Vajtswv Ua Cov Neeg Uas Raws Nws Tus Kheej Lub Siab Kom Zoo Tiav Log

Tam sim no Vajtswv xav tau ib pawg neeg uas muaj lub siab koom tiag ntawm cov tib neeg, ib pawg neeg uas muaj cov neeg mob siab sib koom tes nrog Nws, cov neeg uas mloog lus rau Nws tes dej num, cov neeg uas ntseeg Vajtswv cov lus hais tias muaj tseeb, thiab cov neeg uas nqis tes ua raws li Vajtswv yam xav tau; lawv yog cov neeg uas to taub zoo rau hauv lawv lub siab lawm, lawv yog cov neeg uas raug ua tau zoo tshaj plaws lawm, thiab lawv yuav muaj peev xwm los taug txoj kev ntawm kev tsim ua tau zoo tshaj plaws no. Cov neeg uas ua tsis tau kom zoo tshaj plaws yog cov neeg tsis muaj kev to taub meej txog Vajtswv tes dej num, yog cov neeg tsis noj thiab tsis haus Vajtswv cov lus, yog cov neeg tsis mob siab rau Nws cov lus, thiab yog cov neeg tsis muaj ib txoj kev hlub rau Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab hlo li. Cov neeg uas ua xyem xyav txog Vajtswv uas yug los ua neeg, ib txwm tsis ntseeg txog Nws, yeej tsis kub siab siv Nws cov lus tiag tiag thiab ib txwm ua siab dag Nws yog cov neeg uas tawm tsam Vajtswv thiab yog Ntxwgnyoog li; yeej tsis muaj txoj hau kev ua kom cov neeg zoo li no zoo tshaj plaws tau li.

Yog koj xav kom raug ua tau zoo tshaj plaws, ces koj yuav tsum raug nyiam ua ntej los ntawm Vajtswv tso, vim Nws ua cov neeg uas Nws nyiam thiab cov neeg uas ua raws Nws tus kheej lub siab kom zoo tshaj plaws. Yog koj xav yog tus ua raws Vajtswv tus kheej lub siab, ces koj yuav tsum muaj lub siab mloog lus rau Nws tes dej num, koj yuav tsum mob siab caum qhov tseeb, thiab koj yuav tsum lees txais txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej. Koj puas tau ua txhua yam uas tau ua raws hauv Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej? Koj txoj kev xav puas raug? Yog koj txoj kev xav raug lawm, ces Vajtswv yuav qhuas koj; yog koj txoj kev xav tsis raug, qhov no qhia tau tias yam koj lub siab hlub tsis yog Vajtswv, tab sis yog cev qaij daim tawv thiab Ntxwgnyoog xwb. Yog li, koj yuav tsum siv kev thov Vajtswv ua ib txoj hau kev los lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej rau txhua yam. Thaum koj thov Vajtswv, txawm tias Kuv tsis sawv nyob kiag ntawm koj xub ntiag los xij, tus Vajntsujplig yeej nyob nrog koj lawm, thiab nws yog tag nrho Kuv Tus Kheej thiab Vajtswv tus Ntsujplig uas yog tus koj tab tom thov txog ntag. Vim li cas koj thiaj ntseeg hauv cev qaij daim tawv no? Koj ntseeg vim hais tias Nws muaj Vajtswv tus Ntsujplig. Yog Nws tsis muaj Vajtswv tus Ntsujplig koj puas ntseeg tus neeg no? Thaum koj ntseeg tus neeg no, koj ntseeg Vajtswv tus Ntsujplig. Thaum koj ntshai tus neeg no, koj ntshai Vajtswv tus Ntsujplig. Kev ntseeg Vajtswv tus Ntsujplig yog kev ntseeg tus neeg no, thiab kev ntseeg tus neeg no kuj yog kev ntseeg Vajtswv tus Ntsujplig thiab. Thaum koj thov Vajtswv, koj hnov zoo li Vajtswv tus Ntsujplig nyob nrog koj thiab qhov ntawd yog Vajtswv nyob ntawm koj xub ntiag, thiab yog li koj thov rau Nws tus Ntsujplig. Niaj hnub tam sim no, cov neeg feem coob ntshai heev tsis kam nqis tes ua rau ntawm Vajtswv xub ntiag li; hos koj dag Nws cev nqaij daim tawv, koj dag tsis tau Nws tus Ntsujplig li. Ib yam uas tsis muaj peev xwm tiv tau Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yog yam tsis haum nrog qhov tseeb, thiab yuav tsum raug muab tshem tsorau ib sab; qhov ua lwm yam ces yog ua ib txoj kev txhaum tawm tsam Vajtswv. Yog li, koj yuav tsum tso koj lub siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag txhua lub sij hawm, thaum koj thov Vajtswv, thaum koj hais lus thiab sib qhia siab nrog koj cov kwv tij thiab cov muam, thiab thaum koj ua koj tes dej num thiab thaum koj tawm mus ua koj tes dej num. Thaum koj ua tiav log koj lub luag hauj lwm, Vajtswv nyob nrog koj, thiab thaum koj xav tias raug lawm thiab yog tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev, Nws yuav lees txais txhua yam uas koj ua; koj yuav tsum mob siab tiav log los lis koj tus kheej lub luag hauj lwm tiag tiag. Thaum koj thov Vajtswv, yog koj muaj kev hlub rau Vajtswv rau hauv koj lub siab thiab nrhiav Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev tiv thaiv thiab kev tshawb xyuas kom meej, yog tej no yog koj txoj kev xav, koj qhov kev thov Vajtswv yuav muaj txiaj ntsig zoo. Piv txwv, thaum koj thov Vajtswv rau ntawm cov rooj sab laj, yog koj qhib koj lub siab thiab thov rau Vajtswv thiab qhia rau Nws txog yam nyob hauv koj lub siab uas txhob hais txog yam cuav, ces koj qhov kev thov Vajtswv yuav muaj txiaj ntsig zoo. Yog koj yeej hlub Vajtswv rau hauv koj lub siab tiag tiag, ces tsa tes cog lus rau Vajtswv tias: “Vajtswv, tus nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab nyob hauv ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, kuv cog lus rau Koj tias: Thov kom Koj tus Ntsujplig saib kom meej txhua yam uas kuv ua thiab tiv thaiv thiab saib xyuas rau kuv txhua lub sij hawm, thiab kom txhua yam uas kuv ua mus tau nyob nraim rau hauv Koj lub xub ntiag. Kuv lub siab puas tau tso tseg tsis hlub Koj los sis nws puas tau ntxeev siab rau Koj, yog tau ces rau txim thiab tsawm foom kuv kom phem heev. Txhob zam txim rau kuv rau hauv tiam no los sis tiam tom ntej!” Koj puas ua siab tawv qhawv tsa tes cog lus zoo li no? Yog koj tsis kam, qhov no qhia tau tias koj tais caus, thiab qhov ntawd koj tseem hlub koj tus kheej. Nej puas muaj kev daws qhov teeb meem no? Yog qhov no yog koj li kev daws teeb meem tiag, koj yuav tsum tau tsa tes cog lus rau qhov no. Yog koj muaj siab tiag los tsa tes cog lus rau kis zoo li no, ces Vajtswv yuav ua siab tiav log los txhawb nqa koj qhov kev daws. Thaum koj tsa tes cog lus rau Vajtswv, Nws mloog. Vajtswv yuav txiav txim seb koj puas muaj txim txhaum los sis puas coj ncaj ncees los ntawm kev ntsuas kev thov Vajtswv thiab kev xyaum ua ntawm koj. Tam sim no yog txheej txheem ntawm kev tsim ua nej kom zoo tshaj plaws, thiab yog nej muaj kev ntseeg tiag rau hauv kev ua tus neeg zoo tshaj plaws, ces nej yuav nqa txhua yam nej ua los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab kam lees txais Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej; yog koj ua qee yam tig tawm tsam rau kev ua txhaum loj los sis yog koj ntxeev siab rau Vajtswv, ces Nws yuav ua kom koj qhov tsa tses cog lus tawg paj txi txiv, thiab kom txhob muaj teeb meem tshwm sim rau koj, cia nws raug rau txim los sis raug qhuab ntuas, qhov no yog kev ua ntawm koj tus kheej. Koj tau tsa tes cog lus, yog li koj yuav tsum tau ua raws li kev cog lus. Yog koj tsa tes cog lus, tab sis tsis ua raws li kev cog lus ntawd, koj yuav ntsib kev puas tsuaj. Txij thaum koj tau tsa tes cog lus los, Vajtswv yuav ua kom koj qhov tsa tes cog lus tawg paj txi txiv. Qee cov neeg ntshai tom qab lawv thov Vajtswv, thiab muaj kev tu siab tias, “Tag lawm lau! Kuv txoj hmoo ntawm kev qaug dej qaug cawv ploj mus tag lawm; kuv txoj hmoo ua tej yam phem ploj mus tag lawm; kuv txoj hmoo xav ua tej yam ntawm kuv txoj kev ntshaw ploj mus tag lawm!” Cov neeg no tseem hlub tus neeg muaj tswv yim xav phem thiab tus ua txim txhaum, thiab lawv yog cov yuav tau ntsib kev puas tsuaj tiag.

Yog ib tug neeg ntseeg Vajtswv txhais tias txhua yam koj ua yuav tsum coj los tso rau ntawm Nws xub ntiag thiab cia saib xyuas raws li Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej. Yog yam koj muaj peev xwm coj los tso rau ntawm Vajtswv tus Ntsujplig xub ntiag tab sis tsis yog tso rau ntawm Vajtswv cev nqaij daim tawv xub ntiag, qhov no qhia tau tias koj tsis tau raug tshawb xyuas kom meej los ntawm Nws tus Ntsujplig. Leej twg yog Vajtswv tus Ntsujplig? Leej twg yog tus neeg uas Vajtswv ua tim khawv rau? Nkawv tsis yog ib leej thiab tib tug xwb los? Feem coob pom Nkawv cais ua ob leeg, ntseeg tias Vajtswv tus Ntsujplig yog Vajtswv tus Ntsujplig, thiab tus neeg uas Vajtswv ua tim khawv rau yog ib tug tib neeg xwb. Tab sis koj tsis tau ua yuam kev puas yog? Tus neeg no ua tes dej num sawv cev rau leej twg? Cov neeg uas tsis paub Vajtswv uas yug los ua neeg yeej tsis muaj kev to taub sab ntsujplig. Vajtswv tus Ntsujplig thiab Nws qhov yug los ua neeg muaj cev nqaij daim tawv yog ib tug xwb, vim hais tias Vajtswv tus Ntsujplig tau tshwm sim raws li cev nqaij daim tawv. Yog tus neeg no ua siab phem rau koj, Vajtswv tus Ntsujplig puas yog tus siab zoo? Puas yog koj feeb tsis meej los? Niaj hnub tam sim no, cov neeg uas tsis kam lees txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yuav tsis muaj peev xwm tau txais Nws txoj kev pom zoo i, thiab cov neeg uas tsis paub Vajtswv uas yug los ua neeg yuav tsis muaj peev xwm yog tus neeg ua tau zoo tshaj plaws. Saib txhua yam koj ua, thiab saib seb nws puas raug coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog koj tsis muaj peev xwm nqa txhua yam koj ua coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag, qhov no qhia tau tias koj yog ib tug ua phem. Cov neeg ua phem puas muaj peev xwm raug ua neeg zoo tshaj plaws tau? Txhua yam koj ua, txhua yam kev nqis tes ua, txhua yam kev xav, thiab txhua yam kev coj ua yuav tsum nqa coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Kev niaj hnub ua neej sab ntsujplig ntawm koj—koj txoj kev thov Vajtswv, koj qhov txav los ze rau Vajtswv, koj noj thiab haus Vajtswv cov lus li cas, koj qhov kev sib qhia siab nrog koj cov kwv tij thiab cov muam, thiab koj lub neej hauv paus ntseeg—thiab koj tes dej num hauv kev sib koom siab yuav tsum nqa coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag rau Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej. Nws yog yam kev xyaum ua uas yuav pab koj ua tiav loj hlob rau hauv lub neej. Txheej txheem ntawm kev lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yog txheej txeem ntawm kev ua kom dawb huv. Koj yim kam lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej ntau npaum li cas, koj yim raug ua kom dawb huv ntau npaum li ntawd thiab koj yim ua raws li qhov Vajtswv xav tau ntau npaum li ntawd, yog li koj yuav tsis raug yaum nkag los rau kev qaug dej qaug cawv, thiab koj lub siab yuav nyob hauv Nws lub xub ntiag. Koj yim kam lees txais Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej ntau npaum li cas, yim ua rau Ntxwgnyoog muaj kev txhaj muag thiab koj yim muaj rab peev xwm tso lub cev tseg tau ntau npaum li ntawd. Yog li, kev lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yog ib txoj kev uas cov tib neeg yuav tsum tau xyaum ua raws. Txawm tias koj yuav ua dab tsi los xij, tseem yog thaum sib qhia siab nrog koj cov kwv tij thiab cov muam los xij, koj yuav tau nqa yam koj nqis tes ua coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab cia muab kev nrhiav raws li Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej thiab mob siab mloog lus rau ntawm Vajtswv Tus Kheej; qhov no yuav ua rau koj xyaum ua tau ntau qhov zoo. Yog koj nqa txhua yam koj ua coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab kam lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej koj thiaj li yog tus neeg uas ua neej nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag tau.

Cov neeg uas tsis to taub txog Vajtswv yeej ib txwm tsis mloog Vajtswv lus hlo li. Cov neeg zoo li no yog cov tub tsis mloog lus. Lawv yog cov neeg hais tsis txaus ntseeg, thiab muaj kev tawm tsam rau lawv ntau heev, yog li lawv yuav cais lawv tus kheej nrug deb rau ntawm Vajtswv thiab lawv tsis txaus siab kam lees txais Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej. Cov neeg zoo li no ua tsis tau kom zoo tshaj plaws yooj yim. Qee cov neeg raug xaiv raws li qhov lawv noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab raws li lawv qhov kev lees txais ntawm tej ntawd. Lawv tau lees txais qee yam ntawm Vajtswv cov lus uas muaj qhov zoo raws li lawv tej kev xav hos tsis kam lees txais yam uas ua tsis tau raws li qhov lawv xav tau. Qhov no tseem tsis yog kev tig tawm tsam thiab kev tiv Vajtswv thiab los? Yog leej twg ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoos lawm tiam sis tseem tsis muaj kev to taub txog Nws ib qho li, ces lawv yog ib tug neeg tsis ntseeg. Cov neeg uas txaus siab kam lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yog cov neeg uas caum kev to taub txog Nws, cov neeg uas txaus siab kam lees txais Nws cov lus. Lawv yog cov neeg uas yuav txais Vajtswv tej qub txeej qub teg thiab cov koob hmoov, thiab lawv tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws. Vajtswv tsawm foom cov neeg uas tsis muaj chaw nyob rau Nws rau hauv lawv lub siab, thiab Nws yuav tshem tawm thiab tso tseg cov neeg zoo li no. Yog koj tsis hlub Vajtswv ces Nws yuav tso koj tseg, thiab yog koj tsis mloog txog yam Kuv hais, ces Kuv cog lus tias Vajtswv tus Ntsujplig yuav tso koj tseg. Sim ua nws yog koj tsis ntseeg nws! Niaj hnub tam sim no Kuv txheeb xyuas qhov tseeb txoj kev xyaum ua rau koj, tab sis txawm koj yuav muab coj los xyaum ua los sis tsis ua los nyob ntawm koj. Yog koj tsis ntseeg nws, yog koj tsis muab coj los xyaum ua, koj yuav pom koj tus kheej los sis tsis pom tus Vajntsujplig tes dej num nyob hauv koj! Yog koj tsis caum kom to taub txog Vajtswv, ces tus Vajntsujplig yuav tsis ua tes dej num rau hauv koj. Vajtswv ua tes dej num rau cov neeg uas caum thiab khaws Nws cov lus xwb. Koj yim khaws Vajtswv cov lus tau ntau npaum li cas, Nws tus Ntsujplig yim ua tes dej num rau koj ntau npaum li ntawd. Ib tug neeg twg yim khaws Vajtswv cov lus ntau npaum li cas, lawv yim muaj txoj hmoo ua tus neeg zoo tshaj plaws ntau npaum li ntawd los ntawm Vajtswv. Vajtswv ua kom tau zoo tshaj plaws rau cov neeg uas muaj kev hlub tiag rau Nws, thiab Nws ua kom tau zoo tshaj plaws rau cov neeg uas ua lub siab kaj lug rau ntawm Nws xub ntiag. Yuav khaws Vajtswv txhua tes dej nuam, yuav khaws Vajtswv txoj kev qhuab qhia, yuav khaws Vajtswv yam khoom plig, yuav khaws Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv, yuav khaws Vajtswv cov lus hais li cas kom tau raws li koj qhov tseeb thiab npaj rau koj lub neej txoj sia—txhua yam no thiaj yuav ua tau zoo tshaj plaws raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog koj khaws Vajtswv tes dej num, ntawd yog, yog khaws txhua tes dej num uas Nws tau ua tiav rau ntawm koj, ces Nws yuav foom koob hmoov rau koj thiab ua rau txhua yam uas yog koj li huaj vam ntau npaug ntxiv tuaj. Yog koj tsis khaws Vajtswv cov lus, Nws yuav tsis ua tes dej num rau hauv koj, tab sis Nws tsuas muab kev pom zoo tso cai rau koj txoj kev ntseeg xwb, los sis foom koob hmoov kom muaj nyiaj muaj txiag tsis txaus rau koj thiab foom koob hmoov tsis muaj kev nyab xeeb txaus rau koj yim neeg. Koj yuav tsum mob siab muab Vajtswv cov lus ua koj qhov tseeb, thiab muaj peev xwm ua rau Nws txaus siab thiab ua raws li Nws tus kheej lub siab; koj yuav tsum tsis txhob mob siab ua kev lom zem rau Nws txoj hmoov hlub. Tsis muaj dab tsi tseem ceeb tshaj qhov cov neeg ntseeg tau txais Vajtswv tes dej num, tau txais kev ua neeg kom tau zoo tshaj plaws, thiab dhau los ua cov neeg ua raws li Vajtswv txoj kev xav. Qhov no yog lub hom phiaj uas koj yuav tsum tau caum.

Txhua yam uas tib neeg tau caum rau hauv Tiam Hmoov Hlub uas tam sim no qub siv tsis tau lawm, vim tam sim no muaj yam xav caum zoo dua qub lawm; yam raug caum tag nrho muaj ob yam xws li kev mloog qhia kev ntseeg thiab kev nqis tes xyaum ua kiag kom ntau, yam raug caum yuav yog yam uas tib neeg yuav tsum muaj kev txaus siab rau. Hauv tiam dhau los, Vajtswv tsis tau ua tes dej num rau cov neeg li qhov Nws niaj hnub ua tam sim no; Nws tsis hais lus rau lawv ntau li qhov Nws niaj hnub hais, thiab tsis yog Nws yam xav tau zoo npaum li Nws yam xav tau niaj hnub tam sim no. Ntawd yog Vajtswv hais txog tej no rau nej tam sim no qhia tau tias Vajtswv txoj kev xav raug npaj rau nej lawm, ntawm pawg neeg no. Yog koj xav ua tus neeg zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv tiag, ces caum ua raws li koj lub hom phiaj tseem ceeb. Yeej tsis muaj teeb meem dab tsi txawm tias koj tab tom xav tias yuav ua li cas, tab tom nthuav dav koj tus kheej, tab tom lis ib tes dej num, los sis txawm tias koj yuav tau txais los sis tsis tau txais Vajtswv cov lus txib los xij, lub hom phiaj yog yeej ib txwm ua kom tau neeg zoo tshaj plaws thiab ua kom tau txaus siab li Vajtswv txoj kev xav, thiaj li ua tiav cov hom phiaj no. Yog ib tug neeg hais tias lawv tsis caum kev ua neeg zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv los sis tsis caum kom paub qhov tseeb txog kev ua neej, tab sis tsuas caum kev thaj yeeb sab cev qaij daim tawv thiab kev lom zem xwb, ces lawv yog cov tib neeg dig muag tshaj plaws. Cov neeg uas tsis caum kev ua lub neej tiag, tab sis tsuas caum lub neej sab nrauv hauv lub ntiaj teb xwb kom tau los thiab muaj kev nyab xeeb rau hauv lub ntiaj teb no yog cov tib neeg dig muag tshaj plaws. Yog li, txhua yam koj ua yuav tsum ua kom tiav raws lub hom phiaj ntawm kev ua neeg zoo tshaj plaws thiab Vajtswv muab tau.

Tes dej num uas Vajtswv ua rau cov tib neeg yog npaj tej ntawd raws li qhov xav tau ntawm lawv qhov sib txawv. Tib neeg lub neej yim muaj dej num ntau npaum li cas, lawv yim yuav tau ua thiab yim yuav tau caum ntau npaum li ntawd. Yog thaum txog theem no koj tsis muaj kev caum, qhov no ua pov thawj tau tias tus Vajntsujplig tau tso koj tseg lawm. Txhua tus neeg uas caum lub neej yuav tsis raug tso tseg los ntawm tus Vajntsujplig li; xws li cov neeg uas ib txwm caum, thiab ib txwm xav txog rau hauv lawv lub siab. Cov neeg zoo li no yeej ib txwm tsis txaus siab nrog tej yam uas lawv muaj rau tam sim no. Txhua theem ntawm tus Vajntsujplig tes dej num yog npaj ua kom tiav zoo rau hauv koj, tab sis yog koj loj hlob txaus lawm, yog koj tsis xav tau mus ntxiv lawm, yog koj tsis kam lees txais tes dej num ntawm tus Vajntsujplig mus ntxiv lawm, ces Nws yuav tso koj tseg. Cov tib neeg yuav tsum raug tshuaj xyuas raws li Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej txhua hnub; lawv yuav tsum tau npaj ntau yam los ntawm Vajtswv txhua hnub. Cov tib neeg puas muaj peev xwm ua tes dej num tau yog tsis noj thiab tsis haus Vajtswv cov lus txhua hnub? Yog ib tug neeg ib txwm xav tias lawv tsis noj los sis haus txaus Vajtswv cov lus, yog lawv ib txwm tshawb nrhiav nws thiab hnov tshaib plab thiab nqhis dej, tus Vajntsujplig yuav ib txwm ua tes dej num rau hauv lawv tas li. Tus neeg uas yim xav tau ntau npaum li cas, yim xyaum sib qhia siab ntau npaum li cas yim tau txais txiaj ntsig ntau npaum li ntawd. Tus neeg uas yim mob siab tshawb nrhiav qhov tseeb ntau npaum li cas, lawv yim ua tiav kev loj hlob rau hauv lawv lub neej txoj sia tau sai npaum li ntawd, ua rau lawv muaj kev paub ntau yam thiab yog tus muaj chaw nyob ruaj khov rau hauv Vajtswv tsev.

Qhov Dhau Los: Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw

Ntxiv Mus: Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No