Hais Txog Qhov Tus Tswv Rov Qab Los Ntawd, Yus Yuav Tsum Tau Mloog Leej Twg Hais?

February 2, 2021

Los Ntawm Hanmei, Teb Chaws Phabmab

Dab tsi yog yam tseem ceeb tos txais tus Tswv qhov rov qab los? Tus Tswv Yexus hais tias, “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab(Yauhas 10:27). “Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib nawb, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws(Mathai 25:6). Kev nthuav tawm cov lus faj lem: “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv(Qhia Tshwm 3:20). “Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg(Qhia Tshwm 2:7). Cov lus faj lem no ua rau pom tias kev mloog Vajtswv lub suab yog yam tseem ceeb tos txais tus Tswv. Kev hnov Vajtswv lub suab tsuas yog ib txoj hau kev nkaus xwb. Tab sis cov neeg ntseeg coob leej xav hais tias txij li thaum tus txiv plig paub Vajluskub thiab nthuav qhia nws txhua lub sij hawm lawv yuav tsum yog cov zov lub rooj vag rau qee yam uas tseem ceeb ib yam qhov no. Yog li ntawd thaum lawv hnov cov lus tim khawv tias tus Tswv tau rov qab los lawm, lawv tsis ua zoo saib nws thiab thaum lawv pom Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb, lawv tseem tsis quav ntsej txog cov lus ntawd li. Cov tib neeg zoo li ntawd puas ntseeg Vajtswv, los sis ntseeg txiv plig? Tus twg yog tus peb yuav tsum tau mloog hais txog qhov tus Tswv rov los? Peb puas yuav tsum mloog Vajtswv lub suab, los yog peb cov xib fwb? Kuv yeej ib txwm tsis to taub txog qhov no nyob hauv kuv txoj kev ntseeg dua li, tab sis nqi muag nti mloog kuv tus xib fwb thiab yuav luag plam kuv lub hwv tsam los tos txais qhov tus Tswv rov qab los.

Lub Rau Hli Ntuj xyoo 2017, kuv tau ntsib tus Viv Ncaus Lis thiab Tus Tij Laug Duas nyob rau lub teb chaws Yiaslabmas hauv Facebook. Los ntawm peb qhov kev sib txuas lus, kuv pom tias nkawv yog ob tug qauv coj tus thiab ob tug neeg uas tso siab tau rau thiab nkag siab tseeb tseeb txog Vajluskub thiab kev sib qhia sib koom. Kuv kawm tau ntau yam. Peb tau sib ntsib ob peb zaug thiab kuv kuj tau kawm txog qhov tseeb ntau yam kuv yeej tsis tau nkag siab dua, xws li dab tsi yog kev ntseeg tiag thiab kev lees kev txhaum tiag, dab tsi yog kev ua raws thiab kev zwm rau Vajtswv, dab tsi yog kev ua raws thiab kev zwm rau tib neeg, lub ntsiab tseem ceeb thiab tus cag ntawm cov neeg Falixis kev tawm tsam tus Tswv Yexus, yuav mloog Vajtswv lub suab thiab tos txais tus Tswv li cas, thiab ntau yam ntxiv. Kuv hnov zoo li kuv kawm tau ntau yam kev txawj los ntawm qhov no thiab nws ua rau kuv lub siab kajlug tuaj. Kuv muaj kev lom zem rau tej kev sib sau no. Muaj ib zaug, Tij Laug Duas tau nyeem ob peb nqe lus Vajluskub tias: “Vim zoo ib yam nkaus li xob laim, uas laim txias saum ib sab ntuj tuaj, ci ntsa paug mus rau ib sab ntuj; yog li neeg leej Tub yuav zoo tib yam nkaus li ntawd nyob rau hnub Nws rov los. Tab sis ua ntej tshaj Nws yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam, thiab yuav raug cov neeg tiam no tsis lees txais(Luka 17:24–25). Nws hais tias nyob rau tiam kawg tus Tswv rov yug los ua neeg ua Neeg Leej Tub thiab los ua tes dej num thiab qhov lus faj lem no twb muaj tseeb ib ntus los lawm. Nws tau hais tias, “Tus Tswv tau rov qab los yug ua neeg ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab Nws tab tom hais qhia qhov tseeb thiab ua tes dej num kev txiav txim uas xub pib nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais qhia tag txhua txhua qhov tseeb uas ntxuav kom dawb huv thiab cawm tib neeg thiab nws zoo li ib tug duab ci ntsa iab tim Sab Hnub Tuaj tuaj, thiab qhov no yog ‘tus duab ci’ tim Sab Hnub Tuaj tuaj.” Kuv kuj poob siab me ntsis thaum hnov qhov no. kuv xav tias, “Tus Tswv Yexus twb rov qab los lawm lod?” Tom qab ntawd kuv thiaj nco tau qhov tus txiv plig tau hais, tias tsuas muaj Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj xwb uas ua tim khawv tias Vajtswv tau rov qab los ua cev nqaij daim tawv lawm thiab peb yuav tsum tsis txhob ntseeg nws vim tias tsuas muaj tus Tswv Yexus ib leeg thiaj li yog Khetos xwb. Kuv tsis pom qab yuav ua li cas tiag tiag tom qab ntawd thiab tsis tuaj yeem muab siab rau Tij Laug Duas qhov kev sib qhia. Kuv xav tias, “Tus xib fwb thiab cov txwj laug ua hauj lwm rau tus Tswv thiab paub phau Vajluskub zoo. Lawv yuav tsum paub tag tej yam tseem ceeb li no, yog li ntawd kuv yuav mus nug lawv ua ntej.”

Kuv tau mus tim tsev teev hawm thiab nug xib fwb hnub Zwj Hnub ntawd, thiab nws hais tias “Nws muaj nuj nqis rau hauv yam uas cov neeg ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj lus qhia tab sis lawv ua tim khawv tias tus Tswv tau rov qab los ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus rau cev nqaij daim tawv. Yeej ua tsis tau li ntawd. Tsuas yog tus Tswv Yexus thiaj li yog Vajtswv los yug ua neeg xwb, yog li ntawd lawv ntseeg tib neeg. Lawv pawg ntseeg raug tsoom fwv Suav Kooj Sam caij tsuj thiab kev ntseeg Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj yuav yog kev ntxeev siab rau Tswv Yexus.” Kev hnov li no ua rau kuv tau ntshai. Kuv xav tias cas ho yog li ntawd ces tus Viv Ncaus Lis thiab tus Tij Laug Duas yuav tsum yuam kev ntawm tus Tswv Lawm. Kuv pib ua xyem xyav txog nkawv thiab ceev faj kuv tus kheej thiab tsis xav ntsib nkawv ntxiv lawm. Tab sis kuv xav tsis thoob thaum kuv xav txog nkawv cov tim khawv tias tus Tswv Yexus twb rov qab los lawm. Yog hais tias qhov ntawd muaj tseeb thiab kuv tsis ua zoo saib nws, tus Tswv puas yuav muab kuv rho tawm? Tab sis tom qab ntxiv, yog hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Vajtswv uas rov los yug ua neeg, vim li cas tus xib fwb ho tsis lees qhov ntawd, tab sis ho hais tias nkawv ntseeg ib tug tib neeg? Kuv paub tau tias tus xib fwb paub phau Vajluskub thiab nkag siab ntau tshaj kuv yog li ntawd kuv yuav tau nyob deb ntawm nkawv kom zam tsis txhob yuam kev. Tab sis tom qab kuv los txog tsev. Kuv hnov qaug zog thiab zoo li yuav mob li. Kuv tus siab heev thiab hnov tsaus ntuj nti. Kuv tau hais ib zaj lus thov rau tus Tswv: “Au tus Tswv, kuv tau mloog tus xib fwb hnub no. thiab tam sim no kuv twb pib ua xyem xyav tus Viv Ncaus Lis thiab Tij Laug Duas lawm. Kuv ntshai saib Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj mus ntxiv. Tus Tswv, kuv tos ntsoov qhov koj rov qab los, tab sis kuv ntshai tsam taug yuam kev thiab ntxeev siab rau Koj. Kuv tsis paub tiag tiag tias kuv yuav ua li cas. Thov qhia kom paub thiab coj kuv kev es kuv thiaj li paub qhov yog los ntawm qhov tsis yog.”

Kuv hnov kuv lub siab maj mam kaj siab zuj zus tom qab kuv cov lus thov tas thiab tom qab ntawd muaj qee yam uas tus Viv Ncaus Lis tau sib qhia tshwm tuaj hauv kuv lub siab: Vajtswv yog tus tseem ceeb tshaj nyob hauv peb txoj kev ntseeg thiab tag nrho txhua yam nce rau Vajtswv cov lus. Tshwj xeeb yog tej yam uas tseem ceeb npaum li kev tsawb nrhiav qhov tseeb. Yog peb tsuas yog mloog lwm tus txhua txhua yam, peb ntseeg thiab ua raws tib neeg, ces peb yuav yuam kev ntawm tus Tswv txoj kev. Kuv tau pib tsom saib kuv tus kheej. Thaum kuv hnov tias tus Tswv rov qab los lawm, kuv tsis nrhiav tus Tswv txoj kev xav ua ntej los sis saib tias tus Tswv cov lus hais txog nws yog dab tsi los sis tias qhov no puas yog los ntawm Vajtswv los. Rov qab qees kuv cia li tau pe hawm tus xib fwb thiab cia li mloog nws lawm. Qhov ntawd tsis yog tus Tswv txoj kev xav. Nyob rau kev sib sau txhua txhua zaus kuv tau koom nrog Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov tswv cuab, lawv qhov kev sib qhia yog kev paub thiab raug raws phau Vajluskub thiab lawv cov lus piav qhia txog Vajtswv txoj kev xav mas yeej yog tseeb. Kuv kuj nkag siab ntau qhov tseeb uas kuv tsis tau paub dua los ntawm kev sib sau ob peb zaug thiab kuv hnov tias kuv los nyob ze Vajtswv zog thiab kuv txoj kev ntseeg tau loj hlob. Qhov no yog tseeb tseeb los ntawm Vajtswv thiab twb muaj Vajntsujplig tes dej num lawm. Tab sis kuv tsis tau saib tias Pawg Ntseeg muaj Vajntsujplig tes dej num los sis tej kev txhawb nqa qhov tseeb. Kuv tsuas paub tias tus xib fwb paub phau Vajluskub zoo yog li ntawd kuv thiaj li ntseeg nws tias tus Tswv tsis tau rov qab los. Kuv kuj paub tseeb tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus muaj qhov tseeb thiab Vajntsujplig tes dej num tab sis kuv tseem tsis ua zoo saib nws. Qhov ntawd puas yog tsis muaj kev ntseeg tus xib fwb? Qhov ntseeg los sis raws Vajtswv li ntawd es ho zoo li cas? Kuv xav txog thaum uas tus Tswv Yexus tau tshwm sim thiab tau ua tes dej num. Tus thawj coj ntawm cov txiv plig, tus neeg sau ntawv thiab neeg Falixis uas ua dej num rau Vajtswv nyob rau hauv tsev teev hawm tag nrho yeej paub Vajluskub thiab tej kev cai lij choj tag nrho tab sis lawv tsis paub tus Tswv Yexus uas yog Mesxaias. Dua ntawd, lawv npau taws hlo tawm tsam thiab rau txim rau Nws thiab muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Kuv ras tau tias qhov paub zoo txog phau Vajluskub tsis zoo ib yam li kev paub Vajtswv, thiab yog hais tias kuv qi muag nti mloog tus xib fwb, qhov ntawd yuav mus tawm tsam qhov Vajtswv nyiam thiab ntshe kuv yuav tawm tsam Nws! Kuv thiaj txiav txim siab los koom kev sib sau mus ntxiv nrog tus Viv Ncaus Lis thiab tus Tij Laug Duas thiab yog hais tias kuv txiav txim tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv rov qab los, kuv yuav lees txais thiab raws Nws.

Nyob rau kev sib sau zaum txuas ntxiv Kuv tau qhia kuv tej kev feeb tsis meej rau nkawv. Tus Tij Laug Duas thiaj li hais tias, “Puas muaj dab tsi yog hauv paus rau yam uas koj tus xib fwb tau hais, tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntseeg tus neeg na los? Nws puas tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus los sis ua zoo saib Nws tes dej num? Tsis yog nws ntshai kev tawm tsam Vajtswv rau qhov kev cem Pawg Ntseeg li no lod?” “Cov Falixis tau txiav txim tias Tswv Yexus tsuas yog ib tug neeg dog dig. Lawv tsis mloog qhov tseeb uas Nws tau nthuav tawm, tab sis tau tawm tsam ua phem rau nws thiab rau txim rau Nws thiab xaus rau qhov muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, es tau txais Vajtswv txoj kev rau txim.” “Cov txiv plig niaj hnub niam no yeej tsis ua zoo saib tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb, tias puas yog Vajtswv lub suab, tab sis tsuas tab tsis kam lees thiab rau txim rau Nws. Li ntawd es tsis yog tib qhov kev txhaum li cov neeg Falixis tau ua los?” “Txawm tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav yog Vajtswv rov los yug ua neeg dua tiag tiag, txawm hais tias Nws yog tus Tswv Yexus tau rov qab los yeej tsis yog lub ntiaj teb uas muaj kev cai ntseeg thiab kev tso cai ntawm tsoom fwv ua tus txiav txim. Peb yuav tau saib tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus puas muaj tseeb thiab tias Nws puas ua Vajtswv tes dej num. Qhov no yog qhov tseem ceeb.” Kom plov meej zog txog qhov kev rov yug los ua neeg dua Tij Laug Duas tau nyeem ob peb zaj lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus rau kuv. “Qhov ‘kev yug los ua neeg’ yog Vajtswv qhov kev tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv; Vajtswv ua hauj lwm rau tib neeg uas tsim los rau hauv tus yam ntxwv ntawm lub cev nqaij daim tawv. Yog li rau Vajtswv yug los ua neeg, Nws yuav tsum ua lub cev nqaij daim tawv ua ntej tso, lub cev nqaij daim tawv nrog kev ua neej; qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj uas yuav tsum tau muaj. Qhov tseeb, qhov muaj tshwm sim ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg yog qhov tias Vajtswv ua neej nyob thiab ua hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv, tias Vajtswv hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb kiag rais los ua lub cev nqaij daim tawv, rais los ua ib tug tib neeg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj). “Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv ces hu ua Khetos, thiab tus Khetos uas muaj peev xwm muab tau qhov tseeb rau neeg ces hu ua Vajtswv. Yeej tsis muaj dab tsi tshaj qhov no li, vim Nws muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab muaj Vajtswv tus moj yam, thiab qhov kev txawj ntse nyob rau hauv Nws tej hauj lwm, uas tib neeg yeej tsis muaj li. Cov uas hu lawv tus kheej ua Khetos, tab sis ua tsis tau Vajtswv txoj hauj lwm, yog cov dag noj dag haus xwb. Khetos mas tsis lam yog tus uas Vajtswv tshwm sim los ua kiag nyob rau hauv ntiaj teb no nkaus xwb, tab sis tseem yog cev nqaij daim tawv uas Vajtswv siv thaum uas nws ua Nws tes hauj lwm kom tiav hlo nyob nrog tib neeg. Lub cev no mas tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav los hloov tau li, tab sis yog ib lub cev uas yeej ris tau Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab qhia tau txog Vajtswv tus moj yam, thiab sawv cev Vajtswv tau zoo heev, thiab muab txoj sia rau tib neeg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg). “Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej).

Ces Tij Laug Duas tau qhia zaj lus sib qhia no: “Vajtswv rov los yug ua neeg dua yog Vajtswv tus Ntsuj Plig hnav cev khaub ncaws nrog cev nqaij daim tawv tshiab. Nws rais los ua ib tug neeg dog dig, tham lus thiab ua tes dej num hauv ntiaj teb kom cawm tib neeg. Vajtswv rov los yug ua neeg dua tshwm sim ib yam nkaus li qhov ib txwm muaj, ib yam li neeg dog dig. Nws muaj yam zoo li tib neeg thiab noj thiab hnav zoo li lwm leej lwm tus, thiab Nws muaj kev xav li tib neeg. Txawm li cas los xij, Nws lub ntsiab tseem ceeb yog lub hwj huaj los saum ntuj los. Nws tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb los cawm tib neeg txhua lub sij hawm nyob qhov txhia chaw. Nws ua Vajtswv tus kheej tes dej num thiab Nws nthuav tawm Vajtswv tus moj yam thiab yam ua Vajtswv muaj thiab yog. Qhov no yog qee yam uas tsis muaj ib tug uas raug tsim tawm los yuav ua tau li.” “Qhov ko ces zoo xws li tus Tswv Yexus kiag, tus uas zoo li ib tug neeg dog dig, tab sis tau nthuav tawm qhov tseeb thiab qhia txoj kev los lees kev txaum. Nws zam txim rau tib neeg txoj kev txhaum thiab nthuav tawm Vajtswv tus moj yam kev hlub tshua thiab kev hlub. Nws tau kho cov neeg mob, ntiab cov ntsuj plig phem tawm, thiab tau ua ntau lub cim thiab tej txuj ci phim hwj, xws li muab tsib lub ncuav thiab ob tug ntses coj los pub 5,000 leej neeg noj, hais ib lo lus kom tej dej hiav txwv ntsiag, tsa cov tuag sawv thiab ntau yam ntxiv. Nws tau ua tawm Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai. Thaum kawg Nws thiaj li raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, kev ua tiav Nws tes dej num cawm dim rau tib neeg txoj kev txhaum. Peb tuaj yeem pom los ntawm tus Tswv tes dej num thiab cov lus thiab tus moj yam Nws tau nthuav tawm tias Nws yog Vajtswv rov los yug ua neeg—Nws yog Khetos.” “Vajtswv rov qab los yug ua cev nqaij daim tawv dua ib zaug ntxiv nyob rau tiam kawg ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Xws li tus Tswv Yexus, Nws zoo li ib tug neeg dog dig yog saib sab nrauv tuaj. Nws ua neej zoo li neeg tiag tiag thiab tsis muaj dab tsis tshwj xeeb hlo li, tab sis Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm tag nrho qhov tseeb uas yuav los ntxuav thiab cawm tib neeg. Nws uas Vajtswv tes dej num kev txiav txiv nyob rau tiam kawg kom ntxuav thiab cawm tib neeg kom tag ntawm tej kev txhaum thiab coj peb mus rau Vajtswv lub teb chaws. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus nthuav tawm txhua yam uas zais ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg los cawm tib neeg. Qhov ntawd xam muaj qhov tseeb ntawm Vajtswv peb txheej dej num nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Vajtswv Los Kav thiab yam uas lawv ua tiav, qhov zais ntawm Vajtswv lub npe thiab Nws qhov kev rov yug los ua neeg dua, qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim nyob rau tiam kawg, qhov ua Vajtswv xaus ib tiam li cas thiab xaiv hom neeg raws li lawv qhov siab zoo, qhov txawv ntawm qhov tib neeg qhov ua tau los, neeg yuav paub Khetos lub teb chaws li cas saum ntiaj teb, thiab ntau yam. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus kuj tau nthuav tawm qhov tseeb ntawm peb txoj kev lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog thiab peb tus yam ntxwv Ntxwgnyoog uas tawm tsam Vajtswv, yog li ntawd peb thiaj li pom peb tus moj yam Ntxwgnyoog xws li kev khav theeb, kev dag ntxias, thiab kev ntxub ntxaug qhov tseeb.” “Nws kuj tau nthuav tawm Vajtswv qhov kev ncaj ncees, tus moj yam uas rhuav tsis tau rau peb thiab ua kom peb pom txoj kev tshwj xeeb kom hloov peb tej moj yam thiab ntau yam ntxiv.” “Dhau ntawm Vajtswv lawm yuav muaj leej twg tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb thiab qhia tshwm qhov zais ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg? Leej twg thiab thiaj li tuaj yeem ua tes dej num kev txiav txim los ntxuav thiab cawm tib neeg? Leej twg thiaj tuaj yeem nthuav tawm Vajtswv qhov kev ncaj ncees, tus moj yam uas rhuav tsis tau? Thiab leej twg thiaj tuaj yeem txiav txim qhov tib neeg ua tau los?” “Tsuas yog Vajtswv ua muaj cev nqaij daim tawv xwb thiaj muaj peev xwm ua yam hauj lwm uas muaj qab hau no rau noob neej txoj kev cawm dim. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num thiab cov lus muab ua tiav log tag nrho rau qhov hauv paus ntawm tus Tswv tes dej num kev cawm dim. Qhov no yog ib txheej dej num ua tshiab zog, siab zog.” “Qhov no ua rau tus Tswv cov lus faj lem muaj tseeb: ‘Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:12–13).” “‘Kuv tsis yog los txiav txim rau lub ntiaj teb, tab sis los cawm lub ntiaj teb. Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:47–48). Qhov tseeb tau nthuav tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Nws tes dej num kev txiav txim, thiab tus moj yam Nws ua tawm tag nrho ua pov thawj tau tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, Nws yog tus Tswv Yesxus rov qab los lawm. Nws yog Khetos ntawm tiam kawg.” “Peb yuav tsis tuaj yeem siv qhov tshwm sim thaum los txiav txim tias seb Nws puas yog Khetos. Yam tseem ceeb dab tsi thiaj hais tau tias Nws nthuav tawm qhov tseeb, txawm tias nws tuaj yeem cawm dim thiab cawm tib neeg.”

Tus Tij Laug Duas qhov kev sib qhia tau txhawb rau kuv tiag tiag. Kev yug los ua neeg dua yog Vajtswv hnav qaum ntuj cov khaub ncaws rau cev nqaij daim tawv li ib tug neeg dog dig. Nws zoo nkaus li lwm leej lwm tus xwb, tab sis Nws muaj Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Nws tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb thiab ua Vajtswv tus kheej tes dej num. Nov yog qee yam ua tsis muaj tib neeg ua tau. Nws ua rau kuv nco txog nqe lus no hauv phau Vajluskub: “Tej ntawm Vajtswv mas tsis muaj tib neeg paub, tab sis Vajtswv tus Ntsujplig” (1 Khaulee 2:11). Dhau ntawd Vajtswv uas los yug ua neeg lawm tseem tshuav leej twg ntxiv thiab thiaj li tuaj yeem piav qhia meej meej txog yam uas zais ntawm qhov yug los ua neeg dua no? Yog tsis nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov tseeb, saib sab nrauv tuaj koj tuaj yeem yuam kev tau tias Khetos yog ib tug neeg dog dig, ces ntshe koj yuav tsis lees txais thiab tawm tsam Vajtswv!

Ces tus Viv Ncaus Lis ho sib qhia qee yam. “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev tshwm sim thiab tes dej num twb muaj tseeb raws li phau Vajluskub cov lus faj lem. Nws yog tus Tswv Yexus rov qab los lawm.” “Cov ntseeg tiag tiag coob coob leej nyob rau ntau ntau pab pawg ntseeg tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab pom tau tias tej lus ntawd yog qhov tseeb thiab yog Vajtswv lub suab, thiab lawv twb tau tig los rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm.” Nws tes dej num thiab cov lus tau ua rau deeg tag nrho lub ntiaj teb tej kev cai ntseeg. Cov txiv plig twb tau hnov qhov no lawm, yog li ntawd vim li cas lawv ho tsis ua zoo saib qhov no thiab nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus? Vim li cas lawv thiaj li nias qees tsawm tsam nws?” “Cov neeg Falixis twb paub tias tus Tswv Yexus tau kho cov neeg mob, ntiab cov ntsuj plig phem tawm, qhia txoj kev lees kev txaum, thiab qhov ntawd yog los ntawm Vajtswv los, tab sis lawv txhob txwm tsis lees Nws, es hais tias Nws yog ib tug neeg Nazarene, ib tug kws ntoo tus tub xwb. Lawv npau taws hlo tawm tsam thiab muab Nws rau txim thiab ntaus tswv yim nrog tsoom fwv Lausmas muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Lawv tsis lees thiab muab txim rau Khetos. Lawv yog Nws cov yeeb ncuab. Lawv yog cov tawm tsam Khetos uas nthuav tawm Vajtswv tes dej num.” “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm sim rau tiam kawg thiab tam sim no cov xib fwb thiab cov txwj laug paub tias Nws nthuav tawm qhov tseeb los ua tes dej num kev txiav txim. Tsis yog lawv tsis lees tshawb nrhiav nws xwb, tab sis lawv hais lus paj lus cua kom txhob lees thiab muab txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nyob rau hauv lawv cov tsev teev hawm tawv nthuav tawm Tsoom Fwv Koom Tsam Suav cov lus paj lus cua thiab lus dag es pov lub txim rau Pawg Ntseeg Ntawm@Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab lawv koom kev quab yuam nrog Pawg Tsis teev hawm los tawm tsam Nws. Lawv ho txawv cov neeg Falixis uas tawm tsam tus Tswv Yexus li cas?” “Phau Vajluskub hais tias ‘Vim muaj coob tus neeg dag tau nkag los rau hauv ntiaj teb lawm, yog cov uas tsis lees hais tias Yexus Khetos tau los muaj cev nqaij daim tawv lawm. Tus no yog ib tug neeg dag thiab yog tus tawm tsam Khetos’ (2 Yauhas 1:7). ‘Txhua tus ntsuj plig uas tsis lees hais tias Yexus Khetos tau los muaj cev nqaij daim tawv ces tsis yog Vajtswv li: thiab tus no ces yog tus ntsuj plig tawm tsam Khetos, tus uas nej tau hnov hais tias yuav los; thiab tam sim no kiag ces twb nyob rau hauv ntiaj teb lawm’ (1 Yauhas 4:3). Tus txiv plig tsis lees Khetos, es muab txim rau Khetos nyob rau tiam kawg thiab tawv ncauj qees tawm tsam Vajtswv. Tsis yog lawv tawm tsam Khetos uas tau nthuav tawm Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg los?”

Yam kuv tsis ntseeg txog thaum kawg kuj paub meej los ntawm tus Viv Ncaus Lis qhov kev sib qhia. Kuv pom tau tias cov txiv plig ntawd tsis paub dab tsi li txog Khetos los yog kev rov yug los ua neeg. Lawv ntseeg tus Tswv Yexus, tab sis lawv tsis paub Nws lub ntsiab tseem ceeb ib qho hlo li. Tus Tswv Yexus tau rov qab los ua dej num rau hauv cev nqaij daim tawv, los nthuav tawm ntau ntau qhov tseeb, tab sis lawv tsis ua zoo saib qhov no li los sis tseem tsis lees paub Nws. Lawv tsuas muab txim thiab tawm tsam Nws. Lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab! Kuv paub lawm kuv yuav tsis tuaj yeem raws lawv ntxiv tab sis yuav tsum tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num thiab mus raws Vajtswv cov hneev taw. Kuv txiav txim los ua raws Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txawm tias kuv tus xib fwb yuav ua dab tsi los xij.

Tsis ntev tom qab kuv tus xib fwb tau paub kuv qhov kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws npau taws kawg nkaus tam sim ntawd, ces cem kuv qhov mus ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws tau tias kuv tab tom ntseeg ib tug tib neeg, qhov ntawd yog yuam kev lawm, thiab kom kuv tus txiv los hais kom kuv hloov siab. Kuv tus txiv nws tsis nkag siab txog xib fwb cov lus dag, yog li ntawd nws pib los tav kuv txoj kev ntseeg. Zoo li nws yog ib tug neeg txawv lawm. Nws chim heev thiab muab khoom pov rau qhov txhia chaw thaum twg nws paub tias kuv mus koom kev sib sau thiab nws tseem tsis saib xyuas peb tsev neeg cov lag luam tas zog yuam kuv kom cia li tso kuv txoj kev ntseeg tseg. Qhov ntawd ua rau kuv mob siab kawg heev li. Tus xib fwb tus poj niam kuj tas zog hais kom kuv tsum thiab. Nws yuav tuaj nyob ntau teev rau tim peb tsev qee zaus thiab kuv tsis tuaj yeem yuav nyeem Vajtswv cov lus vim kuv yuav tsum tau nrog nws nyob. Kuv twb tsis khoom yuav ua hauj lwm hauv vaj hauv tsev tib yam. Nws ua rau kuv nyob tsis tswm tiag tiag.

Qhov txiv plig ua ntawd kuv chim heev li. Nws tsis ua zoo saib txog qhov tus Tswv Yexus rov qab los thiab nws kuj tau siv zog ntxias kuv, ua kom kuv txhob lees txais qhov tseeb. Nws kuj tseem siv kuv tus txiv los tav kuv ke yog li ntawd kuv yuav plam Vajtswv txoj kev cawm dim. Txaus ntxub tiag tiag! Kuv xav txog tus Tswv Yexus txoj kev qhia tshwm thiab rau txim cov neeg Falixis tias: “Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg dag! vim nej kaw lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej rau tib neeg lawm: vim nej tus kheej yuav tsis tau nkag mus, los sis nej yeej txwv cov uas yuav nkag mus rau hauv tib si(Mathai 23:13). Kuv hnov zoo li niaj hnub niam no cov xib fwb thiab cov txwj laug ces tsuas zoo li ntawd. Lawv tsis hnov Vajtswv lub suab thiab tsis tos txais tus Tswv thiab lawv nthuav cov lus dag los cuam tshuam peb cov uas xav los tos txais tus Tswv thiab nkag mus hauv Vajtswv lub teb chaws. Lawv xav kom peb poob mus rau dab teb thiab kom peb raug rau txim nrog lawv, raug faus nrog lawv ntev ntev. Lawv yog cov los tav peb txoj kev mus rau Vajtswv lub teb chaws. Lawv yog cov ntsuj plig dag uas tsis lees Khetos thiab yog tus dab phem! Zoo yam li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Muaj ib txhia nyeem Vajluskub hauv tej tsev teev hawm uas loj kawg nkaus thiab qog cov lus ntawd tas hnub, tab sis tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd muaj peev xwm paub txog Vajtswv; tseem muaj tsawg tus ntawm lawv cov ntawd thiaj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv txhua tus tsis tsim nqi dab tsi li, yog neeg phem, txhua tus sawv siab qhuab ntuas Vajtswv. Lawv txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv rau thaum lawv tseem kwv rawv Nws tus chij. Hais tias ntseeg Vajtswv, lawv tseem noj noob neej li nqaij thiab haus noob neej li ntshav. Tag nrho cov tib neeg zoo li no yog cov dab phem uas nqos neeg tus ntsuj, cov dab uas tav txoj kev ntawm cov uas xav taug mus rau txoj kev yog, thiab dawm thaiv cov uas nrhiav Vajtswv. Tej zaum lawv yuav tshwm los ‘ua suab mos suab muag,’ tab sis cov uas caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv tsis yog leej twg tsuas yog cov uas tawm tsam khetos uas coj tib neeg sawv tawm tsam Vajtswv? Cov caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv yog cov dab phem ciaj sia uas rau siab ntso nqos tib neeg tej ntsuj?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv). Kuv pom txog tus xib fwb tej kev siab phem, lub ntsiab tseem ceeb ntawm kev ntxub qhov tseeb thiab tseem haj yam txhawb kom kuv mus raws Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Kuv yeej ib txwm qhuas cov xib fwb, thiab yeej tsis tau xav hauv nruab siab tias cov tib neeg ua paub Vajluskub thiab ua dej num rau Vajtswv no yog cov neeg ntxub Khetos tiag tiag cov neeg uas thaiv cov neeg ntseeg txoj kev nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws. Yog nws tsis yog ua txawm rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus kev tshwm sim thiab kev ua dej num nyob rau cev nqaij daim tawv, kev qhia tshwm cov tub txib phem thiab cov neeg tawm tsam Khetos uas nkaum nyob hauv cov tsev teev hawm, tus txiv plig yuav muab kuv ua puas ntsoog yam kuv twb tsis paub txog li. Nws yog Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev cawm cim uas kuv tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg!

Tom qab ntawd, kuv tau mus raws Vajtswv thiab sawv ua tim khawv, thiab kuv tus txiv tau tsum tsis thaiv kuv kev lawm. Tam sim no kuv tau los koom kev sib sau nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab ua kuv tes dej num nyob hauv pawg ntseeg. Kuv muaj kev thaj yeeb thiab lom zem kawg nkaus. Ua tsaug rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj