Raug Piam Sij Los ntawm Kuv Tej Kev Nkag Siab Yuam Kev thiab Tej Kev Tiv Thaiv

February 4, 2022

Sau los ntawm Xuxeeb, Teb Chaws Suav

Qee lub sij hawm dhau los, peb pawg ntseeg tus thawj coj tau poob nws lub qib dej num vim nws tsis caum raws qhov tseeb los sis tsis ua tes dej num uas tshwm sim kiag, thiab lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiaj tau xaiv kuv los hloov nws lub chaw. Qhov tau los ntawm kev xaiv tsa ua rau kuv tau txhawj xeeb. Kev ua ib tug thawj coj yuav tsum muaj kev nkag siab txog qhov tseeb thiab tuaj yeem daws tau lwm tus tej kev nyuaj siab hauv lawv txoj kev to taub lub neej txoj sia. Nws kuj txhais tias kev ris ib lub nras thiab ua tes dej num uas tshwm sim kiag. Kuv tau ua tus coj ob peb zaug los lawm, tab sis xaus rau qhov raug hloov vim kuv tsuas caum raws suab npe thiab lub meej mom xwb thiab tsis ua tes dej num uas tshwm sim kiag. Kuv paub tias yog kuv tsis ua kuv tes dej num kom zoo rau zaum no, dhau ntawm qhov cuam tshuam tes dej num ntawm Vajtswv lub tuam tsev thiab pawg ntseeg cov tswv cuab txoj kev to taub lub neej txoj sia, qhov zoo kawg nkaus ces kuv raug ntiab tawm, ho qhov phem kawg nkaus ces kuv tuaj yeem raug qhia tshwm thiab raug tshem tawm. Kuv tsis muaj kev nyiam rau kev rov ua ib tug thawj coj dua, rau kev nrhiav lub meej mom kom siab dua qub; kuv tsuas xav nyo kuv lub taub hau es ua kuv tes dej num kom zoo lawm xwb. Yog li, kuv thiaj tsis kam lees nyo taub hau rau qhov ntawd, hais tias, “Tsis ua, kuv ua tsis tau txoj dej num no,” thiab hais txhua yam daws kom dim. Kuv ntseeg siab tias qhov ntawd muaj qab hau, paub yam yus ua, tab sis nws tsuas yog dhaus los ntawm kev sib qhia tom qab no nrog cov kwv tij thiab nkauj muam tias kuv paub kuv qhov tsis zoo txaus los ua lub luag hauj lwm ntawm tus thawj coj vim kuv nyob rau hauv qhov kev tswj los ntawm cov kuab lom phem xws li “Yim loj npaum li cas, ces yim poob muaj ceem npaum li ntawd” thiab “Ua tus coj ces yeej tsis muaj phooj ywg coob.” Kuv hnov zoo li kev ua ib tug thawj coj mas txaus ntsai, qhov ntawd nws yuav ua rau kuv muaj kev phom sij raug qhia tshwm thiab raug tshem tawm tau txhua lub sij hawm. Kuv nkag siab txog lub hauv paus ntsiab lus uas kuv ua ntawd mas nws tsis raug raws qhov tseeb, thiab kuv tau lees tes dej num ntawm thawj coj, tab sis kuv tsis tuaj yeem tshem kuv tej kev ntxhov siab ib puag ncig ntawm kuv tes dej num tau vim kuv tsis tau daws kuv tus yam ntxwv ntawd. Kuv ntsai tsam ua tau dej num tsis zoo ces raug ntiab tawm thiab raug tshem tawm, yog li kuv thiaj ua lub neej nyob rau hauv tus yam ntxwv ntawm kev tiv thaiv thiab kev nkag siab yuam kev. Nyob rau lub sij hawm ntawd, kuv tus yam ntxwv thiaj poob qis zuj zus; kuv cov lus thov mas tsis muaj qhov tshoov siab li, kuv muab tsis tau ib qho kaj los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus, thiab kuv tsis tuaj yeej sau lub dag zog los txhawb rau kuv tes dej num. Kuv ua lub neej nyob rau qhov feeb tsis meej hlo li. Hauv kuv qhov mob, kuv tau nquas hu rau Vajtswv tias: “Aus Vajtswv! Kuv ntxeev siab heev; kuv tsis tuaj yeej zwm tim ntsej tim muag rau tes dej num no. Thov coj kuv kev, cia kuv paub kuv tus kheej thiab mloog lus.”

Kuv nyeem nqe no ntawm Vajtswv cov lus tom qab kuv thov Vajtswv tias: “Kuv zoo siab rau cov uas tsis muaj qhov kev tsis tshua ntseeg lwm tus, thiab Kuv nyiam cov uas npaj txij zog txais yuav qhov tseeb; Kuv qhia txoj kev saib xyuas zoo rau ob hom tib neeg no, rau qhov nyob hauv Kuv ob lub qhov muag pom mas lawv yog cov tib neeg siab ncaj. Yog tias koj txawj dag, ces koj yuav raug zov thiab tsis tshua ntseeg lwm tus neeg thiab tej xwm txheej, thiab yog li koj txoj kev ntseeg Kuv yuav raug tsim tsa rau saum ib lub hauv paus ntawm txoj kev tsis tshua ntseeg lwm tus. Kuv yeej tsis txeev lees paub txoj kev ntseeg zoo li no li. Qhov tsis muaj txoj kev ntseeg tseeb, koj haj yam tsis muaj txoj tseem kev hlub kiag li. Thiab yog tias koj ntseeg qhov tsis tshua ntseeg rau Vajtswv thiab lam tau lam hais txog Nws raws siab nyiam xwb, ces koj yog, yam tsis muaj lus nug dab tsi li, tus uas txawj dag tshaj ntawm txhua tus tib neeg huv si. Koj lam tau lam hais seb Vajtswv ua puas tau zoo li tib neeg xwb: ua txhaum loj uas zam txim tsis tau, muaj tus cwj pwm tsis tseem ceeb, tsis muaj kev ua ncaj nrab thiab laj thawj, tsis muaj qhov paub ntawm txoj kev ncaj ncees, ua siab swb rau txoj kev npaj ua lim hiam, txawj ntxias dag thiab txawj dag, txaus siab rau txoj kev phem thiab kev tsaus ntuj, thiab ntau yam ntxiv. Nws tsis yog qhov laj thawj tias tib neeg tsis muaj tej kev xav zoo li no vim yog lawv tsis muaj txoj kev paub Vajtswv me me li los? Txoj kev ntseeg zoo li no tsis muaj dab tsi luv tshaj txoj kev txhaum! Tseem muaj tej txhia uas ntseeg tias cov uas ua rau Kuv zoo siab ces yog cov uas hais lus mos lus tuaj pos thiab ua txuj, thiab tias cov uas tsis muaj kev paub zoo li no yuav tsis raug caw los rau hauv Vajtswv lub tsev thiab yuav tsis tau lawv qhov chaw nyob rau hauv. Qhov no tsuas yog tib qho kev paub uas nej tau txais tom qab ntau lub xyoo no los lawm xwb? Qhov no puas yog yam nej muab tau? Thiab nej txoj kev paub txog Kuv tsis nres rau ntawm txoj kev to taub yuam kev no xwb; qhov tseem phem tshaj mas yog nej txoj kev thuam Vajtswv tus Ntsujplig thiab kev hais lus phem rau Ntuj Ceeb Tsheej. Qhov no yog qhov vim li cas Kuv thiaj hais tias txoj kev ntseeg zoo li nej txoj no tsuas yuav ua rau nej txav kom deb ntawm Kuv mus dua thiab ua ib qho chaw loj tawm tsam Kuv xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Tus Vajtswv hauv Ntiaj Teb Li Cas). Vajtswv cov lus ntawm kev txiav txim thiab kev nthuav tawm ntshai rwg nyob rau hauv kuv lub siab, tshwj xeeb yog ntu uas Nws hais tias, “Thiab nej txoj kev paub txog Kuv tsis nres rau ntawm txoj kev to taub yuam kev no xwb; qhov tseem phem tshaj mas yog nej txoj kev thuam Vajtswv tus Ntsujplig thiab kev hais lus phem rau Ntuj Ceeb Tsheej.” Qhov ntawd yog qhov tsis txaus ntseeg rau kuv. Kev nyob rau tus yam ntxwv ntawm kev tiv thaiv thiab kev nkag siab yuam kev thiaj li ua rau kuv muaj kev tawm tsam thiab kev saib tsis taus Vajtswv. Kuv xav txog txhua zaus uas kuv raug ntiab tawm ntawm kev ua lub luag hauj lwm ua tus thawj coj, nws vim hais tias kuv tsis caum raws qhov tseeb, tab sis kuv tsuas caum raws suab npe thiab lub meej mom, siv zog peem kom tib neeg hwm thiab tsa qhov muag saib kuv xwb. Kuv thiaj nyob rau txoj kev tsis haum nrog Vajtswv. Tom qab raug tshem kuv lub chaw tawm lawm, nws yog Vajtswv cov lus uas coj kuv los nkag siab Nws lub siab nyiam; nws yog Vajtswv cov lus uas coj kuv tawm ntawm kuv qhov kev txhaum thiab kev xav phem. Thiab tom qab ntawd, Vajtswv kuj tseem muab lub hwv tsam rau kuv los ua kuv tes dej num mus ntxiv, los caum raws qhov tseeb thiab tau txais Nws txoj kev cawm dim rau lub sij hawm ua kuv tes dej num. Kuv tau paub tias Vajtswv tsis tau txhob txwm qhia tshwm thiab tshem tawm kuv, tab sis kuv mas puv npo kev kwv yees thiab kev ua xyem xyav, xav tias Vajtswv yuav siv kuv txoj kev ua dej num ua tus thawj coj los qhia tshwm thiab tshem kuv tawm. Qhov ntawd yog kev nkag siab yuam kev tag nrho txog Vajtswv—nws yog kev saib tsis taus! Thaum kawg qhov no tau ua ras dheev txog kuv lub siab ntxeev siab me ntsis, thiab kuv pom tias txawm kuv raug ntiab tawm ob peb zaug lawm los xij, kuv yeej tsis tau siv cov kev ntsib pom no los ua lub hwv tsam nrhiav qhov tseeb thiab thim xav txog kuv tus kheej li. Tiam sis, kuv txoj kev nkag siab yuam kev txog Vajtswv thiab kuv txoj kev tiv thaiv loj tuaj. Kuv dhaus los muaj kev txhaum thiab kev tu siab.

Kuv nyeem lwm nqe ntawm Vajtswv cov lus tom qab ntawd tias: “Nyob rau thaum lub sij hawm uas cov neeg qias vuab tsuab muab tau lub meej mom—txawm tias lawv yuav yog leej twg los xij—lawv puas rais los ua cov tawm tsam Khetos? (Yog lawv tsis caum raws qhov tseeb, ces lawv yuav rais los ua cov tawm tsam Khetos, tab sis yog lawv caum raws qhov tseeb, ces lawv yuav tsis rais los ua cov tawm tsam Khetos.) Tsis yog yuav zoo li qhov no tas li xwb. Yog li ntawd, cov uas taug txoj kev ntawm cov tawm tsam Khetos puas taug txoj kev ntawd vim lub meej mom xwb? Qhov ntawd muaj tshwm sim thaum tib neeg tsis taug txoj kev uas yog. Lawv muaj ib txoj kev zoo taug, tiam sis lawv tsis taug txoj kev ntawd xwb; tiam sis, lawv tseem nias qees mus raws tus phem qab. Qhov no zoo ib yam nkaus li tib neeg noj mov ntag: Ib txhia tsis noj tej khoom noj uas yug lawv lub cev thiab txhawb kom muaj sia nyob, tiam sis tseem nias qees noj tej yam uas phom sij rau lawv, thaum kawg ua rau lawv tus kheej puas tshuaj. Qhov no tsis yog qhov lawv tus kheej xaiv lod? Dab tsi ua rau ib txhia ntawm cov uas tau ua cov thawj coj lawm thiab tom qab ntawd raug tshem tawm mus tshaj tawm lawm? ‘Txhob ua ib tug thawj coj, thiab txhob cia koj tus kheej muaj meej mom. Tib neeg raug kev phom sij kiag thaum lawv muaj meej mom, thiab Vajtswv yuav muab lawv qhia tshwm! Thaum lawv raug qhia tshwm lawm, ces lawv haj tseem tsis tsim nyog ua cov ntseeg dog dig lawm, thiab yuav tsis muaj ib lub cib fim dab tsi ntxiv li lawm.’ Nws hais dab tsi rau qhov ntawd? Qhov zoo tshaj plaws, ces nws sawv cev rau ib txoj kev to taub yuam kev txog Vajtswv; qhov phem tshaj plaws, ces yog hais lus tuam mom Nws. Yog koj tsis taug txoj kev uas yog, tsis caum raws qhov tseeb, thiab tsis ua raws Vajtswv txoj hau kev, tiam sis koj tseem nias qees mus raws txoj hau kev ntawm cov tawm tsam Khetos thiab thaum kawg mus taug Povlauj txoj kev, ces thaum kawg thiaj li tau qhov ua tau los zoo tib yam nkaus, xaus zoo tib yam nkaus li Povlauj, tseem liam Vajtswv thiab txiav txim rau Vajtswv tias yog tus tsis ncaj ncees, ces koj tseem tsis yog tus ua qauv tiag tiag ntawm ib tug tawm tsam Khetos thiab lod? Tus cwj pwm zoo li no raug tsawm foom lawm!(“Yuav Kom Daws Tau Yus Tus Moj Yam Qias Vuab Tsuab, Mas Yus Yuav Tsum Muaj ib Txoj Kev Tshwj Xeeb ntawm Kev Xyaum Ua Raws” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Nqe no ntawm Vajtswv cov lus qhia kuv tias thaum tib neeg taug txoj kev ntawm tus tawm tsam Khetos thiab raug tshem tawm, nws tsis yog vim hais tias lawv raug ua puas tsuaj los ntawm rooj ntxiab ntawm lub meej mom. Nws yog tus cag hauv qhov kev ua tsis tau los caum raws qhov tseeb; nws yog tus cag hauv qhov kev caum raws lub suab npe thiab ncav cuag, hauv kev kav theeb thiab kev xav tau kev qhuas, qee zaum ua txog qhov ua kev phem thiab cuam tshuam pawg ntseeg tes dej num. Ua tib zoo saib no, kuv tau pom tias kuv cov kev ua tsis tau yav tag los tsis yog vim hais tias kuv qib dej num, tab sis vim kuv muaj tus moj yam kav theeb thiab tsis caum raws qhov tseeb hauv kuv tes dej num. Tiam sis, kuv mas tsuas caum raws lub suab npe thiab lub meem mom xwb, kuv tsis tuav kuv tej dej num kom raug raws txoj kev txoj cai. Muaj ntau tus kwv tij thiab nkauj muam tau tuav lub chaw ua tus coj thiab, tab sis lawv ua raug raws txoj kev txoj cai. Lawv tau tsi ntsees rau kev xav txog yus tus kheej thiab kev paub ntawm yus tus kheej thaum lawv nthuav tawm kev ua lwj liam, kev plam kev ntsib kev pom, los sis kev yuam cai; lawv tau tsi ntseesrau kev nrhiav qhov tseeb los daws kho lawv tus kheej tus moj yam lwj liam, ntawm kev ua txhua yam raws li qhov tseeb lub hauv paus ntsiab lus. Lawv cia li dhaus los ua tiav lawv tes dej num ntau zuj zus thaum lub sij hawm dhaus mus. Kev muaj lub meej mom yeej qhia txog tus neeg tus xeeb ceem tiag. Tus neeg uas caum raws qhov tseeb, txawm tias lawv tau tuav qib dej num siab npaum li cas los xij, lawv yuav tsis raug tsav kom ua kev phem, tab sis rau cov neeg uas tsis caum raws qhov tseeb, lawv yuav raug tshem tawm txawm hais tias lawv tsis nyob rau qib dej num muaj hwj chim los xij. Tau txai ib qho kev nkag siab txog txhua yam ntawm qhov no kuj tau pab kuv kom paub tias vim li cas kuv thiaj pheej tawm tsam rau qhov raug xaiv los ua thawj tus coj, thiab vim li cas kuv thiaj zam tsis los tuav tes dej num ntawd. Lub hauv paus tiag ces vim hais tias yog tom qab raug ntiab tawm ob peb zaug lawm, los kuv kuj tsis caum raws qhov tseeb los sis tsis thim xav txog tus cag ntawm kuv qhov kev ua tsis tau, tab sis kuv ho xav tias nws yog lub meej mom uas kuv tuav qhov ntawd ua rau kuv ua yuam kev zaum tas zaum thiab. Kuv kuj tseem tuav rawv qhov kev txhaum xws li “Yim loj npaum li cas, ces yim poob muaj ceem npaum li ntawd” thiab “Ua tus coj ces yeej tsis muaj phooj ywg coob” thaum tej ntad yog qhov tseeb lawm. Yog li thaum cov kwv tij thiab nkauj muam rov xaiv kuv los ua tus coj dua, kuv thiaj tsis zwm rau thiab tsis zoo siab txais nws, tab sis ho siv zog tiv thaiv kuv tus kheej, ntshais tias yog kuv ua tus thawj coj kuv yuav raug qhia tshwm thiab raug ntiab tawm dua, los sis yuav xaus rau kev ua phem thiab raug ntiab tawm. Kuv tsis muaj qab hau li!

Kuv nyeem nqe no hauv Vajtswv cov lus, thiab: “Nws yeej tsis muaj ib qho dab tsi yuav sib cuam tshuam rau ntawm tib neeg tes dej num thiab qhov uas seb lawv puas tau txais koob hmoov los sis lus foom phem. Tes dej num yog qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua kom tiav; nws yog lawv qhov kev khwv noj khwv haus uas ntuj tso los rau lawv, thiab yuav tsum tsis txhob vam khom tej phaj tshab nqi dag nqi zog, tej xwm txheej zoo, los sis tej laj thawj zoo. Tsuas yog thaum ntawd mas lawv thiaj li ua lawv tes dej num. Yuav kom tau koob hmoov ces yog thaum ib tug neeg twg raug tsim kho kom zoo tiav log thiab tau txais Vajtswv tej koob hmoov tom qab uas raug txiav txim rau tag lawm. Yuav raug foom phem ces yog thaum uas ib tug neeg twg tus moj yam tsis hloov tom qab uas lawv raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau tag lawm, nws yog thaum uas lawv tsis raug tsim kho kom zoo tiav log tab sis raug rau txim rau. Tsis hais lawv yuav raug foom koob hmoov rau los sis raug foom phem rau, cov uas raug tsim tawm los yuav tsum tau ua lawv tes dej num, ua yam uas lawv tsim nyog ua, thiab ua yam uas lawv muaj peev xwm ua tau; qhov no yog qhov tsawg tshaj plaws uas ib tug neeg, ib tug neeg uas caum Vajtswv, tsim nyog ua. Koj yuav tsum tsis txhob ua koj tes dej num kom tau txais koob hmoov nkaus xwb, thiab koj yuav tsum tsis txhob tsis kam ua vim ntshai raug foom phem nkaus xwb. Cia Kuv qhia ib qho no rau nej: Tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog qhov uas lawv tsim nyog ua, thiab yog lawv tsis muaj peev xwm ua tau lawv tes dej num, ces qhov no yog lawv txoj kev ntxeev siab xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg). Kuv tuaj yeem pom los ntawm Vajtswv cov lus uas hais tias ib tug neeg tes dej num tsis yog qhov txiav txim seb thaum kawg lawv yuav tau txais koob hmoov los sis raug foom phem; tab sis, qhov ntawd feem ntau yog nyob ntawm seb lawv puas caum raws qhov tseeb hauv lawv tes dej num, txawm tias lawv tau tso tseg kev muab tau qhov tseeb thiab ua tiav kev hloov pauv tus moj yam lawm los xij. Kuv hnov txaj muag heev rau hauv qhov kaj ntawm Vajtswv cov lus qhia, thiab kuv pom tias txhua lub xyoo ntawm kuv txoj kev ntseeg, kuv tsuas vwm ntsuav caum raws kuv tus kheej lub neej yav tom ntej thiab lub hom phiaj xwb. Thaum xub thawj, kuv xav tias qhov muaj qib dej num ua tus thawj coj hauv Vajtswv lub tsev yuav tau txais lwm txoj kev hwm thiab Vajtswv txoj kev pom zoo, tias thaum kawg kuv yuav tau txais koob hmoov thiab muaj lub hom phiaj kawg uas zoo. Qhov ntawd tau tsav kuv tawm ntawm kuv tus kheej lub siab nquag plias, los nyiaj tiv rau kuv tes dej num. Tab sis tom qab raug ntiab tawm ntau zaus, kuv cia li nrais los ntshai tsam raug nthuav tawm thiab raug tshem tawm thaum ua tus thawj coj, yog li kuv thiaj tsis kam ua tes dej num ntawd. Kuv pom tau hais tias kuv tau ua kuv tes dej num li kev ua lag luam, kom tau txais lub hom phiaj zoo los ntawm Vajtswv. Kuv txawm xav kom Vajtswv lees paub ua ntiaj tug tias kuv tuaj yeem tau txais kev cawm dim ua ntej kuv txaus siab los muab qee yam kev fij thiab muab yus tus kheej fij rau. Kuv tsis lees txais Vajtswv cov lus txib rau kuv txhawm rau tiv thaiv kuv tus kheej, kev ntxeev lub laj thawj thiab nrhiav kev zam txim, hais tias kuv ntshai tsam sawv thaiv txoj hau kev ntawm pawg ntseeg tes dej num. Kuv txawm xav tias kuv muaj qab hau zoo tiav log lawm—nws tsuas yog yeeb ncuab xwb! Thaum ntawd, kuv xav tias txaus ntshai thaum kuv nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus: “Tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog qhov uas lawv tsim nyog ua, thiab yog lawv tsis muaj peev xwm ua tau lawv tes dej num, ces qhov no yog lawv txoj kev ntxeev siab xwb.” Nws yog ib qho tseeb uas kuv tsis muaj qhov tseeb uas muaj tiag thiab kuv lus siab tsis zoo txaus. Vajtswv muab lub hwv tsam rau kuv los ua ib tug thawj coj tsis yog vim kuv muaj peev xwm los ua qhov dej num ntawd, tab sis nws yog nyob rau hauv txoj kev cia siab tias kuv yuav caum raws qhov tseeb los ntawm kev ua kuv tes dej num, kuv yuav kho kuv qhov yuam kev thiab tswj xyuas kev ua kuv tes dej num yam txaus siab hlo. Tab sis, kuv mas siab nqaim thiab ntxim ntxub, tsuas xav txog kuv tus kheej xwb, ntshai tias yog kuv raug nthuav tawm thiab raug hloov los ua tus thawj coj lawm, kuv yuav plam qhov ua tau los zoo thiab lub hom phiaj zoo. Thiab yog li kuv thiaj nrhiav kev tawm ntawm kev ua tus thawj coj, kuv tau ntxeev siab loj heev—kuv yuav uas li cas muaj kev zwm me me tau rau Vajtswv?

Kuv nyeem ntxiv ob nqe lus ntawm Vajtswv cov lus nyob hauv kuv qhov kev nrhiav. “Petus tes hauj lwm yog kev ua tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los. Nws tsis ua hauj lwm nyob rau hauv tes qav tes num ntawm ib tug thwj tim, tab sis ua hauj lwm rau lub sij hawm thaum tab tom nrhiav kev hlub rau Vajtswv. Txoj kev ntawm Povlauj tes hauj lwm kuj muaj nws tus kheej qhov kev caum nrhiav thiab: Qhov nws nrhiav ces tsis muaj dab tsi tshaj nws txoj kev cia siab rau yav tom ntej, thiab nws txoj kev ntshaw ib txoj hau kev kawg kom zoo. Nws tsis kam lees txais kev lim tib neeg kom dawb huv rau lub sij hawm ua nws tes hauj lwm, los sis nws tsis kam lees txais kev qhuab qhia thiab kev qhuab ntuas. Nws ntseeg hais tias tsuav tes hauj lwm nws ua ntawd tseem ua tau haum Vajtswv siab, thiab tag nrho tej nws ua ntawd ua rau Vajtswv txaus siab xwb, ces yeej muaj ib qho phaj tshab nyob tos nws lawm. Yeej tsis muaj tej kev ntsib kev pom ntawm tus kheej nyob rau hauv nws tes hauj lwm li—nws tsuas yog ua rau nws tus kheej nkaus xwb, thiab tsis yog ua nyob rau txoj kev caum nrhiav qhov kev hloov. Txhua yam nyob rau hauv nws tes hauj lwm ces yog kev lag luam xwb, nws yeej tsis muaj ib qho ntawm tes dej num los sis kev zwm ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los li. Nyob rau lub sij hawm ntawm nws tes hauj lwm, tsis muaj ib qho kev hloov tshwm sim nyob rau hauv Povlauj tus moj yam qub li. Nws tes hauj lwm ces tsuas lam yog kev ua qav ua num rau lwm tus xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav coj tau kev hloov los rau hauv nws tus moj yam li. Povlauj ua nws tes hauj lwm ncaj qha, yam tsis tau raug ua kom zoo tiav log los sis raug qhuab qhia li, thiab nws tsuas yog muaj siab rau qhov phaj tshab xwb. Petus mas txawv: Nws yog ib tug uas tau raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas lawm thiab raug lim kom dawb huv lawm. Lub hom phiaj thiab qhov kev tshoov siab ntawm Petus tes hauj lwm mas qhov tseem ntsiab yeej txawv Povlauj tej(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb). “Ua ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, tib neeg yuav tsum nrhiav kev ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, thiab nrhiav kev hlub Vajtswv yam tsis muaj kev xaiv li, vim Vajtswv yeej zoo tsim nyog rau tib neeg txoj kev hlub. Cov uas nrhiav kev hlub Vajtswv yuav tsum tsis txhob nrhiav txiaj ntsig rau tus kheej los sis nrhiav tej yam uas lawv tus kheej ntshaw; qhov no yog txoj kev nrhiav caum uas yog tshaj plaws li. Yog qhov uas koj nrhiav yog qhov tseeb, yog qhov uas koj muab coj los xyaum ua yog qhov tseeb, thiab yog qhov koj tau yog ib qho kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam, ces txoj kev koj taug yog txoj yog lawm. Yog qhov uas koj nrhiav yog koob hmoov rau lub cev nqaij daim tawv, thiab qhov uas koj muab coj los xyaum ua yog qhov tseeb ntawm koj tus kheej txoj kev xav phem xwb, thiab yog yeej tsis muaj kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam li, thiab koj yeej tsis mloog Vajtswv lus nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv li, thiab koj tseem nyob rau qhov kev pom tsis meej, ces qhov koj nrhiav ntawd yuav coj koj mus rau dab teb tiag tiag li, vim txoj kev koj taug yog txoj kev swb. Qhov uas seb koj yuav raug ua kom zoo tiav log los sis raug rhuav tshem pov tseg ntawd ces nyob ntawm koj tus kheej qhov kev nrhiav caum xwb, uas kuj hais tau hais tias kev yeej thiab kev swb ces nyob ntawm txoj kev uas tib neeg taug xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb). Kev nyeem cov nqe no tau pab ua rau kuv nkag siab zoo ntxiv txog Petus txoj kev ua tiav thiab Povlauj txoj kev ua tsis tau. Kuv pom hais tias Petus nrhiav ua tes dej num ntawm tus neeg raug tsim los, thiab nws tau zwm rau Vajtswv txawm tias nws tes dej num yuav ua rau nws tau txais los sis tsis tau txais cov koob hmoov los xij. Nws tau ua qhov tim khawv nrov nroo ntws rau Vajtswv, mloog lus hais txawm tias txog qhov tuag kiag los xij. Povlauj, ho ua txawv, tau nrhiav tej koob hmoov thiab tej phaj tshab nkaus xwb, nws qhov siv zog ua tes dej num nyhav ces yog ua kom muab tau lub kaus mom vaj ntxwv ntawm kev ncaj ncees, Nws siv nws tes dej num ua pob peev los pauv lag luam nrog Vajtswv, taug txoj kev ntawm tus tawm tsam Khetos thiab thaum kawg kiag tau txais txoj kev rau txim ntawm Vajtswv. Thaum kuv thim xav txog kuv tus kheej, kuv tau pom tias nyob hauv kuv txoj kev ntseeg, kuv tsis siv zog ua tes dej num ntawm tus neeg raug tsim tawm los, tab sis kuv mas tsuas ua kom tau tej koob hmoov thiab tau lub hom phiaj zoo xwb. Kuv kuj tseem xav kom them tus nqi qis tshaj plaws nyob hauv qhov kev sib hloov pauv koob hmoov ntawm lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Thaum kuv pom tes dej num ntawm kev ua tus thawj coj muaj tes dej num tseem ceeb, kuv xav tias yog kuv xaus rau kev sawv thaiv txoj hau kev ntawm tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev lawm, kuv yuav plam kuv lub hwv tsam ntawm qhov ua tau los zoo thiab lub hom phiaj zoo. Yog vim li no kuv thiaj tawm tsam qhov ntawd heev. Puas yog kuv nyob rau tib txoj kev ua tsis tau zoo ib yam li Povlauj lawm? Los ntawm kuv txoj kev ntseeg, kuv tau txais kev xyiv fab rau ntau qhov tseeb uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv, tab sis nws yeej tsis tau tshwm sim muaj ib yam dab tsi rov qab rau kuv li. Yog li, kuv thiaj tsuas yog siv zog peem xav txog kuv tus kheej yav tom ntej tias yuav zoo li cas, ua kev suav xam thiab kev coj tsis ncaj rau Vajtswv. Kuv mas siab nqaim tshaj, ntxim ntxub tshaj, txawj ntxias tshaj, thiab lim hiam tshaj! Tom qab kuv paub txhua yam no lawm, kuv tsis xav ua neej nyob rau txoj kev ntawd mus ntxiv, tab sis kuv xav cam raws Petus tus qauv tiag tiag li thiab taug txoj kev caum raws qhov tseeb, muab kuv tus kheej fij rau Vajtswv thiab zwm rau Nws txoj kev cai thiab tej kev npaj.

Kuv ua tsaug rau Vajtswv rau txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntawm Nws cov lus uas tau kho kuv qhov kev xav phem tias “Ua tus coj ces yeej tsis muaj phooj ywg coob” thiab cia rau kuv pom meej tias kuv tau taug txoj kev yuam kev nyob rau hauv kuv txoj kev ntseeg, txoj kev caum raws tej koob hmoov, thiab muab kom tau qee txog kev nkag siabtxog kuv tus yeeb yam phem. Txij thaum ntawd los, kuv tso tseg kev peem tawm ntawm kuv tes dej num ua tus thawj coj thiab tau ris lub luag dej num. Kuv tau pib tsi ntsee rau kev caum raws qhov tseeb thiab nrhiav ua kuv tes dej num kom tau raws li ib tug raug tsim tawm los.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply