Dim Plaws Tawm ntawm Suab Npe thiab Kev Nplua Nuj Lawm

February 4, 2022

Sau los ntawm Xyaub Mim, Teb Chaws Suav

Ua ntej rais los ua ib tug ntseeg, kuv ib txwm caum raws suab npe thiab lub meej mom, thiab kuv mas khib siab thiab npau taws heev txog tej ntawd tsam ho muaj ib tug twg tshaj kuv lawm. Kuv cia li uv tsis tau los sib tw nrog lawv thiab muab kuv tus kheej piv rau lawv. Kev ua lub neej nyob zoo li ntawd mas ua rau kuv hnov mob siab lug thiab tag kev cia siab nrho lawm, tab sis kuv kuj tau xav tau tias, tsis yog qhov muaj suab npe nrov thiab kev nplua ntuj yog qhov uas peb yuav tau coj mus tom qab tag txoj sia lod? Tom qab ntawd kuv tau lees txais Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg lawm, thiab los ntawm txoj kev ntsib kev pom Vajtswv cov lus rau kev txiav txim thiab kev rau txim thaum kawg ua rau kuv muaj peev xwm khiav dim plaws tej kev cuab kev khi ntawm kev muaj suab npe nrov thiab kev nplua ntuj, thiab ua neej nyob tau zoo nkaus li ib tug tib neeg lawm.

Lub xyoo dhau los kuv raug xaiv ua pawg ntseeg ib tug thawj coj. Kuv paub tias qhov no yog Vajtswv kev siab zoo thiab kev txhawb tsa. Kuv npaj siab ruaj nreeg los mus caum raws qhov tseeb thiab ua kuv lub luag hauj lwm kom zoo tshaj plaws. Tom qab ntawd, kuv mas khwv heev nrog cov dej num ntawm pawg ntseeg, thiab thaum kuv ntsib tej kev nyuaj, kuv tau vam khom rau Vajtswv thiab tso siab rau Nws. Kuv kuj tau sib tham tej ntawd nrog cov ua dej num ua ke thiab nrhiav qhov tseeb coj los daws tej ntawd. Tsis ntev tom qab ntawd, txhua fab ntawm pawg ntseeg tes dej num tau pib vam meej, thiab kuv ua Vajtswv tsaug tawm hauv lub siab dawb paug los rau Nws txoj kev coj qhia. Tsis ntev ua ntej ntawd, muaj ib qhov kev xaiv tsa tus thawj coj ntawm lwm pawg ntseeg, ua rau kuv ceeb tus Viv Ncaus Xia raug xaiv, tus uas ua ib lub luag hauj lwm nrog kuv nyob rau ob peb xyoos dhau los lawm. Tus viv ncaus Xia tsis tau ntseeg Vajtswv los ntev heev lawm thiab nws lub neej kev ntsib kev pom mas tsuas yog me ntsis ntiav ntiav xwb. Thaum wb ua dej num ua ke nyob rau yav ua ntej dhau los, kuv yuav tsum tau pab nws daws qee yam kev nyuaj thiab tej teeb meem uas nws ntsib. Kuv hnov tias wb qhov kev ua dej num ua ke zaum no, kuv yeej muaj peev xwm ntau tshaj nws lawm.

Kiag thaum, kuv rov qab los txog tsev los nrhiav nqe lus uas tus Viv Ncauj Xia sau tseg cia rau kuv, hais tias muaj ib tug thawj coj ntawm Pawg Ntseeg Cheebxij uas tsis tuaj yeem ua tes dej num kom muaj qab hau thiab yuav tsum raug hloov pauv, thiab muaj lwm qhov teeb meem muaj qab hau uas yuav tsum tau daws tam sim. Nws xav kom kuv pab mus daws. Muab qhov no xav mus los, kuv xav tias nws yuav tsum xav tias kuv muaj rab peev xwm ntau tshaj nws heev, thiab vim li ntawd nws thiaj li hwmkuv ntau heev, kuv yuav tsum tau ua kom zoo thiaj li tsis rhuav kuv tus kheej lub ntsej muag! Kuv yim xav txog qhov no, yim ua rau kuv zoo siab. Thaum kuv mus txog rau qhov kev sib sau ua ke, kuv pom tau tias tus Viv Ncaus Xia muaj ib qhov kev to taub tob txog tes dej num, thiab nws txoj kev sib qhia ntawm qhov tseeb mas muaj ua txheej thiab muaj qab hau lawm. Ua rau kuv ceeb uas pom tias nws tau nce qib me ntsis rau ob peb xyoos dhau los no. Kuv xav tias kuv thiaj yog tus muaj peev xwm tshaj nws thiab kuv yuav tau muaj kev taw qhia tes dej num rau nws, tiam sis zoo li nws yeej tsis muaj peev xwm tsawg dua kuv li! Kuv tsis txaus siab tiag tiag li thiab zoo li tab tom txeeb ua kuv ntej lawm, yog li ntawd kuv xav tias kuv yuav tsum tau cia tag nrho peb cov kwv tij thiab cov nkauj muam kompom tias kuv zoo li cas! Kuv tsis muaj cuab kav rua qhov muag ntsia ib qho me me kiag li tiam sis xav hauv kuv siab tias yuav ua li cas kom kuv qhov kev sib qhia tau zoo tshaj nws qhov. Raws li qhov tshwm sim, kuv qhov kev sib qhia mas ntxim dhuav neeg tshaj, thiab kuv haj tseem tsis muaj kev zoo siab txog qhov ntawd li. Kuv hnov zoo li kuv poob meej mom tag lawmthiab poob qis tiag tiag.

Txij thaum ntawd los, kuv cia li tsis tuaj yeem tseg kev sib tw nrog tus Viv Ncauj Xia tau li. Muaj ib zaug hauv kev sib sau ua ke thaum nws kawm txog cov yam ntxwv ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam, nws pom qhov muaj feem xyuam txog Vajtswv cov lus, ces muab tej ntawd los tso ua ke ua nws qhov kev ntsib kev pom tiag rau hauv nws qhov kev sib qhia, thiab kuv pom tias txhua tus co lawv cov taub hau raws thaum mloog. Qee leej kuj muab sau cia, thiab qee leej hais tias, “Txij no mus peb muaj ib txoj kev taug lawm.” Kuv puav leej qhuas thiab khib txog qhov no, ces yog li kuv tab tom xav dab tsi ma? “Tam sim no kuv yuav tsum maj nroos thiab los muab qee qhov kev sib qhia. Li cas los xij, zoo li kuv tsis haum nrog nws li.” Tias sis kuv yim xav txog qhov ntawd, ua rau kuv yim xav tsawg rau qhov kev sib qhia. Kuv txawm pib nrhiav kev tawm tsam rau tus Viv Ncauj Xia, xav hais tias, “Puas yog koj sib qhia ntau heev lawm ma? Koj twb tau hais txhua yam uas yuav tsum hais lawm. Kuv tsuas ua tus neeg lag ntseg zaum ntawm no xwb—tsis muaj dab tsi tsuas yog nrog nyob kom saib zoo xwb. Qhov no tsis zoo, kuv yuav tsum tau muab qee qhov kev sibqhia kom kuv lub meej mom rov los zoo.” Tsuas yog thaum nws so mus hau dej lawm xwb, kuv thiaj li tau los hloov sawv pem hauv ntej thiab pib qhov kev sib qhia. Kuv xav muab qee yam zoo tiag tiag los qhia, tiam sis zoo li kuv tsis tuaj yeem ua tau li ntawd. Kuv qhov kev sib qhia mas ntxhov quas niab li lawm. Thaum kuv pom cov kwv tij thiab cov nkauj muam saib kuv zoo li ib qho ntxim luag, kuv mam paub tias kuv tsis nyob hauv lub ncauj lus tham lawm. Kuv hnov tsis kaj siab li thiab xav lij nkag rau qab av lawm xwb. Kuv ua rau kuv tus kheej ruam tag. Kuv ces tsuas xav ua kom kuv tus kheej zoo xwb, tiam sis thaum kawg saib zoo li kuv tsis muaj qab hau li. Kuv tus kheej nce saum sam thiaj, thiab txhua tus tau pom qhov kuv ua tsis tau. Hauv kuv lub siab, kuv pib liam Vajtswv rau qhov kev qhiakuv tus viv ncaus, tab sis ho tsis yog kuv, thiab kuv pib txhawj tsam lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav ntsia kuv li cas txij no mus. Kuv lub siab yim xav rau txoj kev no ntau npaum li cas, yim ua rau kuv khuv xim ntau npaum li ntawd. Kuv ces xav khiav mus kom deb ntawm qhov xwm txheej no thiab tsis xav ua dej num nrog nws ntxiv lawm. Kuv nco tau tias muaj ib zaug hauv qhov kev sib sau ua ke, ob peb tug viv ncaus tsis nyob hauv tus yam ntxwv zoo, thiab yeej tsis muaj ib qho kev txhim kho li tom qab tusViv Ncaus Xia qhov kev sib qhia. Tsis yog kuv tsis pab qhov kev sib qhia xwb, tiam sis kuv haj tseem xav hais tias, “Ziag no txhua tus yuav pom tias nws tsis tuaj yeem daws cov teeb meem tau lawm, yog li ntawd lawv yuav tsis hwm nws thaum saib tsis taus kuv.” Tom qab lub sij hawm ntawd, kuv tsuas sib tw nrog tus Viv Ncaus Xia tas li, thiab kuv tus yam ntxwv ntawm sab ntsuj plig thiaj li tsaus ntuj ntau zuj zus tuaj lawm. Kuv tsis muaj ib qho kev kaj thaum sib qhia txog Vajtswv cov lus hauv qhov kev sib sau ua ke, thiab thaum kuv pom cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntsib tej kev nyuaj los sis tej teeb meem, kuv tsis paub yuav pab lawv daws tej ntawd li cas. Kuv pib ncaws hau tsaug zog thaum tseem ntxov ntxov txhua hmo, thiab kuv tau yuam kuv tus kheej ua kuv tes dej num. Kuv txoj kev txom nyem ces loj hlob zuj zus tuaj. Kuv tsis tuaj yeem ua dab tsis tau tab sis taij thov Vajtswv thiab thov kom Nws cawm kuv.

Muaj ib hnub kuv tau nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus rau hauv kuv qhov kev fij: “Kiag thaum ib yam dab tsi hais txog qib dej num, lub ntsej muag, los sis lub suab npe, txhua tus lub siab dhia pig poog ua ntej lawm, thiab nej txhua tus xav kom yog tus nyob siab, nrov npe, thiab raug lees paub. Txhua tus tsis txaus siab hlo rau qhov tau los, ib txwm xav sib cav tas li—txawm tias kev sib cav yog kev txaj muag thiab tsis tso cai muaj nyob rauv Vajtswv lub tsev los xij. Txawm li cas los xij, yog tsis muaj kev sib cav, koj yeej tseem tsis txaus siab. Thaum koj pom ib tug nyob siab tshaj, koj hnov khib, ntxub, thiab tias nws tsis ncaj ncees. ‘Vim li cas kuv thiaj li ho nyob siab tsis tau? Vim li cas ho ua rau tus neeg ntawd nyob siab tas li, thiab nws yeej tsis txog kuv zeeg li?’ Ces koj hnov muaj qee qhov tsis txaus siab. Koj sim cheem nws, tab sis koj tsis tuaj yeem ua tau. Koj thov Vajtswv thiab hnov zoo me ntsis mus ib ntus, tab sis dhau ntawd tsis ntev xwb koj rov ntsib tej hom xwm txheej ntawd dua ntxiv lawm, koj tsis tuaj yeem kov yeej nws li. Qhov no tsis qhia pom ib tug yeeb yam uas tsis paub tab txaus los? Tsis yog ib tug neeg poob mus rau hauv tej yam ntxwv ntawm ib rooj ntxiab zoo li no los? Tej no yog tej kauj hlau ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam lwj liam uas khi tib neeg(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tauqhia tshwm tag nrho kuv tus yam ntxwv thiab hais ncaj qharau kuv lub siab huv si. Kuv thim xav tias vim li cas kuv thiaj li ua neej nyob hauv qhov kev nyuaj zoo li no, txoj kev khwv. Lub hauv paus cag ntawm qhov ntawd yog kuv txoj kev ntshaw rau suab npe thiab meej mom mas loj dhau heev lawm, thiab kuv tus moj yam mas khav theeb heev. Kuv xav rov qab txog thaum kuv nyuam qhuav pib ua tes dej num no. Thaum kuv ua tiav me ntsis rau hauv kuv tes dej num thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam hwm kuv, ces kuv mas qhuas kuv tus kheej tiag tiag thiab xav tias kuv tus kheej mas muaj peev xwm lawm. Kev ua hauj lwm nrog tus Viv Ncaus Xia thiab pom nws ua tau zoo tshaj kuv, kuv tig khib, tsis pom zoo nrog, thiab sib tw nrog nws tas li. Thaum kuv kov tsis yeej nws lawm, kuv tig xav phem thiab yws, thiab haj tseem ua rau kuv npau taws hlo rau hauv kuv tes dej num. Thaum kuv pom tias nws tsis tuaj yeem daws tau cov viv ncaus no tus yam ntxwv lawm, tsuas yog kuv tsis pab qhov kev sib qhia xwb, tiam sis kuv tseem tsis lees tsa ntiv tes thiab kuv tseem tsis nthuav tawm nws qhov ua tsis tau thiab. Kuv mas xav pom nws qhov txaj muag. Qhov ntawd ua tau kuv tes dej num li cas? Yog ib tug thawj coj hauv pawg ntseeg, kuv yeej tsis leg lub luag hauj lwm thiab kuv yeej tsis xav txog pawg ntseeg txoj hauj lwm kiag li los sis tsis xav tias kwv tij thiab cov nkauj muam lawv tej teeb meem raug daws lawm los tsis tau. Kuv tsuas xav txog qhov uas kuv yuav ua li cas thiaj li nyob siab tshaj nws xwb. Kuv mas xav rau yus tus kheej thiab ntxim ntxub heev, thiab txawj dag heev. Suab npe thiab meej mom ua rau kuv lub hlwb ruam tag. Kuv mas txaus siab hlo xav pom thaum cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawv tej teeb meem tseem tsis raug daws, pom pawg ntseeg txoj hauj lwm raug yuam, tsuav yog kuv tuaj yeem tiv thaiv kuv lub koob lub npe thiab lub meej mom tau xwb. Tsis yog kuv tab tom tom sab tes uas pub mov rau kuv noj lod? Kuv tsis tsim nyog leg ib tes dej num tseem ceeb zoo li no kiag li. Tej ntawd mas ntxim dhuav tshaj, ntxim ntxub tshaj rau Vajtswv! Thaum xav li no, kuv maj nroos los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los taij thov thiab lees txim hloov dua siab tshiab, thov kom Nws coj kuv kev los muab tej sawv hlau khi ntawm lub suab npe thiab lub meej mom ntiab tawm.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus tias: “Txhob ua tej yam rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim tas li xwb thiab txhob xav xwm yeem txog koj tus kheej tej kev ntshaw xwb; txhob xav rau koj tus kheej lub meej mom, lub koob npe, los sis kev muaj suab npe. Kuj tsis txhob xav txog tib neeg tej kev ntshaw thiab. Koj yuav tsum xub muab kev xav rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev, thiab muab tej ntawd ua yam uas yuav tau xub ua ua ntej tso. Koj yuav tsum xav txog Vajtswv txoj kev xav thiab pib xav los ntawm qhov ua twb zoo xav seb koj dawb huv los tsis dawb huv hauv qhov ua kom muaj tiav rau ntawm koj tes dej num li cas, txawm tias koj twb coj ncaj ncees tshaj plaws, ua tau koj qhov zoo tshaj plaws kom muaj tiav hlo rau koj tej luag hauj lwm lawm, thiab tau muab koj tej tag nrho, thiab txawm tias koj yuav muab tag nrho los sis tsis muab tag nrho txoj kev xav rau koj tes dej num thiab txoj tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev los xij. Koj yuav tsum muab kev txiav txim rau tej yam no. Keev xav txog tej ntawd, thiab thiaj li yuav yooj yim rau koj ua koj tes dej num kom tau zoo(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kiag thaum nyeem cov lus los no ntawm Vajtswv ua rau kuv lub siab kaj, thiab tom qab ntawd kuv muaj ib txoj kev taug lawm. Yog tias kuv xav dim ntawm cov pob caus ntawm suab npe thiab meej mom, ua ntej tshaj plaws kuv yuav tsum tsa kuv tus kheej lub siab kom raug. Kuv yuav tsum nco ntsoov Vajtswv cov lus txib thiab xav txog Vajtswv txoj kev xav, thiab kuv yuav tsum xav tias kuv yuav ua kuv tes dej num kom zoo tau li cas. Muaj tej kev xav zoo ntau rau hauv kuv lub siab lawm, ces thiaj li yuav tso tej kev xav phem xws li suab npe, meej mom, kev khav theeb thiab lub koob lub npe mus tau yooj yim. Kuv paub tias lwm tus xav tias kuv muaj dab tsi tsis tau txhais tias Vajtswv tso cai rau kuv li ntawd, thiab lwm tus xav tias kuv tsis muaj dab tsi tsis tau txhais tias Vajtswv yuav tsis cawm kuv. Yam uas tseem ceeb yog kuv tus cwj pwm coj rau Vajtswv, thiab qhov kuv tuaj yeem xyaum ua raws qhov tseeb thiab ua kuv tes dej num tau zoo. Kuv ua tsaug rau Vajtswv txoj kev qhuab qhia uas muab kuv tig rov qab los ntawm kuv tej kev caum yuam kev. Kuv ces tsis xav sib tw nrog tus Viv Ncaus Xia ntxiv lawm, tiam sis tsuas xav ua tes dej num ntawm qhov yog ib tug raug tsim los kom Vajtswv txaus siab xwb. Txij thaum ntawd los, kuv tau taij thov Vajtswv tas li thiab muab kuv lub siab tso rau hauv kuv tes dej num, thiab hauv pawg ntseeg tej kev sib sau ua ke, kuv ua tib zoo mloog rau qhov kev siab sib qhia ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Thaum kuv pom qee qhov teeb meem lawm, kuv ua tib zoo xav rau tej ntawd, ces pom qhov muaj feem xyuam rau ntawm Vajtswv cov lus thiab tau coj tej ntawd los tso ua ke nrog kuv tus kheej tej kev ntsib kev pom rau kev sib qhia. Kuv kuj tau kawm paub qhov zoo los ntawm tus Viv Ncaus Xia los txhim kho kuv tus kheej tej tsis zoo. Kev xyaum ua li no ua rau kuv hnov xoob ib ce thiab kaj siab tuaj, thiab tau txhim kho kuv tus yam ntxwv ntau heev. Kuv hnov ua Vajtswv tsaug tawm puag hauv kuv lub siab los. Tiam sis qhov kev ntshaw ntawm suab npe thiab meej mom mas tau cog tob heev puag hauv kuv lawm kiag thaum thaum lub sij hawm tshwmtuaj uas yog, tus yeeb yam phemntawm kuv no tau rov tshwm dua lawm.

Kuv nco tau tias muaj ib zaug kuv tau tawm mus daw teeb meem nyob hauv ib pab pawg, thiab thaum kuv tseem tawm mus txog tog kev, tus Viv Ncaus Xia tau hais tias tej teeb meem ntawm pab pawg ntawd mas cov nyom heev, thiab nws xav nrog kuv mus. Tau hnov nws hais li ntawd ua rau kuv txoj kev zoo siab ploj tag nrho. Kuv xav hais tias, “Ntshe tsuas yog koj tib leeg xwb thiaj li tuaj yeem daws tau tej yam no lod? Koj tsuas qhia tawm yam uas koj tuaj yeem ua xwb, puas yog? Puas yog tias koj txhob txwm hais qhov no rau ntawm peb cov loj lub xwb ntiag xwb los? Tsis yog koj txhob txwm ua kom kuv raug ntsia phem lod?” Kuv mas chim siab tiag tiag thaum lub sij hawm ntawd. Thaum kawg kuv kuj mus ib leeg, tiam sis kuv kuj tsis tuaj yeem kov yeej qhov kuv chim siab. Kuv tau yws tus Viv Ncaus Xia ntau heev mus ti nkaus tod ua rau kuv tsis tuaj yeem nrhiav tau lub chaw sib sau ua ke thiab tau rov qab los. Kuv mas chim siab tshaj. Kuv xav hais tias, “Kuv puas yog ib tug uas siv tsis tau tiag tiag li lawm? Kuv haj tseem nrhiav tsis tau qhov chaw sib sau ua ke thiab. Cov loj lawv yuav xav li cas rau kuv? Zaum no kuv mas txaj muag rau kuv tus kheej ttiag tiag!” Thaum kuv rov los txog thiab pom lwm cov viv ncaus, kuv ces tsis xav nrog lawv sib tham li.

Hnub tom qab, tus Viv Ncaus Xia thiab kuv nyias mus nyias rau tom pawg ntseeg mus ua qee txoj hauj lwm, thiab ib zaug ntxiv rov ua rau kuv tau chim siab dua thiab. Kuv xav tias, “Kuv tsis quav ntsej txog qhov koj xav tias koj zoo li cas, cia saib seb leej twg yuav ua tau zoo tshaj plaws!” Kuv mus txog rau pawg ntseeg puv npo kev chim thiab ncaj qa mus ua txoj hauj lwm, kev sib qhia thiab muab kiag cov luag hauj lwm faib rau sawv daws kiag tam sim. Kuv xav hais tias, “Zaum no kuv tau siv zog ntau tiag tiag rau lawm. Nws yeej yuav tawg paj txi txiv xwb xwb, thiab tom qab ntawd kuv tawm los mus ua ntej tus Viv Ncaus Xia.” Hauv ib lub rooj sib tham ntawm cov neeg ua dej num ua ke nyob rau lub sij hawm tom qab ntawd, kuv mam paub tias kuv yog tus ua tiav tsawg tshaj plaws nyob hauv kuv tes dej num. Kuv yeej haj tseem tsis npau suav dua tias qhov ntawd yuav tshwm tuaj. Kuv plam tag nrho txoj kev cia siab nyob rau lub sij hawm ntawd thiab xav tias txawm kuv yuav sib zog ua dej num npaum li cas los xij, kuv yeej tsis muaj peev xwm kov yeej tus Viv Ncaus Xia. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tau pom peb coj loj txhawj xeeb rau tus Viv Ncauj Xia thaum nws rov los txog lig, kuv hnov zoo li kuv raug tso rau hauv ib qho chaw txias to. Kuv mas khib nws tiag tiag. Thaum kuv pom nws ua tau zoo dua kuv hauv txhua yam thiab peb cov loj saib siab rau nws tshaj, kuv hnov zoo li kuv yeej yuav tsis muaj hnub tau nyob hauv kev kaj ntxiv lawm. Kuv xav tias kev tau ua ib tug thawj coj ntawm pab pawg ntshe yuav zoo dua qhov ua ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg. Qhov tsis muaj kiag los cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav hwm kuv thiab txhawb nqa kuv. Kuv hnov zoo li kuv xa ua ib tug ntses loj nyob hauv ib lub pas dej me yuav zoo dua qhov ua ib tug ntses mes nyob hauv ib lub pas dej loj. Kuv tej kev tsis txaus siab cia li nchuav tawm tuaj tsis tseg. Kuv mas tiv taus ib puag ncig ntawd tiag tiag thiab tos tsis tau yuav tawm mus ntawm qhov ntawd kom sai li sai tau. Kuv tus yam ntxwv mas phem ntau zuj zus tuaj. Kuv mas khib thiab chim siab rau tus Viv Ncaus Xia, thiab hnov zoo li kuv sawv siab tsis tau vim yog nws. Kuv kuj xav hais tias, “Yog tias nws ua qee qhov yuam kev hauv nws tes dej num ces yuav raug muab hloov tawm, qhov ntawd ntshe yuav zoo tshaj.”

Thaum kuv tab tom ua neej nyob rau hauv tus yam ntxwv ntawm kev phoom tsoo rau lub koob lub npe thiab tus kheej tej kev ntshaw no, yam tsis thim xav txog kuv tus kheej kiag li, ua ntej tsis ntev Vajtswv txoj kev qhuab qhia txawm poob rau kuv lawm. Thaum, kuv twb npaj mus koom ib qho kev sib sau ua ke nrog ob peb tug ntawm lwm cov thawj coj. Tsis yog tsis muaj leej twg tuaj nkaus xwb, tiam sis thaum kuv rov los txog tog kev kuv lub log tsheb tseem to lawmthiab, thiab ua ntej tsis ntev ntawd, kuv cia li mob phem rau ntawm kuv lub duav. Khaus thiab o loj, mob tshaj qhov yuav tiv taus lawm. Mob txog theev uas kuv tsis tuaj yeem ua kuv tes dej num tau lawm. Ces kuv thiaj li xav txog Vajtswv cov lus tias: “Qhov kev cheem tsum ntawm nej hnub no yog—los ua hauj lwm ua ke kom sib raug zoo—zoo ib yam li tes dej num uas Yehauvas tau cheem tsum kom cov neeg Yixayee ua: Yog tsis li ntawd, ces cia li tsum tsis txhob ua dej num lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ua Dej Num Yam Li Cov Neeg Yixayee Tau Ua Lawm). Qhov no tau ua rau kuv ntshai. Qhov ntawd puas yog Vajtswv xav tshem kuv lub cib fim los mus ua kuv tes dej num? Tom qab ntawd kuv tau nyeem ib nqe lus los ntawm Vajtswv cov lus tias: “Koj yim sib zog tsoo npaum li cas, yim muaj txoj kev tsaus ntuj nti ncig koj ntau npaum li ntawd, thiab koj yim hnov khib thiab yim ntxub ntau npaum li ntawd, thiab koj txoj kev ntshaw xav tau txais tsuas yuav loj hlob khov dua qub nkaus xwb. Koj txoj kev ntshaw xav tau txais yim loj hlob khov dua qub ntau npaum li cas, koj yim yuav muaj peev xwm ua tsawg npaum li ntawd, thiab koj yuav tau txais tsawg, koj qhov kev ntxub yuav muaj ntau ntxiv. Thaum koj qhov kev ntxub muaj ntau ntxiv lawm, koj yuav muaj txoj kev tsaus loj dua rau sab hauv. Txoj kev tsaus dua uas koj muaj rau sab hauv, koj yim yuav ua koj tes dej num tau phem npaum li ntawd; koj yim ua koj tes dej num tau phem npaum li ntawd, koj yim tsis tau txais txiaj ntsim dab tsi li. Qhov no yog ib qho muaj feem xyuam sib txuas mus los, qhov kev phem uas kiv mus los. Yog koj tsis tuaj yeem ua koj tes dej num kom tau zoo, ces, koj yuav maj mam raug tshem tawm zuj zus(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus twv tau ua rau kuv ntshai thiab tshee nyho. Kuv tuaj yeem hnov txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees uas tsis pub muaj kev txhaum. Tshwj xeeb tshaj mas thaum kuv nyeem nqe lus no los ntawm Vajtswv cov lus tias, “Yog koj tsis tuaj yeem ua koj tes dej num kom tau zoo, ces, koj yuav maj mam raug tshem tawm zuj zus,” kuv hnov tias kuv nyob kiag hauv qhov kev phom sij uas tab tom yuav tshwm sim lawm. Tsis ntev tom qab ntawd, kuv hnov tus Viv Ncaus Xia hais tias, “Pawg ntseeg txoj hauj lwm mas tab tom poob qis txhua txoj kev….” Nws txhawj xeeb heev ces nws thiaj li pib quaj. Ces kuv thiaj li nco dheev tias peb cov loj nthuav tawm txog lub ntsiab tseeb ntawm qhov uas peb ua hauj lwm tsis tau zoo ua ke, hais tias tau cuam tshuam thiab lom txwm rhuav tshem txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Kuv tsis muaj cuab kav xav mus ntxiv txog qhov ntawd lawm, tiam sis maj nroos los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv kev taij thov thiab kev nrhiav. Kuv paub zoo huv si tias kev nrhiav suab npe thiab meej mom thiab kev khib lwm tus mas tsis haum nrog Vajtswv txoj kev xav, yog li vim li cas kuv thiaj li tsis tuaj yeem nres tau kuv tus kheej tawm ntawm txoj kev nrhiav tej yamphem no?

Tom qab ntawd kuv tau nyeem lwm nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tias. “Ntxwgnyoog siv lub koob meej thiab tau txais los tswj hwm tib neeg cov kev xav, kom txog rau thaum txhua tus neeg tuaj yeem xav txog lub koob meej thiab tau txais. Vim xav tau koob npe thiab nyiaj txiag, lawv thiaj sib zog peem, raug kev txom nyem, thiab tiv kev poob ntsej muag, fij txhua yam uas lawv muaj txhawm rau lub koob meej thiab tau txais, thiab lawv yuav ua kev txiav txim los yog txiav txim siab rau lub hom phiaj ntawm lub koob meej thiab tau txais. Nyob rau hauv txoj kev no, Ntxwgnyoog khi tib neeg nrog cov hlua khi saib tsis pom, thiab lawv tsis muaj lub zog thiab tsis muaj lub siab tawv los muab lawv tshem pov tseg tau. Lawv tsis paub hais tias lawv coj tej khawb hlau li thiab maj mam mus lawm to ntej yam nyuab kawg nkaus. Rau qhov txiaj ntsig ntawm lub koob meej thiab tau txais no, tib neeg zam Vajtswv thiab ntxeev siab rau Nws thiab dhau los ua neeg lim hiam heev tuaj. Los ntawm txoj hau kev no, ib tiam dhau ib tiam raug rhuav tshem nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub koob meej thiab tau txais. Tam sim no los saib ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua hauj lwm seb, tsis yog nws qhov kev siab phem txaus ntshai ntxim ntxub tshaj plaws lod? Tej zaum hnub no nej tseem tsis tau tuaj yeem pom tshab Ntxwgnyoog lqhov kev siab phem txaus ntshai vim nej xav tias ib tug tib neeg tsis tuaj yeem nyob tau yam tsis muaj lub koob meej thiab tau txais. Nej xav tias yog tias tib neeg tso tseg lub koob meej thiab tau txais lawm, lawv yuav tsis muaj peev xwm pom txoj hau kev mus tom ntej, yuav tsis muaj peev xwm pom lawv cov hom phiaj, tias lawv lub neej yav pem suab yuav tsaus ntuj nti ntsia tsis pom(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI). Kuv muaj peev xwm tshawb pom lub hauv paus cag ntawm qhov teeb meem hauv tej kev nthuav tawm ntawm Vajtswv cov lus. Kuv tsis tuaj yeem nres kuv tus kheej tawm ntawm txoj kevcaum qab lub koob lub npe thiab lub meej mom vim hais tias kuv tau kawm paub hauv tsev kawm ntawv thiab raug haub ntxias los ntawm ib puag ncig txij thaum kuv tseem yau lawm. Cov tswv yim phem thiab cov kev xav yuam kev tau cog tob puag hauv kuv lub siab lawm, zoo xws li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Ua kom zoo tshaj lwm tus thiab coj kom tau lub meej mom los rau koj cov poj yawm txwv txoob,” “Tsuas muaj ib yam txiv neej nkaus xwb,” “Tib neeg phoom nce toj; hos dej ntws nqis hav,” thiab “Ib tug neeg qhov qub txeeg qub teg ces yog lub suab ntxhe rov qab ntawm nws lub neej.” Kuv tau muab tej ntawd coj los ua cov lus rau kev ua neej thiab muab tej ntawd tsa ua cov hom phiaj hauv lub neej rau kev caum raws. Txawm yog hauv ntiaj teb los yog hauv Vajtswv lub tuam tsev, kuv tsuas xav kom lwm tus saib siab. Kuv ces xav nyob pem hauv ntej thiab hauv nruab nrab txawm kuv yuav nyob rau hauv pab pawg twg los xij, kom txhua tus nyob ib ncig kuv. Kuv tsuas xav tias qhov ntawd thiaj li yog txoj hau kev tsim nyog rau kev ua neej nkaus xwb. Kuv rab peev xwm yeej tsis zoo tag npaum li ntawd, thiab kuv los kuj tsis zoo tshwj xeeb rau txhua yam, ib yam nkaus thiab, tiam sis kuv yuav tsis nyob qis dua lwm tus. Thaum muaj qee leej zoo dua kuv lawm, kuv tu siab heev, thiab kuv tsis tuaj yeem cheem kuv tus kheej tawm ntawm kev sib tw thiab sib txeeb nrog lawv. Kuv xav txhua yam kom txeeb tau ua ntej xwb. Yog kuv tsis tuaj yeem ua tau, ces kuv cia li khib thiab ntxub lawv lawm, thiab liam txhua tus tshuav kiag kuv tus kheej xwb. Ntawd yog ib txoj kev ua neej uas tsis zoo. Thaum kawg kuv pom tau tias kev caum raws suab npe thiab meej mom mas tsis yog txoj kev yog kiag li, thiab kuv yim ua li ntawd ntau npaum li cas, kuv yim rhais los khav theeb thiab siab nqaim ntaunpaum li ntawd. Kuv yyim rhais los xav rau yus tus kheej thiab xav phem ntau zuj zus yam tsis muaj ib tug yam ntxwv zoo li tib neeg lawm. Ces kuv tau saib mus rau tus Viv Ncaus Xia: Nws ua nws tes dej num ncaj ncees thiab mob siab heev, thiab nws qhov kev sib qhia muaj kev kaj. Nws kuj muaj peev xwm daws tau cov kwv tij thiab cov nkauj muam tej kev nyuaj tau yam muaj qab hau thiab. Qhov ntawd muaj txiaj ntsim rau lwm tus thiab rau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Nws yog ib yam zoo tshaj thiab qee yam uas tuaj yeem ua rau Vajtswv kaj siab. Rov qab qees, kuv mas siab nqaim thiab xam khib, ib txwm xav tias nws tau nyiag qhov teeb tsom tawm ntawm kuv mus lawm, yog li ntawd kuv thiaj li coj tsis ncaj rau nws. Kuv mas tsuas xav kom nws ua nws tes dej num txhob tau zoo kiag li ces thiaj li raug hloov tawm. Kuv tau pom qhov kuv xav phem kuv mas tob puag hauv lawm! Vajtswv xav pom tib neeg caum raws qhov tseeb thiab xav txog Nws txoj kev xav kom ntau zuj zus, thiab muaj peev xwm ua lawv tes dej num kom Nws txaus siab. Tiam sis hauv kuv txoj kev rau siab ces los tiv thaiv kuv tus kheej lub koob lub npe thiab lub chaw xwb, kuv tsis tuaj yeem tiv taus cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas tau ua li ntawd. Kuv mam xam khib thiab tiv tsis tau lawv li. Qhov no tsis yog tawm tsam Vajtswv thiab ua yeeb ncuab rau Nws los? Qhov ntawd tsis yog tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev los? Kuv puas muaj ib qhov txawv ntawm tus dab phem, Ntxwgnyoog? Ntxiv ntawd puav leej muaj txhua tus nom tswv ntawm Pawg Koom Tsham uas tau tsim pab pawg thiab koom nrog kev peem rau lub koob lub npe thiab lub chaw, thiab yuav tsis nres qhov tawm tsam ib tug yeeb ncuab, rhuav tshem lawv cov yeeb ncuab thiab tsim txom tibneeg. Tsis muaj kev qhia tias lawv tau ua kev phem ntau npaum li cas lawm, lawv tau tua tib neeg pes tsawg leej lawm! Thaum kawg, lawv coj kev puas ntsoog los rau lawv tus kheej, ces thaum lawv tuag lawv mus rau dab teb thiab raug rau txim. Ces, vim li cas lawv thiaj li xaus rau txoj kev ntawd? Tsis yog vim hais tias lawv tsa lub koob lub npe thiab lub chaw tseem ceeb tshaj txhua yam los? Ces saib rau kuv tus kheej tus cwj pwm, txawm tias tej ntawd tsis phem npaum li qhov uas nws phem los xij, yeej muaj qhov tseem ceeb ib yam nkaus thiab. Kuv tau ua neej mus raws li tej tswv yim phem thiab cov cai lij choj, thiab tus moj yam kuv nthuav tawm mas khav theeb, txawj dag, thiab phem. Yam kuv ua neej nyob mas yog dab phem, tsis muaj ib qho zoo thooj li tib neeg li. Tej ntawd tseem tsis qias neeg thiab ntxim ntxub rau Vajtswv thiab los? Kev raug qhuab qhia li ntawd yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees los rau ntawm kuv, thiab ntau tshaj ntawd, yog Nws txojkev cawm dim rau kuv. Thaum paub txhua yam no lawm, kuv maj nroos los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv qhov kev taij thov. Kuv hais tias, “Au Vajtswv, kuv yeej tsis tau caum raws qhov tseeb li. Kuv tsuas caum raws suab npe thiab meej mom nkaus xwb. Kuv raug siv thiab raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, yeej tsis muaj kev xav thooj li tib neeg kiag li lawm. Thaum kuv poob kuv lub koob lub npe thiab meej mom lawm, kuv tsis xav ua kuv tes dej num mus ntxiv li lawm thiab tab tom nyob rau qhov yuav ntxeev siab rau Koj. Vajtswv, kuv xav lees txim hloov dua siab tshiab rau Koj. Kuv txaus siab hlo los mus caum raws qhov tseeb, koom tes nrog kuv tus viv ncaus, thiab ua kuv tes dej num kom Koj txaus siab hlo.”

Tom qab ntawd, kuv qhib siab hlo rau tus Viv Ncaus Xia lawm. Kuv tau soj ntsuam tag nrho qhov uas kuv tau sib tw rau suab npe thiab kev tau txais tshaj thawj thiab sib tw nrog nws. Kuv kuj tau thov kom nws saib xyuas kuv thiab pab kuv. Tom qab ntawd, wb muaj peev xwm koom tes ua ke tau zoo tshaj qhov qub rau hauv wb tes dej num lawm. Txawm tias nyob rau lub sij hawm ntawd kuv tseem qhia tawm ib qho kev ntshaw rau suab npe thiab kev tau txais tshaj thawj los xij, kuv muaj peev xwm pom tau sai sai tias nws yog kuv tus moj yam phem uas qhia tawm nws tus kheej, kuv xav txog tus yeeb yam thiab qhov yuav tshwm sim zoo li ntawd mus ntxiv, thiab tom qab ntawd kuv maj nroos los taij thov Vajtswv thiab ua tib zoo tswj kuv tej kev xav. Kuv rau siab hlo mus mloog kuv tus viv ncaus qhov kev sib qhia thiab kawm qhov zoo los ntawm nws. Thaum kuv pom tias nws qhia tsis txaus qee yam rau hauv nws qhov kev sib qhia, kuv pab hais ntxiv kiag tam sim. Nyob rau lub sij hawm ntawd, kuv xav tias yuav ua li cas thiaj li ua qhov kev sib qhia txog qhov tseeb tau meej tseeb kom txhua tus thiaj li tau txais txiaj ntsig los ntawm tej ntawd. Txhua tus hnov tias tej kev sib sau ua ke li no mas qhuab qhia tau zoo tiag tiag thiab kuv tau txais qee yam ntawm tej ntawd ib yam nkaus lawm thiab. Kuv lub siab mas hnov dim plaws thiab kaj siab hlo lawm. Nws tsuas zoo li Vajtswv cov lus hais tias: “Yog koj yuav tsum muaj peev xwm ua kom tau koj lub luag hauj lwm puv npo, ua koj yam uas yuav tau ua thiab tej dej num, tso koj tej kev ntshaw ntawm kev qia dub tseg, tso koj tus kheej tej kev npaj siab thiab tej kev txhawb siab ntsws tseg, muaj kev xav rau Vajtswv txoj kev xav, thiab muab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv thiab Nws lub tsev tso ua ntej. Ces tom qab txoj kev ntsib kev pom qhov no mus ib ntus lawm, koj mam li hnov tias qhov no yog ib txoj hau kev zoo rau kev ua neej nyob. Nws yog kev ua neej nyob ncaj ncees thiab siab dawb paug, yog tsis yog ib tug muaj paus ntsis los sis tsis muaj ib qho zoo li, thiab tsuas yog ua neej nyob thiab ntxim hwm dua li qhov coj lub siab nqaim los sis siab phem. Koj mam li hnov tias qhov no yog yam uas ib tug neeg yuav tsum ua neej nyob thiab coj li cas. Maj mam ib qho zuj zus, txoj kev xav tau nyob hauv koj lub siab ua raws li koj tus kheej tej kev ntshaw thiaj li yuav muaj tsawg zuj zus mus. … koj hnov tias muaj lub ntsiab lus thiab kev txhawb rau hauv txoj kev ua neej zoo li no. Koj tus ntsuj plig yuav nyob ruaj khov, nyob kaj siab lug thiab txaus siab. Tus yam ntxwv zoo li no yuav yog koj tug, uas yog qhov txiaj ntsim ntawm qhov koj tau tso koj tus kheej tej kev xav ua, kev nyiam, thiab kev ntshaw rau tus kheej tseg. Koj yuav tau txais tus yam ntxwv ntawd(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv txaus siab hlo uas tau ua neej nyob raws li Vajtswv cov lus. Ua tsaug rau Vajtswv!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply