Thaum Tso Txoj Kev Xam Pom Yus Tus Kheej Pov Tseg, Ua Rau Kuv Dim Plaws Lawm

February 4, 2022

Sau los ntawm Xyiamvej, Teb Chaws Suav

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Ib txwm tib neeg tus moj yam yeej tsis muaj kev coj tsis ncaj los sis kev txawj ntxias dag li, tib neeg muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog lwm leej lwm tus, lawv tsis nyob lawv ib leeg twm zeej xwb, thiab lawv lub neej kuj tsis zoo los kuj tsis phem thiab. Yog li ntawd, ib yam nkaus, txhua tus puav leej tsa Vajtswv nyob rau qhov chaw siab; Nws cov lus txeem mus nyob hauv tib neeg, neeg ua neej nyob thaj yeeb ua ke thiab nyob hauv qab Vajtswv kev saib xyuas thiab kev tsom kwm, lub thiaj teb muaj kev sib raug zoo puv npo, tsis muaj Ntxwgnyoog txoj kev cuam tshuam, thiab Vajtswv lub koob meej yog qhov tseem ceeb tshaj rau tib neeg. Cov neeg zoo li ntawd yog cov tub txib qaum ntuj: ntshiab huv, muaj zog zis, tsis yws dab tsi txog Vajtswv li, thiab muab tag nrho lawv lub zog rau Vajtswv lub koob meej nyob rau hauv ntiaj teb no(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 16). Vajtswv cov lus qhia rau peb tias ib tug tib neeg dog dig tus moj yam mas tsis muaj kev coj nkhaus, kev ntxias dag, kev xam pom rau yus tus kheej, thiab kevntxim ntxub. Muaj lub siab dawb paug los ua raws li Vajtswv cov lus txib, ua hauj lwm kom sib haum xeeb nrog rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab ua txhua yam uas lawv tuaj yeem ua tau rau lawv tes dej num mas yog lub hauv paus yooj yim tshaj plaws uas ib tug neeg yuav tsum muaj peev xwm ua. Kuv keev ua neej nrog tej tswv yim phem xws li tias “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb” thiab “Thaum ib tug me nyuam kawm paub txhua yam uas tus xib fwb paub lawm, tus xib fwb yuav plam nws txoj kev nrhiav noj nrhiav haus.” Kuv mas xam pom yus tus kheej xwb, ntxim ntxub, coj nkhaus, thiab txhawj dag, yeej tsis zoo thooj li tib neeg kiag li. Qhov ntawd tsis yog li mus txog ntuas thaum kuv tau ntsib tau pom txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus tias kuv tej moj yam phem no tau pib hloov pauv lawm.

Nws yog thaum lub Rau Hli Ntuj Xyoo 2018 thaum Tus Kwv Tij Zam tau koom peb pab pawg nrog kuv ua khub ua ke hauv kuv tes dej num. Thaum lub sij hawm ntawd kuv xav tias, “Kuv twb tau ua tes dej num no los tau ib ntus lawm, yog li ntawd kuv muaj kev to taub txog cov hauv paus ntsiab lus thiab kuv tau pom qee yam txiaj ntsig lawm. Tej zaum muaj ib hnub kuv yuav tawm ntawm pab pawg no mus ua ib lub luag hauj lwm uas loj dua no. Kuv yuav tsum tau pab tus Kwv Tij Zam kom nws paub ceev npaum li ceev tau kom nws thiaj li tuaj yeem ua tau txoj hauj lwm nyob rau hauv peb pab pawg.” Kuv tau pib qhia nws txog lub hauv paus kev txawj uas kuv tau kawm nyob rau hauv kuv tes dej num. Peb lub hlis tom qab ntawd, kuv pom tias tus Kwv Tij Zam muaj ib txoj kev to taub zoo txog txhua yam thiab nws kawm tau ceev heev. Thaum pom li ntawd, kuv pib mloog zoo li txaus ntshai, kuv xav tias, “Tus Kwv Tij Zam txawj ua nws tes dej num ceev heev. Yog tias zoo li no mus ntxiv, ntshe nws yuav tshaj kuv pob? Yog tias tus thawj coj paub tias nws txawj sai npaum li no, ntshe tus thawj coj yuav muab ib lub chaw ua hauj lwm uas tseem ceeb rau nws pob?” Thaum qhov no tshwm sim rau kuv lawm, kuv xav hauv kuv tus kheej hais tias, “Tsis tau kiag li, kuv yuav tsum tau thaiv qhov no xwb. Kuv tsis tuaj yeem qhia txhua yam uas kuv paub rau nws ntxiv lawm.” Txij li thaum ntawd los nyob rau hauv peb tes dej num, thaum kuv pom tus Kwv Tij Zam tsis tshua txawj pe tsawg lawm, kuv tsuas qhia nws ob peb yam dog dig xwb uas tsis qhia tag nrho kuv txoj kev paub. Kuv paub tias ua li ntawd mas tsis yog ib qho zoo, tiam sis kuv ho xav txog tej laus cov lus uas hais tias, “Thaum ib tug me nyuam kawm paub txhua yam uas tus xib fwb paub lawm, tus xib fwb yuav plam nws txoj kev nrhiav noj nrhiav haus.” Yog tias muaj nws ua tau zoo li no rau sawv daws pom, kuv yuav ua li cas nthuav tawm qhov zoo ntawm kuv tus kheej? Kuv tsis tuaj yeem cia nws ua kuv ntej. Thaum peb ua hauj lwm ua ke mus ntxiv, txhua yam uas tus Kwv Tij Zam tau nug kuv, kuv tsuas qhia nws ib txhia xwb ib txhia kuv tsis qhia.

Tsis ntev tom qab ntawd, tus thawj coj tau nrhiav tus Kwv Tij Zam los tham txog ib tes hauj lwm uas tseem ceeb. Kuv lub siab dhia pig poog thaum kuv hnov txog qhov no. Kuv xav hais tias, “Kuv tau ua hauj lwm nyob rau hauv pab pawg no ntev dua tus Kwv Tij Zam lawm. Vim li cas tus thawj coj thiaj li tsis xav nrog kuv tham? Puas yog kuv tsis zoo npaum li nws ne? Kuv twb yog tus cob qhia nws, tiam sis tam sim no nws ho yog tus me nyuam kub hos kuv ces raug muab thawb ntiag rau ib sab lawm xwb. Nws yog tus ua tau zoo rau sawv daws pom lawm ces thiaj li tsis nco qab kuv lawm. Yog tias kuv pheej qhia nws, ntshe nws haj yam kawm ceev ntxiv xwb pob? Yog tias nws tau ib lub chaw ua hauj lwm uas tseem ceeb, leej twg thiaj li yuav hwm kuv?” Yog li ntawd qhov peb ua hauj lwm ua ke txij thaum ntawd los, thaum kuv pom tus Kwv Tij Zam ntsib tej kev nyuaj, kuv tsis xav pab nws li lawm. Peb txoj hauj lwm tsis nce qib vim yog qhov tshwm sim ntawm tej yam no uas daws tsis tau teeb meem ncav sij hawm, thiab thaum kawg qhov no ua rau pawg ntseeg txoj hauj lwm daig. Kuv mloog zoo li kuv muaj kev txhaum me ntsis thiab meem txom, tiam sis kuv tsis thim xav txog kuv tus kheej kiag li. Muaj ib hnub kuv lub qhov tso cia li pib khaus tam sim ntawd, thiab pheej khaus. Tab txawm kuv siv tshuaj pleev los yeej tsis zoo li. Hnub tom qab, kuv txhais caj npab pib mob heev ua rau kuv txav tsis tau kuv txhais caj npab li lawm. Kuv tau ras dheev tias tus mob no tsis yog cia li lam mob xwb, yog li ntawd kuv tau los taij thov rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Kuv hais tias, “Au Vajtswv, tus mob no cia li pib tam sim ntawd xwb. Kuv paub tias Koj txoj kev xav zoo ua rau mob. Tiam sis kuv tsis paub dab tsi thiab kuv tsis paub tias Koj txoj kev xav yog dab tsi. Thov qhia kuv thiab coj kuv kev.”

Muaj ib hnub thaum kuv tab tom pe hawm, Vajtswv cov lus no cia li los rau hauv kuv lub siab kiag tam sim ntawd hais tias: “Yog koj tsis txaus siab hlomuab tag nrho qhov uas koj muaj ntawd cob fij, yog koj muab tej ntawd zais thiab npog nws cia, kom ua koj tej hauj lwm ntaug leev…(“Tib Neeg Tsuas Muaj Kev Zoo Siab Tiag Tiag los ntawm Kev Coj Ncaj Nkaus Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Qhov no yog ib txoj kev hu tsa kom kuv sawv. Kuv tau ua lub neej uas muaj ib tug yam ntxwv sib tw kom muaj suab npe thiab tau txais tshaj thawj, ntshai tsam tias tus kwv tij no yuav tshaj kuv, yog li ntawd kuv yeej ib txwm coj tsis ncaj rau peb txoj hauj lwm, thiab kuv tsis xav qhia kuv txoj kev paub rau nws. Kuv pom tias tus mob no yog Vajtswv ceeb toom rau kuv lawm, kuv yuav tau thim xav rau ntawm kuv tus kheej. Tom qab ntawd kuv tau nyeem nqe no ntawm Vajtswv cov lus uas hais tias: “Cov tsis ntseeg Vajtswv muaj ib hom moj yam qias vuab tsuab. Thaum lawv qhia lwm tus tib neeg txog ib txoj kev paub tshaj lij los sis ib txoj kev txawj, lawv ntseeg lub tswv yim tias ‘Thaum ib tug me nyuam kawm paub txhua yam uas tus xib fwb paub lawm, tus xib fwb yuav plam nws txoj kev nrhiav noj nrhiav haus.’ Lawv ntseeg tias yog lawv qhia txhua yam uas lawv paub rau lwm tus lawm, ces yuav tsis muaj leej twg hwm lawv ntxiv lawm thiab lawv yuav poob lawv lub meej mom. Vim qhov laj thawj no, lawv thiaj li xav tias yuav tsum tau npog qee qhov kev paub no, tsuas qhia tib neeg li yim caum feem pua ntawm yam uas lawv paub xwb thiab ua kom ruaj siab tias lawv muaj qee lub tswv yim zais ntshis; lawv xav tias qhov no xwb thiaj li yog tib txoj kev uas lawv tuaj yeem qhia tau lawv txoj kev ua xib fwb qhia ntawv. Kev pheej npog tej kev paub thiab kev muaj tej tswv yim zais ntshis—hom no yog moj yam dab tsi? Nws yog kev dag. … Tsis txhob xav tias koj ua tau zoo los sis tias koj tsis tau npog txoj kev paub tiam sis tsuas qhia txhua tus txog tej yam uas ntiav tshaj plaws los sis yooj yim tshaj plaws xwb; qhov no yuav ua tsis tau li no. Qee zaum koj tsuas qhia ob peb yam kev tswv yim los sis tej yam uas tib neeg tuaj yeem to taub ntiav ntiav xwb, tiam sis cov pib kawm tsis muaj peev xwm paub ib lub ntsiab tseeb dab tsi los sis cov ntsiab lus tseem ceeb hlo li. Koj tsuas hais tau ib qho kev xav pom dav dav xwb, tsis muaj kev piav qhia ntxiv los sis qhia kom ntxaws ntxaws li, txhua lub sij hawm tseem xav txog koj tus kheej tias, ‘Zoo lawm, txawm li cas los xij, kuv twb tau qhia koj, thiab kuv twb tsis tau txhob txwm zais ib yam dab tsi li. Yog hais tias koj tsis to taub, ces nws yog vim koj tsis muaj peev xwm xwb, yog li ntawd tsis txhob hais tias tim kuv. Peb tsuas yuav saib seb Vajtswv coj koj li cas lawm xwb tam sim no.’ Qhov kev lom txwm zoo li no muaj kev ntxias dag, tsis yog lod? Nws tsis yog kev xam pom yus tus kheej thiab kev phem lod? Vim li cas koj thiaj li tsis qhia txhua yam hauv koj lub siab thiab txhua yam koj to taub rau tib neeg? Vim li cas koj ho npog txoj kev paub? Qhov no yog ib qho teeb meem nrog koj tej kev xav thiab koj tus moj yam(“Tsuas Yog Nrhiav Qhov Tseeb hauv Txhua Yam Xwb Mas Yus Thiaj Li To Taub Qhov Muaj Tiag ntawm Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus nthuav tawm tau yog kiag kuv tus kheej qhov xwm txheej ntag. Kuv tsis xav qhia cov kev txawj uas kuv tau kawm rau nws vim yog txhawm rau kuv tus kheej lub suab npe thiab lub chaw ua hauj lwm. Kuv ntshai tsam tias nws yuav paub tshaj thiab ua rau kuv poob qab deb, xav hais tias Thaum ib tug me nyuam kawm paub txhua yam uas tus xib fwb paub lawm, tus xib fwb yuav plam nws txoj kev nrhiav noj nrhiav haus. Qhov uas pheej tuav tseg tas li, tsis yog kuv xam pom yus tus kheej, ntxim ntxub, coj nkhaus, thiab txawj dag heev xwb pob? Kuv kuj tau xav txog thaum uas tus Kwv Tij Zam nyuam qhuav koom peb pab pawg. Kuv txoj kev txhawb siab rau kev qhuab qhia nws kom nws thiaj li tuaj yeem ua tau pab pawg txoj hauj lwm sai li sai tau. Ces kuv yuav muab tes dej num rau tus ntawd vim hais tias kuv cia siab tias kuv yuav tau nce mus rau ib lub chaw ua hauj lwm uas tseem ceeb dua. Tiam sis thaum kuv pom tias nws kawm tau ceev heev thiab tus thawj coj saib nws muaj nqis heev lawm, ces kuv txawm pib txhawj xeeb tiag tiag. Kuv txhawj tias yog tias nws pheej ua tau zoo mus, ces tsis ntev nws yeej yuav tshaj kuv, thiab nws yeej yuav hloov kuv lub chaw xwb xwb li. Vim li ntawd, kuv thiaj li tsis xav qhia yam uas kuv paub rau nws lawm. Qee zaus thaum kuv paub tias nws ntsib ntau yam kev nyuaj hauv nws tes dej num, kuv tsis xav pab nws, yog li ntawd thiaj li ua rau pawg ntseeg txoj hauj lwm qeeb. Kuv pom tau tias kuv ib txwm ua hauj lwm los tiv thaiv kuv tus kheej lub suab npe thiab lub chaw ua hauj lwm yam tsis muaj ib qho kev xav txog txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsevli. Kuv yeej yog ib tug neeg uas xam pom yus tus kheej thiab txawj dag. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev qhuab qhia kom ncav sij hawm, cia kuv los tsim kho tus yeeb yam ntawd, ces kuv yeej tseem tsis tau thim xav rau ntawm kuv tus kheej. Tom qab ntawd kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no uas hais tias: “Txij tau muaj txoj kev ntseeg los, koj tau noj thiab haus Vajtswv cov lus lawm; koj tau lees txais Nws qhov kev txiav txim thiab kev rau txim thiab lees txais Nws txoj kev cawm dim lawm. Txawm li ntawd los xij, yog qhov keeb laj fai uas tswj koj txoj kev ua thiab txoj xub ke uas koj siv los ua yam ub yam no thiab coj koj tus kheej ua neeg tsis tau hloov, yog hais tias koj zoo ib yam li cov tsis ntseeg xwb, ua li Vajtswv puas lees paub koj li ib tug uas muaj txoj kev ntseeg mas? Nws yeej tsis lees paub li. Nws yuav hais tias koj tseem taug cov tsis ntseeg txoj kev xwb. Yog li ntawd, txawm koj yuav ua koj tes dej num los sis kawm ib qho kev paub tob kom tiav los xij, koj yuav tsum ua raws li cov keeb laj fai nyob rau hauv txhua yam uas koj ua. Koj yuav tsum saib txhua yam koj ua ntawd kom yog raws li qhov tseeb, thiab xyaum ua raws li qhov tseeb. Koj yuav tsum siv qhov tseeb los daws teeb meem, los daws cov moj yam qias vuab tsuab uas raug nthuav tawm nyob rau hauv koj, thiab los daws tej kab ke tsis yog thiab tej kev xav yuam kev. Koj yuav tsum kov kom yeej tej no tag mus li. Muaj ib qho, mas koj yuav tsum soj ntsuam xyuas koj tus kheej kom meej. Thaum koj ua li ntawd tag lawm, yog koj tshawb pom ib tug moj yam qias vuab tsuab, koj yuav tsum daws tus moj yam qias vuab tsuab ntawd, kov kom yeej nws thiab muab nws tso pov tseg. Thaum tau koj daws tej teeb meem no tag lawm, thaum koj tsis ua dab tsi raws li koj tej moj yam qias vuab tsuab lawm, thiab thaum koj tso tau koj tej zog txhawb siab thiab tej kev ntshaw ntawd tseg lawm thiab xyaum ua raws li qhov tseeb lub hauv paus ntsiab lus lawm, ces tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li ua tau qhov uas ib tug caum Vajtswv qab tiag tiag tsim nyog ua(“Tsuas Yog Nrhiav Qhov Tseeb hauv Txhua Yam Xwb Mas Yus Thiaj Li To Taub Qhov Muaj Tiag ntawm Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Koj yuav tsum muab lub ntsiab tseeb thiab cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm txoj kev paub tshaj lij—txhua yam uas lwm tus piav tsis tau los sis tsis paub txog ntawd—thiab los qhia rau cov tib neeg kom lawv thiaj li tuaj yeem muab tag nrho lawv lub zog los lav ris, thiab kom tom qab ntawd haj yam xav tawm ntau yam ntxiv, tob ntxiv, thiab ntau yam kev paub tab ntxiv. Yog hais tias koj muab tag nrho txhua yam no, ces tej no yuav muaj txiaj ntsig rau cov tib neeg uas ua tiav hlo rau tes dej num no thiab rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. … Thaum cov tib neeg feem coob tau kawm qee kis tshwj xeeb txog kev paub tshaj lij thawj zaug, lawv tsuas nkag siab lub ntsiab lus ntiav ntiav ntawm qhov ntawd xwb, hos feem uas ntsig txog rau cov ntsiab lus tseem ceeb thiab lub ntsiab tseeb mas tib neeg yuav tau xyaum ua raws ib ntus ua ntej tso thiaj li tuaj yeem to taub qhov ntawd tau. Yog hais tias koj twb tau to taub cov ntsiab lus no zoo lawm, koj yuav tsum qhia lawv ncaj qha; txhob ua rau lawv xav tsis tawm ib kis zoo li no thiab ua rau nkim sij hawm ntau heev thiaj li mam los paub qhov ntawd. Qhov no yog koj lub luag hauj lwm; nws yog yam koj yuav tsum tau ua. Tsuas yog koj qhia lawv yam koj ntseeg tias yog cov ntsiab lus tseem ceeb thiab lub ntsiab tseeb xwb koj thiaj li yuav tsis npog ib yam dab tsi li, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav tsis xam pom koj tus kheej lawm(“Tsuas Yog Nrhiav Qhov Tseeb hauv Txhua Yam Xwb Mas Yus Thiaj Li To Taub Qhov Muaj Tiag ntawm Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vim yog Vajtswv cov lus kuv thiaj li ras dheev tias kuv yuav tsum tau tsom ntsoov rau kev thim xav rau ntawm yus tus kheej hauv kuv tes dej num thiab nrhiav qhov tseeb los mus daws kuv tus moj yam phem. Kuv yuav tsum tau tso kuv tej kev xav thiab tej tswv yim uas tsis yog pov tseg ces thiaj li muaj peev xwm ua hauj lwm tau nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam hauv kuv tes dej num. Kuv ras dheev tias peb txhua tus tsis muaj ntau yam heev, tsis hais qhov tseeb los sis hauv peb txoj hauj lwm li, yog li ntawd cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav tsum tau sib pab thiab txhawb nqa ib tug rau tib tug ntawm lawv tej dej num, thiab los sib qhia txog qhov uas lawv nkag siab yam tsis tuav tseg ib yam dab tsi li. Los ntawm kev hais txog qhov ua tsis tau zoo ntawm ib tug rau ib tug zoo li no, peb haj yam tsis nrhiav kev tawm. Qhov tseeb tiag, qhov uas kuv txawj dua tus Kwv Tij Zam yog vim Vajtswv lub siab zoo txhua yam. Kuv yuav tsum los mus xav txog Vajtswv txoj kev xav, tso kuv txoj kev xam pom rau yus tus kheej tseg, thiab qhia nws txhua yam uas kuv paub yog li nws thiaj li tuaj yeem ua tau nws tes dej num zoo sai li sai tau. Tsuas yog qhov ntawd nkaus xwb thiaj li haum raws li Vajtswv txoj kev xav. Thaum uas kuv ras dheev txog qhov ntawd lawm, kuv maj nroos los taij thov Vajtswv, txaus siab hlo tso kuv tus kheej txoj kev xav uas tsis yog pov tseg thiab tsis ua neej nrog kuv tus moj yam phem mus ntxiv lawm. Tom qab ntawd kuv tau nrhiav tus Kwv Tij Zam los nrog nws sib tham ncaj ncees txog tus yam ntxwv uas kuv tau ua rau nws lawm, thiab tshuaj xyuas tej moj yam phem no. Kuv kuj tau qhia qhov tseem ceeb ntawm tej kev txawj uas kuv muaj rau nws thiab. Thaum kuv pib xyaum ua li no lawm, kuv mloog zoo li muaj kev kaj siab heev, thiab qhov muaj mob ntawd cia li ploj mus yam kuv tsis paub li.

Tom qab qhov ntawd dhau lawm kuv xav hais tias, kuv twb hloov pauv lawm, tiam sis tej moj yam phem no mas raug cog tob heev lawm. Kiag thaum tej yeeb yam yog tshwm sim lawm, ces kuv cia li uv tsis tau los mus tso cov kuab lom ntawd tawm tshwm dua.

Thaum lub Peb Hlis Ntuj Xyoo 2019, tib lub sij hawm ntawd tus Kwv Tij Zam thiab kuv raug xaiv los ua cov thawj coj ntawm pawg ntseeg. Thaum xub thawj, wb ua hauj lwm ua ke tau zoo heev. Txawm yog ib qho teeb meem hauv pawg ntseeg, los sis ib qho kev nyuaj wb tau ntsib los xij, wb muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb ua ke los mus daws qhov teeb meem ntawd. Tiam sis muaj ib hnub, kuv tau hnov qee leej hauv pawg ntseeg hais tias, “Tus Kwv Tij Zam qhov kev sib qhia rau ntawm qhov tseeb mas muaj qab hau heev, thiab nws lav ris rau hauv nws tes dej num tiag tiag.” Thaum hnov qhov no ua rau kuv ntxhov siab thiab kuv xav hais tias, “Yog tias tus Kwv Tij Zam yeej kuv lawm, ntshe kuv yuav txaj muag heev pob?” Tom qab ntawd txhua zaus uas peb sib tham txog peb txoj hauj lwm, kuv tsuas yog hais txog qhov ua yuam kev thiab qhov tsis zoo xwb thiab kuv pheej tseem tseg tej kev xyaum ua los mus daws tej teeb meem ntawd rau kuv tus kheej mus ntxiv. Muaj qee zaus thaum nws tuaj cuag kuv tuaj nrhiav kev daws, kuv tsuas tom hniav qawv thiab hais tej yam tsis muaj nuj nqis rau nws xwb, ntshai tsam tias nws nkag siab ntau dhau lawm, ces nws yuav cia li daws tej teeb meem no tau yam tsis cia kuv los mus daws lawm. Kuv nco tau tias muaj ib zaug thaum nws tab tom yuav mus pab txhawb ob peb tug kwv tij thiab nkauj muam uas qaug zog. Nws ntshai tsam tias yog sib qhia tsis yog, ces yuav tsis tawg paj txi txiv, yog li ntawd nws tau tuaj thov tswv yim ntawm kuv tias qhov tseeb twg uas zoo tshaj plaws los mus tsom ntsoov rau. Tiam sis kuv qhov kev xav thaum lub sij hawm ntawd yog: Yog tias kuv qhia txhua yam uas kuv paub rau nws thiab nws mus daws tau qhov teeb meem ntawd lawm, cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav hwm nws xwb xwb li, thiab tom qab ntawd kuv yuav muab dab tsi los qhia rau hauv qhov kev sib qhia rau lwm zaus? Qhov ntawd tsis ua rau saib zoo li nws zoo dua kuv lod? Yog li thaum lub sij hawm ntawd kuv xav hais tias, “Tsis tau lawm, kuv yuav tsum tseg qee yam rau kuv sib qhia rau lwm zaus kom lawv thiaj li pom tias kuv muaj peev xwm dua txog kev daws tej teeb meem.” Yog li ntawd kuv thiaj li tsuas hais ua dog ua dig luv luv rau tus Kwv Tij Zam xwb tiam sis tsis hais tej yam tshwj xeeb los sis hais ib yam dab tsi tseem ceeb li. Vim kuv tau zais npog kuv tus kheej txoj kev xam pom rau yus tus kheej thiab tsis xav qhia txhua yam uas kuv paub rau nws, kuv txhob txwm txav kom deb tus Kwv Tij Zam ntawm wb txoj kev ua hauj lwm ua ke thiab wb tsis tshua siv sij hawm los sib tham ib tug rau tib tug txog tej yam li wb keev sib tham dhau los lawm. Lub sij hawm ntawd kuv mloog tias kuv ua txhaum tiag tiag thiab xav hauv kuv tus kheej hais tias, “Kev ua kuv tes hauj lwm li no, kuv tsis yog ua hauj lwm kom sib haum xeeb nrog rau kuv tus kwv tij, thiab tsis yog tej yam uas Vajtswv yuav txaus siab rau.” Tiam sis tom qab ntawd kuv xav hais tias, “Yog tias nws tshaj kuv lawm, txhua tus yuav hwm nws,” yog li ntawd kuv thiaj li tsis xav xyaum ua qhov tseeb ntxiv. Kuv pheej muaj tus yam ntxwv siab tawv zoo li no rau thaum lub sij hawm ntawd, ces Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiaj li tau los rau ntawm kuv. Kuv lub siab mas ua voj ua voog xwm yeem. Kuv qhov kev sib qhia rau hauv cov kev tuaj sib sau ua ke tsis muaj ib qho kev kaj li thiab kuv ua tsis tau ib yam dab tsi kom tiav rau hauv kuv tes dej num li, thiab kuv txawm pib ncaws hau tsaug zog ntxov heev txhua hmo. Kuv kuj mloog zoo li tsis kaj siab ntau zuj zus tuaj lawm. Nyob rau theem ntawd kuv ras dheev tias Vajtswv twb tau ncaim ntawm kuv mus lawm, thiab tom qab ntawd ua rau kuv ntshai. Kuv tau maj nroos los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab taij thov hais tias. “Au Vajtswv, kuv tsuas xam pom rau yus tus kheej thiab ntxim ntxub tshaj. Kuv paub tias qhov no qias neeg rau Koj, tiam sis kuv tswj tsis tau kuv tus kheej. Kuv tsis tuaj yeem tshem kuv tus kheej tawm ntawm tej ntawd mus. Vajtswv, thov qhia kuv kom kuv thiaj li yuav los mus nkag siab tseeb dua txog kuv tus kheej tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb.”

Tom qab kuv taij thov tag lawm kuv tau nyeem nqe no ntawm Vajtswv cov lus uas hais tias: “Los txog thaum tib neeg ntsib tau pom Vajtswv txoj dej num thiab caum cuag qhov tseeb lawm, nws yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam uas xav kav thiab tswj fwm lawv los sab hauv los. Yam tshwj xeeb, uas tau los ntawm tus yeeb yam yog dab tsi? Piv txwv li, vim li cas koj thiaj li qia dub? Vim li cas koj thiaj li tiv thaiv koj tus kheej qib dej num? Vim li cas koj thiaj muaj tej kev xav hauv nruab siab tau nchav zoo li ntawd? Vim li cas koj thiaj li zoo siab xyiv fab rau tej yam tsis ncaj ncees? Vim li cas koj thiaj li nyiam cov neeg phem no? Lub hauv paus rau koj txoj kev ntshaw rau tej yam zoo li ntawd yog dab tsi? Tej yam no los qhov twg los? Vim li cas koj thiaj li zoo siab los lees txais tej ntawd ua luaj? Los txog tam sim no, nej muaj kev to taub tag nrho tias qhov kev muaj qab hau tseem ceeb txhawb rau txhua yam ntawm tej no ces yog Ntxwgnyoog cov kuab lom nyob rau hauv nej lawm, nws tuaj yeem nthuav tawm puv npo nrog cov lus. Piv txwv li, yog koj nug qee cov neeg ua phem tias vim li cas lawv ho ua phem, lawv yuav teb tias, ‘Vim hais tias nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb.’ Kab ntawv no nthuav tawm txog lub hauv paus tiag tiag ntawm qhov teeb meem. Ntxwgnyoog txoj kev xav muaj laj thawj dhau los rau hauv tib neeg lub neej lawm. Lawv yuav ua tej yam rau lub hom phiaj no los sis ntawd, tab sis tsuas yog ua rau lawv tus kheej nkaus xwb. Txhua leej xav tias vim txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam, tib neeg yuav tsum ua neej nyob rau lawv tus kheej tej txiaj ntsim. ‘Kev rais los ua ib tug nom tswv vim yog xav tau tej khoom noj zoo thiab khaub ncaws zoo,’ thiab ‘Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb’—tej no yog lub neej txoj sia thiab lub tswv yim ntawm tib neeg, thiab lawv kuj sawv cev rau tib neeg tus yeeb yam thiab. Tej lus ntawm Ntxwgnyoog no yog kiag Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntag, thiab thaum tib neeg sib koom tes ua ke, nws dhau los ua lawv tus yeeb yam lawm. Ntxwgnyoog tus yeeb yam raug nthuav tawm los ntawm cov lus no; tej ntawd sawv cev rau nws tiav hlo. Qhov kuab lom no dhau los ua tib neeg lub neej thiab lub hauv paus ntawm lawv qhov muaj nyob, thiab cov tib neeg lwj liam raug tswj fwm tas li los ntawm qhov kuab lom no los tau ntau txhiab xyoo lawm(“Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kev nyeem Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv paub tias kuv pab tsis tau qhov xam pom rau yus tus kheej thiab qhov ntxim ntxub vim hais tias Ntxwgnyoog cov kuab lom thiab tej tswv yim uas hais tias “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb” tau dhau los ua kuv tus yeeb yam kiag lawm. Kuv saib tej ntawd tam li yog yam zoo, tam li tej kev cai coj ua neej, xav hais tias qhov ntawd yog qhov uas tib neeg yuav tsum ua neej nrog, thiab tias qhov ntawd yog tib txoj kev los tiv thaiv peb tus kheej xwb. Vim li ntawd, kuv thiaj li xam pom rau yus tus kheej zuj zus thiab ntxim ntxub ntau zuj zus ntxiv lawm, tsuas yog xav txog kuv tus kheej nkaus xwb. Kuv pheej ntshai tsam tias tus Kwv Tij Zam yuav ua tau zoo dua kuv hauv tes dej num uas wb ua ua ke, yog li ntawd thaum twg los xij uas wb tham txog hauj lwm, kuv tsuas hais ua dog ua dig, ua tej yam me me, tsis qhia txhua yam uas kuv paub. Thaum tus Kwv Tij Zam ntsib tej teeb meem hauv nws tes dej num thiab tuaj thov kom kuv pab daws, qhov ntawd tsis yog txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev uas kuv yuav tau txhawj xeeb txog, tiam sis yog tias kuv qhia nws txhua yam lawm, ces kuv yuav tsis muaj lub hwv tsam los mus ua lub teeb ci ntsa iab rau hauv pawg ntseeg lawm. Tab txawm thaum kuv paub zoo tias ua li no mas tsis yog lawm los xij, kuv tseem tsis xav pab nws li. Kuv tuaj yeem pom tau tias kuv tsis tau ua kuv tes dej num kom haum raws li Vajtswv txoj kev xav los sis los txhawb txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev li, tiam sis qhov kuv tau ua ntawd yog caum txog yus tus kheej lub suab npe thiab lub meej mom xwb. Qhov ntawd mas ua rau kuv xam pom rau yus tus kheej thiab txawj dag tiag tiag. Kev vam khom rau cov kuab lom phem hauv kuv tes dej num, kuv yuav ua li cas thiaj li tau txais Vajtswv txoj kev coj qhia thiab tej koob hmoov? Kuv tau xav tias yog kuv tsis qhia qhov uas kuv paub rau txhua tus ces kuv thiaj li yog tus uas ua tau zoo tshaj plaws nyob rau hauv pawg ntseeg thiab txhua tus yuav hwm kuv, tiam sis qhov tseeb rov tshwm tias kuv yim tuav tseg, kuv tus ntsuj plig yim tsaus ntuj zuj zus, thiab kuv yim tsis muaj Vajtswv txoj kev coj qhia lawm. Tau los txog qhov uas kuv tsis tuaj yeem ua tau li qhov ua yav dhau los lawm. Tom qab ntawd Tswv Yexus cov lus no tau los rau hauv kuv lub siab hais tias: “Rau qhov leej twg los xij uas muaj lawm, tseem yuav muab ntxiv rau nws, thiab nws yuav muaj ntau nplua mias: tab sis leej twg los xij uas tsis muaj, yam uas nws muaj ntawd haj tseem yuav raug muab tshem tawm ntawm nws mus thiab(Mathai 13:12). Kev dhau los ntawm qhov ntawd ua rau kuv qhuas Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tiag tiag. Thaum kuv muab qhov ntawd coj los mus xav ntxiv, kuv pom tias tau muaj peev xwm pom qee yam teeb meem hauv kuv tes dej num vim yog Vajtswv txoj kev coj qhia thiab kev qhuab qhia nkaus xwb, thiab yog tias tsis muaj txoj kev coj qhia ntawm Vajtswv cov lus, ces kuv yeej tsis pom, tsis muaj peev xwm los nkag siab ib yam dab tsi, thiab tsis muaj peev xwm los mus daws tau ib yam teeb meem dab tsi li. Tiam sis kuv mas tsis muaj kev ras txog kuv tus kheej hlo li, thiab kuv nkag siab yuam kev yam tsis paub txhaj muag rau Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia rau kuv tus kheej rab peev xwm. Tsis yog kuv tas zog los mus txhav Vajtswv Nws lub yeeb koob lod? Vajtswv tuaj yeem pom hauv tib neeg lub siab thiab lub ntsws. Kuv paub tias yog tias kuv pheej xam pom rau yus tus kheej thiab ntxim ntxub mus ntxiv, ces kuv yeej yuav raug Vajtswv ncaws tawm thiab tshem tawm xwb xwb li. Thaum xav li ntawd kuv thiaj li maj nroos los taij thov rau ntawm Vajtswv xub ntiag, hais tias, “Vajtswv, kuv yuav tsis nrhiav rau kuv tus kheej thiab tsis thuam hauv kuv tes dej num mus ntxiv lawm. Kuv ces xav los ua hauj lwm heev kom zoo nrog tus Kwv Tij Zam thiab ua kuv tes dej num kom zoo.”

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no tias: “Txhob ua tej yam rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim tas li xwb thiab txhob xav xwm yeem txog koj tus kheej tej kev ntshaw xwb; txhob xav rau koj tus kheej lub meej mom, lub koob npe, los sis kev muaj suab npe. Kuj tsis txhob xav txog tib neeg tej kev ntshaw thiab. Koj yuav tsum xub muab kev xav rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev, thiab muab tej ntawd ua yam uas yuav tau xub ua ua ntej tso. Koj yuav tsum xav txog Vajtswv txoj kev xav thiab pib xav los ntawm qhov ua twb zoo xav seb koj dawb huv los tsis dawb huv hauv qhov ua kom muaj tiav rau ntawm koj tes dej num li cas, txawm tias koj twb coj ncaj ncees tshaj plaws, ua tau koj qhov zoo tshaj plaws kom muaj tiav hlo rau koj tej luag hauj lwm lawm, thiab tau muab koj tej tag nrho, thiab txawm tias koj yuav muab tag nrho los sis tsis muab tag nrho txoj kev xav rau koj tes dej num thiab txoj tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev los xij. Koj yuav tsum muab kev txiav txim rau tej yam no. Keev xav txog tej ntawd, thiab thiaj li yuav yooj yim rau koj ua koj tes dej num kom tau zoo(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Thaum koj nthuav tawm koj tus kheej tias qia dub thiab tsis quav ntsej, thiab tau ras txog qhov no lawm, koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb: Kuv yuav tsum ua dab tsi thiaj li mus raws li Vajtswv lub siab nyiam? Kuv yuav tsum coj li cas kom nws thiaj li muaj txiaj ntsig rau txhua tus? Ntawd yog, koj yuav tsum pib los ntawm qhov muab koj tus kheej tej kev ntshaw tso tseg, maj mam muab tej ntawd tso tseg raws li koj tus yeeb yam, ib qho zuj zus. Tom qab koj tau ntsib tau pom qhov no ob peb zaug lawm, koj yuav tso tau tej ntawd tseg tag nrho, thiab thaum koj ua li ntawd, koj yuav hnov ruaj khov zuj zus tuaj. Koj yim tso koj tej kev ntshaw tseg ntau npaum cas, koj yuav yim hnov zoo li ib tug tib neeg, koj yuav tsum muaj lub siab zoo thiab laj thawj. Koj yuav hnov tias yog tsis muaj lub siab qia dub lawm, koj yog ib tug neeg ncaj, neeg ncaj ncees, thiab koj tau ua txhua yam tau zoo raws Vajtswv. Koj yuav hnov tias qhov kev coj ua no ua rau koj tsim nyog raug hu ua ‘tib neeg,’ thiab tias txoj kev ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no, koj yeej qhib siab lug thiab coj ncaj ncees, koj yog ib tug tseem neeg tiag, koj muaj lub siab zoo uas paub meej, thiab tsim nyog rau txhua yam uas Vajtswv muab pub rau koj. Koj yim ua lub neej nyob li no ntau, ces koj yim hnov nyob ruaj nreeg thiab koj yuav zoo siab dua. Zoo li no es, koj tseem yuav tsis cev taw mus rau txoj kev yog thiab lod?(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Tom qab nyeem qhov no tag lawm, kuv nkag siab tias yog tias kuv xav ua kuv tes dej num kom tau zoo, ua ntej tshaj plaws kuv yuav tsum xav txog qhov yuav txhawb txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev li cas, yuav muab tag nrho txhua yam uas kuv muaj rau kuv tes dej num li cas, thiab yuav ua tes dej num ntawd nrog txoj kev lav ris uas zoo tshaj plaws tau li cas. Qhov Vajtswv tsom ntsoov yog rau ntawm peb tus cwj pwm hauv peb tes dej num. Nws qhov kev cia siab ces xav kom peb ntsib Nws nrog lub siab tiag tiag, kom peb muab tag nrho txhua yam uas peb muaj coj los ua peb tes dej num kom zoo, ces peb thiaj li yuav dhau los ua cov tib neeg uas txawj xav thiab ua tau zoo li kev ua neeg. Thaum kuv nkag siab txog Nws txoj kev xav lawm, kuv tau taij thov Vajtswv hauv kuv lub siab, qhia rau Nws tias kuv npaj txhij tso kuv txoj kev xam pom rau yus tus kheej tseg thiab yuav tsis xav txog kuv tus kheej tej kev ntshaw, thiab tias kuv yuav ua txhua yam uas muaj txiaj ntsig rau pawg ntseeg thiab rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam lub neej lawm xwb. Tom qab ntawd, kuv tau mus ntsib tus Kwv Tij Zam nrog nws tham, qhia nws txog kuv tej kev txhawb siab ntawm kev xam pom rau yus tus kheej, ntxim ntxub, thiab txawj dag. Wb kuj tau nrhiav qhov tseeb ua ke rau ntawm tej teeb meem ntawd thiab tej tsis zoo hauv wb txoj hauj lwm los mus daws tej ntawd, thiab kuv tau qhia txhua yam uas kuv paub rau hauv qhov kev sib qhia, yam tsis muaj kev tshwj tseg li. Thaum kuv xyaum ua li ntawd lawm, kuv tau ntsib tau pom ib txoj kev thaj yeeb lug. Kuv hnov tias yuav tshwj xeeb ua luaj uas tau ua ib tug neeg zoo li ntawd, ua tus neeg qhib siab lug thiab ncaj ncees. Kuv tus yam ntxwv maj mam hloov pauv thiab kuv pib pom qee yam tshwm sim hauv kuv tes dej num lawm. Txawm hais tias muaj qee zaus kuv tseem muaj kev xav rau kuv qhov xam pom rau yus tus kheej thiab ntxim ntxub los xij, thaum kuv xav txog qhov ua rau Vajtswv dhuav ntawd, ces kuv tau los taij thov rau ntawm Vajtswv xub ntiag, tso kuv txoj kev xav tsis yog pov tseg, thiab txaus siab hlo los xyaum ua raws li Nws cov lus.

Kev ntsib kev pom tej yam dhau los ntawd, kuv hnov tseeb tias kev ua peb tes dej num uas vam khom txog tej moj yam phem thiab Ntxwgnyoog cov kuab lom ces tsuas haj yam ua rau peb xam pom rau yus tus kheej, ntxim ntxub, thiab tiam rau yus tus kheej ntau zuj zus ntxiv lawm xwb. Peb yuav plam txhua yam uas zoo thooj li tib neeg, tsis yog tias ua rau peb tus kheej mob xwb, tiam sis kuj ua rau peb tsis muaj peev xwm los ua hauj lwm kom tau zoo nrog rau lwm tus thiab. Ib qho ntxiv, qhov ntawd tsis muaj dab tsi li tiam sis tsuas ua rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev puas tsuaj xwb. Thaum kuv xyaum ua qhov tseeb raws li ib tug neeg coj ncaj haum raws li Vajtswv cov lus lawm, thiab tsis dag ntxias rau kuv tus kheej tej kev ntshaw mus ntxiv lawm, kuv thiaj li yuav muaj Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia thiab kev coj qhia rau hauv kuv tes dej num, ces kuv thiaj li hnov thaj yeeb lug. Ua Vajtswv tsaug! Qhov ntawd yog txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus uas ua rau kuv muaj kev nkag siab me ntsis txog kuv tej moj yam phem, thiab thaum kawg kuv thiaj li muaj peev xwm los xyaum ua qhov tseeb tau me ntsis thiab ua neej zoo thooj li tib neeg lawm.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply