Kev Kho Kuv Qhov Kev Txhawb Siab hauv Kuv Tes Dej Num

February 4, 2022

Sau los ntawm Xyiaj Yum, Teb Chaws Suav

Kuv raug xaiv los ua pawg ntseeg tus thawj coj rau thaum lub Rau Hli Ntuj tas los no. Thaum lub sij hawm ntawd, kuv zoo siab thiab xav tias cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav tsum xav zoo rau kuv, thiab muaj coob leej neeg xaiv tsa kuv txhais tau tias kuv zoo tshaj lwm tus. Kuv hais rau kuv tus kheej hais tias kuv yuav tsum rau siab ntso ua tes dej num no kom zoo, kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiaj pom tias kuv muaj peev xwm npaum li cas. Kuv tsis swm pawg ntseeg txoj dej num thaum kuv pib ua, yog li kuv thiaj li mob siab mloog tiag tiag thiab nco tej yam thaum ua txoj dej num nrog tus viv ncaus uas kuv tau nrog ua ke, tus swm zoo dua txog tes dej num. Kuv pheej xav tas li tias, “Vim kuv yog ib tug thawj coj hauv pawg ntseeg, kuv yuav tsum ua hauj lwm kom zoo thiab ua kom tiav qee yam, kom tsim nyog rau qib dej num. Kuv tsis tuaj yeem lees txais tau kev raug saib tias yog ib tus neeg uas ua tsis tau txoj hauj lwm kom zoo tiag, yog tus neeg xav tau lub meej mom zoo xwb. Kuv yuav muab kuv ntsej muag cia qhov twg no?” Kuv kuj xav txog yuav ua li cas thiaj li ua tau tes dej num kom tau zoo. Kuv tau ntsib cov kwv tij thiab cov nkauj mum tag nrho hauv pawg ntseeg, ib txhia tau ua lawv tes dejnum los tau ntau xyoo thiab nkag siab ntau cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb tshaj kuv. Lawv yuav xav li cas rau kuv yog tias kuv sim pab lawv daws lawv cov teeb meem tab sis kuv tsis tuaj yeem paub lub hauv paus, thiab kuv tsis tuaj yeem koom taug ib txoj kev ntawm kev xyaum ua hauv kuv qhov sib qhia? Lawv puas yuav xav tias kuv tsis muaj peev xwm dab tsi tag nrho, tias kuv tsis tsim nyog tuav tes dej thawj coj? Kuv xav tias kev sib qhia theem siab dua lawv yog ib qho tseem ceeb rau tus thawj coj, kom kuv thiaj li tsis txhob nkim sij hawm los muab qhov tseeb rau kuv tus kheej kom thaum cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau ntsib teeb meem, kuv thiaj li npaj txhij los pab daws lawv. Tom qab ntawd lawv yuav pom tias kuv tau muaj ib qho me me ntawm qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab kuv kuj ua tau zoo tam li tus thawj coj. Yog li dhau ntawm qhov khwv tas li rau pawg ntseeg tes dej num txhua hnub, kuv kuj tseem los nyeem qee cov lus ntawm Vajtswv thaum uas kuv muaj sij hawm so. Kuv lub sij hawm teev ua hauj lwm mas puv ntoob txhua hnub, thiab txawm tias lwm tus viv ncaus yuav ceeb toom kuv thaum lawv tab tom yuav mus pw tias, “Twb lig lawm. Koj yuav tsum tau pw tsaug zog me me thiab,” Kuv tsis hnov tsaug zog li thiab feem ntau kuv ua hauj lwm lig tsheej tag hmo. Thiab txawm hais tias kuv mob siab siv zog npaj txhawm rau lawv los xij, kuv tseem tsis hnov ruaj siab rau kev sib sau ua ke nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam kiag li.

Muaj ib hmos, tus viv ncaus uas kuv ua hauj lwm nrog hais rau kuv tias tag kis peb yuav tsum muaj kev sib sau ua ke rau pab neeg tshaj tawm txoj moo zoo. Qhov no ua rau kuv ceeb loj heev. Kuv xav hais tias, “Cov kwv tij thiab cov nkauj muam nyob rau pab pawg ntawd twb ntseeg los ntev lawm, thiab kuv nyuam qhuav los ua tus thawj coj tshiab xwb. Kuv tsis tau taub txog tej teeb meem thiab tej kev nyuaj uas lawv ntsib nyob hauv lawv txoj hauj lwm kev tshaj txoj moo zoo. Yog tias lawv hais txog cov teeb meem uas kuv tsis tuaj yeem daws, lawv puas yuav xav tias kuv ua tsis tau kuv tes dej num? Qhov ntawd yuav tsis rhuav tshem kuv tus duab kev ua tus thawj coj lod? Tsis rhuav tshem, kuv yuav tsum tau npaj li ob peb feeb zoo dua qhov tsis muaj dab tsi, thiab kuv yuav tsum siv lub sij hawm no kom muaj txiaj ntsig tshaj plaws los tshawb kuv tus kheej kom muaj kev paub qee qhov tseeb uas muaj feem xyuam.” Txawm li cas los xij, vim kuv tsis tuaj yeem ua kom nkag siab txhua yam nyob rau hauv lub sij hawm luv luv no, kuv tsis muaj kev ntxhov siab. Kuv tuam yas ncig saib qhov no thiab qhov ntawd hauv kuv lub koos pis tawj, ib yam ib pliag, ces mus saib lwm yam ib pliag. Kuv lub siab ua pob caus tag thiab kuv tsis tuaj yeem to taub meej txog ib yam dab tsi—tsis tau dab tsis tsuas tau mus pw lawm xwb. Hauv kev sib sau nyob rau hnub tom qab kuv tau saib tus viv ncaus uas kuv ua hauj lwm nrog txoj kev sib qhia txog qhov tseeb nrog lawv txhua tus, pab lawv daws tej teeb meem uas lawv ntsib hauv kev tshaj tawm txoj moo zoo, hos kuv tsuas zaum twj ywm tsis muaj dab tsi yuav hais. Ua rau kuv nyuaj siab heev. Kuv xav tias, “Yog tias kuv tsis hais dab tsi hlo li, lawv puas yuav xav tias kuv tsuas lam ua tus coj xwb? Kuv yuav tsum hais lus thiab. Ib txhia ntawm cov viv ncaus no twb paub kuv lawm, thiab tias tam sim no kuv yog tus thawj coj, puas yog kuv yuav tsum sib qhia tej tswv yim uas muaj txiaj ntsig dua qhov no ma? Tsis li ntawd, lawv yuav xav li cas txog kuv ma? Lawv puas yuav hais tias kuv tsis zoo no ma?” Kuv tab tom siv kuv lub hlwb los nrhiav qee qhov kev paub kev pom uas kuv tau muaj uas kuv muaj peev xwm qhia tau, tab sis ua rau kuv haj yam mob hlwb, haj yam ntxhov siab heev tuaj. Kuv tsis paub yuav hais dab tsi li. Kom txhua tus neeg txhob pom tias kuv tsis muaj dab tsi los sib qhia, kuv ua tib zoo mloog kuv tus npoj yaig qhov kev sib qhia, thiab thaum nws ua tiav, kuv cia li hais qhia lub ntsiab ntawm cov lus uas nws tau hais xwb. Txoj kev ntawd yuav qhia tau tias kuv qhov kev sib qhia thiab kev nkag siab zoo dua nws, thiab txhua tus yuav pom tias kuv ua tau zoo, tias kuv tsim nyog ua qib dej num ntawm tus thawj coj. Kuv paub zoo heev tias txhua yam uas kuv tau hais yog qhov kuv tus npoj yaig tes qhov kev to taub tias yog kuv tau tsim nyog. Kuv paub tias nws yog ib qho txaus ntxub tiag tiag. Kuv hnov tias lub siab qhuav qhawv tom qab kev sib sau ua ke; Kuv kuj paub tias txhua tus neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas kuv niaj hnub ntsib yog raug coj raug qhia los ntawm Vajtswv, tab sis kuv twb tsis paub yuav ua li cas kom paub lawv. Kuv kawm tsis tau ib yam dab tsi li. Qhov kev xav no ua rau kuv haj yam xav phem thiab ua rau kuv me siab me ntsis rau tes dej num ntawd. Ob peb hnub tom qab, ua rau kuv hnov zoo li muaj ib lub pob zeb hnyav tsuam kuv lub taub hau—Kuv hnov zoo li pos huab nti thiab zoo li kuv tsis tuaj yeem ua pa hlob tau. Kev ntsib cov teeb meem hauv pawg ntseeg tes dej num thiab tsis paub tias yuav pib qhov twg tuaj yog ib qho mob siab heev rau kuv. Kuv tau thov Vajtswv, “Aus Vajtswv, kuv xav ua tes dej num no kom zoo, tab sis kuv ib txwm hnov tias kuv tsis muaj peev xwm ua txoj hauj lwm no. Kuv tsis paub yuav ua li cas. Thov qhia kuv kom kuv paub kuv tus kheej kom kuv tuaj yeem khiav dim ntawm tus yam ntxwvv no.”

Tom qab ntawd, kuv qhib siab rau kuv tus npoj yaig thiab qhia nws txog kuv tus yam ntxwvv. Nws tau muab ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus rau kuv nyeem, muab los ntawm “Yuav Kom Daws Tau Yus Tus Moj Yam Qias Vuab Tsuab, Mas Yus Yuav Tsum Muaj ib Txoj Kev Tshwj Xeeb ntawm Kev Xyaum Ua Raws.” Nws hais tias: “Tag nrho cov tib neeg qias vuab tsuab nthuav qhov teeb meem no tawm: Thaum lawv yog cov kwv tij thiab cov nkauj muam dog dig uas tsis muaj meej mom, lawv tsis ua tej yam kom pom tias lawv zoo tshaj lwm tus thaum sib txuas lus los sis hais lus nrog ib tug neeg twg, los sis lawv tsis coj ib hom xeeb ceem los sis ib lub suab nthe rau hauv lawv qhov kev hais lus; lawv tsuas yog neeg dog dig thiab zoo li sawv daws xwb, thiab tsis nthuav lawv tus kheej tawm. Lawv tsis hnov muaj ib qho dab tsi nias qees rau qhov kev xav, thiab muaj peev xwm sib qhia tau yam qhib siab lug thiab tawm hauv nruab siab tuaj. Mus cuag lawv tau thiab sib txuas lus nrog lawv yooj yim; lwm tus xav tias lawv yog cov neeg zoo heev. Txawm li cas los xij, kiag thaum lawv muaj meej mom lawm, lawv txawm rais los ua tus siab thiab muaj hwj chim loj, yam li tsis muaj leej twg muaj peev xwm ncav cuag lawv li; lawv xav tias lawv tsim nyog hwm, thiab tias lawv thiab cov neeg dog dig mas sib txawv deb heev. Lawv saib tsis taus cov neeg dog dig thiab tso qhov kev sib qhia yam qhib siab lug nrog lwm tus tseg lawm. Vim li cas lawv thiaj li tsis sib qhia yam qhib siab lug mus ntxiv lawm? Lawv xav tias tam sim no lawv muaj meej mom, thiab yog cov thawj coj lawm. Lawv xav tias cov thawj coj yuav tsum muaj ib tug yam ntxwv, ib nyuag siab zog cov neeg dog dig, thiab muaj ntau tus yeeb yam thiab muaj peev xwm tuav tau ntau lub luag hauj lwm; lawv ntseeg tias thaum muab sib piv rau cov neeg dog dig, cov thawj coj yuav tsum muaj lub siab ntev dua, muaj peev xwm tiv kev txom nyem thiab muab fij rau ntau dua, thiab muaj peev xwm tiv taus txhua yam kev sim siab. Lawv haj tseem xav tias cov thawj coj mas quaj tsis tau li, txawm yuav muaj pes tsawg leej neeg ntawm lawv yim neeg ploj tuag los xij, thiab tias, yog lawv yuav tsum quaj, ces lawv yuav tsum quaj rau hauv lawv daim pam pua xwb, kom tsis muaj leej twg pom txhua yam uas ua tsis zoo, qhov tsis zoo txaus, los sis qhov kev qaug zog hauv lawv. Lawv haj tseem xav tias cov thawj coj tsis tuaj yeem cia ib tug neeg twg paub yog lawv xav phem; tiam sis, lawv yuav tsum zais npog txhua yam zoo li no. Lawv ntseeg tias qhov no yog qhov uas tus muaj meej mom yuav tsum ua(Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Nyeem qhov no yog qhov raug tshaj plaws rau kuv—Vajtswv cov lus tau qhia meej kiag kuv tus yam ntxwv! Vim li cas kuv thiaj li ntshai nyob txhua qhov kev sib sau ua ke? Vim li cas kuv thiaj li ntxhov siab ua luaj? Nws yog vim hais tias kuv pheej muab kuv tus kheej saib siab. Txij li tau los ua tus thawj coj, kuv tau hnov zoo li kuv muaj ib qib dej num thiab lub meej mom, yog li ntawd kuv thiaj txawv dua yav dhau los. Tam sim no yog tus thawj coj, kuv xav tias kuv yuav tsum tau tuav tus duab ntawm ib tug thawj coj, tias kuv yuav tsum nyob rau qhov chaw siab dua li lwm tus thiab muaj peev xwm tshaj li lawv. Kuv qhov kev sib qhia yuav tsum muaj kev nkag siab ntxiv thiab kuv yuav tsum pom lub ntsiab lus ntawm cov teeb meem kom zoo dua, thiab txhawm rau daws cov teeb meem uas cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau ntsib hauv lawv lub neej. Kuv xav tias kuv yuav tsum yog tus uas ntse tshaj ntawm pawg neeg hauv kev sib sau ua ke tsis hais pawg twg uas kuv tau koom nrog, thiab tias qhov ntawd tsuas yog tib txoj hau kev saib tsim nyog rau txoj hauj lwm no. Yog li, tom qab lees txais cov lus txib ntawd lawm, kuv tau hais lus thiab coj ua txhawm rau muaj txiaj ntsig zoo rau kuv qib dej num hauv txhua yam. Qhov tseeb, kuv tsis muaj dab tsi zoo nyob rau txhua qhov, tab sis kuv xav ua tus neeg cuav, ua txuj ua tus neeg txawj ntse, thiab kuv tseem coj tus cwj pwm txawj ntxias, sim txeeb qhov kaj ntawm kuv tus npoj yaig qhov kev sib qhia kom kuv tus kheej ci iab es lwm tus thiaj li saib kuv. Txhua yam kuv xav txog hauv txhua hnub yog yuav ua li cas kom tuav tau kuv lub meej mom, tsis yog hais txog yuav ua li cas thiaj ua kuv txoj haujlwm kom tau zoo, yuav ua li cas thiaj ua tiav kuv cov luag haujlwm. Kuv tsis tau tsom ntsoov txog kev ua haujlwm tiag, ua haujlwm zoo. Qhov ntawv yuav ua li cas thiaj yog kev caum raws qhov tseeb thiab kev ua kuv tes dej num no ma? Qhov ntawd yog kev caum raws thiab kev raug tswj hwm los ntawm lub meej mom—nws tau dhau los ua kev poob ciaj qhev rau lub meej mom. Txawm hais tias kuv tau raug xaiv los ua tus thawj coj, kuv twb tsis muaj tus yeeb yam loj siab los sis qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, tab sis kuv tseem yog tib tus neeg qub xwb. Txhua yam uas txawv mus yog kuv tes dej num. Vajtswv xav kom kuv tau txais kev cob qhia ntau ntxiv los ntawm kuv tes dej num tam tus thawj coj, kom nrhiav tau qhov tseeb los daws cov teeb meem thiab ua haujlwm tiag. Nws tsis yog tias muab lub meej mom rau kuv nkaus xwb. Tab sis kuv tsa kuv tus kheej rau lub meej mom ntawm ib tug thawj coj, nrog rau qhov kev xav yuam kev tias kev ua ib tus thawj coj ces zoo ib yam li ib tus neeg ua haujlwm ntawm tsoom fwv hauv ntiaj teb, uas nws txhais tias muaj lub meej mom. Qhov ntawd tsis yog txoj kev xav ntawm tus tsis ntseeg thiab lod? Tsis muaj qab hau kiag li!

Tom qab paub tag nrho txhua yam no, kuv tau thov Vajtswv tias: “Vajtswv, Ua Tsaug rau Koj txoj kev qhuab qhia thiab kev coj qhia uas tau ua rau kuv nkag siab tias kev muaj qab hau txhawb kuv tus yam ntxwv tsis raug yog kuv qhov cawm raws lub meej mom. Kuv taug txoj kev tsis yog lawm. Vajtswv, kuv npaj txhij los lees txim hloov dua siab tshiab thiab nrhiav qhov tseeb los daws kuv tus yam ntxwv no. Thov coj kuv kev.” Kuv tau nyeem ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tom qab ntawd hauv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tib neeg tus kheej yog tej yam khoom uas raug tsim tawm los. Tej yam khoom uas raug tsim tawm los ntawd puas muaj peev xwm ua tau qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg? Lawv puas muaj peev xwm ua tau kom zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li? Lawv puas muaj peev xwm ua tau zoo rau txhua yam, los to taub txhua yam, thiab ua tiav txhua yam. Lawv tsis muaj peev xwm ua tau. Txawm li cas los xij, nyob rau hauv tib neeg, nws muaj ib qho kev qaug zog. Kiag thaum lawv kawm tau ib qho txuj ci los sis ib qho kev txawj ua twg, ces tib neeg txawm xav tias lawv muaj peev xwm lawm, tias lawv yog cov neeg muaj meej mom thiab muaj nqis lawm, thiab tias lawv yog cov txawj ua lawm. Txawm lawv yuav xav tias lawv muaj ‘peev xwm’ npaum li cas los xij, lawv sawv daws puav leej xav sau lawv tus kheej los ua ke, npog lawv tus kheej kom zoo li cov neeg muaj meej mom siab, thiab zoo li zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tsis muaj ib qho uas yuav tsuas li; raws li qhov lwm tus pom, mas lawv xav kom tau txais kev qhuas tias yog tus zoo, muaj hwj chim, muaj peev xwm puv npo, thiab tuaj yeem ua tau txhua yam tiav hlo. … Lawv tsis xav ua cov neeg dog dig, cov neeg uas zoo li sawv daws, los sis cov neeg uas tsis muaj kev txawj ntse. Lawv tsuas xav ua tus neeg txawj tshaj plaws, los sis ua ib tug neeg uas muaj peev xwm los sis muaj hwj chim tshwj xeeb nkaus xwb. Qhov no yog ib qho teeb meem loj heev! Hais txog qhov kev qaug zog, qhov kev ua tsis tau zoo, qhov kev tsis paub, qhov kev ruam, thiab qhov kev tsis muaj kev to taub rau hauv kev ua neej, ces lawv puav leej muab tej ntawd npog cia, thiab tsis pub lwm tus pom tej ntawd li, thiab tom qab ntawd ces lawv npog lawv tus kheej mus ntxiv. … Lawv tsis paub tias lawv tus kheej yog leej twg, los sis lawv tsis paub tias yuav ua neej li cas rau qhov kev ua neej. Lawv yeej tsis tau ua ib zaug kom tau zoo li kev ua tib neeg muaj qab hau li. Hauv kev coj ua lawv tus kheej, yog tib neeg xaiv hom kev no—ib txwm yeej tsis paub dab tsi li tiam sis xav ua tus neeg muaj qab hau, ib txwm xav ya tas li xwb—ces lawv yuav tsum ntsib teeb meem xwb xwb li. Txoj kev hauv lub neej uas koj xaiv mas tsis yog lawm. Hais ncaj rau koj tias, yog koj ua li no, ces txawm koj yuav ntseeg Vajtswv li cas los xij, koj yeej yuav tsis to taub qhov tseeb, los sis koj yuav tsis muaj peev xwm tau txais qhov tseeb li, vim hais tias koj qhov chaw pib tsis yog lawm(“Tsib Tug Yam Ntxwv Uas Tsim Nyog Nyob rau ntawm Txoj Kev Yog hauv Yus Txoj Kev Ntseeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Nyeem qhov no zoo li kuv tau nyob tim ntsej tim muag nrog Vajtswv, raug txiav txim los ntawm Nws. Nws yog kev txom nyem thiab kev ntxhov siab rau kuv tiag tiag, tshwj xeeb tshaj yog nyeem qhov, “Yog koj ua li no, ces txawm koj yuav ntseeg Vajtswv li cas los xij, koj yeej yuav tsis to taub qhov tseeb, los sis koj yuav tsis muaj peev xwm tau txais qhov tseeb li, vim hais tias koj qhov chaw pib tsis yog lawm.” Kuv tau paub tias ib tug neeg txoj kev txhawb siab tseem ceeb npaum li cas thiab txoj kev uas lawv taug nyob rau hauv lawv tes dej num, tias cov no txiav txim ncaj qha tias seb lawv puas tuaj yeem txais qhov tseeb los tsis tau txais. Yog tias peb tsis ua raws li qhov tseeb hauv peb tes dej num, yog tias peb tsis xav txog Vajtswv lub siab nyiam, tab sis ho los txhawb peb tus kheej lub meej mom, txawm peb yuav sib zog ua txoj dej num hnyav npaum li cas los xij, txawm peb raug kev txom nyem thiab them tus nqi ntau npaum li cas los xij—peb yeej yuav tsis tau txais Vajtswv kev pom zoo, tab sis peb yuav raug tsis kam txais yuav, raug rau txim los ntawm Vajtswv. Vajtswv yog tus dawb huv, thiab Nws tuaj yeem pom puag hauv peb lub siab thiab lub siab xav. Tom qab kuv tau los ua tus thawj coj, kuv tsuas mas tsuas xav txog kuv tus duab thiab lub meej mom hauv lwm tus neeg lub qhov muag nkaus xwb. Xav tiv thaiv kuv qhov kev ua thawj coj, kuv ib txwm ua tus neeg cuav, zais kuv cov kev ua yuam kev thiab kev tsis muaj peev xwm txaus kom lwm tus saib taus kuv thiab qhuas kuv. Vajtswv cov lus txib tsis yog yam uas nyob hauv kuv lub siab—Kuv tsuas ntshaw lub meej mom, taug txoj kev uas tawm tsam Vajtswv. Kuv yuav tau txais Vajntsujplig tes dej num tau li cas los ntawm txoj hau kev ntawd? Txoj kev tsaus ntuj uas kuv tau poob mus rau thaum ntawd yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees los rau kuv. Yog tias kuv tseem tsis lees xim hloov dua siab tshiab, Vajtswv yeej yuav ntxub kuv xwb xwb. Kuv xav txog qhov kev tawm tsam Khetos uas tau raug ntiab tawm ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Lawv tau muaj lub meej mom thiab yeej ib txwm xav tias lawv tsis zoo li lwm tus; lawv tau ua neeg ntshaw lub meej mom, tsa lawv tus kheej rau qhov siab thiab khav theeb, tawm tsam txeeb Vajtswv cov neeg kom tawm ntawm Nws. Lawv tau ua qhov phem thiab tawm tsam Vajtswv, thiab thaum kawg, lawv qhov xaus yog tau raug ncaws tawm, raug tshem tawm. Thaum kuv tau paub tag nrho cov no, kuv xav txog qhov kuv tau raug tswj los ntawm lub meej mom txij li thaum ua tuav tes dej num ua tus thawj coj. Kuv xav hais tias cov dej num yog raws qib, teeb ib qib dej num rau kuv tus kheej thiab txhawb tsa kuv tus kheej rau qhov siab. Kuv xav tias kuv tau txais lub meej mom, thiab kuv xav qhia tawm los ntawm kev daws lwm tus neeg cov teeb meem kom lawv thiaj li hwm kuv. Kuv tsis paub txaj muag li! Qhov kev xav no tau ua rau kuv ntsej muag liab ploog txaj muag kawg; Kuv hnov tias kuv yog ib tug neeg qias vuab tsuab, thiab tias kev tiv thaiv kuv lub meej mom ntawm lwm tus neeg lub qhov muag ntawd yog kev sib tw lub meej mom nrog Vajtswv. Nws yog txoj kev tawm tsam Khetos. Lub sij hawm ntawd kuv tau paub txog tus yam ntxwv txaus ntshai rau kev nyob rau hauv, thiab tias yog kuv tsis lees txim hloov dua siab tshiab, thaum kawg kuv yuav raug rau txim, zoo ib yam li tus neeg tawm tsam Khetos.

Hauv kuv qhov kev tshawb nrhiav thiab kev thim xav tom qab ntawd, kuv tau nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus tias: “Thaum koj tsis muaj meej mom lawm, koj muaj peev xwm txheeb xyuas tau koj tus kheej thiab los paub koj tus kheej. Lwm tus muaj peev xwm tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov no los. Thaum koj muaj meej mom lawm, koj muaj peev xwm txheeb xyuas tau koj tus kheej thiab los paub koj tus kheej, cia lwm tus to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab nkag siab Vajtswv txoj kev xav los ntawm koj tej kev ntsib kev pom. Tib neeg puas muaj peev xwm tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov no los ib yam nkaus thiab, lawv tsis muaj lod? Yog koj xyaum ua raws li ntawd, ces, txawm koj muaj meej mom los sis tsis muaj los xij, lwm tus yuav tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov ntawd los tib yam nkaus thiab. Yog li, lub meej mom txhais li cas rau koj? Qhov tseeb tiag, nws yog ib qho tshwj xeeb ntxiv, zoo li ib daig khaub ncaws los sis ib lub kaus mom; tsuav yog koj tsis xam tias yog ib qho xwm txheej loj tshaj plaws xwb, ces nws tsis muaj peev xwm yuam tau koj. Yog koj nyiam lub meej mom thiab mob siab tshwj xeeb rau qhov ntawd, ib txwm saib qhov ntawd li yog ib qho tseem ceeb, ces nws yuav ua kom koj nyob hauv nws qab kev tswj kav; tom qab ntawd, koj yuav tsis xav paub koj tus kheej mus ntxiv lawm, los sis koj yuav tsis txaus siab hlo los qhib siab lug thiab nthuav koj tus kheej tawm li lawm, los sis tso koj lub luag hauj lwm ua thawj coj tseg es los hais lus thiab sib txuas lus nrog lwm tus thiab ua koj tes dej num kom tiav hlo. Qhov teeb meem no yog hom teeb meem dab tsi? Koj tsis tau tuav lub meej mom no rau koj tus kheej li lod? Thiab koj tsis tau tuav txoj hauj lwm ntawd mus ntxiv thiab tsis txaus siab hlo muab txoj hauj lwm ntawd tso tseg, thiab haj tseem sib tw yam kub siab lub nrog lwm tus los tiv thaiv koj lub meej mom lod? Puas yog koj tsuas tsim txom koj tus kheej xwb mas? Yog thaum kawg koj tsim txom koj tus kheej mus txog qhov tuag kiag, koj yuav liam rau leej twg? Yog, thaum koj muaj meej mom lawm, koj muaj peev xwm tsis siv lub meej mom ntawd los tswj lwm tus, tiam sis tsuas tsi ntsees rau qhov ua koj tej dej num kom zoo xwb, ua txhua yam uas koj yuav tsum tau ua thiab ua txhua tes dej num uas koj tsim nyog ua kom tiav hlo, thiab yog koj pom koj tus kheej zoo li ib tug kwv tij los sis nkauj muam dog dig, ces koj yuav tsis tshem tus quab ntawm lub meej mom rau ib cag lod?(“Yuav Kom Daws Tau Yus Tus Moj Yam Qias Vuab Tsuab, Mas Yus Yuav Tsum Muaj ib Txoj Kev Tshwj Xeeb ntawm Kev Xyaum Ua Raws” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus ua rau kuv muab ib txoj hau kev xyaum ua raws thiab kev paub qhov tseeb. Txawm hais tias kuv yuav muaj meej mom los sis tsis muaj los xij, kuv yuav tsum ua kuv tes dej num kom zoo, sib qhia yam uas kuv nkag siab, thiab thaum twg kuv ntsib qee yam uas kuv tsis nkag siab, kuv yuav tsum qhib siab lug sib qhia nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam los nrhiav qhov tseeb thiab daws nws ua ke. Kuv tsuas yog ua ib tes dej num txawv dua lwm tus xwb, tab sis tsis muaj ib twg yuav siab dua los sis qis dua lwm tus li. Thiab qhov tseeb uas kuv tau ua tus thawj coj tsis txhais tau tias kuv yog tus neeg zoo dua lawv, muaj peev xwm tshaj lawv. Tab sis kuv ua zoo li tus neeg tso dag, tsis muaj kev paub txog tus kheej hlo li. Kuv kuj tseem muaj txhua yam kev zoo tsis txaus thiab xav tau kev pab ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam, tab sis txawm li ntawd los xij, kuv xav tias kuv yuav tsum ua zoo dua lawv. Ntawd yog kev khav theeb thiab ruam heev! Kuv hnov zoo li kev tsa tus kheej tso rau qhov siab yam poob ntsej muag yog ib qhov txaus luag tshaj plaws. Kuv ua tsaug rau Vajtswv los ntawm kuv lub siab txhawm rau qhia tshwm kuv los ntawm qhov xwm txheej no, ua rau kuv pom tias kuv tab tom taug txoj kev tsis yog lawm. Kuv tau thov Vajtswv tias, “Vajtswv, ua tsaug rau kev qhia tawm kuv kom kuv thiaj li pom tias kev txhawj xeeb uas kuv tau muaj nrog lub meej mom zoo li cas, thiab tias kuv tau taug txoj hau kev tawm tsam Koj. Kuv tsis xav nyob rau hauv txoj kev tsis yog. Kuv xav lees txim hloov dua siab tshiab, tso cia lub tswv yim ntawm lub meej mom, hloov kuv tus cwj pwm rau kuv tes dej num, thiab ua kuv tes dej num kom mus raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb.”

Muaj ib zaug kuv tau mus koom rau ib pab neeg qhov kev sib sau ua ke uas muaj peb cov kwv tij thiab cov nkauj muam peb leeg nyob hauv lawv tau ua lawv tes dej num los ntev dua kuv, thiab muaj ob peb leeg twb ua tus thawj coj dhau los lawm. Lawv tau sib qhia txog kev paub qhov tseeb nrog kuv thiab tau pab kuv daws teeb meem yav dhau los, yog li kuv hnov zoo li raug txwv me ntsis hauv qhov kev sib sau ua ke. Kuv ntshai tsam kuv qhov kev sib qhia tsis zoo heev thiab kuv ntshai muab kev pab lawv txog lawv cov teeb meem, lawv yuav xav tias kuv yeej tsis muaj qhov tiag ntawm qhov tseeb kiag li thiab kuv tsis tsim nyog ua tus thawj coj. Kuv tsis muaj peev xwm nug lawv tias lawv muaj tus yam ntxwv twg, ntshai tsam lawv hais qee yam uas kuv tsis tuaj yeem daws tau. Nyob rau qhov ntawd kuv pom tau hais tias kuv mas yeej mob siab tiv thaiv kuv tus duab thiab lub meej mom dua, thiab yog li kuv tau thov Vajtswv kom tso kuv tus kheej tseg. Tom qab ntawd Vajtswv cov lus no tau nkag los rau hauv nruab siab: “Yog, thaum koj muaj meej mom lawm, koj muaj peev xwm tsis siv lub meej mom ntawd los tswj lwm tus, tiam sis tsuas tsi ntsees rau qhov ua koj tej dej num kom zoo xwb, ua txhua yam uas koj yuav tsum tau ua thiab ua txhua tes dej num uas koj tsim nyog ua kom tiav hlo, thiab yog koj pom koj tus kheej zoo li ib tug kwv tij los sis nkauj muam dog dig, ces koj yuav tsis tshem tus quab ntawm lub meej mom rau ib cag lod?(“Yuav Kom Daws Tau Yus Tus Moj Yam Qias Vuab Tsuab, Mas Yus Yuav Tsum Muaj ib Txoj Kev Tshwj Xeeb ntawm Kev Xyaum Ua Raws” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv paub tias kuv yuav tsum tau hloov kuv txoj kev ua kom mus raws li Vajtswv tej kev cheem tsum, thiab txawm hais tias kuv txoj kev nkag siab txog qhov tseeb tsis tob los xij, kuv txaus siab tso rau ntawm Vajtswv thiab ua kuv tes dej num kom zoo tshaj plaws raws li kuv rab peev xwm ua tau. Nyob hauv txoj kev coj kev ntawm Vajtswv cov lus, kuv tau txais txoj kev xav hauv kev tso tseg zoo heev thiab tsis xav txog qhov uas lwm tus yuav xav li cas rau kuv lawm. Kuv tau txiav txim siab los sib qhia txog qhov kev nkag siab uas kuv muaj. Thaum hnov qhov uas kuv yuav tsum tau hais, kuv kuj tsis raug saib tsis taus los ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam, tab sis lawv txhua tus hais tias lawv tau txais qee yam los ntawm nws lawm.

Hauv qhov kev sib sau ua ke, kuv tau nyeem ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus uas tau tshwm hauv “Cov Hauv Paus Ntsiab Lus Uas Yus Yuav Tsum Muab Los Cob Qhia Yus Txoj Kev Coj.” Vaj tswv cov lus hais tias, “Txawm hais tias ib tug tib neeg yuav ua tes dej num dab tsi, ua tiav tau zoo raws Vajtswv thiab tau txais Nws txoj kev pom zoo thiab ua lawv tes dej num mus raws li tus qauv quag uas nyob rau ntawm Vajtswv tej kev ua los xij. Yog tias koj ua koj lub luag hauj lwm, yog tias koj ua koj tes dej num, tiam sis Vajtswv tsis ua thiab Vajtswv tsis qhia koj kom ua dab tsi, ces koj yuav tsis paub txoj kev, koj txoj xub ke, los sis koj cov hom phiaj li. Thaum kawg yuav muaj dab tsi tshwm sim los ntawm qhov ntawd? Qhov ntawd yuav yog ib txoj hauj lwm uas tsis tawg paj txi txiv. Yog li ntawd, kev ua koj tes dej num raws tus qauv quag thiab kev muaj peev xwm sawv khov kho nyob rau hauv Vajtswv lub tuam tsev, kev muaj kev tsim kho rau cov kwv tij thiab cov muam thiab kev tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo puav leej yog nyob rau ntawm Vajtswv xwb! Tib neeg tsuas tuaj yeem ua tau tej ntawd uas lawv tus kheej muaj peev xwm ua tau, uas lawv yuav tsum ua, thiab qhov uas nyob rau hauv lawv tej peev xwm uas ib txwm muaj lawm xwb—tsis muaj dab tsi tshaj ntawd ntxiv li lawm. Yog li ntawd, qhov tshwm sim thaum kawg uas sau tau los ntawm koj tes dej num yog txiav txim siab los ntawm Vajtswv txoj kev coj qhia; tej ntawd yog txiav txim siab los ntawm txoj kev, cov hom phiaj, txoj xub ke, thiab cov hauv paus ntsiab lus uas Vajtswv tau muab los(Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Nyeem Vajtswv cov lus ua rau kuv lub siab kaj. Kuv pom hais tias txoj dej num ntawm Vajtswv lub tuam tsev yeej yog Vajtswv ua tiav thiab txhawb nqa txhua yam los ntawm Vajtswv, thiab vim yog tib neeg, peb tsuas ua peb tes dej num raws li qhov peb ua tau xwb. Tab sis yog tsis muaj kev ua txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig, yog tsis muaj kev qhuab qhia thiab kev coj kev ntawm Vajtswv, peb yuav ua tsis tiav txhua yam hauv peb tes dej num txawm tias peb yuav sib zog ua txoj dej num hnyav npaum li cas los xij peem. Hauv peb tes dej num, peb yuav tsum to taub Vajtswv tej kev cheem tsum, ris lub nra rau hauv peb lub siab tuaj, nrhiav thiab xyaum ua qhov tseeb hauv txhua yam, thiab ua txoj dej num raws li cov hauv paus ntsiab lus. Nov yog tib txoj hauv kev kom tau txais txoj dej num ntawm Vajntsujplig thiab tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo. Kuv qib dej num ua ib tug thawj coj tsuas yog rau kuv kom muaj kev sib qhia txog qhov tseeb los pab daws cov kwv tij thiab cov nkauj muam cov kev nyuaj hauv lawv tes dej num thiab lawv qhov kev to taub txog lub neej txoj sia xwb. Txawm hais tias muaj qee lub sij hawm kuv tsis tuaj yeem daws cov teeb meem tau tam sim ntawd los xij, kuv tuaj yeem sau nws cia thiab kuv mam mus nrhiav kev daws qhov teeb meem ntawd tom qab. Thiab yog li, kuv tau muaj peev xwm cia li nug lawv txog yam xwm txheej ntawm tus yam ntxwv twg uas lawv muaj thiab tej yam nyuaj uas lawv tau muaj nyob rau hauv lawv tes dej num. Thaum lawv qhia txog qhov kev sib qhia uas lawv tau ua zoo li cas, kuv tau ua rau kuv lub siab ntsiag to los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab tau ua tib zoo nrhiav thiab xav txog nws. Txoj hau kev ntawd kuv muaj peev xwm paub tau lawv qhov tsis zoo thiab qhov tsis txaus thiab siv Vajtswv cov lus raws nraim los nrhiav txog ib txoj kev rau lawv los daws cov teeb meem no thiab nkag mus rau hauv. Kuv paub tias qhov no yog tag nrho Vajtswv qhov kev coj kev. Kuv zoo siab heev, thiab tau paub tias kev dim ntawm lub meej mom zoo li cas. Qhov kev paub kev pom ntawd tau qhia kuv tias los ntawm kev rov kho kuv tus cwj pwm hauv kuv tes dej num, muab kuv lub siab tso rau kev ua Vajtswv cov lus txib, kev xav txog thiab tshawb nrhiav kev ua kuv tes dej num kom zoo, thiab yuav ua li cas thiaj ua tiav qhov zoo tshaj plaws, ua ntej kuv paub qhov no, kuv tau dim plaws ntawm txoj hlua khi thiab tej kev thuam ntawm lub meej mom. Kuv muaj peev xwm suav sau kev ua tus thawj coj thiab tau txais cov koob hmoov ntawm Vajtswv!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Vajtswv Txoj Kev Cawm Dim

Los Ntawm Yichen, Suav Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm—tsis hais cov...