Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia

Txij thaum koj yug quaj quaj los rau hauv lub ntiaj teb no, koj pib ua koj tes num kom tiav. Vim Vajtswv txoj kev npaj thiab Nws txoj kev tsa, koj ua koj lub luag hauj lwm thiab pib koj lub neej mus. Txawm koj yav tag los zoo li cas, thiab txawm koj txoj kev mus tom ntej zoo li cas los, yeej tsis muaj ib tug twg muaj cuab kav khiav dhau tej kev coj kev taw qhia thiab tej kev npaj ntawm Ntuj Ceeb Tsheej, thiab tsis muaj ib tug twg tswj tau lawv tus kheej txoj hmoo, rau qhov tsuas yog Nws uas yog tus kav tag nrho txhua yam xwb mas thiaj muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawd. Txij hnub muaj tib neeg tshwm sim los, Vajtswv yeej ua hauj lwm los lawm, tswj lub qab ntuj khwb, taw tej cai uas pauv mus los rau txhua yam thiab txoj kab ntawm lawv txoj kev txav mus los. Zoo ib yam li txhua yam, Vajtswv siv tej khoom qab zib thiab nag thiab lwg pub rau tib neeg tau noj yam ntsiag to uas tib neeg tsis paub txog; zoo ib yam li txhua yam, tib neeg ua neej nyob rau hauv qab txoj kev kev coj kev taw qhia ntawm Vajtswv txhais tes yam tib neeg tsis paub txog li. Tib neeg lub siab thiab tus ntsujplig raug muab tuav cia rau hauv Vajtswv txhais tes, txhua yam ntawm nws lub neej yeej raug saib ntsoov los ntawm Vajtswv. Txawm tias koj yuav ntseeg qhov no los sis tsis ntseeg kuj xij, ib yam twg thiab txhua yam, tsis hais ciaj los sis tuag, yuav hloov, pauv, ua dua tshiab, thiab yaj ntshis mus raws li Vajtswv tej kev xav. Qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tswj fwm tag nrho txhua yam.

Hmo ntuj los ze zuj zus, tib neeg tsis faj txog, vim tib neeg lub siab tsis to taub tias hmo ntuj los ze zuj zus tau li cas, los sis nws los qhov twg los. Thaum hmo ntuj dua mus lawm ntsiag to, tib neeg tos txais qhov kaj ntawm yav nruab hnub, tab sis hais txog qhov uas qhov kaj los qhov twg los, thiab nws muab qhov tsaus ntuj ntawm yav hmo ntuj ntiab mus li cas ntawd, tib neeg haj yam paub tsawg, thiab haj yam tsis faj txog li. Tej kev hloov pauv mus los ntawm nruab hnub thiab hmo ntuj no hloov tib neeg ntawm ib lub caij nyoog mus rau lwm lub, ntawm ib qho xwm txheej keeb kwm mus rau qhov tom ntej, ua ke no kuj ua kom paub meej tias Vajtswv tes num rau txhua lub caij nyoog thiab Nws lub hom phiaj rau txhua tiam raug ua kom tiav. Tib neeg tau nrog Vajtswv ua ke nyob rau tej caij nyoog no, tab sis nws tsis paub tias Vajtswv tswj txoj hmoo ntawm txhua yam thiab txhua tus uas muaj sia, los sis Vajtswv coj thiab taw qhia txhua yam li cas. Qhov no tau raug muab zais kom tib neeg txhob paub txij puag thaum ub los txog rau niaj hnub nim no. Hais txog qhov tias vim li cas, nws tsis yog vim tias Vajtswv tej num raug muab zais tob heev, los sis tsis yog vim tias Vajtswv lub hom phiaj tsis tau muab qhia tawm, tab sis yog vim tias tib neeg lub siab thiab tus ntsujplig nyob nrug deb heev ntawm Vajtswv lawm, txog theem uas tib neeg cia li nyob ua num rau Ntxwgnyoog tab txawm tias nws raws Vajtswv—thiab tseem tsis paub txog li. Tsis muaj leej twg kub siab nrhiav Vajtswv tej hneev taw thiab qhov kev tshwm sim, thiab tsis muaj leej twg txaus siab hlo nyob rau ntawm txoj kev saib xyuas thiab txoj kev tsom kwm ntawm Vajtswv. Dua ntawd, lawv xum vam khom qhov xeb rau ntawm txoj kev xeb phem qias ntawm Ntxwgnyoog, tus phem, kom thiaj yoog tau raws lub ntiaj teb no, thiab raws tej kev cai uas muaj rau cov tib neeg phem ua raws. Nyob rau theem no, tib neeg lub siab thiab tus ntsujplig tau dhau los ua tib neeg qhov nyiaj them rau Ntxwgnyoog thiab dhau los ua Ntxwgnyoog tej khoom noj. Tshaj qhov ntawd, tib neeg lub siab thiab tus ntsujplig tau dhau los ua ib qho chaw rau Ntxwgnyoog nyob thiab nws qhov chaw ua si. Vim li no tib neeg thiaj tau plam nws txoj kev to taub txog tej hauv paus ntsiab ntawm txoj kev ua neeg, thiab qhov muaj nqis thiab lub ntsiab ntawm qhov uas muaj tib neeg lawm. Vajtswv tej kev cai thiab txoj lus cog tseg ntawm Vajtswv thiab tib neeg cia li maj mam ploj zuj zus hauv tib neeg lub siab mus lawm, thiab nws tso tseg tsis nrhiav los sis tsis mloog Vajtswv hais lawm. Lub sij hawm dhau mus, tib neeg cia li tsis to taub tias vim li cas Vajtswv tsim nws, los sis nws tsis to taub tej lus uas tawm ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los thiab txhua yam uas los ntawm Vajtswv los lawm. Ces tib neeg txawm pib tawm tsam Vajtswv tej kev cai thiab tej lus txib, thiab nws lub siab thiab tus ntsujplig tsuag lawm…. Vajtswv plam tus tib neeg uas Nws tau tsim thaum xub thawj, thiab tib neeg plam tus cag uas nws muaj thaum chiv thawj lawm: Nov yog txoj kev tu siab ntawm haiv tib neeg no. Qhov tseeb tiag, pib txij kiag thaum chiv keeb huam yuaj los txog rau tam sim no, Vajtswv tau npaj ib qho xwm txheej tu siab rau tib neeg, ib qho uas tib neeg yog tus tseem ceeb ntawm qhov xwm txheej tu siab ntawd thiab yog tus raug rau tsim txom kiag. Thiab tsis muaj leej twg teb tau tias tus coj thiab qhia ua ntawm qhov xwm txheej tu siab no yog leej twg.

Nyob rau txoj kev nthuav dav ntawm lub ntiaj teb, dej hiav txwv nyam zaws los rau tej liaj teb, tej liaj teb raug kuav mus ua dej hiav txwv, ib zaug tag ib zaug thiab. Tshwj kiag Nws uas yog tus kav txhua yam ntawm tag nrho txhua yam, tsis muaj leej twg muaj cuab kav los coj thiab taw qhia haiv tib neeg no. Tsis muaj ib tug twg muaj zog los ua hauj lwm los sis npaj rau haiv tib neeg no, tseem haj yam tsis muaj ib tug twg li uas coj tau haiv tib neeg no mus rau txoj kev kaj thiab daws nws dim los ntawm tej kev tsis ncaj ncees hauv ntiaj teb. Vajtswv lwj siab ntsuav rau tib neeg lub neej yav pem suab, Nws ntxhov siab rau tib neeg txoj kev poob qis, thiab mob siab vim tib neeg mus zuj zus, ib kauj ruam zuj zus, mus rau txoj kev lwj liam thiab txoj kev uas tsis muaj tig rov qab los lawm. Tsis muaj leej twg tau xav txog seb txoj xub ke twg uas ib tug tib neeg zoo li no uas tau ua rau Vajtswv tu siab thiab tso Nws tseg mus nrhiav tus phem lawm yuav taug mus lawm tom ntej. Nws yeej yog vim lub ntsiab no thiaj tsis muaj leej twg to taub Vajtswv txoj kev npau taws, thiaj tsis muaj leej twg nrhiav kev ua kom zoo Vajtswv siab los sis txav kom ze zog rau Vajtswv, thiab qhov tshaj ntawd, vim li cas tsis muaj leej twg nrhiav kev kom paub txog Vajtswv txoj kev ntxhov siab thiab mob siab li. Txawm tias tom qab tau hnov Vajtswv lub suab lawm los, tib neeg yeej taug ntsoov nws txoj kev mus ntxiv xwb, kub siab lug rau txoj kev ncaim ntawm Vajtswv mus, tsis txais Vajtswv txoj kev hlub thiab kev saib xyuas, thiab tsis txais yuav Nws qhov tseeb, xum muab nws tus kheej muag rau Ntxwgnyoog, Vajtswv tus yeeb ncuab. Thiab leej twg tau muab ua twb zoo xav—tib neeg yuav tsum kub siab rau nws qhov tsis kam ua li hais—rau qhov Vajtswv yuav ua li cas rau noob neej uas tau tso Nws tseg yam tsis tig saib qab ib muag li? Tsis muaj leej twg paub tias lub ntsiab rau Vajtswv tej lus ceeb toom uas hais tag rov hais dua thiab tej lus ntuas ntawd yog dab tsi vim hais tias Nws twb tau npaj muaj ib qho kev puas tsuaj nyob hauv Nws ob txhais tes uas yeej tsis tau muaj dua li, ib qho xwm txheej uas tib neeg lub cev nqaij daim tawv thiab tus ntsuj yuav thev tsis taus. Qhov kev puas tsuaj no tsis yog ib txoj kev rau txim rau cev nqaij daim tawv xwb, tab sis kuj yog rau tus ntsuj thiab. Koj yuav tsum paub qhov no: Thaum Vajtswv lub hom phiaj los mus tshab, thiab thaum Nws tej lus ceeb toom thiab tej kev qhuab ntuas tsis raug them rov qab li, Nws yuav tso hom kev npau taws twg los? Nws yuav tsis zoo li ib yam dab tsi uas tau paub thiab hnov los ntawm ib tug twg uas raug tsim los li. Thiab vim li no Kuv thiaj hais tias, qhov kev puas tsuaj no tsis tau muaj dua los, thiab yuav tsis rov muaj dua ntxiv lawm. Rau qhov tias Vajtswv lub hom phiaj yog tsim tib neeg ib zaug xwb, thiab cawm tib neeg ib zaug xwb. Nov yog thawj zaug, thiab nws kuj yog zaug kawg lawm. Yog li no, tsis muaj leej twg nkag siab tej kev mob siab thiab txaus siab nrog yam uas Vajtswv cawm tib neeg zaum no.

Vajtswv tsim lub ntiaj teb no thiab coj tib neeg, ib tug ciaj sia los uas yog Nws muab txoj sia rau, los rau hauv lub ntiaj teb. Ntxiv ntawd, ces tib neeg mam muaj niam muaj txiv thiab muaj txheeb ze, thiab thiaj tsis nyob ib leeg kho siab khuav lawm. Txij thaum thawj zaug uas tib neeg tsa qhov muag ntsia lub ntiaj teb, nws yeej raug taw los kom muaj sia nyob rau hauv Vajtswv txoj kev tsa. Txoj kev ua pa ntawm txoj sia uas los ntawm Vajtswv los txhawb txhua tus uas ciaj sia kom mus thoob plaws rau txoj kev loj hlob mus txog ntua rau yav laus. Nyob rau qhov txheej txheem no, tsis muaj leej twg xav txog tias tib neeg loj hlob nyob hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas; dua ntawd, lawv ntseeg tias tib neeg yog loj hlob nyob hauv qab kev saib xyuas ntawm nws niam nws txiv, thiab tias yog nws tus kheej txoj sia coj ua kom nws loj hlob xwb. Qhov no yog vim hais tias tib neeg tsis paub tias leej twg yog tus pub txoj sia rau nws, los sis nws los qhov twg los, haj yam paub tsawg tshaj mas yog qhov txoj sia tsim ntau yam txuj ci phim hwj. Nws tsuas paub tias zaub mov thiaj yog yam ua rau nws muaj txoj sia nyob mus ntxiv, tias txoj kev ua siab ntev thev yog lub hauv paus ntawm qhov uas muaj nws, thiab tias tej kev ntseeg hauv nws lub hlwb yog qhov tseem ceeb ua rau nws ciaj sia nyob taus. Hais txog ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim thiab kev npaj, tib neeg tsis paub dab tsi li, thiab yog li ntawd ces nws thiaj nkim txoj sia uas Vajtswv tau muab pub rau nws xwb…. Tsis muaj ib tug noob neej twg uas Vajtswv saib xyuas nruab hnub thiab hmo ntuj es yuav cia li mus pe hawm Nws. Vajtswv tsuas tsim kho tib neeg txuas ntxiv, rau tus uas Nws tsis muaj kev cia siab tos, raws li qhov uas Nws tau npaj tseg lawm xwb. Nws ua li no vim muaj txoj kev cia siab tias muaj ib hnub, tib neeg yuav tsim dheev hauv nws tus npau suav los thiab ras txog qhov muaj nqis thiab lub ntsiab ntawm txoj sia, tus nqi uas Vajtswv tau them rau txhua yam uas Nws tau muab pub rau nws, thiab txoj kev txhawj xeeb yam kub siab lug uas Vajtswv tos ntsoov rau tib neeg tig rov qab los cuag Nws. Tsis tau muaj dua leej twg saib tej lus zais uas tswj lub hauv paus chiv keeb thiab qhov kev sib txuas ua ntu zus mus ntawm tib neeg txoj sia. Tsuas yog Vajtswv xwb, tus uas to taub txhua yam ntawm qhov no, thiaj li ua twj ywm thev qhov mob thiab tej kev phem uas tib neeg, tus uas tau txais txhua yam los ntawm Vajtswv tab sis tsis nco txiaj ntsig, ua rau Nws. Tib neeg xyiv fab rau txhua yam uas txoj sia coj los li yog ib qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab, tib yam li ntawd, nws yog “ib txoj kev” uas Vajtswv raug tib neeg ntxeev siab rau, raug tib neeg hnov qab txog, thiab raug tib neeg yuam. Nws puas yog tias Vajtswv lub hom phiaj yeej tseem ceeb tiag? Nws puas yog tias tib neeg, tus uas ciaj sia uas los ntawm Vajtswv txais tes los, yeej tseem ceeb tiag? Vajtswv lub hom phiaj yeej tseem ceeb tiag; txawm li cas los xij, tus uas ciaj sia no yeej yog tsim los ntawm Vajtswv txais tes thiab muaj nws vim yog Nws lub hom phiaj. Yog li no, Vajtswv yuav tsis rhuav tshem Nws lub hom phiaj vim txoj kev ntxub ntxaug rau haiv tib neeg no. Vim saib rau Nws lub hom phiaj thiab rau txoj pa Nws tso tawm Vajtswv thiaj li uv tag nrho txhua txoj kev tsim txom, tsis yog ua rau tib neeg cev nqaij daim tawv tab sis yog ua rau tib neeg txoj sia. Tsis yog Nws ua li no kom thiaj coj tau tib neeg lub cev nqaij daim tawv tab sis yog coj txoj sia uas Nws tau tso pa tawm rov qab los. Qhov no yog Nws lub hom phiaj.

Tag nrho txhua tus uas los rau hauv lub ntiaj teb no yuav tsum hla kev ciaj thiab kev tuag, thiab feem coob ntawm lawv cov no twb raug txoj kev uas kiv mus los ntawm txoj kev tuag thiab rov yug dua tshiab no lawm. Cov uas tseem ua neej nyob ces tsis ntev no yuav tuag, thiab cov tuag lawm yuav rov yug los dua tsis ntev no. Tag nrho ntawm qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tau npaj rau txhua yam uas muaj sia. Tab sis txoj kev no thiab qhov kiv mus los no yeej yog qhov tseeb uas Vajtswv xav kom tib neeg saib: tias txoj sia uas Vajtswv muab pub rau tib neeg mas tsis muaj hnub xaus, tsis raug tswj los ntawm lub cev ntaj ntsug, caij nyoog, los sis thaj chaw twg li. Qhov ntawd yog qhov lus zais tob ntawm txoj sia uas Vajtswv muab pub rau tib neeg, thiab qhia tias txoj sia yog los ntawm Nws los. Txawm tias muaj coob tus yuav tsis ntseeg tias txoj sia los ntawm Vajtswv los, los neeg yeej txaus siab xyiv fab hlo rau txhua yam uas los ntawm Vajtswv los, txawm lawv ntseeg los sis tsis ntseeg tias muaj Nws. Yog tias muaj ib hnub Vajtswv hloov siab thiab xav rov qab rho tag nrho txhua yam uas muaj nyob hauv lub ntiaj teb no thiab rho txoj sia uas Nws tau pub rov qab, ces tag nrho txhua yam yuav tsum tsis muaj ntxiv lawm. Vajtswv siv Nws txoj sia los yug txhua yam, yam muaj sia thiab yam tsis muaj sia tib si, coj txhua yam ua ke mus rau qhov zoo sib dhos kom haum tshaj plaws los ntawm Nws lub dag zog thiab lub hwj chim. Qhov no yog ib qho tseeb uas tsis muaj leej twg xav txog thiab to taub tau, thiab tej tseeb uas tsis to taub yooj yim no yog qhov tshwm sim ntawm, thiab tej lus hais rau, Vajtswv lub hwj chim muaj sia. Tam sim no cia Kuv qhia koj ib qho lus zais nkoos: Qhov zoo tshaj plaws ntawm Vajtswv txoj sia thiab lub dag zog ntawm Nws txoj sia mas tsis muaj ib tug twg uas raug tsim tawm los yuav to taub yooj yim. Nws yog li ntawd tam sim no, li nws yog yav tas los, thiab nws yuav yog li no mus rau lub sij hawm yuav los tom ntej. Qhov lus zais nkoos ob uas Kuv yuav tsum qhia mas yog qhov no: Lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam uas raug tsim tawm los ntawd yog los ntawm Vajtswv los, txawm lawv yuav txawv li cas hauv txoj sia los sis lub nrog cev kuj xij; txawm koj yuav yog yam muaj sia twg los xij, koj yeej tig rov tawm tsam tsis tau txoj kab ncig ntawm txoj sia uas Vajtswv twb kom tseg lawm. Txawm yam twg los xij, qhov Kuv xav tau ces yog kom tib neeg to taub qhov no: Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev tsom kwm, thiab kev pab cuam, ces tib neeg tsis muaj peev xwm txais tau txhua yam uas nws tsim nyog tau txais, txawm nws rau siab nrhiav npaum twg los sis mob siab khwv npaum twg kuj xij. Yog tsis kev muab txoj sia pub los ntawm Vajtswv los, ces tib neeg plam tsis muaj qhov tseem ceeb hauv lub neej thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj sia. Ua li cas Vajtswv ho cia tib neeg, tus uas nkim qhov tseem ceeb ntawm Nws txoj sia, ua dog ua dig? Li Kuv twb tau hais ua ntej lawm: Tsis txhob hnov qab tias Vajtswv yog lub hauv paus ntawm koj txoj sia. Yog tib neeg tsis saib txhua yam uas Vajtswv tau pub muaj nqis, ces tsis yog Vajtswv yuav rho yam uas Nws pub thaum chiv keeb rov qab xwb, tab sis Nws yuav ua kom tib neeg them Nws rov qab ob npaug ntawm tus nqi ntawm tag nrho tej uas Nws tau muab pub lawm.

Lub Tsib Hlis Hnub Tim 26, Xyoo 2003

Qhov Dhau Los: Nej Tsim Nyog Xav Txog Nej Tej Kev Ua

Ntxiv Mus: Kev Xyu ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No