Kev Tsis Muaj Peev Xwm Tsis Yog Kev Yws

February 4, 2022

Sau los ntawm Tswbchia, Teb Chaws Suav

Yav dhau los, txhua zaus uas kuv ntsib qee yam kev nyuaj thaum kuv ua kuv lub luag hauj lwm, los sis ua kuv txoj hauj lwm tsis zoo, kuv xav tias nws yog vim kuv txoj kev tsis muaj peev xwm. Yog li ntawd, feem ntau kuv thiaj ua lub neej uas muaj tus yam ntxwv tsis zoo. Kuv pheej siv kuv txoj kev tsis muaj peev xwm los muab tej luag hauj lwm uas kuv xav tias nyuaj rau lwm tus tib neeg, thiab xav tias ua li no tsis ua li cas, qhov ntawd yog kuv xav rau pawg ntseeg txoj hauj lwm kuv thiaj li thov kom lwm tus tib neeg ua qee yam vim kuv txoj kev tsis muaj peev xwm, thiab kuv ua tsis tau zoo. Ua tsaug rau qhov uas tau nyeem Vajtswv cov lus kuv thiaj li tau tig ntawm txoj kev xav yuam kev los, los paub tias kuv saib txhua yam los ntawm kuv tus kheej tej kev nkag siab thiab kev xav hauv nruab siab xwb. Kuv kuj tau kawm qee yam txog kuv tus tus kheej tus moj yam lwj liam thiab.

Muaj ib hnub, peb tus thawj coj hais kom peb sau ib tsab ntawv mus txhawb ib tug viv ncaus. Tus viv ncaus uas nrog kuv ua ib pab muaj dej num rau lwm yam lawm, yog li ntawd nws kom kuv ua tus sau. Kuv txawm maj nroos pib yws hais tias: “Kuv tsis muaj peev xwm sau li os. Kuv sau thiab kho ntawv tsis tau zoo. Nws yuav zoo dua yog tias koj sau.” Yog li ntawd kuv thiaj li muab yam uas nyuaj thawb ntiag rau kuv tus npoj yaig Tom qab ntawd, nws hais rau kuv tias, “Txij thaum wb sib ntsib los, koj yeej ib txwm hais tias koj tsis muaj peev xwm. Tiam sis tom qab uas nrog koj ua ke tau ob peb hnub xwb ua rau kuv pom tias koj muaj peev xwm nrhiav tau qee yam teeb meem hauv kev ua hauj lwm. Kuv tsis xav tias koj yuav tsis muaj peev xwm, tiam sis thaum uas koj ntsib tej kev nyuaj nyob hauv koj lub luag hauj lwm, koj ib txwm hais tias koj tsis muaj peev xwm, thiab qee zaus koj haj tseem thawb ntiag koj lub luag hauj lwm rau lwm tus thiab. Kuv tsis paub tias yam uas ua rau koj tas zog hais tias koj tsis muaj peev xwm ntawd yog dab tsi—raws li kuv xav mas zoo li koj txhob txwm ua tus cuav xwb!” Thaum hnov nws hais li no lawm, ua rau kuv hais tsis taus lus li, tiam sis hauv kuv lub siab tsis nyiam kiag li: “Thaum kuv hais tias kuv tsis muaj peev xwm, yog kuv qhia qhov tseeb. Koj tsis paub qhov tseeb, koj thiaj li to taub kuv yuam kev.” Tom qab ntawd, kuv tau xav tias vim li cas tus viv ncaus ntawd thiaj li tau hais li ntawd. Kuv tsis tau dag thaum kuv hais tias kuv tsis muaj peev xwm—yog ua li cas nws thiaj li hais tias kuv muaj tej yam kev txhawb siab? Hauv kuv lub siab, Kuv xav tsis tawm li.

Muaj ib zaug, thaum kuv tau koom nrog rau kuv cov phooj ywg uas ua hauj lwm ua ke, kuv tau hais txog kuv txoj kev paub tsis meej rau lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv tau hais txog tej kev muaj qab hau uas vim li cas kuv xav tias kuv tsis muaj peev xwm, ib qho zuj zus: Piv txwv tias, Kuv ntaus ntawv qeeb heev, kuv sau ntawv tsis zoo nkauj. Thaum peb ua hauj lwm ntaus ntawv, feem ntau yog kuv tus npoj yaig ntaus thiab kho xwb, thiab thaum hais txog pawg ntseeg txoj hauj lwm lawm, nws pom teeb meem sai heev, tiam sis kuv pom qeeb heev, thiab lwm yam ntxiv. Tom qab uas hnov yam uas kuv tau hais tag lawm, peb tus thawj coj Tus Kwv Tij Lwb tau hais tias, “Tus muam, puas yog vim tej no es peb thiaj li ntsuas seb leej twg muaj los sis tsis muaj peev xwm? Nws puas yog raws li qhov tseeb? Nws puas yog raws li Vajtswv lub siab nyiam? Peb txhua tus puav leej paub tias tib neeg hauv lub ntiaj teb saib txoj kev txawj thiab lub hlwb muaj nqis tshaj. Tus uas txawj ntse, hais lus zoo, thiab paub saib xyuas tej teeb meem ntawm lub ntiaj teb mas yog ib tug tib neeg uas muaj peev xwm, hos cov uas tsis txawj hais lus, ruam thiab tsis muaj kev kawm mas yog cov uas tsis muaj peev xwm; qhov ntawd yog qhov uas cov tsis ntseeg pom. Peb cov uas ntseeg Vajtswv yuav tsum saib tej ntawd raws li Vajtswv cov lus. Peb puas tau nrhiav Vajtswv lub siab nyiam raws li qhov no? Vajtswv siv tus qauv dab tsi los ntsuas seb tib neeg muaj los sis tsis muaj peev xwm? Thiab qhov uas muaj thiab tsis muaj peev xwm ntawd yog dab tsi?” Kuv tab tom ncaws hau, thiab Tus Kwv Tij Lwb qhia txuas ntxiv hais tias: “Cia peb nyeem Vajtswv cov lus ib nqe tias: ‘Peb yuav ntsuas tib neeg lub peev xwm li cas? Txoj kev ntsuas uas zoo tshaj plaws mas yog ntsuas lawv lub peev xwm raws li qhov lawv to taub qhov tseeb. Ib txhia tib neeg mas kawm tau txoj kev txawj tshwj xeeb sai heev, tiam sis thaum lawv hnov qhov tseeb, lawv cia li paub tsis meej thiab lawv tsaug zog lawm, nws ua rau lawv tsis meej pem, tsis muaj ib yam dab tsi uas lawv hnov es lawv yuav nkag siab li, los sis tsis to taub yam uas lawv hnov li—qhov ntawd yog qhov kev tsis muaj peev xwm. Muaj ib txhia tib neeg mas, koj qhia lawv tias lawv tsis muaj peev xwm los lawv yeej tsis pom zoo li. Lawv xav hais tias yog ib tug neeg uas muaj kev kawm thiab kev paub siab lawm mas txhais hais tias lawv muaj peev xwm lawm. Ib txoj kev kawm zoo puas qhia txog lub peev xwm zoo mas? Nws tsis qhia txog. Tib neeg lub peev xwm yog ntsuas raws li qhov uas lawv to taub Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb xwb. Qhov no yog tus qauv quag uas zoo tshaj plaws, txoj kev ntsuas uas yog tshaj plaws. Siv lwm txoj kev los ntsuas tib neeg lub peev xwm mas yeej tsis muaj qab hau kiag li. Ib txhia tib neeg mas hais lus mos lus muag thiab xav tau ceev, thiab lawv txawj ua phooj ywg rau lwm tus heev—tiam sis thaum lawv nyeem Vajtswv cov lus thiab mloog tej lus qhuab qhias, lawv tsis to taub dab tsi li. Thaum lawv hais txog lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom thiab cov lus tim khawv, mas lawv muab lawv tus kheej nthuav tawm yam li ib tug neeg uas tsis muaj kev ntsib kev pom li, thiab txhua tus puav leej paub tias lawv tsis muaj kev to taub txog sab ntsuj plig. Cov no tsis yog cov tib neeg uas muaj peev xwm(“Kev To Taub Qhov Tseeb Yog Qhov Tseem Ceeb rau Kev Ua Yus Tes Dej Num Kom Tiav Zoo” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Los ntawm Vajtswv cov lus no, peb pom tias txawm hais tias tib neeg tsis muaj peev xwm los sis muaj peev xwm yog nyob ntawm seb lawv puas muaj peev xwm nkag siab Vajtswv cov lus xwb. Qhov no tsis yog qhov uas cov tsis ntseeg hais thaum lawv hais tias qee tus muaj peev xwm los sis txawj thiab ntse. Cov tib neeg uas muaj peev xwm tuaj yeem nkag siab Vajtswv lub siab nyiam thaum lawv nyeem Nws cov lus tag lawm, lawv tuaj yeem nrhiav tau ib txoj kev los xyaum ua thiab to taub txog qhov tseeb, thiab muaj peev xwm los xyaum ua raws li Vajtswv hais. Hos, muaj ib co tib neeg uas saib zoo li ntse heev thiab saib xyuas teeb meem ntawm lub ntiaj teb tau zoo heev—tiam sis lawv tag tswv yim thaum lawv ntsib qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus. Cov tib neeg uas zoo li no tsis tuaj yeem hais tau tias yog cov muaj peev xwm. Nws zoo yam li qee tus neeg uas muaj kev txawj ntse, muaj kev kawm txawm cia li txawj thiab lub hlwb khiav zoo rau sab nraud, tiam sis lawv tsis muaj peev xwm nkag siab qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus. Lawv qee tus haj tseem muaj lub hom phiaj uas tsis zoo rau tej yam thiab. Thiab yog li ntawd, kev muaj kev kawm siab, txawj ntse, thiab muaj peev xwm tsis yog qhov sawv cev ntawm txoj kev muaj peev xwm, thiab cov no tsis yog tej qauv uas tuaj yeem ntsuas tau tib neeg lub peev xwm. Yam uas yog tus yawm sij yog qhov hais tias seb tib neeg puas nkag siab sab ntsuj plig, seb lawv puas muaj peev xwm nkag siab txog qhov tseeb xwb. Peb tsis tuaj yeem tso siab rau peb tus kheej tej kev nkag siab thiab kev xav hauv nruab siab los ntsuas seb tus neeg ntawd muaj los sis tsis muaj peev xwm!” Thaum hnov qhov no lawm, kuv pom txoj kev kaj kiag tam sim ntawd: Nws ua rau kuv pom tias kuv txoj kev ntseeg tsis muaj dab tsi kiag li tsuas muaj kuv tus kheej tej kev nkag siab thiab kev xav hauv nruab siab nkaus xwb—tej ntawd tsis tau yoog raws li qhov tseeb.

Ntxiv mus, muaj ib tug muam nrhiav tau ob nqe lus ntawm Vajtswv cov lus thiab hais kom kuv nyeem ob nqe lus ntawd. Vajtswv cov lus hais tias: “Qhov Vajtswv saib xyuas tib neeg tsis yog qhov seb lawv laus npaum li cas, seb lawv yug nyob rau cheeb tsam ib puag ncig twg, los sis seb lawv muaj txuj ci npaum li cas. Tiam sis, Nws saib xyuas tib neeg raws li tus cwj pwm lawv coj rau qhov tseeb, thiab tus cwj pwm no ntsig txog rau lawv tus moj yam. Yog hais tias koj muaj ib tug cwj pwm zoo txog qhov tseeb, tus cwj pwm ntawm kev lees txais yuav thiab kev tsis khav theeb lawm, ces tab txawm yog koj tsis muaj peev xwm los xij, Vajtswv yeej tseem yuav qhia koj thiab tso cai rau koj tau txais qee yam. Yog hais tias koj muaj peev xwm tiam sis pheej khav theeb, tas zog xav tias koj thiaj li hais yog xwb, thiab tsis kam los lees txais yuav ib yam dab tsi uas lwm tus hais li thiab pheej tawm tsam qhov ntawd, ces Vajtswv yuav tsis ua hauj lwm rau hauv koj. Nws yuav hais tias tus tib neeg no muaj ib tug moj yam tsis zoo thiab tsis tsim nyog tau txais ib yam dab tsi li, thiab Nws haj tseem yuav muab yam uas koj twb muaj ib zaug lawm tshem tawm mus thiab. Qhov no yog qhov uas paub tau tias yog kev muab qhia tshwm(“Tsuas Yog Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Nkaus Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Muaj Kev Ua Neej” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Thaum yus ua tiag tiag, tij lim, mob siab, thiab rau-siab ua, ces tes hauj lwm yuav ua tau tiav zoo. Qee lub sij hawm, koj tsis muaj lub siab zoo li ntawd, thiab koj nrhiav tsis tau los sis tshawb tsis pom ib qho ua yuam kev uas pom meej cuag nruab hnub. Yog yus muaj lub siab zoo li ntawd, ces, Vajntsujplig txhib thiab coj qhia, ces lawv yeej yuav nrhiav tau qhov teeb meem xwb. Tab sis yog hais tias Vajntsujplig coj koj kev thiab muab qho kev paub ntawd rau koj, cia koj paub tias muaj qee yam tsis yog lawm, tab sis koj tsis muaj lub siab zoo li ntawd, ces koj yeej yuav tsis muaj peev xwm nrhiav tau qhov teeb meem ntawd li. Yog li ntawd, qhov no ho qhia tau li cas? Nws qhia tau hais tias nws yog ib qho tseem ceeb heev uas tib neeg yuav tsum koom tes; lawv lub siab mas tseem ceeb heev, thiab qhov uas lawv xav txog thiab npaj siab rau ntawd mas tseem ceeb heev. Vajtswv tshawb xyuas kom meej thiab yeej pom tej uas tib neeg tuav cia rau hauv lawv lub siab thaum lawv ua lawv tes dej num, thiab lawv siv zog npaum li cas. Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas tib neeg yuav tsum muab tag nrho lawv lub siab thiab lub zog rau hauv tej lawv ua ntawd. Kev koom tes los ib yam nkaus li thiab, yeej yog ib qho tseem ceeb. Tsuas yog qhov hais tias tib neeg rau siab ntso kom tsis txhob muaj qhov khuv xim txog lawv tes dej num thaum lawv tau ua tiav lawm thiab tej yam uas lawv tau ua lawm, thiab tsis txhob tshuav nuj tshuav nqi rau Vajtswv lawm xwb, mas lawv thiaj li yog ua kawg lawv lub siab thiab lub dag lub zog(Vajtswv Kev Sib Qhia Los). Tom qab uas kuv nyeem Vajtswv cov lus tag lawm, tus viv ncaus ntawd hais tias, “Vajtswv cov lus qhia tias peb tus cwj pwm thaum uas ua peb lub luag hauj lwm mas tseem ceeb heev—nws tseem ceeb heev. Yog tias peb muaj lub hlwb xav zoo, yog tias peb tuaj yeem muab tag nrho peb lub siab thiab lub zog los ua peb lub luag hauj lwm, Vajtswv yuav pom, thiab yuav saib xyuas peb raws li peb tus cwj pwm rau peb lub luag hauj lwm. Tab txawm hais tias peb tsis muaj peev xwm los xij, Vajtswv yeej tseem yuav qhia thiab coj peb kev. Yog tias peb muaj peev xwm, tiam sis peb tsis muaj lub hlwb xav zoo, thiab tsis txaus siab hlo los raug tsim txom thiab los koom tes nrog Vajtswv, los sis yog tias peb khav theeb thiab tuav peb tus kheej, los sis tsuas yog ua hauj lwm kom tau txais suab npe thiab txoj hmoov xwb, ces tsis yog hais tias peb yuav ua peb lub luag hauj lwm tsis zoo xwb, tiam sis haj tseem yuav raug Vajtswv tsis lees paub thiab. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Yog tias peb saib cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas nyob ib puag ncig peb los ntawm Vajtswv cov lus, peb pom tias qee tus neeg yeej muaj peev xwm li tej tib neeg xwb tiam sis muaj lub siab ua lawv lub luag hauj lwm; thaum ntsib kev nyuaj, lawv tiv txoj kev nyuaj ntawd mus kom nrhiav tau qhov tseeb, thiab rau siab kom to taub qhov tseeb txog cov hauv paus ntsiab lus, thiab lawv cia li rau siab ntso ntau zuj zus los ua lawv lub luag hauj lwm. Vim hais tias muaj qee cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas peb saib zoo li muaj peev xwm tshwj xeeb, thiab cov uas muaj txoj kev nkag siab zoo txog Vajtswv cov lus, tiam sis lawv tau khav theeb heev, txaus siab rau lawv tus kheej, tsis mloog lwm tus tib neeg tej lus hais, thiab siv Vajtswv lub koob meej rau lawv tus kheej thaum uas lawv ua tiav lawv lub luag hauj lwm qee qhov me me. Lawv qhia lawv tus kheej tawm txhua zaus uas lawv muaj lub hwv tsam, sib txeeb kom tau txiaj ntsig thiab suab npe. Muaj ib txhia cuam tshuam txoj hauj lwm ntawm pawg ntseeg thiab raug rho tawm ntawm lawv txoj kev tsim nyog los ua lawv lub luag hauj lwm; muaj ib txhia cia li dhau los ua cov tawm tsam Khetos tom qab uas tau ua ntau yam kev phem thiab raug ntiab tawm ntawm pawg ntseeg mus lawm. Cov kev tseeb no qhia rau peb hais tias txawm ib tug tib neeg yuav muaj los sis tsis muaj peev xwm txiav txim siab tsis tau tias Vajtswv qhuas los sis tsis qhuas lawv; yam uas yog tus yawm sij yog qhov hais tias seb lawv puas caum qhov tseeb thiab ua lawv lub luag hauj lwm los ntawm tag nrho lawv lub siab lub ntsws.”

Ntxiv mus, cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau muab lawv tus kheej tej kev paub kev pom coj los tham txog tej kev phom sij thiab tej yam uas yuav los raug rau yus uas qhia txog lawv tus kheej raws nraim li lawv tus kheej tej kev nkag siab thiab kev xav hauv nruab siab. Tsuas yog tom qab ntawd xwb kuv thiaj li ras dheev tias cas yuav ruam ua luaj uas tsis nkag siab qhov tseeb; Kuv tsis tau nrhiav qhov tseeb, tiam sis kuv hos hais rau kuv tus kheej tias kuv tsis muaj peev xwm los ntawm txoj kev ua neej nyob raws li kuv tej kev nkag siab thiab kev xav hauv nruab siab, txog ntua qhov uas kuv keev thawb ntiag tej luag hauj lwm uas nyuaj rau lwm tus tib neeg ua. Kuv tsis tau sim los txhim kho, thiab kuv tsis tau vam khom Vajtswv los sis tiv kom dhau tej teeb meem no, uas yog yam uas haj yam ua rau kuv tsis muaj peev xwm los ua lub luag hauj lwm uas kuv muaj peev xwm ua. Tsis yog kuv tsis muaj peev xwm txog kev cob qhia, los sis loj hlob ntawm qhov tseeb thiab lub neej txoj sia xwb, tiam sis qhov no cuam tshuam ncaj qha rau kuv txoj kev ua kuv lub luag hauj lwm. Kuv xav txog qhov tias cas tus viv ncaus uas kuv nrog ua hauj lwm ua ke ntawd yuav muaj peev xwm nrhiav tau tej teeb meem sai ua luaj. Txawm hais tias qhov no yeej ib txwm nyob nrog nws lub peev xwm los, qhov tseem ceeb tshaj ntawd yog, vim nws tus cwj pwm uas ncaj ncees thiab mob siab rau nws lub luag hauj lwm, nws muaj peev xwm vam khom Vajtswv thiab mus kom dhau tej teeb meem nyuaj thaum nws los ntsib tej teeb meem ntawd. Tsuas yog tom qab ntawd xwb Vajntsujplig Dawb Huv thiaj li tau qhia thiab qhia kom nws paub qhov tseeb. Tiam sis kuv ho, sim zam kom dhau tej teeb meem ntawd thaum kuv ntsib tej teeb meem ntawd, thiab siv qhov tsis muaj peev xwm los yws kom kuv tus kheej dim ntawm tus nqe lauj ntawd. Kuv tsis tau vam khom Vajtswv thiab coj kuv tus kheej los sim thiab daws qhov teeb meem ntawd los ntawm kev tshawb nrhiav qhov tseeb, uas txhais tau hais tias kuv tsis muaj peev xwm los txais tau Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Los ntawm qhov no, Kuv pom tau tias Vajtswv yog tus ncaj thiab ncaj ncees rau txhua tus. Los ntawm txoj kev qhia no, kuj ua rau kuv pom tau lawm thiab tias Vajtswv hais kom peb ua raws li yam uas peb muaj peev xwm ua tau. Nws tsis yog ib qho teeb meem ntawm Nws uas “tav o mus nkag nkuaj.” Kuv yuav tsum ua qhov yog los ntawm kuv tus kheej; uas tsis txhob saib raws kuv lub peev xwm xwb, kuv yuav tsum mob siab rau txoj kev uas muab tag nrho kuv lub zog los ua kuv lub luag hauj lwm nkaus xwb. Kuv yuav tsum nrhiav thiab ua tib zoo saib cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, kawm los ntawm lwm tus lub zog, mloog lwm tus neeg cov lus hais, thiab muab tej ntawd coj los rau yam uas kuv xyaum ua tiag tiag—thiab thaum dhau sij hawm mus lawm, kuv thiaj li yuav tau txiaj ntsig thiab loj hlob.

Tom qab ntawd, tus viv ncaus ntawd txoj kev thuam kuv nrov rau kuv ob lub pob ntseg: “Kuv tsis paub tias yam uas ua rau koj tas zog hais tias koj tsis muaj peev xwm ntawd yog dab tsi.” Nws hais yog lawm—kuv yeej ib txwm hais ceev nrooj tias kuv tsis muaj peev xwm. Tej kev txhawb siab thiab tus moj yam lwj liam dab tsi yog yam kev tswj kuv zais npog kuv?

Muaj ib hnub, kuv nyeem cov lus no ntawm Vajtswv uas hais tias: “Koj yuav tsum tshuaj xyuas koj tus kheej kom zoo seb koj puas yog ib tug neeg tsim nyog. Puas yog koj cov hom phiaj thiab siab xav tau ua nrog Kuv hauv siab? Puas yog tag nrho koj cov lus thiab cov kev ua tau hais thiab ua tiav rau ntawm Kuv lub xub ntiag? Kuv soj ntsuam tag nrho koj cov kev xav thiab cov tswv yim. Koj tsis hnov tias ua txhaum thiab lod? Koj tso lub ntsej muag cuav rau lwm tus pom thiab koj maj mam ua pa ntawm qhov kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj; koj ua li no los thaiv koj tus kheej. Koj ua qhov no los zais koj qhov kev ua phem, thiab koj tseem xav ib txoj hau kev los thawb qhov kev phem ntawd mus rau lwm tus. Txoj kev tsim txom dab tsi nyob hauv koj lub siab!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 13). Tom qab nyeem Vajtswv cov lus tag lawm, Kuv pib pom kuv tus kheej: Thaum ntsib ib lub luag hauj lwm uas kuv ib txwm tsis tau ua dhau los li, yam uas kuv ua ua ntej tshaj plaws yog qhia lwm tus kwv tij thiab nkauj muam tias kuv tsis muaj peev xwm, vim kuv ntshai tsam lawv yuav xav li cas rau kuv yog tias kuv ua lub luag hauj lwm ntawd tsis zoo. Kuv ua li no yog txhawm rau kuv tus kheej lub suab npe thiab lub meej mom. Qhov tseeb yog, nws tsis yog kuv txoj kev txhaum yog tias kuv ua tau tsis zoo; nws tsis yog hais tias kuv tsis tau muab tag nrho kuv lub zog los ua, tiam sis yog qhov hais tias nws dhau qhov uas kuv muaj peev xwm ua tau lawm xwb. Thaum uas kuv ntsib ib qho kev nyuaj twg ntawm txoj kev ua kuv lub luag hauj lwm, kuv tsis txaus siab hlo los raug tsim txom thiab tiv tej ntawd kom dhau mus. Kuv ntshai lub luag hauj lwm, ib yam nkaus thiab. Yog li ntawd kuv thiaj li siv qhov kuv tsis muaj peev xwm los ua ib qhov kev yws los thawb kuv tej luag hauj lwm mus rau lwm tus, kom lawv xav tias kuv muaj laj thawj thiab paub txog kuv tus kheej. Yuav luag txhua zaus uas kuv tau raug kev txom nyem tsim txom thiab them ib tug nqi kev tsim txom los sis yuav tsum tau ris qee lub luag hauj lwm, ua rau kuv thim rov qab. Qhov tseeb tiag, Kuv tau ua neej raws li lub tswv yim phem ntawm “Nyob ntsiag to txhawm rau kev tiv thaiv-tus kheej thiab tsuas nrhiav kev kom zam dhau qhov yws.” Nws saib zoo li ntse heev—siv kuv tus kheej txoj kev dag ntxias los zam kom dhau lub luag hauj lwm—tiam sis qhov tseeb kuv tau plam ntau lub hwv tsam uas los nrhiav kom nkag siab qhov tseeb. Qhov tseeb yog, lub peev xwm uas Vajtswv muab rau peb txhua tus yog kom los haum rau lub hom phiaj; tiam sis kuv yeej tsis tau ua tag nrho kuv lub siab thiab lub zog raws li yam uas kuv muaj peev xwm ua tau, kom txais tau Vajntsujplig txoj hauj lwm thiab ua tau kuv lub luag hauj lwm zoo li; tiam sis, kuv tas zog siv qhov kuv tsis muaj peev xwm los uas qhov yws kom tsis txhob tau xyaum ua qhov tseeb, los sim ntxias thiab dag Vajtswv. Qhov no tsis yog txawj ntxias dag heev, phem heev lov? Yog li ntawd Vajtswv yuav ua li cas coj tau kuv kev?

Vajtswv cov lus hais tias, “‘Txawm tias kuv lub peev xwm qis los xij, kuv muaj ib lub siab coj ncaj.’ Thaum tib neeg feem coob hnov kab ntawv no, lawv hnov zoo, puas yog? Qhov xwm txheej no muaj feem ntsig txog Vajtswv tej kev cheem tsum ntawm tib neeg. Tej kev cheem tsum yog dab tsi? Yog tib neeg tsis muaj peev xwm, nws tsis yog qhov xaus ntawm lub ntiaj teb, tiam sis lawv yuav tsum muaj ib lub siab coj ncaj thiab, zoo li no, thiaj li yuav muaj peev xwm tau txais Vajtswv qhov kev qhuas. Txawm tias koj qhov xwm txheej yuav yog dab tsi los xij, koj yuav tsum ua ib tug neeg coj ncaj, hais lus ncaj, ua ncaj, muaj peev xwm ua koj tes dej num kawg koj lub siab lub ntsws, thiab coj ncaj ncees, thiab koj yuav tsum txhob zam koj txoj hauj lwm, txawj dag los sis txawj ntxias, txawj ntxias dag, sim dag lwm tus, los sis tham ncig mus los; koj yuav tsum ua ib tug neeg uas nyiam qhov tseeb thiab caum raws qhov tseeb. … Koj hais tias, ‘Kuv lub peev xwm mas qis, tiam sis kuv coj ncaj rau hauv lub siab.’ Txawm li cas los xij, thaum ib teg dej num poob rau saum koj lawm, koj ntshai kev txom nyem los sis tias tsam yog koj ua tes dej num tsis tiav zoo, ces koj yuav tau ris lub luag hauj lwm, yog li koj thiaj li nrhiav kev zam kom dhau tej ntawd thiab qhia kom lwm tus ua tej ntawd. Qhov no puas yog ib qho kev nthuav tawm txog ib tug neeg coj ncaj? Pom meej tias nws tsis yog. Yog li ces, ib tug neeg coj ncaj ho yuav coj li cas? Lawv yuav tsum lees txais thiab mloog lus, thiab tom qab ntawd rau siab ntso ua lawv tej dej num tiag tiag kom tau zoo tshaj plaws, peem ua kom tau li Vajtswv txoj kev xav. Qhov no raug nthuav tawm nyob rau hauv ntau txoj hau kev. Ib txoj hau kev ces yog qhov hais tias koj yuav tsum lees txais koj tes dej num nrog kev coj ncaj, txhob xav txog ib yam dab tsi li, thiab tsis ua kom kawg siab txog tej ntawd. Txhob npaj rau koj tus kheej qhov txiaj ntsig xwb. Qhov no yog ib qho kev nthuav tawm txog kev coj ncaj. Lwm txoj hau kev ces yog muab tag nrho koj lub zog thiab lub siab tso rau hauv tej ntawd. Koj hais tias, ‘Qhov no yog txhua yam uas kuv ua tau; kuv yuav muab nws tso tag nrho rau hauv qhov kev ua, thiab muab tej ntawd cob fij kom tag nrho rau Vajtswv.’ Qhov no tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog kev coj ncaj lod? Koj muab tag nrho qhov uas koj muaj thiab tag nrho qhov uas koj ua tau ntawd cob fij—qhov no yog ib qho kev nthuav tawm txog kev coj ncaj(“Tib Neeg Tsuas Muaj Kev Zoo Siab Tiag Tiag los ntawm Kev Coj Ncaj Nkaus Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau muab ib txoj kev rau kuv xyaum ua: Vajtswv tsis quav ntsej hais tias tib neeg yuav muaj los sis tsis muaj peev xwm; yam uas yog tus yawm sij yog qhov hais tias seb lawv puas muaj lub siab ncaj ncees, seb lawv puas tuaj yeem lees txais qhov tseeb, thiab muab qhov tseeb ntawd coj los xyaum ua raws xwb. Txawm hais tias kuv tsis muaj peev xwm, thiab kuv nkag siab qhov tseeb qeeb me ntsis, thiab qee zaum ua raws li kev qhuab qhia xwb los, yog tias kuv lub siab ncaj ncees, thiab kuv pheej niaj hnub nrhiav qhov tseeb los daws kuv tus moj yam lwj liam thaum kuv ua kuv lub luag hauj lwm, yog tias kuv ua txhua yam uas kuv tuaj yeem ua tau los ua raws li yam Vajtswv hais, ces kuv yeej yuav tau txais Vajtswv txoj kev coj kev thiab cov koob hmoov, thiab yeej yuav muaj peev xwm nkag siab qhov tseeb zuj zus. Thaum kuv to taub qhov tseeb lawm kuv yeej yuav muaj peev xwm los kho qhov kuv ua tsis tau zoo uas yog qhov kuv tsis muaj peev xwm, thiab kuv yeej yuav nkag siab thiab pom tej ntawd zoo zuj zus. Tom qab uas nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam lawm, kuv txawm pib los vam khom Vajtswv kom thaum kuv ua kuv lub luag hauj lwm kuv thiaj ua tau zoo me ntsis. Yog li ntawd kuv thiaj li tsis muab tej yam uas kuv paub tsis tseeb, uas kuv tsis nkag siab, rau lwm tus tib neeg ua lawm, tiam sis kuv tau siv zog nrhiav thiab daws tej ntawd rau kuv tus kheej. Ua tsaug rau Vajtswv. Thaum kuv xyaum ua raws li Vajtswv hais lawm, kuv los kuj muaj peev xwm pom tej teeb meem hauv kuv lub luag hauj lwm lawm thiab—thiab txawm hais tias muaj qee lub sij hawm tsis yooj yim rau kuv los xij, los ntawm txoj kev tshawb nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb nrog rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam, lawv maj mam pom zoo nrog kuv, thiab ua rau kuv hnov zoo li kaj dua me ntsis thiab muaj kev ywj pheej dua thaum kuv ua kuv lub luag hauj lwm lawm.

Ua tsaug rau txoj kev paub kev pom ib puag ncig uas Vajtswv tau npaj tseg rau kuv lawm, kuv tau txais qee yam kev paub ntawm kuv txoj kev lwj liam thiab yam uas kuv ua tsis tau zoo, thiab paub ceev faj tias yuav saib xyuas tej teeb meem los ntawm kuv lub peev xwm li cas. Thaum kuv ua kuv lub luag hauj lwm yav dhau los, kuv tsis tau mob siab rau txoj kev nrhiav qhov tseeb, thiab kuv tsis tau sim daws kuv tus moj yam lwj liam. Kuv ib txwm pom txhua yam los ntawm kuv tus kheej tej kev nkag siab thiab kev xav hauv nruab siab xwb, uas keev ua rau kuv piav kuv tus kheej, thiab ua rau kuv khiav kom dim txhua yam los ntawm qhov uas hais tias kuv tsis muaj peev xwm. Kuv txoj kev ua lub luag hauj lwm mas yeej tsis mob siab rau li, kuv tau sawv ua pawg ntseeg txoj hauj lwm, tiam sis plam ntawm kuv tus kheej lub neej txoj sia. Tam sim no kuv nkag siab lawm hais tias txhua tus tib neeg lub peev xwm yog Vajtswv twb npaj tseg cia ua ntej lawm thiab yog ib feem ntawm Vajtswv lub siab hlub tshua. Kuv tsis tsim nyog hais tias kuv muaj los sis tsis muaj peev xwm. Yav tom ntej, Kuv yuav nrhiav qhov tseeb ntawm txhua yam, ua los ntawm lub hauv paus ntsiab lus, thiab ua tus uas muaj lub siab ncaj ncees kom tau zoo raws li Vajtswv.

Qhov Dhau Los: Tom Qab ntawm Kev Ntsiag To

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply