Kuv Yuav Tsis Ntshai Txog Qhov Lav Ris Ntxiv Lawm

February 4, 2022

Sau los ntawm Tsheev Nuaj, Teb Chaws Suav

Ib hnub hauv lub Kaum Ib Hlis Ntuj xyoo 2020, ib tug thawj coj tau tuaj koom peb pab pawg qhov kev sib sau ua ke thiab tom qab qhov ntawd tau muab xaus lawm, thiaj li tau hais tias nws xav kom peb xaiv tsa ib tug thawj coj pab pawg uas yuav los saib xyuas peb txoj hauj lwm kho ntaub ntawv. Ua rau kuv ceeb tag, kuv tau txais cov ntawv xaiv tsa ntau dua ntais. Kuv mas poob siab loj heev tias: Kuv raug xaiv los ua tus thawj coj pab pawg tiag lod? Kuv yuav luag tsis muaj ib qho kev to taub txog lub neej txoj sia li thiab kuv tsis muaj qhov muaj qhov tseeb ntawm qhov tseeb. Kuv puas yuav ua tau tes dej num ntawm kev ua tus thawj coj pab pawg? Yog tias muaj teeb meem rau hauv peb txoj hauj lwm, tsis yog ib txwm kom tus thawj coj ntawm pab pawg los lees txais kev lav ris lod? Yog tias kuv tsis tuaj yeem daws tej ntawd thiab peb txoj hauj lwm ntsib ib qho kev phem li no yuav ua li cas? Kuv xav txog ib qho kev ntsib kev pom yav tag los uas kuv tau ua ib tug thawj coj ntawm pab pawg. Kuv tsuas npog kuv tus kheej yav qub qab dhau los xwb yeej tsis muab qhov tseeb los xyaum ua raws li. Thaum kuv tau pom cov neeg tab kaum thiab cuam tshuam txoj hauj lwm ntawm pawg ntseeg, kuv tsis muab qhov ntawd cheem kiag tam sim ntawd vim ntshai tsam ua txhaum rau lawv. Yog li no, pawg ntseeg txoj hauj lwm tau poob rau kev phom sij ces kuv thiaj li raug ntiab tawm lawm. Kuv xav tias yog kuv tsis ua kuv tes dej num kom zoo rau zaus no, tab sis ua kom qeeb rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam txoj kev to taub lub neej txoj sia, ces qhov ntawd yuav cuag li kev ua phem ntag. Kev raug ntiab tawm yuav tsis yog kuv qhov txhawj xeeb nkaus xwb—haj tseem yuav ua rau kuv raug tshem tawm thiab. Kuv ces tsis xav pom qhov ntawd tshwm sim li thiab kuv hnov tias kuv yuav txais tsis tau qhov ntawd. Yog li, kuv thiaj li hais rau tus thawj coj tias kuv tsis muaj kev to taub lub neej txoj sia txaus thiab kuv tsis muaj peev xwm daws lwm tus cov teeb meem, yog li kuv tsis haum zoo rau lub chaw no. Kuv tau muaj cov lus hle ub hle no ntau heev. Nws thiaj li hais rau kuv tias kuv tsim nyog yuav lees txais tes dej num ntawd thiab zwm rau qhov ntawd, tab sis kuv pheej tsis kaj siab lug nrog qhov ntawd kiag li. Kuv lub siab mas ntxhov nyho. Kiag tam sim ntawd xwb, kuv cia li xav txog nqe no ntawm Vajtswv cov lus tias: “Koj yuav tsum zwm rau thiab koom tes nrog yam nquag plias. Nov yog koj tes dej num thiab koj lub luag hauj lwm. Txawm tias txoj kev mus tom ntej yuav zoo li cas los xij, koj yuav tsum muaj lub siab mloog lus. Kev tais caus, kev ntshai, kev txhawj xeeb, kev ua xyem xyav—yuav tsum tsis txhob muab ib qho ntawm cov no los ua tus cwj pwm uas koj coj rau koj tes dej num(“Kev Ua Tes Dej Num Kom Txaus Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Thaum kuv xav txog qhov no, kuv thiaj li pib hnov siab txias, thiab kuv paub tias tes dej num uas raug muab tso rau ntawm kuv xub ntiag no tau los ntawm Vajtswv txoj kev cai thiab tej kev npaj ntseg. Txawm tias kuv tsis to taub txog Vajtswv txoj kev xav rau thaum lub sij hawm ntawd los xij, kuv tau pom tias kuv yuav tsum cia kuv tus kheej rau Vajtswv coj kev thiab zwm rau.

Tom qab ntawd, kuv pom kuv tus kheej tau ntsib txhua hom teeb meem thiab tej kev nyuaj rau hauv kuv tes dej num, thiab kuv tau pom tshwj xeeb tias peb txoj hauj lwm hauv peb pab pawg tsis muaj qhov nce qib li. Kuv tej kev txhawj xeeb rov muaj dua lawm, tias yog peb qhov kev ua tseem tsis raug tsim kho, ces kuv yeej yuav tsis tuaj yeem hle dhau kuv qhov kev lav ris ntawm kev ua tus thawj coj ntawm pab pawg. Xav txog qhov no ua rau kuv poob rau tus yam ntxwv ntxhov quas niab tiag tiag. Muaj ib hmos thaum kuv tau sau ib qho ntawv hauv xov tooj nrog ib tug viv ncaus uas tau ua dej num nrog kuv tshaj plaws los mus sib tham txog wb tej yam ntxwv, kuv tau pib hnov tsis kaj siab tiag tiag thaum nws tham txog tus qub thawj coj ntawm pab pawg uas tau raug ntiab tawm lawm vim yog nws tsis caum raws qhov tseeb los sis tsis peem kom zoo tshaj qub. Nws tsis muaj ib qho kev tsim kho rau hauv nws tej txuj ci kev txawj ua hauj lwm thiab tsis tuaj yeem ua ib txoj hauj lwm uas muaj qab hau li. Kuv paub tias kuv tab tom ua tus thawj coj ntawm pab pawg rau ib pab pawg uas tab tom ntsib tej kev nyuaj thiab tej teeb meem, yog li yog tias kuv tsis tuaj yeem tswj tau tej ntawd thiab ua qee txoj hauj lwm uas muaj qab hau, kuv puas yuav raug ntiab tawm ib yam thiab? Kuv ces xav rov qab mus ua ib tug tswv cuab ntawm pab pawg li ib txwm ua lawm xwb thiaj li tsis muaj kev lav ris ntau heev. Kuv xav tias kuv yuav tau ua tes dej num no rau lub sij hawm no vim hais tias kuv nyuam qhuav raug xaiv tsa xwb, tom qab ntawd yog tias kuv ua tau tsis zoo txaus, kuv yuav tsum nqis tawm ntawm lub chaw no kom sai li sai tau yog li kuv thiaj li yuav tsis ua qhov phem uas tuaj yeem tab kaum thiab piam sij rau pawg ntseeg txoj hauj lwm, thiab tom qab ntawd raug ntiab tawm. Yog tias qhov ntawd tshwm sim, nws kuj tuaj yeem txhais tau tias yog kev ua tsis tiav kuv lub hom phiaj kawg. Kuv tau pom kuv tus kheej daig rau hauv tus yam ntxwv ntawd lawm, ntshai tsam tsis ua kuv tes dej num tsis zoo, ces yuav tau lav ris txhua yam teeb meem. Thaum kuv ntsib ib qho nyuaj rau hauv kuv txoj hauj lwm lawm, kuv pom kuv tus kheej ntshai tshwj xeeb tsam kuv yuav tsis muaj peev xwm tswj tau tej teeb meem ntawd—kuv raug tav kev tas li, nyob hauv lub ntiaj teb ntawm txoj kev mob thiab txoj kev txom nyem.

Tom qab ntawd nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus uas kuv tau nyeem ib hnub tau nthuav tawm lub ntsiab tseeb ntawm ib tug tawm tsam Khetos tus moj yam ces ua rau kuv nkag siab qee yam hauv kuv tus kheej tus yam ntxwv: “Thaum muaj ib qho kev hloov kho txog koj tes dej num, ces kav tsij ua li uas qhia rau koj lawm, thiab ua yam koj muaj peev xwm ua tau, thiab, txawm hais tias koj yuav ua dab tsi los xij, ua kom zoo los ntawm koj lub hwj chim, kom kawg koj lub siab thiab kawg koj lub dag lub zog. Yam uas Vajtswv tau ua lawm mas tsis yuam kev li. Tab txawm yog ib qho tseeb uas yooj yim npaum li no xwb los xij yeej tsis nyob rau hauv cov tawm tsam Khetos lub siab li. Lawv muaj dab tsi nyob rau hauv lawv lub siab xwb? Kev tsis ruaj siab, kev tsis ntseeg, kev tawm tsam, kev sim siab…. Tej yam yooj yooj yim zoo li no xwb—tiam sis ib tug tawm tsam Khetos mas ceeb loj heev, thiab xav tag xav dua txog qhov ntawd, zoo li tias lawv pw tsis tsaug zog li. Vim li cas lawv thiaj li xav li no? Vim li cas lawv thiaj li xav li no? Vim li cas lawv thiaj li xav nyuaj heev txog ib yam yooj yooj yim xwb? Qhov laj thawj mas yooj yooj yim xwb, thiab tsuas muaj tib qho xwb: Nyob rau hauv txhua txoj hauj lwm los sis kev npaj ntawm Vajtswv lub tuam tsev uas hais txog lawv mas, lawv yuav muab ib txoj hlua los khi qhov ntawd kom ruaj txuas rau lawv lub hom phiaj thiab lawv txoj kev xav kom tau txais koob hmoov. Vim yog li no lawv thiaj li xav tias, ‘Kuv yuav tsum ceev faj; ib kauj ruam yuam kev xwb mas yuav ua rau txhua kauj ruam yuam kev tag nrho lawm, ces kuv yuav tsis tau txais koob hmoov raws li kuv txoj kev xav lawm—thiab qhov ntawd yuav yog qhov kawg ntawm kuv. Kuv tsis quav ntsej tsis tau! Vajtswv lub tuam tsev, cov kwv tij thiab cov muam, cov thawj coj qib siab, tab txawm Vajtswv kiag los—yeej tso siab tsis tau rau lawv txhua tus kiag li. Kuv yeej tsis tso siab rau lawv ib tug twg hlo li. Tus tib neeg uas tso siab tau thiab ntseeg siab tau tshaj plaws ces yog yus tus kheej xwb; yog tias koj tsis npaj rau koj tus kheej, leej twg thiaj li yuav nrhiav koj? Leej twg thiaj li yuav xav txog koj tej kev xav tau rau yav tom ntej thiab seb koj puas yuav tau txais koob hmoov? Yog li ntawd, kuv yuav tsum tau siv zog ua hauj lwm los npaj rau kuv tus kheej, thiab ua kom muaj tej kev npaj thiab kev suav yam ceev faj heev; kuv npleem tsis tau, thiab kuv tsis tuaj yeem yog ib tug neeg uas ua dog ua dig tshaj plaws li—tsis li ntawd, ces nws yuav yooj yim rau tib neeg yuav ua rau kuv tsis meej pem thiab siv kuv kom muaj txiaj ntsig rau lawv xwb’(“Lawv Xav Thim Rov Qab Thaum Tsis Muaj Ib Qho Chaw Ua Hauj Lwm thiab Tsis Muaj Kev Cia Siab txog Qhov Tau Txais Koob Hmoov Lawm” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). Tsuas yog tom qab nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv tag lawm xwb thiaj li ua rau kuv to taub tias qhov ntawd yog kev hloov pauv uas ib txwm muaj nyob rau hauv peb tej dej num, thiab tias kuv yuav tsum tau ua qhov ntawd nrog tus cwj pwm uas tsim nyog. Kuv yuav tsum tau ua kuv qhov zoo tshaj plaws los mus tsim kho kuv txoj hauj lwm thiab ua raws li kuv tej kev lav ris kom puv npo, thiab yog kuv yeej siv tag kuv qhov zoo tshaj plaws los ua lawm los haj tseem ua tsis tau zoo thiab, ces kuv yuav tsum zoo siab hlo lees txais qhov raug ntiab tawm. Tej dej num raug hloov pauv raws li cov kev xav tau ntawm Vajtswv lub tsev thiab nrog rau tib neeg lub peev xwm los mus ua ib tes dej num uas tau muab cob rau. Tsis muaj qhov muaj feem xyuam dab tsi ntsig txog rau tib neeg tej ua tau los thiab tej hom phiaj. Tab sis kuv tsis muaj txoj kev ntseeg tiag rau Vajtswv, thiab kuv tsis muaj peev xwm to taub zoo tiav log kom tsim nyog tej kev hloov rau tib neeg tej dej num nyob hauv Vajtswv lub tsev. Kuv tau muaj ib qho kev xav tsis ncaj, xav tias kuv tes dej num tau txuas nrog kuv lub hom phiaj thiab qhov ua tau los mas sib faib tawm tsis tau, txawm tias thaum kawg kuv yuav tau txais koob hmoov thiab tsis tau los xij. Kuv mas kwv yees txhua yam, rau ntawm kuv txoj kev tiv thaiv Vajtswv, ntshai tias tsam kuv yuav raug qhia tshwm thiab raug tshem tawm yog tias kuv tsis tuaj yeem ua tau kuv tes dej num zoo, thiab tom qab ntawd kuv yuav tau tawm mus yam tsis muaj ib qho meej mom los sis tsis muaj suab npe rau yav tom ntej li lawm. Kuv mas xav rau qhov ntawd ntau tiag tiag ces thiaj li raws cuag qhov phem lawm ntag! Kuv mas tas zog ntxias dag thiab ua sis nrog Vajtswv txhawm rau los mus tiv thaiv kuv tus kheej-qhov kev ntshaw, tsim tej kev npaj muab tso tseg yog tias kuv tsis tuaj yeem ua tau zoo rau hauv kuv tes dej num. Kuv tsis xav ib qho me me li tias yuav ua li cas kom ua tau kuv tes dej num zoo, tab sis kuv ms npaj rawv rau ntawm kuv tus kheej tej kev ntshaw yav tom ntej nkaus xwb. Vajtswv tau tsa kuv ua ib tug thawj coj ntawm pab pawg tau muab lub hwv tsam rau kuv los mus cob qhia kuv tus kheej kom kuv thiaj tuaj yeem ua qee qhov nce qib rau hauv kuv txoj hauj lwm thiab kuv txoj kev to taub lub neej txoj sia. Qhov ntawd yog Vajtswv txoj kev hlub rau kuv. Tab sis kuv muaj kuv lub tswv tsis ncaj txog Vajtswv txoj kev hlub, xav tias qhov ntawd yog qhov tiag uas kuv yuav raug qhia tshwm thiab raug tshem tawm. Qhov ntawd tsis yog qhov thuam Vajtswv lod? Tsis yog kuv tab tom nthuav tawm tus moj yam phem ntawm ib tug tawm tsam Khetos ntag lod?

Kuv tau rov xav txog qhov kuv tau nthuav tawm nyob rau thaum lub sij hawm ntawd tias: Tsis yog kuv tsis to taub txog Vajtswv me me xwb, tab sis kuv mas tseem kov kom yeej tej kev sib tw thiab kev tiv thaiv tib si. Kuv mas tu siab tshaj, thiab kuv tsis tuaj yeem tso tseg qhov kev xav tias vim li cas kuv thiaj li nyob rau tus yam ntxwv zoo li ntawd, uas yog lub hauv paus cag ntawm qhov teeb meem tiag tiag. Tom qab ntawd kuv tau nyeem lwm nqe ntawm Vajtswv cov lus uas qhia tshwm txog tus moj yam ntawm cov tawm tsam Khetos uas muaj qhov yog nkaus li kuv tiag tiag tias: “Cov tawm tsam Khetos tsis ntseeg tias muaj qhov tseeb nyob rau hauv Vajtswv cov lus, thiab lawv tsis ntseeg Nws tus moj yam, tus kheej, los sis lub ntsiab tseeb. Lawv suav tias tag nrho tej no yog noob neej tej kev xav thiab noob neej tej kev xam pom, los txheeb xyuas thiab saib txhua yam uas tshwm sim ib puag ncig lawv kom meej xwb, thiab nws kuj yog noob neej tej kev xam pom, noob neej tej kev xav, thiab noob neej txoj kev dag ntxias uas lawv pom txoj kev Vajtswv coj rau tib neeg, ntau yam hauj lwm uas Vajtswv ua rau hauv tib neeg xwb. Ntau tshaj ntawd, lawv siv noob neej txoj kev xav thiab noob neej tej tswv yim, siv Ntxwgnyoog qhov laj thawj thiab txoj kev xav los hais txog Vajtswv tus moj yam, tus kheej, thiab lub ntsiab tseeb. Tseeb tiag lawm, cov tawm tsam Khetos tsis yog tsuas tsis lees txais yuav los sis tsis lees paub Vajtswv tus moj yam, tus kheej, thiab lub ntsiab tseeb xwb, tiam sis lawv muaj tej kev xav phem thiab kev pom tsis meej puv npo, tsis muaj tswv yim txog Vajtswv tus moj yam, tus kheej, thiab lub ntsiab tseeb li. Txhua yam uas lawv muaj puv npo ces yog noob neej txoj kev to taub xwb; lawv tsis muaj txoj kev paub tiag tiag ib qho me me li. Yog tias zoo li no lawm, nyob rau thaum kawg, ib tug tawm tsam Khetos yuav ua li cas paub Vajtswv tus moj yam, tus kheej, thiab lub ntsiab tseeb? Lawv puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv ncaj ncees thiab hais rau tib neeg tias, Nws yog txoj kev hlub? Feem ntau lawv yeej tsis tuaj yeem li. Cov tawm tsam Khetos lub ntsiab lus txog Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab txoj kev hlub ces yog ib lo lus nug—kev tsis ntseeg xwb. Vajtswv tus moj yam qhia txog Nws tus kheej, ces lawv ua pa npau taws vog rau Nws tus moj yam, thiab muaj kev ua xyem xyav thiab muaj kev tsis lees paub thiab kev hais lus tsis ncaj ncees rau Nws tus moj yam puv nkaus xwb, yog li ntawd ces, Nws tus kheej ho yog dab tsi? Vajtswv tus moj yam sawv cev rau Nws tus kheej ntag; qhov lawv hais txog Nws tus moj yam zoo li no, lawv hais tias Vajtswv tus kheej yog kev ua pov thawj rau yus tus kheej xwb—kev tsis lees paub ncaj qha ntag. Qhov no yog lub ntsiab tseeb ntawm cov tawm tsam Khetos(“Lawv Ntxub Qhov Tseeb, Tab Meeg Hais Lus Saib Tsis Taus Cov Hauv Paus Ntsiab Lus, thiab Tsis Quav Ntsej Txog tej Kev Npaj ntawm Vajtswv Lub Tsev li (Ntu Rau)” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). Vajtswv cov lus qhia tias cov tawm tsam Khetos uas tsis ntseeg tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb, yeej lees paub Vajtswv tus moj yam uas ncaj ncees tsawg dua. Lawv ib txwm tsis tawm lawv tej tswv yim txog txhua yam rau ntawm Vajtswv cov lus, tab sis ho ua txhua yam raws li tib neeg txoj kev to taub thiab Ntxwgnyoog lub tswv yim xwb. Kuv tau pom tias kuv kuj tseem zais ntsis tus moj yam ntawm tus tawm tsam Khetos uas zoo li ntawd, tias kuv tsis muaj kev to taub txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thaum nws muaj feem xyuam rau pawg ntseeg txoj kev hloov kho lub chaw, los sis txoj kev ntiab los sis tshem cov tib neeg tawm. Tiam sis, kuv tau saib tej teeb meem no dhau los ntawm lub ntsiab ntawm txoj kev xav phem xws li “Yim loj npaum li cas, ces yim poob muaj ceem npaum li ntawd,” “Ncauj ntau ces tau kua haus,” thiab “Ua tus coj ces yeej tsis muaj phooj ywg coob.” Kuv tau xav tias qhov muaj lub meej mom thiab txoj kev lav ris ntau dua qub tsuas yog qhia tshwm txog kuv rau qhov ntawd kom sai tuaj xwb thiab tom qab ntawd ua rau kuv raug tshem tawm. Yog vim li ntawd, txawm tias kuv tau lees txais kuv lub chaw ua tus thawj coj ntawm pab pawg nyob rau sab nraud los xij, kuv yeej ua kuv qhov tiv thaiv Vajtswv tsis tseg, ntshai tsam raug qhia tshwm thiab raug tshem tawm yog tias kuv ua yuam kev, ces thaum kawg yuav plam kuv lub hom phiaj kawg. Kuv yog ib tug ntseeg uas tau nyeem Vajtswv cov lus, tab sis kuv txoj kev xam pom txog txhua yam tsis hloov hlo li, thiab kuv ib txwm tsis nrhiav qhov tseeb thaum ntsib tej teeb meem los sis tsis saib txhua yam hauv qhov kaj ntawm Vajtswv cov lus, tab sis ho ntsuam xyuas Vajtswv txoj hauj lwm rau ntawm tej kev xav phem, xav tias Vajtswv yog qee hom neeg yuam cai uas yuav muab kuv qhia tshwm thiab tshem tawm ua dog ua dig me me, qhov ntawd kuv tseem tsis kam lees Vajtswv tus moj yam uas ncaj ncees thiab lod? Qhov ntawd tsis yog kuv thuam Vajtswv lod? Qhov tseeb ces thaum twg los xij muaj ib tug neeg raug ntiab tawm los sis raug tshem tawm los ntawm pawg ntseeg, qhov ntawd yog saib raws li lub hauv paus ntsiab lus. Qhov ntawd saib raws li qhov kev txiav txim tag nrho ntawm ib tug neeg lub peev xwm, txawm tias lawv yog tib neeg zoo los sis phem los xij, txawm lawv caum raws qhov tseeb, thiab lawv taug hom kev twg los xij. Tsis tau txhais tias lawv yog ib tug neeg, raug ntiab tawm thiab raug tshem tawm raws li lawv qhov ua txhaum rau qee zaus los sis qhov nthuav tawm ib vuag, los sis txawm tias lawv muaj lub meej mom siab los xij. Vajtswv lub tsev yuav muab lub hwv tsam ntau ntxiv rau cov thawj coj uas muab lawv tus kheej fij tiag tiag rau Vajtswv thiab caum raws qhov tseeb, txawm tias ua ib qho twg txhaum rau los xij. Lawv yuav raug qhuab qhia thiab yuav raug qhuab ntuas, yuav raug qhia kom nco thiab yuav raug ceeb toom kom paub, thiab tus neeg uas muaj peev xwm paub txog lawv tus kheej, tus neeg uas lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv, tseem yuav raug muab siv thiab raug cob qhia ntxiv mus. Muaj qee tus thawj coj cuav uas tsis ua txoj hauj lwm muaj qab hau, uas yog cov ntshaw luag tug rau kev tau zoo, tso lawv tej dej num tseg, thiab tus uas tuav lub chaw ntawm ib tug thawj coj yam tsis muaj kev lav ris li ib tug thawj coj yuav tsum muaj. Tus neeg zoo li ntawd yeej yuav plam xwb xwb, yuav raug ntiab tawm ntawm lawv lub chaw, tab sis tsuav yog lawv tsis yog tus neeg lim hiam uas ua txhua yam kev phem xwb, ces tsis yog lawv yuav tsis raug tshem tawm, tsis raug ncaws tawm ntawm pawg ntseeg ib qho me me xwb. Vajtswv lub tsev yuav npaj lwm tes dej mum kom haum rau lawv ua, muab lub hwv tsam rau lawv los mus lees txim hloov dua siab tshiab thiab thim xav txog-yus tus kheej. Muaj cov tawm tsam Khetos ntawd uas yog cov tsis kam lees txais ib qho tseeb twg li, cov uas tsuas ua tes dej num txhawm rau lawv tus kheej lub meej mom thiab lub hwj chim nkaus xwb, cov uas tsuas xav txeeb lub hwj chim kom tau txais kev tswj hwm pawg ntseeg nkaus xwb—tsuas yog lawv xwb thiaj li raug qhia tshwm thiab raug tshem tawm du lug, raug ntiab tawm ntawm pawg ntseeg mus ib txhis. Kuv tau pom tias Vajtswv lub tsev coj rau tib neeg mas thiaj li txawj coj ncaj thiab ncaj ncees txhua yam, tias qhov tseeb tuav lub hwj chim hauv Vajtswv lub tsev. Tsis muaj tus neeg zoo yuav raug liam tsis ncaj duav li, thiab tsis muaj tus neeg phem yuav raug tso tseg yam yooj yim kiag. Txawm tias ib tug twg yuav raug los sis tsis raug qhia tshwm thiab raug tshem tawm los xij tsis muaj ib yam dab tsi muaj feem xyuam nrog lawv lub chaw. Qhov tseeb ces seb lawv puas tuaj yeem lees txais thiab caum raws qhov tseeb xwb. Vim cov uas caum raws qhov tseeb ntawd, thaum lawv txais ua ib tes dej uas tseem ceeb, thaum lawv lav ris lub nras ntau dua qub lawm, ces lawv yuav tau txais cov hwv tsam ntau ntxiv los mus tsim kho lawv tus kheej thiab muaj peev xwm tau txais ua kom zoo tiav log ntau dua los ntawm Vajtswv. Tab sis cov uas tsis caum raws qhov tseeb ntawd, cos uas tsis nrhiav cov hauv paus ntsiab lus hauv lawv tes dej num thiab tsis kam lees txais raug txiav txim, raug rau txim, raug qhuab qhia, thiab raug qhuab ntuas, cov uas lawv cov moj yam lwj liam tsis hloov hlo li, txawm tias lawv yuav muaj lub meej mom zoo li cas los xij, thaum kawg lawv yuav raug tshem tawm. Yim xav txog tej ntawd yim xav tau tias, thaum i kuv raug ntiab tawm ntawm kuv lub chaw ua tus thawj coj ntawm pab pawg, nws yog vim kuv muaj tus yeeb yam siab nqaim thiab ntxim ntxub thiab tsis muab qhov tseeb los xyaum ua raws kiag li. Kuv tau sawv tav kev rau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Qhov ntawd yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tau los rau kuv lawm, thiab qhov ntawd yog Vajtswv muab lub hwv tsam rau kuv los mus lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv. Tab sis kuv cia li coj tsis zoo li ib tug ntseeg, tsis muaj txoj kev ntseeg rau Vajtswv txoj kev cawm dim thiab to taub yuav kev rau Nws. Tsuas yog tom qab ntawd lawm xwb thaum kawg kuv mam paub tias lub tswv yim phem ntawm qhov “Yim loj npaum li cas, ces yim poob muaj ceem npaum li ntawd” mas txaus ntshai ua luaj tau ua rau kuv piam sij kiag. Tsis yog kuv cia li xav txog tej kev to taub yuav kev thiab tej kev nyas tawm tsam Vajtswv nkaus xwb, tab sis kuv cia li txawj ntxias dag thiab ua phem ntau zuj zus lawm. Kuv paub kuv tsis tuaj yeem ua neej nyob nrog txoj kev xav phem thiab cov cai zoo li ntawd mus ntxiv lawm, tab sis kuv yuav tsum tau saib mus rau thiab nkag mus rau txhua yam raws li Vajtswv cov lus. Qhov tau txais tes dej num ua tus thawj coj ntawm pab pawg no yog raug tsa los ntawm Vajtswv, thiab qhov ntawd yog Vajtswv muab lub hwv tsam rau kuv kawm. Kuv yuav tsum saib lub hwv tsam no kom muaj nqis. Kuv tau ntsib teeb meem rau kev ua hauj lwm tsis nce qib hauv kuv tes dej num yav tag los, tab sis zaum no, kuv paub tias kuv yuav tsum mob siab ntso thev rau kuv tes dej num, los mus kho qhov uas kuv ua tsis tau rau yav tag los, los mus nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb kom ntau dua qub, thiab muab tag nrho tej ntawd los mus ua kom ua kuv tes dej num zoo.

Kev to taub txog txhua yam no tau ua rau kuv muaj kev ywj pheej tiag tiag, li thiab. Thaum kuv rov xav txog qhov uas kuv tau to taub yuam kev thiab tau nyas tawm tsam Vajtswv li cas, ua rau kuv hnov tias kuv tsis muaj laj thawj ua luaj, kuv ruam thiab dig muag ua luaj, tsis muaj ib qho kev to taub dab tsi txog Vajtswv li. Kuv tau taij thov Vajtswv ntsiag to nyob hauv kuv lub siab tias, “Aus Vajtswv, ua tsaug rau Koj txoj kev coj qhia, rau qhov cia kuv pom kuv tus kheej qhov kev qias neeg, thiab rau qhov kev qhia kuv tias dab tsi ntawm tej kev xav phem no tau tav kev loj tshaj rau ntawm Koj thiab kuv. Kuv xav tsis txog thiab tsis paub txog li lawm, kev to taub txhua yam yuam kev thiab pheej ua rau kuv nyas qees, ces kuv cia li tsis paub tias xyov Koj xav li cas lawm. Kuv tau ntxeev siab loj heev, thiab kuv txaus siab hlo lees txim hloov dua siab tshiab rau Koj.”

Muaj ib hnub kuv tau nyeem ib zaj lus uas tus neeg sau tau nthuav tawm zoo tiav log txog kuv tus kheej tus yam ntxhwv, thiab tau hais txog Vajtswv qee lo lus uas qhia ib txoj hau kev rau kuv xyaum ua raws tias: “Tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog, qhov tseeb tiag, qhov ua kom tiav hlo tag nrho txhua yam uas yeej muaj nyob rau hauv tib neeg lawm, ces hais tau hais tias, yog qhov uas tib neeg ua tau. Tom qab ntawd ces lawv qhov dej num thiaj raug ua tiav hlo lawm. Qhov uas tsis zoo ntawm tib neeg nyob rau thaum lawv ua lawv tes hauj lwm yuav maj mam nqis tsawg zuj zus los ntawm qhov uas lawv tau paub tau pom ntau zuj zus tuaj thiab los ntawm tus txheej txheem ntawm lawv qhov kev txiav txim; tej ntawd tsis khuam los sis txo tib neeg tes dej num li. Cov uas tsum tsis ua dej num los sis nres thiab thim rov qab vim ntshai hais tias tsam lawv kev ua dej num lam muaj tej yam tsis zoo ces yog cov tais caus tshaj sawv daws. … Nws yeej tsis muaj ib qho dab tsi yuav sib cuam tshuam rau ntawm tib neeg tes dej num thiab qhov uas seb lawv puas tau txais koob hmoov los sis lus foom phem. Tes dej num yog qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua kom tiav; nws yog lawv qhov kev khwv noj khwv haus uas ntuj tso los rau lawv, thiab yuav tsum tsis txhob vam khom tej phaj tshab nqi dag nqi zog, tej xwm txheej zoo, los sis tej laj thawj zoo. Tsuas yog thaum ntawd mas lawv thiaj li ua lawv tes dej num. Yuav kom tau koob hmoov ces yog thaum ib tug neeg twg raug tsim kho kom zoo tiav log thiab tau txais Vajtswv tej koob hmoov tom qab uas raug txiav txim rau tag lawm. Yuav raug foom phem ces yog thaum uas ib tug neeg twg tus moj yam tsis hloov tom qab uas lawv raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau tag lawm, nws yog thaum uas lawv tsis raug tsim kho kom zoo tiav log tab sis raug rau txim rau. Tsis hais lawv yuav raug foom koob hmoov rau los sis raug foom phem rau, cov uas raug tsim tawm los yuav tsum tau ua lawv tes dej num, ua yam uas lawv tsim nyog ua, thiab ua yam uas lawv muaj peev xwm ua tau; qhov no yog qhov tsawg tshaj plaws uas ib tug neeg, ib tug neeg uas caum Vajtswv, tsim nyog ua. Koj yuav tsum tsis txhob ua koj tes dej num kom tau txais koob hmoov nkaus xwb, thiab koj yuav tsum tsis txhob tsis kam ua vim ntshai raug foom phem nkaus xwb. Cia Kuv qhia ib qho no rau nej: Tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog qhov uas lawv tsim nyog ua, thiab yog lawv tsis muaj peev xwm ua tau lawv tes dej num, ces qhov no yog lawv txoj kev ntxeev siab xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg). Thaum kuv xav txog qhov no, kuv tau los nkag siab txog Vajtswv txoj kev xav lawm. Vajtswv tsis vam yuav tau txhua yam los ntawm tib neeg. Nws tsuas yog xav kom peb los mus caum raws qhov tseeb, kom siv tag nrho peb lub peev xwm los mus ua dab tsi los xij uas peb tuaj yeem ua tau kom peb nkag siab tau, dab tsis los xij uas peb tuaj yeem ua tiav hlo los mus rau kev siv, txhob lam tau lam ua kom dhau, txhob coj tsis ncaj thiab txawj dag, tab sis siv tag nrho peb lub peev xwm mus rau qhov ntawd thiab ua qhov Vajtswv hais rau peb. Txawm yog tias peb muaj kev ntsib kev pom qee qhov ua tsis tau thiab ua yuam kev hauv qhov txheej txheem lawm los xij, tsuav yog peb tuaj yeem lees txais qhov tseeb, thiab lees txais raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas xwb, ces yeej muaj peev xwm daws tau tej teeb meem no lawm. Peb tuaj yeem pom txog qhov nce qib thiab qhov hloov pauv. Txij thaum tau txais cov lus txib ntawd los, ua rau kuv tsis muaj tus cwj pwm ntawm kev lees txais thiab kev zwm rau kiag li lawm. Kuv mas ntshai rwg tsam muaj ib qho ua yuam kev me me, muaj ib qho kev ua txhaum rau, ces kuv yuav raug tshem tawm, tias kuv yuav plam kuv qhov ua tau los thiab lub hom phiaj kawg. Kuv tau pom tias kuv tsis muaj ib qho kev to taub dab tsi txog qhov tseeb kiag li, thiab tias kuv tsis to taub Vajtswv txoj hauj lwm tiag tiag. Kuv pom tshwj xeeb tias kev ntseeg Vajtswv los tau npaum no lub xyoo thiab kev ua kuv tes dej num, tej ntawd mas yeej tsis ua rau Vajtswv txaus siab li, tab sis tej ntawd tsuas yog kev peem rau kuv tus kheej lub neej yav tom ntej thiab lub hom phiaj xwb. Kuv mas siab nqaim tshaj thiab txawj ntxias dag heev! Ib tes dej num ces yog ib co lus txib los ntawm Vajtswv, thiab qhov ntawd yog ib txoj kev lav ris uas txhua tus raug tsim los yuav tsum ua kom tiav hlo. Txawm tias thaum kawg peb yuav tau txais koob hmoov los sis tsis raug foom phem los sis tsis tau txais koob hmoov los sis raug foom phem los xij—peb puav leej yuav tsum ua peb tus kheej tes dej num. Kuv tsis tuaj yeem tsis lees ua kuv tes dej num tsuas yog vim hais tias kuv ntshai tsam ua qhov phem. Txawm hais tias kuv txoj kev to tau lub neej txoj sia tsawg heev thiab tsis muaj qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb los xij, Vajtswv tau tsa kuv kom ua tus thawj coj ntawm pab pawg lawm. Tsis yog vim hais tias tam sim no kuv tsim nyog rau lub chaw no xwb, tab sis lub chaw no nyob hauv kev cia siab uas los ntawm qhov kuv tab tom ua tes dej num no kom kuv muaj peev xwm caum raws qhov tseeb, lees txais qhov raug txiav txim, raug rau txim, raug qhuab qhia, thiab raug qhuab ntuas, thiab tsim kho tej uas kuv tus kheej tseem ua tsis tau zoo txuas ntxiv. Ces cia siab tias, thaum kawg kuv yuav muaj peev xwm txaus los ua tes dej num no. Thaum kuv to taub Vajtswv txoj kev xav lawm, kuv muaj kev ruaj siab ntau dua qub rau thaum ntsib tej teeb meem thiab tej kev nyuaj uas tshwm sim rau hauv kuv tes dej num, thiab kuv tau txiav txim siab ua kom Vajtswv txaus siab los ntawm kev ua tes dej num ntawd.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Tej kev nthuav tawm ntawm ib tug neeg coj ncaj yog dab tsi? Qhov tseem ceeb ntawm lub ntsiab no ces yog yuav tsum xyaum ua raws qhov tseeb hauv txhua yam. Yog koj hais tias koj coj ncaj, tiam sis koj ib txwm muab Vajtswv cov lus tso rau tom qab ntawm koj lub siab thiab ua yam twg los xij uas koj xav ua, ces qhov no puas yog ib qho kev nthuav tawm txog ib tug neeg coj ncaj? Koj hais tias, ‘Kuv lub peev xwm mas qis, tiam sis kuv coj ncaj rau hauv lub siab.’ Txawm li cas los xij, thaum ib teg dej num poob rau saum koj lawm, koj ntshai kev txom nyem los sis tias tsam yog koj ua tes dej num tsis tiav zoo, ces koj yuav tau ris lub luag hauj lwm, yog li koj thiaj li nrhiav kev zam kom dhau tej ntawd thiab qhia kom lwm tus ua tej ntawd. Qhov no puas yog ib qho kev nthuav tawm txog ib tug neeg coj ncaj? Pom meej tias nws tsis yog. Yog li ces, ib tug neeg coj ncaj ho yuav coj li cas? Lawv yuav tsum lees txais thiab mloog lus, thiab tom qab ntawd rau siab ntso ua lawv tej dej num tiag tiag kom tau zoo tshaj plaws, peem ua kom tau li Vajtswv txoj kev xav. Qhov no raug nthuav tawm nyob rau hauv ntau txoj hau kev. Ib txoj hau kev ces yog qhov hais tias koj yuav tsum lees txais koj tes dej num nrog kev coj ncaj, txhob xav txog ib yam dab tsi li, thiab tsis ua kom kawg siab txog tej ntawd. Txhob npaj rau koj tus kheej qhov txiaj ntsig xwb. Qhov no yog ib qho kev nthuav tawm txog kev coj ncaj. Lwm txoj hau kev ces yog muab tag nrho koj lub zog thiab lub siab tso rau hauv tej ntawd. Koj hais tias, ‘Qhov no yog txhua yam uas kuv ua tau; kuv yuav muab nws tso tag nrho rau hauv qhov kev ua, thiab muab tej ntawd cob fij kom tag nrho rau Vajtswv.’ Qhov no tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog kev coj ncaj lod? Koj muab tag nrho qhov uas koj muaj thiab tag nrho qhov uas koj ua tau ntawd cob fij—qhov no yog ib qho kev nthuav tawm txog kev coj ncaj. Yog koj tsis txaus siab hlomuab tag nrho qhov uas koj muaj ntawd cob fij, yog koj muab tej ntawd zais thiab npog nws cia, kom ua koj tej hauj lwm ntaug leev, zam koj tes dej num thiab hais kom lwm tus ua tej ntawd vim hais tias koj ntshai tsam tau ris tej txim vim qhov tsis ua hauj lwm zoo, ces qhov no puas yog kev coj ncaj? Tsis yog, nws tsis yog. Yog li ntawd, kev ua ib tug neeg coj ncaj thiaj li tsis yog qhov muaj ib qho kev ntshaw nkaus xwb. Yog koj tsis muab nws coj los xyaum ua raws thaum tej yam ntawd ua rau koj ntog, ces koj tsis yog ib tug neeg coj ncaj. Thaum koj ntsib tej teeb meem, koj yuav tsum xyaum ua raws qhov tseeb thiab muaj tej kev nthuav tawm uas muaj qab hau. Qhov no thiaj li yog txoj hau kev uas ua ib tug neeg coj ncaj tau nkaus xwb, thiab tsuas yog tej no xwb thiaj li yog kev nthuav tawm txog ib lub siab coj ncaj(“Tib Neeg Tsuas Muaj Kev Zoo Siab Tiag Tiag los ntawm Kev Coj Ncaj Nkaus Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv nyiam cov uas coj ncaj, thiab cov uas coj ncaj tsis muaj kev xav rau tej koob hmoov. Lawv tsis ntshai los txais kev lav ris, tab sis muab tag nrho lub siab lub ntsws los mus ua lawv tes dej num kom zoo txaus Vajtswv siab. Lawv siv tag nrho lawv lub peev xwm ua yam uas lawv ua tau. Xav txog qhov no ua rau kuv txaj muag tiag tiag. Kuv ib txwm tham txog qhov uas kuv xav ua komVajtswv txaus siab, tab sis thaum lub sij hawm ntawd los txog rau kuv los mus lees txais cov lus txib tiag tiag, los muab kuv lub siab tso rau qee yam tiag tiag lawm, ces kuv cia li xav tsis tawm li lawm thiab xav tawm ntawm qhov ntawd mus. Tom qab ntawd kuv paub tias kuv tsuas yog hais qee yam kom zoo mloog xwb, tab sis qhov tseeb tiag, kuv mas tas zog dag Vajtswv, thiab hauv kuv lub siab mas tsis ncaj ncees hlo li. Thaum kuv paub txog qhov no, kuv paub tias kuv tsis tuaj yeem ua li ntawd mus ntxiv lawm. Txawm tias kuv muaj tej teeb meem thiab tej kev ua tsis tau zoo ntau heev los xij, kuv yuav tsum tau xyaum ua ib tug neeg ncaj ncees raws li Vajtswv tej kev cheem tsum. Kuv yuav tsum muab kuv lub siab rau Vajtswv thiab siv kuv rab peev xwm zoo tshaj plaws los mus ua kuv tes dej num nrog kuv ob txhais taw tiag khov kho rau hauv av. Thiab txawm tias txhua yam yuav tshwm los zoo li cas los xij, kuv txaus siab ua raws li Vajtswv cov kev coj kev qhia thiab cov kev npaj tseg. Tom qab ntawd kuv thiaj li kaj siab los rau ib theem uas tsis txaus ntseeg zoo li no. Thaum kuv ntsib tej kev nyuaj rau hauv kuv tes dej num lawm, kuv tau taij thov Vajtswv los mus nrhiav thiab daws tej ntawd, thiab thaum kuv tsis meej pem ces kuv koom nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam los mus tshawb nrhiav txhua tej ntawd, nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Thaum lub sij hawm dhau mus, kuv pom tias kuv muaj peev xwm daws tau tej teeb meem thiab tej kev nyuaj ntau heev.

Qhov kev ntsib kev pom no tau qhia rau kuv pom tias Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim mas yog Nws txoj hlub thiab txoj kev cawm dim rau tib neeg tiag tiag. Kuv thiaj li ploj kiag kuv txoj kev ntshai los txais kev lav ris lawm thiab kuv yuav tsis ua txhaum rau los sis tsis to taub yuav kev mus ntxiv lawm. Txawm tias kuv tseem muaj cov moj yam lwj liam ntau heev los xij, kuv txaus siab lees txais raug txiav txim, raug rau txim, raug qhuab qhia, thiab raug qhuab ntuas los ntawm Vajtswv, thiab los mus caum raws kom tau txais yaug kom dawb huv thiab raug hloov pauv. Kuv ua Vajtswv tsaug!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj