuv tab tom yuav tsav tsheb khiav, plaub tug tub ceev xwm khiav ceev ceev los thiab txiav wb lub tsheb kev. Ib tug tub ceev xwm rub kiag tus yuam sij hauv lub tsheb tawm thiab yuam kom wb nyob twj ywm hauv lub tsheb thiab tsis txhob txav taw. Thaum ntawd, kuv pom tias muaj xya los sis yim tus tub ceev xwm uas nqa qws siv zog ntsos ntau lwm tus kwv tij, thiab tus kwv tij ntawd twb raug ntaus sab kawg nkaus uas nws nti tsis taus li lawm. Kuv npau taws heev thiab maj nroos tawm hauv lub tsheb, sim mus cheem lawv cov kev ua phem, tab sis cov tub ceev xwm qub ntiag kuv rov qab. Tom qab ntawd, lawv tau coj peb mus rau hauv lub tsev tub ceev xwm, thiab peb lub tsheb kuj raug cab mus kaw tib si.

Tom qab cuaj teev nyob rau hmo ntawd, ob tug tub ceev xwm ntes tub sab tub nyiag tau los nug kuv. Thaum lawv pom tias lawv tsis tuaj yeem tau txais tej xov xwm tseem ceeb los ntawm kuv, lawv yws thiab npau taws, zom hniav npau taws vog foom tias: “Niag tsov tom no, cia peb mam saib xyuas koj tom qab nawb!” Lawv thiaj li muab kuv kaw cia rau hauv chav nyob tos nug. Thaum 11:30 teev yav tsaus ntuj, lawv coj kuv mus rau hauv ib chav uas tsis muaj koob yees duab. Kuv muaj kev xav tias lawv yuav siv kev ua phem rau kuv, yog li kuv pib thov Vajtswv tsis tseg rau hauv kuv lub siab, thov kom Vajtswv pov hwm kuv. Nyob rau lub sij hawm no, ib tug tub ceev xwm nws lub xeem hu ua Txiab tau los nug kuv tias: “Ob peb hnub dhau los no koj puas tau nyob hauv Vauvxabvasnkees Chastas?” Kuv teb hais tias tsis tau, thiab nws nthe npau taws vog tias: “Lwm tus neeg twb pom koj lawm, tab sis koj tseem tsis kam lees qhov ntawd thiab lod?” Tom qab nws hais li ntawd, nws tau npuaj kuv lub ntsej muag. Kuv hnov mob kub lug ntawm kuv sab plhu. Tom qab ntawd nws nyooj laws nrov nrov tias: “Saib seb koj yuav tawv npaum li cas!” Nws tuav ib txoj siv tawv ntev thaum nws hais lus thiab nplawm kuv lub ntsej muag tsis so, kuv tsis paub xyov nplawm kuv pes tsawg teg li lawm, kuv tsuas ntsaj mob zaum tas zaum thiab. Thaum pom li no, lawv tau muab txoj siv tawv los khi kuv lub qhov ncauj. Tom qab ntawd ob peb tug tub ceev xwm muab daim pam los npog kuv lub cev ua ntej yuav rho qws ntaus kuv yam tsis txuag siav li, tsuas so thaum lawv sab dhau lawm uas ua tsis tau pa lawm xwb. Kuv raug ntaus yam lim hiam tshajua rau kuv lub taub hau kiv pes lees thiab kuv lub cev mob zoo li txhua tus pob txha tawg tag li lawm. Thaum lub sij hawm ntawd kuv tsis paub yog vim li cas lawv thiaj li muab kuv ntaus zoo li ntawd, tab sis tom qab ntawd kuv mam paub tias lawv tau muab ib daim pam npog kuv kom tiv thaiv tsis txhob pom tej siav nqaij raug ntaus nyob ntawm kuv tej tawv nqaij. Muab kuv coj mus tso rau hauv ib chav yam tsis saib xyuas kuv li, npog kuv lub qhov ncauj, thiab muab pam npog kuv—txhua yam yog vim lawv ntshai tsam lawv tej kev ua phem yuav raug qhia tshwm. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav cov tub ceev xwm mas siab phem tshaj! Thaum lawv plaub leeg tsis muaj zog ntaus kuv lawm, lawv hloov mus rau lwm txoj kev tsim txom kuv: Ob tug tub ceev xwm muab kuv ib sab caj npab ntswj ntxeev tis qaib thiab sib zog nyom mus rau saud, hos ob tus tub ceev xwm tuav kuv ib sab caj npab tsa mus rau saum xwb pwg mus rau tom nraub qaum thiab siv zog ntsos nyom mus rau hauv. (Lawv hu ua hom kev tsim txom no ua “Nqa rab ntaj nraum nraub qaum,” uas tus neeg dog dig tsis tuaj yeem thev dhau li.) Tab sis txawm ua li cas los xij tsis tuaj yeem rub tau kuv ob txhais tes los ua ke, yog li ntawd lawv thiaj xyuas lub hauv caug nias kuv txhais caj npab. Kuv hnov nrov “nrawj” ib teg, thiab hnov zoo li kuv ob txhais tes rho tas li lawm. Nws mob heev ua rau kuv yuav luag tuag. Tsis ntev xwb kuv ob txhais tes loog tag tsis hnov dab tsi li lawm. Qhov no lawv tseem tsis tau txaus yuav tso tseg li, yog li lawv tau yuam kom kuv zaum khwj ywb rau hauv ad ua kom txom nyem ntxiv. Kuv hnov mob heev ua rau tawm hws txias zias mus thoob ib ce, kuv lub taub hau cia li tshee hnyo, thiab kuv qhov kev nco qab tau pib ploj mus zuj zus. Kuv xav hais tias: “Nyob rau hauv kuv lub neej, kuv ib txwm tsis xav tias yuav tswj tsis tau kuv tus kheej tej kev xav. Puas yog kuv tab tom yuav tuag lawm ma?” Tom qab ntawd, kuv tsis tuaj yeem thev taus qhov ntawd mus ntxiv lawm, yog li kuv xav nrhiav kev tuag. Lub sij hawm ntawd, Vajtswv cov lus tau qhia kuv los hauv tias: “Niaj hnub no, tib neeg feem ntau tsis muaj qhov kev paub ntawd. Lawv ntseeg tias kev txom nyem yog ib yam tsis muaj nuj nqes dab tsi…. Kev txom nyem ntawm qee leej mus txog rau theem kawg, thiab lawv txoj kev xav tig mus rau kev tuag. Qhov no tsis yog kev hlub tiag rau Vajtswv; cov tib neeg zoo li no yog neeg tais caus, lawv tsis muaj siab ntsws, lawv yog neeg qaug zog thiab tsis muaj hwj chim dab tsis li!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub). Vajtswv cov lus ua rau kuv ras dheev thiab paub tias kuv txoj kev xav tsis haum raws li Vajtswvtxoj kev xav thiab tsuas ua rau Vajtswv tu siab thiab tag kev cia siab xwb. Vim hais tias qhov kev raug mob thiab kev ceeb laj txom nyem loj no, qhov uas Vajtswv xav pom tsis yog kom kuv nrhiav kev tuag, tab sis xav kom kuv vam khom Vajtswv txoj kev coj qhia los mus tawm tsam Ntxwgnyoog, ua tim khawv rau Vajtswv, thiab ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag thiab kov yeej. Kev nrhiav kev tuag ces yuav poob mus kiag rau hauv Ntxwgnyoog lub tswv yim ntxias dag, thiab qhov ntawd tsis tuaj yeem xam tias yog kev ua tim khawv rau Vajtswv, tab sis yuav yog ib lub cim ntawm kev txaj muag. Tom qab to taub qhov Vajtswv siab nyiam lawm, kuv tau thov Vajtswv ntsiag to tias: “Au Vajtswv! Qhov tseeb tau qhia tias kuv lub siab qaug zog dhau lawm. Kuv tsis muaj txoj kev xav thiab tsis muaj cuab kav los tiv kev txom nyem rau Koj thiab xav tuag tsuas yog mob me me xwb. Tam sim no kuv tsis xav khiav tawm ntawm qhov ntawd lawm thiab kuv yuav tsum ua tim khawv thiab ua kom Koj txaus siab txawm tias kuv yuav tiv kev txom nyem ntau npaum li cas los xij. Tab sis lub sij hawm no, kuv lub cev mas mob hnyav thiab tsis muaj zog lawm, thiab kuv paub tias yuav kov yeej tej dab phem no rau ntawm kuv tus kheej nyuaj heev. Thov Koj pub kev ruaj siab thiab lub zog rau kuv ntxiv kom kuv tuaj yeem vam khom rau Koj los kov yeej Ntxwgnyoog. Kuv cog lus hauv kuv txoj sia tias kuv yuav tsis ntxeev siab rau Koj los sis tsis muag kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam.” Thaum kuv thov Vajtswv zaum tas zaum thiab, ua rau kuv lub siab maj mam kaj siab tuaj. Tus tub ceev xwm phem pom tias kuv ua tsis taus pa thiab lawv ntshai tsam lawv yuav tsum tau lav ris yog tias kuv tuag, yog li lawv los daws kuv lub xauv tes. Tab sis kuv ob txhais caj npab tau txhav tag lawm, thiab cov xauv tes khawm ruaj heev uas daws nyuaj heev li. Plaub tug tub ceev xwm phem tau siv ob peb feeb los daws cov xauv tes ua ntej yuav rub kuv rov qab mus rau chav nyob tos nug.

Yav tav su txuas mus ntxiv, tub ceev xwm lam tau lam muab “lub txim ua txhaum cai” rau kuv thiab coj kuv rov qab mus tim kuv tsev tub ceev xwm, ces tom qab ntawd mam muab kuv xa mus rau tim tsev kaw neeg. Thaum kuv nkag mus rau hauv lub tsev kaw neeg, plaub tus tub ceev xwm saib xyuas tau txhav kuv lub tsho tiv no, cov ris ntev, khau raj, thiab lub moos, nrog rau 1,300 yuan nyiaj uas kuv muaj nrog kuv. Lawv kom kuv hloov mus hnav cev ris tsho qauv hauv lawv lub tsev kaw neeg thiab yuam kom kuv yuav ib daim pam 200 yuan los ntawm lawv. Tom qab ntawd, cov tub ceev xwm saib xyuas muab kuv kaw nrog cov neeg tub sab, cov neeg tua neeg, cov neeg yuam deev lwm tus, thiab cov neeg uas nyiag ua luam tshuaj muaj yees. Thaum kuv nkag rau hauv kuv chav lawm, kuv pom kaum ob tus neeg raug txim do hau ntsia ntsoov kuv nrog lub siab phem. Ib puag ncig ntawd mas tsaus ntuj nti thiab txaus ntshai heev, thiab kuv hnov zoo li kuv lub plawv dhia sawv tsees tuaj puag pem kuv caj pas lawm. Ob tug thawj ntawm chav nkuaj nkag nav los rau ntawm kuv thiab nug tias: “Koj tuaj rau ntawm nod yog vim dab tsi?” Kuv hais tias: “Vim kev tshaj tawm txoj moo zoo.” Tsis hais lwm lo lus ntxiv, ib tug ntawm lawv tau npuaj kuv lub ntsej muag ob teg, thiab hais tias: “Koj yog ib tug thawj coj ntseeg, puas yog?” Cov neeg raug txim puav leej tau pib luag kuv thiab thuam kuv los ntawm qhovnug kuv tias: “Vim li cas koj tsis cia koj tus Vajtswv cawm koj kom dim ntawm no?” Hauv qhov kev luag thiab kev thuam, tus thawj coj tau npuaj kuv lub ntsej muag ob peb teg ntxiv. Txij ntawd los, lawv tau hu kuv ua “tus thawj ntseeg” thiab keev ua rau kuv txaj muag thiab thuam kuv tas li. Lwm tus thawj coj hauv chav pom txhais khau khiab uas kuv rau thiab qw khav theeb ntxhias tias: “Koj tsis paub koj tus kheej thaj chaw kiag li. Koj puas muaj nqis txaus rau txhais khau no ma? Cia li muab hle!” Thaum nws hais qhov ntawd, nws yuam kuv kom hle tawm thiab muab hloov lawv ib nkawm khau khiab-yaig yaig. Nws tseem muab kuv daim pam mus rau lwm cov neeg raug txim lawm thiab. Cov neeg raug txim no sib ntaus sib txeeb kuv daim pam, thiab thaum kawg tsuas tshuav ib daim pam qub uas nyias, ntuag, qias neeg thiab tsw ntxiab rau kuv lawm xwb. Vim los ntawm cov tub ceev xwm saib xyuas tsev kaw neeg no, cov neeg raug txim no ua rau kuv raug txhua yam kev nyuaj thiab kev tsim txom. Lub teeb yeej ib txwm cig nyob rau hauv chav tsev thaum hmo ntuj, tab sis ib tug thawj coj ntawm pawg raug txim hauv chav tau hais lus phem nyaum rau kuv tias: “Muab lub teeb ntawd tua rau kuv seb.” Vim kuv tsis tuaj yeem tua lub teeb (txawm tias tsis muaj qhov chaw tua los xij), lawv pib luag kuv thiab thuam kuv dua ntxiv. Hnub tom qab, ob peb tug neeg raug txim hauv tsev kaw me nyuam yaus tau yuam kom kuv mus sawv ntawm ib ces kaum tsev thiab hais kom cim cov kev cai ntawm lub tsev kaw neeg, hem tias: “Koj yuav tau txais kev rau txim yog tias koj tsis cim kom tau tej kev cai ntawd rau hauv lub sij hawm ob hnub!” Kuv ntshai heev, thiab kuv yim xav txog qhov uas kuv tau dhau los hauv ob peb hnub tag los ntawd, yim ua rau kuv ntshai ntxiv. Yog li ntawd kuv thiaj li hu thov Vajtswv thiab thov kom Nws tiv thaiv kuv kom kuv kov yeej qhov no. Thaum sij hawm no, kuv xav txog zaj nkauj qhuas Vajtswv cov lus tias: “Thaum tej kev sim siab los txog, koj tseem tuaj yeem hlub tau Vajtswv; txawm koj ntsib kev raug kaw, kev mob kev nkeeg, kev thuam, los sis cov lus phem los ntawm lwm tus los, los sis saib zoo li tsis muaj kev tawm li lawm los xij, koj yeej tseem tuaj yeem hlub tau Vajtswv. Qhov no txhais hais tias koj lub siab twb tig los rau Vajtswv lawm(“Koj Lub Siab Puas Tau Tig los rau Vajtswv?” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Vajtswv txoj lus ua rau kuv muaj zog thiab taw qhia txoj kev rau kuv xyaum ua—nrhiav kev hlub Vajtswv thiab hloov kuv lub siab los rau Vajtswv! Nyob rau lub sij hawm ntawd, cia li pom meej tseeb rau hauv kuv nruab siab tias: qhov Vajtswv pub txoj kev txom nyem no los raug rau kuv tsis yog los mus tsim txom kuv los sis txhob txwm ua kom kuv raug kev txom nyem xwb, tab sis los mus cob qhia kuv kom hloov kuv lub siab los rau Vajtswv hauv qhov chaw ib puag ncig zoo li no, kom kuv muaj peev xwm tiv taus Ntxwgnyoog tej kev haub ntxias tsaus ntuj thiab yog li ntawd kuv lub siab thiaj tseem nyob ze Vajtswv thiab hlub Vajtswv, ib txwm tsis yws, ib txwm lees txais thiab ua raws li Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj tseg. Muaj qhov no rau hauv kuv lub siab, kuv thiaj li tsis ntshai ntxiv lawm. Txawm hais tias tub ceev xwm thiab cov neeg raug txim yuav coj li cas rau kuv los xij, txhua yam uas kuv txhawj txog yog muab kuv tus kheej rau Vajtswv; kuv yeej tsis nyoo rau Ntxwgnyoog li.

Lub neej nyob rau hauv tsev kaw neeg mas yog nkaus li dab tuag teb nyob rau hauv ntiaj teb ntag. Cov neeg raug txim raug txhawb los ntawm cov neeg saib xyuas tsev kaw neeg los mus siv ntau txoj kev tsim txom kuv: Thaum kuv pw tsaug zog rau yav hmo ntuj, lawv los nyob ncig puav kuv ua rau kuv tig cev tsis tau tag nrho, thiab lawv ua rau kuv tau mus pw tig ncaj qha rauntawm chav tso quav. Tom qab kuv raug ntes lawm, kuv tsis tau pw los tau ntau hnub thiab ua rau ncaws dab ntub tsaug zog heev kuv thev tsis taus li lawm ces cia li tsaug zog mus li. Cov neeg raug txim uas cov sawv zov pheej los thab kuv, txhob txwm diaj kuv lub taub hau kom kuv sawv ua ntej lawv yuav mus. Muaj ib tus neeg raug txim uas txhob txwm ua kom kuv tsim los thiab tau tuav kuv lub ris ntev tuaj sab hauv. Tom qab noj tshais rau hnub tom ntej, tus thawj hauv chav tsev tay hais kom kuv txhuam npoo tsev txhua hnub. Cov hnub no yog tej hnub no tshaj plaws ntawm lub xyoo thiab tsis muaj dej kub lawm, yog li kuv tsuas siv dej txias rau daim ntaub ntxuav tsev xwb. Tom qab ntawd, ob peb tus neeg raug txim tub sab tau ua rau kuv nco tau cov kev cai hauv tsev kaw neeg. Yog tias kuv tsis tuaj yeem nco tau cov kev cai ntawd, ces lawv yuav xuas nrig ntaus thiab ncaws kuv; haj tseem raug npuaj ntsej muag ntau ntxiv xwb. Thaum ntsib ib puag ncig zoo li no, ua rau kuv nyuaj siab heev. Thaum yav hmo ntuj, kuv rub kuv daim pam los khwb kuv taub hau thiab thov Vajtswv ntsiag to tias: “Au Vajtswv, Koj tau tso cai qhov ib puag ncig no los tshwm sim rau kuv, yog li qhov Koj siab nyiam zoo yuav tsum nyob hauv qhov ntawd. Thov nthuav tawm qhov Koj siab nyiam rau kuv.” Thaum sij hawm ntawd, Vajtswv cov lus tau qhia kuv tias: “Kuv qhuas tej paj lilij uas tawg saum tej toj roob; tej paj thiab nroj tsuag nthuav thoob plaws tej caj qaum roob, tiam sis tej paj lilij ci ntsa iab rau Kuv lub yeeb koob hauv lub ntiaj teb ua ntej lub caij nplooj ntoo hlav los txog—tib neeg puas tuaj yeem ua tau tej yam zoo li no? Lawv puas tuaj yeem hais tau lus tim khawv rau Kuv rau hauv ntiaj teb ua ntej Kuv rov qab los? Lawv puas tuaj yeem muab lawv tus kheej fij rau Kuv lub npe hauv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 34). Thaum kuv tab tom xav txog Vajtswv cov lus, kuv xav rau kuv tus kheej tias: “Tej paj ntoo thiab tej nyom thiab kuv puav leej yog txhua yam uas Vajtswv tsim los. Vajtswv tsim peb kom peb los qhia tawm Nws, los muab yeeb koob rau Nws. Cov paj qhaus lili ci ntsa iab rau Vajtswv lub yeeb koob hauv ntiaj teb ua ntej lub caij nplooj ntoo hlav los txog, txhais tau tias lawv tau ua tiav lawv lub luag hauj lwm raws li yog ib yam raug tsim tawm los ntawm Vajtswv. Kuv tes dej num hnub no yog ua raws li Vajtswv txoj kev coj kev qhia thiab ua tim khawv rau Vajtswv ntawm Ntxgnyoog xub ntiag. Niaj hnub no kuv raug kev tsim txom thiab kev poob ntsej poob muag vim yog kuv txoj kev ntseeg, tab sis qhov kev txom nyem no txhawm rau kev ncaj ncees thiab qhov ntawd yog lub yeeb koob. Ntxwgnyoog yim ua rau kuv poob ntsej poob muag ntau npaum li cas, kuv yim tuaj Vajtswv tog khov kho thiab hlub Vajtswv ntau npaum li ntawd. Txoj kev ntawd, Vajtswv thiaj li tuaj yeem tau txais lub yeeb koob, ces kuv thiaj li ua tiav tes dej num uas kuv yuav tsum tau ua. Tsuav yog Vajtswv zoo siab thiab txaus siab xwb, ces kuv lub siab kuj yuav tau txais kev nplij siab tib yam nkaus thiab. Kuv txaus siab hlo los thev txoj kev txom nyem zaum kawg kom ua rau Vajtswv txaus siab thiab zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia hauv txhua yam.” Thaum kuv pib xav li no lawm, kuv hnov zoo siab tshwj xeeb rau hauv kuv lub siab, thiab tsis tuaj yeem tswj taus kuv lub kua muag ib zaug ntxiv dua. Kuv tau thov Vajtswv ntsiag to tias: “Au Vajtswv, Koj mas thiaj li tsim nyog hlub tiag tiag! Kuv tau caum raws Koj los tau ntau xyoo lawm, tab sis kuv yeej tsis tau hnov Koj txoj kev hlub mos muag zoo li qhov kuv hnov rau hnub no dua li, los sis hnov zoo li nyob ze Koj ib yam li kuv hnov rau hnub no.” Ua rau kuv cia li hnov qab tag nrho kuv txoj kev txom nyem lawm thiab cia li rais los nyob hauv qhov kev hnov zoo siab li no mus ntev, ntev heev …

Huab cua mas txias heev nyob rau hnub rau ntawm lub tsev kaw neeg. Vim cov tub ceev xwm lim hiam tau txeeb kuv lub tsho tiv no lawm, kuv tsuas hnav lub ris ntev xwb ces thaum kawg thiaj li ua rau kuv muajkhaub thuas los ntswg. Kuv tau ua npaws siab heev thiab kuj hnoos tsis tseg li lawm thiab. Thaum yav hmo ntuj, kuv tau muab daim pam ntuag los qhwv kuv tus kheej, tiv kev tsim txom ntawm kev mob nkeeg nrog rau kuj xav txog qhov kev tsim txom phem tsis paub kawg thiab kev quab yuam ntawm cov neeg raug txim uas tau coj rau kuv. Kuv hnov nyob ib leeg twm zeej thiab tag kev cia siab. Thaum kuv txoj kev txom nyem mus txog rau theem siab tshaj lawm, kuv xav txog Petus cov lus thov lub siab dawb paug tiag tiag rau ntawm Vajtswv xub ntiag tias: “Yog Koj muab kev mob nkeeg rau kuv thiab tshem kuv tej kev ywj pheej mus lawm, kuv yeej tseem ua neej nyob mus tau, tab sis yog Koj tej kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tso kuv tseg, ces kuv yuav tsis muaj txoj hau kev ua neej nyob ntxiv mus li. Yog kuv tsis muaj koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces kuv yeej yuav plam Koj txoj kev hlub, ib txoj kev hlub uas tob dhau heev lawm rau kuv muab los hais tau tawm ua lus. Yog tsis muaj Koj txoj kev hlub, kuv yuav tau nyob hauv txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab yuav tsis muaj cuab kav pom Koj lub ntsej muag uas muaj yeeb koob. Kuv yuav ua cas ua neej nyob tau txuas ntxiv mus?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim). Cov lus no ua rau kuv muaj kev ntseeg thiab muaj lub zog. Petus tsis xav dab tsi txog txoj kev txom nyem ntawm lub cev. Qhov uas nws xam tias muaj nuj nqis, qhov uas nws txhawj tiag tiag, yog Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim. Qhov uas nws ua raws yog ntsib Vajtswv qhov kev txiav txim thiab raug qhuab qhia yog li nws thiaj li raug yaug kom dawb huv thiab thaum kawg thiaj li ua tiav hlo txoj kev mloog hais kom mus txog thaum tuag, thiab muab kev hlub rau Vajtswv kom mus txog thaum kawg. Kuv paub tias kuv yuav tsum caum raws tib yam li Petus, uas Vajtswv tau tso cai rau kuv los txais qhov xwm txheej ntawd. Txawm hais tias kuv tau ntsib tau pom kev txom nyem rau lub cev los xij, los nws yog Vajtswv txoj kev hlub los rau ntawm kuv. Vajtswv xav ua kom kuv txoj kev ntseeg thiab kuv qhov kev mob siab zoo tiav log txhawm rau los ntsib kev tiv kev txom nyem. Kuv mas zoo siab tiag tiag thaum kuv tau nkag siab qhov Vajtswv siab nyiam tshaj plaws lawm, thiab kuv ntxub lub hauv caug qaug zog ua luaj, kuv mas xav rau yus tus kheej ua luaj li. Kuv hnov tias kuv tshuav Vajtswv nuj nqi ntau heev rau qhov tsis xav txog Nws txoj kev xav li, thiab kuv tau cog lus tias txawm kuv yuav raug kev txom nyem loj npaum li cas los xij, kuv yuav tsum ua tim khawv thiab ua kom Vajtswv txaus siab. Hnub tom qab, kuv tus npaws tau zoo kiag lawm yam tsis txaus nseeg. Kuv tau ua tsaug rau Vajtswv hauv kuv nruab siab lawm.

Muaj ib hmos, ib tug neeg muag khoom los rau ntawm lub qhov rais thiab tus thawj hauv cov neeg raug txim tau yuav cov nqaij npua, nqaij dev, ncej puab qaib, thiab lwm yam ntau heev. Thaum kawg, nws yuam kom kuv them. Kuv hais tias kuv tsis muaj nyiaj, yog li nws hais nyaum tias: “Yog tias koj tsis muaj nyiaj, kuv yuav maj mam tsim txom koj!” Hnub tom qab ntawd, nws kom kuv ntxhua cov pam vov, khaub ncaws thiab thom khwm. Cov tub ceev xwm saib xyuas hauv lub tsev kaw neeg kuj hais kom kuv ntxhuav lawv cov thom khwm thiab. Hauv lub tsev kaw neeg, kuv yuav tsum tau thev kom dhau lawv tej kev ntaus txhua hnub. Thaum twg los xij kuv thev tsis taus ntxiv lawm, ces kuv xav txog Vajtswv cov lus tias: “Koj yuav tsum, nyob rau koj lub sij hawm hauv ntiaj teb no, ua koj tes dej num kawg rau Vajtswv. Nyob rau yav tag los, Petus raug ntsia rov quav rau saum tus ntoo khaub lig rau Vajtswv; tab sis koj yuav tsum ua kom tau zoo raws Vajtswv lub siab rau thaum kawg, thiab siv kom tag nrho koj lub dag zog rau Nws. Ib tug uas raug tsim tawm los yuav ua tau dab tsi sawv cev rau Vajtswv? Yog li ntawd koj yuav tsum muab koj tus kheej rau Vajtswv, kom sai tsis yog qeeb, rau Nws siv koj raws li Nws siab nyiam. Tsuav nws ua rau Vajtswv zoo siab thiab txaus siab xwb, ces cia Nws ua li Nws xav ua rau koj. Tib neeg muaj cai dab tsi los hais tej lus cem lus yws?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 41). Vajtswv cov lus tau muab lub hwj chim rau kuv. Txawm hais tias tej thaum kuv tseem raug tawm tsam, quab yuam, raug cem, thiab raug ntaus los ntawm cov neeg raug txim los xij, muaj Vajtswv cov lus qhia, ua rau kuv muaj kev kaj siab lug thiab tsis hnov mob ntxiv li lawm.

Muaj ib zaug, ib tug tub ceev xwm saib xyuas tau coj kuv mus rau tom lawv lub chaw lis hauj lwm. Kuv tau pom ntau tshaj kaum tawm tus neeg ntsia kuv txawv txawv. Muaj ib tug nqa lub koob yees yeeb yaj kiab los sawv ntawm kuv hauv ntej puab ntawm kuv sab laug, ho muaj ib tug nqa loo lub paj taub hais lus los rau kuv, nug hais tias: “Vim li cas koj thiaj li ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus?” Thaum ntawd kuv ras dheev tias qhov no yog ib qho kev xam phaj xov xwm, yog li kuv thiaj li teb txaus siab hlo yam txo hwj chim tias: “Txij li thaum kuv tseem me, kuv keev raug tib neeg thab ze thiab fee das tsis quav ntsej kuv li, thiab kuv tau pom tib neeg sib dag thiab ua kom kov yeej lwm tus. Kuv xav tias lub sim neej no mas tsaus ntuj ua luaj li, muaj kev phom sij heev; tib neeg nyob tau qhuav qhawv thiab tsis muaj kev cia siab ua neej nyob li, tsis muaj ib yam dab tsi tos ntsoov thiab tsis muaj tej hom phiaj ua neej nyob. Tom qab ntawd, thaum muaj ib tug neeg tau tshaj tawm txoj moo zoo ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus rau kuv, ua rau kuv pib ntseeg qhov ntawd. Tom qab ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm, kuv hnov tias lwm tus neeg ntseeg coj rau kuv zoo li tib tsev neeg. Tsis muaj ib tug twg hauv Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav npaj tawm tsam kuv. Sawv daws puav leej nkag siab thiab muaj kev saib xyuas. Lawv ib leeg saib xyuas ib leeg, thiab tsis ntshai hais tawm txog tej yam uas nyob hauv lawv lub siab. Hauv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj lus kuv tau pom lub hom phiaj thiab qhov muaj nuj nqis ntawm lub neej txoj sia. Kuv xav hais tias kev ntseeg Vajtswv mas zoo heev.” Tom qab ntawd tus neeg tshaj xov xwm tau nug hais tias: “Koj puas paub vim li cas koj thiaj li tau nyob ntawm no?” Kuv tau teb hais tias: “Txij thaum los ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, kuv tau pom tias Vajtswv txoj lus muaj peev xwm cawm thiab yaug tau tib neeg kom dawb huv thiab coj lawv los rau txoj hau kev uas yog ntawm lub neej txoj sia. Yog li no, kuv thiaj li txiav txim siab qhia qhov xov xwm zoo no rau lwm tus neeg, tab sis kuv tsis tau paub tias qhov kev ua zoo li no yuav raug txwv nyob hauv Suav Teb. Thiab yog li kuv thiaj li raug ntes thiab coj tuaj rau ntawm no.” Tus neeg sau xov xwm pom tias kuv cov lus teb tsis zoo rau lawv, yog li nws tau tso tseg tsis nug ntxiv lawm thiab tawm mus. Thaum sij hawm ntawd, tus Thawj Tub Ceev Xwm ntawm Pawg Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Teb Chaws tau npau taws heev nws cia li ntaug taw tsis tseg. Nws ntsia ntsoov kuv, zom hniav zawv thiab hais tias: “Koj tos tso thiab koj yuav pom xwb xwb!” Tab sis kuv tsis ntshai dab tsi tag nrho txog ntawm nws tej kev hem los sis kev hawv. Dua li ntawd, kuv hnov zoo siab heev uas tau ua tim khawv rau Vajtswv rau lub sij hawm zoo li no, thiab tshaj qhov ntawd kuv tau muab lub yeeb koob rau Vajtswv txhawm rau kev qhuas ntawm Vajtswv lub npe thiab kov yeej Ntxwgnyoog.

Tom qab ntawd cov tub ceev xwm uas saib xyuas kuv rooj plaub tau nug kuv ib zaug ntxiv. Lub sij hawm no, nws tsis siv kev tsim txom los yuam kom lees txim lawm, thiab tau hloov pauv los siv lub ntsej muag “siab zoo” nug kuv hais tias: “Koj tus thawj coj yog leej twg? Kuv yuav muab lwm lub fib cim rau koj ntxiv. Yog tias koj qhia peb, koj yuav tsis ua li cas. Kuv yuav txo lub txim rau koj ntau tshaj. Tiag tiag mas koj yog tus dawb huv, tab sis lwm tus neeg tau nthuav koj tawm lawm. Yog li vim li cas thiaj li yuav npog lawvb? Koj zoo li ib tus neeg zoo heev nawb. Vim li cas thiaj li muab koj txoj sia rau lawv ma? Yog tias koj qhia peb, koj tuaj yeem mus tsev tau. Vim li cas thiaj li yuav nyob ntawm no thiab raug kev txom nyem ma?” Cov niag neeg ntsej muag hais lus zoo tab sis siab phem no tau pom tias kev siv lub tswv yim tsim txom ntawd siv tsis tau lawm, yog li lawv thiaj li tau txiav txim siab siv lub tswv yim mos muag. Lawv mas muaj cov tswv yim dag ntxias puv npo thiab paub zoo txog tej tswv yim dag thiab tej kev npaj sib ntaus sib tua! Nws lub niag ntsej muag hais lus zoo tab sis siab phem ua rau kuv lub siab ntxub pab niag dab phem no heev. Kuv hais rau nws tias: “Kuv twb qhia koj txhua yam uas kuv paub lawm. Kuv tsis paub dab tsi ntxiv lawm.” Nws tau pom tias kuv hais khov kho li ntawd lawm ces nws thiaj li muab tsis tau dab tsi los ntawm kuv li; nws thiaj li ncaim mus yam tag kev cia siab.

Tom qab tau raug kaw hauv lub tsev kaw neeg tau ib tog hli, kuv raug tso tawm tom qab tub ceev xwm hais kom kuv tsev neeg them nyiaj ntau txog 8,000 yuam los tso kuv. Tab sis lawv tau ceeb toom kom kuv tsis txhob mus qhov twg thiab tias kuv yuav tsum nyob hauv tsev thiab lav tias hu rau kuv thaum twg los tau. Tom qab ntawd, qhov kev iab liam uas tsis muaj laj thawj ntawm “kev tab kaum rau kev coj kev ua ntawm pej xeem sawv daws,” Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau txiav txim kaw kuv ntev txog ib lub xyoos, raug ncua tsis pub txav ntev txog ob lub xyoos.

Tom qab kev ntsib kev pom txoj kev tsim txom thiab kev ceeb laj txom nyem loj no lawm, kuv tau nkag siab thiab tuaj yeem paub txog lub ntsej muag dab phem thiab lub siab phem ntawm tog Nom Tswv Khoom Tsham Suav Liab uas tsis ntseeg Vajtswv, thiab tau muaj kev ntxub tob heev rau qhov ntawd lawm. Lawv siv kev ua phem thiab tej lus dag los tiv thaiv lawv tus kheej qib dej num ntawm kev tswj hwm; lawv caij tsuj thiab tsim txom cov neeg uas ntseeg Vajtswv. Lawv siv txhua txoj kev dag hauv phau ntawv los tav kev thiab tab kaum Vajtswv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab ntxub qhov tseeb tshaj plaws. Lawv mas yog tus yeeb ncuab loj tshaj plaws ntawm Vajtswv thiab kuj yog tus yeeb ncuab ntawm peb cov uas yog cov ntseeg. Tom qab mus dhau qhov kev ceeb laj txom nyem loj no lawm, kuv tuaj yeem pom tias tsuas yog Vajtswv txoj lus nkaus xwb thiaj li coj tau txoj sia los rau tib neeg. Thaum kuv nyob rau qhov tag kev cia siab los sis nyob rau ntawm tus npoo txoj kev tuag, qhov ntawd yog Vajtswv txoj lus uas tau ua rau kuv muaj kev ntseeg thiab muaj cuab kav, thiab ua rau kuv tuav txoj sia khov kho. Ua Vajtswv tsaug rau qhov tiv thaiv kuv dhau los ntawm tej kev tsaus ntuj tshaj plaws no, cov hnub nyuaj tshaj plaws no. Nws txoj kev hlub rau kuv mas loj tshaj plaws!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply