Kuv Tuaj Yeem Paub Txog Ntawm tus Khetos Tseem thiab Cov Khetos Cuav

February 2, 2021

Los Ntawm Tus Muam Tsheej Lus, Malesxias

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv ces hu ua Khetos, thiab tus Khetos uas muaj peev xwm muab tau qhov tseeb rau neeg ces hu ua Vajtswv. Yeej tsis muaj dab tsi tshaj qhov no li, vim Nws muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, Nws muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab muaj Vajtswv tus moj yam, thiab qhov kev txawj ntse nyob rau hauv Nws tej hauj lwm, uas tib neeg yeej tsis muaj li. Cov uas hu lawv tus kheej ua Khetos, tab sis ua tsis tau Vajtswv txoj hauj lwm, tab sis ua tsis tau Vajtswv txoj hauj lwm, yog cov dag noj dag haus xwb. Khetos mas tsis lam yog tus uas Vajtswv tshwm sim los ua kiag nyob rau hauv ntiaj teb no nkaus xwb, tab sis tseem yog cev nqaij daim tawv uas Vajtswv siv thaum uas nws ua Nws tes hauj lwm kom tiav hlo nyob nrog tib neeg. Lub cev no mas tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav los hloov tau li, tab sis yog ib lub cev uas yeej ris tau Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab qhia tau txog Vajtswv tus moj yam, thiab sawv cev Vajtswv tau zoo heev, thiab muab txoj sia rau tib neeg, muab txoj sia rau tib neeg(Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Vaj tswv cov lus qhia tshwm rau qhov kev yug los ua neeg thiab kev qhia tus Khetos tseem los ntawm cov Khetos cuav. Kuv tsis nkag siab rau qhov tseeb no thaum kuv tau tab tom ua raws tus Tswv. Kuv tau mloog tus xib fwb thiab cov txwj laug. Kuv tau ntshai tsam ua tau yuam kev, yog li kuv tau tsom kwm kuv tus kheej tawm tsam cov Khetos cuav. Kuv tau tsim teeb meem los vim kuv txoj kev ruam. Kuv tsis muaj cuab kav tshawb nrhiav Vajtswv txoj dej num, thiab yuav luag plam Vajtswv txoj kev cawm dim. Tam sim no kuv pom tias nws nyob ze heev.

Kuv tau mus tom tsev teev ntuj thiab nyeem Vajluskub txij li thaum kuv tseem me los lawm, thiab tau koom rau pawg hluas thaum kuv loj tuaj. Peb tus xib fwb kawm tiav dov tawj rau fab kev ntseeg. Nws tau ib txwm hais tias kev ua ib tug xib fwb no nyuaj heev, koj yuav tsum raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig. Peb tau hwm nws. Peb tau ntseeg tias nws raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab nws zoo siab rau tus Tswv. Nws keev hais cov nqe no: “Thaum ntawd yuav muaj neeg hais rau nej tias, Saib ma, Khetos nyob ntawm no, los sis nyob tod; tsis txhob ntseeg. Rau qhov ntawd yuav muaj cov Khetos cuav, thiab cov xib fwb cev lus cuav sawv los, thiab yuav ua ntau cov cim loj thiab ua tej txuj ci phim hwj, yog tias ua tau, lawv tseem yuav dag ntxias cov neeg raug xaiv feem ntau tib si(Mathai 24:23–24). Nws hais rau peb tias yuav muaj cov Khetos cuav los dag peb nyob rau tiam kawg, yog li peb yuav tau ceev faj. Tshwj xeeb yog cov neeg uas tsis paub txog phau Vajluskub nrog rau tus yeeb yam me me, nws tau hais kom peb tsis txhob mloog, nyeem, los sis ntsuam xyuas rau tej yam uas los ntawm lwm pab ntseeg. Tus txiv plig tau hais ntau yam tsis zoo txog Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj thiab kom peb nyob nrug deb. Nws tau hais tias peb yuav tsum nyeem Vajluskub, lees txim thiab thim siab lees txim txhua hnub, thiab npaj kom txhij rau kev coj mus rau hauv Nws lub teb chaws thaum tus Tswv los. Kuv tau ntseeg qhov no rau thaum lub sij hawm ntawd thiab tsis muaj cuab kav mus rau lwm cov tsev teev hawm. Kuv tau ua txhua yam uas xib fwb tau hais tseg. Kuv tau ntseeg los ntawm kev ua li ntawd kuv tau xyuam xim nyob tos tus Tswv yuav los.

Muaj ib hnub, Tij laug Hu tuaj ntawm pawg ntseeg tau hais rau kuv tias kuv niam thiab kuv tus viv caus tau mus koom rau Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj. Kuv tau ceeb thaum hnov qhov no. Kuv xav tias, “Puas yog tus xib fwb qhia peb kom nyob nrug deb ntawm Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj? Kuv niam mus koom nrog lawv tau li cas?” Tom qab ntawd, Tij Laug Hu tau qhia kuv qee yam txaus ntshai hais txog Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj. Ua rau kuv ntshai ntxiv tuaj. Kuv tau pib ntshai. Ces, Tij Laug Hu tau hais kom kuv los sau txog kuv tus kheej qhov kev nug kuv niam seb nws puas muaj tseeb thiab xa cov ntawv rau nws.

Meej tseeb tiag, thaum kuv mus txog tsev, kuv niam hais rau kuv tias tus Tswv Yexus tau rov los yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab Nws tab tom ua txoj dej num kev txiav txim pib nrog Vajtswv lub tuam tsev yaug kom dawb huv thiab hloov tib neeg, thiab cawm peb los ntawm kev txhaum. Nws xav kom kuv nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab ntsuam xyuas Nws txoj dej num. Hnov nws hais li no ua rau kuv xav txog qhov txaus ntshai hais txog Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj. Kuv tau ua tiag tiv, tab sis txij li thaum kuv tab tom sau cov ntawv rau nws, Kuv tau tswj kuv tus kheej thiab tau hnov nws hais.

Hnub tom ntej, Nws yaum kom kuv ntsuam xyuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj dej num. Lub sij hawm ntawd Kuv qhov kev xav pheej tig rov los rau yam txaus ntshai uas xib fwb tau hais txog nws. Kuv tsis mloog. Kuv tau qhia nws tias, “Tus xib fwb ib txwm hais rau peb kom@tsis txhob mloog Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj. Nyob kom deb ntawm lawv!” Nws tau ua siab ntev teb tias, “Vim li cas ho tsis txaus siab rau peb soj ntsuam Vajtswv txoj dej num ntawm tiam kawg? Qhov ntawd puas yog qhov tus Tswv xav tau? Tswv Yexus tau hais rau peb tias: ‘Tau koob hmoov ces yog cov pluag ntawm sab ntsuj plig: rau qhov lawv li yog lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej(Mathai 5:3).” “‘Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib nawb, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws(Mathai 25:6). Vajtswv xav kom peb txo hwj chim tshawb nrhiav. Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj ua tim khawv rau kev rov los ntawm tus Tswv, yog li peb yuav tsum ntsuam xyuas nws. Tab sis xib fwb txwv peb los ntawm kev txais tos tus Tswv. Qhov ntawd puas mus tawm tsam tus Tswv tej lus qhia?” “Peb yuav tsum mloog tus Tswv, txhob dig muag rau tus xib fwb.” “Nyob rau tus Tswv hnub, cov neeg ntseeg Yudais tsis mloog Nws lub suab, tab sis tau ua raws li cov lus dag ntawm cov txiv plig, cov kws sau ntawv thiab cov Falixais, kev rau txim thiab kev tiv tus Tswv. Lawv muab tus Tswv Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab raug Vajtswv rau txim. Peb yuav tsum kawm los ntawm lawv cov lus qhia!” “Nws hais tias nyob hauv Kev Nthuav Tawm: ‘Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg(Qhia Tshwm Tshooj 2, 3). Nws txhais tau tias tus Tswv yuav hais lus thaum Nws rov los. Yuav txais tos Nws, peb yuav tsum cim Vajtswv lub suab. Saib seb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus puas yog Vajtswv lub suab, thiab yog hais tias Nws yog tus Tswv Yexus rov qab los.” Nws tau khaws ib phau ntawv, Khetos Cov Lus Hais Txog Tiam Kawg. Kuv tau npau taws heev los ntawm qhov no thiab tau mus rau tom kuv chav.

Yam ntsiag tos, kuv tau xav txog qhov uas kuv niam tau hais. Kev kawm kom cim tau Vajtswv lub suab thiab kev nrhiav nrog lub siab mos muag yog nyob rau hauv Nws tej lus qhia. Vim tias Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj tau ua tim khawv rau tus Tswv qhov rov los, dig muag uas raws li tus xib fwb yam uas tsis tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hnov lig. Yog tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau rov los yog Tswv Yexus thiab kuv tsis txais Nws, kuv puas yuav plam kev txais tos tus Tswv? Ces kuv thiaj tau nco txog tus xib fwb qhia rau peb tias cov Khetos cuav yuav tshwm rau tiam kawg. Kuv txoj kev ntseeg yuav tsis muaj nuj nqis yog tias tam sim no kuv tau yuam kev lawm. Kuv ntxhov siab thiab xav tsis tawm. Kuv tsis paub yuav mloog rau leej twg. Yog li, kuv los ntawm tus Tswv xub ntiag, nug Nws txog rau Nws txoj kev coj.

Kuv niam tau hais kom kuv mloog kev sib qhia los ntawm Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Kuv tau ua xyem xyav, ces tau pom zoo. Thaum xub thawj kuv tsis nqa ib yam dab tsi mus li, tab sis thaum lawv tau hais txog tej yam uas zais ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau kev cawm dim thiab Nws peb theem dej num, kuv tau maj nroo nkag mus. Nws zoo li tshiab heev. Kuv tau nyob rau hauv ntau pab pawg kawm Vajlugkub tab sis kuv yeej tsis tau hnov qhov no dua li. Kuv lub siab tau hloov tom qab kev sib sau ua ke. Kuv tau txiav txim siab los soj ntsuam Vajtswv txoj dej num ntawm tiam kawg thiab tshem kuv niam cov ntaub ntawv tawm.

Hauv peb txoj kev sib sau ua ke zaum ob, Tij Laug Zaj tau tham txog cov hluas nkauj paub tab thiab cov tsis paub tab. Nws hais tias, “Cov hluas nkauj paub tab yog vim lawv xav tau Vajtswv txoj kev tshwm sim los ntev thiab mloog Nws lub suab.” “Thaum lawv hnov tias tus Tswv tau los lawm, lawv nquag plias tshuaj xyuas. Lawv tsis cuam tshuam, thiab lawv tsis lo rau lawv cov kev xav phem. Thaum lawv lees tias nws yog Vajtswv lub suab, lawv zoo siab txais tos thiab ua raws Nws. Cov neeg no yuav tsis ruam rau cov Khetos cuav. Cov hluas nkauj tsis paub tab tsis muaj kev nkag siab thiab nyiam qhov tseeb. Lawv tsis mob siab mloog rau tus Tswv lub suab uas zoo siab txais tos Nws, tab sis hwm lub meej mom thiab lub hwj chim, mloog cov xib fwb thiab cov txwj laus. Thaum tus Tswv khob qhov rooj, lawv pos lawv cov pob ntseg thiab kaw lawv cov qhov rooj. Lawv tsis lees paub. Muaj qee leej cim tau Vajtswv lub suab tab sis tsis ua siab tawv raws Nws, ntshai tsam cov neeg ntawd thiab lawv cov pawg ntseeg yuav tsis lees txais lawv. Lawv tsis nrhiav qhov tseeb, yog li lawv yuav txais tos tus Tswv rov qab los tau li cas?”

Hnov qhov no tau ua rau kuv tsim. Kuv tau paub kuv twb tau mloog tus xib fwb thiab cov txwj laug tau ib ntus lawm, tsis ua siab tawv nrhiav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj dej num. Yog tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus rov qab los thiab kuv tsis lees txais, kuv puas yuav yog ib tug hluas nkauj tsis paub tab? Tswv Yexus tau hais rau peb: “Cia li thov, thiab nws yuav muab rau nej; cia li nrhiav, thiab nej yuav nrhiav pom; cia li khob, thiab nws yuav qhib rau nej(Mathai 7:7). Kuv tau cia siab tos txais tus Tswv. Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj tau ua tim khawv rau Nws qhov rov los, kuv yuav tsum yog ib tug hluas nkauj paub tab uas ntsuam xyuas. Qhov ntawd yog Vajtswv txoj kev xav! Yog li, kuv tau qhia kuv qhov tsis meej pem rau lawv. “Tus Tswv Yexus hais tias, ‘Thaum ntawd yuav muaj neeg hais rau nej tias, Saib ma, Khetos nyob ntawm no, los sis nyob tod; tsis txhob ntseeg. Rau qhov ntawd yuav muaj cov Khetos cuav, thiab cov xib fwb cev lus cuav sawv los, thiab yuav ua ntau cov cim loj thiab ua tej txuj ci phim hwj, yog tias ua tau, lawv tseem yuav dag ntxias cov neeg raug xaiv feem ntau tib si(Mathai 24:23–24). Cov xib fwb thiab cov txwj laug siv cov nqe no los ceeb toom peb tawm tsam cov Khetos cuav rau tiam kawg thiab txhua yam xov xwm ntawm tus Tswv yuav los. Peb tsis muaj cuab kav ntsuam xyuas qhov tus Tswv yuav los, ntshai tsam ua tau yuav kev, tab sis nws zoo li qhov no tsis yog kev xyaum ua raws uas yog.” “Ces peb yuav tsum nkag siab li cas rau yam tus Tswv tau hais? Peb yuav tsis yuam kev rau cov Khetos cuav thiab txais tos tus Tswv tau li cas?”

Tij Laug Zaj hais tias: “Nyeem phau Vajluskub qhia peb tias yuav muaj cov Khetos cuav thiab cov yaj saub uas dag ntxias tib neeg thaum tus Tswv rov los. Txij thaum tus txiv plig siv Vajluskub no kom lawv saib cov Khetos cuav thiab cov yaj saub, neeg feem coob pom qhov no yog qee yam tseem ceeb hauv lawv txoj kev ntseeg. Lawv xav tias cov xov xwm ntawm tus Tswv yuav los no yog cuav. Tab sis qhov ntawd puas nyob hauv lub ntsiab ntawm Tswv Yexus cov lus? Tus Tswv Yexus hais tias, ‘Thaum ntawd yuav muaj neeg hais rau nej tias, Saib ma, Khetos nyob ntawm no, los sis nyob tod; tsis txhob ntseeg. Rau qhov ntawd yuav muaj cov Khetos cuav, thiab cov xib fwb cev lus cuav sawv los, thiab yuav ua ntau cov cim loj thiab ua tej txuj ci phim hwj, yog tias ua tau, lawv tseem yuav dag ntxias cov neeg raug xaiv feem ntau tib si(Mathai 24:23–24). Qhov no qhia rau peb Tswv Yexus tau ceeb toom peb txog cov Khetos cuav thiab cov yaj saub nyob rau tiam kawg. Lawv yuav qhia cov cim tseem ceeb thiab tej yam txawv tshaj los dag ntxias tib neeg, yog li peb yuav tsum tau paub. Nws yuav tsis hais txhua cov xov xwm ntawm tus Tswv rov los yuav yog qhov cuav.” “Peb tsis tuaj yeem hnov qab qhov uas tus Tswv Yexus tau hais tias Nws yuav rov qab los dua, yog li los ntawm kev hais txhua cov xov xwm txog tus Tswv rov qab yog cuav, puas yog cov xib fwb tsis lees paub Nws qhov rov los, tsis lees paub yam tsis txaj muag thiab kev rau txim rau tus Tswv cov lus, kev tshwm sim, thiab txoj dej num?” “Puas yog lawv coj tib neeg yuam kev thiab tawm tsam tus Tswv? Yog tias peb muab cov nqe no txhais tawm tsis meej thiab txhais yuam kev tus Tswv lub ntsiab lus, kev ntseeg li tej xov xwm yog cuav, qhov ntawd puas rau txim rau Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj dej num? Tom qab ntawd peb yuav tos txais tus Tswv qhov rov los tau li cas?”

Hnov nws qhov kev sib qhia no tau qhib kuv qhov muag. Cov nqe lus uas hais tias yog cov Khetos cuav yuav qhia cov cim tseem ceeb thiab tej yam txuj ci phim hwj nyob rau tiam kawg los dag ntxias tib neeg. Cov xib fwb paub txog Vajluskub zoo, yog vim li cas lawv thiaj tsis paub txog kev paub rau cov Khetos cuav? Tij Laug Zaj nyeem cov nqe lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus: “Yog tias, nyob rau niaj hnub no, muaj ib tug tib neeg los es muaj peev xwm ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, ntiab dab tawm, kho cov muaj mob zoo, thiab ua ntau yam txuj ci tseem ceeb, thiab yog tias tus tib neeg no hais tias lawv yog Yexus tus uas tau los lawm, ces qhov no yuav yog ib qho cuav uas tsim los ntawm tej ntsujplig pem uas yog xyaum Yexus xwb. Nco ntsoov qhov no! Vajtswvv tsis rov ua tes dej num qub dua lawm. Yexus theem ntawm tes dej num twb tau ua tiav log lawm, thiab Vajtswv yeej yuav tsis rov ua dua theem ntawm tes dej num no lawm. … Yog tias, nyob rau tiam kawg, Vajtswv tseem ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, thiab tseem ntiab dab tawm thiab kho cov muaj mob zoo—yog tias Nws ua tib yam xws nkaus li Yexus—ces Vajtswv yuav yog rov ua dua tib tes dej num qub xwb, thiab Yexus tes dej num yuav tsis muaj qab hau los sis tsis muaj nuj nqi li. Yog li, Vajtswv ua ib theem ntawm tes dej num hauv txhua txhua tiam. Thaum txhua theem ntawm Nws tes dej num tau ua tiav log lawm, nws raug cov ntsuj plig phem muab coj los xyaum ua raws tsis ntev ntawd, thiab tom qab Ntxwgnyoog pib caum raws Vajtswv tej luj taws, Vajtswv hloov mus rau ib txoj kev txawv lawm. Thaum Vajtswv tau ua ib theem ntawm Nws tes dej num tiav log lawm, nws raug cov ntsuj plig phem muab coj los xyaum ua raws. Nej yuav tsum pom tseeb txog qhov no(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Paub Vajtswv Tes Dej Num Hnub No). “Yog tias, nyob rau tiam kawg, ib tug ‘Vajtswv’ uas zoo ib yam li Yexus tshwm los, tus uas tau kho cov muaj mob zoo, ntiab dab tawm, thiab raug ntsia rau saum ntoo khaub lig rau tib neeg, tus ‘Vajtswv’ ntawd, txawm tias me ntsis zoo li qhov piav txog ntawm tus Vajtswv nyob hauv phau Vajluskub thiab yooj yim rau tib neeg txais yuav los, yuav tsis, hauv nws lub ntsiab tseem ceeb, yog lub cev nqaij daim tawv uas hnav los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig lawm, tab sis los ntawm tus ntsuj plig phem. Rau qhov nws yog lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes dej num uas yeej yuav tsis rov qab ua yam Nws twb tau ua tiav los lawm. Thiab yog li, tes dej num ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg zaum ob no txawv ntawm tes dej num thawj zaug lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj).

Tom qab nyeem qhov no, nws tau qhia cov lus sib qhia no tias: “Vajtswv yeej ib txwm yog neeg tshiab thiab tsis txawj laus thiab tsis rov ua Nws txoj dej num dua. Txhua theem tshiab ntawm txoj dej num, Nws coj tib neeg mus rau txoj hau kev tshiab ntawm kev xyaum ua raws. Piv txwv li, thaum tus Tswv Yexus tau los, Nws tsis tau muab txoj cai thiab cov lus txib ntxiv rau, tab sis tau ua txoj dej num ntawm kev cawm dim rau lub hauv paus ntawm tej yam no. Nws qhia txog kev thim siab lees txim, qhia kom tib neeg lees txim thiab thim siab lees txim, zam txim, hlub, thiab ntau yam ntxiv. Thaum kawg nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los ua kev theej txhoj rau tib neeg. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis qhia cov cim qhia los yog tej yam txuj ci phim hwj. Nws ua txoj dej num kev txiav txim thiab yaug kom dawb huv, tsim tej dej num ntawm kev cawm dim. Nws hais qhia qhov tseeb, qhia txog tib neeg kev coj tsis ncaj thiab tus yeeb yam, thiab Nws txiav txim lawv tej kev coj tsis ncaj ncees. Nws muab txhua qhov tseeb rau lawv kom lawv yuav tsum raug yaug kom dawb huv thiab tau cawm dim, cawm lawv dim tiav log los ntawm Ntxwgnyoog qhov kev haub ntxias thiab lawv txoj kev coj tsis ncaj yog li lawv thiaj caum cuag Vajtswv. Nov yog Vajtswv txoj dej num cawm tib neeg kom txog qhov kawg.” “Vajtswv txoj dej num nce nrog txhua theem thiab yeej ib txwm tsis rov ua dua li qub. Yog hais tias tus Tswv rov qab los qhia cov cim thiab tej txuj ci phim hwj, thiab kho cov neeg muaj mob, Vajtswv txoj dej num yuav tau rov qab ua thiab tsis muaj qab hau.” “Qee leej hais tias Vajtswv tsuas qhia cov cim thiab tej txuj ci phim hwj, thiab kho cov muaj mob. Lawv txwv Vajtswv thiab xav tias Nws txoj dej num yuav tsis zoo. Vim li no Vajtswv txoj dej num thiaj li ib txwm tsis rov ua dua thiab tus uas ua txhua yam no yuav tsum yog tus Khetos cuav.” “Yuav luag txhua tus Khetos cuav raug ua los ntawm cov ntsuj plig phem. Lawv hais qhia tsis tau qhov tseeb, pib tiam tshiab, los yog xaus tiam qub. Yam lawv ua tau ces tsuas yog qog raws Tswv Yexus xwb thiab qhia tej yam kev dag ntxias muaj txuj ci phim hwj tau yooj yim. Tab sis yam Tswv Yexus tau ua, zoo li kev sawv rov los thiab kev pub mov rau 5,000 leej nrog tsib lub ncuav thiab ob tug ntses, tsis tuaj yeej qog raws tau. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj muaj lub hwj chim ntawd, tsis yog cov Khetos cuav.” “Yogtsis hais qhia qhov tseeb, qee leej uas qhia cov cim me thiab tej txuj ci phim hwj tseem hu lawv tus kheej ua Khetos, mas nws yeej tsis yog qhov tiag li. Peb tuaj yeem paub cov Khetos cuav los ntawm tus Khetos tseem nrog lub hauv paus ntsiab no.”

Kuv tau kawm los ntawm Tij Laug Zaj txoj kev sib qhia: Vajtswv txoj dej num yog neeg tshiab, tsis txawj laus, thiab yeej ib txwm tsis rov ua nws dua. Cov Khetos cuav tsis tuaj yeem ua tau Vajtswv txoj dej num. Lawv qog Nws txoj dej num qub thiab qhia qee tej txuj chim phim hwj los dag ntxias tib neeg. Lub hauv paus ntsiab lus no tuaj yeej paub cov Khetos cuav. Nws zoo li cov khoom cuav hauv lub ntiaj teb uas ua tau zoo li yog yam tiag, tab sis lawv raug dag rau hnub kawg, zoo li cov Khetos cuav. Qhov no yog kev tig ras to taub rau kuv.

Tij Laug Zaj tau txuas ntxiv koom rau nws qhov kev sib qhia: “Txoj ntsiab lus tseem ceeb tshaj plaws rau kev paub txog cov Khetos cuav yog kev paub Khetos lub ntsiab tseem ceeb. Nws yog qhov tseem ceeb tshaj plaws.” Nws nyeem ob nqe lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus: “Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). “Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv ces hu ua Khetos, thiab tus Khetos uas muaj peev xwm muab tau qhov tseeb rau neeg ces hu ua Vajtswv. Yeej tsis muaj dab tsi tshaj qhov no li, vim Nws muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab muaj Vajtswv tus moj yam, thiab qhov kev txawj ntse nyob rau hauv Nws tej hauj lwm, uas tib neeg yeej tsis muaj li. Cov uas hu lawv tus kheej ua Khetos, tab sis ua tsis tau Vajtswv txoj hauj lwm, yog cov dag noj dag haus xwb. Khetos mas tsis lam yog tus uas Vajtswv tshwm sim los ua kiag nyob rau hauv ntiaj teb no nkaus xwb, tab sis tseem yog cev nqaij daim tawv uas Vajtswv siv thaum uas nws ua Nws tes hauj lwm kom tiav hlo nyob nrog tib neeg. Lub cev no mas tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav los hloov tau li, tab sis yog ib lub cev uas yeej ris tau Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab qhia tau txog Vajtswv tus moj yam, thiab sawv cev Vajtswv tau zoo heev, thiab muab txoj sia rau tib neeg. Tsis yog tam sim no los yeej yog lwm hnub, cov uas ua txuj dag hais tias yog Khetos yeej yuav poob tsag, vim txawm hais tias lawv dag hais tias lawv yog Khetos, los lawv yeej tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Khetos ib qho li. Thiab yog li ntawd kuv thiaj hais tias qhov tseeb txog Khetos ntawd yeej tsis muaj ib tug neeg twg yuav muab tshab txhais tau li, tab sis tsuas yog raug teb thiab txiav txim siab los ntawm Vajtswv Tus Kheej xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg).

Tom qab nyeem qhov no nws tau sib qhia tias: “Khetos yog Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Nws yog Vajtswv tus Ntsuj Plig tau hnav cev nqaij daim tawv, zoo ib yam li tib neeg, thiab nrog lub hwj huaj puv npo. Khetos saib zoo li dog dig xwb, tab sis Nws lub ntsiab tseem ceeb yog lub hwj huaj saum qaum ntuj, yog li Nws hais qhia qhov tseeb thiab Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Nws pib tiam tshiab thiab xaus tiam qub. Nws muaj peev xwm txhiv thiab cawm tib neeg. Nws tuaj yeem hais qhia qhov tseeb los txhawb thiab saib xyuas tib neeg. Tsis muaj leej twg tuaj yeem los txauv tau Nws qhov chaw.” “Tus Tswv Yexus yog Khetos, Vajtswv yug los ua neeg. Nws saib zoo li neeg dog dig nyob rau cev nqaij daim tawv, tab sis Nws tau pib Tiam Hmoov Hlub thiab tau xaus Tiam Muaj Kev Cai thiab muab txoj kev rau tib neeg los ntawm kev thim siab lees txim. Nws zam txim tau rau cov kev txhaum. Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig theej peb cov kev txhaum. Nws tau qhia ntau cov cim thiab tej txuj ci phim hwj zoo li kev nres cov cua daj cua dub kom nyob ntsiag to, tsib lub ncuav thiab ob tug ntses, thiab tsa tib neeg los ntawm kev tuag. Nws tau qhia txog Vajtswv lub hwj chim. Nws kuj tau qhia mus deb thiab dav heev thiab hais qhia qhov tseeb los txhawb nqa thiab saib xyuas tib neeg raws lawv tej kev ntshaw. Tus Tswv Yexus txoj dej num thiab cov lus tau qhia rau peb tias: Nws yog txoj kev, qhov tseeb thiab txoj sia. Nws txoj dej num thiab cov lus tau ua tim khawv tiag tias Nws yog Vajtswv yug los ua neeg thiab ua tus Cawm Dim rau tib neeg.” “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau los rau tiam kawg, thiaj pib Tiam Vajtswv Los Kav thiab thiaj xaus Tiam Hmoov Hlub kev ua dej num los txiav txim thiab yaug kom dawb huv rau tib neeg. Nws hais qhia txog Nws tus moj yam ncaj ncees uas tsis zam ib qho kev txhaum li. Nws cov lus qhia tej txuj ci phim hwj txog kev npaj cawm tib neeg ntawm Nws 6,000 xyoo thiab nthuav tawm lub hauv paus cag vim li cas tib neeg ua kev txhaum thiab tawm tsam Vajtswv, lawv cov yam ntxwv coj tsis ncaj, thiab qhia meej txog txhua tus yam ntxwv tseeb uas lawv xav ntxuav kom dawb huv thiab tau txais kev cawm dim yam puv npo. Nov suav txog qhov Vajtswv txiav txim thiab ntxuav kom dawb huv rau tib neeg, lawv yuav tsum mloog lus thiab ntseeg rau Vajtswv li cas, tus Nws nyiam, tus Nws ntxub thiab rhuav tshem, kev nrhiav kev ntxuav kom dawb huv thiab kev ua kom zoo tiav log, tib neeg txoj kev tshwm sim thiab ntau yam ntxiv. Los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, peb pom qhov tseeb ntawm peb txoj kev coj tsis ncas los ntawm Ntxwgnyoog thiab tau paub Vajtswv txoj kev ncaj ncees, tus moj yam dawb huv. Peb tau thim siab lees txim rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Peb tau pib zwm rau Vajtswv thiab peb tus mojyam ntawm lub neej tau pib hloov.” “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj dej num thiab cov lus ua tim khawv hais tias Nws yog Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, rau Khetos hauv tiam kawg.” “Cov Khetos cuav yog ntsuj plig phem. Lawv hais qhia qhov tseeb tsis tau, cawm tib neeg tsis tau li. Lawv tau hais lus dag thiab kev ntseeg uas yuam kev thiab ua mob rau tib neeg. Txhua tus uas ua raws tus Khetos cuav tsis tuaj yeem txais tau kev txhawb lub neej los sis Vajntsujplig txoj dej num. Txawm lawv yuav ntseeg ntev npaum li cas los xij, lawv yuav tsis nkag siab Vajtswv los yog qhov tseeb kiag li yuav tsis hloov pauv lawv tus yam ntxwv. Kev ua raws li tus Khetos cuav yog ua raws tus ntsuj plig phem.” “Txhua tus uas mus ntawm Vajtswv los sis Khetos tab sis hais qhia qhov tseeb tsis tau mas nws yeej yog tus Khetos cuav, tus ntsuj plig phem. Cov Khetos cuav hais qhia qhov tseeb los yog ua Vajtswv txoj dej num tsis tau. Txawm lawv yuav hais npaum li cas tias lawv yog cov Khetos, lawv tsis yog los xij. Tseeb thiab cuav sib txawv deb npaum ntuj thiab av. Lawv cov lus tshaj tawm tsis ua rau nws zoo li ntawd. Nws raug txiav txim los ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab txoj dej num Nws ua. Tsuas yog Khetos nkaus xwb thiaj yog qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia. Khetos hais qhia qhov tseeb thiab Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab ua Vajtswv txoj dej num. Nws raug txiav txim los ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb.” “Ib puas tsav yam uas los ntawm Vajtswv yuav loj hlob tuaj. Txawm neeg yuav tawm tsam, rau txim, thiab tsis lees txais Vajtswv txoj dej num li cas los xij, tsis muaj leej twg cheem tau nws. Tsis muaj leej twg yuav tsis tuaj yeem lees txais Khetos lub ntsiab tseem ceeb. Nws yog thiab ib txwm yuav yog Khetos tas lis.” “Thaum tus Tswv Yexus tau ua dej num, Yudais cov thawj coj thiab nom tswv Loos Mas tau rau txim thiab tawm tsam Nws, thiab tau ntsia Nws rau saum tus ntoo khaub lig. Nws tsis raug lees txais yuav rau Tiam ntawd, tab sis tam sim no 2,000 xyoo tom qab Nws txoj moo zoo tau nrov ncha mus thoob plaws txhua qhov chaw hauv ntiaj teb thiab tag nrho ntiaj teb tej kev ntseeg lees paub Nws.” “Tam sim no nyob rau tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau raug rau txim los ntawm CCP thiab lub voj voog kev ntseeg, tab sis qhov tseeb yuav sawv tas li. Tsis muaj leej twg yuav tsis lees paub nws!” “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tau nyob hauv o lais tau ib ntus ua tim khawv rau ntiaj teb. Neeg tab tom cim Vajtswv lub suab hauv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, pom tias Nws yog tus Tswv Yexus rov los lawm, thiab tig los npuab Nws.” “Cov Khetos cuav tsis paub qhov tseeb thiab kov tsis yeej tib neeg. Lawv cov lus thiab kev ua tsis tuaj yeem raug nthuav tawm thiab lawv yeej ib txwm tsis mus hauv o lais rau txhua tus los ntsuam xyuas vim hais tias lawv yog qhov tsaus ntuj thiab qhov phem, thiab tsis tuaj yeem ua qhov kaj tau. Lawv qhia cov cim me thiab tej txuj ci phim hwj thiab hais cov lus haub ntxias, coj yuam kev tsis paub thiab cov neeg ruam los ntawm cov duab ntxoov ntxoo. Tsis muaj ib yam dab tsi los ntawm tus Khetos cuav los sis tus ntsuj plig phem yuav tiv tau. Lawv yuav tawg ntsoog thiab ploj mus ua ntej ntev lawm.”

Txoj kev sib qhia no tau qhia kuv tias yuav ua li cas kom paub cov Khetos cuav thiab tus Khetos tseem. Kuv lub siab dhia pig poog. Tsuas yog Khetos thiaj yog qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia. Tsuas yog Nws thiaj hais qhia tau qhov tseeb thiab ua tau Vajtswv txoj dej num. Txhua tus uas lees tias yog Khetos tab sis hais qhia qhov tseeb los yog cawm tib neeg tsis tau yog tus Khetos cuav. Paub txog qhov no yog zoo kawg nkaus! Kuv dig muag rau tug xib fwb thiab ntseeg yam nws tau hais. Ntshai tsam ua tau yuam kev, kuv tsis muaj cuab kav nrhiav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj dej num ntawm tiam kawg. Kuv xav hais tias kev ntseeg kuv pawg ntseeg thiab kuv tus xib fwb yog qhov muaj kev nyab xeeb thiab kuv yuav nkag los tau rau hauv tus Tswv lub teb chaw. Tus txiv plig tau hais tias txhua qhov xov xwm hais txog tus Tswv yuav los yog cuav xwb thiab tau tiv thaiv kom peb tsis txhob nrhiav txoj kev tseeb. Kuv pom tam sim no tias lawv yog cov neeg dag, cov coj kev uas dig muag. Kuv los ruam ib yam thiab. Kuv tsis mloog tus Tswv lub suab tab sis tau ntseeg lawv yam tsis ua xyem xyav li. Kuv tau tsim teeb meem los vim kuv txoj kev ruam thiab yuav luag plam kuv lub hwv tsam tostxais tos tus Tswv. Yam uas ze heev!

Kuv nyeem ntau ntxiv txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab tau kawm ntxiv txog kev yug los ua neeg, qhov sib txawv ntawm Vajtswv thiab tib neeg txoj dej num, thiab zaj lus sab hauv phau Vajluskub. Qhov no yog kev tig ras to taub. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus rov los lawm! Kuv tau txais Nws txoj dej num rau tiam kawg.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply