Kuv Tau Nrhiav Pom Txoj Kev Mus Rau Lub Teb Chaws Saum Ntuj Ceeb Tsheej Lawm

February 2, 2021

Los Ntawm Meng’ai, Taisvam

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Thaum Yexus los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb no, Nws coj Tiam Hmoov Hlub los thiab muab Tiam Muaj Kev Cai xaus tseg. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv yuav rov rais los muaj cev nqaij daim tawv ib zaug ntxiv, thiab qhov uas yug los ua neeg no ces Nws yuav muab Tiam Hmoov Hlub xaus tseg thiab coj Tiam Vajtswv Los Kav los. Tag nrho cov uas muaj cuab kav lees txais qhov kev yug los ua neeg zaum ob ntawm Vajtswv yuav raug coj mus rau Tiam Vajtswv Los Kav, thiab tshaj qhov ntawd ces yuav muaj cuab kav lees txais kiag Vajtswv txoj kev coj kev qhia. Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). Vajtswv cov lus yeej qhia meej tias, Tswv Yexus tau leg tes dej num ntawm kev cawm dim, tsuas yog kev zam txim rau tib neeg cov kev txhaum xwb. Peb tus yeeb yam sab kev txhaum tseem nyob. Peb tseem xav kom tus Tswv los leg tes dej num ntawm kev txiav txim thiab kev ua kom dawb huv, los muab qhov tseeb rau peb thiab daws kho peb tus yeeb yam sab kev txhaum, ua kom peb tso txoj kev txhaum tseg thiab txhob tawm tsam Vajtswv. Ces peb yuav mloog lus thiab hwm Vajtswv. Nod yog tib txoj kev nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws. Kuv twb tsis tau to taub Vajtswv tes dej num. Kuv xav tias peb tej kev txhaum tau txais kev zam txim thiab peb tuaj yeem mus saum ntuj ceeb tsheej. Tab sis txawm muaj kev ntseeg tau 10 xyoo, kuv tseem nyob rau hauv txoj kev txhaum. Vajtswv yog tus dawb huv, thiab tsis muaj ib tus neeg tsis dawb huv tuaj yeem pom Vajtswv. Yog li tus neeg nyob rau hauv txoj kev txhaum puas yuav tau mus rau Vajtswv lub teb chaws? Kuv feeb tsis tawm. Kuv tsis nkag siab. Kev nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, kuv paub tias kuv plam qhov kauj ruam tseem ceeb tshaj plaws ntawm Vajtswv tes dej num xws li—tes dej num ntawm kev txiav txim hauv tiam kawg. Ntawm peb txoj kev ntseeg, peb yuav tsum yuav Vajtswv txoj kev txiav txim kom peb tuaj yeem raug yaug kom dawb huv, raug cawm thiab nkag mus rau hauv lub teb chaws. Kuv xav qhia kuv qhov kev paub.

Kuv loj hlob nrog kev mus koom pawg ntseeg. Kuv nyiam mloog lwm tus sib qhia txog Vajtswv cov lus. Tom qab yuav txiv, kuv tus txiv thiab kuv muab lub pawg ntseeg tes dej num tso rau ntawm ntej. Wb nquag plias koom cov kev pab cuam nyob hauv lub pawg ntseeg. Tab sis sij hawm dhau mus, kuv paub tau tias tus xib fwb cov lus qhuab qhia tau tsuag thiab hais mus hais los qhov qub xwb, thiab nws tau thov kom pab nyiaj. Nws txhawj txog nyiaj txiag ntau dua peb txoj sia. Cov xib fwb thiab cov txwj laug yuav sib ceg txog lub sam thiaj thiab nyiag npaj tswv yim sib tawm tsam. Muaj neeg tuaj koom cov kev pab cuam tsawg tshaj qub lawm, thiab thaum lawv tuaj, lawv tau sib tham tej niag lus tsis tseem ceeb, thiab yuav tsaug zog nruj nris mloog cov lus qhia. Kuv tsis tuaj yeem hnov tau txog tus Tswv txoj kev coj qhia. Dhuav kev koom cov kev pab cuam ntawm pawg ntseeg zuj zus tuaj. Kuv tsis tuaj yeem xyaum ua raws li tus Tswv cov lus, thiab nyob rau hauv txoj kev txhaum. Thaum kuv pom kuv tus txiv los txog tsev, thiab tsuas yog rau siab ntso ua si hauv oos lais xwb, kuv ua tsis tau li cas thiaj li hais thiab cem nws, txib kom nws ua qhov ub qhov no. Nws tsis mloog li, thiab kuv thiaj npau taws tshaj qub. Kuv thiaj thuam qhov nws ua tau tsis zoo thaum pom nws ua qee yam qeeb qeeb. Nws yuav thuam kuv, nws hais tias “Koj tsis tau hloov li nyob rau tas nrho ntau lub xyoo los no tam li yog ib tug neeg ntseeg.” Hnov tau tias tau ua txhaum, kuv xav txog Tswv Yexus cov lus: “Thiab vim li cas koj ho saib qhov hmoov ntoo uas nyob hauv koj tus kwv tij lub qhov muag, tab sis ho tsis xav txog daim ntoo uas nyob hauv koj tus kheej lub qhov muag? Los sis koj yuav hais li cas rau koj tus kwv tij tias, Cia kuv rho qhov hmoov ntoo hauv koj lub qhov muag tawm; thiab, saib nawb, ib daig ntoo nyob hauv koj tus kheej lub qhov muag?(Mathai 7:3–4). Tus Tswv hais tias kom peb tsis txhob saib lwm tus neeg tej kev txhaum, tab sis kom tshuaj xyuas peb tus kheej. Tab sis kuv nyiaj tsis taus kuv tus txiv thiab nws tus cwj pwm. Kuv thiaj li npau taws thiab nrog nws sib ceg. Wb txoj kev sib raug zoo tab tom ploj zuj zus, thiab kuv tab tom raug kev txom nyem heev. Vajtswv hais tias: “Nej yuav tsum dawb huv; vim Kuv dawb huv(Levi Kevcai 11:44). Vajtswv yog tus dawb huv, thiab tus tsis dawb huv yuav tsis tuaj yeej pom Nws. Tab sis kuv tsis tuaj yeem xyaum ua raws li tus Tswv cov lus. Kuv pheej ua txhaum ntxiv, tsis tuaj yeem khiav tawm ntawm nws txoj kev khaub zig. Ib tug neeg zoo li kuv yuav nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej tau li cas? Qhov kev xav no ua rau kuv hnov tsis kaj siab li.

Muaj ib zaug tom qab ib qho kev pab cuam, kuv tau nug tus xib fwb txog kuv qhov teeb meem. Nws hais tias, “Tsis txhob txhawj. Txawm hais tias peb pheej ua txhaum los xij, Tswv Yexus yeej zam txim rau peb tej kev txhaum. Yog tias peb pheej thov thiab lees txim rau tus Tswv, Nws yuav coj peb mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej.” Nws cov lus daws tsis tau qhov kuv feeb tsis tawm. Vajluskub hais tias, “Caum kev thaj yeeb nyab xeeb nrog txhua tus tib neeg, thiab txoj kev dawb huv, yog tsis muaj qhov no tsis muaj tib neeg yuav pom tus Tswv li” (Henplais 12:14). “Vim yog hais tias peb txhob txwm ua txhaum tom qab uas peb twb tau txais qhov kev paub txog qhov tseeb lawm, ces yuav tsis tshuav dab tsi theej txhoj tau rau tej kev txhaum lawm(Henplais 10:26). Nws tau sau meej heev yog tias peb txhob txwm ua txhaum, yuav tsis muaj kev fij rau tej kev txhaum ntxiv lawm. Cov tib neeg uas ua txhaum tsis tu ncua puas tuaj yeem mus saum ntuj ceeb tsheej? Kuv tsis paub yuav tsum qhov kev ua txhaum tau li cas, yog li kuv tau leg kuv txoj dej num kev nyiaj taus thiab kev zam txim, tab sis kuv tsis tuaj yeem muab nws coj mus xyaum ua raws. Kuv rov nrhiav tus xib fwb dua. Nws co co taub hau thiab hais tias, “Kuv tsis muaj txoj kev daws kho rau kev ua txhaum ces ho mam los lees txim. Povlauj tau hais tias, ‘Vim txoj kev npaj siab yeej muaj nrog kuv; tab sis txoj kev ua ces kuv nrhiav tsis tau li. Vim qhov zoo uas kuv tsim nyog ua ces kuv ho tsis ua: tab sis qhov phem uas kuv tsis tsim nyog ua, mas kuv ho ua’ (Loos 7:18–19). Peb ua kev txhaum yam tsis tuaj yeem pab tau, yog li cia li lees txim hloov dua siab thiab lees txim rau tus Tswv kom ntau ntxiv, thiab kuv yuav thov Vajtswv kom ntau ntxiv rau koj.” Hnov qhov no los ntawm tus xib fwb tau ua rau hnov tag kev cia siab lawm. Kuv tau thov tus Tswv: “Aud tus Tswv! Kuv tsis xav ua kev txhaum, tab sis kuv yeej pab tsis tau kuv tus kheej tiag tiag. Ua neej nyob nrog txoj kev txhaum yeej mob tab sis kuv tsis paub yuav tsum tau li cas. Kuv ntshai Koj yuav tso kuv pov tseg. Tus Tswv, thov koj cawm kuv.”

Qhov chaw tib neeg xaus ces yog qhov chaw Vajtswv pib. Kuv tau ntsib tus Viv Ncaus Sua hauv online nyob rau ib hnub hauv xyoo 2018. Peb tau sib qhia txog phau Vajluskub. Nws nkag siab phau Vajluskub zoo heev thiab sib qhia ua rau tig ras to taub, yog li kuv tau qhia kuv cov kev txhawj xeeb thiab tej teeb meem rau nws. Kuv hais tias, “Kuv tau ua ib tug neeg ntseeg tau ntau lub xyoo, tab sis kuv ua txhaum los tas li. Kuv txhawj txog qhov kuv yuav nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Peb tus xib fwb hais tias Tswv Yexus tau zam txim rau peb lawm, tsuav yog peb thov thiab lees txim, Nws yuav coj peb mus saum ntuj ceeb tsheej thaum Nws los. Kuv lub siab feeb tsis tawm li. Koj saib qhov no zoo li cas?” Tus Viv Ncaus Sua tau hais tias “Nws muaj tseeb tias peb tau txais kev zam txim lawm, tab sis qhov ntawd tsis txhais tau tias peb raug yaug kom dawb huv los yog tsis muaj kev txhaum. Tus Tswv Yexus hais tias, ‘Leej twg ua txhaum ces yog tus tub qhe rau txoj kev txhaum. Thiab tus tub qhe tsis nyob hauv tsev mus ib txhis: tab sis tus tub nyob mus ib txhis(Yauhas 8:34–35). ‘Tsis yog txhua tus uas hais rau Kuv tias, tus Tswv, tus Tswv, es yuav nkag tau mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej; tab tsis nws uas ua raws li Kuv Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb sheej lub siab nyiam(Mathai 7:21). Tus Tswv yeej tsis tau hais tias peb yuav nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws vim peb tau txais kev zam txim, Nws tau qhia peb tias tsuas yog cov uas ua tau li Leej Txiv siab nyiam thiaj tuaj yeem nkag mus tau. Peb pom tias tib neeg lub tswv yim txog kev nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws vim peb tej kev txhaum tau txais kev zam txim yog tsis muaj paus muaj ntsis li. Peb pom ib yam nyob hauv peb txoj kev ntseeg los tau ntau lub xyoo: Tom qab tib neeg tau txais kev ntseeg thiab lawv tej kev txhaum tau txais kev zam txim, lawv ua neej txuas mus ntxiv nrog tus yam ntxwv ntawm kev ua txhaum ces ho mam lees txim. Qhov no qhia tau tias qhov no tsis zoo li kev rhuav tej kev khaub zig thiab kev quab yuam ntawm txoj kev txhaum. los sis tsis yog tias peb twb raug yaug kom dawb huv lawm. Vajtswv yog tus dawb huv. Yuav tsis pub cov neeg ua txhaum los sis tawm tsam Nws nkag mus rau Nws Lub Teb Chaws. Tsuas yog cov uas mloog Vajtswv lus thiab ua li Nws siab nyiam thiaj tuaj yeem nkag mus tau.” Hnov nws cov lus qhia, kuv xav tias, “Yog. Yog Vajtswv pub cov neeg muaj kev txhaum mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej, yuav tuaj yeem nthuav Nws txoj kev dawb huv tawm tau li cas?”

Nws qhia txuas mus ntxiv tias: “Txawm tias peb thov thiab lees txim thiab xyaum ua raws tus Tswv cov lus qhia lawm los xij, txawm peb yuav kam npaum li cas los xij, peb tseem raug yuam los ntawm txoj kev txhaum. Dab tsi yog qhov muaj qab hau nyob tom qhov no qab?” Tom qab ntawd nws nyeem Vajtswv cov lus. “Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). “Rau tag nrho tej uas tib neeg tau raug txhiv dim thiab zam txim rau ntawm lawv tej kev txhaum, ces tsuas muab xam cuag nkaus li Vajtswv tsis nco qab txog tib neeg tej kev ua txhaum lawm thiab tsis ua rau tib neeg raws li lawv tej kev ua txhaum xwb. Txawm li cas los xij, thaum tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis tau raug tso tawm ntawm txoj kev txhaum, ces lawv tsuas muaj yuav ua kev txhaum ntxiv mus xwb, nthuav tawm tas zog txog lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab yam tsis muaj chaw kawg li. Qhov no yog lub neej uas tib neeg ua, ib lub voj voogkiv mus los uas tsis muaj chaw xaus ntawm kev ua txhaum thiab tau txais kev zam txim. Feem coob ntawm noob neej ces ua txhaum yav nruab hnub ces lees txim thaum yuav tsaus ntuj xwb. Txoj kev no, txawm hais tias qhov kev theej txhoj rau kev txhaum ces yeej siv tau mus ib txhis rau tib neeg, los nws yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog ib nrab ntawm tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim thiaj li raug ua tiav xwb, vim tib neeg tseem muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab. … Nws tsis yog ib qho yooj yim rau tib neeg los paub txog lawv tej kev txhaum; lawv tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej tus yeeb yam uas cog tob heev, thiab lawv yuav tsum tos kev txiav txim los ntawm txoj lus mas thiaj li yuav ua tau qhov kom tshwm sim ntawd. Tsuas yog li ntawd xwb mas tib neeg thiaj li maj mam hloov tau txij ntawm no mus lawm tom ntej.” “Los ntawm tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim no, tib neeg yuav los paub tag nrho lub ntsiab tseem ceeb uas phem thiab qias vuab tsuab nyob rau hauv yus tus kheej, thiab lawv yuav muaj peev xwm hloov tag nrho thiab rais los ua tus dawb huv. Tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo txaus rov los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tag nrho tes hauj lwm ua niaj hnub no ces yog ua kom tib neeg raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov tau; los ntawm qhov kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus, nrog rau qhov kev lim tib neeg kom dawb huv, ces tib neeg thiaj li muaj cuab kav muab lawv tej kev qias vuab tsuab rhuav tshem pov tseg thiab raug ntxuav kom dawb huv. Tshaj qhov uas muab theem hauj lwm no xam ua theem ntawm qhov kev cawm dim, ces nws yuav yog ib qho tsim nyog dua los hais tias theem no yog tes hauj lwm ntawm txoj kev ntxuav kom dawb huv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)).

Tus Viv Ncaus Sua tau qhia txuas ntxiv mus tom qab nyeem qhov no tas: “Txawm tias peb tau txais kev cawm dim, thiab kev zam txim rau peb tej kev txhaum lawm, peb cov yeeb yam sab Ntxwgnyoog uas rub peb mus ua kev txhaum tseem daws tsis tau tau. Vim li ntawd peb thiaj ua txhaum thiab tawm tsam Vajtswv, thiab tsis xyaum ua raws tus Tswv cov lus. Hauv Tiam Hmoov Hlub, Tswv Yexus txoj kev txhiv dim los cawm peb los ntawm txoj kev txhaum yog kom peb tuaj yeem khiav dim kev rau txim los ntawm txoj cai, ua kom tsim nyog los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab txais Nws txoj hmoov hlub. Txawm tias Nws zam txim rau peb tej kev txhaum lawm los xij, peb tus yeeb yam sab Ntxwgnyoog yeej tsis tau raug daws kho. Peb tseem khav theeb, txawj dag, thiab phem heev. Peb xav txog peb tus kheej ntau dhau, xav hais lo twg ces txawm lo ntawd xwb thiab xav kom ua raws peb txoj kev. Thaum qee leej ua qee yam peb tsis nyiam, peb cem thiab quab yuam lawv. Peb dag thiab ntxias, thiab peb cov lus thov Vajtswv yog cov lus qhuav xwb. Peb tham txog kev mloog lus thiab kev hlub Vajtswv, tab sis peb ua txhua yam txhawm rau peb tus kheej li txiaj ntsig. Peb siv nyiaj thiab fij peb tus kheej tsuas txhawm rau Vajtswv li koob hmoov nkaus xwb. Peb zoo siab thaum peb tau txais koob hmoov, tab sis thaum peb ntsib kev nyuaj siab, peb cem. Tej zaum peb tseem tsis lees Vajtswv tib si. Tej moj yam lwj liam no tseem phem tshaj kev txhaum lawm thiab. Yog daws tsis tau, ces peb yuav hom keev ua phem thiab tawm tsam Vajtswv. Peb tseem muaj kev txhaum. Peb yuav tsim nyog mus rau Vajtswv lub teb chaws tau li cas? Vim li ntawd Tswv Yexus thiaj tau cog lus tias yuav rov qab los. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, yog Tswv Yexus rov qab los. Nws tau nthuav tawm txhua qhov tseeb los cawm tib neeg. Nws leg tes dej num ntawm kev txiav txim. Qhov no yog los daws tib neeg tus yeeb yam lwj liam, los rho lub hauv paus teeb meem ntawm peb txoj kev txhaum thiab kev tawm tsam Vajtswv, thiab ntxuav kom dawb huv thiab cawm peb thiab coj peb mus rau Nws lub teb chaws.” “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ua tiav hlo Tswv Yexus cov lus uas hais tias: ‘Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:12–13). ‘Kuv tsis yog los txiav txim rau lub ntiaj teb, tab sis los cawm lub ntiaj teb. Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:47–48).” “Thiab nyob hauv 1 Petus hais tias: ‘Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus(1 Petus 4:17). Kev lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim, peb tuaj yeem muab tau qhov tseeb. Peb tuaj yeem raug yaug kom dawb huv, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb peb thiaj tuaj yeem nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws.”

Tus Viv Ncaus Sua txoj kev qhia muaj kev kaj nrig thiab muaj tseeb li phau Vajluskub. Kuv ntseeg tau lawm. Hauv Tiam Hmoov Hlub, Tswv Yexus tsuas leg tes dej num ntawm kev cawm dim, tab sis qhov ntawd tsis tau daws tib neeg tus yeeb yam sab kev txhaum. Peb txoj kev ntseeg tsuas tuaj yeem zam txim tau rau peb tej kev txhaum, thiab peb yuav tsum lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim nyob rau tiam kawg los daws lub hauv paus ntawm peb qhov kev ua txhaum, thiab yaug kom dawb huv. Kuv tau rua muag pom lawm. Muaj ib theem ntawm Vajtswv tes dej num uas kuv tsis tau paub dua. Kuv tau hnov tias Tswv Yexus twb rov qab los lawm thiab tau nthuav tawm qhov tseeb los leg tes dej num ntawm kev txiav txim los ntxuav kom dawb huv thiab cawm tib neeg thiab coj peb mus rau Vajtswv lub teb chaws. kuv zoo siab heev, Kuv tau nug Tus Viv Ncaus Sua tam sid, “Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim ntxuav peb kom dawb huv tau li ca?”

Nws nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ib co lus rau kuv. “Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv qhov kev yug los ua neeg tam sim no ces yog yuav nthuav tawm kom pom txog Nws tus moj yam uas qhov tseem ceeb ces yog los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tsim tsa ntxiv rau saum lub hauv paus keeb cag no, Nws coj tau qhov tseeb ntau dua los rau tib neeg thiab taw qhia rau lawv txog ntau txoj kev xyaum ua, yog li ntawd thiaj li ua tau tiav hlo Nws lub hom phiaj ntawm txoj kev txeeb tau tib neeg thiab cawm lawv los ntawm lawv tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab. Qhov no ces yog qhov uas nyob tom qab ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Vajtswv Los Kav(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). “Nyob rau tiam kawg, Khetos siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm tib neeg tus uas tau hais tawm. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no thiaj tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg tag nrho los zwm rau Vajtswv, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov uas txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws tseem cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub siab uas nyiam ua kev txhaum thiab tej hauv paus ntawm nws txoj kev ua txhaum, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias. Cov kev cuam tshuam no raug los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los(“Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Tus Viv Ncaus Sua tau qhia mus txuas ntxiv tias: “Hauv tiam kawg, Vajtswv nthuav tawm qhov tseeb los leg tes dej num ntawm kev txiav txim thiab los cawm thiab yaug tib neeg kom dawb huv, thiab nthuav qhia cov kev zais ntawm Nws tes dej num tag nrho. Nws tau nthuav tawm qhov tseeb ntawm tib neeg txoj kev lwj liam, thiab tau qhia tshwm thiab phua peb tus yeeb yam ntawm kev tawm tsam Vajtswv, tau qhia yam ua cov kuab lom sab Ntxwgnyoog uas nyob hauv peb cov yeeb yam rau peb, qhov uas tus yam ntxwv lwj liam thiab xav txog qhov cov kuab lom no yuav tshwm los, thiab txoj hauv kev los daws kho nws. Vajtswv cov lus qhia meej tias kev zwm rau Vajtswv yog dab tsi, kev hlub tiag rau Vajtswv yog dab tsi, thiab txoj hauv kev ua neeg ncaj ncees. Nws qhia txoj hauv kev tso peb txoj kev lwj liam tseg rau peb thiab ua tiav kev cawm dim. Nws tseem nthuav tawm Vajtswv txoj kev dawb huv thiab tus moj yam ncaj ncees. Los ntawm kev hla dhau Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, peb tau nkag siab qhov tseeb, thiab los nkag siab txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm peb txoj kev ua lwj liam. Ces peb mam los ntxub txoj hauv kev uas Ntxwgnyoog ua lwj liam rau peb, pw rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab lees txim hloov siab, thiab xyaum ua raws qhov tseeb. Peb cov moj yam lwj liam maj mam hloov pauv, thiab peb tuaj yeem tau txais kev hwm thiab kev mloog lus rau kev txhaum thiab tawm tsam Vajtswv tsawg dua qub.” Tus Viv Ncaus Sua tau qhia txoj kev paub ntawm nws tus keej. Nws ib txwm xav tias nws muaj peev xwm tshaj lwm tus, nws tau yuav tus kheej hais nkaus xwb thiab yuam kom tib neeg lees txais nws cov kev xav. Nws yuav muab cem thiab muab txhua qhov kev tawm tsam tshem tawm. Nws ua rau mob thiab quab yuam lawv. Dhau los ntawm kev txiav txim thiab kev nthuav tawm ntawm Vajtswv cov lus, nws tau paub tias nws tau ua neej zoo li Ntxwnyoog cov cai “Tsuas yog kuv xwb yog tus kav loj tshaj plaws.” Nws tau tawv ncauj thiab khav theeb yam tsis txaus ntseeg li, xav kom lwm tus mloog nws cov tswv yim zoo li tej ntawd yog qhov tseeb. Nws tau tsis hwm Vajtswv thiab tsis muaj laj thawj. Qhov uas Vajtswv thiab tib neeg tsis nyiam no. Nws ib txwm xav kom tib neeg mloog nws, thiab ntawd yog tus moj yam sab Ntxwgnyoog. Ntxwnyoog khav tias yus zoo, xav nyob sib txig nrog Vajtswv. Nws xav los tswj kom muaj tib neeg mloog thiab hwm nws, thiab yog li Vajtswv thiaj tau foom phem nws. Nws hnov tau tias ntshai thaum nws tau paub tus yeeb yam thiab tshwm sim teeb meem rau nws, nws ntxub nws tus kheej thiab mam li xyaum ua raws qhov tseeb. Nws dhau los mus coj zoo hauv nws qhov kev sib cuag nrog lwm tus. Nws tsis thuam thiab quab yuam lawv lawm. Nws tuaj yeem lees txais lwm tus neeg cov tswv yim, thiab nws txoj kev sib raug zoo nrog tib neeg tau zoo tuaj. Kuv lub siab tau kaj lug thaum hnov nws qhia txog Vajtswv cov lus thiab nws qhov kev paub. Yog li Vajtswv siv Nws cov lus los txiav txim thiab yaug peb cov moj yam lwj liam. Vajtswv tes dej num los cawm peb muaj tseeb tiag! Kuv ntseeg tau ntau xyoo lawm, tab sis tshem tsis tau kev txhaum. Kuv hnov mob kawg nkaus, tab sis kuv tau nrhiav pom txoj kev lawm!

Tom qab ntawb, kuv tau pib nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, saib cov yeeb yaj kiab, thiab mloog cov nkauj los ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Kuv kuj tseem koom nrog kev sib sau ua ke los sib qhia Vajtswv cov lus. Kuv tuaj yeem hnov tau txog Vajntsujplig tes dej num. Kuv tau nkag siab cov kev zais thiab qhov tseeb uas kuv tsis tau paub dua. Kuv zoo siab rau nws. Kuv paub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog Tswv Yexus rov qab los!

Kuv tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus ntau ntxiv thiab tau nkag siab txog kuv tus moj yam khav theeb. Kuv tau tsav hwj chim thiab cem lwm tus thiab qhov ntawd yog tus moj yam sab Ntxwgnyoog. Vajtswv ntxub qhov ntawd. Kuv thov Vajtswv los lees txim hloov dua siab. Kuv tsis xav ua li ntawd lawm thiab tsom saib lwm tus cov kev txhaum. Qhov ntawd tsis muaj laj thawj li. Thaum kuv pom kuv tus txiv ua qee yam uas kuv tsis nyiam, kuv yuav thov Vajtswv kom tswj kuv lub siab kom tus thiab hais lus rau nws yam txias txias. Muaj ib hnub, kuv tus txiv hais rau kuv tias, “Koj tau hloov lawm txij thaum koj pib ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Koj tsis npau taws ib yam li koj ib txwm npau, thiab koj tuaj yeem tham txog ub no yam siab txias txias lawm” Kuv tau ua Vajtswv tsaug nyob hauv kuv nruab siab. Kuv paub tias kuv qhov kev ua tau tiav yog los ntawm Vajtswv cov lus. Yam ua rau kuv ceeb ces yog hais tias thaum kuv tus txiv pom li no, nws pib los nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab lees txais Nws. Kuv tus txiv paub tau los ntawm Vajtswv cov lus Ntxwgnyoog ntxias, tswj, thiab ua lwj liam rau tib neeg dhau los ntawm cov game online. Nws tau pib nkag siab txog qhov phom sij ntawm kev kov cov game online, thiab yuav tsis raug ntxias los ntawm lawv ntxiv lawm. Wb tsis sib ceg ntxiv lawm. Wb nyeem Vajtswv cov lus, thiab sib qhia mus los. Thaum wb ntsib kev ntxhov siab, wb nrhiav qhov tseeb los ntawm Vajtswv cov lus txhawm rau nrhiav kev daws. Kuv hnov tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm kev txiav txim yog kiag qhov uas kuv xav tau, thiab nws tseem ceeb tshaj rau kev yaug kom dawb huv thiab cawm peb tau puv ntoob. Kuv tau nrhiav pom txoj kev nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej lawm. Ua tsaug rau Vajtswv!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kaj ntawm Kev Txiav Txim

Los Ntawm Enhui, Malesxias “Vajtswv ntsuam xyuas tag nrho lub ntiaj teb, thiab txib tag nrho txhua yam, thiab pom tag nrho txhua lo lus...

Leave a Reply