Kev Mloog Vajtswv Lub Suab thiab Kev Tos Txais Tus Tswv

February 2, 2021

Los Ntawm Muguang, Teb Chaws Kaum Lim Qab Teb

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Tej zaum muaj coob leej ntau tus yuav tsis quav ntsej txog cov lus uas kuv hais, tab sis kuv tseem xav qhia rau txhua tus neeg uas hu ua neeg dawb huv uas raws Yexus qab hais tias, thaum koj pom Yexus caij tauv huab dawb nqis saum ntuj ceeb tsheej los kiag ntawm koj lub qhov muag, qhov no yuav yog kev tshwm sim rau zej tsoom tau pom txog Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Tej zaum qhov ntawd yuav yog lub sij hawm uas koj muaj kev zoo siab heev, tab sis koj yuav tsum paub tias lub sij hawm koj pom Yexus nqis saum ntuj ceeb tsheej los kuj yog lub sij hawm uas koj mus rau hauv ntuj tawg los mus raug txim. Ntawd yuav yog lub sij hawm kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab nws yuav yog lub sij hawm uas Vajtswv muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam. Rau qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv yuav xaus ua ntej tib neeg pom cov cim qhia, thaum tsuas muaj kev nthuav tawm ntawm qhov tseeb nkaus xwb. Cov uas lees txais qhov tseeb thiab tsis nrhiav tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li ntawd tau raug ntxuav kom dawb huv lawm, yuav tau rov qab mus rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab nkag mus rau tus Tswv Tsim txhais tes puag. Tsuas yog cov uas tuav ruaj ruaj qhov kev ntseeg hais tias ‘Tus Yexus uas tsis caij ib tauv huab dawb ces yog ib tug Khetos cuav’ thiaj li yuav raug muab cob rau kev rau txim rau mus tag ib txhiab ib txhis xwb, vim lawv tsuas ntseeg tus Yexus uas ua tej txuj ci tseem ceeb xwb, tab sis tsis muaj ib qho kev paub txog tus Yexus uas tshaj tawm kev rau txim hnyav thiab tso txoj kev tseeb ntawm lub neej txoj sia los. Thiab yog li ntawd ces nws tsuas muaj tib qho hais tias Yexus saib xyuas lawv thaum Nws rov los yam qhib lug rau saum ib tauv huab dawb xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm). Vajtswv cov lus qhia tshwm tias cov neeg ntseeg sib cog ua yuam kev loj tshaj plaws rau kev txais tos Tus Tswv, yog kev tuav rawv Vajluskub hais hauv ntaub ntawv thiab pheej tos Nws caij tauv huab rov qab los. Txawm thaum lawv hnov tias Nws rov qab los thiab Nws tab tom lis tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg, lawv tsis nrhiav los sis kam tiag los mloog Vajtswv lub suab. Tsis muaj leej twg xav txog tias thaum tib neeg pom Tswv Yexus caij tauv huab nqis los ces, Vajtswv tes dej num ntawm kev cawm tib neeg ces twb yuav tiav lawm. Lawv yuav quaj tom hniav nkawv. Kev tuav rawv txoj kev xav phem thiab tsis nrhiav qhov tseeb yog ib yam uas phom sij heev! Nyob rawv nrog kuv tus kheej txoj kev xav phem kuv yuav luag plam kuv lub hwv tsam los tos txais Tus Tswv.

Kuv ib txwm yog ib tug xib fwb thov Vajtswv nyob hauv ib pawg ntseeg. Thaum xyoo 1996, kuv hnov zoo li tsis muaj ntsuj plig li lawm thaum kuv tab tom mloog lwm zaj lus qhia. Thiab kuv hnov, tias Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj qhia tawm tias tus Tswv tau rov qab los nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, uas Nws tau tab tom lis tes dej num ntawm kev txiav txim rau tiam kawg, qee tus kwv tij thiab nkauj muam tau mus koom qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj lawm. Kuv tau ceeb tag thiab xav tias, “Tus Tswv rov qab los lawm ntag? Ua li ntawd tau li cas? Phau Vajluskub twb hais tias, ‘Nej cov neeg Kalilais, vim li cas nej saw ntsia tuaj rau saum ntuj? tib tug Yexus no, uas tau raug muab coj tawm ntawm nej los mus rau saum ntuj lawm, ces yuav rov los zoo tib yam nkaus li qhov uas nej pom Nws mus rau saum ntuj lawm’ (Tubtxib Tes Haujlwm 1:11). Tus Tswv yuav rov qab los thaum uas Nws lub cev sab ntsuj plig tau ciaj sia nyob saum tauv huab. Vim rau qhov peb twb tsis tau pom dua ib yam zoo li ntawd, leej twg yuav hais tias Nws rov los lawm tau li cas? Qhov uas hais txog Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim nyob hauv cev nqaij daim tawv yeej tsis txaus ntseeg li.” Yog li ntawd, kuv thiaj li tsis mloog cov lus qhia ntawm Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj.

Muaj ib hnub Tus Tij Laug Vaj tau coj lwm cov xib fwb tuaj hauv peb pawg ntseeg. Nws tau hais tias lawv cov lus qhia, muaj tus Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia, thiab peb sawv daws yuav tau kawm qee yam. Kuv zoo siab heev thiab tau caw lwm tus kwv tij nkauj muam tuaj. Nyob rau hauv kev sib sau, muaj ob tug muam tau muab phau Vajlugkub los sau tham ua ke rau hauv nkawv txoj kev qhia txog lub ntsiab ntawm Vajtswv tes dej num nyob rau Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Nkawv tham txog qhov uas peb ua lub neej nyob nrog lub voj voog kev ua txhaum thiab lees kev txhaum uas phom sij heev, ua li cas peb yuav qias neeg thiab tsis zoo txaus los ntsib tus Tswv, thiab ua li cas phau Vajluskub tau hais tias tus Tswv yuav los txiav txim thiab ntxuav peb kom dawb huv thaum uas Nws rov qab los rau tiam kawg los daws peb cov yeeb yam sab kev txhaum. Qhov ntawd yog qhov uas ua rau peb dim ntawm kev txhaum thiab phim mus rau lub ntiaj teb saum ntuj ceeb tsheej. Tswv Yexus tau hais tias, “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:12–13). Thiab tseem: “Rau qhov Kuv tsis yog los txiav txim rau lub ntiaj teb, tab sis los cawm lub ntiaj teb. Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:47–48). Kaum lub xyoo uas kuv tau ntseeg, kuv tsis tau hnov dua ib qho kev sib qhia zoo li ntawd. Kuv xav hnov ntxiv tiag tiag, yog li kuv thiaj li caw ob tug viv ncaus ntawd mus hauv kuv tsev kom tau sib qhia ntau ntxiv. Ib tug viv ncaus tau hais txog Vajtswv cov lus, “Xob Nroo Xya Suab—Qhia Txog Yav Tom Ntej Hais Tias Txoj Moo Zoo Ntawm Lub Teb Chaws Yuav Raug Nthuav Tawm Mus Thoob Qab Ntuj Khwb.” Nws hais tias Tswv Yexus tau rov los lawm, uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, yog Khetos ntawm tiam kawg. Thaum kuv hnov VajTswv cov lus hais tias “qhov xob laim mas yog laim sab Hnub Tuaj mus rau Hnub Poob,” Kuv paub tias qhov nov yog Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj. Thiab kuv kuj yoob tag thiab tag kev cia siab sib xyaws pes ntxaws. Ua cas ho yog li ntawd? Kuv tsis tau hnov kev qhuab qhia txog qhov kev ntseeg zoo li ntawd los tau ntau xyoo lawm. Kuv twb zoo siab heev thiab xav tias kuv nrhiav tau tus Vajntsujplig tes dej num thiab tau txais qhov dej cawm siav lawm. Tab sis nws yog Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj! Nws raug sau cia hauv Vajluskub tias tus Tswv yuav rov qab los nrog nws lub cev sab ntsuj plig, thiab coj peb ncaj qha mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Nkawv hais tau li cas tias, tus Tswv rov qab los nyob hauv cev nqaij daim tawv? Kuv xav mas nws tsis txaus ntseeg li. Kuv tsis xav hnov lwm lo lus ntxiv lawm. Yog kuv cia nkawv coj kuv mus yuam kev, kuv xav tias kuv txoj kev ntseeg yav tag los yuav tsis muaj nqis. Thiab kuv xav muab nkawv ntiab tawm. Ces tom qab nrog nkawv nyob tau li ob lim tiam ntxiv, kuv mam pom tau tias nkawv coj zoo tiag tiag. Thiab kuj yog lub caij ntuj no ces nws kuj no heev, thiab twb yog thaum ib tag hmo dua lawm. Kuv xav tias kev muab nkawv ntiab tawm ces kuj cuag li yus tsis yog tib neeg. Kuv mas cov nyom kawg nkaus tau ib nyuag tsam. Kuv tsis paub tias Vajtswv siab nyiam li cas tiag ces kuv tsuas yog ua tiag ntxeem. Kuv tau thov nkag mus rau kuv chav thiab tau thov tus Tswv tias: “Aud tus Tswv, cov viv ncaus no tej lus qhuab qhia yeej muaj tus duab ci tiag, tab sis kuv ntshai tsam nkawv coj kuv yuam kev. Kuv ruam tas li lawm, thiab kuv tsis pom qab yuav ua li cas. Tus Tswv, thov qhia txoj hauv kev rau kuv os.” Ces kuv nco tau tias, Tswv Yexus tau qhia peb kom hlub lwm tus neeg. Muab nkawv ncaws tawm ces yog ua tsis raug lawm. Tus Tswv txoj kev xav yog kom kuv cia nkawv nyob.

Tau ntsib nrog ob tug viv ncaus ntawd mas ua rau kuv hnov tias ntxhov siab tiag tiag. Kuv yeej nyob tsis tus li. Kuv paub tias nkawv txoj kev qhuab qhia muaj kab kev, thiab los ntawm tus Vajntsujplig, tab sis nkawv txoj kev qhuab qhia tias Vajtswv tau rov los nyob hauv cev nqaij daim tawv yeej tsis thooj raws li kuv tus kheej tej kev xav li. Yog li kuv tau xav tias tsis li ces cia kuv cia li nug nkawv kiag xwb. Ces, kuv thiaj li nug nkawv tias: “Neb ua tim khawv tias Tswv Yexus tau rov qab los nyob hauv cev nqaij daim tawv lawm. Tab sis kuv tsis tuaj yeem ntseeg neb. Nws twb sau rau hauv phau Vajluskub tias, ‘Nej cov neeg Kalilais, vim li cas nej saw ntsia tuaj rau saum ntuj? tib tug Yexus no, uas tau raug muab coj tawm ntawm nej los mus rau saum ntuj lawm, ces yuav rov los zoo tib yam nkaus li qhov uas nej pom Nws mus rau saum ntuj lawm’ (Tubtxib Tes Haujlwm 1:11). Nws yog tus Tswv lub cev sab ntsuj plig uas raug nqa mus rau saum ntuj, thiab yog li Nws lub cev sab ntsuj plig yuav caij tauv huab rov qab los. Yog li ntawd neb tuaj yeem hais tias Nws tau rov los nyob hauv cev nqaij daim tawv tau li cas?”

Tus Viv Ncaus Lis thiaj li yog tus los teb kuv, “Muaj tej lus faj lem hauv Vajluskub ntau li ntau uas hais txog qhov tus Tswv rov qab los nyob hauv cev nqaij daim tawv. Tus Tswv Yexus hais tias: ‘Vim ib yam li xob laim tim sab hnub tuaj tuaj, thiab ci mus txog ntua rau sab hnub poob; yog li thaum neeg leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li(Mathai 24:27). ‘Nej yuav tsum npaj kom txhij thiab: vim Neeg Leej Tub los rau lub sij hawm uas nej xav tsis txog(Luka 12:40). ‘Vim zoo ib yam nkaus li xob laim, uas laim txias saum ib sab ntuj tuaj, ci ntsa paug mus rau ib sab ntuj; yog li neeg leej Tub yuav zoo tib yam nkaus li ntawd nyob rau hnub Nws rov los. Tab sis ua ntej tshaj Nws yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam, thiab yuav raug cov neeg tiam no tsis lees txais(Luka 17:24–25). Vajtswv cov lus tau hais txog ‘Neeg Leej Tub’ thiab ‘kev los ntawm Neeg Leej Tub.’ ‘Neeg Leej Tub’ txhais tau tias yog tus uas yug los ua neeg thiab muaj tus cwj pwm xws tib neeg. Nyob rau Nws lub cev sab ntsuj plig, Nws yuav tsis raug hu tias ‘Neeg Leej Tub.’ VajTswv Yehauvas yog tus Ntsujplig; Nws yuav tsis raug hu tias ‘Neeg Leej Tub.’ Cov tub txib qaum ntuj yog cov ntsuj plig thiab tsis raug hu tias ‘Neeg Leej Tub.’ Tswv Yexus raug hu ua Khetos, ua yog Neeg Leej Tub, vim Nws yog Vajtswv tus Ntsujplig rais los ua cev nqaij daim tawv thiab muaj kev ua neeg nyob.” “Yog li ntawd thaum, thaum the Tswv Yexus hais tias ‘kev los ntawm Neeg Leej Tub’ thiab ‘Neeg Leej Tub los,’ nws txhais tias tus Tswv yuav rov los nyob hauv cev nqaij daim tawv nyob rau tiam kawg.”

Tus Viv Ncaus Tsaub tau hais tias, “Tswv Yexus tau hais lus faj lem txog Nws tus kheej qhov kev rov qab los tias: ‘Tab sis ua ntej tshaj Nws yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam, thiab yuav raug cov neeg tiam no tsis lees txais.’ Vajtswv lis dej num hauv cev nqaij daim tawv li Neeg Leej Tub nyob rau tiam kawg. Tib neeg tsis paub tias Nws yog Khetos, thiab saib Nws zoo yam li ib tug neeg dog dig. Cov neeg uas tsis nyiam qhov tseeb los sis nrhiav mloog Vajtswv lub suab tiag tiag, ces haj yam yuav tawm tsam thiab tsis lees txais Khetos. Lub ntiaj teb ntawm cov kev cai ntseeg thiab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm kuj tawm tsam thiab tsis lees txais Khetos. Thiab qhov no kuj muaj raws li cov lus faj lem tias: ‘Tab sis ua ntej tshaj Nws yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam, thiab yuav raug cov neeg tiam no tsis lees txais.’ Yog tus Tswv tau caij tauv huab nrog lub yeej koob los nrog Nws lub cev sab ntsuj nplig nyob rau tiam kawg, txhua txhua leej yuav txhos caug rau ntawm Nws hauv ntej yam xwb xwb li. Lo lus faj lem no puas yuav muaj tseeb?”

Ces kuv pib nkag siab tias yog hais tias tus Tswv tshwm los nrog Nws lub cev sab ntsuj plig nyob rau tiam kawg, yuav tsis muaj leej twg tawm tsam Nws, tab sis yuav raws Nws qab. Ces qhov lus faj lem no, “Tab sis ua ntej tshaj Nws yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam, thiab yuav raug cov neeg tiam no tsis lees txais,” yuav tsis tuaj yeem ua tiav tau. Kuv xav txog txoj hauv kev uas Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj tab tom ua tim khawv tias Tswv Yexus rov qab los lawm thiab lub ntaij teb ntawm cov kev cai ntseeg thiab qhov Tsoom Fwv Suav tab tom rau txim rau nws. Puas yog tias qhov ntawd tsis tau raws li tus Tswv cov lus faj lem txog kev tsis lees txais? Yog li ntawd, VajTswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus puas tuaj yeem yog Tswv Yexus rov qab los? Kuv yeej tseem tsis tau nkag siab thoob kiag li. Phau Vajluskub yeej tau muaj lus faj lem txog kev los ntawm Neeg Leej Tub, tab sis tus Tswv kuj hais tias: “Saib nawb, Nws los nrog cov huab; thiab txhua lub qhov muag yuav pom Nws, thiab lawv kuj yog cov nkaug Nws: thiab txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws(Qhia Tshwm 1:7). Ua rau kuv cov nyom kawg nkaus. Ces kuv thiaj li qhia nkawv txog kuv qhov kev feeb tsis tawm

thiab Tus Viv Ncaus Lis tau hais rau kuv tias: “Tus Tswv muaj kev ncaj ncees. Yog li ntawd Nws txhua txhua lo lus hais yuav raug ua kom tiav. Nws tsuas yog khuam rau lub sij hawm nkaus xwb. Kuj muaj ntau ntau cov lus faj lem txog qhov Nws rov qab los. Dhau ntawm qhov Nws caij tauv huab rov los lawm, kuj tseem muaj cov lus faj lem txog qhov Nws los ua cev nqaij daim tawv thiab los yam tsis pub leej twg paub. Piv txwv li, tus Tswv tau hais tias, ‘Saib nawb, Kuv los li ib tug tub sab(Qhia Tshwm 16:15). ‘Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib nawb, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws(Mathai 25:6). ‘Tab sis ntawm hnub ntawd thiab lub sij hawm ntawd mas tsis muaj neeg paub, tsis hais cov tub txib qaum ntuj, los sis leej Tub li, tab sis tsuas yog Kuv Txiv nkaus xwb(Mathai 24:36). Thiab thaum tus Tswv hais tias ‘li ib tug tub sab,’ ‘thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj,’ thiab ‘tsis muaj neeg paub li,’ qhov ntawd yog Nws tab tom hais txog qhov kev rov los yam tsis pub leej twg paub. Nyob rau tiam kawg, tus Tswv yuav rov los rau ob txoj kev uas sib txawv deb heev. Nws yuav yug los ua neeg yam tsis pub leej twg paub ua Neeg Leej Tub thiab Nws kuj yuav caij tauv huab rov los rau peb yam qhib plhuav. Qhov ntawd txhais tau tias, Nws yuav xub rov los rau hauv cev nqaij daim tawv yam tsis pub leej twg paub los txiav txim rau noob neej nrog qhov tseeb thiab tsim kom muaj ib pab neeg ntawm, ua ntej yuav muaj kev puas tsuaj. Thaum uas Nws cawm tib neeg yam tsis pub leej twg paub tag lawm, mam li yuav muaj kev puas tsuaj thiab, Nws yuav muab nqi zog rau qhov zoo thiab rau txim rau qhov phem. Ces thaum ntawd, Vajtswv mam li nthuav tawm Nws Tus Kheej rau txhua haiv neeg thiab txhua leej neeg. Ntawd yog thaum lo lus faj lem txog qhov tus Tswv los yam qhib plhuav yuav muaj tseeb.” “Tag nrho cov uas lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm kev txiav txim thiab raug ntxuav kom dawb huv tawm ntawm kev lwj liam, yuav raug Vajtswv pov hwm, thiab yuav raug cawm thiab coj mus rau Vajtswv lub teb chaws.” “Tab sis cov uas tsis lees Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg, cov uas tawm tsam thiab teem txim rau nws, yuav tau quaj tom hniav nkawv, thiab raug rau txim. Ces qhov lus faj lem no yuav muaj tseeb: ‘Saib nawb, Nws los nrog cov huab; thiab txhua lub qhov muag yuav pom Nws, thiab lawv kuj yog cov nkaug Nws: thiab txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws(Qhia Tshwm 1:7).” Ces nws nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tias: “Tej zaum muaj coob leej ntau tus yuav tsis quav ntsej txog cov lus uas kuv hais, tab sis kuv tseem xav qhia rau txhua tus neeg uas hu ua neeg dawb huv uas raws Yexus qab hais tias, thaum koj pom Yexus caij tauv huab dawb nqis saum ntuj ceeb tsheej los kiag ntawm koj lub qhov muag, qhov no yuav yog kev tshwm sim rau zej tsoom tau pom txog Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Tej zaum qhov ntawd yuav yog lub sij hawm uas koj muaj kev zoo siab heev, tab sis koj yuav tsum paub tias lub sij hawm koj pom Yexus nqis saum ntuj ceeb tsheej los kuj yog lub sij hawm uas koj mus rau hauv ntuj tawg mus raug txim. Ntawd yuav yog lub sij hawm kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab nws yuav yog lub sij hawm uas Vajtswv muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam. Rau qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv yuav xaus ua ntej tib neeg pom cov cim qhia, thaum tsuas muaj kev nthuav tawm ntawm qhov tseeb nkaus xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm).

Kuv lub qhov muag cia li qhib plho. Qhov tus Tswv rov los, tshwm sim nyob ua ntau ntu. Nws xub los ua cev nqaij daim tawv thiab tham lus thiab lis dej num yam tsis pub leej twg paub, ces Nws mam caij tauv huab rov los rau txhua txhua leej pom. Kuv xav rawv qhov tias tus Tswv yuav rov los ua qhov kawg vim kuv qhov kev ntseeg thiab kev xav. Qhov ntawd yog kuv yuam kev lawm. Kuv tsis muaj cuab kav tuav rawv kuv txoj kev xav thiab kuv xav txog tus Tswv cov lus. “Txhua tus uas thov ces yuav tau txais; thiab tus uas nrhiav ces yuav pom; thiab tus uas khob ces nws yuav qhib rau(Mathai 7:8). Tam sim no tau ntsib nrog, qhov tus Tswv rov qab los, kuv yuav tsum muaj lub siab hwm Vajtswv thiab rau siab hlo nrhiav. Nov yog qhov Vajtswv nyiam. Yog hais tias tsis yog, kuv yuav raug tus Tswv muab tshem tawm! Ces kuv thiaj nug nkawv tias, “Yog hais tias tus Tswv xub los ua cev nqaij daim tawv, los lis dej num yam zais ntshis, peb ho yuav paub tseeb tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, yog Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv, uas yog Khetos nyob rau tiam kawg tau li cas?”

Ces Tus Viv Ncaus Lis zoo siab hlo teb tias, “Tau txhiab txhiab xyoo, yeej tsis muaj leej twg nkag siab qhov kev zais no, hais txog kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv tias txhais li cas tiag tiag.” “Thiab tam sim no, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau qhia qhov kev zais no rau peb tau paub lawm.” Ces nws nyeem cov nqe lus txuas mus. “Qhov ‘kev yug los ua neeg’ yog Vajtswv qhov kev tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv; Vajtswv ua hauj lwm rau tib neeg uas tsim los rau hauv tus yam ntxwv ntawm lub cev nqaij daim tawv. Yog li rau Vajtswv yug los ua neeg, Nws yuav tsum ua lub cev nqaij daim tawv ua ntej tso, lub cev nqaij daim tawv nrog kev ua neej; qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj uas yuav tsum tau muaj. Qhov tseeb, qhov muaj tshwm sim ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg yog qhov tias Vajtswv ua neej nyob thiab ua hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv, tias Vajtswv hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb kiag rais los ua lub cev nqaij daim tawv, rais los ua ib tug tib neeg.” “Kev yug los ua neeg txhais tias Vajtswv tus Ntsujplig rais los ua ib lub cev nqaij daim tawv, ntawd yog, Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv; tes dej num uas lub cev nqaij daim tawv ua yog tes dej num ntawm tus Ntsujplig, uas yog qhov raug paub nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, raug nthuav tawm los ntawm lub cev nqaij daim tawv. Tsis muaj leej twg li tsuas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv xwb thiaj muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm tshaj tawm ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg tiav log; ntawd yog, tsuas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg xwb, qhov kev ua neej no—thiab tsis muaj leej twg lawm—muaj cuab kav nthuav tawm tau tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj). “Tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces hu ua Khetos, thiab Khetos yog lub cev nqaij daim tawv uas Vajtswv tus Ntsujplig hnav. Lub cev nqaij daim tawv no tsis zoo li ib tug tib neeg uas yog lub cev muaj cev nqaij daim tawv. Qhov txawv ces yog vim Khetos tsis yog muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha; Nws yog qhov kev yug los ua neeg ntawm tus Ntsujplig. Nws muaj ob yam uas yog kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj. Nws lub hwj chim qaum ntuj mas tsis muaj ib tug neeg twg muaj li. Nws kev ua neej txhawb tag nrho Nws txhua yam kev coj kev ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thaum lub sij hawm uas Nws lub hwj chim qaum ntuj ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Lub Ntsiab Tseeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Txoj Kev Xav). “Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej).

Tus Viv Ncaus Lis hais ntxiv tias: “Tiag tiag Khetos yog Vajtswv los nyob hauv cev nqaij daim tawv. Nws yog Vajtswv tus Ntsujplig los looj rau cev nqaij daim tawv, uas rais los ua ib tug neeg dog dig, los lis dej num thiab hais tib neeg tej lus. Vajtswv yug los ua neeg zoo ib yam li ib tug neeg dog dig, tsis muaj ntsej muag los sis dab tsis tshwj xeeb. Nws muaj txhua yam laj thawj thiab cwj pwm xws tib neeg. Nws kuj tseem los sib fim nrog tib neeg thiab. Qhov sib txawv ces yog, dhau li ntawm kev ua neeg nyob, Nws kuj ho tseem muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Khetos tuaj yeem lis tau Vajtswv tes dej num thiab xaus tiam qub tseg, thiab pib dua tiam tshiab. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws yog: qhov tseeb, txoj kev taug, thiab txoj sia.” “Nws tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb txhua sij hawm. Nws tuaj yeem txhawb tib neeg, thiab daws peb tej teeb meem, thiab tuaj yeem muab txoj kev rau peb xyaum ua raws. Khetos tuaj yeem nthuav tawm tej yam tsis muaj neeg paub, qhia tau Vajtswv tus moj yam thiab Nws txoj kev ntse thiab Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaws. Khetos cov lus tuaj yeem ua tiav tag nrho. Tsis muaj ib tug tib neeg yuav ua tau li no.” “Tswv Yexus zoo ib yam li ib tug neeg dog dig. Tab sis Nws muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Nws tshwm sim thiab pib lis tes dej num nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab xaus rau Tiam Muaj Kev Cai. Nws muab txoj hauv kev lees lub txim txhaum thiab zam txim rau peb cov kev txhaum, thiab qhia peb kom zam txim xya caum zaug xya. Nws ua kom pom txog Vajtswv tus moj yam lub siab hlub. Nws tseem ua kom peb pom ntau ntau yam, thiab tej yam phim hwj thaum Nws lis dej num, xws li ua kom tus neeg tuag ceg mus taus kev, kho cov neeg dig muag, hais ib lo lus kom dej hiav txwv tus, thiab tsa cov tuag sawv rov los, muab ob tug ntses thiab tsib lub ncuav rau txhiab txhiab tus neeg noj. Tag nrho qhov no qhia txog Vajtswv lub hwj chim. Tswv Yexus tes dej num thiab cov lus thiab tus moj yam Nws tau nthuav tawm yog qhov pov thawj uas qhia tias Nws yog Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv tiag tiag.” “Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb, thiab xaus tiam qub, thiab pib dua tiam tshiab, nthuav tawm Vajtswv tus moj yam thiab Nws txoj kev ntse. Dhau ntawm Vajtswv lawm, tsis muaj leej twg tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb los sis nthuav tawm qhov uas Vajtswv yog, los sis lis Nws tes dej num. Nov yog txoj hauv kev uas peb txiav txim, seb Nws puas yog Vajtswv los nyob hauv cev nqaij daim tawv tiag tiag, uas yog Khetos nyob rau tiam kawg. Qhov tseem ceeb yog saib mus rau Khetos cov lus thiab tes dej num. Yog tias Nws nthuav tawm qhov tseeb, thiab Vajtswv tus moj yam, thiab lis Vajtswv tes dej num, ces Nws yog Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Nws yog Khetos.”

Raws li qhov nws qhia, kuv kuj nkag siab tias Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb, thiab lis Vajtswv tes dej num. Thiab ntawd yog qhov tseeb.

Tus Viv Ncaus Tsaub hais ntxiv tias: “Peb tsis tuaj yeem paub seb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus puas yog Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv uas yog tsuas ntsia Nws lub cev sab nraud. Peb yuav tsum paub kom tseeb los ntawm Nws cov lus, Nws tes dej num thiab tus moj yam. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tab tom lis tes dej num ntawm kev txiav txim raws lub chiv keeb ntawm Tswv Yexus tes dej num ntawm kev txhiv dim. Nws tau muab Tiam Hmoov Hlub xaus thiab coj Tiam Vajtswv Los Kav los. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais ntau plhom lo lus. Thiab nthuav tawm Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg tau 6,000 xyoo, qhov kev zais ntawm phau Vajluskub thiab qhov Vajtswv los yug ua neeg. Nws qhia tshwm txoj hauv kev uas Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg, thiab txoj hauv kev uas Vajtswv cawm tib neeg, txoj hauv kev uas Vajtswv lis dej num txog kev txiav txim thiab ntxuav cov tib neeg kom dawb huv nyob rau tiam kawg, txoj hauv kev uas Nws muab tib neeg cais raws lawv hom thiab txiav txim tib neeg qhov kawg thiab lub hom phiaj. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm Nws tus moj yam uas yog lub ntsiab ntawm kev ncaj ncees, kev txiav txim thiab kev qhia tshwm peb tus yeeb yam sab Ntxwgnyoog ntawm kev tawm tsam Vajtswv thiab peb cov moj yam lwj liam. Nws coj peb kev los ntiab kev phem tawm, thiab ntxuav kom dawb huv tib si.” Tus Viv Ncaus Tsaub kuj los qhia nws li kev paub txog kev raug txiav txim. Nws tau hais tias, “Kuv tsis pom tias kuv lwj liam npaum li cas, los txog rau thaum kuv raug txiav txim thiab raug sim, raug qhuab qhia, raug txim thiab raug saib xyuas los ntawm Vajtswv cov lus. Kuv tau ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tab sis kuv tseem tawm tsam Nws vim kuv tus yeeb yam lwj liam sab Ntxwgnyoog, xws li qhov uas kuv nyiam tawm ntsej tawm muag thiab ua kom neeg saib taus kuv. Kuv kheev cem lwm tus thiab kom lawv ua yam kuv hais. Kuv dag ua ntu zus los tiv thaiv kuv tej txiaj ntsig thiab ntau yam ntxiv. Dhau los ntawm kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus, kuv tau pib hwm Nws hauv kuv siab tuaj, vim Nws tus moj yam ncaj ncees. Thiab kuv tseem pib mob siab rau xyaum qhov tseeb kom los daws kho kuv tus yeeb yam sab Ntxwgnyoog. Ces kuj muaj qee yam hloov ntawm kuv tus moj yam. Puas yog tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab tes dej num zoo tsis txaus kom paub tseeb tias Nws yog Vajtswv los yug ua neeg tias Nws yog Khetos nyob rau tiam kawg? Tias Nws yog Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv?”

Ob tug viv ncaus tej lus qhia ua rau kuv lub siab kaj tuaj. Qhov tseem ceeb uas yuav qhia tau tias Nws yog Neeg Leej Tub, yog Khetos nyob hauv cev nqaij daim tawv yog yuav tau saib seb Nws puas tuaj yeem nthuav tawm Vajtswv cov lus thiab tus moj yam, thiab seb Nws puas tuaj yeem xaus tiam qub, thiab pib tiam tshiab. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm qhov tseeb thiab tab tom lis dej num txiav txim thiab ntxuav tib neeg kom dawb huv. Nws pib Tiam Vajtswv Los Kav thiab muab Tiam Hmoov Hlub xaus. Pom tseeb lawm tias Nws yog Khetos, yog tus Tswv rov qab los! Kuv ib txwm tsis tau tuav tau qhov tseeb li no. Kuv tsuas tab qi muag nti tos tus Tswv caij tauv huab rov qab los. Kuv yeej tsis nrhiav thaum kuv ho hnov hais tias Nws tau rov los lawm. Kuv twb yuav luag plam kuv lub hwv tsam los nrog Nws nyob ua ke. Kuv mas ruam tiag tiag!

Tom qab ntawd, kuv tau khaws Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, thiab tau kawm paub ntau qhov tseeb uas kuv tsis tau nkag siab dua nyob hauv kuv txoj kev ntseeg ua ntej no. Kuv paub tseeb tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog Tswv Yexus rov qab los! Kuv tau qhia Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg rau 100 tawm tus kwv tij nkauj muam, nyob rau kuv pab pawg. Thaum lawv nyeem Nws cov lus, thiab lawv hnov Nws lub suab, lawv txaus siab heev lawv tau quaj kiag. Lawv tig los rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab tau lees txais Nws tes dej num thiab tau los koom, lub koob tsheej rau tus Me Nyuam Yaj!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply