Vajtswv Cov Lus Tau Tsa Kuv Tus Ntsuj Plig Sawv Los

February 4, 2022

Sau los ntawm Navnav, Teb Chaws Mekas

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nyob rau hauv Vajtswv theem tam sim no ntawm txoj hauj lwm uas nyob rau hauv tej no, tiam kawg, Nws tsis yog tsuas muab txoj kev tshav ntuj thiab koob hmoov rau tib neeg zoo li Nws tau ua dhau los lawm, thiab Nws yuav tsis yaum tib neeg mus rau yav tom ntej lawm. Nyob rau theem no ntawm txoj hauj lwm, tib neeg pom dab tsi los ntawm txhua yam hauj lwm uas Vajtswv tau ua uas nws tau ua ntsib dhau los? Tib neeg tau pom Vajtswv txoj kev hlub thiab Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas. Nyob rau lub sij hawm no, Vajtswv npaj, txhawb nqa, qhia kom paub thiab taw qhia tib neeg, kom tib neeg thiaj li pib los paub Nws txoj kev xav, los paub cov lus uas Nws hais thiab qhov tseeb uas Nws muab rau tib neeg. … Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ua rau tib neeg maj mam los paub txog tib neeg txoj kev coj tsis ncaj thiab lub ntsiab ceeb phem. Qhov uas Vajtswv muab, Nws txoj kev qhuab qhia tib neeg thiab Nws txoj kev coj tag nrho ua rau tib neeg paub ntau dua thiab ntau lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov tseeb, thiab kom paub ntxiv ntau zuj zus txog yam uas tib neeg xav tau, lawv yuav tsum taug txoj kev twg, lawv nyob txhawm rau dab tsi, qhov muaj nuj nqis thiab lub ntsiab ntawm lawv lub neej, thiab seb yuav taug txoj kev mus tom ntej mus li cas. … Thaum tib neeg lub siab xeev rov los, tib neeg tsis xav ua lub neej nrog ib tug moj yam phem, coj tsis ncaj ntxiv lawm, tab sis xav kom ua raws qhov tseeb txhawm rau qhov los ua tau rau Vajtswv txaus siab. Thaum tib neeg lub siab tau tsim rov los lawm, ces tib neeg muaj peev xwm dua tau lawv tawm ntawm Ntxwgnyoog mus. Nws yuav tsis raug mob los ntawm Ntxwgnyoog ntxiv lawm, tsis raug tswj thiab dag los ntawm nws ntxiv lawm. Dua ntawd, tib neeg muaj peev xwm koom tes nrog rau hauv Vajtswv txoj hauj lwm thiab Nws cov lus los ua kom tau zoo raws li Vajtswv lub siab, yog li thiaj paub ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Qhov no yog lub hom phiaj qub ntawm Vajtswv txoj hauj lwm(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI). Kuv muaj qee qhov kev ntsib kev pom ntawm nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus.

Thaum lub Rau Hli Ntuj Xyoo 2016, kuv tau raug xaiv los ua tes dej num ntawm pawg neeg nyeem ntawv Askiv, thiab ua rau kuvzoo siab heev, vim tias thaum kawg kuv tau muab kuv tej kev txawj fab lus Askiv los siv rau txoj hauj lwm lawm. Kuv yuav tau qhia tag nrho kuv tej kev txawj! Kuv tos tsis taus kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam rov qab los tsev, thiab qhia lawv paub txog qhov xov xwm zoo no. Kuv haj tseem xav txog tus duab xam khib rau ntawm lawv lub ntsej muag thaum lawv tau paub txog tej ntawd.

Tom qab kuv tau pib ua tes dej num lawm, kuv pom tias lwm tus kwv tij thiab nkauj muam nyeem lus Askiv tau npliag heev thiab muaj lub suab zoo tshaj. Lawv nyiam sib tham lus Askiv, thiab txawm tias thaum muaj kev sib sau ua ke thiab thaum ua tej dej num tiav hlo lawm los xij, lawv yuav sib tham txhua yam ua lus Askiv xwb. Kuv tsis txawj lus Askiv zoo npaum li lawv. Kuv khib thiab nyuaj siab huv si, tab sis kuv hais rau kuv tus kheej tias: Tsuav yog kuv mob siab kawm xwb, muaj ib hnub kuv yeej yuav txawj ib yam los sis txawj dua lawv! Yog li kuv pib sawv kom ntxov tshaj thiab nyob kom lig tshaj rau kev kawm lus Askiv ntxiv thiab cim kom tau cov lo lus. Kuv pheej xav ntsoov tas li txog qhov kuv yuav txhim kho kuv qhov kev ua hauj lwm kom tau zoo li cas. Thaum twg los xij uas kuv hnov ib tug neeg twg qhia lawv txoj kev ntsib kev pom txoj hauj lwm, kuv yuav thau kuv tus cwj mem los thiab pib sau cia. Tab sis tsis ntev xwb sij hawm twb dhau lawm ntau lub hlis lawm, thiab kuv tseem muaj kev nce qib qeeb tshaj plaws thiab ua tau hauj lwm phem tshaj plaws hauv pab pawg. Thaum paub tias kuv ua tsis tau kuv tej dej num tiav, thiab tias feem ntau kuv yuav tsum tau txais cov lus qhia thiab kev pab los ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas hluas dua kuv, ntxiv rau qhov tseeb tias tus thawj coj hauv pab pawg nquag muab hauj lwm yooj yim rau kuv ua, txoj hauj lwm uas niaj hnub ua rau thaum lub sij hawm ntawd, ua rau kuv hnov zoo li kuv tsis tseem ceeb rau ntawm pab pawb li lawm. Kuv nyuaj siab thiab chim siab heev. Tom qab ntawd, muaj ib tus viv ncaus tshiab los ua hauj lwm rau peb pab neeg. Nws tsis paub zoo peb pab pawg tej dej num, yog li kuv raug thov kom pab nws. Kuv zoo siab hlo twj ywm tias kuv tsis yog tus uas muaj kev txawj tsawg tshaj plaws rau hauv peb pab pawg lawm. Tab sis ua rau kuv ceeb tus tus viv ncaus no muaj peev xwm thiab kawm tau sai heev, yog li ntawd nws txawj lus Askiv tau sai heev. Hauv ob los sis peb lub hlis xwb, nws twb ua tau hauj lwm tau zoo dua kuv lawm. Qhov no ua rau kuv ceeb tias: “Yog zoo li no mus, tsis ntev xwb kuv yuav rov yog tus tswv cuab tsis muaj peev xwm tshaj plaws ntawm peb pab pawg dua lawm pob. Qhov ntawd yeej to taub tau tias kuv ua hauj lwm tsis tau zoo npaum li lwm tus tswv cuab uas tau ua hauj lwm ntev dua kuv. Tam sim no muaj tus neeg ua hauj lwm tshiab no tuaj lawm thiab kuv raug thov kom pab nws, tab sis tsis ntev xwb nws twb ua tau zoo dua kuv lawm. Qhov ntawd mas txaj muag heev!” Kuv tau ua neej ib hnub dhau ib hnub sib tw rau lub meej momthiab lub koob lub npe ces thiaj li ua rau kuv hnov tsis kaj siab li. Kuv nyob dhau txhua hnub hauv kuv txoj kev txom nyem tshaj plaws. Kuv pib nco txog sij hawm yav tag los uas kuv ua tej hauj lwm tau tiav hlo thaum nyob hauv kuv lub zos yug kuv. Kuv tau ua ib tug coj ntawm qhov kev sib tham thiab kev npaj ua. Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam puav leej tau pom zoo raws li tej kuv xam pom thiab cov thawj coj hauv pawg ntseeg tau qhuas kuv heev. Kuv tau yog ib tus neeg tseem ceeb, tab sis tam sim no kuv tau poob qis heev li. Kuv yim xav txog qhov ntawd ntau npaum li cas, yim ua rau kuv hnov tu sia thiab hnov tsis yog ntau ntau npaum li ntawd. Muaj ib zaug, kuv khiav mus nkaum hauv chav da dej thiab quaj ib leeg. Hmo ntawd, kuv pw tig mus tig los saum txaj thiab tsis tsaug zog li. Kuv xav tsis tseg tias, “Kuv tau yog tus neeg tsis zoo tshaj plaws ntawm kuv pab pawg txij hnub ib los lawm. Lwm tus kwv tij thiab nkauj muam yuav tsum xav li cas rau kuv? Kuv tsis xav nyob rau ntawm no.” Tab sis tom qab ntawd kuv tau xav txog qhov uas kuv tau cog lus rau Vajtswv, yuav muab kuv tus kheej fij rau Nws los pauj Nws txoj kev hlub raws li qhov kuv tseem muaj sia nyob. Yog tias kuv tso kuv tej dej num tseg tiag, kuv yuav tsis rov qab ua raws li qhov kuv tau cog lus tseg lod? Tsis yog kuv coj tsis ncaj thiab ntxeev siab rau Vajtswv ma? Kuv hnov ntxhov siab heev, thiab kuv tau thov Vajtswv, kuv hais tias: “Hawm txog Vajtswv, kuv tsis paub meej tias yuav mus dhau qhov xwm txheej no tau li cas los sis yuav kawm tau dab tsi los ntawm qhov xwm txheej ntawd. Thov coj kev thiab qhia kuv.”

Tom qab ntawd, kuv tau mus hauv kuv lub xov tooj thiab tau nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus tias: “Nyob hauv nej txoj kev tshawb nrhiav, nej muaj txoj kev xav phem, kev cia siab, thiab lub neej yav pem suab ntau heev. Tes dej num tam sim no yog txhawm rau kev rhuav tshem nej txoj kev ntshaw rau lub meej mom thiab cov kev ntshaw uas xyuam lug. Kev cia siab, lub meej mom, thiab kev xav phem tag nrho puav leej yog sawv cev ntawm tus moj yam phem. Qhov kev muaj qab hau uas tej no muaj nyob hauv tib neeg lub siab twb vim yog Ntxwgnyoog cov taug mas ib txwm noj tib neeg txoj kev xav, thiab tib neeg ib txwm tsis muaj cuab kav nchos tej kev sim siab ntawm Ntxwgnyoog tawm tau. Lawv tab tom ua neej nyob nruab nrab ntawm txoj kev txhaum tiam sis tsis tias ntseeg nws yog kev txhaum, thiab lawv tseem xav tias: ‘Peb ntseeg Vajtswv, yog li Nws yuav tsum muab cov koob hmoov rau peb thiab npaj txhua yam rau peb kom tsim nyog. Peb ntseeg Vajtswv, yog li peb yuav tsum nyob siab dua lwm tus, thiab peb yuav tsum muaj lub meej mom thiab muaj lub neej pem suab ntau dua lwm tus. Vim peb ntseeg Vajtswv, Nws yuav tsum muab koob hmoov rau peb tsis kawg. Tsis yog li ntawd, nws yuav hu tsis tau tias ntseeg Vajtswv.’ Tau ntau xyoo lawm, cov kev xav uas tib neeg tau siv coj los rau lawv txoj kev ciaj sia tau noj lawv lub siab mus txog rau theem tias lawv tau rais mus muaj kev ntxeev siab, tais caus, thiab ntxim ntxub tshaj plaws. Lawv tsuas tsis yog tsis muaj kev rau siab thiab kev ruaj siab xwb, tiam sis lawv tseem tau rais los ua neeg muab hlob, khav theeb, thiab tawv ncauj. Lawv yeej tsis muaj ib qho kev ruaj siab kom hla dhau tus kheej kiag li, thiab ntau tshaj ntawd, lawv yeej tsis muaj ib qho kev kav yuav nchos qhov nruj ntawm lub hwj chim ntawm kev tsaus ntuj tawm kiag li. Tib neeg cov kev xav thiab lub neej mas lwj ntsuav ua rau lawv txoj kev xam pom ntawm kev ntseeg Vajtswv ntxim ntshai heev, thiab txawm tias thaum lawv hais txog lawv txoj kev xam pom ntawm kev ntseeg Vajtswv los nws yeej mloog tsis taus kiag li. Tib neeg txhua tus mas khav theeb, tsis muaj peev xwm, phem tshaj plaws, thiab puas yooj yim heev. Lawv tsis hnov qias txog lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab lawv tsis hnov txoj kev hlub rau qhov kaj thiab qhov tseeb; tiam sis, lawv tseem sib zog heev ntiab lawv tus kheej(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Qauv Piv Txwv?). Vajtswv cov lus piav txog kuv qhov xwm txheej tau zoo heev! Kuv tsis mob npaum li ntawd pos thiab yuav tsis tawm tsam puv npo rau kuv tej dej num thiab xav tso kuv tej dej num tseg thiab ntxeev siab rau Vajtswv vim hais tias kuv tsis tau lub meej mom raws li lub siab ntshaw? Txij li thaum kuv los koom nrog pab pawg, qhov laj thawj uas kuv mob siab ntso kawm lus Askiv los txhim kho kuv qhov kev ua hauj lwm mas kuv tsuas xav ua pov thawj rau kuv tus kheej thiab ua kom tau zoo tshaj pab pawg xwb. Thaum pom tus viv ncaus tuaj tshiab txhim kho tau sai heev, ua rau kuv txhawj tias tsam nws yuav ua tau zoo dua kuv lawm, thiab kuv yuav rov mus ua tus tom twv tshaj plaws hauv pab pawg. Kuv nkim sij hawm tsheej hnub ntxhov siab txog lub meej mom thiab nyob tau txom nyem tshaj plaws. Saib mus rau ntawm Vajtswv cov lus “cov kev xav uas tib neeg tau siv coj los rau lawv txoj kev ciaj sia tau noj lawv lub siab,” kuv nug kuv tus kheej tias: “Vim li cas kuv thiaj li siv zog peem raulub meej mom? Tej kev xav dab tsi uas ua rau kuv puav leej ntsib tej kev nyuaj siab no?” Tsuas yog tom qab xav txog Vajtswv cov lus nkaus xwb kuv thiaj li ras dheev tau tias kuv tau ua neej nyob raws tej qauv phem lawm xws li “Ua kom zoo tshaj lwm tus thiab coj kom tau lub meej mom los rau koj cov poj yawm txwv txoob,” “Tib neeg phoom nce toj; hos dej ntws nqis hav,” thiab “Nyob rau hauv tag nrho lub qab ntuj khwb, Kuv thiaj yog tus hwj chim loj tshaj plaws xwb.” Txij thaum tseem yau los peb raug qhia los ntawm peb cov kws qhia ntawv kom coj zoo, kom tau yog tus zoo tshaj plaws ntawm tus zoo tshaj plaws. Kuv ib txwm hwm thiab khib cov neeg muaj meej mom thiab muaj suab npe tiag tiag, thiab kuv xav kom zoo li lawv. Txawm kuv nyob twg los xij, kuv ib txwm xav kom tib neeg xav siab rau kuv tas li, thiab yog tias lawv puav leej hwm, txhawb nqa thiab qhuas kuv, ces ntshe haj tseem yuav zoo ntxiv tuaj. Kuv xav tias nov yog txoj hau kev ua neej tau zoo siab xyiv fab thiab tsim nyog tshaj. Thaum kuv kov tsis yeej txoj kev hwm thiab kev qhuas los ntawm lwm tus, ces lub neej no mas yuav ntxim phem ua luaj, thiab kuv hnov qaug zog tshaj. Tom qab kuv pib ua kuv tej dej num hauv Vajtswv lub tsev tiav hlo lawm, kuv tseem caum raws txhua yam no thiab. Tab sis thaum kuv pom tias tsis muaj kev txhim kho ntau los sis kov tsis yeej lwm tus txoj kev qhuas thiab kev hwm, ces kuv cia rais los ua neeg xav phem, ntshaus ntsho thiab tsis muaj siab li lawm. Kuv haj tseem xav txog kev tsokuv tej dej num tseg thiab ntxeev siab rau Vajtswv thiab. Kuv cia li xav tag nrho rau ntawm lub meej mom li lawm. Kuv yuav tiv kev txom nyem loj thiab peem tas zog kom muab tau lub meej mom, mus kom txog theem uas tag nrho kuv lub ntiaj teb tig qhov no los txog. Tom qab ntawd kuv ras dheev tias kuv tau peem tas zog tom qab tej yam tsis yog. Kuv ua tsis tiav kuv tej dej num los mus caum raws qhov tseeb thiab pauj Vajtswv txoj kev hlub, kuv tsuas ua li no kom tau kuv tus kheej txoj kev ntshaw rau lub koob lub npe thiab lub meej mom nkaus xwb.

Tej kev nthuav tawm hauv Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv tias kuv txoj kev caum raws mas tsis raug lawm. Tom qab ntawd, kuv tau nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus tias: “Rau ntawm nej txhua tus uas ua nej tes dej num puv npo, txawm tias koj yuav nkag siab qhov tseeb zoo npaum li cas los sis nkag siab ntiav li cas los xij, txoj hau kev ntawm kev xyaum ua uas yooj yim tshaj plaws kom to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb mas yuav tsum xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev hauv txhua yam, thiab tso koj tej kev ntshaw ntawm tej kev twm xeeb, koj tus kheej tej kev xav, tej kev txhawb siab ntsws, lub koob lub npe, thiab lub meej mom tseg. Muab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev tso ua ntej tshaj—qhov no yog qhov tsawg kawg nkaus uas yus yuav tsum tau ua. … Ntxiv rau qhov no, yog koj yuav tsum muaj peev xwm ua kom tau koj lub luag hauj lwm puv npo, ua koj yam uas yuav tau ua thiab tej dej num, tso koj tej kev ntshaw ntawm kev qia dub tseg, tso koj tus kheej tej kev npaj siab thiab tej kev txhawb siab ntsws tseg, muaj kev xav rau Vajtswv txoj kev xav, thiab muab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv thiab Nws lub tsev tso ua ntej. Ces tom qab txoj kev ntsib kev pom qhov no mus ib ntus lawm, koj mam li hnov tias qhov no yog ib txoj hau kev zoo rau kev ua neej nyob. Nws yog kev ua neej nyob ncaj ncees thiab siab dawb paug, yog tsis yog ib tug muaj paus ntsis los sis tsis muaj ib qho zoo li, thiab tsuas yog ua neej nyob thiab ntxim hwm dua li qhov coj lub siab nqaim los sis siab phem. Koj mam li hnov tias qhov no yog yam uas ib tug neeg yuav tsum ua neej nyob thiab coj li cas. Maj mam ib qho zuj zus, txoj kev xav tau nyob hauv koj lub siab ua raws li koj tus kheej tej kev ntshaw thiaj li yuav muaj tsawg zuj zus mus(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Tom qab tau nyeem Vajtswv cov lus, Kuv ras dheev tias qhov raug lwm tus qhuas mas tsis tseem ceeb li. Kev zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj ua, kev txhawb nqa txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, kev xyaum ua qhov tseeb thiab ua tiav hlo yus tej dej num—qhov no thiaj li yog qhov tseem ceeb tshaj, thiab qhov no thiaj li yog txoj hau kev ua neej nyob qhib siab lug thiab ncaj ncees. Tom qab kuv nkag siab txog Vajtswv txoj kev xav lawm, kuv hnov kaj siab tshaj plaws. Kuv tseem yog tus neeg tom twv tshaj plaws hauv peb pab pawg, tab sis kuv tsis xav phem txog qhov ntawd mus ntxiv lawm. Thiab thaum muaj ib yam dab tsi rhuav kuv lub koob lub npe thiab lub meej mom, kuv tsis qaug zog ib yam li yav tag los lawm. Kuv yuav mob siab thov Vajtswv thiab tso kuv tej kev xav tsis zoo tseg, thiab kuv muaj peev xwm nyob ruaj khov thiab ua tiav kuv tej dej num. Tab sis niag Ntxwgnyoog tej kuab lom tau cog tob puag hauv kuv thiab cia li rais los ua kuv tus yeeb yam lawm. Kev nkag siab nkaus xwb yuav tsis txaus muab tej kuab lom ntawd rho tawm los. Kuv tseem yuav tsum tau ntsib tau pom kev txiav txim thiab kev tsim kho kom zoo ntau ntxiv thiaj li tau txais yaug kom dawb huv thiab raug hloov pauv.

Peb pab pawg tus thawj coj tau muab tus viv ncaus Lig thiab Zag los saib xyuas peb txoj hauj lwm vim hais tias nkawv ob leeg muaj tej txuj ci kev ua hauj lwm zoo. Ua rau kuv puav leej khib thiab xam khib huv si. Qhov ntawd zoo li yog lub cim ntawm lub meej mom los cob qhia lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Vim li cas kuv ho tsis zoo li lawv? Txhua yam uas kuv tuaj yeem ua tau yog tej dej num khwv uas tsis tau siv kev txawj ntse. Tom qab ntawd, kuv raug hais kom ua tes dej num ywg dej hauv pawg neeg los pab lwm tus daws lawv tej kev nyuaj. Tab sis kuv puav leej tsis txaus siab rau qhov no thiab haj tseem saib tsis taus tes dej num no thiab. Kuv saib zoo nkaus li tsuas yog cov neeg tsis muaj kev txawj ntse tiag thiaj li raug xaiv los ua ted dej num no xwb. Yog tias peb pab pawg ua tau zoo, txhua tus yuav hais tias txhua yam vim muaj ob tug viv ncaus ntawd ntag. Leej twg thiaj yuav pom tias muaj kuv ua hauj lwm nyob rau puag tom twv, kev sib qhia rau ntawm qhov tseeb los daws tej teeb meem? Vim hais tias kuv muaj lub siab xav tsis yog thiab tsis tuaj yeem tau txais txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig, kuv thiaj li tsis muaj siab xav ua kuv tej dej num kom tiav hlo li lawm thiab muaj tej thaum xav rau kuv tus kheej hais tias: “Vim li cas kuv lub peev xwm thiaj li tsis npaum li lwm tus li? Qhov zoo ntawm kuv yog dab tsi? Thaum twg kuv mam li tau muab tag nrho kuv tej kev txawj ntse los qhia tawm?” Kuv pib maj mam xav tawm tsam thiab ntxhov siab ntau zuj zus tuaj lawm. Tsis ntev, thaum twg los xij tus Viv Ncaus Zag hais kom kkuv kaw qhov rooj los sis qhib qhov rai, ua rau kuv hnov npau taws npluav. Kuv xav hais tias: “Koj yogi b tug ntseeg los tau ntev npaum li cas lawm? Koj tsuas muaj kev txawj ntse tshaj me ntsis xwb na, tsuas li ntawd xwb na. Qhov ntawd puas tsim nyog koj los ua kuv tus thawj cojma?” Thaum kawg, kuv tsis quav ntsej Viv Ncaus Zag thaum nws hais lus nrog kuv. Qee zaum thaum nws nug kuv ib nqe lus nug, kuv tsuas ua txuj tsis hnov nws hais qhov ntawd li. Yog tias kuv teb, los ntshe yuav hais tau tsis zoo. Thaum kuv tau pom tias nws raug nias qees, ua rau kuv xav tsis zoo, tab sis thaum hais txog tej xwm txheej ntawm lub meej mom thiab lub koob lub npe, kuv tseem xav kom kuv tau txais qhov zoo tshaj plaws ntag.

Muaj ib tag kis kuv pom Viv Ncaus Lig thiab Zag tab tom tawm mus ua ib txoj hauj lwm sab nrauv. Nkawv mas zoo nkauj thiab phim lawv cov khaub ncaws kawg li, kuv cia li chim thiab khib nkawv. Kuv xav rau kuv tus kheej hais tias, “Neb puav leej tau txais lub yeeb koob hos kuv ces raug tso tseg rau tom qab ua hauj lwm hnyav yam tsis muaj qab hau rau ntawm no li. Tsis muaj leej twg yuav paub tias kuv siv zog ua hauj lwm npaum li cas.” Thaum ob tus viv ncaus rov qab tuaj rau hmo ntawd, txhua tus neeg hauv peb pab pawg tau maj nroos los txais tos nkawv, thiab qee tus tseem npaj tau hmo tos nkawv thiab. Thaum xub thawj, kuv kuj xav mus txais to nkawv thiab nug tias txhua yam mus zoo li cas rau nkawv txoj hauj lwm, tab sis thaum kuv pom qhov uas txhua tus neeg coj rau nkawv ntawd lawm, ua rau kuv rov khib dua, thiab xav hais tias: “Neb ob leeg ntawm ko puav leej tau lub yeej koob dua ntxiv lawm thiab tam sim no zoo li kuv haj tseem tsis muaj nqis li lawm.” Muaj qhov kev xav ntawd, kuv thiaj li rov qab mus rau tim kuv chav lawm. Kuv tsis tuaj yeem tswj tau kuv tus kheej kom siab nqhig thiab yog li kuv tau thov Vajtswv. Kuv hais tias: “Hawm txog Vajtswv, kuv txoj kev ntshaw rau lub meej mom rov ua rau muaj tej kev xav phem no ntxiv lawm thiab. Kuv xav tso kuv txoj kev ntshaw lub koob lub npe thiab lub meej mom tseg tab sis kuv tso tsis tau. Thov qhia kuv seb yuav ua li cas kom kuv tus kheej dim plaws ntawm tej sawv hlau khi ntawm lub koob lub npe thiab lub meej mom.”

Hnub tom qab ntawd, ib tug ntawm cov viv ncaus tau pom kuv muaj tus yam ntxwv tsis zoo thiab tau nyeem nqe lus nram qab no rau kuv tias: “Kiag thaum ib yam dab tsi hais txog qib dej num, lub ntsej muag, los sis lub suab npe, txhua tus lub siab dhia pig poog ua ntej lawm, thiab nej txhua tus xav kom yog tus nyob siab, nrov npe, thiab raug lees paub. Txhua tus tsis txaus siab hlo rau qhov tau los, ib txwm xav sib cav tas li—txawm tias kev sib cav yog kev txaj muag thiab tsis tso cai muaj nyob rauv Vajtswv lub tsev los xij. Txawm li cas los xij, yog tsis muaj kev sib cav, koj yeej tseem tsis txaus siab. Thaum koj pom ib tug nyob siab tshaj, koj hnov khib, ntxub, thiab tias nws tsis ncaj ncees. ‘Vim l i cas kuv thiaj li ho nyob siab tsis tau? Vim li cas ho ua rau tus neeg ntawd nyob siab tas li, thiab nws yeej tsis txog kuv zeeg li?’ Ces koj hnov muaj qee qhov tsis txaus siab. Koj sim cheem nws, tab sis koj tsis tuaj yeem ua tau. Koj thov Vajtswv thiab hnov zoo me ntsis mus ib ntus, tab sis dhau ntawd tsis ntev xwb koj rov ntsib tej hom xwm txheej ntawd dua ntxiv lawm, koj tsis tuaj yeem kov yeej nws li. Qhov no tsis qhia pom ib tug yeeb yam uas tsis paub tab txaus los? Tsis yog ib tug neeg poob mus rau hauv tej yam ntxwv ntawm ib rooj ntxiab zoo li no los? Tej no yog tej kauj hlau ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam lwj liam uas khi tib neeg(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus qhia rau kuv pom tias kuv tsis tau hloov pauv qhov uas kuv caum raws ntawd kiag li. Kuv tseem nrhiav lub suab npe, lub meej mom thiab ua kom siab dua lwm tus. Qhov muaj txhua yam no, kuv ib txwm xav zoo tshaj thiab raug pom, thiab los ua tej dej num tseem ceeb los sis yuav tau siv txuj ci ua. Kuv xav tias qhov no yog tib txoj hau kev uas kuv yuav tau txais kev hwm thiab saib rau nqis los ntawm lwm tus xwb, thiab tau txais kev pom zoo thiab thaum kawg thiaj li tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv. Kuv saib qis rau txhua txoj hauj lwm uas kuv xav tias tsis tseem ceeb thiab haj tseem saib tsis taus kuv tes dej num ywg dej li. Thaum pom ob tus viv ncaus tau txais tej dej num tseem ceeb hos kuv ces tsuas tau ua tej hauj lwm me me uas yeej tsis muaj leej twg pom li, kuv hnov khib thiab chim siab, thiab tseem yws, liam Vajtswv qhov tsis muab lub peev xwm zoo dua los sis tej txuj cizoo dua rau kuv. Kuv yuav tsis muaj qab hau ua luaj li! Vim hais tias kuv txoj kev ntshaw rau lub meej mom tsis tau raws siab xav, kuv tsis tau siv zog ua kuv tes dej num, thiab haj tseem ua twm kuv cov viv ncaus txhawm rau ua kom kuv siab nqhig. Yeej tsis poob siab li tias qhov no yog ib qho kev nias qees thiab ua puas rau kuv cov viv ncaus lawm ntag. Kuv yim thim xav txog qhov no ntau npaum li cas, kuv yim hnov muaj txim txhaum ntau npaum li ntawd. Kuv paub tau tias kuv xav rau yus tus kheej nkaus xwb thiab tsis muaj qhov zoo thooj li kev ua neegli.

Tom qab ntawd, kuv tau los nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus tias: “Tib neeg ib txwm xav kom muaj suab npe los sis yog neeg nrov koob nrov npe; lawv xav tau txais lub koob npe zoo thiab lub meej mom zoo tshaj, thiab coj kev hwm los rau lawv tej poj koob yawm txwv. Tej no puas yog tej yam zoo? Tej no tsis muaj ib qho haum raws tej yam zoo kiag li; tshaj qhov ntawd, lawv tawm tsam rau txoj cai lij choj ntawm Vajtswv txoj kev muaj kev tswj fwm kav tib neeg ntiaj teb txoj hmoo. Vim li cas Kuv thiaj li hais li ntawd? Hom neeg uas Vajtswv xav tau yog hom twg? Nws puas xav tau ib tug neeg muaj meej mom tshaj, ib tug nrov koob nrov npe, ib tug neeg zoo, los sis ib tug neeg tseem ceeb tshaj hauv lub ntiaj teb? (Tsis xav tau.) Yog li ntawd ces, hom neeg uas Vajtswv xav tau yog hom neeg dab tsi? Nws xav tau ib tug neeg uas sawv tau khov kho rau hauv av uas nrhiav los ua Vajtswv ib tug raug tsim tawm los uas tsim nyog, tus uas tuaj yeem ua kom tes dej num ntawm ib tug raug tsim tawm los muaj tiav, thiab tus uas tuaj yeem saib xyuas ib tug tib neeg lub chaw tau(“Tej Moj Yam Lwj Liam Tsuas Tuaj Yeem Raug Daws Tau los ntawm Kev Nrhiav Qhov Tseeb thiab Vam Khom rau ntawm Vajtswv Nkaus Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Thaum thim xav rau ntawm Vajtswv cov lus, kuv ras dheev tias Vajtswv tsis xav tau cov neeg nyob theem siab los sis cov neeg uas muaj peev xwm ua rau ntiaj teb tawg, tiam sis xav tau cov tib neeg uas muaj peev xwm ua lawv tes dej num kom tiav raws li ib tug raug tsim tawm los ntawm Vajtswv. Vajtswv tsis cheem tsum kom kuv muaj peev xwm zoo tshaj los sis muaj tej kev txawj tshaj, Nws tsuas hais kom kuv kav tsij tuav kuv qhov chaw hauj lwm mus thiab ua kuv qhov zoo tshaj plaws kom tiav kuv tej dej num xwb. Thiab qhov no yog qee yam uas kuv tuaj yeem ua tau. Vajtswv muab peev xwm thiab kev txawj sib txawv rau tib neeg. Tsuav yog peb ua peb tej peev xwm kom zoo tshaj plaws, ib leeg pab ib leeg thiab ua hauj lwm ua ke, ces peb yuav ua tiav hlo peb tej dej num thiab ua rau Vajtswv txaus siab.

Kuv kuj tau nyeem Vajtswv cov lus no tias: “Kuv txiav txim siab rau txoj hau kev kawg ntawm ib tug neeg twg mas tsis yog txiav txim raws li lub hnub nyoog, leej twg ua ntej leej twg ua qab, txom nyem npaum li cas, thiab qhov tsawg tshaj mas, seb lawv ua kom lawv txaus hlub npaum li cas, tab sis tsuas txiav txim raws li qhov uas seb lawv puas muaj qhov tseeb xwb. Tsis muaj lwm qhov kev xaiv li tab sis tsuas yog tib qho no nkaus xwb. Nej yuav tsum paub tias cov uas tsis ua raws li Vajtswv txoj kev xav ces kuj yuav raug rau txim tib si thiab. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg). Vajtswv yog tus Vajtswv ncaj ncees; Vajtswv yuav qhuas leej twg, thiab muab kev xaus thiab lub hom phiaj rau leej uas Nws teem rau txhua tus neeg ntawd mas tsis yog saib raws lawv muaj koob nrov npe los sis muaj meej mom, muaj pes tsawg tus neeg txhawb nqa thiab pom zoo ntawm tej ntawd los sis qhov uas lawv yuav tsum muab tau los. Feem ntau, puav leej nyob ntawm seb lawv puas xyaum ua qhov tseeb, zwm rau Vajtswv, thiab ua tiav lawv tej dej num raws li yog ib tug raug tsim tawm los ntawm Vajtswv. Piv txwv li cov thawj coj txiv plig, cov kws sau ntawv thiab cov Falixais. Lawv muaj meej mom thiab muaj kev haub ntxias, ntau tus neeg tau pe hawm thiab tau raws lawv qab, tab sis thaum tus Tswv Yexus tau los ua Nws txoj hauj lwm lawm, lawv tsis nrhiav qhov tseeb los sis tsis lees txais Vajtswv txoj hauj lwm li. Lawv haj tseem rau txim nyaum thiab tau tawm tsam tus Tswv Yexus los mus tiv thaiv lawv tus kheej lub meej mom thiab lawv tej nyiaj txiag, thaum kawg tau muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab tiv kev txom nyem rau Vajtswv tej kev foom phem thiab kev rau txim. Kuv kuj tseem xav txog Nauas—nws txua lub nkoj raws li Vajtswv tau qhia. Thaum sij hawm ntawd, txhua tus xav tias nws vwm, tab sis vim hais tias nws mloog Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv hais, nws tau txais Vajtswv tej lus qhuas thiab tau ciaj sia thaum dej nyab. Tom qab ntawd muaj ib tug poj ntsuam txom nyem hauv Vajluskub. Qhov nyiaj ob npib nyiaj uas nws tau muab fij ntawd mas ntsia zoo li tsis muaj nqis rau lwm tus li, tiam sis Vajtswv tau qhuas nws vim nws tau muab txhua yam uas nws muaj rau Vajtswv lawm. Thaum thim xav txog tej dab neeg no, kuv pom tias Vajtswv yog tus ncaj ncees tiag. Vajtswv saib tus neeg siab dawb siab zoo rau nqis. Tsuas yog mloog Vajtswv txoj lus, zwm rau Vajtswv, xyaum ua raws li Vajtswv cov lus thiab ua kom tiav hlo yus tes dej num raws li ib tug raug tsim tawm los ntawm Vajtswv xwb ces yus thiaj li ua lub neej muaj txiaj ntsig. Txoj kev rau siab ua kom luag lwm tus qhuas tsuas yog coj peb mus ua qhov ua phem, tawm tsam Vajtswv thiab txais Nws qhov kev rau txim xwb. Kuv ras dheev tias Vajtswv tsis tau npaj rau kuv los mus ua kuv tes dej num rau ib puag ncig ntawd vim hais tias Nws xav kom kuv tau txais kev txom nyem los sis poob ntsej poob muag, tab sis vim hais tias Nws muaj ib txoj kev npaj rau kuv lawm. Kuv tsuas qaug quav rau lub meej mom xwb, thiab yog li kuv yuav tsum tau ntsib tau pom kev raug nthuav tawm thiab raug kho kom zoo txhawm rau los paub kuv tus kheej tiag tiag, thiab tshem tej sawv hlau ntawm lub koob lub npe thiab lub meej mom tawm thiab ua lub neej ywj pheej hlo thiab tsis muaj kev txwv txiav rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Nov yog txoj hau kev zoo tshaj plaws rau Vajtswv los hloov thiab ntxuav kom kuv dawb huv, qhov ntawd yog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev cawm dim. Ntawm qhov kev xav no, kuv tau thov Vajtswv tias, “Au Vajtswv, ua Koj tsaug vim txoj npaj ib puag ncig zoo li no los mus cawm tau thiab yaug kuv kom dawb huv. Kuv tsis xav ua neej nyob rau lub koob lub npe thiab lub meej mom mus ntxiv lawm, txawm yuav xaiv tes dej num twg rau kuv los xij, txawm lwm tus yuav saib kuv qis npaum li cas los xij, kuv txaus siab zwm rau thiab ua hauj lwm ua ke nrog kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam kom ua tiav peb tej dej num.”

Tom qab ntawd, kuv pab pawg xav tau ib cov tib neeg tawm mus ua hauj lwm rau pawg ntseeg. Thaum kuv tau hnov txog qhov ntawd, txoj kev ntshaw rov nkag los rau hauv kuv lub siabib zaug dua ntxiv lawm. Kuv xav hais tias tej zaum yog thaum kawg kuv tau lub fib cim los qhia tawm kuv tus kheej. Thaum kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tab tom txiav txim siab seb leej twg yuav mus, kuv cia siab tias kuv yuav raug xaiv, tab sis thaum kawg tau txiav txim siab xa tus viv ncaus Lig thiab Zag mus. Ua rau kuv tag kev cia siab me ntsis. Zoo li kuv yeejtsis muaj kuv zeeg raug lub hnub li. Kuv ras dheev tias kuv rov sib tw dua rau lub suab npe lawm, thiab yog li kuv tau thov Vajtswv thiab tso kuv tej kev xav tsis yog pov tseg. Kuv xav tas li rau lub sij hawm no ua rau kuv tsis tau tsi ntsees rau kuv txoj hauj lwm lawm, tab sis puav leej tau nkim tej sij hawm muaj nqis no thiab lub zog los mus sib tw rau lub meej mom, thiab ua tsis tiav kuv tej dej num hlo li. Kuv tau mob siab ntso rau lub suab npe thiab lub meej mom txhua hnub, thiab qhov ntawd yog kev xav phem tiag tiag. Hnov zoo li kuv raug Ntxwnyoog ntxias dag lawm. Lub meej mom thiab lub koob lub npe tuaj yeem ua rau tib neeg puas tsuaj tiag tiag li. Qhov tseeb, txhua tus kwv tij thiab nkauj muam ntawm peb pab pawg muaj kev txawj thiab peev xwm sib txawv. Vajtswv tau npaj peb los mus ua hauj lwm ua ke vim hais tias Nws xav kom peb txhua tus los muab peb cov peev xwm los siv, los sib cog kawm thiab sib pab ib tug rau ib tug thiab ua hauj lwm ua ke tau zoo kom ua tiav hlo peb tej dej num. Vajtswv tau txiav txim siab kuv lub peev xwm thiab tus yeeb yam los ntev lawm. Lub luag hauj lwm uas kuv ua hauv pab pawg thiab txoj hauj lwm kuv ua kuj raug npaj ua ntej los ntawm Vajtswv lawm. Yog li kuv yuav tsum zoo siab rau lub chaw uas kuv nyob, ua qhov zoo tshaj plaws uas kuv tuaj yeem ua kom tiav hlo kuv tes dej num, thiab ua tus neeg txawj xav uas muaj peev xwm zwm rau Vajtswv. Tom qab ras dheev txog qhov no, ua rau kuv hnov kaj siab ntau heev tuaj. Thaum twg los xij ob tug viv ncaus ntawd tawm mus ua nkawv tes dej num sab nrauv, kuv tsuas thov Vajtswv rau nkawv thiab ua kuv txhua txoj hauj lwm raws li niaj hnub ua kom tiav tau zoo tshaj plaws xwb yog li lwm tus viv ncaus thiaj li tsom ntsoov rau ntawm lawv tus kheej tej dej num. Kuv kuj tseem txhawb kom kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam mus koom tej kev txi rau sab ntsuj plig kom lawv kuj nrhiav sij hawm los to taub qhov tseeb ntawm lub neej txoj sia rau ntawm txoj hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws. Thaum kuv tau pib mob siab ua txhuam yam lawm, ua rau kuv hnov muaj laj thawj thiab muaj kev thaj yeeb lug ntau tuaj. Kuv mloog zoo li kuv txav los ze zog rau Vajtswv thiab kuv tej kev sib raug zoo nrog kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam kuj tseem zoo li qhov qub. Kuv tsis quav ntsej txog qhov tseem ceeb rau ntawm lub koob lub npe thiab lub meej mom mus ntxiv lawm thiab kuv tau qhib siab dav lawm ntau. Kuv lub siab mas puv npo nrog txoj kev ua tsaug rau Vajtswv rau qhov kev hloov me me no. Qhov ntawd yog qhov kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus uas tau tsa kuv lub siab sawv los, ua rau kuv pom qhov kev qhoob lug thiab kev txom nyem ntawm kev nrhiav suabnpe thiab lub meej mom, thiab tau pab ua rau kuv nkag siab tias tsuas yog los ntawm kev ntseeg Vajtswv, kev caum raws qhov tseeb thiab ua tiav hlo yus tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los xwb ces peb thiaj li muaj peev xwm ua tau ib lub neej muaj nuj nqis!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply