Thaum Kawg Kuv Pom Qhov Tseeb Txog Kuv Tus Kheej Lawm

February 4, 2022

Sau los ntawm Xyibvej, Teb Chaws Iv Tas Lis

Kuv tes dej num hauv pawg ntseeg nyob rau xyoo 2018 yog txhais ntaub ntawv, ua hauj lwm nrog Tus Viv Ncaus Ntxhee thiab tus Viv Ncaus Luv. Wb sib ncawg heev. Thaum sij hawm tuaj sib sau ua ke, peb sib qhia txog qhov yuav paub ib tug thawj coj cuav li cas. Qhov no yog tus Viv Ncaus Luv txoj kev ntsuam xyuas txog tus thawj coj cuav hais tias: “Nws hloov tib neeg dog dig yam tsis muaj hauv paus ntsiab lus dab tsi li. Nws muab tus Viv Ncaus Ntxhee rho tawm tiam sis muab lwm tus uas tsis mob siab rau los sis tsis nquag ua nws tes dej num rau hauv pab pawg.” Thaum lwm tus thawj coj nyeem qhov no rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam mloog, kuv lub ntsej muag cia li liab ploog tam sim ntawd. Kuv mloog tau tias tus Viv Ncaus Luv cov lus hais tau hnyav heev. Kuv tswj kuv tus kheej kom kuv lub siab nyob tus, tiam sis hauv kuv lub siab mas ntxhov hnyo xwb. Nyob hauv pab no tsuas yog muaj peb peb leeg xwb, kuv paub tseeb tias kuv yog tus uas nws hais txog ntawd ntag. Kuv mloog zoo li txhua tus puav leej xav tias kuv tsis mob siab rau los sis tsis nquag ua kuv tes dej num. Kuv yuav ua li cas tsa tau kuv lub taub hau tom qab ntawd? Kuv tau tsis txaus siab rau tus Viv Ncaus Luv txij thaum ntawd los thiab wb txoj kev sib raug zoo txawm nrug deb zuj zus.

Tus Viv Ncaus Luv twb raug xaiv los ua tus thawj coj ntawm pab pawg los tau ntev lawm. Nws mas ceev faj heev, thiab ua tib zoo tshuaj xyuas txhua yam uas kuv tau txhais. Kuv coj tus cwj pwm zoo thaum xub thawj, tiam sis tom qab ntawd ib ntus kuv pib muaj kev tawm tsam nws. Kuv xav tias kuv twb tau ua tes dej num ntawd los tau ib ntus lawm tiam sis nws tseem tsis tso siab rau kuv, zoo li kuv txawj tsis txaus. Nws kuj tau tawm tswv yim rau kuv zaum tas zaum thiab, yog li ntawd kuv mloog zoo li tias nws saib tsis taus kuv thiab ua nyuaj rau txhua yam. Yam uas kuv thev tsis taus yog qhov hais tias thaum peb tham txog peb txoj hauj lwm, nws pheej muab yam uas kuv ua tsis tau zoo coj los hais rau tus neeg saib xyuas ntawd. Kuv xav hais tias, “Tsis yog koj hais txhua yam los ua kom nws pom tias kuv tsis zoo xwb lov?” Kuv chim siab rau nws zuj zus, thiab qhov tsis txaus siab ntawd loj zuj zus. Tom qab ntawd thaum peb ua hauj lwm ua ke, kuv cia li ntxub tsis xav pom nws thiab tsis txaus siab hlo mloog nws hais li lawm. Kuv tsis nyiam kom nws pheej taug qab xyuas kuv txoj hauj lwm thiab kuv zig ncauj rau nws yog thaum twg nws taw tes rau kuv. Muaj qee zaus kuv tau xav tias kuv yuav ua li cas kom lawv pom tias nws tsis zoo thiab ua kom nws paub tias nws tsis zoo npaum li nws xav. Kuv tsis xav pab nws thaum kuv pom teeb meem hauv nws tes dej num, tiam sis tsuas xav phem rau nws thiab haj tseem xav kom nws ntsib teeb meem loj hauv nws tes dej num kom los ua kev kawm rau nws xwb. Muaj ib zaug, tus Viv Ncaus Luv tau tham tawm hauv ib lub rooj sib sau ua ke, hais tias kuv ua rau nws nyuaj siab txog peb txoj kev koom tes, tias kuv npau taws sai heev thiab nws tsis paub xyov yuav ua hauj lwm nrog kuv li cas li lawm. Kuv npau taws ceev ceev kiag thaum nws hais li ntawd. Kuv xav hais tias, “Ntshe yog koj lam ua txuj los hais lus li no los nthuav kuv lub qe tawm rau lwm tus xwb pob? Tam sim no txhua tus puav leej paub tias kuv txoj kev npau taws ua rau koj nyuaj siab lawm, lawv yuav xav li cas rau kuv?” Kuv yim npau taws yog tias kuv yim xav txog qhov ntawd. Kuv mloog zoo li tias nws tab tom ua kom lawv pom tias kuv tsis zoo. Kuv muaj ib txoj kev ntxub ntxaug nws ces kuv cia li zaum ntawd ntsiag to mus txog ntua thaum xaus lub rooj sib sau ua ke ntawd. Tom qab ntawd, tus Viv Ncaus Luv pom tias kuv zoo li chim siab me ntsis, yog li ntawd nws tau los hais rau kuv ntsiag tos tias, “Zoo li koj chim siab, thiab koj tsis hais ib yam dab tsi hauv kev sib sau ua ke li. Yog tias muaj qee yam nyob rau hauv koj lub siab, kuv zoo siab yuav nrog koj tham txog qhov ntawd. Koj tuaj yeem qhia rau kuv paub txog txhua yam uas kuv ua tsis tau zoo ib yam nkaus thiab.” Tiam sis kuv tsis xav pom nws thiab tsis muaj dab tsi hais tsuas muaj qhov ntxub nws xwb. Kuv xav tias, “Koj thov tiag tiag lov? Leej twg thiaj li yuav zoo siab uas hnov koj ‘tham tawm’ li no?” Ces nws txawm zaum puab ntawm kuv ib sab. Kuv saib nws ib muag, yam saib tsis taus nws, thiab tswj tsis tau kuv txoj kev npau taws thaum kuv xav txog nws lub qhov ncauj tsis zoo uas hais kuv tawm rau ntawm txhua tus lub xub ntiag. Kuv cia nws ua raws li nws tej kev ua txhaum thiab kev coj tsis ncaj uas nws tau qhia tawm, kuv hais tias nws tsis muaj tswv yim, txhob txwm ua rau lwm tus zoo li lawv tsis zoo, ua rau tib neeg nyuaj siab, thiab tias nws khav theeb heev. Kuv tas zog hais ntxiv. Ua rau kuv zoo siab me ntsis thaum kuv pom nws nyuaj siab pau hau nti. Kuv tau hais tawm tag nrho txhua yam kev npau taws uas kuv tau npog cia hauv kuv nruab siab. Ces Tus Viv Ncaus hais rau kuv tias, “Kuv yeej xav tsis txog li tias kuv tau ua rau mob koj heev. Kuv thov txim ntau.” Kuv mloog tias kuv ua txhaum kiag tam sim thaum kuv pom nws tig ncaim kuv mus thiab so nws lub kua muag. Ntshe kuv hais tshaj dhau lawm pob? Qhov no puas yuav ua rau nws muaj tus yam ntxwv tsis zoo? Tiam sis kuv ho xav tias, “Kuv tsuas yog hais los ntawm lub siab ncaj ncees xwb. Kuv hais li no kom nws thiaj li paub nws tus kheej.” Thaum ntawd, kuv txoj kev xav tias kuv qhov txhaum mam li yaj mus lawm. Tom qab ntawd tus Viv Ncaus Luv haj yam raug kuv quab yuam, thiab nws tsis muaj cuab kav los taug qab kuv txoj hauj lwm ntxiv li lawm, haj yam tsis tawm tswv yim rau kuv li lawm thiab.

Ob peb hnub tom qab, peb tus thawj coj hauv pawg ntseeg tau kom txhua tus sau ib daim ntawv ntsuam xyuas txog cov thawj coj ntawm pab pawg kom nws thiaj li paub soj ntsuam lawv cov hauj lwm raws li cov hauv paus ntsiab lus. Kuv zoo siab twj ywm uas tau hnov qhov no. Kuv xav los qhia tshwm txhua yam kev coj tsis ncaj uas tus Viv Ncaus Luv tau nthuav tawm lawm kom txhua tus thiaj li yuav paub tias nws zoo li cas, thiab nws tuaj yeem raug txo kom qis me ntsis. Thaum xav li ntawd, kuv mloog zoo li kuv tsis kaj siab thiab ras dheev tias kuv txoj kev xav yuam kev lawm, tias kuv yuav tsum ua ncaj ncees thiab muaj hom phiaj, thiab lees txais yuav Vajtswv txoj kev tshawb xyuas. Kuv tau npaj siab ua kom ncaj ncees thiab muaj hom phiaj hauv kuv txoj kev ntsuam xyuas, tiam sis thaum kuv xav txog qhov tus Viv Ncaus Luv pheej muaj kuv coj los hais tawm, ua rau kuv chim siab heev. Kuv tau nthuav tawm tag nrho kuv txoj kev ntxub ntxaug nws rau hauv daim ntawv ntsuam xyuas ntawd, cia siab ntsoov tias tus thawj coj yuav saib xyuas nws kom hnyav los sis haj tseem muab nws rho tawm thiab. Tsuav yog nws tsis nyob rau hauv kuv pab pawg xwb ces kuv yeej zoo siab lawm. Ces tsis ntev tom qab ntawd tus Viv Ncaus Luv raug tshem tawm lawm. Qhov xov xwm no ua rau kuv tsis kaj siab li. Kuv xav tias, “Qhov ntawd puas muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau yam uas kuv tau sau lawm? Kuv tsuas yog sau txog qee yam ntawm nws txoj kev coj tsis ncaj xwb, tiam sis qhov ntawd tsis tsim nyog yuav ua rau nws raug tshem tawm, puas yog?” Tom qab ntawd kuv pom tus Viv Ncaus Luv muaj tus yam ntxwv tsis zoo tiam sis kuv tsis pom meej kuv qhov ua txhaum li. Kuv tsis muaj ib lub zog ua kuv tes dej num li lawm.

Ob hnub tom qab ntawd kuv tau tham nrog tus thawj coj txog kuv tus yam ntxwv, tus thawj coj uas qhia kuv tias tus Viv Ncaus Luv twb tau raug tshem tawm lawm vim nws muaj peev xwm tsis txaus thiab nws ua tsis tau ib tug thawj coj rau ntawm pab pawg. Nws tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau kuv daim ntawv ntsuam xyuas ntawd. Tiam sis nws tau hais tias kuv yeej hais tsis txuag txog qhov nws ua tsis tau zoo thiab tsis tuaj yeem ua kom ncaj rau tib neeg, tias kuv muaj lub siab xav ua pauj thiab muaj ib tug yam ntxwv xav phem. Kuv lub siab poob nthav thaum kuv hnov qhov ntawd. Ntshe “kev muaj lub siab xav ua pauj” thiab “tus yam ntxwv xav phem” yog yam uas peb hais txog cov tib neeg phem pob? Thaum twg uas kuv xav txog yam uas nws tau hais lawm ua rau kuv ntxhov siab ob peb hnub li. Kuv xav paub tias kuv puas yog ib tus neeg phem tiag tiag. Thaum uas kuv tab tom mob siab ntawd kuv tau los thov Vajtswv hais tias: “Au Vajtswv, tus thawj coj tau hais tias kuv muaj ib tug yam ntxwv xav phem, tiam sis kuv tsis pom tus yam ntxwv xav phem ntawd li. Thov qhia rau kuv kom kuv paub kuv tus kheej tiag tiag.”

Tom qab thov Vajtswv tag lawm kuv tau nyeem Vajtswv cov lus nqe no hais tias: “Nej puas muaj peev xwm xav txog cov tswv yim sib txawv ntxiv los rau txim rau tib neeg vim hais tias lawv tsis yog cov nej nyiam los sis vim hais tias lawv tsis haum nrog koj? Koj puas tau ua tej yam zoo li ntawd ua ntej los dua li? Koj ua tej ntawd ntau npaum li cas lawm? Puas yog koj yeej tsis tau hais lus thuam, lus nchav, lus phem ncaj nraim rau tib neeg li? (Yog.) Thaum nej tau ua tej yam zoo li no nej nyob rau tus yam ntxwv dab tsi? Thaum lub sij hawm ntawd, koj tab tom nthuav tej kev xav tawm, ces thiaj li hnov zoo siab; koj yeej lawm. Txawm li cas los xij, tom qab ntawd, koj xav rau koj tus kheej tias, ‘Kuv tau ua ib yam ntxim ntxub zoo li no. Kuv mas tsis ntshai Vajtswv li, thiab kuv coj tsis ncaj ncees kiag li rau tus tib neeg ntawd lawm.’ Nyob tob rau hauv lub siab, koj puas xav tias koj ua txhaum? (Xav.) Txawm tias nej tsis ntshai Vajtswv los xij, qhov tsawg kawg nej twb muaj qee qhov kev xav ntawm qhov kev txawj xav lawm. Yog li ntawd, koj puas tseem muaj peev xwm ua yam zoo li no dua ntxiv rau yav tom ntej? Koj puas muaj peev xwm xav tawm tsam thiab nrhiav kev ua pauj kua zaub ntsuab rau tib neeg, ua kom lawv nyuaj siab thiab qhia rau lawv tias leej twg yog tus loj thaum twg los xij uas nej ntxub lawv thiab tsis haum nrog lawv, los sis thaum twg los xij uas lawv tsis mloog lus los sis tsis mloog koj? Koj puas hais tias, ‘Yog koj tsis ua qhov kuv xav tau, ces kuv yuav nrhiav ib lub cib fim los rau txim rau koj yam tsis muaj leej twg paub txog qhov ntawd li. Tsis muaj leej twg yuav paub, tab sis kuv yuav ua kom koj zwm rau ntawm kuv xub ntiag; kuv yuav qhia kuv lub hwj chim rau koj. Tom qab ntawd, ces tsis muaj leej twg yuav twv nrog kuv lawm!’ Qhia qhov no rau Kuv seb: Hom kev ua neeg uas ib tug neeg ua ib yam zoo li no muaj yog hom twg? Hauv lub ntsiab ntawm nws qhov kev ua neeg, mas nws yog neeg phem. Muab piv rau qhov ntseeb ces, nws tsis hwm Vajtswv(“Tsib Tug Yam Ntxwv Uas Tsim Nyog Nyob rau ntawm Txoj Kev Yog hauv Yus Txoj Kev Ntseeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv tu siab heev tom qab uas nyeem Vajtswv cov lus ntawm txoj kev txiav txim tag lawm. Cov lus ntawd tau nthuav tawm kuv tus yam ntxwv tseeb. Rov qab xav txog, tus Viv Ncaus Luv thiab kuv ua hauj lwm ua ke tau zoo heev thaum xub thawj. Kuv muaj txoj kev ntxub ntxaug nws thaum nws txoj kev ntsuam xyuas lwm tus raug rau kuv thiab ua rau kuv poob ntsej muag rau ntawm lwm tus lub xub ntiag. Nws pib muab kuv qhov tsis zoo coj los hais tom qab uas nws tau los ua thawj coj ntawm pab pawg lawm. Kuv mloog zoo li kuv poob ntsej muag thiab raug nthuav tawm. Nws pib ua rau kuv meem txom heev thiab kuv xav ua kom nws zoo li tus neeg ruam. Thaum nws hais tawm txog nws tus yam ntxwv los nrhiav kev daws teeb meem, kuv xav tias yog nws tab tom nthuav tawm yam uas kuv ua tsis tau zoo es kom ua rau kuv txaj muag, saib tsis taus kuv tus yam ntxwv rau ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam lub xub ntiag. Kuv muaj kev ntxub ntxaug nws heev ces kuv thiaj li tau hais ntxiv nws cov teeb meem los nthuav nws tawm, ua qhov phem thiab ua rau nws tsis zoo. Kuv siv kuv txoj kev ntsuam xyuas txog nws ua ib lub hwv tsam los ua pauj. Kuv sau tawm tag nrho yam uas nws ua tsis tau zoo thiab nws txoj kev coj tsis ncaj uas kuv paub yam tsis hais txog nws qhov zoo kiag li. Kuv tsuas xav kom tus thawj coj muaj kev thoob tsib txog nws, thiab muab nws rho tawm nkaus xwb. Rov qab xav txog txoj kev uas kuv tau ua mas tsis zoo rau kuv kiag li. Kuv muaj kev ntshaus siab vim yog Tus Viv Ncaus cov lus tau hais raug kuv lub ntsej muag thiab lub meej mom, yog li ntawd kuv thiaj li ua yeeb ncuab tawm tsam nws. Kuv ua txhua yam uas kuv xav tias tsim nyog ua. Kuv ras dheev tias kuv tsis muaj kev huab hwm Vajtswv thiab kuv muaj ib tug yeeb yam uas phem heev li. Kuv txeev xav tias kuv muaj kev sib ncawg zoo heev nrog rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab kuv xav pab txhua tus uas ntsib kev nyuaj. Kuv xav tias kuv yog ib tug neeg zoo vim kuv tau ua qee yam zoo lawm. Tam sim no kuv ras dheev tias qhov ntawd vim yog tsis muaj leej twg saib tsis taus kuv tus kheej tej kev ntshaw nkaus xwb. Kuv tus yam ntxwv phem tawm tuaj tag nrho thaum kuv muaj tej kev ntshaw nyob rau hauv. Kuv tswj tsis tau kuv tus kheej ces kuv cia li tawm tsam thiab ua pauj nkaus xwb. Kuv ras dheev tias yog tsis muaj kev daws tus yam ntxwv ntawd, ces ntshe kuv tuaj yeem ua qhov phem thaum twg los tau. Qhov ntawd mas phom sij heev.

Kuv tau thim xav txog kuv tus kheej tom qab ntawd. Yog tias kuv muaj peev xwm ua tau hom kev phem ntawd no, cov kev xav uas tab tom tswj kuv yuav yog dab tsi? Kuv tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv uas hais tias: “Lub hauv paus cag ntawm tib neeg tus moj yam thiab kev ntxeev siab tawm tsam Vajtswv yog nws txoj kev coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog. Vim yog ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo thiaj tau loog tag lawm; lawv thiaj coj qias vuab tsuab, lawv tej kev xav tsis ncaj ncees, thiab lawv muaj ib txoj kev xav sab nraud uas rov qab qees. Ua ntej lawv raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog, tib neeg yeej cia li caum raws Vajtswv thiab mloog Nws tej lus tom qab hnov tej lus ntawd lawm. Lawv yeej muaj kev txawj xav thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo uas zoo, thiab muaj kev ua noob neej li ib txwm. Tom qab raug muab ua lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog lawm, tib neeg txoj kev txawj xav, lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab kev ua noob neej thaum chiv thawj cia li ruam lawm thiab raug rhuav tshem los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Yog li, lawv thiaj tau plam nws txoj kev mloog lus thiab kev hlub rau Vajtswv lawm. Tib neeg txoj kev txawj xav tau rais los tsis zoo li qub lawm, lawv tus moj yam tau rais los zoo ib yam li ib tug tsiaj tus, thiab lawv txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv mas yim heev thiab yim loj. Tab sis tib neeg yeej tseem tsis tau paub los sis tsis tau pom qhov no, thiab cia li tawm tsam thiab ntxeev siab yam qi muag nti. Tib neeg tus moj yam raug muab nthuav tawm rau hauv kev nthuav tawm ntawm nws txoj kev txawj xav thiab kev ntse, thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo; vim tias lawv txoj kev txawj xav thiab kev ntse tsis zoo lawm, thiab lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo tau loj hlob los ruam hwv lawm, yog li lawv tus moj yam thiaj ntxeev siab tawm tsam Vajtswv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv). “Tib neeg xav zoo li no tias: ‘Yog tias koj tsis muaj lub siab zoo, ces kuv yeej yuav tsis coj ncaj ncees li! Yog tias koj coj phem rau kuv, ces kuv yuav coj phem koj ib yam nkaus thiab! Yog tias koj tsis hwm kuv, vim li cas kuv thiaj li yuav hwm koj?’ Hom kev xav zoo li no yog dab tsi? Nws tsis yog ib txoj kev xav ua pauj lov? Raws li ib tug neeg dog dig tej kev xam pom, hom kev xav no puas yog siv tsis tau? ‘Qhov muag pauj qhov muag, thiab hniav pauj hniav’; ‘Ua rau lawv ib yam nkaus li lawv ua rau koj’—nyob rau hauv cov tsis ntseeg mas, tej no puav leej yog tej laj thawj uas muaj kuab kawg thiab haum raws li noob neej tej kev xav phem. Txawm li cas los xij, yog ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv—yog ib tug neeg uas nrhiav kom to taub qhov tseeb thiab nrhaiv ib qho kev hloov pauv hauv tus moj yam lawm—koj yuav hais tias tej lus zoo li no yog los sis tsis yog mas? Koj tsim nyog ua li cas thiaj li yuav thoob tsib to nrog txog tej ntawd? Tej yam zoo li no los qhov twg los? Tej no yog los ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem los; tej no muaj kuab lom, thiab tej no muaj Ntxwgnyoog lub ntsej muag tseeb nyob rau hauv txhua yam ntawm nws txoj kev phem thiab kev tsis zoo. Tej no muaj lub ntsiab tseeb ntawm tus yeeb yam ntawd. Tus yeeb yam ntawm tej kev xam pom, kev xav, kev nthuav tawm, kev hais lus, thiab tej kev ua uas muaj tus yeeb yam ntawd lub ntsiab tseeb yog dab tsi? Tej ntawd tsis yog Ntxwgnyoog li lov? Ntxwgnyoog cov yeeb yam no puas haum rau tib neeg? Cov yeeb yam no puas haum rau qhov tseeb, los sis rau qhov tseeb qhov uas muaj tseeb? Cov yeeb yam no puas yog tej kev ua uas cov neeg raws Vajtswv qab yuav tsum ua, thiab tej kev xav thiab tej tswv yim uas lawv yuav tsum muaj? (Tsis yog.)” (“Tsuas Yog Daws Koj Tus Moj Yam Qias Vuab Tsuab Xwb Koj Thiaj Li Yuav Dim Tau Ntawm Tus Yam Ntxwv Tsis Zoo” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv ras dheev tias tib neeg mas qias vuab tsuab thiab phem heev vim yog Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab. Los ntawm kev kawm ntawv thiab tej kev haub ntxias kev ua neej, Ntxwgnyoog, thiab kev phem, muab peb tsaus rau hauv tej kev phem ntawd cov kuab lom, uas hais tias “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Kuv yuav tsis ntaus yog hais tias kuv tsis raug ntaus; yog hais tias kuv raug ntaus, ces kuv yeej yuav ntaus rov qab xwb xwb,” “Ua rau lawv ib yam nkaus li lawv ua rau koj,” thiab “Yeej tsis muaj ib qho hais tias lig dhau heev lawm rau ib tug txiv neej yawg los pauj kev chim siab li.” Tib neeg siv cov no tam li lawv cov kev cai kom lawv ciaj sia yam tsis ras dheev txog tej ntawd li. Lawv tau khav theeb, txawj dag, xav rau lawv yus tus kheej, thiab ua phem zuj zus txhua lub sij hawm. Tib neeg tsis muaj lub siab hlub tshua los sis zam txim tiag tiag, thiab tsis muaj ib txoj kev hlub tseeb. Lawv tsuas yog muaj kev tu siab thiab txav kom deb thaum muaj ib yam dab tsi raug rau lawv tus kheej tej kev ntshaw xwb. Lawv haj tseem yuav ua yeeb ncuab los sis ua pauj thiab. Tib neeg txoj kev hlub tsuag zuj zus thiab tsug deb zuj zus thiab tsis muaj txoj kev nkag siab txog kev ua neej li ib txwm muaj lawm. Kuv tau raug tsaus rau hauv hom kev xav ntawd thiab ua neej raws li tej no txij li thaum kuv tseem me me los lawm. Thaum muaj qee tus neeg kov raug rau yam uas kuv tus kheej ntshaw, kuv tswj tsis tau kuv tus kheej ces kuv cia li ntxub lawv thiab ua pauj. Thaum lub sij hawm nrog tus Viv Ncaus Luv ua ke, nws tau hais thiab ua yam uas saib tsis taus kuv tej kev ntshaw, yog li ntawd kuv thiaj li chim siab thiab siv kuv lub hwv tsam rov qab los tawm tsam nws. Kuv xav kom nws pom tias kuv yog tus neeg zoo li cas kom nws thiaj li tsis muaj cuab kav los ua rau kuv tu siab dua lawm. Kuv haj tseem xav ntiab nws tawm mus thiab. Kuv tus cwj pwm txawv cov neeg tawm tsam Khetos thiab cov tib neeg phem uas pawg ntseeg tau muab ntiab tawm mus ntawd lawm li cas? Cov tib neeg no tsuas xav kom lwm tus pom zoo thiab qhuas lawv xwb tiam sis tsis tuaj yeem ua siab ntev rau ib lo lus tseeb uas nthuav tawm txog lawv tus yam ntxwv kiag li. Lawv yeej yuav tawm tsam txhua tus uas tau hais los sis tau ua ib yam dab tsi txhaum rau lawv. Vim yog lawv cov kev phem txhua yam, thaum kawg lawv thiaj li ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam, lawv npau taws rau lwm tus, thiab lawv raug ncaws tawm ntawm pawg ntseeg mus lawm. Lawv plam lawv lub hwv tsam ua tau txoj kev cawm dim rau qhov zoo. Kuv cia li tawm tsam Tus Viv Ncaus Luv tam sim ntawd vim yog nws cov lus tau ua rau mob kuv nkaus xwb. Kuv ua tsis tau tiav ib yam dab tsi li tiam sis tsuas ua rau mob nws xwb. Kuv tab tom ua kev phem! Kuv pom tias kuv muaj txoj kev ua neej phem heev, tias kuv muaj tib tug yeeb yam phem thiab lub ntsiab tseeb ib yam li ib tug neeg tawm tsam Khetos, tus neeg ua kev phem, thiab qhov no qias neeg heev li rau Vajtswv. Yog tias kuv tsis lees txim hloov dua siab tshiab tam sim ntawd, ces kuv kawg tog rau hauv txoj kev phem thiab raug Vajtswv rau txim zoo ib yam nkaus li tus neeg tawm tsam Khetos, tus neeg ua kev phem xwb! Qhov no ua rau kuv ntshai heev thaum kuv xav txog qhov ntawd. Kuv tau los thov Vajtswv hais tias: “Au Vajtswv, kuv tsis muaj kev ua neeg zoo kiag li. Kuv tau ua neej raws li kuv tus moj yam qias vuab tsuab thiab tawm tsam kuv tus viv ncaus. Kuv tsis zoo li ib tug tib neeg kiag li. Yog tsis muaj Koj tsim qhov xwm txheej no los rhuav tshem kuv, ces ntshe kuv yeej tsis xav txog kuv tus kheej hlo li. Kuv tsuas yuav pheej ua kev phem thiab ua rau nws mob xwb. Vajtswv, kuv xav los lees txim hloov dua siab tshiab. Kuv tsis xav ua neej nyob raws li Ntxwgnyoog cov kuab lom mus ntxiv lawm. Thov coj kuv kev kom los ua tau ib tug neeg uas muaj lub siab ncaj ncees thiab muaj qab hau rau kev ua neeg.”

Tom qab ntawd kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no uas hais tias: “Kev hlub thiab kev ntxub yog tej yam uas kev ua neej yuav tsum muaj, tab sis koj yuav tsum cais kom meej meej txog qhov sib txawv ntawm qhov koj hlub thiab qhov koj ntxub. Hauv koj lub siab, koj yuav tsum hlub Vajtswv, nyiam qhov tseeb, nyiam yam zoo, thiab hlub koj cov kwv tij thiab cov nkauj muam, hos koj yuav tsum ntxub tus dab phem Ntxwgnyoog, ntxub yam tsis zoo, ntxub cov tawm tsam Khetos, thiab ntxub cov neeg lim hiam. Yog koj muaj kev ntxub rau koj cov kwv tij thiab cov nkauj muam, ces koj yuav muaj feem cheem lawv thiab ua pauj kua zaub ntsuab rau lawv; qhov no yuav txaus ntshai heev li. Ib txhia tib neeg tsuas muaj tej kev xav txog kev ntxub thiab tej tswv yim phem nkaus xwb. Tom qab ib ntus lawm, yog cov neeg zoo li no tsis haum nrog tus neeg uas lawv ntxub ntawd, ces lawv tus kheej yuav pib txav deb ntawm tus neeg ntawd; txawm li cas los xij, lawv tsis cia qhov no cuam tshuam lawv tej dej num los sis haub ntxias lawv tej kev sib raug zoo ntawm ib tug neeg rau ib tug neeg uas ib txwm muaj, vim hais tias lawv muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab thiab lawv hwm Nws. Lawv tsis xav ua txhaum rau Vajtswv, thiab ntshai ua li ntawd. Txawm tias tej zaum cov neeg no yuav zais qee yam kev xam pom txog ib tug neeg twg los xij, lawv yeej tsis muab tej kev xav no coj los ua los sis yeej tsis hais ib lo lus tawm uas tsis tsim nyog li, tsis muaj lub siab yuav ua txhaum rau Vajtswv. Tus cwj pwm no yog hom dab tsi? Qhov no yog ib qho piv txwv txog kev coj lawv tus kheej thiab kev tswj ntau yam nrog lub hauv paus ntsiab lus thiab kev coj ncaj. Tej zaum koj yuav tsis haum nrog ib tug neeg twg tus yeeb yam, thiab tej zaum koj yuav tsis nyiam nws, tab sis thaum koj ua hauj lwm ua ke nrog nws, koj tseem coj ncaj thiab tsis hais tawm koj tej kev xeeb txob rau hauv kev ua koj tes dej num, muab koj tes dej num fij rau, los sis muab koj tej kev xeeb txhob rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv tsev neeg tshem tawm. Koj tuaj yeem ua ntau yam mus raws li lub hauv paus ntsiab lus; zoo li no, ces koj thiaj li muaj ib lub hauv paus hwm Vajtswv. Yog koj muaj ntau dua qhov ntawd me ntsis ntxiv, ces thaum koj pom tus neeg ntawd muaj qee yam kev txhaum los sis muaj kev qaug zog—txawm tias nws tau ua txhaum rau koj los sis tau ua rau koj tus kheej tej kev ntshaw puas lawm los xij—koj yeej tseem muaj tej ntawd rau hauv koj los pab nws. Qhov ua li ntawd thiaj li yog qhov zoo dua; txhais tau tias koj yog ib tug neeg uas muaj kev ua neeg, qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab kev hwm rau Vajtswv(“Tsib Tug Yam Ntxwv Uas Tsim Nyog Nyob rau ntawm Txoj Kev Yog hauv Yus Txoj Kev Ntseeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv pom los ntawm Vajtswv cov lus uas hais tias cov neeg uas ntshai Vajtswv tuaj yeem ua zoo rau lwm tus raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Tej zaum qee zaus lawv kuj muaj kev ntxub ntxaug cov kwv tij thiab cov nkauj muam, tiam sis lawv tsis tau txhob txwm ua cuam tshuam thiab lawv tsis ua ib yam dab tsi txhaum rau Vajtswv los sis ua rau mob lwm tus. Cov tib neeg uas tsis ntshai Vajtswv ua txhua yam li lawv lub siab phem ntshaw, qhov ntawd yog kev ua kev phem thiab raug Vajtswv rau txim. Tus Viv Ncaus Luv me ntsis hais ncaj qha, tiam sis yam uas nws tau hais txog kuv ntawd yog hais los ntawm lub siab ncaj ncees. Nws tsis yog tsom ntsoov kuv hais. Nws kuj tau rau siab ntso ua nws tes dej num thiab rau siab saib xyuas thiab feem ntau ntawm nws txoj kev pab tawm tswv yim mas yeej pab tau peb txoj hauj lwm. Kuv yeej tsis tsim nyog txhob txwm ua nyuaj rau nws li. Tom qab ntawd, kuv tau hais qhib siab lug rau nws txog kuv txoj kev qias vuab tsuab thiab kuv tau thov txim. Tus Viv Ncaus Luv hais tias nws tsis xav li cas txog qhov ntawd, thiab nws tau qhia qee qhov tseeb los pab kuv. Kuv tau txaj muag heev thiab haj yam ntxub kuv tus kheej ntxiv. Kuv tsis xav ua neej nyob raws li kuv tus moj yam qias vuab tsuab no mus ntxiv lawm. Tom qab ntawd, thaum uas tus Viv Ncaus Luv tau hais qhia kuv los sis qee yam uas nws tau hais los sis tau ua los ua rau mob kuv tag lawm, kuv muaj peev xwm los saib xyuas qhov ntawd zoo tuaj thiab mob siab rau nrhiav qhov tseeb thiab rov thim xav txog kuv tus kheej lawm. Wb kuj tuaj yeem rov qab ua tau hauj lwm ua ke kom zoo dua lawm. Qhov no yog ib qho uas kuv los siav loj heev. Kuv ua tsaug rau Vajtswv txoj kev txiav txim uas tau hloov pauv kuv los ntawm txoj kev me me no.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Txhob Khav Theeb Mus Ntxiv Lawm

Sau los ntawm Mauj Veev, Teb Chaws Xabpees Kuv rov nco txog xyoo 2018 kuv tau ua tes dej num tshaj txoj moo zoo nyob hauv pawg ntseeg,...

Leave a Reply