Yuav Daws Kev Xav Rau Yus Tus Kheej Tau Li Cas

February 4, 2022

Sau los ntawm Tsab Cij, Teb Chaws Zej Tsoom Tshev

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tus qauv ntawm ib tug neeg qhov kev ua uas tau txais kev txiav txim tias zoo los sis phem yog dab tsi? Nws nyob ntawm seb koj, hauv koj tej kev xav, tej kev nthuav tawm, thiab tej kev nqis tes ua, puas muaj los sis tsis muaj lus tim khawv ntawm kev muaj qhov tseeb coj los xyaum ua raws thiab ntawm kev ua neej raws qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Yog koj tsis muaj qhov tseeb tiag no los sis tsis ua neej nyob nrog qhov no, ces yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav txog qhov koj yog ib tug ua phem li. Vajtswv pom cov ua phem li cas? Koj tej kev xav thiab tej kev ua sab nraud tsis hais lus tim khawv rau Vajtswv, los sis lawv tsis ua rau Ntxwgnyoog txaj muag los sis tsis ua kom yeej Ntxwgnyoog; dua ntawd, lawv ua rau Vajtswv txaj muag, thiab muaj puv npo tej cim ua rau Vajtswv tau txais kev txaj muag. Koj tsis hais lus tim khawv rau Vajtswv, tsis muab koj tus kheej fij rau Vajtswv, los sis koj tsis ua kom tau puv npo koj lub luag hauj lwm thiab yam yuav tau ua rau Vajtswv, dua ntawd, koj tab tom ua rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim xwb. Yam qhia pom txog ‘rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim’ yog dab tsi? Rau Ntxwgnyoog. Yog li ntawd, thaum kawg, Vajtswv yuav hais tias, ‘Cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam.’ Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, koj tsis tau ua qhov zoo li, tab sis feem ntau koj tus cwj pwm tau hloov mus ua kev phem lawm. Dua ntawm lub rooj sib ntsib uas Vajtswv qhov kev tso cai, koj yuav raug rau txim. Cov neeg uas muaj ib qho kev ntseeg zoo li no rau Vajtswv yuav nrhiav kom tau txais dab tsi? Thaum kawg txoj kev ntseeg zoo li no yuav tsis muaj qab hau li lod?(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau qhia rau peb tias peb yuav tau fij peb tus kheej thiab tiv kev txom nyem me ntsis rau peb tes dej num, tab sis yog tias peb txoj kev xav ua li no tsis ua rau Vajtswv txaus siab thiab peb tsis muaj lus tim khawv ntawm kev xyaum ua raws qhov tseeb, tab sis tsuas ua kom peb tus kheej txaus siab xwb, ces Vajtswv yuav xam tias qhov no yog kev ua kev phem. Qhov no yuav yog ib yam qias neeg rau Nws. Ob peb lub xyoos dhau los kuv tau pom ib tug viv ncaus tau tab kaum rau pawg ntseeg tes dej num, tab sis kuv tsis muaj peev xwm xyaum ua raws qhov tseeb los sis txhawbnqa cov hauv paus ntsiab lus li. Kuv ntshai tsam ua tub qaug nws. Kuv thiaj li tsis qhia thiab tshaj tawm yam uas nws tau ua ncav sij hawm, thiab qhov no tau tsim kev puas tsuaj rau peb tes dej num xa txoj moo zoo. Qhov no yeej yog kuv muaj feem txhaum tib yam nkaus lawm thiab. Kuv muaj kev tu siab thiab rau txim rau tus kheej txhua lub sij hawm uas kuv xav txog qhov no.

Tus Viv Ncaus Ntxhee tau nkag los ua peb pab pawg tus thawj coj thaum lub qab Peb Hlis Ntuj Xyoo 2018. Tsis ntev tom qab ntawd, kuv pom tau tias nws tsis mob siab ua lub luag hauj lwm hauv nws tes dej num li. Qee zaum uas muaj qee tus neeg uas peb tau tshaj tawm tias xav kom muaj kev tshawb xyuas Vajtswv tes dej num thaum ntiaj teb kawg los nws tsis npaj kev sib qhia thiab kev ua tim khawv kom sai li. Qhov no tau ua rau tab kaum lub sij hawm ua tes dej num xa txoj moo zoo. Kuv thiaj tau mus nrhiav nws txhawm rau hais qhia rau nws, tab sis kuv yeej tsis tshua hais ntau txog nws cov teeb meem li, vim ntshai tsam nws ho lees txais tsis tau. Nws cia li mus piav lwm yam tuaj lawm, uas yog hais tias nws tseem muaj lwm yam dej num thiab tsis tuaj yeem ua yeej li lawm, tab sis nws yuav ua kom tau zoo dua qub rau yav tom ntej. Kuv pom tau tam siv tias nws ua siab hnyav dhau lawm. Nws yeej tsis pom txog li tias teeb meem loj npaum li cas lawm. Kuv xav tias kuv yuav tsum hais kom ntau ntxiv kom thiaj li tsis txhob tshwm sim ntxiv lawm thiab thiaj tsis tab kaum pawg ntseeg tes dej num lawm. Tab sis kiag thaum kuv yuav luag tsa ncauj hais, kuv xav hais tias, “Nws yog tus saib xyuas, hos kuv tsuas yog ib tug tswv cuab hauv pab pawg xwb. Yog tias kuv taw qhia nws qhov teeb meem, nws ho puas yuav xav tias kuv hla dhau ciam, neeg lob teeb meem, thiab puas yuav hais tias kuv khav theeb thiab tsis muaj laj thawj? Ces cia li hnov qab txog qhov ntawd lawm. Kuv tsis hais dab tsi li. Nws yog tus saib xyuas, yog li nws yuav tsum paub tias txoj hauj lwm no tseem ceeb npaum li cas lawm. Nws yeej yuav saib xyuas txhua yam rau yav tom ntej xwb.” Kuv hnov tau tsis yooj yim kiag li, tab sis kuv yuav tsis muab coj los hais rau nws dua ntxiv lawm.

Tsis ntev tom qab ntawd muaj ib tug xib fwb qhia txoj moo zoo tuaj ntawm Pawg Ntseeg Xaus Las Fais tuaj xav saib txog Vajtswv tes dej num thaum ntiaj teb kawg. Lub sij hawm tsawg heev, tab sis nyob rau lub sij hawm tseem ceeb no, kuv yeej hu tsis tau Tus Viv Ncaus Ntxhee li. Kuv maj nroos mus nrhiav tus thawj coj ntawm lwm pab pawg tshaj txoj moo zoo los mus muab kev sib qhia. Tom qab tus Viv Ncaus Ntxhee tau paub, nws tau cem kuv heev hais tias: “Vim li cas koj thiaj cia lwm pab pawg tus thawj coj los mus ua qhov no? Txawm yog kuv yuav ua tsis tau tiav ncav sij hawm los nws yog kuv li teeb meem thiab txhua yam teeb meem kuv mam li ua tus los mus lav. Kev cia lwm tus los mus ua li no yeej tsis raug kev raug cai kiag li lawm.” Lub sij hawm ntawd, kuv yeej xav nrog nws tham txog nws qhov teeb meem hauv kev sib qhia kawg li tab sis kuv ho hloov siab lawm, kuv xav tias: “Yog tias kuv taw qhia nws qhov teeb meem tom qab nws tau qhuab ntuas thiab cem kuv, nws ho yuav xav li cas rau kuv? Wb yuav tau sib pom tas li, yog tias wb hais tsis muaj xaus tej zaum nws yuav ua teeb meem nyuaj rau kuv. Cia kav liam tsis txhob hais. Nws yuav zoo dua yog tias muab teeb meem loj ua kom me. Kuv tsuas kav tsij ua kuv tes dej num kom zoo xwb yeej txaus lawm.” Yog li ntawd, kuv thiaj li uv yam kuv xav hais rau nws cia lawm.

Ib lub hlis ntau tom qab ntawd, ib tus npoj yaig ua hauj lwm hauv ib pawg ntseeg tau pib xav paub txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num. Kuv tau hais rau Tus Viv Ncaus Ntxhee txog qhov no ntau zaus kawg li lawm. Kuv tau hais tias, “Koj yuav tsum tau npaj ib tug neeg los mus qhia nws.” Lub sij hawm ntawd nws kuj pom zoo lawm, tab sis qhov kuv yoob tag ces yog tau ob hnub tom qab ntawd yeej tsis pom nws npaj ib qho dab tsi hlo li. Kuv thiaj li npau taws heev. Kuv xav hais tias: “Kuv twb hais rau koj ntau zaus lawm thiab kuv yeej hais rau koj tias nws maj heev. Vim li cas koj yeej tsis quav ntsej ib qho me me hlo li? Tsis tau, Kuv yuav tsis tuaj yeem rua muag plias ntsia tes dej num xa txoj moo zoo raug khuam cia zoo li no. Kuv yuav tsum tau muab qhov no coj los mus nrog cov kwv tij nkauj muam hauv peb pab neeg sib tham thiab saib seb peb yuav ua li cas txog nws qhov teeb meem.” Tab sis kuv kuj rov muaj kev cov nyom dua lawm thiab thaum uas kuv tab tom yuav mus cuag lawv. Yog hais tias Tus Viv Ncaus Ntxhee paub tias kuv tab tom muab qhov no los mus sab laj nrog txhua leej, tej zaum nws yuav xav tias kuv txhob txwm ua rau nws xwb. Yog tias kuv ua rau nws chim siab, tej zaum nws yuav pauj kua zaub ntsuab thiab nrhiav hauv kev los muab kuv tshem tawm ntawm kuv tes dej num. Kuv xav hais tias kua txob ntsim yeej yuav yuav ntsev daw. Kuv thiaj txiav txim siab tos kom txog thaum muaj lwm tus muab coj los hais tso kuv mam li txhab ntxiv xwb.

Hmo ntawd, xav txog ntau yam uas Tus Viv Ncaus Ntxhee tsis quav ntsej ua, kuv pib hnov ntxhov siab, tab sis kuj ho tsis muaj peev xwm hais tawm. Kuv mas thiaj yog tsis ua tsis taus kuv tes dej num kiag li. Hnov tau tsis muaj kev kaj siab kiag li, kuv thiaj los sawv ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov nws. Kuv thiaj tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv tom qab thov tias: “Lub siab zoo thiab qhov laj thawj yuav tsum yog ob yam ntawm ib tug neeg txoj kev ua neeg. Ob qho no yog lub hauv paus thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws. Tus neeg uas tsis muaj lub siab zoo thiab tsis muaj laj thawj txog kev ua neeg yog hom neeg dab tsi? Muab hais kom dav dav tias, nws yog ib tug neeg uas tsis muaj kev ua neeg, ib tug neeg uas muaj kev ua neeg phem tshaj plaws. Cia peb txheeb xyuas qhov no kom zoo. Qhov qhia tshwm ntawm kev plam txoj kev ua neeg uas tus tib neeg no qhia tawm puas ua rau cov tib neeg ntawd hais tias nws tsis muaj kev ua neeg? Cov tib neeg zoo li no coj cov yam ntxwv zoo li cas? Lawv qhia tshwm cov kev qhia tawm twg kiag mas? Tus neeg zoo li no tsuas lam ua dog ua dig rau hauv lawv cov kev nqis tes ua thiab sawv deb ntawm txhua yam uas tsis cuam tshuam rau lawv tus kheej kiag. Lawv tsis xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev li, los sis tsis xav txog Vajtswv lub siab nyiam li. Lawv tsis ris lub nra ntawm qhov kev ua tim khawv rau Vajtswv los sis qhov kev ua lawv tej dej num, thiab lawv tsis muaj kevpaub txog lub luag hauj lwm li. … Haj tseem muaj co tib neeg uas, thaum pom dheev ib qho teeb meem hauv qhov kev ua lawv tes dej num, tseem nyob ntsiag to. Lawv pom tias lwm tus ua rau muaj kev cuam tshuam thiab kev thab plaub, tab sis ho tis ua dab tsi los cheem lawv li. Lawv tsis xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev me me li, los sis lawv yeej tsis xav txog lawv tus kheej tej dej num los sis lub luag hauj lwm li lawm. Lawv tsuas yog hais lus, ua, sawv, tawm dag zog, thiab siv dag zog rau lawv tus kheej txoj kev khav theeb, lub meej mom, txoj hauj lwm, kev ntshaw, thiab kev hwm xwb. … Hom neeg no puas muaj lub siab zoo thiab muaj laj thawj mas? Ib tug neeg tsis muaj lub siab zoo thiab lub laj thawj uas coj tus cwj pwm zoo li no puas hnov tus kheej raug cem mas? Lub siab zoo ntawm hom neeg zoo li no siv tsis muaj qab hau li, thiab lawv tsis hnov tus kheej raug cem li. Yog li, lawv puas tuaj yeem hnov tau cov kev thuam los sis kev qhuab qhia ntawm tus Vajntsujplig?(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau los ncaj qha rau kuv lub siab. Tsis yog kuv yog kiag hom neeg uas Vajtswv tau qhia tshwm ntag lod? Kuv tsis txawj xav, tsis muaj qhov kev ua neeg, thiab kuv tsis muaj kev lav ris rau kuv tes dej num. Kuv tau xyaum coj tus cwj pwm ua siab txias txias tsis quav ntsej lwm yam li txhawm rau los mus tiv thaiv kuv tus kheej tej txiaj ntsig xwb. Kuv yeej tsis xav txog Vajtswv txoj kev xav los sis pab txhawb pawg ntseeg tes dej num. Kuv paub zoo tias Tus Viv Ncaus Ntxhee tsis mob siab rau nws tes dej num thiab tsuas lam ua kom dhau xwb, thiab nws tau tsim kev kub ntxhov rau peb tes dej num xa txoj moo zoo lawm. Kuv yuav tsum tau hais qhov no tawm nyob rau hauv kev sib qhia. Tab sis kuv ntshai tsam nws ho hais tias kom kuv kav tsij mob siab rau kuv tus kheej tes dej num xwb, yog li kuv thiaj tsuas lam hais tso ya hla nws cov teeb meem xwb. Los nws kuj yeej tsis muaj kev hloov pauv me ntsis tom qab ntawd li thiab. Kuv yeej xav rov hais dua, phua tawm tus yeeb yam thiab qhov yuav tshwm sim los ntawm kev ua nws tes dej num zoo li ntawd, tab sis kuv ntshai tsam kuv ho ua rau nws chim, ces nws ho yuav ua teeb meem nyuaj rau kuv thiab muab kuv tshem tawm ntawm kuv tes dej num. Kuv thiaj li ua ntsej lag muag dig thiab cia tej ntawd dhau mus. Kuv tsis muaj peev xwm sawv los mus pov hwm Vajtswv lub tsev li thaum kuv pom tus coj pab pawg tsuas lam tau lam ua nws tes dej num xwb, tab sis kuv tsuas yog pheej tiv thaiv kuv lub ntsej muag, lub meej mom, thiab tej txiaj ntsig nkaus xwb. Kuv lub siab zoo ho nyob qhov twg? Kev puas tsuaj suav hnub suav hmo loj zuj zus tuaj lawm xwb, yog li yuav tsum muaj ntau leej neeg los mus tshawb xyuas qhov tseeb. Kev caw tib neeg los lees txais Vajtswv txoj kev cawm seej nyob rau hnub ntiaj teb kawg yog ib yam kub ceev uas yuav tau xwb ua tshaj plaws. Tab sis kuv ho tsis ua lub luag hauj lwm no li. Kuv tsuas yog xav tiv thaiv kuv tus kheej nkaus xwb, tsis pab tiv thaiv Vajtswv lub tsev tej txiaj ntsig. Qhov no yeej tsis yog kev ua kom haum Vajtswv txoj kev xav li lawm. Kuv ces tsuas hlub kuv tus kheej thiab ntxim ntxub heev. Xav txog tej no ua rau kuv hnov tau tias kuv tau ua rau Vajtswv tu siab heev lawm. Kuv xav tias, “Kuv tsis tuaj yeem ua li no mus ntxiv lawm. Kuv yuav tsum tau nrhiav ib txoj hau kev los daws qhov teeb meem no.” Tom qab ntawd, kuv tau mus cuag cov kwv tij nkauj muam hauv peb pab pawg txhawm rau los mus sib sab laj txog qhov teeb meem no thiab saib seb peb yuav daws kho tus Viv Ncaus Ntxhee qhov teeb meem li cas. Txhua tus puav leej pom zoo tias yuav tsum tau muaj ib tug neeg los mus koom nrog nws leg dej num. Ua li ntawd ces nkawv thiaj li tuaj yeem sib pab thiab sib saib sib xyuas ib tug rau tib tug tau.

Hnub ntawd tav su, kuv tau hu rau tus Viv Ncaus Ntxhee thiab qhia nws txog qhov uas peb tau sib sab laj, thiab tau piav qhia meej rau nws txog nws qhov leg dej num tsis ntev tas los no thiab qhov kev puas tsuaj uas nws tau tsim muaj rau tes dej num tshaj txoj moo zoo. Ua rau kuv ceeb, vim tus Viv Ncaus Ntxhee yeej tsis muaj kev khuv xim los sis kev tu siab ib qho me me rau nws tus cwj pwm li, tab sis haj tseem tsis kam lees txais yuav peb qhov kev npaj thiab. Nws cam dhi hais tias nws tsis xav tau ib tug twg los nrog nws leg dej num li. Thaum pom tau tias nws yeej tsis ras txog nws tus kheej li, kuv thiaj li los muab kev sib qhia nrog nws ntxiv, tab sis ua ntej kuv twb hais lus tsis tau tas, nws txawm siv hais tias nws muaj qee yam yuav mus ua lawm thiab cia li tso tseg. Kuv tau xav hais tias, “Tus Viv Ncaus Ntxhee muaj meej mom tab sis nws tsis ua hauj lwm tiag thiab tsis xav tau tus los pab thiab. Qhov ntawd tsis yog caij tsuj lod? Yog tias ua li no mus ntxiv, ces yuav ncua qeeb rau tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev. Kuv yuav tsum taw qhia qhov teeb meem no rau nws.” Tau ob peb hnub tom qab ntawd, kuv pheej tas zog xa ntawv hauv xov tooj rau nws, tab sis nws yeej tsis teb hlo li. Kuv tsuas tau nyob ntsia tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev uas raug ncua tseg nkaus xwb. Kuv tau xav hais tias kuv yuav tsis nkim sij hawm mus ntxiv lawm thiab yuav tau hais qhia qhov no rau tus thawj coj ntawm pawg ntseeg paub, tab sis kiag thaum kuv tab tom xav yuav ua li ntawd xwb, kuv twb xav tig pob tw rau qhov ntawd dua lawm. Kuv xav hais tias, “Yog tus Viv Ncaus Ntxhee paub tias kuv yog tus qhia rau tus thawj coj, ces yuav muaj dab tsi tshwm sim? Kuv yuav ua li cas yog tias nws chim siab thiab nrhiav kev hle ub hle no los muab kuv tshem tawm ntawm kuv tes dej num? Thiab yuav zoo li cas yog thaum cov kwv tij thiab cov nkauj muam hais tias kuv ib txwm nyob rau ntawm tus Viv Ncaus Ntxhee qhov teeb meem tas li thiab kuv tseem coj tsis ncaj ncees rau nws thiab lod?” Kuv hnov tias tsis muaj qhov haum xeeb hlo li lawm. Yog tias kuv tsis hais dab tsi li, ces kuv yuav pom pab pawg peem tas zog rau tes dej num. Tab sis yog tias kuv ho hais qee yam, ntshe kuv yuav ua rau nws chim. Kiag thaum ntawd, muaj ib tug viv ncaus los nug kuv tias kuv puas xav nkag mus koom rau lwm pab pawg. Kuv xav hais tias, “Mus ua lwm txoj dej num los yeej zoo kawg, ces kuv thiaj li tuaj yeem tso kuv pab pawg tseg tom qab. Kuv thiaj li yuav tsis hnov muaj kev txhaum thiab tsim txom txhua hnub lawm.” Tom qab ntawd, kuv thiaj li tau qhia kuv tej kev xav rau lwm tug viv ncaus hauv kuv pab pawg. Nws mloog kuv hais tag ces thiaj li hais tias, “Koj yog tus ua dej num ntev tshaj plaws ntawm peb pab pawg lawm thiab koj thiaj li swm tes dej num zoo tshaj plaws. Tus Viv Ncaus Ntxhee ua ntsej lag muag dig tsis quav ntsej peb pab pawg tej teeb meem hlo li. Koj puas xav tias txog lub sij hawm yog tawm mus lawm?” Kuv hnov tau tsis zoo kiag li thaum nws hais li no. Kuv paub tias kuv yeej yog tus paub pab pawg tes dej num zoo tshaj lwm tus lawm, thiab kuv cia li tsuas ntsia tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev raug tab kaum xwb. Tsis yog kuv ua ntsej lag muag dig xwb, tab sis tseem xav tig pob tw rau qhov ntawd lawm thiab. Qhov ntawd tsis yog kev tiv thaiv tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev. Kuv tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv cov lus thov, thov kom Nws coj kuv kev.

Kuv tau nyeem ob nqe lus ntawm Vajtswv cov lus nyob hauv kuv tej kev teev hawm tom qab ntawd. Vajtswv hais tias, “Koj yuav tsum nkag los ntawm sab zoo; nquag thiab tsis txhob nyob twj ywm. Koj yuav tsum tsis txhob quav ntsej lwm tus los sis tej yam dab tsi, nyob rau txhua qhov xwm txheej, thiab koj yuav tsum tsis txhob cuam tshuam lwm tus cov lus. Koj yuav tsum muaj ib tug yam ntxwv kom ruaj khov; txawm tib neeg yuav hais li cas los kav liam, koj yuav tsum muab tej yam uas koj paub uas yog qhov tseeb coj los ua kev xyaum tam sim ntawd. Koj yuav tsum muaj Kuv cov lus nyob nrog nraim koj rau tom hauj lwm tas li, tsis hais leej twg uas koj yuav ntsib; koj yuav tsum muaj peev xwm sawv khov kho nyob rau hauv koj zaj lus tim khawv rau Kuv thiab qhia kom pom txog kev txiav txim siab rau Kuv lub nra. Koj yuav tsum tsis txhob ntxhov siab, pom zoo yam qi muag nti nrog cov neeg uas tsis muaj koj tus kheej cov tswv yim; qhov tseeb, koj yuav tsum muaj lub siab tawv qhawv sawv thiab tawm tsam qhov uas tsis yog qhia los ntawm Kuv los. Yog tias koj paub tseeb tias muaj tej yam dab tsi tsis yog lawm, tab sis koj nyob ntsiag to, ces koj tsis yog tus neeg uas xyaum raws qhov tseeb. Yog tias koj paub tseeb tias muaj tej yam dab tsi tsis yog lawm, tab sis tom qab ntawd muab lub ncauj lus xav tig ib puag ncig thiab raug thaiv los ntawm Ntxwgnyoog, ua rau koj hais lus tsis muaj tshuaj thiab tsis muaj peev xwm thev mus txog thaum kawg, ces qhov no txhais tau tias koj tseem muaj kev ntshai hauv koj lub siab. Nws tsis yog qhov xwm txheej thaum ntawd lawm es koj lub siab puas tseem muaj Ntxwgnyoog cov tswv yim?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 12). “Nej txhua tus hais tias nej xav txog Vajtswv lub nra hnyav thiab yuav tiv thaiv cov lus tim khawv ntawm pawg ntseeg, tab sis nej leej twg thiaj li xav txog Vajtswv lub nra tiag? Nug koj tus kheej: Puas yog koj yog ib tug neeg uas tau qhia pom muaj kev xav txog Nws lub nra? Koj puas tuaj yeem xyaum ua txoj kev ncaj ncees rau Nws? Koj puas tuaj yeem sawv ntsug thiab hais lus rau Kuv? Koj puas tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua kom ruaj nrees? Koj puas siab tawv txaus los tawm tsam nrog Ntxwgnyoog tej hauj lwm? Koj puas tuaj yeem tso koj cov kev xav tseg rau ib sab thiab qhia tshwm Ntxwgnyoog rau tus txiaj ntsim ntawm Kuv qhov tseeb? Koj puas tuaj yeem cia Kuv lub siab xav ua kom tiav nyob hauv koj? Koj puas tau muab koj lub siab cob rau lub sij hawm tseem ceeb tshaj plaws? Koj puas yog ib tug neeg uas ua raws li Kuv lub siab nyiam? Nug koj tus kheej cov lus nug no, thiab xav txog lawv tsis tu ncua(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 13). Thaum tab tom nyeem ib nqe lus nug zuj zus, kuv hnov zoo li Vajtswv tab tom sawv kiag ntawm kuv hau ntej, hu kuv los mus hais. Txhua lo lus yog zoo li ib lub suab xuav. Kuv kuj tau nug kuv tus kheej tias, “Kuv puas tau xav txog Vajtswv lub nra dua li? Kuv puas tau xyaum coj kev ncaj ncees rau Vajtswv? Kuv puas tau ruaj siab hlo xyaum ua qhov tseeb?” Cov lus teb mas puav leej “Tsis Tau” tag nrho. Kuv twb raug tsa los ua ib tes dej num tseem ceeb los ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub lawm, yog li kuv yuav tsum lav ris thiab ua hauj lwm nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam kom ua tau zoo. Kuv pom tus thawj coj ntawm pab pawg lam tau lam ua kom dhau, ntim lub sij hawm ua tes dej num tshaj txoj moo zoo zaum tas zaum thiab. Nws yog ib tug thawj coj cuav uas tsis tau ua txoj hauj lwm tiag. Kuv yuav tsum tau tiv thaiv thiab muab nws lub qe hais qhia. Tab sis kuv pheej ntshai tsam ua rau nws chim siab thiab poob kuv tes dej num, yog li kuv thiaj li tsis quav ntsej thiab tsuas nyob ntsia nws tsim kev tab kaum rau tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev xwb. Kuv tsis sawv los tiv thaiv qhov ntawd. Kuv mas xav rau yus tus kheej tshaj thiab ntxim ntxub dhau lawm. Kuv yeej tsis muaj kev xav ncaj ncees los sis kev lav ris hlo li! Kuv tau tiv thaiv kuv lub ntsej muag thiab lub meej mom txhua zaus. Txawm hais tias kuv tsis tau tab kaum tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev zoo li tus Viv Ncaus Ntxhee los xij, tab sis kuv ho ntsiag to tsis hais txog qhov teeb meem uas kuv tau pom thiab tsis xyaum ua qhov tseeb. Qhov ntawd tsis yog kuv mus tuaj Ntxwnyoog tog lawm, cia qhov ntawd tab kaum tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev lawm pob? Tsis yog kuv ntshaw ib tug neeg sab nraud, tom txais tes uas yug kuv los mus ua Ntxwgnyoog tug neeg pab? Xav txog li ntawd mas ua rau kuv ntxub kuv tus kheej tiag tiag. Yog vim li cas kuv ho yuav xav rau yus tus kheej tshaj, tsis muaj ib qho zoo thooj li kev ua neeg li lawm? Kuv paub tias kuv tsis tuaj yeem ua li ntawd mus ntxiv lawm. Kuv tsis tuaj yeem taug kev sab nraum daim plhaub mus ntxiv lawm, qhov uas tsuas tiv thaiv kuv tus kheej nkaus xwb. Kuv yuav tsum tau xyaum ua qhov tseeb, ua ib tug neeg muaj kev xav ncaj ncees, sawv tuaj Vajtswv tog thiab tiv thaiv tej kev ntshaw ntawm Nws lub tsev. Kuv tau txiav txim siab muab tus Viv Ncaus Ntxhee lub qe coj los hais qhia kiag tam sim ntawd. Ces kiag thaum ntawd, kuv ho hnov muaj ib tug viv ncaus hais tias muaj qee cov neeg ntseeg tshiab tau qaug zog thiab tsis muaj kev cia siab li lawm tom qab hnov cov lus paj lus cua no. Vim yog tus Viv Ncaus Ntxhee tsis npaj los mus sib qhia nrog lawv thiab daws lawv tej teeb meem kom ncav sij hawm, yog li lawv thiaj li yuav luag tso lawv txoj kev ntseeg tseg vim hais tias lawv raug coj yuam kev lawm. Kuv ntxub kuv tus kheej thaum kuv hnov txog qhov no. Qhov no yog qhov tshwm sim phem ntawm kuv tsis xyaum ua qhov tseeb! Tom qab ntawd, ib co neeg hauv peb pab pawg puav leej tau sib cog hais qhia tus thawj coj ntawm pawg ntseeg txog tus Viv Ncaus Ntxhee tej teeb meem. Kuv xav tsis txog tias nws yuav tshuaj xyuas tej teeb meem ntawd thiab muab tus Viv Ncaus Ntxhee rho tawm kiag hnub ntawd lawm. Tom qab ntawd, tus thawj coj tau cem kuv hais tias, “Nws tab kaum tes dej num txhua yam ntev npaum li no lawm; ua cas koj yeej tsis hais qhia txog qhov ntawd li ma?” Thaum hnov li ntawd lawm haj tseem ua rau kuv khuv xim thiab hnov muaj kev txhaum ntau ntxiv tuaj.

Tom qab ntawd kuv tau thim xav rau ntawm kuv tus kheej, vim li cas kuv twb paub hais tias tus Viv Ncaus Ntxhee tsis mob siab ua nws tes dej num thiab tsuas pheej tab kaum tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev tas li, tab sis kuv yeej tsis sawv los mus qhia tshwm nws lub qe thiab muab hais qhia tawm li. Lub hauv paus ntawm qhov ua rau kuv tsis xyaum ua qhov tseeb yog dab tsi? Kuv tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv tias: “Los txog thaum tib neeg ntsib tau pom Vajtswv txoj dej num thiab caum cuag qhov tseeb lawm, nws yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam uas xav kav thiab tswj fwm lawv los sab hauv los. Yam tshwj xeeb, uas tau los ntawm tus yeeb yam yog dab tsi? Piv txwv li, vim li cas koj thiaj li qia dub? Vim li cas koj thiaj li tiv thaiv koj tus kheej qib dej num? Vim li cas koj thiaj muaj tej kev xav hauv nruab siab tau nchav zoo li ntawd? Vim li cas koj thiaj li zoo siab xyiv fab rau tej yam tsis ncaj ncees? Vim li cas koj thiaj li nyiam cov neeg phem no? Lub hauv paus rau koj txoj kev ntshaw rau tej yam zoo li ntawd yog dab tsi? Tej yam no los qhov twg los? Vim li cas koj thiaj li zoo siab los lees txais tej ntawd ua luaj? Los txog tam sim no, nej muaj kev to taub tag nrho tias qhov kev muaj qab hau tseem ceeb txhawb rau txhua yam ntawm tej no ces yog Ntxwgnyoog cov kuab lom nyob rau hauv nej lawm, nws tuaj yeem nthuav tawm puv npo nrog cov lus. Piv txwv li, yog koj nug qee cov neeg ua phem tias vim li cas lawv ho ua phem, lawv yuav teb tias, ‘Vim hais tias nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb.’ Kab ntawv no nthuav tawm txog lub hauv paus tiag tiag ntawm qhov teeb meem. Ntxwgnyoog txoj kev xav muaj laj thawj dhau los rau hauv tib neeg lub neej lawm. Lawv yuav ua tej yam rau lub hom phiaj no los sis ntawd, tab sis tsuas yog ua rau lawv tus kheej nkaus xwb. Txhua leej xav tias vim txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam, tib neeg yuav tsum ua neej nyob rau lawv tus kheej tej txiaj ntsim. ‘Kev rais los ua ib tug nom tswv vim yog xav tau tej khoom noj zoo thiab khaub ncaws zoo,’ thiab ‘Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb’—tej no yog lub neej txoj sia thiab lub tswv yim ntawm tib neeg, thiab lawv kuj sawv cev rau tib neeg tus yeeb yam thiab. Tej lus ntawm Ntxwgnyoog no yog kiag Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntag, thiab thaum tib neeg sib koom tes ua ke, nws dhau los ua lawv tus yeeb yam lawm. Ntxwgnyoog tus yeeb yam raug nthuav tawm los ntawm cov lus no; tej ntawd sawv cev rau nws tiav hlo. Qhov kuab lom no dhau los ua tib neeg lub neej thiab lub hauv paus ntawm lawv qhov muaj nyob, thiab cov tib neeg lwj liam raug tswj fwm tas li los ntawm qhov kuab lom no los tau ntau txhiab xyoo lawm(“Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv paub txog lub laj thawj txhawb tsis xyaum ua qhov tseeb mas yog kuv puv npo Ntxwnyoog tej tswv yim rau kev ua neej lawm, xws li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Nyob ntsiag to txhawm rau kev tiv thaiv-tus kheej thiab tsuas nrhiav kev kom zam dhau qhov yws,” “Cia txhua yam dhau mus xwb yog hais tias tej ntawd tsis raug yus tus kheej,” “Yim muaj teeb meem tsawg ces yim zoo,” thiab “Ncauj ntau ces tau kua haus.” Cov tswv yim phem no tau nkag rau kuv ntev los lawm. Tej ntawd tau rais mus ua kuv tus yeeb yam lawm. Ua rau kuv dhau los ua neeg xav rau yus tus kheej, txawj ntxias dag, thiab muaj kev ntshaw rau yus tus kheej nkaus xwb vim hais tias kuv tau ua neej nyob nrog tej tswv yim phem ntawd. Kuv tsuas yog pab tsis tau dab tsi xwb tab sis tiv thaiv kuv tus kheej tej kev ntshaw thaum ntsib ib qho teeb meem. Ua ntej kuv yuav los ua ib tug neeg ntseeg, hauv kuv txoj kev ua dej num thiab tus kheej lub neej txoj sia, thaum twg los xij uas kuv yuav ua rau lwm tus chim siab, txawm tias pom lawv ua tej yam tsis raug lawm los xij, kuv nyob ntsiag to. Kuv pheej ua neej nyob nrog tej tsawv yim phem no mus txawm tias tom qab ntawd kuv dhau los ua ib tug neeg ntseeg lawm los xij. Kuv pab tsis tau tab sis tas zog tiv thaiv kuv tej kev ntshaw hauv kuv tes dej num xwb, ces kuv thiaj li tsis tuaj yeem xyaum ua qhov tseeb. Tus Viv Ncaus Ntxhee yog ib qho ua piv txwv txog qhov ntawd. Kuv tau pom nws tsis ua tes dej num tiag thiab tseem tsis kam lees cov lus taw qhia tias nws yog tus thawj coj cuav thiab, yog li kuv yuav tsum tau txiav txim siab thiab hais qhia nws lub qe. Tab sis kuv ntshai tsam kuv qhov hais qhia mus tsis txog qhov twg ces kuv ho yuav poob kuv tes dej num. “Ncauj ntau ces tau kua haus,” thiab “Yim muaj teeb meem tsawg ces yim zoo” yog kuv tej tswv yim rau kev ua nej nyob. Kuv yog ib tug tais caus. Kuv cia ib tug neeg uas tsis mob siab ua hauj lwm los mus tab kaum txhua yam yam tsis muaj cuav kab sawv los mus hais li. Kuv mas xav rau yus tus kheej tshaj thiab txawj dag dhau lawm. Kev ua kuv tes dej num thiab kev tiv thaiv tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev yog ib qho zoo thiab haum raws li Vajtswv txoj kev xav. Thaum muaj ib tug neeg los mus tab kaum tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev, qhov ntawd yuav yog lub sij hawm uas yog los sawv khov kho tuaj Vajtswv tog thiab tiv thaiv tej kev ntshaw ntawm Nws lub tsev. Vajtswv cheem tsum qhov no ntawm tus neeg Nws xaiv. Qhov ntawd yog kuv tes dej num thiab kuv txoj kev lav ris. Tab sis kuv ho ntshai los mus tsa ncauj hais, ntawm kev pov hwm kuv tej kev ntshaw, yog li kuv tsis muaj cuab kav tiv thaiv tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev. Kuv ua tsis tau kuv tes dej num los sis tej kev lav ris kom puv npo. Ces kuv ho yog hom neeg ntseeg dab tsi ma? Kuv tsis kam tsa ncauj hais, tab sis haj tseem mus tuaj Ntxwgnyoog tog thiab cia li tsis quav ntsej dab tsi li lawm. Kuv tau cia ib tug neeg uas tsis mob siab ua hauj lwm los mus tab kaum tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev lawm. Kuv tsis muaj cuab kavlos tiv thaiv. Kuv tsis muaj ib qho kev txhawb nqa kiag li. Kuv tau ua neej nyob yam tsis muaj kev ncaj ncees los sis tsis muaj meej mom. Kuv pom meej tseeb lawm tias tus Viv Ncaus Ntxhee tau tab kaum tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev lawm, kuv tsuas tsis yog ua ntsej lag muag dig xwb tab sis kuv tseem tso tes plau lawm thiab. Ua li ntawd tsis yog tuaj Ntxwgnyoog tog los mus tawm tsam Vajtswv lod? Qhov ntawd yog kev ua txhaum loj heev rau Vajtswv lawm. Thaum xav txog qhov ntawd tiag tiag lawm, kuv tsis tuaj yeem xyaum ua qhov tseeb thiab kuv ntshai tsam poob kuv txoj dej num yog tias kuv muab tus Viv Ncaus Ntxhee lub qe hais qhia. Tab sis qhov tshwm sim tseeb tiag ces tom qab peb puav leej tau muab tus Viv Ncaus Ntxhee lub qe hais qhia lawm, nws tau mag rho tawm kiag tam siv lawm. Qhov tseeb no ua rau kuv hnov txaj muag thiab qhov ntawd tau qhia kuv tawm ua rau hauv Vajtswv lub tsev, Khetos thiab qhov tseeb yog tus tuav txoj kev cai. Ib tug neeg twg uas tsis xyaum ua qhov tseeb thiab cuam tshuam tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev yuav muab tsis tau chaw tiag taw rau tod. Lawv yeej yuav raug tshem tawm tsis ntxov los sis lig yog tias lawv tsis lees txim hloov dua siab tshiab. Tab sis kuv tsis saib txhua yam raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Kuv mas tsuas dhaig rau lub hwj chim thiab lub meej mom nkaus xwb. Kuv pom tus thawj coj saib yog kuv tus coj thiab xav hais tias yog kuv ua rau nws chim, ntshe kuv yuav tsis muaj peev xwm muab tau ib qho chaw tiag taw hauv Vajtswv lub tsev lawm. Kuv xav tias ntshe Vajtswv lub tsev yuav tsaus ntuj nti li lub ntiaj teb, ntshe yuav tsis muaj kev coj ncaj los sis kev ncaj ncees li. Tsis yog kuv tab tom saib tsis taus Vajtswv lod? Yog tsis muaj Vajtswv los qhia tshwm kuv los ntawm kev teeb tsa ib puag ncig ntawd, yog tsis muaj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Nws cov lus, ntshe kuv twb paub tej txim phem los ntawm kev ua neej nyob nrog cov tswv yim phem. Tej yam uas kuv tau kawm los ntawm qhov ntawd tiag tiag yog, yog ib tug neeg ntseeg, kev ua neej raws li Vajtswv cov lus, xyaum ua qhov tseeb, thiab txhawb nqa cov hauv paus ntsiab lus tiag tiag mas thiaj li ua rau kuv muaj kev thaj yeeb lug thiab nyab xeeb hlo. Qhov ntawd kuj yog ib qho kev ncaj ncees uas ib tug neeg ntseeg yuav tsum tau ua. Tom qab ntawd, peb txhua tus hauv pab pawg tau los sib qhia txog qhov uas peb tau ntsib tau pom thiab qhov tau txais. Txhua tus tau kawm ntau yam sib txawv, tshwj xeeb tshaj mas yog hais txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Ces txoj hauj lwm hauv peb pab pawg thiaj li maj mam hloov los mus zoo zuj zus tuaj lawm.

Hauv kuv txoj kev leg dej num tom qab ntawd, tom qab sib koom tes tau ib lub hlis ntau nrog tus Viv Ncau Lig, uas yog tus thawj coj ntawm lwm pab pawg, kuv pom tias nws khav theeb thiab qhuas tias yus muaj cai tshaj. Nws yeej tsis tshua lees txais lwm tus neeg tej lus taw qhia li thiab nws tau tab kaum tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev lawm. Kuv paub tias kuv yuav tsum qhia rau tus thawj coj ntawm pawg ntseeg paub rau lub sij hawm no. Tab sis tom qab ntawd kuv xav hais tias, “Wb tseem tsis tau leg dej num ua ke kom ntev, yog li kuv kuj tsis paub nws kom zoo tag. Kuv puas yuav tuaj yeem yog tus tsis yog rau qhov no? Yuav ua li cas yog tias thaum muab los mus tshuaj xyuas es pom tau tias nws tsis muaj teeb meem loj dab tsi? Tus thawj coj ntawm pawg ntseeg thiab lwm tus ho yuav xav li cas rau kuv? Lawv puas yuav xav tias kuv yog ib tug neeg xeeb txob? Thiab tus Viv Ncaus Lig ho yuav xav li cas rau kuv yog tias nws paub? Tsis ua cas, kuv yuav tsum txhob hais dab tsi li.” Thaum kuv nyuam qhuav xav tias cia muab qhov teeb meem no tsuj nthi rau qab xib taws xwb, tab sis kuv ho hnov raug iab liam los ntawm kuv qhov kev xav zoo thiab xav phem lawm. Kuv nco qab tias ua ntej no tes dej num tshj txoj moo zoo tau txais kev puas tsuaj tiag tiag vim yog kuv tsis muab tus Viv Ncaus Ntxhee lub qe hais qhia kom ncav sij hawm. Kuv khuv xim txog qhov ntawd tob tshaj. Kuv xav hais tias, “Kuv tsis tuaj yeem ua ib tug neeg uas xav rau yus tus kheej, thiab ntxim ntxub li no lawm. Zaum no kuv yuav tsis cia kuv khuv txim lawm.” Tom qab ntawd muaj ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tau tshwm sim rau kuv tias: “Rau ntawm nej txhua tus uas ua nej tes dej num puv npo, txawm tias koj yuav nkag siab qhov tseeb zoo npaum li cas los sis nkag siab ntiav li cas los xij, txoj hau kev ntawm kev xyaum ua uas yooj yim tshaj plaws kom to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb mas yuav tsum xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev hauv txhua yam, thiab tso koj tej kev ntshaw ntawm tej kev twm xeeb, koj tus kheej tej kev xav, tej kev txhawb siab ntsws, lub koob lub npe, thiab lub meej mom tseg. Muab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev tso ua ntej tshaj—qhov no yog qhov tsawg kawg nkaus uas yus yuav tsum tau ua. Yog ib tug neeg ua nws tes dej num tsis tuaj yeem ua tau ntau li qhov no, ces nws muaj peev xwm hais tau tias yuav ua nws tes dej num tau li cas? Qhov no tsis yog ua yus tes dej num. Koj yuav tsum xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev ua ntej tshaj plaws, xav txog Vajtswv tus kheej tej kev ntshaw, thiab xav txog Nws tes dej num, thiab muab tej kev xav no xav ua ntej thiab tseem ceeb tshaj plaws; tsuas yog tom qab ntawd nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem xav txog kev ruaj khov ntawm koj lub meej mom los sis lwm tus pom koj li cas(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau muab ib txoj kev ntawm kev xyaum ua rau kuv, uas yog muab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev tso ua ntej yam tsis xav txog kuv tus kheej li. Kuv yuav tsum tsis txhawj txog qhov uas lwm tus xav txog kuv, tab sis ua qhov uas yog rau tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev. Wb tsis paub ib tug rau ib tug los ntev lawm thiab kuv puav leej tsis paub nws zoo, tab sis kuv yeej pom tias nws tus cwj pwm yeej tau tab kaum tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev tiag tiag lawm. Kuv paub tias kuv yuav tsum tau qhia qhov kuv tau pom, kho kuv tej kev xav, thiab ua kom tiav hlo kuv tes dej num thiab tej kev lav ris. Tom qab ntawd kuv tau hais qhia rau tus thawj coj ntawm pawg ntseeg txog tus Viv Ncaus Lig tej teeb meem thiab tom qab tshuaj xyuas tej teeb meem tas, nws raug rho tawm mus raws li cov hauv paus ntsiab lus lawm. Kuv hnov ruaj siab hlo thiab kaj siab lug thaum kuv tau hnov cov xov xwm thiab kuv hnov tau tias kuv tau pov hwm tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev lawm. Kuv kuj tau ntsib tau pomtias tib txoj kev uas ua lub neej muaj nuj nqis ces yog kev ua lub neej raws li Vajtswv cov lus nkaus xwb.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Vajtswv Mas Ncaj Ncees Tshaj

Sau los ntawm Tsab Liv, Teb Chaws Nyiv Pooj Thaum Lub Cuaj Hli Ntuj Xyoo 2012, Kuv yog ib tug ua hauj lwm nrog pawg ntseeg thaum kuv tau...

Leave a Reply