Qhov Kaj ntawm Kev Txiav Txim

February 2, 2021

Los Ntawm Enhui, Malesxias

Vajtswv ntsuam xyuas tag nrho lub ntiaj teb, thiab txib tag nrho txhua yam, thiab pom tag nrho txhua lo lus thiab txhua txoj kev ua ntawm tib neeg. Nws ua Nws tes dej num cawm tib neeg raws li tej kev ua twb zoo ntsuas ib kauj ruam zuj zus thiab ua raws nkaus li Nws qhov phiaj xwm, yam ntsiag to thiab tsis muaj tej yam dab tsi cuam tshuam loj li, tab sis Nws tej kauj ruam ntawd mas mus zuj zus rau tom hauv ntej lawm xwb, ib ruam dhau ib ruam, los ze zuj zus rau tib neeg, thiab Nws lub rooj zaum txiav txim raug tso tawm los rau hauv lub qab ntuj khwb no yam ceev cuag tej duab ci ya, tom qab uas Nws lub zwm txwv nqis kiag tam sim ntawd los nyob xyaw peb. Cas yuav yog ib qho yeeb yam uas zoo nkauj tshaj plaws li, cas yuav yog ib qho duab uas zoo muaj tsim thiab nyob dawb paug li! Zoo li ib tug nquab dawb, thiab zoo li ib tug tsov ntxhuav nyooj laws, tus Ntsujplig los nkag kiag nrog peb lawm. Nws yog lub tswv yim, Nws yog txoj kev ncaj ncees thiab lub hwj chim huab tais, Nws yog lub tswv yim, Nws yog txoj kev ncaj ncees thiab lub hwj chim huab tais, thiab Nws los ntsiag to los nkag nrog peb, coj lub hwj chim thiab kev hlub thiab kev hlub tshua puv npo los. Nws yog lub tswv yim, Nws yog txoj kev ncaj ncees thiab lub hwj chim huab tais, Nws yog lub tswv yim, Nws yog txoj kev ncaj ncees thiab lub hwj chim huab tais, thiab Nws los ntsiag to los nkag nrog peb, coj lub hwj chim thiab kev hlub thiab kev hlub tshua puv npo los(Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Hu zaj nkauj no los ntawm Vajtswv cov lus ua rau kuv nco txog thaum uas kuv tau ntseeg tus Tswv Yexus ua ntej nod. Tus xib fwb thiab cov tswj laug ib txwm tau hais tseg tias Vajtswv yuav txiav txim peb mus rau tiam kawg los ntawm ib lub rooj loj heev nyob rau saum ntuj, tias tus Tswv Yexus yuav nyob rau saum ib lub zwm txwv dawb qhov chaw uas Nws yuav txiav txim tib neeg raws li qhov uas peb tau ua tseg, muab phaj tshab rau tus neeg ua zoo thiab rau txim rau tus neeg ua phem lim hiam. Kuv yeej ib txwm ntseeg li ntawd. Nws tsis yog los txog rau thaum uas kuv tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab soj ntsuam Nws qhov dej num ntawm tiam kawg uas kuv tau sawv los yam tseeb tiag thiab tau pom hais tias yog txhua yam ntawm tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab. Qhov tseeb, Vajtswv twb tau los hauv tib neeg ntiaj teb lawm uas yog los nthuav tawm qhov tseeb ntawm Nws txoj kev txiav txim thaum tiam kawg thiab kev txiav txim rau ntawm Khetos xub ntiag tau pib ntev dhau los.

Puag thaum xyoo 2015 thiab kuv yog ib tug neeg ntseeg los tau tshaj li 20 lub xyoo. Nyob rau lub Kaum Hli Ntuj, kuv cov npoj yaig tau kom kuv pib los siv Fev Npuv coj mus nrhiav phooj ywg thiab sau ntawv sib tham. Txhua zaus uas kuv muaj caij kuv tau los saib cov xov xwm tshaj tawm uas tso los ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab kuv tau nyiam thiab qhia tawm txhua yam uas kuv tau pom tshwm rau kuv. Muaj ib hnub nyob rau lub Ob Hlis Ntuj xyoo 2016 kuv tseem tab tom tshawb nrhiav Fev Npuv li txhua zaus thaum kuv tau pom ib pawg neeg tab tom sib tham txog Vajtswv txoj kev txiav txim ntawm tiam kawg. Txhua tus muaj qee yam sib txawv los hais. Ib txhia tau hais tias lawv tsis tau paub txog tias txoj kev txiav txim yog dab tsi, vim li ntawd lawv thiaj tsis tuaj yeem hais tawm tau yooj yim, thiab tias peb yuav tsis tuaj yeem kwv yees tau Vajtswv tej kev ua yav tom ntej. Muaj dua lwm tus tau hais txog phau ntawv Nkauj Qhuas Vajtswv 75:2: “Thaum Kuv tau txais lub koom txoos lawm ces Kuv yuav txiav txim koj ncaj ncees.” Lawv tau hais tias qhov ntawd txhais tau tias Vajtswv muaj ib phau ntawv sau tseg txog yam uas txhua leej tau tau ua tseg thiab thaum uas tus Tswv Yexus txiav txim tib neeg nyob rau tiam kawg, Nws yuav muab nthuav tawm rau txhua leej saib zoo ib yam li ib zaj yeeb yaj duab, vim li ntawd peb thiaj yuav tsum tau coj kom zoo, ua kom ncaj, thiab txhob ua qhov phem thiab Vajtswv thiaj li yuav tsis xa peb mus rau dab tuag teb. Muaj dua ib tug neeg tau hais tias raws li hauv Kev Nthuav Tawm, thaum Vajtswv txiav txim peb nyob rau hauvtiam kawg, Nws yuav ua los ntawm ib qho lub zwm txwv dawb zoo tshaj plaws nyob rau saum ntuj Qhov chaw uas tus Tswv Yexus yuav teeb ib lub rooj loj, es zaum rau ntawd, thiab qhib ib phau ntawv rau txhua tus neeg lub neej, thiab txiav txim lawv ib tug zuj zus raws li yam uas lawv tau ua tseg. Cov neeg uas tau ua zoo yuav raug coj mus rau saum Vajtswv lub nceeg vaj hos cov neeg uas tau ua phem yuav raug xa mus rau dab tuag teb. Tom qab nyeem tag nrho cov nqe lus no kuv tau pib xaus cov ntsiab lus nyob hauv nruab siab ntawm cov tswv yim tag nrho ntawm Tswv Yexus txoj kev txiav txim tib neeg nyob rau tiam kawg. Tus Tswv Yexus yuav zaum saum ib lub zwm txwv dawb zoo tshaj plawsnyob saum ntuj nrog cov neeg txhos caug rau ntawmNws xub ntiag yuav raug txiav txim. Tus Tswv Yexus yuav txiav txim seb cov neeg yuav mus saum ntuj los yog mus dab tuag teb nce rau ntawm seb lawv tau ua zoo los yog ua phem npaum li cas. Kuv tau ntseeg tus Tswv los tau 20 tawm lub xyoo lawm thiab tau caum Nws qab thiab tshaj tawm txog txoj moo zoo yam txaus siab, thiab Kuv tau siv zog ua raws li Nws cov lus qhia. Kuv xav tias Nws yuav pom kuv lub siab dawb paug thiab coj kuv mus rau hauv Nws lub nceeg vaj.

Kuv pheej xav txog qhov ntawd thiab nws tau tshwm sim rau kuv tias kuv tuaj yeem tshawb nrhiav “kev txiav txim” tau hauv o lais thiab saib yam uas tau tshwm sim. Kuv tau pom qhov no rau hauv kuv qhov tshawb nrhiav: “Vajtswv txoj Kev Rau Txim thiab Kev Txiav Txim Yog Qhov Kaj ntawm Tib Neeg Txoj Kev Cawm Dim.” Qhov no tau ceev kuv lub siab tam sim ntawd. Kuv tau nias mus rau kab ntawv, xav paub heev hais tias yuav pom dab tsi nyob rau hauv. Nws yog ib zaj nkauj qhuas Vajtswv uas zoo thiab ua rau yus tau xav: “Nyob rau hauv lawv lub neej, yog tib neeg xav kom raug yaug kom dawb huv thiab hloov tau lawv tus moj yam, yog lawv xav ua lub neej kom muaj qab hau thiab ua kom tau lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los, ces lawv yuav tsum txais yuav Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab yuav tsum tsis txhob pub Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab Vajtswv tej kev ntaus ncaim ntawm lawv mus li, es thiaj li yuav ua tau kom lawv tso tau lawv tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab txoj kev haub ntxias, thiab ua lub neej tau nyob rau hauv Vajtswv qhov kaj. Paub hais tias Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yog qhov kaj, thiab qhov koj ntawm tib neeg txoj kev cawm dim, thiab hais tias yeej tsis muaj ib qho koob hmoov, hmoov hlub los sis kev tiv thaiv rau tib neeg uas yuav zoo tshaj lawm(Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Cov ntshiab lus nkauj no ua rau kuv xav paub. Lawv hais tias Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim yog lub teeb ci rau tib neeg kev cawm dim, tias lawv qhov kev tiv thaiv zoo tshaj plaws thiab txoj hmoov hlub zoo tshaj plaws rau peb. Kuv xav paub tias nws txhais tau li cas. Nws tseem hais ntxiv thiab tias yuav tsum raug ntxuav kom dawb huv thiab ua lub neej yam muaj txiaj ntsig peb yuav tsum tau lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim. Xav txog qhov no ua rau muaj qee nqe lus nug rau hauv lub siab: Puas yog kev txiav txim tsuas yog txiav txim txog qhov peb ua tau xwb? Nws yuav ua li cas thiaj yog qhov kev kaj rau peb txoj kev cawm dim? Kuv tsis tau hnov txog qhov ntawd los dua li. Qhov kev txiav txim ntawd nws txawv dua qhov kev txiav txim uas kuv tau xav tseg, tiam sis kuv hnov zoo li nws yuav tsis yooj yim li qhov kuv tau xav tseg. Kuv saib zaj nkauj no thiab pom tias nws yog los ntawm Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Kuv tau mus rau hauv lawv lub vev xaib. Nws muaj tus qauv zoo heev thiab muaj cov ntsiab lus dav. Kuv tau pom txhua phau ntawv, nkauj qhuas Vajtswv, thiab cov yeeb yaj duab tshaj tawm txoj moo zoo thiab lwm yam yeeb yaj duab, nrog rau cov lus sau ua tim khawv. Kuv tau mus rau hauv Cov Phau Ntawv ua ntej qhov uas kuv tau pom qee lub npe xws li Kev Txiav Txim Pib ntawm Vajtswv Lub Tsev thiab Tej Lus Tim Khawv txog Tej Kev Paub Kev Pom ntawm Khetos Lub Rooj Txiav Txim Xub Ntiag. Tag nrho ob phau ntawv ntawd kuj tau hais txog “kev txiav txim.” Nyob rau hauv Tej Lus Tim Khawv txog Tej Kev Paub Kev Pom ntawm Khetos Lub Rooj Txiav Txim Xub Ntiag, tau muaj ntau zaj lus hais txog kev txiav txim, xws li “Kev Hloov Pauv Los Ntawm Kev Txiav Txim” thiab “Kev Txiav Txim Yog Qhov Kaj.” Kuv tau nyem ob peb nqe lus, thiab lawv puav leej hais txog qhov uas cov ntseeg tau paub txog kev txiav txim los ntawm Vajtswv cov lus thiab dhau ntawd lawv lub zeem muag hais txog kev ntseeg thiab lawv cov moj yam lwj liam tau raug hloov pauv. Nyeem qhov no ua rau kuv haj yam xav paub. Kuv xav tsis thoob: “Puas yuav ua tau li qhov txiav txim ntawd tsis yog kev rau txim los sis kev txiav txim siab txog qhov tshwm sim, tab sis kev cawm dim? Qhov hais tias ‘Vajtswv txoj Kev Rau Txim thiab Kev Txiav Txim Yog Qhov Kaj ntawm Tib Neeg Txoj Kev Cawm Dim’ txhais li cas?” Saib zoo li cov ntawv no uas yog hais txog kev txiav txim yuav pab tau zoo heev thiab kuv tau xav nyeem cov ntawv no kom zoo zoo. Tiam sis nws tau txog lub caij mus ua dej num lawm, yog li kuv yuav tsum tau tua kuv lub khoos pis tawj thiab tawm mus. Tiam sis tag ib hnub kuv yeej cheem tsis tau qhov xav txog Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tus vev xaib li, tshwj xeeb “Vajtswv txoj Kev Rau Txim thiab Kev Txiav Txim Yog Qhov Kaj ntawm Tib Neeg Txoj Kev Cawm Dim.” Kuv cia li xav tsis tawm qhov kev txiav txim ntawd txhais tau li cas tiag.

Hnub ntawd yav tsaus ntuj kuv rov qab los txog tsev kuv tau rov qab nkag mus saib hauv qhov vev xaib ntawd dua thiab tau tshawb txog “kev txiav txim.” Ces kuv nyeem “Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb.” Muaj ib nqe lus nyob hauv nws uas tau txhawb kuv heev. “Nyob rau hauv txoj kev txiav txim pib ntawm Vajtswv lub tsev uas tau hais txog yav dhau los lawm, ‘txoj kev txiav txim’ ntawm cov lus no hais txog txoj kev txiav txim uas Vajtswv niaj hnub no ua rau cov neeg uas los nyob ntawm hauv ntej ntawm Nws lub zwm txwv nyob rau tiam kawg. Muaj xws li, tej zaum, cov neeg uas ntseeg tej kev xav uas muaj hwj huaj zoo li ntawd, thaum tiam kawg tau los txog lawm, Vajtswv yuav tsa ib lub rooj noj rooj haus loj nyob saum ntuj ceeb tsheej, uas yuav muab daim ntaub pua rooj dawb loj heev los pua, thiab tom qab ntawd, yuav teeb ib lub zwm txwv loj nrog txhua tus tib neeg txhos caug rau hauv av, Nws yuav nthuav tawm txoj kev txhaum ntawm txhua tus tib neeg thiab los txiav txim seb lawv yuav nce mus rau ntuj ceeb tsheej los sis raug xa mus rau hauv lub pas dej hluav taws thiab leej faj. Txawm hais tias tib neeg yuav xav li cas los, nws tsis tuaj yeem hloov lub ntsiab tseem tseeb ntawm Vajtswv tes dej num. Tej kev xav ntawm tib neeg tsis muaj qab hau dab tsi li tiam sis tsuas yog txoj kev xav ntawm tib neeg xwb; lawv tawm ntawm tib neeg lub hlwb los, sau coj los ua ke thiab sib dhos ua ke los ntawm yam uas tib neeg tau pom thiab tau hnov xwb. Yog li ntawd Kuv hais tias, txawm hais txoj kev xav yuav txawj ntse npaum cas los xij, lawv tsuas yog cov duab kos, thiab tsis muaj peev xwm los pauv tau lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num li. Tib neeg, dhau ntawd ces, tau raug ua puas tsuaj tas los ntawm Ntxwgnyoog, yog li ntawd nws yuav nkag siab txog txoj kev xav ntawm Vajtswv tau li cas? Tib neeg xav hais tias Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev txiav txim yog ib qho txawv tshwj xeeb. Nws ntseeg hais tias vim nws yog Vajtswv Tus Kheej tus uas ua txoj kev txiav txim, yog li ntawd txoj dej num no thiaj li yuav tsum yog qhov uas loj tshaj plaws, thiab tsis tuaj yeem nkag siab tau rau cov neeg uas txawj tuag, thiab yuav tsum muaj av qeeg thoob plaws saum ntuj thiab co lub ntiaj teb ua zog koog; yog tias tsis yog li ntawd, nws yuav yog txoj kev txiav txim los ntawm Vajtswv tau li cas? Nws ntseeg hais tias, vim qhov no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim siab, tom qab ntawd Vajtswv yuav tsum quab yuam ua thiab muaj meej mom thaum Nws ua dej num, thiab cov neeg raug txiav txim yuav tsum quaj los kua muag thiab txhos caug thov kev khuv leej. Cov txheej txheem zoo li no yog ib yam zoo saib heev, thiab muaj kev zoo siab yam tob hlo…. Txhua tus xav txog Vajtswv tes dej num rau txoj kev txiav txim kom yog txuj ci tseem ceeb. Txawm li cas los xij, koj puas paub tias, lub sij hawm uas Vajtswv muaj ntev loo txij thaum pib Nws tes dej num ntawm txoj kev txiav txim rau tib neeg, koj tseem pw tsaug zog tso siab plhuav? Lub sij hawm ntawd thaum koj xav tias Vajtswv txoj dej num kev txiav txim tau pib lawm tiag tiag, Vajtswv puas tau tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb tshiab? Lub sij hawm ntawd, tej zaum, koj tsuas yog nyuam qhuav los nkag siab txog lub ntsiab lus ntawm txoj kev ua neej nyob xwb, tab sis Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev txiav txim uas tsis muaj kev khuv leej yuav los coj koj, uas tseem pw tsaug zog tob tob, mus rau hauv tub tuag teb. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li nco dheev tias Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev txiav txim twb tau muaj tiav tas lawm(“Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Nyeem qhov no ua rau kuv xav tsis thoob. Kuv qhov kev xav tob thiab lub zeem muag txog Vajtswv txoj kev txiav txim ntawm tiam kawg tau txais kev ntuav tawm yam tseeb meej lawm. Puas yog kuv txoj kev ntseeg tias Vajtswv yuav txiav txim nyob rau saum ntuj tsuas yog ib txoj kev xav uas muaj tshaj qhov tseeb lawm? Nws kuj tseem tau hais tias Vajtswv txoj kev txiav txim kev ua dej num nyob rau tiam kawg twb tau pib lawm thiab twb yuav xaus lawm, thiab nws tau ceeb toom kom cov neeg nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim kiag tam sim ntawd. Kuv thiaj li xav tias: “Qhov no puas yog Vajtswv lub suab?” Qhov kev xav ntawd tau ua rau kuv feeb tsis meej tag nrho thiab kuv xav kom paub tseeb tam sim ntawd. Thiab yog li ntawd kuv tau xa ib kab lus hauv Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov chaw sau ntawv sib tham thiab qhia lawv hais tias kuv xav paub txog Vajtswv txoj kev txiav txim ntawm tiam kawg. Kuv tau ceeb uas tau txais ib kab lus teb sai kawg nkaus thiab tus Muam Lig thiab tus Muam Lis nyob ntawm Pawg Ntseeg thiaj tau coj kuv mus sib tham.

Tom qab tau sib nug sib paub me ntsis tag Kuv thiaj tau qhia nkawv txog qhov uas kuv feeb tsis meej. “Raws li Kev Nthuav Tawm, Vajtswv yuav nyob saum ntuj nyob rau ib lub zwm txwv dawb zoo tshaj plaws los ua Nws txoj kev txiav txim hauv tiam kawg, tiam sis nyob hauv ‘Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb’ nws hais tias tsuas yog tib neeg txoj kev xav phemxwb thiab tias Vajtswv txoj dej num kev txiav txim ntawm tiam kawg twb tau pib lawm. Txhua yam no txhais tau li cas?”

Tus Muam Lig tau teb rau hauv qhov kev sib qhia no tias: “Yam uas hais tseg hauv Kev Nthuav Tawm hais txog Yauhas pom lub zwm txwv dawb zoo tshaj plaws nyob saum ntuj ntawm Thooj av Phav Mov Nws tsuas yog lub zeem muag xwb, cov lus faj lem hais txog Vajtswv txoj kev txiav txim nyob rau hnub kawg. Nws tsis yog tej yam uas yuav tshwm sim tseeb tiag. Ntawd yog, tsis muaj leej twg muaj peev xwm paub los sis txiav txim tau tias Vajtswv yuav ua Nws tej dej num txiav txim zoo li cas ua ntej uas Nws uatiav. Txog thaum uas cov lus faj lem tau muaj tiav mas peb thiaj li yuav paub.” Nws kuj tau hais ntxiv tias muaj ntau cov lus faj lem nyob rau hauv Vajluskub hais txog txoj hauj lwm kev txiav txim, xws li Kev Nthuav Tawm 14:6–7: “Thiab kuv pom ib tug tub txib saum ntuj ya saum nruab ntug, muab txoj moo zoo mus ib txhis coj los qhuab qhia rau lawv cov nyob hauv ntiaj teb, thiab rau txhua haiv neeg, thiab txhua tsev neeg, thiab txhua yam lus thiab txhua tus neeg, Qw kom nrov nrov hais tias, Paub Ntshai Vajtswv, thiab muab yeeb koob rau Nws; vim lub sij hawm ntawm Nws txoj kev txiav txim twb los txog lawm.” Dhau ntawd kuj tseem muaj Yauhas 9:39: “Vim txoj kev txiav txim Kuv thiaj los rau hauv ntiaj teb no, kom cov pov kev dig muag.” Nws tau hais tias cov zaj lus no hais txog “muab txoj moo zoo mus ib txhis coj los qhuab qhia rau lawv cov nyob hauv ntiaj teb” thiab “Vim txoj kev txiav txim Kuv thiaj los rau hauv ntiaj teb no” qhia tias Vajtswv yuav los rau ntiaj teb tiag tiag li thiab ua Nws txoj dej num kev txiav txim ntawm nod nyob rau tiam kawg. Nws tseem tau hais txog Yauhas 5:22. Tus Tswv Yexus hais tias, “Vim leej Txiv tsis txiav txim rau tib neeg, tab sis tau muab tag nrho qhov kev txiav txim rau leej Tub lawm.” Thiab Zaj Lus 27: “Thiab tau muab lub hwj chim rau Nws los txiav txim tib si, vim Nws yog Neeg Leej Tub(Yauhas 5:27). 1 Petus 4:17 hais tias: “Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus.” Nws tau hais tias, “Cov zaj lus hais tias kev txiav txim yuav raug ua tiav los ntawm leej Tub. Txhua yam uas hais txog Neeg Leej Tub los sis txhais tias Nws yug los ntawm tib neeg thiab zoo li ib tug tib neeg dog dig xwb. Vajtswv tus Ntsujplig yuav tsis raug hu ua Neeg Leej Tub. Yog li qhov no yog pov thawj txaus tias Vajtswv ua dej num kev txiav txim rau tiam kawg hauv cev nqaij daim tawv li Neeg Leej Tub. Nws kuj tseem tau sau ntxiv hais tias kev txiav txim pib los ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Ntawd yog, Vajtswv li dej num kev txiav txim ntawm tiamkawg yog pib nrog cov neeg ntseeg.”

Kuv ceeb thaum los txog qhov no thiab tau xav, “Kuv yog ib tug neeg ntseeg txhua lub xyoo dhau los no thiab kuv tau nyeem cov zaj lus hauv phau Vajlugkub no uas nws tau hais ua ntej. Vim li cas kuv ho tsis tau pom dua li tias Vajtswv yuav yug los ua neeg li Neeg Leej Tub los ua nws txojdej num kev txiav txim rau ntiaj teb? Kuv tsuas yog mus raws Yauhas lub zeem muag ntawm Thooj av Phav mov, xav hauv siab hais tias seb Vajtswv yuav ua Nws txoj kev txiav txim li cas thaum uas tsis nco qab saib txog lwm zaj lus uas hais txog kev txiav txim. Kuv tau muaj kev nkag siab nqaim ua luaj.” Thaum kuv saib dhau los ntawm cov zaj no, kuv xav txog tus Muam Lig tej kev sib qhia.

Kuv tau hnov tus Muam Lis tseem ua kev sib qhia mus ntxiv: “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ua txoj dej num kev txiav txim nyob rau tiam kawg txhawm rau ua kom dawb huv thiab cawm tib neeg nrog rau kev qhia tshwm txog txhua tus neeg tej ua tau los thiab cais peb ua pawg raws li peb hom. Nov yog kev txiav txim ua ntej lub zwm txwv dawb zoo tshaj plaws nyob rau thaum tiam kawg thiab qhov no ua tiav raws cov lus faj lem nyob hauv phau Vajluskub.” “Vajtswv tus uas yug los ua neeg nthuav tawm qhov tseeb thiab ua txoj dej num kev txiav txim nyob rau thaum tiamkawg tshwj xeeb ua rau ib pawg ntawm cov neeg kov yeej ua ntej yuav muaj kev puas tsuaj. Cov uas xav paub txog Vajtswv lub ntsej muag tseeb tiag los ntawm txhua tus neeg nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab saib tias lawv yog qhov tseeb, tias lawv yog Vajtswv lub suab, thiab lawv tig mus rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Lawv yog cov hluas nkauj txawj ntse uas raug coj mus rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv xub ntiag qhov uas lawv raug txiav txim thiab raug ntxuav kom dawb huv los ntawm Vajtswv cov lus.” “Thaum uas ib pab pawg ntawm cov neeg kov yeej tau tsim muaj Vajtswv yuav pib tso nag los nyab ua kev puas tsuaj loj heev thiab yuav muab phaj tshab rau cov ua zoo thiab rau txim rau cov ua phem, rhuav tshem cov neeg lim hiam uas tawm tsam Vajtswv. Tias yog thaum Vajtswv ua txoj dej num kev txiav txim ntawm tiam kawg yuav los txog sai heev.” “Cov kev puas tsuaj loj zuj zus thiab loj dua qub thiab plaub lub hlis ntshav tau tshwm sim lawm. Tau muaj kooj, dej nyab, av qeeg, kev tshaib nqhis, thiab kab mob kev nkeeg. Cov kev kub ntxhov loj nyob ze heev. Thaum lawv los, txhua tus neeg uas tau ua phem thiab yog cov yeeb ncuab ntawm Vajtswv thiab txhua tus uas nce raws Ntxwgnyoog yuav raug rhuav tshem. Cov uas tau lees txais kev kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus thiab tau raug ntxuav dawb huv lawm yuav raug kev tiv thaiv thiab ciaj sia thiab raug coj mus rau saum Vajtswv lub nceeg vaj. Nov puas yog qhov tseeb nyob rau tiam kawg ntawm kev txiav txim rau ntawm lub zwm txwv dawb zoo tshaj plaws xub ntiag?”

Mloog nws cov lus sib qhia tau qhia rau kuv. Kuv tau paub hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev nthuav tawm qhov tseeb uas tau ua txoj dej num kev txiav txim yog kev txiav txim hauv tiam kawg ntawm lub zwm txwv dawb zoo tshaj plaws. Tab sis yam uas kuv xav paub tseem tsis raug daws tag nrho. Lawv tau hais tias Vajtswv nthuav tawm qhov tseeb thiab ua txoj dej num kev txiav txim nyob rau tiam kawg txhawm rau ntxuav kom dawb huv thiab cawm tib neeg ntiaj teb tab sis kuv tau xav tias, “Tus Tswv twb zam txim rau peb tej kev txhaum lawm thiab tsis pom peb li kev txhaum ntxiv lawm. Vim li cas Vajtswv tseem yuav tau yaug kom dawb huv thiab cawm tib neeg ntiaj teb nrog txoj dej num kev txiav txim nyob rau tiam kawg?” Kuv coj cov lus nug ntawd nrog cov viv ncaus, uas tau nyeem ob zaj lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntxiv: “Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). “Koj tsuas paub hais tias Yexus yuav nqis los rau thaum tiam kawg xwb, tab sis Nws yuav nqis los li cas kiag? Ib tug neeg txhaum li nej, cov uas nyuam qhuav raug txhiv dim kiag, thiab tseem tsis tau hloov, los sis tsis tau raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tiav log, koj puas yuav ua kom tau raws li Vajtswv lub siab? Rau koj, koj yeej tseem yog koj tus neeg qub, nws yeej muaj tseeb hais tias koj yeej raug Yexus cawm lawm, thiab hais tias koj tsis raug suav ua ib tug neeg txhaum vim yog Vajtswv txoj kev cawm dim, tab sis qhov no tsis tau yog pov thawj qhia hais tias koj tsis muaj kev txhaum lawm, thiab tsis yog tsis dawb huv. Koj ho yog neeg dawb huv tau li cas yog hais tias koj twb tsis tau hloov nas? Nyob rau sab hauv, koj tseem raug kev tsis dawb huv, kev siab me thiab kev siab phem laum tas zog li, tab sis koj tseem xav nqis los nrog Yexus—cas koj mas yuav hmoov zoo ua luaj li! Koj tau plam ib kauj ruam ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv lawm: Koj tsuas lam raug txhiv dim xwb, tab sis koj tsis tau hloov li. Yog koj xav ua kom tau raws li Vajtswv lub siab, ces Vajtswv yuav tsum tau ua kiag tes hauj lwm muab koj hloov thiab yaug kom dawb huv; yog hais tias koj tsuas yog raug txhiv dim xwb, ces koj yuav tsis muaj cuab kav muab tau txoj kev dawb huv. Nyob rau txoj kev no ces koj yuav tsis tsim nyog tau txais Vajtswv tej koob hmoov zoo, vim koj tau plam ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg lawm, uas yog kauj ruam tseem ceeb ntawm kev hloov thiab kev raug tsim kho kom zoo tiav log. Koj, ib tug neeg txhaum uas nyuam qhuav raug txhiv dim xwb, ces yog li ntawd thiaj tsis muaj cuab kav yuav tau txais Vajtswv tej qub txeeg qub teg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog Lub Npe thiab Lub Koob Meej).

Tom qab nyeem qhov no tas, tus Muam Lis tau hais ntxiv rau hauv nws qhov kev sib qhia tias: “Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tus Tswv Yexus tau ua tes dej num ntawm kev cawm dim, uas tsuas yog zam txim rau tib neeg ntiaj teb tej kev txhaum. Nws tsis daws peb cov moj yam lwj liam. Peb tej kev txhaum tau raug zam txim, thiab peb tau raug cawm dim thiab tau ua zoo raws peb txoj kev ntseeg rau tus Tswv, uas txhais tau tias peb tsis raug rau txim thiab raug foom phem los ntawm txoj cai, tab sis peb tus yab yam ntxwgnyoog ntawm kev ua txhaum thiab kev tawm tsam Vajtswv tseem nyob nrog peb. Peb tus yeeb yam kev txhaum tseem tsis tau raug tshem tawm pov tseg kom tag nrho tus cag. Vim li no peb thiaj tseem raug khi los ntawm peb tus yeeb yam kev txhaum thiab peb thiaj tseem ua kev txhaum thiab kev dag. Qee tus neeg uas muaj peev xwm thiab dag zog tau dhau ua neeg khav theeb thiab tawm tsam thiab tsuas yog vim lawv tuaj yeem ua txoj dej num me me, lawv qhia tawm, sib ntaus txhawm rau lub suab npe thiab lub meej mom, thiab koom nrog kev ua phem. Nws zoo li lawv rau siab ua dej num thiab ua kev fij thiab lawv hais tias kom hlub thiab ua kom tau zoo raws Vajtswv siab, tab sis qhov tseeb nws yuav tau koob hmoov, muab kom tau lub kaus mom muaj yeej. Thaum ntsib kev nyuaj siab los sis tej kev sim siab lawv nrog Vajtswv sib cav thiab tsis txaus siab Los sis tseem hais tias Vajtswv tsis ncaj rau lawv, thiab lawv tsis lees paub thiab ntxeev siab rau Nws. Yuav ua li cas ib tug neeg ho zoo li no uas tsis tuaj yeem khiav lawv txoj kev txhaum, tus uas ib txwm tawm tsam thiab txiav txim Vajtswv, puas tsim nyog tau mus rau Vajtswv lub nceeg vaj? Tus Tswv yog tus dawb huv: ‘Txoj kev dawb huv, yog tsis muaj qhov no tsis muaj tib neeg yuav pom tus Tswv li’ (Henplais 12:14).” “Vim li ntawd tus Tswv Yexus thiaj tau cog lus tseg tias Nws yuav rov qab los dua. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau los rau tiam kawg los ua dej num ntawm lub hauv paus ntawm tus Tswv Yexus txoj kev cawm dim. Nws nthuav tawm qhov tseeb thiab tau ua txoj dej num kev txiav txim nyob rau tiam kawg yaug kom dawb huv thiab pab cawm tib neeg ib zaug thiab rau txhua tus, txhawm rau kom peb tuaj yeem khiav tawm los ntawm peb tej kev txhaum thiab peb cov moj yam lwj liam, thiab tau txais kev cawm dim thiab caum cuag Vajtswv.”

Qhov ntawd mloog mas ntxim yuav tseeb rau kuv. Txawm hais tias peb tej kev txhaum yuav raug zam txim los ntawm peb txoj kev ua zoo los xij, peb qhov kev txhaum yuav daws tsis tau. Kuv xav txog tus yam ntxwv ntawm kev ua hauj lwm hauv peb lub tsev teev hawm. Tus xib fwb thiab cov txwj laug tsuas yog tshaj tawm hauv Vajluskub cov lus qhuab qhia nyob rau hauv cov kev pab cuam yam tsis muaj kev txhawb nqa rau lub neej thiab lawv ntshaw luag nyiaj thiab sib txeeb hwj chim. Txawm tias lawv tau tsim ua pab pawg, thiab tau txiav txim thiab sib rhuav tshem. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau qaug zog, thiab lawv txoj kev ntseeg thiab kev hlub ploj mus. Coob tus neeg tau mus caum cov kev coj ntawm lub ntiaj teb thiab tau ntshaw luag tug rau kev zoo siab yog cev nqaij daim tawv. Lawv tsis tuaj yeem tawm ntawm lawv tus kheej txoj kev txhaummus. Kuv kuj tau xav txog tias yuav ua li cas kuv thiaj tsis tuaj yeem nres kuv tus kheej los ntawm txoj kev dag thiab kev ua txhaum. Kuv tsis tuaj yeem muab tus Tswv cov lus los xyaum ua raws, thiab tau nyob rau hauv tus yam ntxwv ntawm kev txhaum thiab kev lees txim txhaum. Yuav ua li cas kuv thiaj yuav nkag tau rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj raws txoj kev ntawd? Peb yeej xav kom Vajtswv rov los dua thiab ua txoj dej num kev txiav txim thiab yaug peb kom dawb huv. Kuv rau siab ntso nug cov viv ncaus, “Vajtswv yuav yaug kom dawb huv thiab pab cov neeg nyob rau tiam kawg los ntawm Nws txoj kev txiav txim tau li cas?”

Lawv nyeem dua ib zaj lus rau kuv hais txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus: “Nyob rau tiam kawg, Khetos siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm tib neeg tus uas tau hais tawm. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no thiaj tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg tag nrho los zwm rau Vajtswv, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov uas txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws tseem cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub siab uas nyiam ua kev txhaum thiab tej hauv paus ntawm nws txoj kev ua txhaum, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias. Cov kev cuam tshuam no raug los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los. Yog koj tsis suav tias qhov tseeb no yog qhov tseem ceeb, yog koj xav tias tsis muaj dab tsi hlo li tiam sis tsuas yog nrhiav txoj kev tias yuav ua li cas thiaj zam dhau lawv, los sis yuav ua li cas nrhiav txoj hau kev tawm tshiab uas tsis cuam tshuam nrog lawv, ces Kuv hais rau koj tias koj yog ib tug neeg txhaum loj. Yog tias koj muaj kev ntseeg rau Vajtswv, tab sis ho tsis nrhiav qhov tseeb los sis tsis kam ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, los sis tsis nyiam txoj kev uas coj koj los nyob ze Vajtswv, ces Kuv hais tias koj yog ib tug uas xav khiav kom dim txoj kev txiav txim, thiab tias koj yog tus me nyuam roj hmab thiab tus neeg ntxeev siab uas khiav tawm ntawm lub zwm txwv dawb huv. Vajtswv yuav tsis tseg txhua tus neeg ntxeev siab txoj sia uas khiav tawm hauv Nws lub zeem muag. Cov neeg ntawd yuav tau txais lub txim hnyav dua. Cov neeg uas los sawv tab meeg ntawm Vajtswv los raug txiav txim, thiab tau raug ntxuav kom dawb huv dua qub, yuav tau nyob saum Vajtswv lub teb chaws mus ib txhis li. Yeej yog lawm, qhov no yog tej yam uas muaj rau yav tom ntej(“Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Tus Muam Lis tau tham qhia mus ntxiv rau hauv nws qhov kev sib qhia tias: “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus siv cov lus los ua txoj dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg kom yaug tib neeg kom dwb huv thiab cawm lawv. Nws nthuav tawm txhua yam tseeb ntawm kev ua neeg nyob qhov lwj liam yuav tsum to taub thiab paub qhov tseeb kom tau txais kev cawm dim thiab yaug kom dawb huv puv npo. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis yog nthuav tawm lub ntsiab tseem ceeb thiab qhov tseeb ntawm tib neeg txoj kev lwj liam xwb, tab sis yog lub hauv paus cag ntawm txhua txoj kev tsaus ntuj thiab kev ua phem hauv ntiaj teb no. Tsis yog nws cov lus ua rau tib neeg taug txoj kev ntawm kev cawm dim thiab kev ywj pheej los ntawm txoj kev lwj liam xwb, tab sis lawv qhib siab dawb paug nthuav tawm Vajtswv txoj kev xav thiab cov qaum rau tib neeg ntiaj teb. Tsis yog lawv yuav nthuav tawm qhov zais ntawm Vajtswv cov kev npaj cawm tib neeg los tau 6,000 xyoo lawm xwb, tab sis lawv tseem qhia tib neeg txog cov uas tau los thiab tej hau kev kawg uas tos lawv ntawd. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus qhia meej txog tib neeg tej kev lwj liam, yog li peb yuav pab tsis tau tab sis ntseeg siab tau.” “Peb yim paub ntau txog txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus ntau npaum li cas peb yim pom tob txog txhua yam ntawm kev ua neeg nyob raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog ntau npaum li ntawd. Thaum peb pom peb tus kheej cov moj yam ntxwgnyoog thiab qhov tseeb ntawm peb txoj kev lwj liam, peb pom hais tias Vajtswv yeej dawb huv thiab ncaj ncees npaum li cas. Tom qab ntawd peb txhim kho kev hwm thiab kev hlub rau Vajtswv hauv peb lub siab thiab pom tiag tiag peb qhov lwj liam thiab tsis muaj peev xwm hauv kev ua neeg nyob. Peb pom peb tsis tsim nyog ua neej nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Tom qab ntawd peb pib ntxub peb tus kheej thiab tsis xav ua neej nyob los ntawm peb cov moj yam ntxwgnyoog ntxiv lawm. Peb txaus siab zwm rau Vajtswv txoj kev txiav txim, thim siab lees txim txhaum tiag tiag, thiab hloov pauv.” “Yog tias nws tsis yog qhov kev txiav txim thiab kev nthuav tawm ntawm Vajtswv cov lus, peb tus yeeb yam ntxwgnyoog puas tuaj yeem hais daws tau los ntawm kev thov Vajtswv, kev lees txim txhaum, thiab kev sim tswj peb tus kheej xwb? Peb yuav khiav tawm ntawm lub kauj hlau txoj kev txhaum tau li cas?” “Peb tsis tuaj yeem khiav dim txoj kev txhaum, yog li ntawd yuav ua li cas peb thiaj thim siab lees txim txhaum tau tiag thiab tsim nyog nkag los rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj? Yog vim li ntawd Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim thiaj yog txoj kev cawm dim. Lawv yog lub teeb ci ntawm txoj kev cawm dim.” “Cov neeg uas tsis xav lees txais txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus Yuav raug kev puas tsuaj loj thaum cov kev puas tsuaj ntawd los txog, yuav tau quaj nyiav thiab zom lawvcov hniav.”

Los ntawm kev nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab tom qab ob peb hnub uas tau muaj kev sib qhia los ntawm cov viv ncaus no lawm, kuv tau paub hauv kuv lub siab tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev txiav txim ntawm tiam kawg tseem ceeb npaum li cas uas yuav los yaug tib neeg ntiaj teb kom dawb huv thiab cawm lawv! Kuv tsis tau hnov dua qhov kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus nyob rau theem ntawd, tab sis los ntawm cov viv ncaus qhov kev sib qhia thiab cov lus ua tim khawv los ntawm lwm tus, kuv tau pom qhov ntawd Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj dej num kev txiav txim yeej tuaj yeem hloov pauv thiab yau tib neeg kom dawb huv tau thiab nws tsuas yog qhov peb xav tau yog tib neeg ntiaj teb lwj liam. Kuv ib txwm xav tias nyob rau tiam kawg Vajtswv yuav ua kev txiav txim nyob rau saum ntuj los ntawm ib lub rooj, lub zwm txwv dawb zoo tshaj plaws thiab cov ntseeg yuav raug coj mus ntsib tus Tswv. Ziag no hnov zoo li tus dab ntub npau suav tiag tiag. Tam sim no kuv twb paub lawm tias Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv nyob rau tiam kawg los ua txoj dej num ntawm kev txiav txim nyob rau ntiaj teb nrog cov lus, kev yaug cov ntseeg kom dawb huv thiab cawm lawv txhua. Dhau ntawd Nws yuav siv cov kev puas tsuaj los rhuav tshem txhua tus neeg uas tawm tsam Nws. Vajtswv txoj dej num ntawm kev txiav txim yog siv muaj tseeb tiag! Kuv nyeem txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus ntau heev tom qab ntawd thiab kuv tau nyeem tej lus zais tob ntau heev thiab qhov tseeb raug qhia tshwm nyob rau hauv tej ntawd, xws li Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoob Hlub, thiab Tiam Vajtswv Los Kav, tej zaj lus sab hauv ntawm peb theem no ntawm tes hauj lwm thiab yam uas lawv ua tau, Ntxwgnyoog tej ua lwj liam rau tib neeg ntiaj teb li cas, Vajtswv cawm thiab ntxuav peb kom dawb huv los ntawm Nws txoj dej num ntawm kev txiav txim tau li cas, sawv daws lub hom phiaj thiab qhov uas tau los yuav zoo li cas, Vajtswv lub nceeg vaj tau tshwm sim rau ntiaj teb li cas, thiab ntau yam ntxiv. Nws yog kev qhib qhov muag thiab ua kom tiav hlo! Ziag no kuv tau paub txog qhov uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais tias: “Qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws.” Cov lus no pab tau li cas! Kuv tau hnov Vajtswv lub suab hauv cov lus hais los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab tau los rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv xub ntiag. Nov yog Vajtswv txhawb tsa kuv thiab qhia kev ua siab zoo rau kuv. Ua tsaug rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply