Kev Sawv Los hauv Qhov Kev Ntsib ntawm Kev Ua Tsis Tau

February 4, 2022

Sau los ntawm Feejchiv, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb

Ua ntej kuv yuav los ntseeg Vajtswv, kuv raug qhuab qhia los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav, thiab kuv tsis xav txog dab tsi hlo li tab sis tsuas xav tias yuav ua li cas rau kuv tus kheej thiab coj qhov ntxim hwm los rau kuv tsev neeg xwb. Tom qab ntawd, kuv tau ntsuas nkag mus kawm nyob tsev kawm qib siab, thiab tom qab ntawd kuv tau dhau los ua ib tug kws lij choj. Kuv ib txwm hnov zoo li kuv tus kheej zoo tshaj lwm tus. Yog li ntawd, txhua qhov chaw ua kuv tau mus, kuv yeej tas zog khav theeb, xav kom lwm tus pom zoo txhua yam li kuv xav thiab ua txhua yam raws li kuv hais. Lub sij hawm ntawd, kuv tsis ras txog li tias qhov no yog ib tus moj yam khav theeb. Kuv hnov zoo li kuv yog ib tug neeg zoo tshaj. Tom qab kuv tau los pib ntseeg Vajtswv lawm, dhau los nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj lus, thaum kawg kuv tau nco dheev kuv tus moj yam khav theeb thiab tau pom lawm tias tsis yog kuv muaj kev ntshaw thiab kev xav tau nkaus xwb, tab sis kuj tseem qhuas yus tus kheej tseem ceeb thiab qhuas tias yus tus keej coj ncajthiab. Lub sij hawm thaum uas kuv nrog lwm tus tham los sis ua yam, kuv tsis sab laj nrog leej twg li, thiab nias qees raws li kuv lub siab xwb. Txawm tias kuv twb tau txais kev nkag siab qee yam txog kuv tus kheej lawm los xij, kuv xav tias tej no tsis yog tej teeb meem loj. Kuv nco muaj ib zaug thaum kuv nyeem Vajtswv txoj lus, “Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv,” thiab “Cov Tsis Sib Raug Zoo Nrog Khetos Yog Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Tiag.” Kuv xav txog cov lus no tias, “Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv.” Yog li ntawd, cov tib neeg ntawm kev ua neeg zoo yog li cas? Los sis cov tib neeg uas yoog raws Vajtswv ne yog leej twg? Lawv tus moj yam tseem puas yuav tsum tau hloov pauv? Ib qho hloov pauv tus moj yam lawm txhais tau li cas xwb? Kuv xav tias kuv tau ntseeg Khetos, thiab Khetos yog tus Vajtswv uas muaj tiag, yog li twbtsis ntseeg Khetos lawm ces puas txhais tau tias yuav mloog Khetos lus ma? Yog li, kev mloog Khetos lus txhais tau tias sib raug zoo nrog Khetos. Tshwj xeeb tshaj yog thaum kuv xav txog qhov kuv tso kuv txoj hauj lwm tseg thiab khiav tawm ntawm kuv tsev neeg, qhov uas kuv xaiv yog los muab fij rau Vajtswv, Kuv xav hais tias, qhov no tsis yog ib qho cim ntawm kuv qhov kev ntseeg Khetos thiab sib raug zoo nrog Khetos lod? Tab sis thaum sij hawm ntawd, kuv tsis paub tias kuv yuav tsum hloov pauv kom tau rau hauv kuv lub neej tus moj yam thiaj li sib raug zoo nrog Khetos, Yog li kuv thiaj li mob siab hlo los ua kuv tes dej num yam dawb huv. Kuv kuj tseem tsis tau paub tias kev to taub qhov tseeb ntawm lub neej txoj sia yog dab tsi, thiab tseem tsis paub tias qhov hloov pauv tus moj yam yog dab tsi thiab. Ntshe koj yuav hais tias kuv lub neej tsis muaj kev ntsib kev pom hlo li. Thaum twg kuv thiaj li tau txais kev nkag siab qee qhov tiag? Yog tom qab kuv tau ntsib tau pom ib qho kev qhuab qhia thiab qhuab ntuas nyaum heev tias kuv tau thim xav rau ntawm kuv tus kheej thiab tau pom tias tus kheej tus yeeb yam mas khav tsheeb tshaj plaws. Kuv tsis paub yuav nrhiav qhov tseeb los sis tsi ntsees rau ntawm kev xyaum ua raws Vajtswv txoj lus thaum muaj tej yam tshwm sim rau kuv lawm, thiab kuv tsis mloog Vajtswv hais kiag li. Koj tuaj yeem hais tau tias, feem ntau, kuv tsis yog ib tug uas sib raug zoo nrog Khetos. Tom qab tau ntsib tau pom qhov kev qhuab qhia thiab kev qhuab ntuas ntawd lawm, Thaum kawg kuv thiaj li tau txais kev qhuas tiag ntawm qhov uas Vajtswv lub ntsiab thaum Nws hais tias, “Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv.

Bim hais tias kuv ntseeg Vajtswv lawm, kuv raug Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tsim txom thiab yog li kuv raug yuam kom khiav tawm mus nyob txawv teb chaws hauv xyoo 2014. Tom qab kuv mus txog txawv teb chaws lawm, kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam pom tias kuv tau mob siab ntso muab kuv tus kheej fij rau thiab tau pom tias kuv muaj peev xwm zoo, yog li lawv thiaj li xaiv kuv los ua ib tug thawj coj ntawv pawg ntseeg, thiab pheej hais kom kuv mus koom qee lub koom txoos thiab xam phaj hauv xov xwm. Tab sis tej yam ntawd tau dhau los ua kuv qhov kev txhaum. Kuv twb khav theeb lawm, thiab nrog rau qhov kev txhaum no, kuv cia li dhau los khav theeb yam xav tsis txog li. Kuv xav tias pawg ntseeg yuav tsis tuaj yeem ua tau hauj lwm tau yog tsis muaj kuv, thiab tias kuv mas ua txoj hauj lwm tseem ceeb. Thaum kuv cov kwv tij thiab nkauj muam xav sib tham tej xwm txheej nrog kuv ces kuv pom tau tias tej ntawd tsis tseem ceeb, kuv tsis xav cuam tshuam tej ntawd thiab xav tias lawv mas tsim kev nyuaj tas li. Yog tias lawv nias qees nug kuv txog tej ntawd, ces kuv thiaj li tau npau taws, xav hais tias, “Vim li cas koj thiaj li nug kuv txog tej yam me me li no? Qhov no puas tsim nyog kuv nkim sij hawm? Koj cia li hais tej xwm txheej no nrog koj tus kheej kiag xwb mas.” Thiab yog tias lawv nug ntxiv, ces, yuav hnov kuv lub suab nug thiab thuam kiag tam sis, thiab kuv haj tseem qhuab qhia lawv yam li kuv yog ib tug paub tshaj lawv thiab. Qhov tseeb tiag, thaum kuv coj rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam zoo li no, kuv haj tseem xav tias tau ua tsis tsim nyog lawm. Kuv paub tias ua li ntawd mas tau ua rau lawv mob lawm. Tab sis thaum lub sij hawm ntwd, kuv nyob nrog tus moj yam kev khav theeb thiab tsis muaj ib qho zoo li kev ua neeg li lawm. Tias haj tseem tsis muaj kev thuam rau yus tus kheej ib qho me me hlo li. Qhov no yog qhov uas kuv tau ua rau tes dej num thiab hauv lub neej txoj sia. Hauv txhua yam uas kuv tau ua hauv kuv tes dej num, kuv ces tsuas xav yog tus txiav txim xwb. Thaum kuv sab laj tej ntawd nrog kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab yog tias kuv hnov tej xam pom los sis tej lus taw qhia uas kuv tsis nyiam, Kuv tsis xav tom ntej tom qab cia li muab lawv cem kiag tam sim ntawd thiab thuam lawv etej kev xam pom yam li lawv tsis muaj nuj nqis li. Kuv xav kom txhua yam ua raws li qhov uas kuv xav tau kiag ntag. Kuv kuj tsis tshua hais txog tej teeb meem tim chaw ua hauj lwm nrog kuv cov phooj ywg ua hauj lwm ua ke rau kev sib tham thiab saib kev nrhiav vim kuv xav hais tias tom qab kuv tau ua kuv tes dej num los li ib ntus, kuv thiaj li tau txais kev ntsib kev pom txaus los ua rau muaj peev xwm ua tau txhua yam los mus tshawb nrhiav thiab kawm kom paub tej ntawd, thiab tias kuv cov neeg nrog kuv ua hauj lwm ua ke tseem tsis tau swm txoj hauj lwm, yog li lawv tsis nkag siab zoo pes tsawg. Kuv xav hais tias, yog kuv nrog lawv tham lawm, los ntshe lawv yuav pab tsis tau dab tsi ntxiv, los sis tsis nkag siab txog tej ntawd zoo dua kuv. Kuv xav hais tias kev sib tham raws li txheej txheem mas nkim lub sij hawm xwb, qhov ntawd tsuas lam ua mus kom dhau xwb. Yog li ntawd kuv thiaj li tsis xav nrog lawv ua hauj lwm zuj zus lawm. Thaum lub sij hawm uas kuv cov thawj coj los tshawb nrhiav kom paub txog kuv txoj hauj lwm, kuj ua rau kuv meem txom kawg li, thiab kuv tsis xav lees txais lwm tus cov kev saib xyuas los sis kev txhawb nqa. Thaum sij hawm ntawd, kuv paub tseeb lawm tias kuv tus yam ntxwv mas tsis yog lawm. Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam kuj tau ceeb toom kuv, lawv hais tias, “Koj khav theeb dhau lawm thiab qhua tias yus tus keej coj ncaj, thiab koj tsis xav nrog leej twg ua hauj lwm li. Koj tsis lees txais lwm tus li kev saib xyuas los sis kev txhawb nqa hauv koj tej dej num thiab txoj hauj lwm, thiab koj tsis xav kom ib tus neeg twg los cuam tshuam koj txoj hauj lwm li.” Tej kev ceeb toom thiab kev pab los ntawm kuv cov phooj ywg ua hauj lwm ua ke no mas yog ib yam kev qhuab qhia thiab kev qhuab ntuas tiag, tab sis kuv tsis quav ntsej tej ntawd li. Qhov kuv xav mas, haj tseem xav tias kuv khav theeb, tsis tau txais kev to taub lub neej txoj sia ntau, thiab tsis tau txais kev hloov pauv li, kuv yeej tseem ua kuv tej dej num, yog li, qhov no tsis yog ib qho teeb meem loj. Kuv tsis mob siab lees txais kev pab los sis kev ceeb toom los ntawm kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv tsis xav dab tsi ntau txog tej ntawd li. Kuv xav hais tias kuv tus moj yam kev khav theeb, los sis tus yeeb yam phem, tsis yog yam uas kuv yuav tuaj yeem hloov pauv tau hnub no tag kis. Yog li ntawd, kuv thiaj li xav hais tias, qhov no yog ib qho txheej txheem ntev ntev, thiab tias vim lub sij hawm ntawd kuv yuav tsum saib xyuas kuv txoj hauj lwm thiab ua kuv tej dej num kom zoo.

Thaum kuv nyob nrog ib tug moj yam khav theeb zoo li no lawm, tsis tau txhais tias kuv tsis xav dab tsi li. Qhov tseeb tiag, kuv lub siab hnov zoo li khoob lug heev. Muaj qee zaus, tom qab kuv ua ib hauj lwm tag, kuv yuav thim xav txog kuv tus kheej thiab nug kuv tus kheej tias, “Thaum kuv tab tom ua txoj hauj lwm los sis tom qab ua txoj hauj lwm tag lawm, qhov tseeb uas kuv tau txais yog dab tsi? Cov hauv paus ntsiab lus uas kuv tau txais los ntawm kev to taub qhov tseeb yog dab tsi? Kuv lub neej txoj sia tus moj yam puas tau hloov pauv me ntsis?” Tab sis kuv ua tsis tiav ib qho dab tsi li. Kuv tau peem tas zog txhua hnub thiab ua hauj lwm sab txhawm rau uakuv txoj hauj lwm kom tiav, thiab yog thaum twg los xij uas kuv muaj hauj lwm yuav ua ntau dhau lawm, cia li ua rau kuv xeeb txob thiab npau taws heev. Tsuas yog ib yam me me xwb los yeej tuaj yeem ua rau kuv cia li tsis muaj peev xwm tswj tau kuv tus kheej huv si li lawm. Thaum kuv thov Vajtswv, kuv tsuas lam ua kom dhau mus xwb. Kuv tsis muaj dab tsihais rau Vajtswv tawm hauv kuv lub siab tuaj li. Thiab kuv tsis tau txais kev to taub zoo los sis kev qhuab qhia los ntawm kev noj thiab haus Vajtswv cov lus. Thaum sij hawm ntawd kuv hnov zoo li khoob lug thiab nyuab siab heev. Kuv yim ua kuv tej dej num, kuv yim txav deb mus ntawm Vajtswv, ces ua rau kuv tsis hnov tias muaj Vajtswv nyob hauv kuv lub siab lawm. Kuv ntshai tsam Vajtswv muab kuv tso tseg. Yog li ntawd, kuv thiaj li maj nroo los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab taij thov tias: “Vajtswv! Kuv tsis tuaj yeem cawm kuv tus kheej, thiab kuv tsis tuaj yeem tswj tau kuv tus kheej lawm, yog li kuv thov Koj cawm kuv thiab.” Tom qab ntawd tsis ntev, cia li muaj kev qhuab qhia thiab qhuab ntuas tshwm sim rau kuv.

Muaj ib zaug, thaum uas muaj ib tug ntawm cov thawj coj xav tau kuv txoj hauj lwm, nws tau tshawb pom ib qho teeb meem hauv qhov kuv tswj kev siv pawg ntseeg cov nyiaj. Nws tshawb tau tias thaum kuv tau txiav txim siv cov nyiaj no, kuv tsis tau sab laj qhov ntawd nrog kuv cov phooj ywg uas ua hauj lwm ua ke los sis cov thawj coj li. Nws tau hais rau kuv tias, “Qhov no yog ib qho teeb meem ntawm pawg ntseeg tej kev siv nyiaj, vim li cas koj thiaj li tsis sab laj nrog koj cov phooj ywg nej ua hauj lwm ua ke los sis cov thawj coj? Nov yog ib yam kev txiav txim siab uas koj tuaj yeem txiav txim siab koj tus kheej ib leeg tau lod?” Kuv xav tias kuv tsis muaj dab tsi yuav teb rau nws nqe lus nug no lawm. Thaum sij hawm ntawd, kuv tsis paub yuav teb nws li cas tiag tiag li. Kuv tsis paub tias yog vim li cas kiag li, vim hais tias kuv yeej tsis xav txog tej yam no dua li. Tom qab ntawd, kuv mam li pib xavrov qab. Nyob rau lub sij hawm ntawd, vim hais tias kuv nyob hauv tus yeeb yam khav theeb, kuv tsis muaj kev txawj paub tab txawj xav kiag li, Kuv tsis paub tias kuv tej dej num yog Vajtswv cov lus txib rau kuv, thiab tias kuv yuav tsum tau ua tej dej num raws li cov hauv paus ntsiab lus thiab nrhiav qhov tseeb. Kuv tsis paub tias kuv yuav tsum tau sab laj thiab txiav txim txhua yam ua ke nrog kuv cov phooj ywg ua hauj lwm ua ke thiab cov thawj coj. Kuv tsis muaj kev txawj xav vim hais tias kuv nyob hauv kuv tus moj yam khav theeb lawm. Thiab kuv haj tseem tsis paub txog tej ntawd kiag li. Kuv haj tseem xav hais tias qhov no yog tej yam uas kuv twb nkag siab lawm, thiab tias kuv thiaj li tsis xav tshawb nrhiav los sis tshuaj xyuas txog tej ntawd. Kuv tus thawj coj qhuab ntuas kuv hais tias, “Koj mas khav theeb thiab qhuas tias yus tus keej coj ncaj, thiab koj tsis txawj xav li. Tej khoom fij no tau muab Vajtswv los ntawm Nws cov neeg xaiv tseg, thiab lawv yuav tsum siv kom muaj laj thawj raws li lub hauv paus ntsiab lus. Tam sim no tej khoom fij raug siv yam tsis paub txuag li, yog li peb yuav tsum teeb tsa kev lav ris kom mus raws li lub hauv paus ntsiab lus.” Kuv tsis hais dab tsis rov qab rau nws, tab sis hauv nruab siab, kuv tseem pom tias kuv mas yog lawm. Kuv tsis tau nyiag tej khoom fij, kuv tau siv tej ntawd rau lub luag hauj lwm ntawm kev ua pawg ntseeg txoj hauj lwm, Yog li ntawd vim li cas kuv thiaj li yuav tsum tau lav ris?

Tom qab ntawd, kuv cov thawj coj siab thiaj li tau tuaj tim pawg ntseeg tuaj ntsib peb, thiab lawv tau siv Vajtswv cov lus los mus sib qhia thiab tshawb nrhiav kuv qhov teeb meem. Thaum sij hawm ntawd, kuv kuj tau siv Vajtswv cov lus los mus piav qhia kuv qhov kev nkag siab ntawm kuv tus kheej, tab sis hauv kuv lub siab, kuv paub tias kuv tab tom siv qhov kev sib qhia no rau ntawm Vajtswv txoj lus los mus tso txoj kev tawv ncauj, kev tsis txaus siab, thiab qhov tsis muaj kev nkag siab uas tau cog rau hauv kuv lub siab lawm. Kuv hnov tias kuv ua hauj lwm hnyav kawg lawm txawm tsis tau txais kev lees paub li los xij. Kuv cov thawj coj pom tau tias kuv tsis muaj kev nkag siab tiag txog kuv tus kheej tus yeeb yam, Yog li ntawd tom qab uas sib nrhiav kev pom zoo nrog kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm, lawv thiaj li tau rho kuv tawm ntawm kuv lub chaw ua tus thawj coj ntawm pawg ntseeg. Thaum sij hawm ntawd kuv tsis hnov khuv xim ntau dab tsi tiag li. Tab sis tom qab ntawd, cov thawj coj tau pib tshawb nrhiav kom ntxaws txog kev siv nyiaj txhua yam, thiab lub sij hawm lis qhov txheej txheem ntawd, Thaum kawg kuv thiaj li paub tias muaj qee qhov teeb meem tiag tiag. Vim cov nyiaj poob ntau thiab tus nqi ntau zuj zus, Qhov ntawd tshaj qhov uas kuv tuaj yeem them taus lawm, ces kuv mam li pib ntshai. Kuv pib rov qab xav txog kuv tej kev txiav txim siab los mus siv cov nyiaj ntawd thiab kuv tus cwj pwm tsis quav ntsej txog, tsis mob siab txog, thiab kuv mam li pib hnov khuv xim tiag tiag thiab tsis nyiam kuv tus kheej kiag. Kuv yeej tsis xav tias kev vam khom rau ntawm kuv tus kheej tus yeeb yam phem hauv kuv tej dej num tuaj yeem ua rau muaj tej kev puas tsuaj zoo li no rau pawg ntseeg. Tau ntsib qhov tseeb tiag lawm, kuv tsis tuaj yeem ua tau li cas tsuas nyo hau nkaus xwb, uas kuv txaus siab hlo tau tuav rawv cia hauv siab, kuv ces tsis xav dab tsis ntau tshaj qhov npuaj kuv tus kheej lub ntej muag lawm xwb. Kuv tsis ntseeg li tias kuv tau ua tej no lawm tiag.

Tom qab ntawd, kuv tau mloog ib qho kev qhuab qhia tias. “Hnub no, muaj ib cov thawj coj thiab cov phooj ywg ua hauj lwm ua ke uas tau ntseeg Vajtswv los tau ntev txog 10 los sis 20 lub xyoo lawm, tab sis vim li cas lawv ho tsis xyaum ua raws qhov tseeb ib qho me me li, thiab tsuas ua txhua yam raws li lawv tus kheej txoj kev xav xwb? Lawv tsis paub tias lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab mas tsis yog qhov tseeb? Vim li cas lawv thiaj li tsis tuaj yeem nrhiav qhov tseeb? Lawv mob siab hlo muab lawv tus kheej fij, ua lawv tej dej num yam tsis hnov sab li txij thaum sawv ntxov ti nkaus rau thaum txaus ntuj yam tsis ntshai tias yog hauj lwm hnyav los sis sib, tiam sis vim li cas lawv tseem tsis muaj cov hauv paus ntsiab lus li tom qab lawv twb ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm? Lawv ua lawv tej dej num raws li lawv tus kheej tej tswv yim, ua li qhov lawv xav ua. Muaj qee zaus ua rau kuv yoob thaum uas kuv pom lawv ua. Keev pom lawv tshwm sim zoo. Lawv tsis yog cov ua phem, thiab lawv hais lus zoo. Kev xav txog qhov lawv muaj peev xwm ua tau tej yam phem zoo li no mas nyuaj tshaj. Hauv tej xwm txheej tseem ceeb zoo li no, vim li cas lawv tsis nrhiav los sis thov kev pab qhia? Vim li cas lawv tsis nias qees ua raws li lawv txoj kev xav kiag thiab yog tus txiav txim siab rau txhua yam? Qhov no yog dab tsi puas yog ib tug moj yam phem? Thaum kuv ua tej yam tseem ceeb, kuv keev tham nrog Vajtswv, nrhiav thiab thov Nws txoj kev pab. Muaj qee zaus Vajtswv hais tej yam uas tsis haum nrog kuv tej kev xav, tab sis kuv yuav tsum ua raws thiab ua txhua yam li Vajtswv txoj hau kev. Haum tej xwm txheej tseem ceeb, kuv tsis muaj cuab kav ua raws li kuv tus kheej tej tswv yim. Yog tias kuv ua yuam kev yuav tshwm sim dab tsi? Qhov zoo tshaj plaws ces tso rau Vajtswv txiav txim txhua yam. Theem qib pib ntawm kev hwm rau Vajtswv no yog tej yam uas tag nrho cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm yuav tsum muaj. Tab sis kuv pom tau tias muaj qee cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm mas tsis paub cai kiag li. Lawv ua txhua yam raws li qhov lawv xav ua? Qhov teemb meem ntawm no ho yog dab tsi? Qhov ntawd phom sij tiag tiag thaum hloov tsis tau peb tus moj yam. … Vim li cas Vajtswv lub tsev thiaj li teeb tsa pab pawg txiav txim siab? Ib pawg txiav txim siab yog muaj ntau tus tib neeg los sib sab laj, tshuaj xyuas, thiab txiav txim siab ib qho xwm txheej ua ke thiaj li yuav zam tau ib qho yuam kev loj los sis tej kev puas tsuaj loj. Tab sis muaj ib txhia tib neeg nyiag zam kom txhob raug pab pawg txiav txim siab thiab ua txhua yam raws li lawv tus kheej txoj hau kev. Lawv tseem tsis yog tus dab Ntxwgnyoog phem thiab lod? Leej twg uas nyiag hla dhau los ntawm pab pawg txiav txim siab thiab ua txhua yam raws li lawv tus kheej txoj hau kev ces og tus dab Ntxwgnyoog phem. Txawm tias tus thawj coj yuav nyob rau theem qib dab tsi los xij, yog tias lawv nyiag hla dhau los ntawm pab pawg txiav txim siab, tsis muab tej kev npaj zwm rau kom tau txais kev tso cai, thiab ua raws lawv tus kheej lub siab xav xwb, ces lawv yog tus dab Ntxwgnyoog phem, thiab yuav tsum raug tshem thiab ntiab tawm” (Tej Lus Qhuab Qhia Thiab Sib Qhia Kom Paub Zoo Txog Kev Ua Neej). Txhua txoj lus qhuab qhia tau chob kiag kuv lub siab. Lawv tau tso kuv tus yeeb yam tawm liab qab ploog. Tshwj xeeb mas thaum kuv hnov rau hauv qhov kev qhuab qhia tias cov tib neeg zoo li no yog tus dab Ntxwgnyoog phem uas yuav tsum raug tshem thiab ntiab tawm, ua rau kuv xav tsis thoob kiag tam sis. Kuv hnov zoo nkaus li kuv nyuam qhuav raugtxim tuag xwb. Kuv xav hais tias, “Ntshe kuv yuav tag li lawm lau. Tam sim no kuv yuav tsis muaj hnub tau txais kev cawm dim li lawm, qhov no yog qhov kawg ntawm kuv lub neej ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv—kuv qhov kev ntseeg Vajtswv ces tag lawm.” Thaum sij hawm ntawd, kuv mas ntshai kawg nkaus. Kuv ib txwm hnov tias Vajtswv saib xyuas kuv zoo heev. Kuv muaj kev kawm thiab txoj hauj lwm zoo, tej dej num uas kuv tau ua hauv Vajtswv lub tsev mas tseem ceeb heev, thiab kuv cov kwv tij thiab nkauj muam yeej hwm kuv, yog li kuv thiaj li ib txwm xam pom kuv tus kheej zoo liib tug uas tshwj xeeb tshaj rau Vajtswv. Kuv xav hais tias kuv yog ib tug tseem ceeb uas tau txais kev cob qhiahauv Vajtswv lub tsev lawm. Kuv yeej xav tias kuv yuav raug tsis nyiam kiag li thiab raug tshem tawm los ntawm Vajtswv vim hais tias kuv tau ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam lawm. Txij thaum ntawd los, kuv pib hnov zoo li tias Vajtswv tus moj yam mas ncaj ncees thiab tsis pub muaj kev txhaum li, tias Vajtswv lub tsev raug kav los ntawm qhov tseeb thiab kev ncaj ncees, thiab tias yeej tsis tso cai rau ib tug neeg twg los ua txhaum tau li. Hauv pawg ntseeg, peb yuav tsum ua peb tej dej num raws li hauv paus ntsiab lus thiab nrhiav qhov tseeb, txhob ua qhov uas peb xav ua los sis ua li peb nyiam. Kuv xav hais tias, txij li thaum kuv tau tsim kev puas tsuaj thiab tsis saib xyuas kev siv pawg ntseeg tej khoom fij, kuv tau ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam lawm, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem cawm kuv tau. Kuv tsuas tos txais tshem tawm los ntawm Vajtswv lub tsev lawm xwb.

Ntau hnub tom qab ntawd, txhua tag kis thaum kuv sawv los, kuv hnov ntshai me ntsis, thiab kuv cia li tag kev cia siab hlo ua rau kuv tsis muaj ib lub zog yuav sawv ntawm lub txaj los. Kuv hnov tias kuv tsis paub xyov kuv yuav zoo li cas rau yav tom ntej, qhov yuam kev uas kuv tau ua ntawd mas loj dhau lawm, thiab tsis muaj leej twg yuav tuaj yeem cawm tau kuv. Kuv tsuas los tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb, los mus taij thov Vajtswv, thiab qhia Nws txog qhov uas nyob hauv kuv lub siab. Kuv hais rau Vajtswv tias, “Vajtswv, kuv ua tsis yog lawm. Kuv yeej tsis xav tias yuav xaus zoo li no. Yav tas los kuv tsis tau paub Koj, thiab kuv tsis hwm Koj rau hauv kuv lub siab. Thaum Koj tshwm sim kuv mas khav theeb thiab qhuas tias yus tus keej coj ncaj, kuv tau txhaum cai, thiab tsis muaj kev txawj xav kiag li, thiab yog li los rau hnub no kuv tab tom raug kev qhuab qhia, kev qhuab ntuas, kev rau txim, thiab kev txiav txim. Kuv pom Koj tus moj yam ncaj ncees. Kuv xav los ua raws thiab kawm kom paub txog tej kev qhia los ntawm qhov xwm txheej no. Kuv thov Koj, Vajtswv, txhob tso kuv pov tseg, vim hais tias kuv tsis tuaj yeem nyob taus yog tsis muaj Koj.” Txhua hnub tom qab ntawd, kuv tas zog thov Vajtswv zoo li no mus ntxiv. Mauj ib tag kis, kuv hnov ib zaj nkauj los ntawm Vajtswv cov lus: “Koj yuav tsum muaj hom kev to taub no thaum muaj qee yam tshwm sim: Txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los xij, nws puav leej yog ib feem ntawm kuv txoj kev ua tiav kuv lub hom phiaj, thiab nws yog Vajtswv txoj kev ua. Muaj kev qaug zog nyob rau hauv kuv, tiam sis kuv yuav tsis xav phem. Kuv ua Vajtswv tsaug rau txoj kev hlub uas Nws muab rau kuv thiab rau txoj kev npaj ib cheeb tsam puag ncig zoo li no rau kuv. Kuv yuav tsum tsis txhob tso kuv txoj kev ntshaw thiab kuv txoj kev txiav txim siab tseg; kev tso tseg yuav zoo ib yam nkaus li kev ua siab ntev rau Ntxwgnyoog, zoo ib yam nkaus li kev rhuav yus tus kheej pov tseg, thiab zoo ib yam nkaus li kev ntxeev siab rau Vajtswv ntag. Nov yog hom kev xav uas koj yuav tsum muaj. Txawm lwm tus yuav hais dab tsi los sis lawv yuav ua li cas los xij, thiab txawm Vajtswv yuav ua li cas rau koj los xij, koj txoj kev txiav txim siab yuav tsum tsis txhob ua ywj fab ywj fwj(“Qhov Kev Txiav Txim Siab Khov Kho uas Yuav Tsum Muaj thiaj Caum Tau Qhov Tseeb” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Thaum kuv hnov zaj nkauj no ntawm Vajtswv cov lus, kuv hnov zoo li kuv pom ib qho kev cia siab ntawm kev cawm kuv tus kheej. Kuv hu zaj nkauj no zaum tas zaum thiab, ces kuv yim hu ntau npaum li cas, kuv yim hnov txhawb lub zog txhawb ntau npaum li ntawd hauv kuv lub siab tuaj. Kuv ras dheev tias kuv raug qhia tshwm lawm, raug qhuab qhia, thiab raug qhuab ntuas zoo li no vim hais tias Vajtswv xav kom kuv paub kuv tus kheej kom kuv thiaj li yuav tuaj yeem lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv, tsis yog vim hais tias Vajtswv xav ntiab thiab tshem kuv tawm. Tab sis kuv tsis tau paub Vajtswv, kuv nkag siab Vajtswv yuam kev lawm, thiab pov thaiv kuv tus kheej rau qhov tawm tsam Vajtswv, thiab yog li ntawd kuv thiaj li nyob hauv tus yam ntxwv phem huv si lawm vim kuv xav hais tias Vajtswv tsis xav tau kuv lawm. Tab sis hnub ntawd kuv tau pom Vajtswv txoj lus thiab paub tias Vajtswv txoj kev xav mas tsis zoo xws li qhov kuv tau xav tseg ib qho kiag li. Vajtswv paub tias kuv tus yam ntxwv sab ntsuj plig mas tseem tsis loj tiav txaus, thiab Nws paub tias kuv yuav dhau los ua phem thiab qaug zog rau hauv tej xwm txheej no, thiab haj tseem tso kuv qhov kev txiav txim siab los mus nrhiav qhov tseeb. Yog li ntawd Vajtswv siv Nws cov lus los nplij thiab txhawb nqa kuv. Thiab ua rau kuv ras dheev tias tib neeg yeej yuav tsum caum qhov tseeb, txawm yuav muaj xwm txheej dab tsi lo xij. Thaum peb ua tsis tau thiab ntog, los sis thaum peb raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas, Tej no yog tag nrho tej kauj ruam tsim nyog muaj nyob rau hauv txheej txheem raug cawm. Tsuav yog peb tuaj yeem thim xav thiab los paub peb tus kheej, thiab tuaj yeem lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv, tom qab peb tau ntsib tau pom tej kauj ruam no lawm, peb muaj kev ntsib kev pom loj hlob rau hauv lub neej txoj sia. Thaum kuv nkag siab txog qhov no lawm, kuv tsis nkag siab Vajtswv yuam kev loj mus ntxiv lawm, thiab kuv tsis xav pov thaiv kuv tus kheej los tawm tsam Vajtswv lawm. Kuv hnov tias txawm Vajtswv tau npaj thiab tau npaj dab tsi tseg li cas los xij, tej ntawd yeej muaj txiaj ntsig rau kuv xwb xwb, thiab tias Vajtswv tab tom lav ris raukuv lub neej txoj sia. Yog li ntawd, kuv thiaj li ua siab tawv qhawv thiab npaj tseg los ntsib yam twg los xij uas yuav tshwm sim tom ntej.

Qhov tseeb tiag, kuv kuj cheem kuv tus kheej nyob ntsiag to thib tau thim xav dua lawm. Vim li cas kuv thiaj li ua tsis tau thiab ntog phem ua luaj? Lub hauv paus cag ntawm kuv qhov ua tsis tau yog dab tsis? Tsuas yog tom qab kuv tau nyeem Vajtswv txoj lus lawm xwb thaum kawg kuv thiaj li mam nkag siab. Vajtswv cov lus hais tias, “Yog koj yeej muaj qhov tseeb tiag tiag nyob rau hauv koj lawm, txoj kev uas koj taug ntawd yuav tsum yog txoj kev yog. Yog tsis muaj qhov tseeb, nws yuav yooj yim ua qhov phem, thiab koj yuav ua qhov phem ntawd tau los ntawm koj tus kheej. Piv txwv li, yog kev khav theeb thiab kev tsab ntse tau muaj nyob rau hauv koj lawm, koj yuav tsum pom tias nws tsis tuaj yeem saib xyuas kom txhob tawm tsam Vajtswv; koj yuav hnov tias raug yuam kom tawm tsam Nws. Koj yuav tsis ua qhov ntawd rau lub hom phiaj; koj yuav ua raws li qhov kev tswj hwm ntawm koj tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse. Koj qhov kev khav theeb thiab tsab ntse yuav ua rau koj saib tsis taus Vajtswv thiab pom Nws zoo li tsis muaj qab hau li; lawv yuav ua rau kom koj qhuas koj tus kheej, tso koj tus kheej tshwm sim tawm xwm yeem, thiab, thaum kawg, yuav zaum hauv Vajtswv lub chaw thiab hais lus tim khawv rau koj tus kheej. Thaum kawg, koj yuav tig xav koj tus kheej tej tswv yim, koj tus kheej txoj kev xav, thiab koj tus kheej tej kev xav phem nkag los rau qhov tseeb kom raug pe hawm. Saib seb tib neeg tau ua phem ntau npaum li cas rau hauv qab qhov kev tswj hwm ntawm lawv tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse! Yuav daws lawv tej kev ua phem, lawv yuav tsum xub daws qhov teeb meem ntawm lawv tus yeeb yam ua ntej tso. Yog tsis muaj kev qho hloov pauv rau hauv tus moj yam, nws yuav tsis tuaj yeem ua rau daws tau ib lub hauv paus tseem ceeb rau qhov teeb meem no(“Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Yav tag los, kuv tau qhuas kuv tus kheej qhov kev khav tsheeb yam muaj qab hau ntxhias, tab sis kuv tsis muaj kev nkag siab tiag txog kuv tus kheej tus yeeb yam li, yog li kuv tseem qhuas kuv tus kheej, nyob nrog kuv tus kheej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab. Kuv hnov tias kuv mas khav theeb vim hais tias kuv yeej tsim nyog yog lawm, uas vim li cas, thaum kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau qhuab qhia, qhuab ntuas kuv thiab tas zog pab kuv, kuv tau tsis lees txais tej ntawd. Kuv tau tsis quav ntsej txog tej ntawd hlo li. Tab sis thaum kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no lawm, thaum kawg kuv mam nkag siab lawm tias kuv tus yeeb khav theeb, tsab ntse mas yog lub hauv paus cag ntawm kuv txoj kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam Vajtswv. Nws yog ib yam moj yam phem. Thaum tib neeg nyob hauv tus yeeb yam khav theeb, tsab ntse zoo li no, ces cia li yeem los ua phem thiab tawm tsam Vajtswv lawm. Kuv rov qab xav txog qhov uas kuv ib txwm xav tias kuv tus kheej nyob siab li cas txij thuam kuv tau pib los ua txoj hauj lwm ntawm tus thawj coj ntawm pawg ntseeg. Kuv xav hais tias kuv tuaj yeem ua txhua yam, tias kuv zoo dua txhua tus, thiab kuv xav ua txhua yam raws li kuv txoj kev xav. Tsis tas li ntawd xwb, tab sis kuv tseem xav los saib xyuas tag nrho thiab ntaus thawj txoj hauj lwm ntawm kuv txhua txhua pab pawg thiab ua kom kuv cov kwv tij thiab nkauj muam ua raws li qhov kuv xav ua. Kuv yeej tsis xav hais tias kuv tej kev xav thiab tej kev txiav txim siab puas yog los sis tsis yog, los sis tej ntawd puas ncaj los tsis ncaj, los sis seb tej ntawd puas tsim kev puas tsuaj rau pawg ntseeg txoj hauj lwm los tsis tsim txog thaum kuv hnov tus kwv tij nyob Saud hais rau hauv qhov kev qhuab qhia tias thaum muaj txhua yam tshwm sim rau nws lawm, nws yuav thov Vajtswv, vim hais tias nws ntsai tsam ua tej yam tsis raug, thiab tias nws yuav ua xwb tom qab tau txais nqe lus teb meej tseeb los ntawm Vajtswv lawm. Tus kwv tij nyob Saud no yog ib tug neeg uas muaj qhov tseeb, uas muaj lub siab hwm Vajtswv thiab ua txhua yam raws li lub hauv paus ntsiab lus. Tiam sis nws tseem tsis muaj cuab kav ntseeg nws tus kheej tag thiab. Thaum muaj txhua yam tshwm sim rau nws, nws thov Vajtswv thiab cia Vajtswv los mus txiav txim siab. Ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg, yuav tsum nrhiav qhov tseeb hauv txhua yam ntau dua lwm tus. Tab sis kuv tsis nrhiav Vajtswv los sis tsis muaj lub siab hwm Vajtswv kiag li. Thaum twg los xij muaj tej yam tshwm sim rau kuv lawm, kuv cia li vam khom rau ntawm kuv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab los mus coj kuv kev thiab muab kuv tus kheej tej kev xav los ua li qhov tseeb. Kuv tau xav hais tias kuv tus kheej siab thiab tseem ceeb. Qhov ntawd tsis yog ib yam moj yam phem lod? Kuv ces tsuas zoo li thawj tus tub txib saum ntuj uas xav zaum kom sib txig nrog Vajtswv xwb. Thiab qhov ntawd yog qee yam uas tau ua txhaum loj heev rau Vajtswv tus moj yam loj lawm! Thaum kawg kuv thiaj li mam nkag siab txog tej yam no lawm, kuv mloog tias kuv tus yeeb yam khav theeb, tsab ntse mas phem tshaj li. Qhov ntawd ua rau kuv nyob nrog txoj kev tsis txawj xav, ua rau kuv ua ntau yam uas tau puas tsuaj rau tib neeg thiab tau ua txhaum rau Vajtswv lawm, thiab qhov ntawd ua rau kuv nyob zoo li ib tug dab phem. Tab sis Vajtswv mas ncaj ncees. Ua cas Vajtswv thiaj li tso cai rau ib tug neeg zoo li kuv no, tus uas muaj tej moj yam phem puv npo, los mus thab plaub thiab tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev? Yog li, kuv yeej tsim nyog raug tshem tawm ntawm tes dej num ua tus thawj coj lawm, kuv tau ua li no rau kuv tus kheej. Kuv ras dheev tias txhua xyoo dhau los uas kuv tau ntseeg Vajtswv, kuv vam khom rau kuv tej peev xwm, thiab kuv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab los mus ua kuv txoj hauj lwm, thiab tsis tshua nrhiav qhov tseeb. Yog li tom qab txhua lub sij hawm, tam sim no kuv yuav luag tsis muaj ib qhov tiag ntawm qhov tseeb li lawm, thiab qhov tseeb tiag ces kuv tus ntsujplig mas tsuag tag lawm thiab ntxim hlub tshua kawg. Kuv xav hais tias, vim li cas kuv thiaj li tsis tuaj yeem nrhiav qhov tseeb? Vim li cas kuv thiaj li ib txwm xav tias kuv tus kheej tej tswv yim thiab tej kev txiav txim mas yog tas li xwb? Qhov no ua pov thawj tau tias kuv tsis muaj lub chaw rau Vajtswv los nyob hauv kuv lub siab ib qho kiag li, kuv tsis muaj lub siab hwm Vajtswv ib qho me me li lawm. Tias kuv raug Vajtswv qhia tshwm rau hauv kuv tes dej num rau niaj hnub tam sim no mas yog Vajtswv qhov lus qhia thiab ceeb toom rau kuv, thiab yog tias kuv tsis hloov pauv, thaum kawg kuv yuav raug tshem tawm thiab xa mus dab tuag teb. Thaum kuv nkag siab txog tej yam no lawm, kuv hnov zoo li Vajtswv txoj kev txiav txim, kev rau txim, kev qhuab qhia, thiab qhuab ntuas mas ib txwm yog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev tiv thaiv tib neeg thiab Vajtswv txoj kev xav zoo yog qhov txhawb tom qab txhua yam. Vajtswv txiav txim thiab rau txim tib neeg tsis yog vim Nws ntxub lawv, tab sis los mus cawm lawv kom dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab lawv cov moj yam phem. Thiab thaum kuv nkag siab qhov no lawm, kuv hnov zoo li kuv qhov kev nkag siab yuam kev txog Vajtswv muaj tsawg zuj zus lawm thiab pov hwm kuv tus kheej los tawm tsam Vajtswv tsawg dua qub lawm thiab. Kuv kuj xav tias txawm Vajtswv tau npaj tej xwm txheej dab tsis rau kuv cov hnub yav tom ntej no los xij, Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj tseg yuav txhawb tom qab txhua yam, thiab kuv xav los ua raws tej ntawd.

Kuv tej dej num muaj qees qhov hauj lwm uas yuav tau soj qab xyuas ua kom tiav, thiab kuv mloog tias qhov no yog Vajtswv muab lub fib cim rau kuv los lees txim hloov dua siab tshiab, yog li ntawd kuv tau txiav txim ua txoj hauj lwm no mus txog thaum kawg kom zoo. Tom qab ntawd, nyob rau kuv tej dej num, thaum kuv tau sab laj txoj hauj lwm nrog kuv cov kwv tij thiab nkauj muam, kuv tsis muaj cuab kav vam khom rau ntawm kuv tus moj yam khav theeb mus ntxiv lawm xav tias kuv tus kheej mas yog lawm thiab xav kom txhua tus los mloog kuv hais. Tiam sis, kuv cia kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam los mus hais lawv tej kev xam pom thiab thaum kawg tau txiav txim txog qhov yuav tau ua los ntawm kev luj xyuas txhua tus tej tswv yim. Qhov tseeb tiag, thaum peb tej kev xam pom sib txawv, kuv tseem khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, tuav rawv kuv tus kheej tej kev xam pom xwb, thiab tsis txaus siab los lees txais tej tswv yim thiab kev qhia los ntawm lwm tus li. Tab sis kuv nco tau tias kuv ua tsis tau, ntog lawm thiab raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas, thiab kuv thiaj li hnov ntshai, ces kuv thiaj li los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los mus taj thov Vajtswv. Kuv yuav tau paub tso kuv tus kheej tseg, tom qab uas kuv tau nrhiav qhov tseeb thiab cov hauv paus ntsiab lus nrog lub siab uas hwm Vajtswv nrog rau kuv cov kwv tij thiab nkauj muam lawm. Kuv hnov tau tias kev ua tej dej num li no ruaj ntseg heev, thiab koj tej kev txiav txim siab yuav tsum cia los mus tshawb xyuas kom meej. Thiab thaum kuv tau koom tes nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm, Kuv ras dheev tias kuv tej tswv yim mas tseem xam pom txog ib sab xwb. Kev sib qhia nrog kuv cov kwv tij thiab nkauj mum, thiab tom qab ntawd tshawb nrhiav mus hauv txhua yam, yam tsis muaj kiag yog yuav tsum yog, hauv tej xwm txheej ntawm qhov tseeb, ntawm lub hauv paus ntsiab lus, thiab ntawm kev nkag siab tob, mas muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws. Tshwj xeeb mas thaum kuv pom tej yam tau tshwm sim rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam, lawv yuav thov Vajtswv, nrhiav, thiab sib qhia, thiab lawv tsis ntseeg lawv tus kheej ib qho me me li, kuv xav tias yog vim li cas kuv ho tsis nrhiav qhov tseeb thiab yuav cia li ntseeg kuv tus kheej tau yooj yooj yim ua luaj. Kuv pom tias kuv txoj kev khav theeb thiab kev tsab ntse ua rau kuv muaj peev xwm ua tau txhua yam. Kuv mas raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab tob heev dhau lawm thiab tsis zoo dua kuv cov kwv tij thiab nkauj muam. Tsuas yog tom qab ntawd lawm xwb kuv thiaj li ras dheev tias kuv yuav muaj kev paub ntau dua kuv cov kwv tij thiab nkauj muam me ntsis, tab sis nyob tob hauv kuv tus ntsuj plig, kuv haj tseem piv tsis tau lawv li. Kuv muaj lub siab hwm Vajtswv tsawg dua qhov lawv muaj. Hauv qhov no, ua rau kuv cov kwv tij thiab nkauj muam tau mus dhau kuv deb lawm. Thiab thaum kuv tau pom li ntawd, kuv ras dheev tau tias kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam puav leej muaj sab zoo tshwj xeeb, uas txawv mus ntawm qhov kuv tau pom kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam hauv yav tag los. Kuv hnov tias kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam muaj qhov tseeb zoo dua kuv lawm, thiab kuv tsis muaj dab tsi yuav los khav theeb txog, yog li kuv thiaj li pib nyo kuv lub hau qis mus ntxiv, ces kuv thiaj li muaj peev xwm sib raug zoo nrog kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab ua hauj lwm tau zoo nrog lawv. Thaum kuv soj qab xyuas txoj hauj lwm tiav lawm, kuv tos ntsiag to seb pawg ntseeg yuav txiav txim rau kuv li cas. Kuv yeej xav tsis txog tias tus thawj coj no yuav qhia kuv tias kuv muaj peev xwm ua kuv tej dej num mus ntxiv vim hais tias kuv tseem muaj peev xwm ua tau txhua yam thiab ua kuv tej dej num tom qab raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas, thiab tau txais kev nkag siab qee qhov txog kuv tus kheej lawm. Nws kuj taw qhia qee qhov teeb meem hauv txoj kev ua kuv tej dej num. Thaum kuv tau hnov tus nws no hais tias yuav tau cia kuv ua kuv tej dej num mus ntxiv, thaum sij hawm ntawd, kuv hais tsis tawm ib yam dab tsis tab sis tsuas ua Vajtswv tsaug xwb. Kuv hnov tias tom qab tau ntsib tau pom li no, tom qab dhau los ntawm qhov raug qhia tshwm, tom qab tau ntsib tau pom kev qhuab qhia thiab kev qhuab ntuas uas ti nkaus tus pob txha lawm, thaum kawg kuv thiaj li muaj kev nkag siab qee qhov txog kuv tus yeeb yam phem. Tab sis raug tus nqi siab heev. Vim tias kuv tau vam khom rau kuv tus moj yam phem qias vuab tsuab hauv kuv tej dej num. Kuv tau tsim tej kev paus tsuaj rau pawg ntseeg, thiab raws li cov hauv paus ntsiab lus, ces kuv yuav tsum raug rau txim. Tab sis Vajtswv tsis coj rau kuv raws li kuv qhov kev ua txhaum rau, tab sis duav ntawd tseem muab lub fib cim rau kuv ua kuv tej dej num mus ntxiv thiab. Kuv tus kheej tau ntsib tau pom Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev uv taus yam tsis txaus ntseeg!

Txhua zaus uas kuv rov qab xav txog qhov kev ntsib kev pom no, ua rau kuv khuv xim rau tej kev puas tsuaj uas kuv tau tsim rau pawg ntseeg vim hais tias kuv vam khom rau kuv tus yeeb yam phem hauv kuv tej dej num. Kuv kuj pom zoo nrog Vajtswv cov lus tiav hlo hais tias, “Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv.” Tab sis, kuv haj tseem hnov tias Vajtswv txoj kev rau txim, kev txiav txim, thiab kev qhuab ntuas mas yog Vajtswv txoj kev tiv thaiv loj tshaj plaws thiab kev hlub dawb paug tshaj plaws rau tib neeg qias vuab tsuab!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Vajtswv Mas Ncaj Ncees Tshaj

Sau los ntawm Tsab Liv, Teb Chaws Nyiv Pooj Thaum Lub Cuaj Hli Ntuj Xyoo 2012, Kuv yog ib tug ua hauj lwm nrog pawg ntseeg thaum kuv tau...

Leave a Reply