Nrhiav Kev Ywj Pheej Los Ntawm Lub Meej Mom

February 4, 2022

Sau los ntawm Toom Eeb, Teb Chaws Fab Kis

Kuv los ua tus thawj coj hauv pawg ntseeg xyoo 2019. Kuv tau ua txhua yam raws li kuv tus kheej xav, tsis muaj kev lav ris rau kuv tes dej num, thiab kuv tsis tau muab cov neeg kom phim txoj hauj lwm mus ua cov hauj lwm, uas txhua yam muaj kev cuam tshuam rau lub neej ntawm pawg ntseeg. Kuv mas tu siab kawg. Kuv thiaj li txiav txim siab daws kho kom ua tau hauj lwm zoo rau hauv pawg ntseeg. Nyob rau thaum ntawd, muaj ob tus thawj coj pab pawg uas yuav tau nrhiav neeg tshiab los ua, tab sis kuv nrhiav tsis tau ib tus neeg uas tsim nyog los hloov nkawv li. Kuv tau txhawj xeeb, thiab xav hais tias, “Yog tias kuv tsis tuaj yeem nrhiav tau ib tus neeg twg phim rau cov hauj lwm no, kuv tus thawj coj yuav hais tias kuv tsis tuaj yeem ua hauj lwm tiag. Yuav ua li cas yog hais tias kuv raug hloov hauj lwm?” Kuv tau mob siab ntso xav thiab tom qab ntawd mam li xav txog tus viv ncaus Zag tias: Nws yog tus muaj peev xwm zoo thiab ua nws tes dej num tau zoo. Nws yuav muaj peev xwm ua tau ib tus thawj coj hauv pab pawg. Thaum xav tau li no, kuv thiaj li hnov dim pa zog. Kuv hnov tau tias kuv hnov zoo li kuv nrhiav tau ib tug neeg los ua txoj hauj lwm ntawd lawm, thiab tias kuv txoj hauj lwm yuav mus tau yooj yim dua tam sim no nrog tus neeg uas phim rau txoj hauj lwm.

Txawm li cas los xij, lub sij hawm ntawd, tus viv ncaus Lis, ib tug thawj coj hauv lwm pawg ntseeg, tau hu xov tooj tuaj rau kuv thiab hais tias nws pawg ntseeg tau muaj cov neeg hloov siab los ntseeg tshiab coob heev uas tsis muaj neeg txaus los ywg dej rau lawv. Nws xav nrog kuv tham txog qhov xav muab tus Viv Ncaus Zag mus ua hauj lwm rau nws pawg ntseeg los saib xyuas kev ywg dej ntawm cov neeg ntseeg tshiab no. Kuv yeej tsis kam rau lub tswv yim no kiag. “Es peb pawg ntseeg ne yuav ua li cas?” Kuv xav. “Peb yuav ua li cas yog tus Viv Ncaus Zag raug txib mus lwm qhov? Yog tias kuv nrhiav tsis tau lwm tus los ua tus thawj coj pab pawg thiab kuv tsis tuaj yeem ua txoj hauj lwm no, thaum kawg kuv yuav raug hloov xwb xwb!” Thaum pom tias kuv tsis hais dab tsi li, tus Viv Ncaus Lis thiaj li hais tias, “Cov neeg hauv koj pawg ntseeg feem coob yog cov ntseeg ntev los lawm thiab ntseeg raws li lawv txoj kev ntseeg. Yog hais tias tus Viv Ncaus Zag raug pauv mus lawm, koj tuaj yeem cob qhia lwm tus tau tas li. Koj txoj hauj lwm yuav tsis raug cuam tshuam dab tsi ntau.” Kuv tsis xav hnov qhov no tiag tiag thiab hnov tawm tsam heev. Kuv xav hais tias, “Koj tab tom ua kom pom tseeb hais tias, kev cob qhia lwm tus yog qhov yooj yim no lod!” Kuv paub tias tus Viv Ncaus Lis pawg ntseeg xav tau kev pab, tab sis kuv raug tswj los ntawm kuv tus moj yam qias vuab tsuab lawm. Txawm nws yuav hais li cas los xij, kuv tsis kam muab tus Viv Ncaus Zag raws li qhov xav tau ntawm tus Viv Ncaus Lis. Kuv tau liam nws, ib yam thiab, xav hais tias nws tab tom xav rau nws tus kheej thiab tsuas yog xav txog ntawm nws pawg ntseeg nkaus xwb. Thaum pom tias kuv tau tawm tsam lub tswv yim li no lawm, tus Viv Ncaus Lis thiaj li tso tseg tsis nias qees ntxiv lawm. Tom qab qhov kev hu xov tooj ua rau kkuv nyob tsis tswm thiab kuv txiav txim siab rau kuv tus kheej tias kuv yuav tsis nyoo, tias kuv yuav tsis muab tus Viv Ncaus Zag rau tsis hais leej twg thov los xij. Hnub tom qab, kuv tus thawj coj tuaj nrog kuv tham txog qhov teeb meem no. Kuv tau tham hais txog qhov tias peb pawg ntseeg tsis muaj neeg txaus li cas thiab txhua yam kev nyuaj uas peb tau ntsib. Kuv tau tham tas tham thiab txog peb tej kev nyuaj kom tus thawj coj tsis muaj peev xwm ris taus. Thaum kawg, nws hais tsis tau ib yam dab tsi, thiab nws tsis tau hais qhov teeb meem no lawm. Kuv zoo siab rau qhov no tias: Kuv muaj peev xwm tuav tau tus Viv Ncaus Zag nrog kuv nyob lawm. Hmo ntawd, kuv tau ntsib nrog ib co saib xyuas tsev teev hawm los mus sib tham txog kev nce qib hauj lwm rau tus Viv Ncaus Zag. Txawm li cas los xij kuv tsis tau hais txog tej kev nyuaj uas tus Viv Ncaus Lis tau ntsib nyob hauv nws pawg ntseeg, los sis qhov uas peb tus thawj coj tau los thov kom muab tus Viv Ncaus Zag mus ua hauj lwm rau lwm qhov. Vim hais tias kuv tsis tau hais qhia lawv txog txhua yam uas tau tshwm sim, lawv puav leej pom zoo rau tus Viv Ncaus Zag ua tus thawj coj pab pawg lawm. Thaum kuv tseem nyuam qhuav zoo siab rau kuv tus kheej xwb, peb tus thawj coj cia li los ntsib nthawv nthav thiab tham nrog kuv thiab kuv tus khub ua hauj lwm. Thaum kawg, tau txiav txim siab tias, raws li qhov yuav tsum tau ntawm txoj hauj lwm, yuav tsum muab tus Viv Ncaus Zag xa mus ua lwm txoj hauj lwm. Thaum pom tias txhua tus pom zoo rau qhov no lawm ua rau kuv tsis tuaj yeem cheem tau, tab sis kuv tsis txaus siab rau qhov no; Kuv hnov zoo li ib tug neeg tau txiav kuv sab tes xis lawm. Ob peb hnub tom qab ntawd, kuv tau ntsib kev ntxhov siab tiag tiag thaum tag nrho tej no tshwm sim rau kuv lub siab. Zoo li kuv tsis xav ua kuv tes dej num ib yam nkaus li lawm. Kuv pw hauv txaj thaum yav hmo ntuj, tig mus tig los, tsis tuaj dab ntub li, muab qhov xwm txheej no xav mus xav los hauv kuv lub siab. Thaum kawg, kuv hais lus thov rau Vajtswv tias: “Hawm txog Vajtswv, kuv tsis xav cia tus Viv Ncaus Zag mus tsis yog xav tiv thaiv kuv tus kheej qib dej num xwb. Kuv tsis tuaj yeem tso nws tau. Hawm txog Vajtswv, thov coj kuv kev thiab coj kuv mus kom dhau qhov xwm txheej no. Thov koj ua kom kuv tuaj yeem tso tau kuv tus kheej tseg thiab los paub kuv tus kheej me ntsis ntxiv.”

Tom qab kuv tau hais cov lus thov li no lawm, kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Tib neeg tsis tshua xyaum ua raws qhov tseeb, tias lawv pheej tig lawv lub nraub qaum rau qhov tseeb, thiab nyob nrog tej moj yam phem qias vuab tsuab uas xam pom yus tus kheej thiab ua phem xwb. Tib neeg nrhiav rau lawv tus kheej lub meej mom, lub koob lub npe, lub hwj chim, thiab tej kev ntshaw, thiab lawv tsis muaj qhov tseeb. Yog li ntawd lawv txoj kev txom nyem thiaj li loj, lawv thiaj li muaj kev txhawj xeeb ntau yam, thiab lawv tej saw hlau khi tes khi taw thiaj li muaj ntau heev(“Kev To Taub Lub Neej Yuav Tsum Pib Nrog Kev Ntsib Kev Pom ntawm Kev Ua Yus Tes Dej Num” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Tib neeg siab phem! Kev ua txuj tsis paub tsis pom thiab kev npaj tswv yim ua phem, kev ua tub sab thiab kev txeeb luag tug, kev huas koob npe thiab nyiaj txig, kev sib tua—thaum twg tej no mam li xaus? Txawm Vajtswv twb tau hais pua txhiab tawm lo lus, los yeej tsis muaj ib tug yuav feeb meej li. Tib neeg tsuas ua kom zoo rau lawv tsev neeg, tej tub thiab tej ntxhais, ua rau lawv tej kev khwv noj khwv haus, tej neeg uas lawv xav tau yav tom ntej, lawv tej hauj lwm, kev khav tus kheej, thiab nyiaj txiag, ua kom tau zaub mov noj, ris tsho hnav, thiab ua rau cev nqaij daim tawv nkaus xwb. Tab sis puas muaj ib tug twg uas tej nws ua ntawd es yuav yog ua rau Vajtswv tiag tiag li? Txawm yog kiag ntawm cov uas yeej ua rau Vajtswv tiag, los yeej tsuas muaj tsawg tus thiaj paub Vajtswv nkaus xwb. Muaj pes tsawg leej uas yuav tsis ua raws li qhov lawv tus kheej lub siab ntshaw? Muaj pes tsawg leej uas yuav tsis caij tsuj los sis cais lwm tus kom tiv thaiv tau lawv tus kheej txoj luag hauj lwm?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Lim Hiam Yeej Yuav Raug Rau Txim Tseeb Tseeb). Vajtswv cov lus tau cob kiag kuv lub siab. Vajtswv tau nthuav tawm txoj kev phem ntawm tib neeg qhov kev qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog, tib neeg txoj kev sib tw rau suab npe thiab kev nplua nuj—qhov no mas yog kiag kuv tus yam ntxwv ntag. Kuv xav txog qhov uas kuv tau nthuav tawm hauv tus Viv Ncaus Zag qhov teeb meem. Txhawm rau tiv thaiv kuv qib dej num ua tus thawj coj, kuv tsis quav ntsej txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev tag nrho li lawm, ntshai tias yog peb poob tus Viv Ncaus Zag mus lawm, ces txoj hauj lwm ntawm peb pawg ntseeg yuav raug cuam tshuam thiab kuv yuav poob kuv qib dej num ua tus thawj coj mus. Vim li no thaum kuv tus thawj coj tuaj thov tus Viv Ncaus Zag, kuv muaj txhua qhov laj thawj uas tsis kam lees. Kuv hu xov tooj mus teem thiab tau ua tus coj npaj tus Viv Ncaus Zag tej dej num. Kuv tas zog siv lub tswv yim txhias tus Viv Ncaus Lis thiab kuv tus thawj coj thiab tau npaj zaisnpog cov saib xyuas tsev teev hawm. Kuv siv tswv yim laug lub sij hawm kom ntev thiab tas zog xav lub tswv yim los tiv thaiv kuv tus kheej lub suab npe, kev nplua nuj thiab lub meej mom. Kuv mas siab nqaim, ntxim ntxub, thiab txawj dag ua luaj! Qhov ntawd ua rau kuv xav txog cov tsiaj nyaum nyob hauv lub nceeg vaj tsiaj. Lawv sib tog thiab sib tua ib tug rau ib tug los mus sib txeeb ciaj ciam chaw thiab sib txeeb khoom noj, ces tus muaj zog tshaj plaws thiaj li yog tus nyob siab tshaj. Tom qab ntawd ces yog kuv: Los ntawm kev sib tw tswj hwm cov tib neeg thiab tas zogtiv thaiv kuv qib dej num, kuv tau dhau los ua ib tug tsiaj nyaum, tsis muaj ib qho zoo thooj li kev ua neeg huv si li lawm. Kuv ras dheev tias kuv tus cwj pwm txaus ntshai ua luaj. Txawm tias zoo li kuv tau ris ib lub nra thiab xav txog txoj hauj lwm ntawm peb pawg ntseeg los xij, qhov uas kuv tau xav tob puag hauv nruab siab tiag tiag mas yog kuv tus kheej qib dej num xwb. Raws li Vajtswv cov lus nthuav tawm tias: “Muaj pes tsawg leej uas yuav tsis ua raws li qhov lawv tus kheej lub siab ntshaw? Muaj pes tsawg leej uas yuav tsis caij tsuj los sis cais lwm tus kom tiv thaiv tau lawv tus kheej txoj luag hauj lwm?” Txij thaum pib txog thaum xaus, kuv pheej tas zog tswj tus Viv Ncaus Zag, tsis xav tso nws mus. Kuv xav hais tias nws yog ib tug tswv cuab ntawm peb pawg ntseeg, thiab tias peb yuav tsum hais txog nws tes dej num. Kuv yuav tsum saib xyuas thiab tsis pub leej twg los cuam tshuam. Kuv pom tias kuv khav theeb ua luaj li. Kuv tau poob kuv txoj kev ua neeg thiab kev txawj xav, kev ua neeg dog dig thiab yooj yim! Lub sij hawm ntawd, kuv tau xav txog thaum kuv tau tshaj tawm txoj moo zoo rau cov neeg ntseeg, cov xib fwb tau pom tias ntau tus tswv cuab ntawm lawv pab pawg tau lees ua Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg thiab tias tsis tuaj yeem tiv thaiv tau lawv qib dej num lawm. Lawv ua txhua yam uas lawv tuaj yeem ua tau los cheem tib neeg txoj kev soj ntsuam xyuas qhov tseeb. Tsis yog lawv tsuas tawm tsam cov neeg uas tshaj tawm txoj moo zoo xwb, tab sis haj tseem tau hais yam tsis paub txaj muag tias cov neeg ntseeg yog lawv tus kheej pawg yaj, thiab yuav tsis muaj leej twg nyiag tau pawg yaj li. Thaum ntawd kuv mam paub tias kuv tus cwj pwm, hauv lub ntsiab tseeb mas tsis txawv cov xib fwb ntawd tej cwj pwm li. Txhawm rau tuav kom tau kuv qib dej num thiab kev khwv noj khwv haus, kuv xav tuav cov kwv tij thiab cov nkauj muam los nyob qab tswj ntawm kuv thiab kuv yuav tsis cia Vajtswv lub tsev rov muab hauj lwm rau lawv ua rau lwm qhov chaw. Kuv tas zog txhav Vajtswv cov yaj thiab sib tw nrog Vajtswv kom kov yeej cov neeg no! Ntawm qhov kev xav li no, kuv pib ntshai. Kuv ntshai tshee hnyo, thiaj mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov Vajtswv tias: “Hawm txog Vajtswv, kuv tau ua tsis yog lawm. Kuv tau tawm tsam koj thiab kuv xav lees txim hloov dua siab tshiab rau Koj.”

Tsis ntev tom qab ntawd, Vajtswv tau rov qab npaj ib qho xwm txheej los sim kuv siab dua. Ib tug thawj coj hauv lwm pawg ntseeg tau xa xov tuaj thov nthawv nthav ib tus neeg uas txawj kho cov ntaub ntawv. Nws tau hnov tias tus Viv Ncaus Tsheej nyob hauv peb pawg ntseeg mas ua txoj hauj lwm ntawd tau zoo thiab muaj kev lav ris rau nws lub luag hauj lwm, yog li nws nug seb tus Viv Ncaus Tsheej puas muaj peev xwm ua tau qib dej num no. Kuv paub zoo heev tias tus Viv Ncaus Tsheej yuav tsum phim zoo tshaj plaws rau txoj hauj lwm no, tiam sis nws yog ib tug kws tshaj tawm txoj moo zoo hauv peb pawg ntseeg, thiab nws ua txoj hauj lwm ntawd tau zoo tshaj thiab. Yuav muaj dab tsi tshwm sim yog tias tus Viv Ncaus Tsheej raug pauv mus lawm ces peb txoj hauj lwm tshaj txoj moo zoo puas raug cuam tshuam? Yuav ua li cas yog tias thaum kawg kuv raug tus thawj coj qhuab ntuas tias tsis muaj peev xwm ua tau hauj lwm tiag? Tej zaum kuv haj tseem tsis tuaj yeem tuav tau kuv qib dej num mus ntxiv. Kuv txiav txim siab tias nws yuav zoo dua yog tias lawv nrhiav tau lwm tus sab nraud, yog li kuv txhob txwm tsis quav ntsej los mus teb tus thawj coj cov lus. Tom qab ntawd cia li tshwm sim nthawv nthav kiag rau kuv tias, “Kuv tsis txaus siab yuav xa tus Viv Ncaus Zag mus ua ntej ntawd lawm txhawm rau tiv thaiv kuv tus kheej qib dej num. Ziag no k tsis tuaj yeem tav kev li ntawd tau lawm.” Tab sis kuv tseem hnov mob siab thiab tsis haum xeeb kiag li. Kuv xav hais tias, “Vim li cas kuv thiaj li tawm tsam heev ua luaj thaum twg los xij uas muaj qee tus yuav raug xa mus ua lwm txoj hauj tshiab? Kuv ib txwm txhawj xeeb txog peb txoj hauj lwm tsam raug cuam tshuam thiab poob kuv qib dej num. Kuv yuav tuaj yeem tsoo kom dim plaws ntawm tej sawv hlau thiab tej kev yuam ntawm lub suab npe, kev nplua nuj, thiab lub meej mom tau li cas?” Tom qab ntawd kuv tau hais cov lus thov Vajtswv ntsiag to, thov Nws kom coj kuv kev thiab coj kuv los nkag siab lub ntsiab tseeb ntawm qhov kuv qhov kev caum raws lub meej mom thiab los mus pab kuv tso kuv lub cev nqaij daim tawv tseg thiab xyaum ua qhov tseeb.

Thaum ua kuv tej kev txi, kuv tau nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus tias: “Lub ntsiab tseeb ntawm tus cwj pwm ntawm cov tawm tsam Khetos ces yog siv ntau yam cuab yeej thiab ntau txoj kab ke los ua kom tau lawv lub hom phiaj tiav kom muaj meej mom, kom ntxias tau tib neeg los nrog lawv thiab ua kom cov neeg ntawd caum thiab hwm lawv. Tej zaum yeej yuav muaj tiag hais tias nyob tob hauv lawv lub siab ces lawv yeej tsis yog txhob txwm sib tw txeeb tib neeg nrog Vajtswv, tab sis ib yam mas yeej muaj tseeb tiag tias: Txawm yog thaum lawv tsis nrog Vajtswv sib txeeb tib neeg, los lawv yeej tseem xav muaj meej mom thiab hwj chim nrog rau tib neeg. Txawm hais tias yuav muaj ib hnub uas lawv ras hais tias lawv tau nrog Vajtswv sib txeeb meej mom, thiab lawv yeej tau cheem lawv tus kheej lawm, los lawv yeej tseem siv lwm txoj hau kev los sib txeeb meej mom nrog tib neeg thiab cav kom yeej lawv. Muab hais kom luv luv, ces txawm hais tias txhua yam uas cov tawm tsam Khetos ua mas yeej zoo nkaus li yog ib qho kev ua lawv tes dej num yam siab dawb paug, thiab zoo li lawv yeej yog cov caum Vajtswv qab, los lawv txoj kev siab hlob kom tau tswj tib neeg—thiab kom tau meej mom thiab hwj chim ntawm lawv—yeej yuav tsis hloov hlo li. Tsis hais Vajtswv yuav hais dab tsi los sis ua dab tsi li, thiab tsis hais Nws yuav kom tib neeg ua dab tsi li, lawv yeej tsis ua qhov uas lawv tsim nyog ua li los sis ua kom lawv tes dej num tiav hlo kom dhos daws li Nws tej lus thiab tej kev cheem tsum li, los sis lawv yeej tsis tso tseg lawv tej kev nrhiav caum lub hwj chim thiab lub meej mom vim yog qhov kev to taub Nws tej lus hais thiab qhov tseeb; thoob plaws, ces lawv txoj kev siab hlob ces nqos tag nrho lawv, tswj thiab qhia lawv tus cwj pwm thiab tej kev xav, thiab txiav txim rau txoj kev uas lawv taug. Qhov no yog qhov kev piv txwv uas zoo tshaj plaws rau ib tug tawm tsam Khetos. Qhov uas muaj hais kom meej meej nyob rau ntawm no yog dab tsi? Ib txhia neeg nug hais tias, ‘Cov tawm tsam Khetos tsis yog cov uas sib tw nrog Vajtswv kom txeeb tau tib neeg, thiab cov uas tsis lees paub Nws lod?’ Tej zaum lawv kuj yuav lees paub Vajtswv, tej zaum lawv kuj lees paub thiab ntseeg tiag tiag hais tias muaj Nws, thiab lawv kuj yuav txaus siab caum Nws qab thiab caum nrhiav qhov tseeb thiab, tab sis muaj ib qho uas yeej tsis hloov hlo li: Lawv yeej tsis tso tseg lawv lub siab hlob uas nrhiav hwj chim thiab meej mom li, los sis lawv yeej tsis tso tseg lawv txoj kev caum nrhiav tej ntawd vim yog tej thaj chaw lawv nyob ntawd los sis vim yog Vajtswv tus yam ntxwv rau lawv ntawd li. Tej no ces yog tej yam ntxwv ntawm cov tawm tsam Khetos. Txawm ib tug neeg tau raug kev txom nyem loj npaum li cas, txawm lawv yuav to taub qhov tseeb ntau npaum li cas, txawm yuav muaj pes tsawg qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb uas lawv tau to taub los xij, thiab txawm lawv yuav muaj kev paub ntau npaum li cas txog Vajtswv li los xij, dhau ntawm tej xwm txheej sab nraud thiab tej kev tshwm sim no lawm, ces lawv yeej tsis kam cheem los sis tso tseg lawv tej kev siab hlob rau, thiab kev nrhiav, lub meej mom thiab hwj chim li, thiab qhov no txiav txim txog lawv tus yeeb yam lub ntsiab tseeb kiag ntag. Yeej tsis muaj ib qho me me uas yuav tsis yog nyob rau hauv Vajtswv txoj kev cais cov neeg ntawd ua cov tawm tsam Khetos hlo li; qhov ntawd ces yog txiav txim los ntawm lawv tus yeeb yam lub ntsiab tseeb kiag ntag(“Lawv Dag, Ntxias, Hem, thiab Tswj Tib Neeg” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). Vajtswv tau nthuav tawm tus yeeb yam thiab cov yam ntxwv ntawm cov tawm tsam Khetos tias yog kev tiv thaiv lub hwj chim thiab lub meej mom thiab muab tej ntawd los ua lub laj thawj rau kev ua neej nyob. Lub hauv paus thiab kev mob siab rau lawv txhua qhov nqis tes ua yog kev ntshaw rau lub suab npe, kev nplua nuj, thiab lub meej mom, ntau heev kom lawv haj tseem muab Vajtswv cov yaj los ua lawv tus kheej tug, ua yeeb ncuab rau Vajtswv, thiab tsis kam lees txim hloov dua siab tshiab kiag li, txog thaum kawg lawv tau raug qhia tshwm thiab raug tshem tawm. Kuv pib ntshai thaum kuv xav txog Vajtswv cov lus. Kuv yeej tiv thaiv kuv lub meej mom tiag tiag. Tias thawj zaug, kuv tau tsis kam cia tus Viv Ncaus Zag hloov mus ua hauj lwm tshiab txhawm rau tiv thaiv kuv qib dej num. Zaum no los, kuv tsis kam tus Viv Ncaus Tsheej mus txhawm rau tiv thaiv kuv tus kheej qib dej num. Txhua yam uas kuv xav txog yog kuv lub meej mom thiab kuv tau qhia tawm Vajtswv txoj kev xav yam tsis xav txog dab tsi li, kuv tsis xav txog txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev ib qho me me kiag li. Kuv tau txiav txim siab tuav kuv qib dej num mus, txawm hais tias thaum siv rau ntawm txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev los xij, thiab kuv haj tseem muaj peev xwm los sib tw nrog Vajtswv kom kov yeej cov tib neeg txhawm rau kuv tus kheej lub meej mom. Kuv txoj kev hwm rau Vajtswv nyob qhov twg lawm? Kuv txoj kev ntseeg tsis nyob hauv Vajtswv lawm; kuv tau tso kuv txoj kev ntseeg rau lub meej mom thiab lub hwj chim lawm, ces qhov ntawd tsis yog tus yeeb yam ntawm ibb tug tawm tsam Khetos lod? Kuv paub zoo heev tias tus Viv Ncaus Tsheej yog tus uas kho ntaub ntawv tau zoo thiab tias nws nyiam ua txoj hauj lwm ntawd heev. Tab sis txhawm rau tiv thaiv kuv tus kheej qib dej num, kuv tsis tau nug nws seb nws xam pom li cas los sis tsis tau muab txoj hauj lwm kom phim rau nws tej kev txawj zoo, tab sis tau coj zoo li yog nws tus tswv thiab tsis kam cia nws mus ua nws tes dej num rau lwm pab pawg ntseeg. Kuv tau coj pawg ntseeg zoo ib yam li kuv tus kheej lub teb chaws thiab tsis muaj leej twg yuav rau muab mus ua hauj lwm tshiab rau lwm qhov yog kuv tsis tso cai. Tsis yog kuv pheej tas zog muab tib neeg kaw cia hauv tawb thiab tswj lawv, zoo ib yam li ib tug tawm tsam Khetos xwb lod? Txhawm rau tuav ruaj khov rau kuv qib dej num, kuv pheej tas zog tuav cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas muaj peev xwm thiab tej kev txawj zoo cia hauv kuv pawg ntseeg. Kuv coj rau lawv zoo li lawv yog kuv tus kheej yam khoom ntiag tug thiab tau kav lawv, xav kom ntau tus neeg ua haujlwm hnyav txhawm rau kuv tus kheej qib dej num. Vajtswv tsis nyiam kuv qhov kev ntshaw no kiag li thiab kuv tsim nyog raug foom phem! Kuv pom tias qhov kuv tej kev xam pom rau ntawm txoj kev caum raws yeej tsis tau hloov rau hauv txhua lub xyoo ntawm kuv txoj kev ntseeg Vajtswv, tias kuv raug sawv hlau khi ruaj khov los ntawm lub suab npe, kev nplua nuj, thiab lub meej mom, thiab tias kuv tau taug txoj kev ntawm cov neeg tawm tsam Khetos. Tom qab ntawd ces tus neeg tawm tsam Khetos uas kuv tau paub ua ntej tau los tshwm sim hauv kuv lub siab. Nws ib txwm caum raws lub suab npe, kev nplua nuj, thiab lub meej mom thiab, thaum nws dhau los ua ib tug thawj coj lawm, nws pheej tas zog tuav nws qib dej num los ntawm kev tuav cov neeg nyob hauv nws qab tswj cia thiab tas zog teeb tsa nws tus kheej lub nceeg vaj ywj pheej. Nws tsis kam lees txais qhov tseeb dab tsi li thiab coj zoo li tus neeg yuam cai. Nws tau ua rau muaj tej kev cuam tshuam loj heev rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, thiab thaum kawg nws thiaj li raug qhia tshwm thiab raug tshem tawm. Kuv ras dheev tias txoj kev caum raws lub suab npe, kev nplua nuj, thiab lub meej mom yog txoj kev ntawm cov neeg tawm tsam Khetos uas yuav poob mus rau hauv dab tuag teb! Vajtswv tau tsim tej xwm txheej los qhia tshwm rau kuv zaum tas zaum thiab kom kuv nco tau kuv tus kheej tus yeeb yam phemthiab pom tias kuv tau nyob hauv txoj kev tsis yog lawm kom Kkuv tig rov qab los ncav sij hawm. Tej xwm txheej no yog ib qho kev txiav txim rau ntawm kuv, tab sis ntau tshaj qhov ntawd, tej ntawd yog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev cawm dim loj tshaj! Thaum kuv ua tib zoo xav txog tej kev mob siab uas Vajtswv tau mus dhau los, kuv tau pib nyoo thiab kuv tsis xav tawm tsam rau tej xwm txheej zoo li no mus ntxiv lawm. Kuv hnov tias txhua yam uas Vajtswv tau npaj tseg mas yog kiag qhov kuv xav tau ntag. Kuv xav los lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag thiab xav ntsib xav pom tej xwm txheej no nrog ib lub siab zwm rau.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem ob nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tias. “Tes dej num yog dab tsi? Ib teg dej num mas tsis yog koj tswj—nws tsis yog koj tus kheej txoj kev khwv noj khwv haus; tab sis, nws yog Vajtswv tes hauj lwm. Vajtswv tes hauj lwm cheem tsum koj txoj kev koom tes, uas thiaj li ua rau muaj koj tes dej num tuaj. Ib feem ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas tib neeg yuav tsum koom tes nrog ces yog lawv tes dej num. Tes dej num yog ib feem ntawm Vajtswv tes hauj lwm xwb—nws tsis yog koj txoj kev khwv noj khwv haus, tsis yog koj tej xwm txheej hauv lub cuab lub yig los sis tsis yog koj tus kheej tej xwm txheej hauv lub neej. Tsis hais koj tes dej num yuav yog saib xyuas tej xwm txheej sab nraud los sis tej xwm txheej sab hauv li, nws yog tes hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev, nws ua ib feem ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab nws yog cov lus txib uas Vajtswv tau muab rau koj lawm. Nws tsis yog koj tus kheej qhov hauj lwm(“Tsuas Yog Nrhiav Cov Hauv Paus Ntsiab Lus ntawm Qhov Tseeb Xwb Mas Yus Thiaj Ua Tau Yus Tes Dej Num Zoo” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Txawm koj yuav ua tes dej num dab tsi los xij, koj yuav tsum ua tes dej num ntawd raws li Vajtswv tej kev cheem tsum. Piv txwv li, yog hais tias koj raug xaiv los ua pawg ntseeg ib tug thawj coj, ces kev coj pawg ntseeg yog koj tes dej num—koj yuav ua tes dej num ntawd li cas yog tias koj pom qhov ntawd yog koj tes dej num lawm? (Ua raws li Vajtswv tej kev cheem tsum.) Kev ua hauj lwm raws li Vajtswv tej kev cheem tsum yog ib txoj kev hais dav dav xwb. Cov ntsiab lus tshwj xeeb yog dab tsi? Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum paub tias qhov no yog ib teg dej num, tsis yog ib qho chaw ua hauj lwm. Nws yuav ua rau muaj teeb meem yog koj xav tias koj muab qhov ntawd ua ib qho chaw ua hauj lwm xwb. Txawm li cas los xij, yog koj hais tias, ‘Kuv twb tau raug xaiv los ua pawg ntseeg ib tug thawj coj lawm, yog li ntawd kuv yuav tsum tau ua ib tug neeg uas txo hwj chim dua lwm tus; nej txhua tus siab dua kuv thiab loj dua kuv,’ ces qhov no los kuj yog ib tug cwj pwm uas tsis zoo ib yam nkaus thiab; yog hais tias koj tsis to taub qhov tseeb, ces txoj kev lam ua txuj yeej ua tsis tau ib yam dab tsi zoo rau koj li. Tiam sis, koj yuav tsum muaj ib txoj kev to taub txog qhov ntawd kom zoo. Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum paub tias tes dej num no mas tseem ceeb heev. Ib pawg ntseeg uas muaj ntau caum tus tswv cuab, mas koj yuav tsum xav txog qhov yuav coj cov tib neeg no los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab ua kom lawv feem coob to taub qhov tseeb thiab to taub qhov tseeb qhov muaj tiag yog li cas. Tshaj ntawv ntxiv, cov tib neeg uas qaug zog thiab nyob ntsiag to, koj yuav tsum siv zog ua kom lawv tsis txhob qaug zog thiab nyob ntsiag to lawm kom lawv tuaj yeem nquag plias ua lawv tej dej num kom tiav, thiab txhua tus uas muaj peev xwm ua lawv tej dej num kom tiav, koj yuav tsum ua kom lawv ua li ntawd thiab ua kom zoo tshaj plaws. Ua kom lawv to taub tej qhov tseeb ntsig txog txoj kev ua yus tej dej num kom tiav kom lawv thiaj li tsis muaj qhov lam yeb ua tej dej num ntawd, lawv ua tej dej num ntawd tiav zoo, ces lawv thiaj li tuaj yeem muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li qhov ib txwm muaj. Kuj muaj cov uas ua rau muaj kev tab kaum thiab tej kev cuam tshuam, los sis cov uas twb ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm los tiam sis tseem muaj ib txoj kev ua neeg phem; cov tib neeg no, koj yuav tsum saib xyuas cov uas tsim nyog raug qhuab ntuas, thiab ntxuav cov uas tsim nyog raug ntxuav, npaj tej kev npaj uas tsim nyog rau txhua tus tib neeg raws li lawv hom. Nws kuj tseem ceeb tias hauv pawg ntseeg muaj ob peb leeg uas muaj kev ua neeg zoo, muaj peev xwm me ntsis, uas tuaj yeem leg lub luag hauj lwm rau ib kis ntawm txoj hauj lwm ntawd, ces yuav tsum raug cob qhia txhua tus. … Koj yuav tsum ua kom txhua tus tib neeg tau txais txiaj ntsim zoo raws li nyias lub peev xwm thiab npaj tej dej num kom haum rau lawv raws li yam lawv tuaj yeem ua tau, qhov lawv muaj peev xwm, lawv hnub nyoog pes tsawg xyoo, thiab seb lawv twb ntseeg Vajtswv los ntev npaum li cas lawm. Koj yuav tsum muaj ib txoj kev npaj kom haum rau txhua hom tib neeg thiab ib leeg txawv lawm ib leeg, kom lawv tuaj yeem ua tau lawv tej dej num tiav hlo rau hauv Vajtswv lub tsev thiab ua lawv tej hauj lwm kom zoo tshaj plaws(“Kev Ua Tes Dej Num Kom Txaus Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv tias ib tes dej num tsis yog yus tus kheej txoj hauj lwm. Peb tes dej num los ntawm Vajtswv los, ces peb yuav tsum ua tes dej num raws li qhov Vajtswv cheem tsum. Kev cob qhia tib neeg yog qhov uas Vajtswv cheem tsum kom cov thawj coj ua. Vajtswv tau npaj txhua tus neeg muaj txuj ci rau Nws txoj hauj lwm lawm thiab ua pawg ntseeg ib tus thawj coj, kuv yuav tsum ua kuv tes dej num kom mus raws li Nws tej kev cheem tsum thiab cov hauv paus ntsiab lus. Thaum kuv nrhiav tau ib tus neeg muaj txuj ci, kuv yuav tsum cob qhia lawv thiab pom zoo lawv, kom txhua tus tuaj yeem siv tag nrho lawv tej kev txawj rau hauv lub chaw uas yog, los mus ua lawv tes dej num, thiab ua kom tiav hlo lawv txoj hauj lwm nthuav txoj moo zoo kom tau dav ntxiv thiab zoo dua. Tsuas yog qhov no nkaus xwb thiaj li haum raws li Vajtswv txoj kev xav, thiab qhov ntawd yog qhov uas cov kwv tij thiab cov nkauj muam xav ua ib yam nkaus. Thaum kuv to taub Vajtswv txoj kev xav lawm, kuv tau xa ib tsab xov xwm mus rau tus thawj coj ntawm lwm pawg ntseeg los mus lees tias kuv yuav muab tus Viv Ncaus Tsheej mus ua txoj dej num tshiab dua. Ua rau kuv hnov kaj siab puag hauv kuv lub siab tuaj thaum kuv pib xyaum ua li no. Tom qab ntawd kuv thiaj li tau pom Vajtswv tej koob hmoov lawm. Ua rau kuv ceeb heev, thaum lub Kaum Ib Hlis Ntuj xyoo ntawd, muaj cov neeg hloov siab los ntseeg tshiab los ntawm peb txoj hauj lwm tshaj txoj moo zoo ntau dua peb npaug piv rau lub hli dhau los. Kuv paub tias qhov no raug ua tiav dhau los ntawm Vajtswv txoj hauj lwm ces kuv tsis tuaj yeem tso tseg qhov kev xav thiab qhuas Nws!

Ua ntej dhau los, kuv yeej tsis hnov ntxub tej kev qias vuab tsuab ntawm kev sib tw rau lub suab npe thiab kev nplua nuj los sis kev caum raws lub suab npe, kev nplua nuj, thiab lub meej mom. Kuv xav hais tias, thaum pom tias txhua tus neeg raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm, ces peb puav leej yuav tsum muaj tib tug moj yam zoo li ntawd, thiab qhov ntawd tsis yog ib yam uas tuaj yeem hloov tau hauv ob peb hnub xwb. Qhov ntawd ua rau kuv tsis nrhiav qhov tseeb los mus daws qhov teeb meem. Los ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus, thiab los ntawm qhov raug sim siab thiab raug qhia tshwm, thaum kawg kuv tau los muaj qee qhov kev paub txog lub ntsiab tseeb ntawm kev caum raws txhua yam no. Kuv pom tau tias kev caum raws txhua yam zoo li no yog kev tawm tsam Vajtswv ces kuv pib ntxub kuv tus kheej los puag hauv kuv lub siab tuaj. Kuv zoo siab hlo los caum raws qhov tseeb, lees txim hloov dua siab tshiab, thiab hloov pauv. Txhua yam puav leej yog vim ntawm Vajtswv txoj hauj lwm uas tam sim no kuv tuaj yeem tso tau kuv lub cev nqaij daim tawv tseg lawm thiab muab qee qhov tseeb coj los xyaum ua. Ua tsaug rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Kev Tso Lub Siab Tawm

Los Ntawm Zheng Xin, Teb Chaws Meskas Nyob rau Lub 10 Hli Ntuj Xyoo 2016, kuv tus txiv thiab kuv tau txais Vajtswv tes dej num thaum lub...