Txoj Sawv Hlau Khi ntawm Suab Npe thiab Tshaj Thawj

February 4, 2022

Sau los ntawm Ciavlij, Teb Chaws Xabpees

Nyob rau xyoo 2015, kuv tau raug xaiv los ua pawg ntseeg ib tug thawj coj hauv kev xaiv tsa hauv ib lub xyoos puag ncig. Kuv zoo siab heev, thiab xav hais tias qhov raug xaiv los ua ib tug thawj coj los ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam mas yuav tsum txhais tau hais tias kuv mas zoo dua lwm tus. Hauv kuv txoj hauj lwm pib txij li thaum ntawd los, cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau tuaj cuag kuv kom qhia lawv thaum lawv muaj tej kev nyuaj hauv lawv lub neej, thiab cov thawj coj hauv pab pawg mam li tham txog lawv tej teeb meem uas lawv tau ntsib nyob rau hauv pawg ntseeg txoj hauj lwm rau kuv. Kuv pab tsis tau tiam sis muaj qhov kev xav txog tus nyob siab dua. Kuv taug kev mus mus los los yam khav theeb ntxhias, tso kuv lub hauv siab tawm khav theeb ntxhias thiab kuv mas ruaj siab hlothaum peb tuaj sib qhia rau hauv qhov kev sib sau ua ke. Tau ib ntus tom qab, kuv paub tias Tus Muam Luv, tus ua hauj lwm ua ke, muaj peev xwm zoo, nws qhov kev sib qhia txog qhov tseeb mas meej heev, thiab nws tuaj yeem to taub txog tus cag ntawm tib neeg tej teeb meem los daws tej ntawd. Nws kuj tau taw qhia txog tej kev xyaum ua, thiab txhua tus xav hnov nws qhov kev sib qhia. Kuv kuj qhuas thiab khib nws. Tiam sis kuv tsis xav ua tus swb, yog li ntawd kuv thiaj li ua tib zoo npaj ua ntej txhua txhua zaus peb tuaj sib sau ua ke, ua rau kuv lub hlwb xav nyuaj txog qhov tias yuav qhia kom nkag siab zoo li cas thiab muaj kev kaj dua kom pom tias kuv ua tau zoo dua nws. Thaum kuv tau pom cov kwv tij thiab cov nkauj muam ncaws hau pom zoo thaum kuv qhia tag lawm, ua rau kuv zoo siab heev rau kuv tus kheej thiab muaj lub siab xav tias kuv ua tau hauj lwm tiav lawm. Tom qab ntawd, kuv pom tias kuv tus Kwv Tij Xeeb uas nrog kuv ua hauj lwm ua ke muaj kev paub ua hauj lwm me ntsis txog tej kev ua yeeb yaj kiab thiab nws txawj siv tej cuab yeej koo pij tawj. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas ua yeeb yaj kiab pheej tham lawv tej teeb meem rau nws, thiab yog pawg ntseeg ib tug thawj coj kuv tsis muaj ib yam dab tsi ntxiv li. Kuv hnov zoo li yog ib tug niag neeg tsis cheem tsum, thiab qhov ntawd ua rau kuv tsis txaus siab hlo li. Kuv xav tias yog tias thaum twg los xij lawv muaj ib qho teeb meem lawv pheej mus cuag Tus Kwv Tij Xeeb xwb, ces yuav tsum yog lawv xav tias kuv tsis txawj li nws. Kuv xav tias nws yuav zoo heev yog tias kuv paub qee yam txog tej yeeb yaj kiab ib yam nkaus thiab, kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawd thiaj li yuav tham lawv tej teeb meem rau kuv. Kuv txawm pib sawv ntxov ntxov thiab nyob lig lig tshawb fawb thiab kawm txog qhov yuav ua yeeb yaj kiab li cas kom kuv thiaj li paub ntau ntxiv. Kuv yeej tsis quav ntsej rau txhua yam teeb meem hauv pawg ntseeg thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam tus yam ntxwv li. Tom qab ntawd me ntsis, teeb meem txawm pib tshwm tuaj rau hauv ob peb pab pawg txoj hauj lwm uas kuv tsis tuaj yeem daws tau txawm hais tias kuv yuav sib qhia li cas los sis npaj qhov kev sib sau ua ke li cas los xij. Vim cov kwv tij thiab cov nkauj muam tus yam ntxwv tsis raug daws tau, thiaj li cuam tshuam ua rau kev ua yeeb yaj kiab tsis vam meej thiab muaj teeb meem ib qho tag ib qho tuaj zuj zus. Kuv muaj kev nias ntau heev kuv ua tsis tshua taus pa li lawm. Kuv hnov zoo li raug tsim txom. Kuv txhawj xeeb txog tias xyov lwm tus yuav xav li cas rau kuv, yog lawv xav tias kuv tsis muaj peev xwm ua ib tug thawj coj thiab kuv tsis tsim nyog ua txoj hauj lwm ntawd. Nws zoo li kuv tsis muaj peev xwm tuav kuv lub chaw ua ib tug thawj coj. Thaum kuv xav txog qhov no ua rau kuv haj yam xav tsis zoo. Kuv hnov zoo li ib lub zais uas tsis muaj cua thiab tsis muaj lub zog li qhov uas kuv muaj ua ntej los. Kev ua neej raws txoj kev tsis zoo thiab tsis rau siab ua kuv lub luag hauj lwm, thaum kawg ua rau kuv plam Vajntsujplig txoj hauj lwm. Vim kuv ua tsis tau dab tsi tiav hauv kuv txoj hauj lwm, kuv thiaj li raug hloov. Thaum lub sij hawm ntawd, kuv hnov zoo li kuv poob ntsej muag tiag tiag li thiab kuv xav kom lub ntiaj teb nqos kuv mus lawm xwb. Kuv kuj xav paub tias, “Cov kwv tij thiab cov nkauj muam puas yuav hais tias kuv yog ib tug thawj coj cuav uas tsis ua hauj lwm kom muaj qab hau?” Kuv yim ntxhov siab yog kuv yim xav txog qhov no.

Kuv pw hauv txaj tig mus tig los hmo ntawd, tsis tsaug zog li. Kuv tau nquas hu thov Vajtswv rau hauv cov lus thov zaum tas zaum thiab, thov Nws los coj kuv kev kom paub kuv tus kheej tus yam ntxwv. Ces kuv txawm nyeem Vajtswv cov lus no hais tias: “Nyob hauv nej txoj kev tshawb nrhiav, nej muaj txoj kev xav phem, kev cia siab, thiab lub neej yav pem suab ntau heev. Tes dej num tam sim no yog txhawm rau kev rhuav tshem nej txoj kev ntshaw rau lub meej mom thiab cov kev ntshaw uas xyuam lug. Kev cia siab, lub meej mom, thiab kev xav phem tag nrho puav leej yog sawv cev ntawm tus moj yam phem. Qhov kev muaj qab hau uas tej no muaj nyob hauv tib neeg lub siab twb vim yog Ntxwgnyoog cov taug mas ib txwm noj tib neeg txoj kev xav, thiab tib neeg ib txwm tsis muaj cuab kav nchos tej kev sim siab ntawm Ntxwgnyoog tawm tau. Lawv tab tom ua neej nyob nruab nrab ntawm txoj kev txhaum tiam sis tsis tias ntseeg nws yog kev txhaum, thiab lawv tseem xav tias: ‘Peb ntseeg Vajtswv, yog li Nws yuav tsum muab cov koob hmoov rau peb thiab npaj txhua yam rau peb kom tsim nyog. Peb ntseeg Vajtswv, yog li peb yuav tsum nyob siab dua lwm tus, thiab peb yuav tsum muaj lub meej mom thiab muaj lub neej pem suab ntau dua lwm tus. Vim peb ntseeg Vajtswv, Nws yuav tsum muab koob hmoov rau peb tsis kawg. Tsis yog li ntawd, nws yuav hu tsis tau tias ntseeg Vajtswv.’ … Koj yim tshawb nrhiav hauv txoj kev no npaum li cas, ces koj yim tau sau tsawg npaum li ntawd. Ib tug tib neeg yim ntshaw lub meej mom npaum li cas, lawv yim huab yuav tsum raug qhuab ntuas ntau npaum li ntawd thiab lawv yim huab yuav tsum tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau npaum li ntawd. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj nuj nqes dab tsi kiag li! Lawv yuav tsum raug qhuab ntuas thiab txiav txim kom txaus kom lawv thiaj tso tau tej no mus. Yog tias nej tshawb nrhiav txoj kev no txog ntua thaum kawg, koj yuav tsis tau sau dab tsis li. Cov uas tsis tshawb nrhiav txoj sia tsis tuaj yeem raug hloov pauv, thiab cov uas tsis qhis rau qhov tseeb tsis tuaj yeem tau txais qhov tseeb. Koj tsis tsom rau kev tshawb nrhiav kev hloov pauv thiab kev to taub qhov tseeb ntawm tus kheej, tiam sis tsuas tsom rau kev ntshaw yam xuam lug thiab tej yam uas txwv koj txoj kev hlub rau Vajtswv thiab thaiv kev coj koj kom los ze ntawm Nws. Tej ntawd puas tuaj yeem hloov pauv koj tau? Tej ntawd puas tuaj yeem coj tau koj mus rau lub nceeg vaj thiab?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Qauv Piv Txwv?). Kuv tau xav txog kuv tus yam ntxwv tam sim no tom qab nyeem qhov no tag lawm. Txij li thaum kuv tau los ua txoj hauj lwm ua ib tug thawj coj, kuv yeej tsis ua ib yam dab tsi li tiam sis tsuas caum lub npe thiab lub meej mom thiab xav kom siab tshaj lwm tus xwb. Thaum kuv tau pom Tus Muam Luv qhov kev sib qhia txog qhov tseeb zoo dua kuv li, ces kuv ntshai tsam tias nws yeej kuv. Kuv xav txog qhov uas yuav sib qhia li cas kom zoo dua nws kom lwm tus thiaj li yuav hwm thiab qhuas kuv. Thaum kuv pom Tus Kwv Tij Xeeb muaj tej kev paub ua hauj lwm thiab muaj cov kwv tij thiab cov nkauj muam coob leej nrog nws tham txog tej teeb meem hauv lawv txoj hauj lwm, kuv txawm khib thiab tsis kam lees txais yuav nws. Kuv rau siab ua hauj lwm los pab kuv tus kheej los ntawm kev paub kom tau ua nws ntej, thiab haj tseem tsis quav ntsej tej teeb meem hauv cov pab pawg thiab. Thaum uas kuv daws tsis tau cov kwv tij thiab cov nkauj muam tej teeb meem, kuv tsis tau vam khom Vajtswv, los sis nrhiav qhov tseeb nrog rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam kom nrhiav tau tej kev daws teeb meem los ntawm qhov kev sib qhia. Kuv tsuas yog txhawj xeeb txog tsam plam kuv lub meej mom xwb, ntshai tsam tias kuv yuav tsis muaj peev xwm tuav tau kuv lub chaw ua ib tug thawj coj yog tias kuv tsis ua kuv txoj hauj lwm kom zoo. Ces thaum kawg kuv thiaj li ras dheev tias kuv tsis tau ua kuv txoj hauj lwm raws li Vajtswv txoj kev xav kiag li, tiam sis tsuas ua tau zoo raws kuv txoj kev ntshaw kom ua tau zoo dua lwm tus, thiab kom ua tus tswv siab tshaj lwm tus xwb. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau tso siab rau kuv thiab tau xaiv kuv los ua pawg ntseeg ib tug thawj coj, tiam sis kuv tsis xav txog pawg ntseeg txoj hauj lwm los sis kev to taub qhov tseeb txog lawv lub neej kiag li. Kuv yeej tsis tau ua kuv txoj hauj lwm los sis mob siab rau tiag tiag, thaum kawg qhov no thiaj li ua rau pawg ntseeg txoj hauj lwm puas tsuaj. Kuv tsuas xav txog kuv tus kheej nkaus xwb thiab ntxim ntxub heev. Kuv tsis yog ua kuv txoj hauj lwm—kuv tau ua kev phem thiab tawm tsam Vajtswv! Kuv khuv xim uas tsis tau taug txoj kev tseeb hauv kuv txoj kev ntseeg, tiam sis tas zog txeeb kom tau lub npe thiab tshaj thawj xwb, ntxim ntxub heev rau Vajtswv. Kev raug tshem tawm ntawm txoj hauj lwm yog Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim uas ncaj ncees. Tsis yog Nws tshem kuv tawm, tiam sis yog hloov kuv xwb kom kuv thiaj li yuav rov xav txog kuv tus cwj pwm. Qhov ntawd yog Vajtswv tiv thaiv kuv thiab cawm kuv! Kuv tus yam ntxwv maj mam hloov pauv zuj zus los ntawm ib lub caij pe hawm thiab kev thim xav, yog li ntawd pawg ntseeg tus thawj coj tau npaj tej hauj lwm uas muaj ua tas li rau kuv. Kuv zoo siab heev ua Vajtswv tsaug rau lub hwv tsam uas tau muab rau kuv ntawd, thiab kuv txiav txim siab twj ywm tias kuv yuav khaws txoj hauj lwm ntawd kom muaj nuj nqis, thiab yuav tsis caum lub npe thiab lub meej mom ntawm ib txoj kev uas tawm tsam Vajtswv lawm.

Tom qab qhov kev ntsib kev pom ntawd, kuv xav tias kuv tuaj yeem tso kuv txoj kev ntshaw rau lub npe thiab lub meej mom tseg me ntsis, tiam sis kuv raug Ntxwgnyoog ua lwj liam tob heev. Tus moj yam lwj liam tsis tuaj yeem daws tau nrog txoj kev nkag siab thiab kev thim xav me ntsis xwb, yog li ntawd Vajtswv thiaj li tau npaj ib qho xwm txheej los nthuav kuv tawm thiab cawm kuv dua ib zaug ntxiv.

Ob peb hlis tom qab ntawd muaj ib hnub, pawg ntseeg tus thawj coj tau hais kom peb xaiv ib tug thawj coj ntawm pab pawg. Kiag thaum uas kuv hnov qhov no, kuv tau hais tias: “Kuv puas yuav muaj feem raug xaiv ua tus thawj coj hauv pab pawg thiab? Kuv yog ib tug neeg uas muaj peev xwm ua hauj lwm heev, tiam sis kuv tsis muaj ib yam kev paub ua hauj lwm dab tsi li, yog li ntawd tej zaum kuv yuav tsis muaj lub hwv tsam tau ua qhov loj tshaj ntawd.” Ces kuv tau xav txog lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam hauv pab pawg. Tus Kwv Tij Xab txawj heev thiab nws qhov kev sib qhia txog qhov tseeb mas muaj qab hau, ntxiv rau nws muaj ib txoj kev ntawm kev ncaj ncees thiab nws muaj peev xwm tuav tau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Tag nrho, zoo li nws yuav raug xaiv ntau dua. Kuv xav txog qhov uas kuv keev muab txoj hauj lwm rau Tus Kwv Tij Xab thaum uas kuv yog pawg ntseeg ib tug thawj coj, tiam sis yog tias nws raug xaiv los ua tus thawj coj hauv pab pawg lawm, nws yeej yuav tau qhia kuv txog yam yuav tau ua. Qhov ntawd yuav tsis ua rau kuv zoo li qis dua nws lov? Qhov kev xav no ua rau kuv meem txom tiag tiag. Thaum hnub xaiv tsa los txog lawm, kuv pab tsis tau kuv tus kheej li tiam sim tsuas ntshai, thiab pib muaj lub siab xav sib tawm tsam hais tias: “Kuv yuav xaiv leej twg? Puas tsim nyog kuv xaiv Tus Kwv Tij Xab?” Kuv xav txog qhov uas cov kwv tij thiab cov nkauj muam feem coob tau tham tej kev nyuaj hauv lawv txoj hauj lwm rau nws, thiab cov tib neeg uas nyob rau lwm pab los kuj puav leej tham lawv txoj hauj lwm rau nws txhua lub sij hawm thiab—qhov ntawd uas rau saib zoo li nws zoo heev. Yog tias nws dhau los ua tus thawj coj hauv pab pawg, tsis yog tias nws yuav muaj hwj chim siab dua kuv lov? Thaum xav txog qhov ntawd, kuv tsis xav xaiv nws ntxiv lawm, tiam sis kuv tsis muaj kev paub ua hauj lwm thiab kuv tsis tsim nyog ua tus thawj coj hauv pab pawg. Ua rau kuv hnov zoo li tsis muaj kev cia siab thiab txom nyem tiag tiag, thiab tau ntxub tias kuv tsis paub ntau txog txoj hauj lwm. Thaum lub sij hawm ntawd, ib txoj kev xav uas phem tshaj plaws tau nkag los rau hauv kuv lub siab hais tias: “Yog tias kuv tsis tuaj yeem ua tau tus thawj coj hauv pab pawg, kuv yuav tsum ua kom koj los kuj tsis tau ua ib yam thiab.” Yog li ntawd, kuv thiaj li tau xaiv Tus Kwv Tij Vws, uas tsis tshua muaj kev paub ua hauj lwm pe tsawg. Ua rau kuv ceeb, Tus Kwv Tij Xab tseem yog tus uas raug xaiv lawm thiab. Kuv tsis zoo siab li uas pom tej ntawd tshwm los li ntawd, tiam sis tam sim ntawd kuv muaj ib txoj kev tsis kaj siab, zoo li tias kuv tau ua qee yam uas poob ntsej muag heev. Tom qab ntawd kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no hais tias: “Yog ib txhia neeg pom ib tug neeg twg zoo dua lawv, ces lawv cheem cov neeg ntawd, pib hais lus xaiv txog cov neeg ntawd, los sis siv qee yam tsis zoo kom lwm tus txhob muab lawv saib siab, thiab kom tsis muaj ib tug twg zoo dua ib tug twg li, ces qhov no thiaj li yog tus moj yam qias vuab tsuab ntawm txoj kev khav theeb thiab kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, nrog rau txoj kev coj tsis ncaj, kev dag, thiab kev txawj ntxias dag, thiab cov neeg no yuav nres rau ntawm qhov ua tsis tau raws li lawv cov hom phiaj. Lawv ua neej nyob zoo li qhov no xwb los tseem xav tias lawv mas zoo thiab tias lawv yog cov neeg zoo. Txawm li cas los xij, lawv puas muaj lub siab ntshai Vajtswv? Ua ntej tshaj plaws, yog yuav tham txog qhov kev xav ntawm cov yeeb yam ntawm tej xwm tsheej no, ces tseem tsis yog cov neeg uas coj li no ua li lawv siab nyiam xwb lod? Lawv puas xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv tsev neeg? Lawv tsuas xav txog lawv tus kheej tej kev xav nkaus xwb thiab lawv tsuas xav ua kom tau lawv tus kheej tej hom phiaj nkaus xwb, yam hais tsis txog qhov raug puas tsuaj los ntawm Vajtswv tsev neeg txoj hauj lwm li. Tsis yog cov tib neeg zoo li no thiaj li khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej yog xwb, lawv kuj xav rau yus tus kheej xwb thiab ntxim ntxub kawg li thiab; lawv mas tsis xav txog Vajtswv lub siab nyiam kiag li, thiab cov neeg zoo li no, tsis muaj qhov tsis ntseeg li, yeej tsis muaj lub siab ntshai Vajtswv li. Vim li ntawd lawv thiaj li ua yam twg los xij uas lawv xav ua thiab lom txwm ua, tsis muaj ib qho kev xav txog qhov kev liam, tsis muaj ib qho kev poob siab, tsis muaj ib qho kev nkag siab los sis kev txhawj, thiab tsis xav txog lub txim li. Qhov no yog qhov uas lawv keev ua, thiab qhov uas lawv ib txwm coj ua tas li. Lub txim uas cov neeg zoo li no raug yog dab tsi? Lawv yuav raug teeb meem puas yog? Muab nws hais kom yooj yooj yim, ces cov neeg zoo li no mas xam khib heev thiab muaj ib qho kev ntshaw loj heev rau tus kheej lub suab npe thiab lub meej mom; lawv mas txawj dag thiab txawj ntxias dag tshaj plaws. Muab nws hais kom hnyav zog, qhov teeb meem tseem ceeb ces yog qhov tias cov neeg zoo li no lub siab mas tsis muaj kev ntshai Vajtswv ib qho me me kiag li. Lawv tsis ntshai Vajtswv, lawv ntseeg lawv tus kheej tias yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab lawv xam txhua kis ntawm lawv tus kheej tias yog qhov siab dua Vajtswv thiab siab dua qhov tseeb. Hauv lawv lub siab, Vajtswv yog tus uas muaj nqis tsawg tshaj plaws thaum hais txog thiab tsis tseem ceeb tshaj plaws, thiab Vajtswv tsis muaj ib lub meej mom nyob hauv lawv lub siab hlo li. Cov uas tsis muaj lub chaw rau Vajtswv nyob hauv lawv lub siab, thiab cov uas tsis hwm Vajtswv, puas tau txais kev paub zoo txog qhov tseeb? (Tsis tau.) Yog li, thaum lawv nquag tawm ncig mus ncig los ua si lom zem ua rau lawv tus kheej khwv heev thiab siv lub dag zog ntau heev, lawv tab tom ua dab tsi? Cov neeg ntawd tseem hais tias lawv tau muab txhua yam tso tseg coj los siv rau Vajtswv thiab tau raug kev txom nyem loj kawg nkaus, tab sis qhov tseeb ces, qhov kev xav, lub hauv paus ntsiab lus, thiab lub hom phiaj ntawm tag nrho lawv tej kev ua ces yog ua kom lawv tus kheej tau txais txiaj ntsim xwb; lawv tsuas yog npaj tiv thaiv lawv tus kheej tej kev ntshaw xwb. Nej puas hais los sis tsis hais tias hom neeg no yog neeg phem? Tus neeg uas yog ib tug tsis hwm Vajtswv yog hom neeg dab tsi? Lawv tsis khav theeb lod? Lawv tsis yog Ntxwgnyoog lod? Yam dab tsi uas tsis hwm Vajtswv? Dhau ntawm tej tsiaj lawm, ces tag nrho cov uas tsis hwm Vajtswv muaj xws li cov dab phem, Ntxwgnyoog, tus thawj tub xib saum ntuj, thiab cov uas sib tw nrog Vajtswv(“Tsib Tug Yam Ntxwv Uas Tsim Nyog Nyob rau ntawm Txoj Kev Yog hauv Yus Txoj Kev Ntseeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Cov lus no ua rau mob kuv heev. Rov qab xav txog kuv tej kev xav thiab tej dej num thaum lub sij hawm ua kev xaiv tsa, kuv hnov zoo li tias kuv tsis tuaj yeem nthuav kuv lub ntsej muag tawm li. Kuv tau xaiv raws li kuv tus kheej tej kev xav, los tiv thaiv kuv lub chaw thiab lub meej mom, yam tsis lees txais yuav Vajtswv txoj qhov kev tshawb xyuas ntsuam thiab tsis muaj kev huab hwm Vajtswv kiag li. Kuv paub hais tias Tus Kwv Tij Xab mas txawj heev, nws qhov kev sib qhia txog qhov tseeb mas muaj qab hau, thiab nws dhau los ua tus thawj coj hauv pab pawg no mas yuav muaj txiaj ntsig rau txhua tus qhov to taub tseeb txog lub neej thiab pawg ntseeg txoj hauj lwm heev. Tiam sis kuv mas khib, ntshai tsam nws yuav ua tau zoo dua kuv lithaum ua tus thawj coj hauv pab pawg, yog li ntawd kuv thiaj li txhob txwm tsis xaiv nws. Kuv tau mus ua raws li tus zaj loj liab ploog lub hauv paus ntsiab lus ntawm “Yog tias kev ib leeg tswj fwm puas tsuaj, ces yuav tsum ua kom kev ywj pheej tsis txhob sawv tau.” Tus zaj loj liab ploog txoj kev ib txwm ua uas yog qhov tias yog nws tsis tuaj yeem tau txais lub hwj chim, ces yeej yuav tsis muaj leej twg tau ib yam nkaus thiab. Yog ti tes ti taw, nws yuav siv ib qho kev peem iab tshaj plaws los rhuav tshem tag nrho ob sab. Tsis yog kuv los yeej zoo ib yam li no xwb lov? Yog tias kuv tsis tuaj yeem tau lub chaw ntawd, kuv los kuj tsis xav kom Tus Kwv Tij Xab tau ib yam nkaus thiab. Kuv yeem cia lwm tus neeg uas tsis zoo los ua txoj hauj lwm ntawd thiab cia pawg ntseeg txoj hauj lwm puas tsuaj mus kom tiv thaiv tau kuv tus kheej lub hwj chim thiab lub meej mom. Kuv tsuas yog xav txog kuv tus kheej xwb, ntxim ntxub, txawj dag, thiab phem heev, yam tsis muaj ib qho kev hwm Vajtswv me me li. Kuv muaj kev xyiv fab rau ntau qhov kev tseeb uas Vajtswv tau nthuav tawm los, thiab kev tau lub hwv tsam ntawd los ua kuv txoj hauj lwm yog Vajtswv qhia txoj kev siab zoo rau kuv. Tiam sis twb tsim nyog yuav xav txog tias yuav pauj Vajtswv txoj kev hlub rov qab li cas, kuv hos cia li khib thiab txeeb kom tau lub npe thiab tshaj thawj xwb. Kuv ua dej num tam li Ntxwgnyoog tus tub qhev, tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Tsis yog kuv yog ib tug neeg ntxias dag lawm lov? Kuv xav txog qhov uas kuv tau raug tshem tawm ntawm kuv lub luag hauj lwm ib xyoo ua ntej ntawd vim tias kuv tau txeeb kom tau lub npe thiab tshaj thawj xwb, tsis ua kuv lub luag hauj lwm kom raug zoo, thiab tsis tuaj yeem ua txoj hauj lwm uas muaj qab hau. Thiab tam sim no, kuv nyob rau tib qho xwm txheej qub tiam sis kuv yeej tseem caum lub npe thiab lub meej mom, uas tsis yog qhov tseeb. Yog tias kuv pheej ua raws li txoj kev ntawd, kuv yuav raug Vajtswv tsis lees txais yuav thiab raug tshem tawm mus.

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv tias: “Nej tsis paub nej qhov chaw, txawm li ntawd los nej tseem sib ua rog nyob rau hauv tej pawg quav thiab. Nej tuaj yeem tau txais dab tsi los ntawm tej kev cov nyom zoo li no? Yog tias nej yeej muaj kev huab hwm Kuv tiag tiag hauv nej lub siab, yog ua li cas koj thiaj li sib ntau sib tua nyob tom Kuv nraub qaum? Txawm hais tias koj lub meej mom yuav siab li cas los xij, tsis yog tias koj tseem yog ib tug me nyuam kas me me uas tsw lwj ntxiag nyob rau hauv tej pawg quav lov? Koj puas yuav muaj peev xwm nthuav ob sab tis thiab dhau los ua ib tug nquab nyob rau saum nruab ntug?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum Cov Nplooj Ntoos Zeeg Rov Qab Los rau Hauv Lawv Cov Cag Lawm, Koj Yuav Khuv Xim Txhua Yam Kev Phem Uas Koj Tau Ua Lawm). “Vim li cas Vajtswv thiaj li hais tias tib neeg yog ‘cov niag kas’ xwb? Raws li Nws pom mas, cov noob neej uas qias vuab tsuab no yeej yog cov uas raug tsim tawm los tiag—tiam sis lawv puas ua tej luag hauj lwm thiab tej dej num uas txhua tus raug tsim tawm los lawm yuav tsum ua kom tiav mas? Txawm hais tias muaj tib neeg coob leej ntau tus ua lawv tej dej num los xij, lawv txoj kev ua ntawd zoo npaum li cas? Lawv yeej tsis nquag plias ua lawv tes dej num kom tiav ib qho me me li; lawv tsis tshua muab lawv tus kheej los ua li. Yog tias lawv tsis raug qhuab qhia, raug qhuab ntuas, los sis raug rau txim, ces lawv yeej tsis ua ib yam dab tsi li. Yog li ntawd, kuj ib yam nkaus thiab, nws yog ib qho uas yuav tsum sib sau ua ke, sib qhia thiab pab cuam kom lawv thiaj li yuav muaj txoj kev ntseeg me ntsis, kom thiaj li yuav nquag me ntsis. Qhov no tsis yog tib neeg txoj kev qias vuab tsuab lov? Yam uas lawv xav txog tas hnub mas yeej tsis muaj ib yam dab tsi uas cuam tshuam rau qhov tseeb los sis raws Vajtswv txoj kev kiag li; lawv siv sij hawm tas hnub los noj los haus xwb, thiab tsis xav txog ib yam dab tsi li. Tab txawm hais tias lawv xav txog qee yam me ntsis los xij, nws tsis yog yam uas mus raws li qhov tseeb cov hauv paus ntsiab lus. Nws tsis muaj ib qho me me uas cuam tshuam rau yam uas Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg ntiaj teb li. Txhua tes hauj lwm uas lawv ua puav leej yog kev cuam tshuam thiab kev tab kaum nkaus xwb thiab lawv yeej tsis ua tim khawv rau Vajtswv ib qho me me li. Lawv lub siab mas puv nkaus tej kev xav uas yuav nrhiav yam zoo rau lub cev nqaij daim tawv li cas, yuav ua li cas thiaj li tau lub meej mom thiab nto moo, yuav ua li cas thiaj li nkag tau mus rau hauv tej pab pawg tib neeg twg, thiab yuav ua li cas thiaj li tau chiv meem thiab muaj suab muaj npe zoo nkaus xwb. Lawv noj cov zaub mov uas Vajtswv pub rau lawv, xyiv fab rau txhua yam uas Nws muab, tiam sis lawv tsis ua yam uas noob neej tsim nyog ua. Vajtswv puas nyiam cov tib neeg zoo li no? … Qhov tseem ceeb tshaj plaws, cov uas yog cov niag kas ntawd mas tsis muaj nqis dab tsi li, tsis txaj muag li, thiab, raws li Vajtswv pom mas, tsis muaj nuj nqis li! Vim li cas kuv thiaj li hais tias cov tib neeg zoo li no mas tsis muaj nuj nqis li? Vajtswv tsim koj, thiab muab txoj sia rau koj, tiam sis koj ua tsis tau koj tes dej num, uas yog yam tsawg kawg koj tsim nyog ua; koj tsuas lam yog nyob ywj siab xwb. Raws li Nws pom mas, koj yog ib niag uas tsis zoo rau dab tsi kiag li, thiab qhov koj muaj txoj sia nyob mas tsis muaj txiaj ntsig dab tsi li. Cov tib neeg zoo li no tsis yog niag kas xwb lov? Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum ua li cas yog tias lawv tsis xav yog cov niag kas? Ua ntej tshaj plaws, nrhiav koj tus kheej qhov chaw thiab ua txhua txoj hau kev los ua kom tiav koj tes dej num, ces koj thiaj li yuav muaj feem rau tus Tswv Tsim; koj tuaj yeem piav qhia tau rau Nws. Tom qab ntawd, xav txog tias yuav ua kom tau txoj kev ncaj ncees li cas rau hauv qhov kev ua koj tes dej num kom tiav. Koj yuav tsum tsis txhob lam ua dog ua dig xwb, los sis tsis tshua txaus siab ua; tiam sis, koj yuav tsum muab tag nrho koj lub siab tso rau qhov ntawd. Koj yuav tsum tsis txhob sim dag tus Tswv Tsim. Koj yuav tsum ua yam uas Vajtswv hais kom koj ua, thiab koj yuav tsum ua raws li ntawd thiab zwm rau(“Rau Yam Ua Tau Tshwm Sim Tiag ntawm Lub Neej Kev Loj Hlob” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg).

Thaum kuv xav txog Vajtswv cov lus, kuv hnov ntxhov siab heev. Kuv ras dheev tau tias Vajtswv tau saib kuv txoj kev sib txeeb rau lub npe thiab tshaj thawj yog ib txoj kev qias neeg thiab tsis huv kiag li. Kev muaj txoj hmoov zoo los ua kuv lub luag hauj lwm rau hauv Vajtswv lub tuam tsev mas yog Vajtswv qhov kev tsa uas zam, tab sis kuv ua tsis tiav kuv tej luag hauj lwm. Tiam sis, kuv tsuas yog xav txog kuv tus kheej lub npe thiab lub meej mom xwb, thiab haj tseem cuam tshuam txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev rau tej yam no. Kuv tab tom ua Ntxwgnyoog feem ntag. Qhov ntawd mas qias neeg thiab ntxim ntxub heev rau Vajtswv! Vajtswv hais tias, “Txawm hais tias koj lub meej mom yuav siab li cas los xij, tsis yog tias koj tseem yog ib tug me nyuam kas me me uas tsw lwj ntxiag nyob rau hauv tej pawg quav lov?” Kuv nkag siab tias kuv yog ib tug raug tsim tawm los, ib tug neeg qias, ib tug neeg lwj liam uas tsis muaj nuj nqis los sis lub meej mom los hais txog, yog li ntawd tab txawm hais tias kuv tau ib qho txais ib lub chaw los xij, nws yeej hloov tsis tau yam uas kuv yog. Kuv twb ua tsis tau kuv lub luag hauj lwm zoo, tiam sis tas zog sib tw rau lub npe thiab tshaj thawj, thiab xav kom lwm tus hwm kuv xwb. Kuv txoj kev uas txawj xav thiab muaj qab hau dua qhov twg lawm? Yam muaj nuj nqis uas muaj rau hauv kuv lub neej yog dab tsi? Tsis yog kuv yog ib tug cua nab uas tsis muaj nuj nqis hlo li lov? Tom qab uas muab tau kev nkag siab qee yam txog kuv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb los ntawm yam uas Vajtswv cov lus tau nthuav tawm, kuv tau ntxub kuv tus kheej thiab cia li txaus siab hlo tso cev nqaij daim tawv tseg thiab los xyaum ua raws qhov tseeb lawm.

Tom qab ntawd kuv tau mus ntsib Tus Kwv Tij Xab thiab hais qhib siab lug txog kuv txoj kev lwj liam, nthuav tawm kuv tej kev xav ntxim ntxub thiab tej kev ua hauv qhov kev xaiv tsa. Tsis yog tias nws tau saib tsis taus kuv xwb tiam sis nws tau sib qhia txog nws tus kheej txoj kev ntsib kev pom los pab kuv thiab. Tom qab qhov kev sib qhia lawm, sab phab ntsa thaiv ntawm wb tau ploj mus lawm thiab ua rau kuv muaj kev ywj pheej thiab kaj siab heev. Nyob rau hauv kuv lub luag hauj lwm txij thaum ntawd los, thaum twg los xij uas kuv muaj ib qho kev nyuaj los sis tsis nkag siab ib qho teeb meem, kuv tau mus cuag Tus Kwv Tij Xab rau hauv qhov kev nrhiav, thiab nws ib txwm ua siab ntev teb kuv cov lus nug los ntawm qhov kev sib qhia. Kuv tus kheej txoj kev txawj ua hauj lwm tau vam meej tom qab ib ntus ntawd. Thaum kuv tso lub npe thiab lub meej mom tseg thiab los xyaum ua raws qhov tseeb, kuv tau ntsib tau pom txoj kev kaj siab thiab kev thaj yeeb lug uas los ntawm kev ua kuv lub luag hauj lwm li ntawd, thiab kuv tau txav ze Vajtswv zuj zus. Kuv rov qab khiav dim txoj sawv hlau ntawm lub npe thiab lub meej mom dua ib zaug ntxiv lawm thiab tau saj Vajtswv txoj kev cawm dim uas muaj qab hau rau kuv lawm.

Pawg ntseeg txoj kev xaiv tsa hauv ib lub xyoos puag ncig tau pib thaum lub Kaum Hli Ntuj Xyoo 2017, ces cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau hais kom kuv mus sib tw. Kuv tau hnov qee yam nyob rau hauv kuv nruab siab, thiab kuv xav tias, “Nws twb tau ob xyoo lawm txhijthaum kuv raug tshem tawm ntawm kuv txoj kev ua tus thawj coj lub chaw, thiab kuv tau hnov tias cov kwv tij thiab cov nkauj muam qee leej muaj kev xav zoo rau kuv. Lawv hais tias kuv qhov kev sib qhia dhau los muaj qab hau dua thiab kuv tau txais qee yam kev hloov pauv lawm. Kuv xav paub tias kuv puas tuaj yeem tau ua tus thawj coj lub chaw rau zaum no.” Kuv ras dheev tau tias kuv tab tom caum lub koob lub npe thiab lub meej mom dua ntxiv lawm thiab xav txog tias nws mob npaum li cas thaum uas kuv raug xauv txoj sawv hlau thiab raug ceev tseg los ntawm tej yam no. Kuv paub tias kuv tsis tuaj yeem caum raws qhov ntawd mus ntxiv lawm, tias kuv yuav tsum tso cev nqaij daim tawv tseg thiab los xyaum ua raws qhov tseeb. Ces kuv txawm xav txog zaj lus no ntawm Vajtswv cov lus uas hais tias: “Thaum koj tau tso lub koob npe thiab lub meej mom uas yog Ntxwgnyoog tug tseg lawm, ces koj yuav tsis raug txwv thiab dag los ntawm cov tswv yim thiab cov kev xam pom uas phem lawm. Koj yuav dim, thiab yuav hnov kaj siab ntau zuj zus tuaj; koj yuav rais los muaj kev ywj pheej thiab raug tso dim. Thaum hnub ntawdlos txog uas koj rais los muaj kev ywj pheej thiab raug tso dim lawm, koj yuav xav tias tej yam uas koj tau tso tseg ntawd yog yam cov nyom, thiab tej uas koj muab tau los tiag tiag ntawd yog qhov muaj nuj nqis tshaj rau koj. Koj yuav xav tias tej ntawd yog tej yam uas muaj txiaj ntsig tshaj plaws, thiab yog tej uas tsim nyog khaws cia tshaj plaws. Txhua yam uas koj nyiam—cov khoom uas zoo siab rau, koob meej thiab hmoov zoo, meej mom, nyiaj txiag, koob npe, thiab kev hwm ntawm lwm tus—yuav zoo li tsis muaj nuj nqis rau koj; tej ntawd tau ua rau koj raug kev txom nyem heev, thiab koj yuav tsis xav tau ntej ntawd ntxiv lawm. Koj yuav tsis xav tau tej ntawd ntxiv lawm txawm hais tias koj tau txais lub koob npe thiab meej mom siab dua; tab sis, koj yuav ntxub thiab tsis lees txais tej ntawd tawm puag hauv nruab siab tuaj!(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv lub siab kaj lug, thiab kuv paub tias kev caum lub npe thiab lub meej mom tsis muaj nuj nqis li, thiab tias kev nkag siab thiab kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab kev ua lub luag hauj lwm ntawm ib tug raug tsim tawm los mas yog yam muaj nuj nqis tshaj plaws. Qhov tseeb tiag, kev koom rau kev xaiv tsa tsis yog los txeeb txoj kev ua tus thawj coj lub chaw, tiam sis nws yog los ua kuv lub luag hauj lwm kom muaj tiav los ntawm kev koom tes rau hauv qhov txheej txheem no. Kuv yuav tsum tau tso kuv tej kev ntshaw rau lub npe thiab lub meej mom pov tseg thiab xaiv ib tug thawj coj uas tsim nyog raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Qhov ntawd yog yam uas yuav muaj txiaj ntsig rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Yog tias kuv raug xaiv los ua ib tug thawj coj, kuv yuav tsum ua kuv lub luag hauj lwm kom zoo. Yog tias kuv tsis raug xaiv, kuv yuav tsis liam Vajtswv, tiam sis kuv yuav ua kuv lub luag hauj lwm kom zoo tshaj plaws ntawm kuv lub peev xwm. Thaum uas kuv txiav txim siab ncaj qha rau txoj kev xaiv tsa lawm, ua rau kuv ceeb, uas kuv raug xaiv los leg dej num ua ib tug thawj coj lawm. Pom qhov tshwm sim los no, kuv tsis zoo siab li qhov uas kuv zoo siab yav dhau los, xav tias kuv yog tus zoo dua lwm tus, tiam sis kuv xav tias nws yog kuv tes dej num thiab lub luag hauj lwm, thiab kuv yuav tsum tsi ntsees rau txoj kev caum raws qhov tseeb thiab ua kuv lub luag hauj lwm kom zoo kom kuv thiaj li tsim nyog tau txais Vajtswv txoj kev hlub thiab txoj kev cawm dim.

Lub sij hawm ntawd twb dhau los yuav luag tau peb lub xyoos lawm, Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim tau qhia meej heev rau kuv txog txoj kev puas tsuaj uas lub npe thiab lub meej mom tau ua rau kuv, thiab kuv tau txiav txim siab caum raws qhov tseeb lawm. Txawm hais tias muaj tej thaum kuv tseem xav txeeb rau lub npe thiab tshaj los xij, kuv muaj peev xwm xav tau qhov los thov Vajtswv, tsi ntsees rau kev xyaum ua raws qhov tseeb, thiab ua kuv lub luag hauj lwm kom zoo. Kuv tsis muaj qhov ceev tseg mus ntxiv los ntawm kuv qhov kev phem, tus moj yam lwj liam. Thaum kuv tso lub npe thiab lub meej mom tseg lawm, kuv paub tias yam uas kuv yuav tsum tau tso tseg tsis yog tag li ntawd xwb, tiam sis kuv yuav tsum tau tso txoj sawv hlau hnyav uas Ntxwgnyoog tau muab coj los khi kuv pov tseg mus. Kuv hnov kaj siab thiab muaj kev ywj pheej heev li.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj