Tom Qab Tshuaj Ntsuas Pom Muaj Tus Kab Mob Siab B, Kuv Yuav Tsum Ntsib Li Cas?

December 24, 2020

Los Ntawm Tus Muam Tsheej Lus, Teb Chaws Kaum Lim Qab Teb

Kuv yeej tsis paub tias muaj mob los ntawm qhov twg li, thiab ib ntsais muag xwb Kuv cia li muaj mob phem thiab tag kev cia siab, thiab ua rau Kuv tag kev cia siab txhua yam rau lub neej txoj sia. Txawm li cas los xij, vim Vajtswv txoj kev cawm dim uas zoo kawg nkaus, Kuv mam to taub tias Vajtswv txoj kev xav nyob rau hauv kuv tus mob, thiab Kuv tau pom Vajtswv ua tej yam uas piav tsis tau li. Thaum xav txog tej xwm txheej rau thaum lub sij hawm ntawd, tam sim no kuv pom tej ntawd meej raws nraim li qhov tshwm sim rau thaum ntawd.

Ob peb lub hlis dhau los, kuv tus thawj coj tau qhia rau peb tias Xia Vaj, uas yog ib tug ntawm kuv cov phooj ywg ua hauj lwm ua ke, tau muaj tus kab mob siab hnyav lawm thiab ua rau nws tau mus pw kho hauv tsev kho mob. Tus thawj coj tau hais mus ntxiv tias tus kab mob uas Xia Vaj tau muaj ntawd tuaj yeem kis mus rau lwm tus neeg tau los ntawm lub cev sib chwv, khoom noj, haus dej thiab tej kua dej ntawm lub cev. Vim peb muaj kev sib txuas lus nrog Xia Vang tas li, tej zaum peb twb kis tau tus kab mob ntawd lawm, yog li thiaj tau hais kom peb sawv daws mus tshuaj ntsuas tim tsev kho mob kom sai. Thaum hnov qhov xov xwm no, ua rau chav lis hauj lwm cia li poob siab nthawv nthav kiag tam sid; txhua tus tau txhawj tias tsam lawv lam kis tau tus kab mob no, thiab yog li peb txhua tus thiaj li maj nroos mus rau tim tsev kho mob. Tom qab kev tshuaj ntsuas tag, Kuv lub siab yeej nyob tsis tus thaum tos qhov tshuaj ntsuas tau los. Tom qab ib pliag ntawd, tus kws kho mob tawm los thiab muab qhov tshuaj ntsuas tau los rau kuv, thiab hais tias: “Koj muaj tus vais lav Kab Mob Siab B, thiab nws tsis yog nyuam qhuav kis tshiab tam sim no xwb, tiam sis tej zaum yeej kis los tau ib ntus lawm.” Kuv yeej tsis ntseeg txog qhov kuv tau hnov li, thiab Kuv tau thov kom tus kws kho mob rov qab hais ntxiv dua. Tus kws kho mob tau hais yam tu siab kawg tias, “Qhov koj hnov ntawd yeej yog lawm. Qhov no muaj tseeb tiag. Koj yuav tsum tau nrhiav kev kho kom sai. Yog koj kho qeeb, ces koj tus yeeb yam mob yuav huam zuj zus tuaj, thiab yog thaum nws dhau los ua ib tug kab mob siab khees xaws lawm ces koj yuav ntsib teeb meem tiag. Ntxiv rau qhov no, yeej tsis muaj peev xwm yuav rhuav tshem tau tag nrho tus kab mob vais lav no tawm hauv lub cev mus, koj yuav muaj tus kab mob vais lav no mus tag koj sim neej. Koj yuav tsum tau ua lub siab kom tus thiab npaj!” Qhov xov xwm txaus ntshai no ua rau kuv hnov zoo li kuv txhua yam poob tag nrho rau hauv dej hia txwv, thiab tag nrho kuv lub cev ces zoo li qhuav qhawv ib yam li lub txiv lws qe uas raug te tua, thiab kuv ob sab ceg hnov hnyav npaum nkaus li txhuas lawm. Kuv ntshai twj ywm rau hauv kuv lub siab, Kuv nqa qhov tshuaj ntsuas tau los ntawd thiab tawm ntawm lub tsev kho mob mus lawm, yam tsis paub tias yuav mus txog tsev li cas.

Kiag thaum Kuv los txog tsev lawm, Kuv qau cev pw kiag rau ntawm kuv lub txaj, muaj kua muag ntws nto rau ntawm kuv lub ntsej muag. Kuv xav tias: “Kuv nyuam qhuav muaj peb caug tawm xyoo xwb, thiab cov no tab tom yog cov hnub nyoog zoo tshaj plaws rau kuv lub neej txoj sia. Kuv muaj kev npau suav ntau yam uas Kuv tseem ua tsis tau txog—ua li cas es Kuv tseem ho kis tus kab mob no lawm thiab? Nws puas yog Kuv yuav tsum muaj tus kab mob vais lav no mus tag kuv sim neej? Kuv yuav ua neej nyob mus tau ntev npaum li cas ntxiv? Dhau qhov ntawd mus lawm, kev kho tus kab mob no nws yuav raug nyiaj ntau heev, Kuv yuav nhriav nyiaj ntau npaum li ntawd hauv lub ntiaj teb no los ntawm qhov twg los? Kuv yim xav txog nws ntau npaum li cas, yim ua rau Kuv ntxhov siab ntau npaum li ntawd, thiab Kuv pab tsis tau li tsuas yog tsa suab quaj nrov nrov xwb…. Txij thaum ntawd los, Kuv ua neej nyob txhua hnub nrog txoj kev txhawj thiab kev ntshai, Kuv yeej hnov qaug zog thiab sab, hnov o thiab mob nrab qaum, thiab Kuv cia li tsis muaj peev xwm ua tau dej num dab tsi li lawm. Tsis ntev tom qab ntawd, kuv tus thawj coj tau hai tias Xia Vaj tau tag sim neej lawm. Thaum hnov qhov xov xwm no, kuv lub siab hnov nrov xiv, thiab kiag tam sim ntawd cia li ua rau kuv lub cev vau dog vau dig, thiab Kuv xav tias: “Xia Vaj tuag lawm tiag los? Nws tseem hluas heev. Nws zoo li tus kab mob siab no tuaj yeem ua rau tib neeg tuag tau tiag tiag. Kuv puas yog tus yuav tuag txuas ntxiv tom ntej no?” Kuv hnov zoo li txoj kev ploj tuag txav los ze zuj zus lawm, thiab Kuv yeej tsis muaj kev pab dab tsi hlo li lawm; Kuv cia li tsis paub tias yuav ua dab tsi. Txij thaum ntawd los, Kuv tos txoj kev tuag uas yuav los txog ntawd txhua hnub. Kuvtsis muaj siab ua dab tsi li lawm, thiab Kuv ua neej nyob tsaus ntuj nti lawm xwb.

Tom qab tsis ntev ntawd, vim Kuv tsis muaj nyiaj txaus them cov nqi kho mob kim heev ntawd, Kuv thiaj txiav txim siab tsis mus kho rau tim tsev kho mob lawm, thiab Kuv tau hais kuv tus phooj ywg nws thiaj tau nrhiav ib cov tshuaj ntsuab tuaj kho kuv tus mob. Thaum lub sij hawm ntawd, muaj ob tug muam tau tuaj saib kuv thiab tau nug kev txhawj xeeb txog kuv tus mob, thiab nkawd tau pab kuv daws qee yam kev nyuaj uas kuv muaj hauv Kuv lub neej txoj sia. Kuv tau siv lub sij hawm zoo no los sib tham nrog nkawd txog qhov teeb meem uas kuv tau muaj ntawd tias: “Kuv ntseeg Vajtswv, yog li Vajtswv yuav tsum saib xyuas thiab tiv thaiv kuv. Yog li vim li cas Kuv tseem ho kis tau tus kab mob no thiab? Tom qab mloog kuv nqe lus nug tag, ib tug muam tau ua lub siab ntev los muab lus sib qhia rau kuv tias: “Peb yuav tsum tsis txhob tag kev ntseeg rau Vajtswv thaum muaj mob nkeeg tshwm sim rau peb. Vajtswv tuav lub hwj chim kav txhua tsav txhua yam thiab kav tag nrho txhua tus tib neeg txoj hmoo. Tshaj qhov ntawd peb tej kev ua neej thiab tej kev ploj tuag tseem nyob rau hauv Nws ob txhais tes tib si, thiab Nws saib ntsoov peb txhua lub sij hawm. Yog li tsuav yog peb thov txog Nws los ntawm peb lub siab ncaj ncees tiag tiag, ces Vajtswv yuav pab coj peb mus kom dhau tej lub sij hawm nyuaj no. Peb yuav tsum tso peb tej kev ua neej thiab tej kev ploj tuag rau Vajtswv, zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj, thiab ntseeg tias txawm peb yuav muaj mob dab tsi los xij, nws nyob tag nrho rau hauv Vajtswv ob txhais tes. Peb yuav tsum muaj kev ntseeg Vajtswv.” Dhau ntawd ces tus muam no tau nyeem Vajtswv cov lus ob zaj rau kuv tias: “Thaum kev mob nkeeg tshwm los, qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub, thiab Nws txoj kev tab ncuab yeej muaj khaws cia twj ywm rau hauv. Txawm hais tias koj lub cev yuav ntsib kev txom nyem me ntsis los, tsis txhob mloog Ntxwgnyoog tej tswv yim. Cia li qhuas Vajtswv thaum muaj kev mob nkeeg thiab zoo siab rau Vajtswv thaum koj qhuas Nws. Tsis txhob poob siab thaum muaj mob nkeeg, rau siab nrhiav tas los nrhiav dua thiab tsis txhob tso tseg, Vajtswv yuav qhia rau koj kom paub qhov tseeb ntawm Nws txoj kev kaj. Yauj txoj kev ntseeg zoo lis cas? Vajtswv Tus Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tag nrho cov kws kho mob loj uas muaj hwj chim! Mus nyob rau hauv kev mob nkeeg ces yog mus kom muaj mob, tiam sis mus nyob rau hauv tusntsujplig yog mus kom zoo. Yog thaum twg koj tseem ua taus pa, Vajtswv yuav tsis cia koj tuag.” “Peb muaj txoj sia uas sawv rov qab los ntawm Khetos nyob hauv peb. Yamntseeg tsis tau kiag, peb tsis muaj kev ntseeg nyob ntawm Vajtswv lub xub ntiag: li ntawd los Vajtswv yuav tso kev ntseeg tseeb los nyob hauv peb. Qab zib tseeb tiag yog Vajtswv txoj lus! Vajtswv txoj lus yog tshuaj kuab muaj tsuas! Nws ua rau tsoom dab thiab Ntxwgnyoog txaj muag! Khaws Vajtswv txoj lus yuav pab tau peb. Nws txoj lus yuav cawm peb lub siab sai heev! Nws ntiab txhua yam tawm tag nrho thiab teeb tsa txhua yam kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb. Kev ntseeg zoo ib ya cav tuam ua tus choj: Cov uas tuav rawv txoj sia yuav hla nyuaj heev, tiam sis cov neeg uas npaj txhij fij lawv tus kheej tuaj yeem hla dhau mus, ruaj siab rau txhais ko taw thiab tsis txhawj. Yog tias tib neeg txaj muag thiab muaj txoj kev xav ntshai, nws yog vim Ntxwgnyoog tau dag ntxias lawv lawm, ntshai tias peb yuav hla tus choj ntawm txoj kev ntseeg mus cuag Vajtswv. Peb yuav tsum thov Vajtswv txhua lub sij hawm qhia peb kom paub qhov tseeb ntawm Nws txoj kev kaj, cia li cia siab rau Vajtswv txhua lub sij hawm los ntxuav Ntxwgnyoog cov tshuaj lom nyob hauv peb, peb sab ntsujplig cia li xyaum txav los ze Vajtswv txhua lub sij hawm, thiab cia Vajtswv ua tus kav peb tag nrho(“Tshooj 6” ntawm Khetos Tej Lus Hais Tawm thaum Chiv Keeb)

Tom qab mloog Vajtswv cov lus tag, kuv lub siab cia li kaj lug tuaj lawm. Qhov tseeb tiag, Vajtswv yog tus uas muaj lub hwj chim loj kawg nkaus, thiab Vajtswv yog tus muab txoj sia rau kuv thiab nyob hauv Nws txoj kev tswj fwm. Hauv qhov muaj tus mob nkeeg uas tshwm sim rau kuv tam sim no, Vajtswv txoj kev xav yog Nws xav kom kuv muaj peev xwm zwm rau Nws tej kev coj kev qhiathiab tej kev npaj, los nyob rau ntawm Nws xub ntiag kom ntau ntxiv, vam khom rau Nws thiab nrhiav Nws kom ntau ntxiv, muaj kev ntseeg tiag rau Nws, kov kom yeej Ntxwgnyoog txoj kev txawj ntxias los ntawmqhov siv Vajtswv txoj lus thiab ua tim khawv rau Vajtswv . Tab sis dhau ntawd los Kuv nco dheev txog qhov Kuv tau txhawj thiab ntshai rau hauv txoj kev ua neej uas Kuv tau kis tus mob no. Tshwj xeeb mas yog thaum Kuv xav txog qhov tus kws kho mob tau hais rau kuv, ua rau kuv hnov zoo li tsis muaj siab muaj ntsws tag li lawm, Kuv tsis muaj kev cia siab ua neej thiab Kuv tsis xav ua dab tsi mus ntxiv li lawm, los txog qhov uas Kuv tag kev cia siab txhua yam. Tshaj qhov ntawd tseem ua rau Kuv kuj to taub yuam kev loj heev thiab tau yws Vajtswv tias ua cas tsis saib xyuas kuv thiab tiv thaiv kuv, thiab cia kuv ntsib tej yam tseeb zoo li no, Kuv raug muab qhia tshwm li ib tug uas txoj kev ntseeg Vajtswv yaus heev. Kuv xav txog thaum Ntxwgnyoog sim Yauj siab; nws poob tag nrho txhua yam hauv nws yim neeg, nws cov me nyuam raug tua, nws lub cev raug mob thoob plaws thiab nws yeej tiv tsis taus tej kev mob ntawd li lawm, tiam sis nws tseem ntshai thiab mloog Vajtswv lus. Nws tsis tau hais txog qhov kev ua txhaum, tab sis dua ntawd tsuas nrhiav Vajtswv txoj kev xav xwb. Nws ntseeg tias txhua yam Vajtswv tau ua mas yeej yog lawm, thiab nws tuav nws txoj kev ntseeg rau Vajtswv tag nrho thoob plaws hauv nws tej kev sim siab ntawd. Hauv txoj kev chim siab, nws tseem tau qhuas Vajtswv lub npe dawb huv, thiab thaum kawg nws tau ua tim khawv rau Vajtswv, tau txais Vajtswv txoj kev qhuas thiab tau txais koob hmoov ob npaug. Vajtswv txoj kev xav zoo raug zais npog cia rau tom qab ntawm tag nrho txhua yam uas tau tshwm sim no! Kiag thaum Kuv paub tseeb txog qhov no lawm, kuv txoj kev ntseeg Vajtswv thiaj tig rov qab los, thiab Kuv to tau tias txawm qhov mob nkeeg no yuav kho tau los sis kho tsis tau los xij, Kuv yuav tsum tsis tso kuv txoj kev ntseeg Vajtswv tseg. Vajtswv yog tus uas muaj hwj chim koj kawg nkaus, tsis muaj ib yam dab tsi uas Nws yuav ua tsis tau, thiab txhua tsav txhua yam nyob rau hauv Nws ob txhais tes, yog li kuv tus mob nkeeg kuj nyob rau hauv Nws ob txhais tes ib yam nkaus lawm thiab. Kuv yuav tsum ua kom tau zoo li Yauj, Kuv xav, thiab zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, thiab nrhiav Vajtswv txoj kev xav. Thiab yog li Kuv thiaj tau los thov rau ntawm Vajtswv xub ntiag tias: “Au Vajtswv! Ob peb hnub dhau los no Kuv tau muaj mob, txhawj tas li tias Kuv yuav tuag. Kuv tau tso kuv txoj kev ntseeg Koj tseg lawm, thiab haj tseem tau yws Koj tias cas tsis foom koob hmoov rau kuv. Los sis kuv twb tsis tau nrhiav Koj txoj kev xav thiab Kuv yuav luag poob mus rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev txawj ntxias. Kuv ruam qauj tiag tiag li! Au Vajtswv! Ua Koj tsaug rau txoj kev npaj ob tug muam los saib kuv thiab muab lus sib qhia rau kuv kom Kuv thiaj to taub txog Koj txoj kev xav. Au Vajtswv! Koj yog tus Vajtswv uas tuav lub hwj chim kav txhua tsav txhua yam, thiab hnub no Kuv xav tso kuv tus kheej tag nrho rau hauv Koj ob txhais tes. Txawm tias kuv tus mob nkeeg yuav kho tau los sis kho tsis tau los xij, Kuv yeej yuav zwm rau Koj tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj.” Tom qab thov vajtswv tag, Kuv lub siab cia li tsis ntxaug thiab tsis ntshai mus ntxiv lawm, thiab kuv lub siab cia li kaj lug tuaj lawm. Thaum lub sij hawm ntawd, Vajtswv cov lus uas hais tias, “Vajtswv Tus Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tag nrho cov kws kho mob loj uas muaj hwj chim! Mus nyob rau hauv kev mob nkeeg ces yog mus kom muaj mob, tiam sis mus nyob rau hauv tusntsujplig yog mus kom zoo. Yog thaum twg koj tseem ua taus pa, Vajtswv yuav tsis cia koj tuag.” keev tshwm sim rau hauv kuv txoj kev xav, thiab lawv tau muab txoj kev ntseeg thiab kev ua siab tawv rau kuv. Ib qho me me zuj zus, ua rau Kuv tsis hnov nyuaj siab txog kuv txoj kev mob nkeeg mus ntxiv lawm, thiab Kuv nyeem Vajtswv cov lus thiab hu nkauj qhuas vajtswv txhua hnub. Thaum Kuv muaj sij hawm, Kuv yeej mus koom kev sib ntsib nrog cov kwv tij thiab cov muam thiab sib qhia txog Vajtswv cov lus, thiab ntxiv rau qhov no Kuv tau ua kuv qhov zoo tshaj plaws los ua kuv tes hauj lwm. Yam tsis paub txog li, qhov tsis xis nyob hauv lub cev cia li maj mam ploj mus zuj zus lawm, Kuv pom meej tias kuv lub siab txias ntaug zuj zus thiab ua rau kuv lub siab zoo dua qub lawm.

Ob lub hlis dhau mus, Kuv rov qab mus tshuaj ntsuas dua rau tim tsev kho mob, thiab tus kws kho mob hais rau kuv tias tsis txaus ntseeg li, “Koj tus mob zoo zuj zus lawm thiab koj coj tau tus yam ntxwv zoo heev. Dhau ntawd, koj kuj tsis muaj tus kab mob sib kis mus ntxiv lawm. Thov rov qab tuaj tshuaj ntsuas ib zaug ntxiv, yog tsis muaj teeb meem lawm, ces yuav tsis nug tias vim li cas ho tsis muab daim ntawv nqi tshuaj ntsuas mob nkeeg rau koj.” Thaum tau hnov qhov xov xwm no lawm, ua rau Kuv zoo siab kawg nkaus, thiab ua rau kuv quaj ib zaug, vim Kuv paub tag nrho tej no tias yog Vajtswv txoj kev cawm dim uas zoo kawg nkaus. Thaum lub sij hawm ntawd, Kuv thiaj hnov txog tus txiaj ntsig tiag tiag ntawm lub hwj chim thiab Vajtswv cov lus uas muaj hwj chim, thiab qhov Kuv yuav tsum tau ua ces yog qhov ua Vajtswv tsaug rau hauv kuv lub siab—Vajtswv yeej yog tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus tiag thiab tuav lub hwj chim kav txhua tsav txhua yam! Yog li kuv txoj kev ntseeg Vajtswv thiaj loj hlob.

Kiag thaumm Kuv muab kuv tus ntsuj plig fij ncaj ncees, Kuv nyeem Vajtswv cov lus no tias: “Qee tus tib neeg muaj zog sai heev thaum lawv pom tias txoj kev ntseeg Vajtswv yuav ua rau lawv tau txais koob hmoov, tiam sis tom qab lawv pom tias lawv yuav tsum raug kev tsim kho kom zoo ces lawv cia li tsis muaj zog li lawm. Qhov ntawd puas yog kev ntseeg Vajtswv? … Tab txawm hais tias cov tib neeg uas muaj kev lig kev cai ntseeg muaj kev ntseeg rau Vajtswv los, lawv tsis nrhiav qhov hloov pauv lawv cov yam ntxwv thiab tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv, tiam sis tsuas yog nrhiav yam uas muaj txiaj ntsig rau lawv cev nqaij daim tawv xwb. Muaj ntau leej nyob hauv nej muaj cov kev ntseeg uas zwm rau kev lig kev cai ntseeg qhov no tsis yog txoj kev ntseeg tseeb rau Vajtswv(“Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo”). Qhov Vajtswv cov lus tham txog yogqhov zoo raws nraim li kuv tus yam ntxwv, thiab tom qab Kuv tau nyeem cov lus ntawd tag lawm ua rau kuv tu siab heev. Rov qab xav txog txoj kev muaj mob yav dhau los thiab txoj kev puas tsuaj tshwm sim rau kuv, thiab thaum kuv lub neej txoj sia ua mus tau zoo lawm, Kuv tau ntseeg Vajtswv kawg siab kawg ntsws thiabmuaj txoj kev ntseeg Vajtswv puv npo, yam tsis muaj qhov ua xyem xyav hlo li. Kuv tau txiav tximsiab los raws Vajtswv, mloog Vajtswv lus thiab yuav ua kom tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav mus kom tag kuv txoj sia. Tab sis thaum kev mob nkeeg tau tshwm sim rau kuv, kuv txoj kev ntseeg Vajtswv ci li ploj tag nrho rau tam sim ntawd lawm, thiab ua rau kuv coj tus yam ntxwv tsis zoo thiab tsis muaj zog, yog li thiaj ua rau Kuv to taub yuam kev tag nrho thiab yws rau Vajtswv. Tsuas yog tam sim no xwb Kuv mam to taub tias nws muaj qhov sib txawv ntau heev rau thaum lub sij hawm ua ntej thiab tom qab Kuv muaj mob vim hais tias kuv tej kev xav ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv yog tsis yog lawm. Kuv tsuas xav kom Vajtswv qhuas thiab foom koob hmoov rau kuv xwb, thiab tau ntseeg tias vim kuv txoj kev ntseeg Nws lawm, ces Nws yuav tsum saib xyuas kuv thiab tiv thaiv kuv, ua kom kuv noj qab nyob zoo thiab ua txhua yam kom tsis dawm tes dawm taw rau kuv. Nws yog txoj kev xav ruam tshaj plaws rau Kuv txoj kev tau ntseeg Vajtswv uas tseem ua rau kuv tau yws thiab to taub yuam kev Vajtswv thaum kev mob nkeeg tau tshwm sim rau kuv, los txog rau qhov uas Kuv tseem xav ntxeev siab rau Vajtswv thiab. Qhovmuaj kev ntseeg puv npo tus yeeb yam cav ncauj zoo li no, Vajtswv pom kuv zoo ib yam li ib tug neeg tsis ntseeg, yog li Vajtswv tseem tsis ntxub kuv thiab los? Kuv rov xav dua txog Yauj tus uas, nyob rau ntawm nws txoj kev sim siab, tseem muaj peev xwm hais tau tias: “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas” (Yauj 1:21). Yauj tsis tau cav ncauj nrog Vajtswv nyob hauv nws txoj kev ntseeg. Txawm tias Vajtswv tau muab tej yam rau los sis tau muab tej yam tshem mus lawm los xij, Yauj tseem qhuas Vajtswv, pe hawm Vajtswv, ua tim nkawv rau Vajtswv thiab ua kom Ntxwgnyoog txhaj muag tas li. Tab sis hauv qhov kev sib piv, Kuv tau pom los ntawm kuv tej kev nthuav tawm thiab tus cwj pwm thaum kev mob nkeeg tau tshwm sim rau kuv, kuv txoj kev ntseeg Vajtswv ntawd tsuas yog xav tau lus zoo thiab koob hmoov, kev dawb huv thiab kev yooj yim xwb; Kuv tau thov ncuav ci los noj kom kuv tsau npo, thiab kuv cia li dhau los ua ib tug neeg siab nqaim uas ntsia tsis pom dab tsis li tsuas yog pom kuv tus kheej tej txiaj ntsig nkaus xwb—Kuv tau ua rau Vajtswv tu siab tiag tiag! Thaum xav txog qhov no, kuv mas txhaj muag kawg, yog li Kuv thiaj tau txhos caug thiab thov Vajtswv tias: “Au Vajtswv! Kuv thov ua tsaug rau Koj txoj kev qhuab qhia uas ua rau kuv paub tias kuv tej kev xav rau ntawm txoj kev ntseeg tsis yog lawm, kev ua ib tug tib neeg raug tsim los Kuv yuav tsum zwm rau Koj tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj, thiab Kuv tsis tsim nyog thov dab tsi ntawm Koj hlo li. Qhov tsawg kawg Kuv yuav tsum muaj qhov kev xav no. Txij hnub no mus, Kuv yuav tso kuv tus kheej rau hauv Koj ob txhais tes, thiab txawm tias kuv tus yam ntxwv yuav txhim kho zoo tuaj, txawm tias Kuv tseem muaj txoj sia los sis tuag lawm los xij, Kuv tsuas zwm rau Koj txoj kev coj kev qhia thiab txoj kev npaj nkaus xwb.”

Tom qab ntawd, Kuv yeej tsis xav txog qhov yuav muaj kev mob nkeeg mus ntxiv lawm thiab Kuv tau tso qhov teeb meem mus. Dua ntawd, raws li qhov Kuv tau paub tau pom ntau yam ces cia tus yeeb yam nws ua mus raws li qhov ib txwm ua, thiab Kuv tau siv kuv txoj kev xav los nyeem Vajtswv cov lus, mus koom tej rooj sib ntsib thiab ua kuv tes hauj lwm. Txhua hnub, Kuv hnov zoo zuj zus, thiab kuv tus ntsujplig raug tsa siab thaum lub sij hawm dhau mus tom ntej, ntau thiab ntau ces cia li ua rau Kuv hnov qab tias Kuv muaj mob lawm. Thaum tej phooj tej ywg thiab tej txeeb ze tau pom kuv, lawv tau hais rau kuv tias Kuv tsis zoo li tus tus neeg muaj mob li. Tom qab ntawd tsis ntev, Kuv tau rov qab mus tshuaj ntsuas dua ntxiv rau tim tsev kho mob, tab sis ua ntej Kuv sawv kev hauv tsev mus, Kuv tau thov Vajtswv tias txawm qhov tshuaj ntsuas tau los yuav zoo li cas los xij, Kuv yeej tseem txaus siab mloog Nws lus, thiab yuav tsis yws Nws hlo li. Thaum Kuv tau txais qhov tshuaj ntsuas tau los ntawm tus kws kho mob, ua rau Kuv xav tsis thoob txog qhov uas tshuaj ntsuas tau los ntawd. Hauv kem hais txog feem tiv thaiv kab mob raug sau ua tus cim “+” tag nrho, qhov ntawd txhais tau tias kuv lub cev yeej tau tsim muaj feem tiv thaiv kab mob rau hauv lub cev lawm. Tsis yog tsuas kho tau tiav hlo kuv tus kab mob siab vais lav B nkaus xwb, tiam sis tseem ua rau Kuv yuav tsis txhawj txog kev sib kis tus kab mob los ntawm lwm tus neeg mus ntxiv lawm. Qhov tshuaj ntsuas tau los uas xav tsis txog tias yuav zoo li no ua rau kuv quaj zoo siab, kov yeej kiag kuv tej kev xav lawm. Vajtswv yog tus uas muaj lub hwj chim loj kawg nkaus tiag tiag thiab zoo kawg nkaws! Kuv tsuas ua raws li Vajtswv cov lus nkaus xwb, tso kuv tus kheej rau Vajtswv ob txhais tes thiab txaus siab zwm rau Nws tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj, thiab kuv qhov mob nkeeg yeej raug kho zoo lawm; Kuv hnov tau tias Vajtswv muab kev hlub rau kuv tiag tiag!

Los ntawm kuv txoj kev paub ntawm kev muaj tus mob nkeeg no, Kuv tau kawm ntau yam lus qhia thiab tig kuv tej kev xav tsis yog ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv rov qab los. Tam sim no Kuv paub tias yus yuav tsum tsis txhob cav ncauj nrog Vajtswv rau hau yus txoj kev ntseeg, thiab yus yuav tsum tsis txhob yws Vajtswv txawm tias Nws yuav muab rau los sis tshem tawm mus los xij, tab sis yus yuav tsum mloog Vajtswv lus—yus yuav tsum muaj txoj kev xav no. Thaum tib lub sij hawm no, Kuv mam paub tias Vajtswv tsis yog ib tug Vajtswv uas hlub tshua thiab muaj kev hlub nkaus xwb, tab sis tshaj qhov ntawd Nws yog ib tug Vajtswv uas ncaj ncees thiab dawb huv. Thaum kuv puv npo txoj kev yws rau Vajtswv, Vajtswv tau zais npog Nws Tus Kheej rau ntawm kuv, tab sis thaum Kuv tig rov qab los cuag Nws lawm, Nws ua lub ntsej muag luag ntxhis rau kuv; Vajtswv yeej muaj kev hlub tiag tiag! Tam sim no kuv pom zoo ua qhov no: Txij no mus tom ntej, txawm tias Kuv yuav ntsib teeb meem dab tsi los xij, hauv txhua tsav txhua yam uas Kuv xav tau yog nrhiav qhov tseeb, to taub Vajtswv txoj kev xav, zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj, thiab puv npo kuv tes hauj lwm kom tau zoo txhawm rau qhov pauj Vajtswv txoj kev hlub rov qab!

Ua Vajtswv tsaug rau txoj kev cawm kuv! Thov kom Vajtswv muaj yeej koob!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply