Tej Koob Hmoov Ua Los Ntawm Kev Mob Kev Nkeeg Los

February 4, 2022

Sau los ntawm Xyiab Lav, Teb Chaws Suav

Nyob rau xyoo 2014, Tsoom Fwv Koom Tsham tau pib iab liam Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los ntawm Zauyuam Rooj Plaub nyob rau hnub tim 28 lub Tsib Hlis Ntuj thiab ntes cov kwv tij thiab cov nkauj muam rau ub rau no. Cov thawj coj ntawm pawg ntseeg uas nyob rau ntawm peb thaj tsam feem coob raug ntes tag thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam ib txhia uas nyuam qhuav ntseeg tshiab tau ua neej nyob ntshai heev thiab xav phem. Nws yog nyob rau thaum lub sij hawm tseem ceeb zoo li no uas kuv thiaj li raug tsa los leg txoj hauj lwm rau ntau pawg ntseeg. Kuv xav rau kuv tus kheej hais tias, “Kev tsav lub nkoj nyob rau ib lub sij hawm uas muaj kev kub ntxhov mas yog ib lub luag hauj lwm uas loj heev, thiab kuv tsis tuaj yeem cia kom Vajtswv poob ntsej muag li.” Yog li ntawd, kuv thiaj li tso kuv tus kheej rau kuv tes dej num, ntsib kev phom sij uas kuv tuaj yeem raug ntes lub sij hawm twg los tau. Kuv xav tias Vajtswv yuav pom zoo rau kuv tiv thaiv pawg ntseeg txoj hauj lwm kom dhau ib lub sij hawm uas muaj kev phom sij zoo li no thiab tias kuv yeej yuav tsim nyog raug Vajtswv cawm kom dim thiab tau nkag mus rau hauv Nws lub teb chaws. Thiab tom qab ntawd, kuv cia li mob hnyav heev yam xav tsis txog li.

Muaj ib hnub yav tsaus ntuj thaum lub Kaum Hli Ntuj xyoo 2014, kuv cia li ua kuv lub tais poob rau hauv pem teb thaum kuv tab tom noj hmo. Kuv xav tias ntshe kuv tsis ua tib zoo saib xwb, yog li ntawd kuv thiaj li maj ceev nroos khaws nkaus lub tais ntawd rov qab los thiab mus muab ib daim ntaub so los so kuv ob txhais tes ces thaum ntawd kuv mam li paub tias kuv tswj tsis tau kuv tus kheej ob txhais tes thiab tias kuv tsis tuaj yeem muab tau daim ntaub so ntawd lawm. Tsis ntev ntawd, kuv txawm loog thoob plaws rau kuv ob txhais tes thiab ob txhais taw thiab kuv cia li zaum ntawm lub rooj ntawd, txav tsis tau hlo li lawm. Kuv tsev neeg tau ntsuas kuv cov ntshav siab, uas tshwm los siab tshaj 200 lawm. Kuv tau noj qee yam tshuaj los txo cov ntshav siab ntawd, tiam sis qhov no pab tsis tau dab tsi hlo li. Ua rau kuv tsis meej lawm, thiab xav paub tias, “Qhov no tuaj yeem tshwm sim tau li cas? Qhov no puas tuaj yeem yog qee yam mob loj?” Tiam sis tom qab ntawd kuv xav tawm tias kuv tau siv zog dhau rau kuv tes dej num los tau npaum li ntawd lub xyoo lawm, yog li ntawd kuv ntseeg tias kuv twb tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub thiab tias qhov mob no tsis lam yog ib yam mob loj. Tab txawm yog tias kuv muaj mob los xij, kuv xav tias Vajtswv yuav tiv thaiv kuv thiab kho kuv. Kuv lub siab txias dua tuaj tom qab qhov ntawd tshwm sim rau kuv lawm. Hnub sawv ntxov tom qab thaum kuv sawv los, kuv tau pib maj mam sim txav kuv ob txhais tes thiab ob txhais taw ces pom tias txhua yam rov zoo los li qub nyob rau sab xis ntawm kuv lub cev, tiam sis kuv sab caj npab thiab sab ceg lauj tseem loog, thiab kuv tsis tshua hnov ib yam dab tsi li. Kuv tau txhawj heev tam sim ntawd, xav hais tias “Vim li cas kuv thiaj li tsis zoo tu qab hlo? Puas yog kuv yuav tuag tes tuag taw ib nrab lod? Yog tias muaj li ntawd, ces yuav tsis muaj hauv kev los ua kuv tes dej num ntxiv li lawm. Puas yuav ua rau kuv tsis muaj nuj nqis thiab raug tshem tawm? Kuv puas tseem yuav muaj hwv tsam rau ntawm txoj kev cawm dim?” Tiam sis tom qab ntawd, kuv xav hais tias yam uas tau tshwm sim mas hnyav heev thiab tias tib hmo xwb txawm siv zoo ib nrab lawm mas yuav tsum tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv los xwb. Yog tias Vajtswv kho kuv lawm, ces qhov kuv yuav zoo yuav tsum yog ib yam yooj yim xwb, puas yog? Kuv mloog zoo li tias kuv muaj Vajtswv txoj kev tiv thaiv thiab tias kuv tsis tas yuav txhawj xeeb heev lawm.

Kuv tau mus ntsib kws kho mob thaum sawv ntxov ntawd, ces tom qab lub tshuab Tsom Xyuas tshuaj xyuas tag lawm, tus kws kho mob tau hais ua ntsej muag ntshaus ntsho hais tias, “Koj muaj ntshav los nyob rau saum paj hlwb sab xis txog li 10 mililiv ntshav. Yog tias sab los ntshav ntawd nce siab me ntsis, ces qhov ntawd yuav ua rau muaj teeb meem txog kev hais lus. Koj yuav hais tsis tau lus, thiab tej zaum yuav ua rau koj ua tsis tau ib yam dab tsi tag nrho li lawm. Thaum pom qhov no tau tshwm sim li cas nag hmo ntawd, koj muaj hmoo kawg li lawm uas koj nyob los txog rau tam sim no. Koj yuav tsum tau kho tam sis.” Nws tau hais ntxiv tias lawv yuav tau pib dai dej thiab kho kom zoo thiab tias yog cov ntshav ntawd khov hauv kuv lub paj hlwb tsis yaj, ces lawv yuav tsum tau phais hlwb. Kuv lub siab cia li tsis nco ib yam dab tsi txog qhov hais txog lub hlwb los ntshav ntawd li lawm. Kuv yeej xav tsis txog tias nws tuaj yeem yog qee yam uas loj tag npaum li no. “Kuv twb tsis tau muaj 50 xyoo,” kuv xav rau kuv tus kheej tias, “yog tias kho tsis tau ces ntshe kuv yuav nyob tuag tes tuag taw ib nrab, los sis tuag tes tuag taw tag nrho zoo li lub cev tuag xwb, mas ntshe ib lub neej phem zoo li no xyov yuav zoo li cas li? Thiab kev phais hlwb mas muaj pheej hmoo tsis zoo tshaj, nws tuaj yeem ua rau kuv txoj sia tu tau. Yog li ntawd kuv puas tseem tuaj yeem dim thiab tau nkag mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws? Kuv twb ntseeg los tau ntau lub xyoo lawm, yog li vim li cas kuv thiaj li muaj ib qho teeb meem mob nkeeg loj zoo li no? Vim li cas Vajtswv thiaj li tsis tiv thaiv kuv?” Kuv yim chim siab ces yim ua rau kuv xav txog qhov ntawd thiab noj tsis taus su li. Kwv yees li hnub thib tsib nyob rau hauv tsev kho mob, muaj ib tug poj niam laus pw ntawm lub txaj nyob rau ntawm kuv ib sab cia li mob heev heev tuaj tam sim ntawd ces tau raug muab xa mus rau lwm lub tsev kho mob lawm. Thaum pom qhov no ua rau kuv rov ntshai dua, thiab kuv xav hais tias, “Wb tau nkag tsev kho mob tib hnub, thiab nws tseem taug kev mus rau ub rau no, tiam sis tam sim no lawv tab tom muab nws thawb tawm mus lawm. Nws zoo li koj tsis tuaj yeem qhia tau tias ib tug neeg puas yuav ciaj sia tau rau qee yam zoo li no los sis tsis ciaj. Kuv puas yuav cia li mob heev heev tam sim ntawd ib yam nkaus thiab?”

Tab txawm yuav nyob tim tsev kho mob yuav luag ze li ib tiam lawm los xij, kuv yeej tseem tsis hnov ib yam dab tsi tiag tiag ntawm kuv sab ceg lauj li. Kuv xav hais tias, “Vim li cas Vajtswv thiaj li tsis nrhiav kuv? Kuv tsis tuaj yeem ua kuv tes dej num rau ib lub sij hawm tseem ceeb zoo li no, kuv puas plam kuv lub hwv tsam tau txais kev cawm dim?” Qhov kev xav no ua rau kuv lub siab ntshai tshee nyo, ces kuv txawm pib quaj thiab ntsiag tsis tau li lawm. Kuv twb tau siv zog ua hauj lwm heev thaum kuv los ntseeg tau cuaj lub xyoo, yeej tsis cia ib yam dab tsi tab kaum kuv txoj kev li. Kuv yeej tsisua xyem xyav los leg ib hom kev nyuaj los sis qhov teeb meem uas tshwm sim nyob rau hauv pawg ntseeg li, thiab kuv tsis tau thim rov qab tab txawm thaum kuv tab tom ntsib qhov kev phom sij uas yuav raug ntes tiag los xij. Kuv pheej tas zog ua kuv tes dej num. Thaum lub sij hawm uas kuv ua thawj coj, kuv tau raug kev txom nyem ntau dua thiab ua kuv tes dej num ntau dua li lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv xav hais tias los ntawm kev ua ntau yam, thiab nrog rau hom kev fij txhua yam zoo li ntawd, Vajtswv tsim nyog foom koob hmoov rau kuv. Yog ua li cas kuv thiaj li muaj mob loj ua luaj nthawv nthav li no? Yog ua cas Vajtswv tsis tiv thaiv kuv? Yog tias kuv tsis zoo thiab kuv tsis tuaj yeem leg lub luag hauj lwm, kuv puas tseem yuav raug cawm dim? Yog tias tsis dim, ces puas yog txhua lub xyoo uas tau fij txhua yam thiab siv zog ua hauj lwm ntawd ces tsis muaj qab hau li? Kuv tau xav tias kuv yuav tsis ua tag npaum li ntawd yog kuv paub tias qhov no yuav tshwm sim. Kuv yim nyuaj siab ces yim ua rau kuv xav txog qhov ntawd. Kuv twb tsis xav thov Vajtswv los sis xav txog Vajtswv cov lus ntxiv li lawm. Kuv hnov xeeb txob siab tiag tiag li thiab tos nco xwb kuv txawm siv muab kuv sab caj npab rau lawv dai dej rau kuv lub taub hau lawm, rab koob plam thiaj li ua rau kuv txhais tes o. Thaum pom kuv txhais tes o ua rau kuv nyuaj siab. Kuv xav txog cov kwv tij thiab cov nkauj muam nyob rau sab nraud uas muaj zog zis, tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua lawv tes dej num, hos kuv ces tsuas pw rau hauv tsev kho mob xwb, ua tsis tau ib tes dej num dab tsi tag nrho li. Puas yog kuv tsis muaj nuj nqis dab tsi li lawm? Thiab thaum uas yog lub sij hawm los tshaj tawm lub teb chaws txoj moo zoo, lwm tus puav leej muaj peev xwm los ua lawv tes dej num thiab ua tej hauj lwm zoo hos kuv ces tej zaum yuav raug tshem tawm mus xwb. Thaum kawg kuv mloog zoo li Vajtswv yuav tsis cawm kuv. Hmo ntawd, kuv nti mus nti los saum txaj pw tsis tsaug zog kiag li. Kuv nyuaj siab dhau li lawm, kuv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag nrog kua muag teev yees thiab thov Vajtswv hais tias: “Au Vajtswv, tam sim no kuv tab tom raug kev txom nyem tiag tiag. Kuv paub tias Koj tau tso cai qhov no tshwm sim rau kuv thiab kuv yuav tsum tsis txhob to taub Koj yuam kev. Thov coj kuv kev kom to taub Koj txoj kev xav, kom kuv thiaj li tuaj yeem zwm rau Koj txoj kev cai thiab tej kev npaj tseg.”

Thaum kuv nyob hauv tsev kho mob, muaj ib tug viv ncaus tau xa ib lub MP5 tso nkauj tuaj rau kuv, ces thaum sawv daws pw tsaug zog tag lawm, kuv siv kuv txoj hluas mloog pob ntseg ces kuv mloog Vajtswv cov lus. Muaj ib nqe lus mas pab tau kuv heev. Vajtswv cov lus hais tias, “Rau txhua tus tib neeg, kev lim tib neeg kom dawb huv yog kev tsim txom nqaij tawv siab ntsws, thiaj li yog yam nyuaj los txais yuav—tiam sis thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv uas Vajtswv npaj Nws tus yam ntxwv ncaj ncees rau tib neeg, thiab qhia tshwm Nws cov kev xav tau rau tib neeg, thiab muab kev tig ras to taub, kev txiav tawm thiab kev saib xyuas tseeb tiag ntxiv; los ntawm kev sib piv txog cov kev tseeb thiab qhov tseeb, Nws muab txoj kev paub txog tib neeg tus kheej thiab qhov tseeb uas zoo dua rau tib neeg, thiab muab txoj kev nkag siab zoo dua txog Vajtswv lub siab nyiam rau tib neeg, yog li ntawd Nws thiaj tso cai rau tib neeg muaj lub siab hlub Vajtswv uas tseeb dua thiab dawb huv dua. Tej zoo li no yog Vajtswv lub hom phiaj ua txoj kev lim tib neeg kom dawb huv. Txhua yam hauj lwm uas Vajtswv ua rau tib neeg ntawd nws muaj lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb; Vajtswv tsis ua hauj lwm uas tsis muaj nuj nqis, thiab Nws tsis ua hauj lwm uas tsis muaj txiaj ntsig rau tib neeg. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis tau txhais tias tshem tib neeg tawm ntawm Vajtswv xub ntiag mus, thiab tsis tau txhais tias rhuav tshem lawv hauv ntuj tawg. Tiam sis nws txhais tau tias hloov pauv tib neeg tus yam ntxwv thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv, hloov nws lub tswv yim, nws txoj kev xav qub, hloov nws txoj kev hlub Vajtswv, thiab hloov tag nrho nws lub neej. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yog ib txoj kev sim uas tseeb tiag, thiab yog ib txoj kev cob qhia tseeb tiag, thiab tsuas yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv xwb nws txoj kev hlub thiaj li yuav tuaj yeem ua dej num tau rau nws txoj hauj lwm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb). Thaum kuv xav txog qhov no, kuv ras dheev tias thaum Vajtswv sim thiab lim tib neeg kom dawb huv, nws tsis yog los muab lawv tshem tawm, tiam sis yog los ntxuav lawv kom dawb huv thiab hloov pauv lawv xwb. Tiam sis kuv tsis yog nrhiav Vajtswv txoj kev xav los sis los to taub Nws txoj hauj lwm li. Txij li thaum kuv mob hlab ntsha tawg los, kuv tsuas yog to taub yuam kev thiab liam Vajtswv xwb. Kuv ruam dhau lawm! Yog li ntawd kuv thiaj li tau thov Vajtswv hais tias. Kuv txaus siab hlo los zwm rau, nyeem Vajtswv cov lus los thim xav kom paub kuv tus kheej, thiab kawm qhov uas qhia kuv.

Kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus, “Yam uas tu siab tshaj plaws txog tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv mas yog qhov tib neeg coj lawv tus kheej txoj kev cawm rau hauv Vajtswv tes dej num thiab tsis quav ntsej rau Vajtswv txoj kev cawm. Tib neeg qhov kev plam loj tshaj plaws mas yog qhov uas, nyob rau tib lub sij hawm no ib yam li nrhiav kev mus zwm rau Vajtswv thiab pe hawm Nws, tib neeg tsim lawv tus kheej txoj hau kev kawg uas zoo tshaj plaws thiab npaj kom tau txais qhov koob hmoov zoo tshaj thiab lub hom phiaj zoo tshaj. Txawm yog tias ib tug to taub tias tej ntawd ntxim qias neeg, ntxim ntxub thiab phem npaum li cas los, muaj pes tsawg tus thiaj npaj txhij muab lawv tej tswv yim thiab kev cia siab tso pov tseg? Thiab leej twg muaj peev xwm cheem lawv tej kauj ruam thiab tso tseg txoj kev xav uas tsuas xav rau lawv tus kheej xwb? Vajtswv xav tau cov uas koom siab ti ti nrog Nws mus ua kom Nws txoj kev cawm tiav. Nws xav tau cov uas yuav zwm rau Nws los ntawm qhov muab tag nrho lawv lub siab thiab lub cev rau tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm. Nws tsis xav tau cov tib neeg uas tuav lawv ob txhais tes tsa thov rau Nws txhua hnub xwb, haj yam tsis xav tau cov uas muab tsawg tsawg thiab tom qab ntawd ces tos txais phaj tshab xwb. Vajtswv ntxub cov uas pab nyiaj me me thiab tom qab ntawd ces so tos lawv tej phaj tsab. Nws ntxub cov tib neeg ntshav-txias uas tsis txaus siab rau tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm thiab tsuas xav tham txog qhov mus saum ntuj ceeb tsheej thiab tau txais koob hmoov xwb. Nws haj yam muaj qhov tsis nyiam kiag li rau cov uas xav siv lub cib fim uas tau los ntawm tes dej num Nws ua cawm noob neej. Ntawd yog vim hais tias cov tib neeg no yeej tau tsis quav ntsej txog yam uas Vajtswv xav ua kom tiav thiab xav tau los ntawm tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm. Lawv tsuas txhawj txog qhov tias yuav ua li cas lawv thiaj siv tau lub cib fim uas muab los ntawm Vajtswv tes dej num mus ua kom tau txais koob hmoov xwb. Lawv tsis quav ntsej txog Vajtswv lub siab, pheej txhawj xeeb tas zog rau lawv tus kheej tej zeem muag thiab txoj hmoo xwb. Cov uas khib tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm thiab tsis muaj ib qho kev txaus siab me me rau hauv qhov seb Vajtswv yuav cawm noob neej li cas thiab Nws lub siab nyiam li cas ces tsuas yog ua yam uas lawv tus kheej zoo siab hauv qhov uas txav deb ntawm tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm lawm xwb. Lawv tus cwj pwm mas yeej tsis raug cim tseg los sis tsis raug pom zoo los ntawm Vajtswv li—qhov haj yam tsawg tshaj mas yog qhov Vajtswv twb tsis ntsia li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 3: Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb). Vajtswv cov lus tau nthuav tawm yog kiag li kuv tus yam ntxwv ntag. Thaum kuv nyuam qhuav los ua ib tug ntseeg, kuv tau pom yam uas Vajtswv tau cog lus rau tib neeg thiab kuv xav tias tsuav yog peb rau siab ntso ua hauj lwm thiab fij txhua yam rau Vajtswv, thiab caum qhov tseeb xwb, ces peb tuaj yeem dim thiab tau nkag mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws lawm. Yog li ntawd kuv thiaj li tso tag nrho kuv tus kheej los ua kuv tes dej num yam kawg siab kaw ntsws, txawm yuav ntsib tej xwm txheej phom sij dab tsi uas tab kaum kuv txoj kev los xij. Thaum lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam muaj ntau yam kev nyuaj, kuv maj nroos mus txhawb thiab pab lawv. Kuv haj tseem tas zog ua kuv tes dej num thaum kuv tab tom ntsib qhov kev phom sij uas yuav raug ntes tiag. Kuv xav hais tias hom kev fij txhua yam zoo li no yeej yuav ua rau kuv tau txais Vajtswv txoj kev tiv thaiv thiab tej koob hmoov, thiab tias kuv yuav muaj ib qho chaw nyob rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej xwb xwb li. Thaum kuv muaj mob thiab kuv tau ntsib qhov uas tuaj yeem ua rau kuv tuag tes tuag taw ib nrab, kuv mloog zoo li Vajtswv tsis tau tiv thaiv los sis foom koob hmoov rau kuv thiab tias kuv twb plam kuv lub hwv tsam rau lub neej yav tom ntej thiab lub hom phiaj uas zoo lawm. Ua rau kuv tsis txaus siab puv npo, kuv to taub yuam kev thiab tsis haum xeeb nrog Vajtswv thiab haj tseem xav kom Vajtswv lav them, suav tag nrho txhua yam uas kuv tau ua tiav lawm. Nrog rau txhua tus dag zog uas kuv tau siv lawm thiab, kuv tau nrog Vajtswv sib hais, nrog Nws sib cav, quaj hu tawm tsam Nws. Puas yog kuv tsis yog kiag li qhov uas Vajtswv hais ntag lod thaum Nws hais tias “cov uas muab tsawg tsawg thiab tom qab ntawd ces tos txais phaj tshab” thiab “cov uas pab nyiaj me me thiab tom qab ntawd ces so tos lawv tej phaj tsab”? Thaum kuv ntsib txoj kev mob kev nkeeg loj lawm, kuv txoj kev txhawb siab uas xav kom tau txais tej koob hmoov thiab txoj kev cia siab uas txhawb qab kuv tej kev fij txhua yam hauv kuv txoj kev ntseeg puav leej tshwm los ua ntej. Kuv tsis yog ua kuv tes dej num kom tau txais qhov tseeb thiab tso txoj kev qias vuab tsuab tseg, feem ntau, kuv lam ua txuj siv tej kev fij txhua yam los pauv Vajtswv txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov, los pauv tej koob hmoov ntawm lub teb chaws xwb. Kuv tab tom sib kov nrog Vajtswv, siv Nws thiab coj tsis ncaj rau Nws. Ib tug neeg uas nyiag siv lub fib cim zoo li kuv no yuav ua li cas tsim nyog mus nyob lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej? Yog tias txhob muaj qhov mob tuag tes tuag taw ntawd mas ntshe, kuv yuav raug dag tiav hlo los ntawm tag nrho kuv tej kev lam ua txuj siv zog raws saum daim tawv thiab kuv yeej yuav tsis paub kuv tej kev txhawb siab ntxim ntxub uas los caum tej koob hmoov, los sis txoj kev qias vuab tsuab ntawm kuv txoj kev ntseeg li. Ntshe kuv yuav tas zog tawm tsam Vajtswv hauv kuv txoj kev ntseeg, yam tsis paub hais tias kuv tab tom ua dab tsi li.

Tom qab ntawd kuv pheej thim xav txog kuv tus kheej mus ntxiv, thiab xav hais tias vim li cas kuv thiaj li pheej sib kov nrog Vajtswv rau hauv kuv tes dej num. Kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus hais tias: “Txhua tus tib neeg uas qias vuab tsuab nyob vim yog ua rau lawv tus kheej. Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb—qhov no yog lub ntsiab ntawm tib neeg tus yeeb yam. Tib neeg ntseeg Vajtswv vim xav tau rau lawv tus kheej tej txiaj ntsig; lawv tso txhua yam tseg, siv lawv tus kheej rau Nws, thiab coj ncaj ncees rau Nws, tab sis lawv tseem ua tag nrho tej no rau lawv tus kheej tej txiaj ntsig xwb. Lub ntsiab tiag tiag ces, nws yog tag nrho tej uas tau ua no yog lub hom phiaj kom lawv tau txais koob hmoov rau lawv tus kheej nkaus xwb. Hauv lub zej lub zos, txhua yam raug ua tiav vim yog ua rau tus kheej qhov txiaj ntsig xwb; kev ntseeg Vajtswv ces tsuas yog ua kom tau txais koob hmoov nkaus xwb. Txhawm rau kom tau txais koob hmoov cov tib neeg ntawd thiaj tso txhua yam tseg thiab tuaj yeem thev taus kev txom nyem ntau heev: Qhov no yog txhua yam ua pov thawj qhia uas pom ntawm qhov muag rau hauv tib neeg tus yeeb yam lwj liam(“Qhov Sib Txawv Ntawm Kev Hloov Pauv Sab Nrauv thiab Kev Hloov Pauv hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau qhia kuv txog lub hauv paus ntawm kuv tus cwj pwm kev ua hauj lwm hauv kuv txoj kev ntseeg. Cov lus hais xws li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” thiab “Tsis txhob tsa ntiv tes yam tsis tau txais txiaj ntsig” yog tej tswv yim phem uas tau cog tej ntawd tob rau hauv kuv lub siab thiab dhau los ua tej kev cais rau kuv ciaj sia lawm. Nyob rau hauv txhua yam uas kuv ua, qhov muaj txiaj ntsig rau kuv tus kheej mas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, yog li ntawd kuv thiaj li xav tias kuv tsim nyog tau txais nqi zog rau yam kuv tau ua lawm. Tab txawm txoj hauj lwm uas kuv ua rau Vajtswv los xij, kuv tas zog sib kov nrog Nws thiab kuv xav hais tias kev tau txais tej koob hmoov hauv kuv txoj kev ntseeg mas zoo tshaj plaws li. Thaum kuv muaj tus mob hlab ntsha tawg tom qab uas tau rau siab ntso ua hauj lwm heev thiab fij txhua yam, ces kuv paub tias kuv tuaj yeem tuag lub sij hawm twg los tau, thiab kuv tsis muaj kev cia siab tias yuav raug cawm dim, tias yuav muaj qhov tshwm sim thiab lub hom phiaj zoo li lawm, yog li ntawd kuv thiaj li tawm tsam khov kho rau Vajtswv thiab tau liam Nws tam sim ntawd. Kuv tau xam tag nrho txhua yam uas kuv tau ua tiav lawm, nrog Vajtswv sib cav, thiab tawm tsam Nws. Kuv tau ua neej nyob nrog Ntxwgnyoog cov kuab lom, yam tsis muaj ib yam uas zoo nkaus li tib neeg li lawm. Yog hais tias kuv tsis lees txim hloov dua siab tshiab, ces kuv yuav raug tshem tawm thiab raug rau txim sai sai no.

Muaj ob peb nqe lus ntawm Vajtswv cov lus ntxiv thiab uas kuv tau nyeem tom qab ntawd uas ua rau kuv to taub txog qhov kev cia siab yuam kev ntawm txoj kev caum kuv txoj kev ntseeg. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Thaum tib neeg ntsuas lwm tus, lawv ua li ntawd raws li lawv tes hauj lawm uas ua tau tiav hlo. Thaum Vajtswv ntsuas tib neeg, Nws ua li ntawd raws li tib neeg tus yeeb yam. Nyob rau cov uas nrhiav txoj sia, Povlauj yog ib tug uas tsis paub nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb. Nws yog ib tug uas yeej tsis txo hwj chim los sis mloog lus kiag li, los sis nws yeej tsis paub nws lub ntsiab tseem ceeb, uas yog tawm tsam Vajtswv. Thiab yog li ntawd, nws yog ib tug uas tsis tau muaj kev ntsib kev pom kom ntxaws ntxaws, thiab yog ib tug uas tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Petus mas txawv. Nws paub nws tej yam tsis zoo, tej kev qaug zog, thiab nws tus moj yam uas qias vuab tsuab li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, thiab yog li ntawd nws muaj ib txoj kev xyaum ua los mus hloov nws tus moj yam; nws tsis yog ib tug ntawm cov uas tsuas muaj qhov kev qhuab qhia xwb tab sis tsis muaj qhov tseeb. Cov uas hloov lawm ces yog cov neeg tshiab uas tau raug cawm tau lawm, lawv yog cov uas zoo tsim nyog nrhiav qhov tseeb lawm. Cov neeg uas tsis hloov ces yog cov uas poob qab raws tus yeeb yam; lawv yog cov uas tsis tau raug cawm tau, qhov ntawd ces yog, cov uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees txais. Vajtswv yuav tsis nco qab lawv tsis hais lawv tes hauj lwm yuav loj npaum li cas li. Thaum koj muab qhov no coj los piv rau koj tus kheej txoj kev nrhiav, ces qhov uas seb koj yog tib hom neeg li Petus los sis Povlauj ntawd ces yeej tsim nyog pom meej meej lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb). “Yog qhov uas koj nrhiav yog qhov tseeb, yog qhov uas koj muab coj los xyaum ua yog qhov tseeb, thiab yog qhov koj tau yog ib qho kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam, ces txoj kev koj taug yog txoj yog lawm. Yog qhov uas koj nrhiav yog koob hmoov rau lub cev nqaij daim tawv, thiab qhov uas koj muab coj los xyaum ua yog qhov tseeb ntawm koj tus kheej txoj kev xav phem xwb, thiab yog yeej tsis muaj kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam li, thiab koj yeej tsis mloog Vajtswv lus nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv li, thiab koj tseem nyob rau qhov kev pom tsis meej, ces qhov koj nrhiav ntawd yuav coj koj mus rau dab teb tiag tiag li, vim txoj kev koj taug yog txoj kev swb. Qhov uas seb koj yuav raug ua kom zoo tiav log los sis raug rhuav tshem pov tseg ntawd ces nyob ntawm koj tus kheej qhov kev nrhiav caum xwb, uas kuj hais tau hais tias kev yeej thiab kev swb ces nyob ntawm txoj kev uas tib neeg taug xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb). Thaum kuv xav txog qhov no ntxiv, nws tau qhia rau kuv tiag tiag li. Thaum Vajtswv ntsuas ib tug tib neeg, nws tsis yog saib raws li yam lawv tau ua nyob rau saum daim tawv xwb, tiam sis, qhov kev ntsuas no yog saib raws li lawv tus cwj pwm, txoj kev cia siab, thiab txoj kev sawv tim ntsej tim muag ntawm tej yam, thiab seb lawv puas tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws thiab zwm rau Vajtswv. Tiam sis kuv xav hais tias tsuav yog tib neeg fij txhua yam thiab rau siab ntso ua hauj lwm lawm xwb, Vajtswv yuav xyiv fab rau qhov no thiab foom koob hmoov rau lawv, ces lawv yuav muaj ib lub hom phiaj zoo. Pom meej tseeb tias qhov ntawd tsis haum nrog Vajtswv cov lus puas yog? Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Feem ntau Povlauj tau mus rau sab teb chaws Yuslos mus tshaj tawm tus Tswv txoj moo zoo. Nws raug kev txom nyem ntau heev, ua tiav ntau txoj hauj lwm, thiab tsim tsa tau ntau pawg ntseeg. Tiam sis txhua yam nws ua tsis yog ua tawm los ntawm kev zwm rau Vajtswv los sis los ua tes dej num ntawm ib tug neeg uas raug tsim tawm los kiag li. Qhov ntawd mas tsim nyog Povlauj yuav tau txais koob hmoov thiab nqi zog rau nws tus kheej. Vim yog li ntawd, tom qab uas ntoj ncig ntau heev thiab siv zog ua txoj hauj lwm lawm, nws hais tias, “Kuv tau tawm tsam nyob rau ib qho kev sib ntaus uas zoo heev lawm, kuv tau taug kuv txoj kev los xaus lawm, kuv tau khaws txoj kev ntseeg tseg lawm: Txij no mus ces yuav muaj ib lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees npaj tseg rau kuv” (2 Timaute 4:7–8). Povlauj tau taij ib lub kaus mom vajntxwv los ntawm Vajtswv tiag tiag li. Nws txoj kev fij txhua yam tsis yog los ntawm lub siab dawb paug thiab tej ntawd tsis tau los ntawm kev zwm rau Vajtswv los. Thaum kawg, tsis yog tias nws tsis tau nkag mus rau hauv lub teb chaws xwb, tiam sis nws kuj raug rau txim thiab. Hauv kuv txoj kev ntseeg, kuv tsis yog nrhiav yam uas los ntawm qhov tseeb thiab los ntawm Vajtswv cov lus los, tiam sis kuv ntsuas Vajtswv txoj hauj lwm raws li Ntxwgnyoog qhov laj thawj thiab los ntawm ib tug cwj pwm uas ntsig txog kev lag kev luam xwb. Qhov ntawd yog qhov tsis zoo ntawm kuv kiag ntag. Vajtswv cov lus hais tias, “Yog qhov uas koj nrhiav yog qhov tseeb, yog qhov uas koj muab coj los xyaum ua yog qhov tseeb, thiab yog qhov koj tau yog ib qho kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam, ces txoj kev koj taug yog txoj yog lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb). Kuv ras dheev tias kuv yuav tsum tau caum raws qhov tseeb thiab tsom ntsoov rau txoj kev paub kuv tus kheej los ntawm tus txheej txheem ntawm kev ua kuv tes dej num, los daws kuv tej kev cia siab uas tsis yog, kuv tej kev txhawb siab uas tsis yog thiab kuv tus moj yam qias vuab tsuab, mloog Vajtswv hais kom tiav, thiab ua kuv tes dej num los ntawm kev xav txog Vajtswv txoj kev xav thiab tsis ua lwm yam li. Tsuas yog li ntawd xwb thiaj li yuav raug cawm los ntawm Vajtswv. Thaum kuv ras txog txhua yam no lawm, kuv tau thov Vajtswv hais tias: “Txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim rau kuv txoj kev noj qab haus huv los xij, kuv npaj txhij los zwm rau lawm. Yog hais tias kuv ciaj thiab tawm ntawm tsev kho mob mus lawm, kuv yuav ua kuv tes dej num los pauj Vajtswv txoj kev hlub kom mus txog hnub kuv txoj pa tu!”

Hnub 12 uas kuv tau nyob rau hauv tsev kho mob, kuv tau thov kom tshuaj xyuas kuv seb puas yuav tawm tau ntawm tsev kho mob, ces tom qab tshuaj xyuas tag lawm, tus kws kho mob tau hais tias, “Qhov ntshav los ntawd tu lawm, tiam sis cov ntshav khov ntawd tseem tsis tau yaj tag. Qhov no mas pom tau tias zoo heev vim nyuam qhuav kho tau 12 hnub xwb.” Kuv zoo siab heev uas tau hnov qhov no, thiab kuv ua Vajtswv tsaug rau txoj kev tiv thaiv kuv. Tus kws kho mob kuj tseem hais rau kuv thiab hais tias thaum kuv tawm ntawm tsev kho mob mus lawm, kuv yuav tsum tau mob siab rau qhov kuv zoo thiab tsis txhob ua hauj lwm li, thiab tias kuv cov hlab ntsha hauv paj hlwb yuav tawg yooj yim heev, yog li ntawd kuv yuav tsum ua tib zoo saib kom tsis txhob ntog, yog tsis li ntawd, qhov yuav rov qab mob hlab ntsha tawg zaum ob mas txaus ntshai heev. Hnub uas kuv rov qab los txog tsev, kuv tau txais ib tsab xov hais tias Tus Viv Ncaus See, tus viv ncaus uas kuv nrog ua hauj lwm ua ke, twb tawm mus tau plaub hnub dhau los lawm tiam sis tseem tsis tau rov qab los rau ntawm nws lub tsev li. Nws zoo li tias tus viv ncaus ntawd raug ntes lawm. Thaum hnov qhov no ua rau kuv txhawj heev. Nws txhais tau hais tias tej chaw sib sau ua ke uas tus viv ncaus ntawd tau mus thiab tej tsev uas khaws pawg ntseeg cov khoom fij puav leej raug kev phom sij lawm, yog li ntawd yuav tsum tau ceeb toom rau lawv kom ceev faj tam sim ntawd. Tiam sis qhov ntawd suav tag nrho ntau qhov chaw heev, thiab kuv nyuam qhuav tawm ntawm tsev kho mob los xwb, kuv tsis tuaj yeem saib xyuas txhua yam uas ntxhov hnyo los ntawm sab cev nqaij daim tawv. Vim li cas qhov no thiaj li tsis tshwm sim ua ntej tus mob no, los sis tom qab tus mob no? Vim li cas nws thiaj li yuav tsum tau tshwm sim rau ib lub sij hawm nyuaj tag npaum li no? Yog tias kuv rov mob hlab ntsha tawg dua, tej zaum nws haj yam yuav ua rau kuv tsis muaj peev xwm sawv tau, thiab kev mus ceeb toom rau tag nrho txhua tus tib neeg ntawd mas phom sij heev. Yog tias kuv raug ntes lawm, kuv puas tuaj yeem tiv taus cov tub ceev xwm txoj kev tsim txom uas lim hiam ntawm rau sab cev nqaij daim tawv? Tej zaum nws yuav yog qhov kawg ntawm kuv. Tiam sis tsuas yog Tus Viv Ncaus See thiab kuv xwb thiaj li paub tias cov kwv tij thiab cov nkauj muam no nyob rau qhov twg, yog li ntawd yog tias kuv tsis mus qhia lawv es thaum kawg lawv raug ntes tag lawm, thiab tej khoom fij raug cov tub ceev xwm nqa mus tag lawm, mas ntshe nws yuav yog ib qho uas poob loj heev. Cov nyom heev, kuv tau xav txog cov lus thov Vajtswv uas kuv tau thov ua ntej tawm hauv tsev kho mob los hais tias, “Yog hais tias kuv ciaj tawm ntawm tsev kho mob mus lawm, kuv yuav siv kuv tus kheej rau kuv tes dej num thiab pauj Vajtswv txoj kev hlub kom mus txog hnub kuv txoj pa tu.” Tam sim no muaj qee yam tab tom tshwm sim, kuv yuav cia li hnov qab kuv cov lus cog tseg zoo li ntawd tau li cas? Kuv tus kheej tau txhos caug ntua rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov hais tias, “Vajtswv, kuv paub tias koj tab tom soj ntsuam kuv, pom tias kuv muaj tus cwj pwm dab tsi. Kuv txaus siab hlo los txhawb nqa txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev thiab ua kuv tes dej num.” Kuv kuj tau xav txog qhov uas tau tshwm sim thaum tus Tswv Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, uas tau txhawb kuv lub siab heev. Tus Tswv Yexus tau mus rau ntawm qhov chaw uas Nws raug ntsia rau saum ntoo khaub lig yam tsis tau tig saib rov qab li, txhua yam yog los txhiv tib neeg, thiab raug kev mob thiab kev poob ntsej poob muag yam xav tsis txog. Vajtswv txoj kev hlub tib neeg ntiaj teb mas loj heev. Nws tau muab Nws txoj sia rau peb, yog li vim li cas kuv thiaj li tsis tuaj yeem tso tau yam uas muaj txiaj ntsig rau kuv tus kheej tseg thiab tiv thaiv txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev los pauj Vajtswv txoj kev hlub? Yog ib tug neeg uas raug tsim tawm los lawm, kuv tsis tuaj yeem xyiv fab rau Vajtswv txoj hmoov hlub thiab tsis xav txog ib yam dab tsi li tsuas xav txog kuv tus kheej tej koob hmoov xwb. Yog hais tias kuv tsis ua kuv tes dej num, kuv haj tseem tsis tsim nyog raug hu ua tib neeg li lawm. Thaum Vajtswv cov lus txhawb kuv lub zog lawm, kuv tau pib npaj los saib xyuas cov teeb meem no. Thaum kuv tab tom mus rau tom tus tswv tsev thib ob, kuv mam li paub tias Tus Viv Ncaus See tseem tsis tau raug ntes. Kuv zoo siab heev ua Vajtswv tsaug. Kuv kuj muaj kev thaj yeeb lug ntau dua qub tuaj, vim kuv muaj peev xwm los kho kuv tej kev txhawb siab thiab tej kev cia siab thiab muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws.

Rau lub xyoo no tau dhau mus ceev heev. Kuv tsis tau zoo tu qab nrho, kuv txhais tes thiab txhais taw lauj tseem muaj qee qhov loog, tiam sis kuv paub tias qhov kuv noj qab nyob zoo ntawd yog nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes lawm. Qhov kev tsis zoo tu qab ntawd ua ib txoj kev tiv thaiv kuv, ib qho ceeb toom kom tsis txhob siv kuv lub zog kom tau txais tej koob hmoov, kom thaum kawg tsis txhob taug tau txoj kev uas tsis yog zoo li Povlauj. Kuv tau raug kev txom nyem los ntawm txhua yam no, tiam sis tej no pab ua rau kuv to taub kuv txoj kev qias vuab tsuab thiab tej kev tsis dawb huv zoo dua qub thiab kho kuv tej kev cia siab yuam kev kom tau txais koob hmoov. Kuv to taub lawm tias hauv kuv txoj kev ntseeg, kuv yuav tsum caum qhov tseeb thiab zwm rau Vajtswv, thiab ua tes dej num ntawm ib tug neeg uas raug tsim tawm los. Kuv muaj lub hom phiaj yog lawm nyob rau hauv kuv txoj kev caum tam sim no—txoj kev mob kev nkeeg no yog ib txoj koob hmoov uas zais ntshis! Kuv yeej tsis tau txais txhua yam nyob rau hauv ib puag ncig uas kaj siab lug zoo li no li. Ua Vajtswv tsaug rau Nws txoj kev cawm dim!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tom Qab ntawm Kev Ntsiag To

Sau los ntawm Lijtsim, Teb Chaws Kili Kuv tsis yog ib tus neeg hais lus ntau, thiab muaj tsawg zaus uas kuv tau qhib siab hlo thiab hais...