4. Qhov Sib Txawv Ntawm Txoj Kev Tseeb thiab Tej Kev Cuav, thiab Ntawm Cov Pawg Ntseeg Tseeb thiab Cuav

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Lub hauv paus ntsiab lus uas tseem ceeb tshaj plaws hauv kev los nrhiav txoj hau kev tseeb yog dab tsi? Koj yuav tsum tau saib seb puas yog los sis tsis yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig nyob rau txoj kev no, seb cov lus no puas yog kev qhia txog qhov tseeb los tsis yog, leej twg ua tim khawv rau, thiab nws coj tau dab tsi los rau koj. Kev cais qhov txawv ntawm txoj kev tseeb thiab txoj kev cuav cheemtsum muaj ob peb yam ntawm kev paub tseem ceeb, qhov tseem ceeb tshaj plaws uas yog los qhia seb puas muaj los yog tsis muaj txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig tshwm nyob rau ntawd. Rau qhov lub ntsiab ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yog kev ntseeg Vajtswv tus Ntsujplig, thiab tab txawm tias lawv txoj kev ntseeg Vajtswv qhov kev los yug tias vim cev nqaij daim tawv no yog lub cev ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, uas txhais tau hais tias txoj kev ntseeg zoo li no yeej tseem yog kev ntseeg tus Ntsujplig. Muaj ntau yam sib txawv ntawm tus Ntsujplig thiab lub cev nqaij daim tawv, tab sis vim hais tias lub cev nqaij daim tawv no yog los ntawm tus Ntsujplig, thiab yog Txoj lus rais los ua cev nqaij daim tawv, yog li yam uas tib neeg ntseeg kuj tseem yog ntseeg Vajtswv. Yog li, hauv kev cais qhov sib txawv seb puas yog los tsis yog txoj kev tseeb, ua ntej txhua yam koj yuav tsum saib seb puas muaj los tsis muaj txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, tom qab ntawd koj yuav tsum saib seb puas muaj qhov tseeb los tsis muaj nyob rau hauv txoj hau kev no. Qhov tseeb no yog kev ua neej ib txwm ntawm tib neeg, uas yog hais tau tias, nws yog qhov cheem tsum ntawm noob neej thaum Vajtswv tsim noob neej nyob rau thaum pib, uas yog, tib neeg zoo li ib txwm (suav nrog tib neeg qhov kev hnov tau, kev pom tau, lub tswv yim, thiab kev paub tseem ceeb ntawm kev ua tib neeg). Ntawd yog, koj yuav tsum tau saib seb txoj kev no puas tuaj yeem coj tau tib neeg mus rau hauv lub neej ntawm tib neeg li ib txwm, seb qhov tseeb uas tau hais ntawd puas cheem tsum tau los yog tsis tas cheem tsum tau raws li qhov tseeb ntawm tib neeg li ib txwm, seb qhov tseeb no puas tuaj yeem coj los xyaum coj tau thiab muaj tiag, thiab seb nws puas yog qhov uas tshiab tshaj plaws los tsis yog. Yog tias muaj qhov tseeb, ces nws muaj peev xwm coj tib neeg mus rau hauv cov kev paub ib txwm thiab qhov kev paub tseeb tiag; tib neeg, ntxiv mus ntawd, hloov zuj zus, lawv lub siab lub cev yuav zoo zuj zus, lawv lub neej hauv cev nqaij daim tawv thiab lub neej ntawm sab ntsujplig muaj qib muaj duas zoo dua qub, thiab tej kev xav haj yam zoo li qhov ib txwm ntau heev tuaj. Nov yog lub hauv paus ntsiab lus ob. Muaj lwm lub hauv paus ntsiab lus ntxiv thiab, uas yog seb tib neeg puas muaj kev paub txog Vajtswv nce zuj zus, thiab seb kev tau pom tej hauj lwm thiab qhov tseeb no puas yuav txhawb nqa kom muaj ib txoj kev hlub rau Vajtswv nyob hauv lawv thiab coj lawv txav los ze rau Vajtswv dua qub. Nyob rau qhov no nws tuaj yeem ntsuas tau seb txoj hau kev no puas yog qhov tseeb los tsis yog. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog tias seb txoj kev no yog qhov tseeb es tsis yog qhov zoo tshaj qhov ntuj tsim, thiab seb nws puas muaj peev xwm muab tau lub neej rau tib neeg los tsis tau. Yog tias nws tau raws li cov hauv paus ntsiab lus no, qhov xaus lus tuaj yeem sau tau tias txoj kev no yog qhov tseeb lawm. Kuv hais cov lus no tsis yog ua kom nej lees txais lwm txoj hau kev ntawm nej cov kev paub yav tom ntej, thiab tsis yog kev twv ua ntej tias yuav muaj kev ua hauj lwm ntawm ib tiam tshiab nyob rau yav tom ntej. Kuv hais tej no xwv nej thiaj paub tseeb tias txoj kev hnub no yog txoj kev tseeb, xwv nej thiaj li tsuas yuav tsis yog paub tej feem xwb nyob hauv nej txoj kev ntseeg rau cov hauj lwm niaj hnub no thiab tsis tuaj yeem nkag siab txog nws. Tseem muaj ntau tus, uas tseem raws qab nrog txoj kev tsis meej pem; qhov tseeb ntawd tsis muaj lub hauv paus ntsiab lus rau nws, thiab lawv yuav tsum raug tshem tawm kom sai los sis tsis ntev no. Txawm tias cov uas mob siab tshwj xeeb tshaj plaws hauv lawv txoj kev raws qab los yeej muaj peb feem paub tseeb thiab tsib feem yog tsis paub tseeb, uas qhia tau tias lawv tsis muaj lub hauv paus. Vim tias nej tus rab peev xwm tsawg dhau lawm thiab nej lub hauv paus qis dhau lawm, nej tsis muaj kev nkag siab txog kev sib txawv. Vajtswv tsis rov ua dua Nws txoj hauj lwm, Nws tsis ua txoj hauj lwm uas tsis yog qhov tseeb, Nws tsis ua kom tej uas cheem tsum ntawm tib neeg ntau yam dhau heev, thiab Nws tsis ua txoj hauj lwm uas tsis muaj tib neeg ua tau. Txhua txoj hauj lwm Nws ua yog tsis dhau ntawm tib neeg txoj kev ua tau ib txwm, thiab tsis tshaj qhov paub tau ntawm tib neeg li ib txwm, thiab Nws tes hauj lwm yog ua tiav raws li tib neeg tej peev xwm uas cheem tsum. Yog tias nws yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, cov neeg yuav rais los ua qhov ib txwm ntau dua qub, thiab lawv li kev ua tib neeg kuj yuav haj yam rais los ua qhov ib txwm ntau dua qub. Tib neeg tau kev paub ntau zuj zus txog lawv tus moj yam phem uas tsis ncaj li ntxwgnyog txoj kev phem, thiab qhov tseeb ntawm tib neeg, thiab lawv kuj tseem tau txais txoj kev ntshawqhov tseeb ntau dua. Ntawd hais tau tias, lub neej ntawm tib neeg tsuas muaj loj hlob zuj zus, thiab tus moj yam tsis ncaj ntawm tib neeg muaj peev xwm hloov ntau zuj zus—txhua yam no yog lub ntsiab lus ntawm qhov uas Vajtswv yug los ua tib neeg. Yog tias ib txoj hau kev twg tsis muaj peev xwm tshaj tawm tej yam ntawd uas yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg, tsis muaj peev xwm hloov tus moj yam ntawm tib neeg, thiab, ntxiv mus ntawd, tsis muaj peev xwm coj tau tib neeg mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag los sis muab ib txoj kev to taub txog Vajtswv rau lawv, thiab haj yam ua rau lawv txoj kev ua tib neeg poob qis dua ntxiv thiab lawv txoj kev xav haj yaj yuav txawv qhov li qub lawm, ces txoj kev no yuav tsum tsis yog txoj kev tseeb, thiab nws yuav yog txoj hauj lwm ntawm tus ntsujplig phem, los sis txoj kev qub. Muab hais kom luv luv, nws tsis tuaj yeem yog txoj hauj lwm tam sim no ntawm tus Vaj Ntsujplig.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab

Nyob rau txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas kuj muaj tej yam sib phim uas tib neeg yuav tsum tau ua thiab. Tag nrho cov uas yoog rawsVajntsujplig Dawb Huv ces yeej muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab nws tej kev qhuab ntuas, thiab cov uas tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv ces nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm ib qho li. Cov neeg uas yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv yog cov uas txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab, thiab cov uas koom tes rau hauv Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Yog cov uas yoog raws los sis ntws raws ntawd tsis muaj peev xwm koom tes tau, thiab tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb coj mus xyaum ua raws li Vajtswv hais nyob rau lub sij hawm no, ces lawv yuav raug qhuab ntuas, thiab qhov phem tshaj ces yog yuav raug tus Vajntsujplig Dawb Huv muab tso pov tseg. Cov uas txais yuav tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab, ces yuav yoog tau raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab lawv yuav tau txais kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Cov uas txaus siab hlo muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces yuav tau txais kev qhuab ntuas los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov uas tsis txaus siab muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces yuav raug tus Vajntsujplig Dawb Huv qhuab ntuas, thiab cov zaum tseem yuav raug txim thiab. Tsis hais lawv yuav yog hom neeg twg li, yog hais tias lawv yoog tau raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, Vajtswv yuav lees saib xyuas tag nrho cov uas txais yuav Nws tes hauj lwm tshiab rau Nws lub npe. Cov uas qhuas Nws lub npe thiab txaus siab muab Nws cov lus coj los xyaum ua yuav tau txais Nws tej koob hmoov; cov uas tsis mloog Nws hais thiab tsis muab Nws cov lus coj los xyaum ua yuav tau txais Nws qhov kev rau txim. Cov neeg uas yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv yog cov uas txais yuav tes hauj lwm tshiab, thiab vim lawv tau txais yuav tes hauj lwm tshiab, lawv yuav tsum koom tes raws li qhov tsim nyog nrog rau Vajtswv, thiab yuav tsum tsis txhob ua neeg ntxeev siab uas tsis ua lawv tes dej num. Qhov no yog tib qho uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua xwb. Tsis zoo li ntawd rau cov neeg uas tsis txais yuav tes hauj lwm tshiab: Lawv tsis yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tej lus qhuab ntuas thiab lus cem ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv ces yuav tsis raug rau lawv. Tag hnub nrho, cov neeg no nyob twj ywm hauv lawv lub cev xwb, lawv nyob hauv lawv lub siab, thiab tag nrho tej lawv ua ces tsuas yog ua raws nraim li tej kev qhuab qhia uas tshwm sim los ntawm lawv tus kheej lub hlwb tej kev ntsuam xyuas thiab kev tshawb fawb xwb. Qhov no tsis yog qhov uas tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab yuav kom ua, haj yam tsis yog kev koom tes nrog Vajtswv thiab. Cov ua tsis txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab ces yuav plam tsis tau nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis tau Vajtswv tej koob hmoov thiab kev tiv thaiv. Feem ntau ntawm lawv tej lus thiab tej kev ua ces tsuas yog tuav rawv rau tej uas Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm yav tag los kom lawv ua xwb; tej ntawd yog kev qhuab qhia xwb, tsis yog qhov tseeb. Tej kev qhuab qhia thiab kev cai ntawd tsuas txaus coj los ua pov thawj qhia hais tias tej kev sib sau ua ke ntawm cov neeg no tsis yog dab tsi tab sis tsuas yog kev ntseeg xwb; lawv tsis yog cov xaiv tseg, los sis yog tej daim phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Qhov kev koom txoos ntawm tag nrho lawv ntawd ces tsuas ua tau ib qho kev sib sau loj ntawm kev ntseeg xwb, thiab hu tsis tau ua ib pawg ntseeg. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau. Lawv tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab; tej lawv ua mas zoo li tsw qab rau txoj kev ntseeg, tej lawv khaws los ua neej mas zoo li muaj txhij txhua kawg rau kev ntseeg; lawv tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv nrog lawv nyob thiab tsis muaj Nws tes hauj lwm, tsis tas hais txog qhov uas lawv yuav tsim nyog tau txais tej lus qhuab ntuas los sis kev tig ras to taub los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li. Cov neeg no tsuas yog tej cev tuag uas tsis muaj sia xwb, thiab yog tej niag kas uas tsis muaj ntsuj plig xwb. Lawv tsis paub txog tib neeg tej kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam, tsis paub txog tag nrho tib neeg tej kev ua phem, lawv haj yam tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv lub siab nyiam tam sim no. Lawv sawv daws mas tsis paub li, yog neeg dog dig, thiab yog cov niag kua av qias neeg uas tsis tsim nyog hu ua cov ntseeg! Tsis muaj ib yam dab tsi lawv ua es yuav tseem ceeb rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg li, haj yam tsis muaj cuab kav yuav rhuav tau Vajtswv tej kev npaj li. Lawv tej lus thiab tej kev ua mas qias neeg heev, rhuav plhu dhau heev lawm, thiab yeej tsis tsim nyog hais txog li. Tsis muaj ib yam dab tsi uas cov tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv no ua es yuav muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau hauv Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab li. Yog vim li no, tsis hais lawv ua dab tsi li, lawv yeej tsis muaj tej lus qhuab ntuas ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis tau qhov kev tig ras to taub los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li. Vim lawv sawv daws yog cov neeg uas tsis nyiam qhov tseeb li, thiab yog cov uas Vajntsujplig Dawb Huv ntxub thiab tsis kam txais yuav. Lawv hu ua cov neeg ua phem vim lawv tsuas ua neej raws li lawv lub cev ntshaw xwb thiab ua txhua yam uas lawv nyiam rau Vajtswv ntsia ntsoov. Thaum uas Vajtswv ua hauj lwm, lawv txhob txwm ua siab phem rau Nws, thiab khiav mus rau qhov uas Nws tsis nyob xwb. Tib neeg qhov kev tsis koom tes nrog Vajtswv ces yeej yog qhov kev ntxeev siab loj tshaj plaws li lawm, ces puas tsim nyog cov neeg uas txhob txwm khiav mus rau qhov uas tsis yog Vajtswv sab ntawd tau txais lawv tej kev raug txim kom tsim nyog thiab mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua

Qhov Dhau Los: 3. Qhov Sib Txawv Ntawm Tus Khetos Tseeb thiab Cov Khetos Cuav

Ntxiv Mus: 5. Qhov Sib Txawv Ntawm Kev Raws Vajtswv Qab thiab Kev Raws Tib Neeg Qab

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No