Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm

Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhia-xyoo tab tom los rau qhov xaus lawm, thiab lub rooj vag ntawm lub nceeg vaj twb tau qhib rau txhua tus neeg uas nrhiav Nws qhov kev tshwm sim lawm. Cov kwv tij thiab cov muam uas hmov tshua, nej tab tom tos dab tsi? Nej nrhiav dab tsi? Puas yog nej tab tom tos kom Vajtswv tshwm los? Puas yog nej tab tom tshawb nrhiav Nws tej hneev taw? Vajtswv txoj kev tshwm sim ntawd raug muab ntshaw npaum li cas! Thiab nws nyuaj npaum li cas los mus nrhiav Vajtswv tej hneev taw! Nyob rau tiam zoo li no, nyob hauv lub ntiaj teb zoo li no, peb yuav tsum ua li cas los ua tim khawv txog hnub uas Vajtswv tshwm los? Peb yuav tsum ua dab tsi kom thiaj li taug tau raws Vajtswv tej hneev taw? Txhua tus neeg uas tos ntsoov Vajtswv tshwm los puav leej ntsib cov lus nug zoo li hom no. Nej tau ua twb zoo xav txog cov lus nug no ntau tshaj li ib zaug lawm—tab sis qhov tau los yog dab tsi? Vajtswv tshwm los rau qhov twg? Vajtswv tej hneev taw nyob qhov twg? Nej puas tau txais tej lus teb rau qhov no li? Coob leej yuav teb raws li no tias: “Vajtswv tshwm los rau txhua tus uas caum raws Nws qab thiab Nws tej hneev taw nyob nrog peb; nws yooj yim li ntawd xwb!” Txhua tus neeg tuaj yeem muab ua qauv lus teb tau, tab sis nej puas to taub tias nws txhais li cas tiag los ntawm qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv thiab Nws tej hneev taw? Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yog hais txog qhov Nws los txog rau hauv ntiaj teb no los ua Nws txoj hauj lwm hauv tus tib neeg kiag. Nrog Nws tus kheej lub meej mom thiab tus yam ntxwv, thiab raws li txoj hauv kev uas cog rau hauv Nws, Nws nqis los nrog tib neeg ua ke los ua txoj hauj lwm pib ib tiam thiab xaus ib tiam. Hom kev tshwm sim zoo li no tsis yog tus qauv ntawm kev ua koob tsheej zoo siab. Nws tsis yog ib qho cim, ib daim duab, ib qhov txuj ci tseem ceeb, los sis qee yam ntawm ib lub zeem muag uas tseem ceeb, thiab tseem tsawg dua qhov uas nws yuav yog ib hom txheej txheem kev ntseeg. Nws yog qhov tseeb thiab muaj tiag uas tuaj yeem kov tau thiab pom tau los ntawm txhua tus. Hom kev tshwm sim zoo li no tsis yog rau tus txiaj ntsim ntawm kev tawm ntawm lub zog, los sis rau tej kev ua haujl lwm rau ib nyuag ntu xwb; nws yog, tseem ceeb tshaj, rau ib theem ntawm txoj hauj lwm hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yeej ib txwm muaj qab hau thiab ib txwm muaj qee qhov kev cuam tshuam rau Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Yam uas hu ua qhov kev tshwm sim ntawm no yog txawv ntawm hom “kev tshwm sim” uas Vajtswv qhia, coj, thiab qhia tib neeg. Vajtswv ua ib theem ntawm Nws txoj hauj lwm tseem ceeb hauv txhua zaus uas Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej. Txoj hauj lwm no txawv ntawm lwm txoj hauj lwm ntawm lwm tiam lawm. Nws yog ib yam uas tib neeg tsis tuaj yeem xav tawm tau, thiab tib neeg yeej tsis tau ntsib tau pom los dua li. Nws yog txoj hauj lwm uas pib ib tiam tshiab thiab xaus tiam qub, thiab nws yog qhov qauv tshiab thiab tau tsim kho ntawm txoj hauj lwm rau kev cawm dim ntawm tib neeg; tsis tas li ntawd, nws yog txoj hauj lwm uas coj noob neej mus rau tiam tshiab. Qhov no yog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv uas qhia txog.

Thaum twg nej to taub txog tias Vajtswv qhov kev tshwm sim yog txhais li cas lawm, nej tsim nyog tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw li cas? Lo lus nug no tsis nyuaj los piav li: Seb Vajtswv tshwm los nyob rau qhov twg, ces nej yuav pom Nws tej hneev taw nyob rau qhov ntawd. Cov lus piav qhia zoo li no yeej qhia ncaj qha xwb, tab sis tsis tshua yooj yim muab coj los xyaum ua raws, rau qhov ntau tus neeg tsis paub tias xyov Vajtswv tshwm los nyob qhov twg, haj yam tsawg uas yuav paub tias Nws yuav xav mus tshwm sim nyob rau qhov twg, los sis Nws tsim nyog tshwm los rau qhov twg. Ib txhia neeg cia li ntseeg tau lawm hais tias qhov chaw twg uas tus Vajntsujplig ua hauj lwm, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd. Los sis lwm yam ntxiv uas lawv ntseeg tias qhov chaw twg muaj cov coj ntawm sab ntsujplig, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd. Los sis lwm yam ntxiv uas lawv ntseeg tias qhov twg uas muaj cov neeg muaj suab nrov npe, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd. Nyob rau lub sij hawm no, cia peb muab tso tseg txawm tias cov kev ntseeg ntawd yuav yog los sis tsis yog los xij. Txhawm rau qhov piav qhia lo lus nug zoo li no, peb yuav tsum muaj lub hom phiaj meej ua ntej tso: Peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw. Peb tsis yog nrhiav cov coj ntawm sab ntsujplig, tsawg dua uas peb yuav mus nrhiav cov coj uas muaj suab nrov npe; peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw. Rau lub laj thawj no, vim peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nws yaum kom peb tshawb nrhiav rau Vajtswv lub siab nyiam, rau Vajtswv cov lus, rau Nws cov lus hais tawm—vim tias qhov twg los xij yog muaj cov lus tshiab hais los ntawm Vajtswv, ces Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij yog muaj tej hneev taw ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tej hauj lwm nyob qhov ntawd. Qhov twg los xij uas muaj kev qhia kom pom ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij uas Vajtswv tshwm los, ces qhov ntawd yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab muaj txoj sia. Nyob rau hauv kev nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nej tau tsis quav ntsej cov lus tias “Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia.” Thiab yog li ntawd, ntau tus neeg, txawm tias thaum lawv tau txais qhov tseeb, tseem tsis ntseeg tias lawv nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw lawm, thiab lawv tseem lees paub qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsawg heev. Qhov no yuam kev loj heev! Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsis muaj peev xwm ua kom haum xeeb nrog tib neeg tej kev xav phem, tsis tas li ntawd puas yog Vajtswv tuaj yeem tshwm raws li tib neeg tej kev txib. Vajtswv npaj Nws tus kheej tej kev xaiv thiab Nws tus kheej tej phiaj xwm thaum Nws ua Nws txoj hauj lwm; tshaj qhov ntawd, Nws muaj Nws tus kheej tej hom phiaj thiab Nws tus kheej tej kev ua. Nws txawm yuav ua dab tsi los xij, Nws tsis tas yuav sib tham nrog tib neeg los sis nrhiav lawv tej kev sab laj li, haj yam tsis tas yuav hais qhia rau txhua txhua tus neeg txog Nws txoj hauj lwm. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam, uas tsim nyog, tshaj qhov ntawd, txhua tus yuav tsum paub. Yog nej xav los pom qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv, los caum raws Vajtswv tej hneev taw, ces nej yuav tsum xub khiav tawm ntawm nej tus kheej tej kev xav phem ua ntej tso. Koj yuav tsum tsis txhob yuam kom Vajtswv ua qhov no los sis ua qhov tod, koj yuav tsum txhob muab Nws tso rau hauv koj tus kheej cheeb tsam thiab txwv Nws nyob rau hauv koj tus kheej cov kev xav kiag li. Tab sis, nej yuav tsum taij thov rau nej tus kheej seb nej yuav tsum nrhiav Vajtswv tej hneev taw li cas, nej yuav lees txais Vajtswv qhov kev tshwm sim li cas, thiab nej tsim nyog ua raws li Vajtswv tes hauj lwm tshiab li: Qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Vim tias tib neeg tsis yog qhov tseeb, thiab tsis muaj qhov tseeb, nws yuav tsum tshawb nrhiav, lees yuav, thiab mloog lus.

Txawm hais tias koj yog neeg Amelikas, Askiv los sis lwm haiv neeg los xij, koj yuav tsum tawm ntawm koj haiv neeg lub vaj loog, hla koj tus kheej, thiab saib txoj hauj lwm ntawm Vajtswv los ntawm qhov uas ib tug uas raug tsim tawm los. Qhov ua li no, koj thiaj yuav tsis tso txoj kev txwv rau Vajtswv tej hneev taw. Qhov no yog vim hais tias, niaj hnub no, ntau tus neeg xav tias nws yuav tsis muaj tseeb tau tias Vajtswv yuav tshwm los rau hauv ib haiv neeg twg los sis rau qee tus neeg twg. Vajtswv tes num tseem ceeb npaum li cas, thiab Vajtswv qhov kev tshwm sim ho tseem ceeb npaum li cas! Tib neeg tej kev xav phem thiab txoj kev xav yuav tuaj yeem ntsuas tau li cas? Thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias, koj yuav tsum tawm ntawm cov kev xav phem ntawm haiv neeg thiab tej pab neeg thiaj li yuav nrhiav tau qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv. Tsuas yog ua li no xwb koj thiaj li yuav tsis raug txwv txiav dab tsi los ntawm koj tus kheej tej kev xav phem; tsuas yog ua li no xwb koj thiaj li zoo tsim nyog los txais tos qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv. Tsis yog li ntawd ces, koj yuav nyob hauv qhov tsaus ntuj mus ib txhis, thiab tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv kiag li.

Vajtswv yog tus Vajtswv ntawm txhua haiv neeg. Nws tsis suav Nws Tus Kheej tias yog ib yam khoom ntiag tug ntawm ib lub teb chaws twg los sis ib tug tib neeg twg li, tab sis mus ua Nws txoj hauj lwm raws li Nws tau npaj tseg lawm xwb, yam tsis muaj kev txwv los rau ib qho twg, ib lub teb chaws twg, los sis ib co tib neeg twg li. Tej zaum koj yeej tsis tau xav txog tus qauv no dua, los sis tej zaum koj tus cwj pwm rau tus qauv no yog ib qho kev tsis lees paub, los sis tej zaum lub teb chaws uas Vajtswv nthuav tawm Nws Tus Kheej thiab cov neeg uas Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej rau ntawd nyuam qhuav raug kev ntxub ntxaug los ntawm txhua tus neeg thiab nyuam qhuav tshwm sim phem tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no. Tiam sis Vajtswv muaj Nws lub tswv yim. Nrog Nws lub hwj chim loj, thiab los ntawm Nws txoj kev tseeb thiab Nws tus yam ntxwv, Nws muab tau ib pab neeg uas muaj ib lub siab koom nrog Nws, thiab ib pab neeg uas Nws xav ua kom tiav hlo—ib pab, txeeb tau los ntawm Nws, tus uas tau tiv dhau txhua yam kev sim siab thiab tej kev txom nyem loj thiab txhua yam kev tsim txom, tuaj yeem caum raws Nws qab mus txog qhov kawg kiag. Lub hom phiaj ntawm Vajtswv qhov kev tshwm sim, uas tsis muaj kev txwv dab si rau ib yam twg li los sis ib lub teb chaw twb li, yog qhov ua rau Nws muaj peev xwm ua kom tiav Nws txoj hauj lwm raws li Nws tau npaj tseg lawm. Qhov no zoo ib yam li thaum Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv hauv Yudais: Nws lub hom phiaj yog txhawm rau qhov ua kom tiav txoj hauj lwm ntawm kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los txhiv tib neeg tag nrho. Tab sis cov Yudais ntseeg tias tsis muaj tseeb tias Vajtswv yuav ua tau li no, thiab lawv xav tias tsis muaj tseeb tias Vajtswv yuav rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab lees los ua lub cev ntawm Tswv Yexus. Lawv qhov kev “tsis ntseeg tias ua tau” ntawd dhau los ua lub hauv paus keeb cag uas lawv rau txim thiab tawm tsam Vajtswv, thiab thaum kawg coj mus txog txoj kev puas ntsoog ntawm Yixayee. Niaj hnub no, coob leej ntau tus ua txhaum zoo tib yam li no. Lawv tshaj tawm tag nrho nrog lawv lub zog txog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv uas yuav muaj los, tab sis tib lub sij hawm ntawd kuj rau txim rau Nws qhov kev tshwm sim thiab; lawv qhov keev “tsis ntseeg tias ua tau” ntawd rov txwv qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv dua ib zaug ntxiv nyob rau hauv txoj kev txwv ntawm qhov lawv xav. Thiab yog li ntawd Kuv tau pom coob leej ntau tus tawg mus rau hav zoov hav tsuag thiab luag nrov tom qab lawv rov los rau Vajtswv txoj lus lawm. Tab sis qhov kev luag no puas txawv ntawm kev rau txim thiab kev thuam ntawm cov neeg Yudais? Nej tsis muaj kev hwm rau qhov tseeb, haj yam tsis muaj ib tug yam ntxwv uas paub ntshaw qhov tseeb li thiab. Txhua yam nej ua yog kawm kev sib ntxub thiab tos nrog txoj kev tsis quav ntsej xwb. Koj tuaj yeem tau txais txiaj ntsig dab tsi los ntawm txoj kev kawm thiab txoj kev tos zoo li no? Koj puas xav tias koj yuav tau txais kev taw qhia yus tus kheej los ntawm Vajtswv? Yog tias koj tsis tuaj yeem paub txog Vajtswv tej lus hais tawm, koj yuav ua li cas thiaj tsim nyog los ua tim khawv pom Vajtswv qhov kev tshwm sim? Txawm hais tias Vajtswv tshwm los rau qhov twg, qhov tseeb yuav hais qhia nyob rau qhov ntawd, thiab yuav muaj Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd. Tsuas yog cov neeg uas tuaj yeem lees txais yuav qhov tseeb thiaj tuaj yeem hnov Vajtswv lub suab lus xwb, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li tsim nyog ua tim khawv pom Vajtswv qhov kev tshwm sim. Cia li tso koj tej kev xav phem pov tseg! Cheem koj tus kheej thiab muab cov lus no ua tib zoo nyeem. Yog tias koj ntshaw qhov tseeb, Vajtswv yuav qhia koj thiab koj yuav to taub Nws lub siab nyiam thiab Nws tej lus. Cia li tso koj tej kev xam pom txog qhov kev “tsis ntseeg tias ua tau”! Qhov uas tib neeg ntseeg tias ib yam dab tsi tsis muaj tseeb tau ntau npaum twg, yuav ua rau muaj tseeb tau ntau npaum li ntawd, vim hais tias Vajtswv txoj kev txawj ntse siab tshaj saum ntuj ceeb tsheej lawm, Vajtswv tej kev xav siab dua tib neeg tej kev xav lawm, thiab Vajtswv txoj hauj lwm siab dhau ntawm qhov uas tib neeg txoj kev xav thiab kev xav phem lawm. Qhov ntau npaum li cas uas tias qee yam tsis ntseeg tias ua tau, qhov ntau uas nws yuav tshwm sim muaj tseeb raug pom ntau npaum li ntawd; yim muaj qee yam uas nyob siab dua tib neeg txoj kev xav thiab lub tswv yim xav, nws yim ua rau Vajtswv txaus siab ua. Qhov no yog vim hais tias, tsis hais qhov chaw twg uas Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej, Vajtswv tseem yog Vajtswv, thiab Nws tus qauv yuav tsis muaj hnub hloov rau ntawm qhov chaw ntawd los sis qhov yam ntxwv ntawm Nws qhov kev tshwm sim. Tus yam ntxwv ntawm Vajtswv tseem nyob li qub tsis hais qhov twg Nws tej hneev taw nyob rau ntawd, thiab tab txawm Vajtswv tej hneev taw nyob rau qhov twg los xij, Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua tus neeg, ib yam li tus Tswv Yexus tsis yog tsuas yog tus Vajtswv rau cov neeg Yixayee nkaus xwb, tab sis kuj yog Vajtswv ntawm txhua haiv neeg nyob rau sab Axias, Yuslauv, thiab Asmeskas, thiab ntau tshaj ntawd, Nws yog tib tug thiab tsuas yog tib tug Vajtswv rau tag nrho lub qab ntuj khwb no xwb. Yog li ntawd cia peb los tshawb nrhiav Vajtswv lub siab nyiam thiab tshawb nrhiav Nws qhov kev tshwm sim hauv Nws cov lus hais tawm, thiab caum raws mus nrog Nws tej hneev taw! Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia. Nws cov lus thiab Nws qhov kev tshwm sim muaj nyob sib nrawg mus, thiab Nws tus yam ntxwv thiab tej hneev taw tau qhib rau noob neej txhua lub sij hawm. Cov kwv tij thiab cov muam uas hmov tshua, Kuv vam hais tias nej tuaj yeem pom qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv nyob rau hauv cov lus no, pib caum raws Nws tej hneev taw ib yam li thaum nej pib rhais ruam mus rau ib tiam tshiab, thiab nkag mus rau hauv lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab zoo nkauj uas Vajtswv tau npaj rau cov uas tos ntsoov Nws qhov kev tshwm sim!

Qhov Dhau Los: Kev Xyu ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus

Ntxiv Mus: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No