Tshooj 7

Txhua pab pawg uas nyob rau sab hnub poob yuav tsum mloog Kuv lub suab:

Yav dhau los, nej puas tau coj ncaj ncees rau Kuv? Nej puas tau mloog Kuv cov lus ntuas uas zoo kawg nkaus? Nej tej kev cia siab puas muaj tiag thiab tsis pom tsis meej thiab tsis paub tseeb? Tib neeg txoj kev ncaj ncees, tib neeg txoj kev hlub, tib neeg txoj kev ntseeg—yeej tsis muaj ib qho kiag li tsuas yog muaj yam los ntawm Kuv los xwb, yeej tsis muaj ib qho kiag li tsuas muaj yam Kuv pub nkaus xwb. Kuv cov neeg es, thaum nej mloog Kuv cov lus, nej puas to taub Kuv lub siab nyiam? Nej puas pom Kuv lub siab? Tsis hais qhov tseeb uas, nyob rau yav dhau los, thaum tab tom ua dej num, nej tau ntsib qhov siab qhov qis, qhov zoo qhov phem, thiab qee zaus uas nej raug kev phom sij uas yog ntog thiab haj tseem ntxeev siab rau Kuv thiab, nej puas paub tias txhua lub sij hawm Kuv cawm nej tas li xwb? Tias txhua lub sij hawm Kuv yeej siv Kuv lub suab tawm los hu thiab cawm nej tas li xwb? Muaj ntau zaus, nej tau mag Ntxwgnyoog lub vas lawm; muaj ntau zaus, nej tau mag tib neeg rooj ntxiab lawm; muaj ntau zaus nej tsis kam tso nej tus kheej tseg thiab tso txoj kev ib leeg sib cav sib ceg yam tsis paub kawg nrog ib leeg. Muaj ntau zaus, nej lub cev nyob rau hauv Kuv lub tuam tsev hos nej lub siab tsis nyob. Txawm li ntawd los xij, muaj ntau zaus Kuv tau cev Kuv txhais tes cawm tuaj txhawb nej, thiab muaj ntau zaus Kuv twb tau muab nplej ntawm txoj kev hlub tshua los tseb rau nej lawm. Muaj ntau zaus Kuv tsis muaj peev xwm ntsia nej txoj kev nyuaj siab ntxhov plawv tom qab kev txom nyem lawm; muaj ntau zaus…. Nej puas paub qhov no?

Txawm li cas los xij, hnub no, nyob rau hauv Kuv txoj kev ceev tseg, nej tau kov yeej txhua yam kev nyuaj lawm, thiab Kuv zoo siab nrog nej; qhov no yog Kuv lub tswv yim uas ntse tshaj plaws. Txawm li ntawd los xij, nco ntsoov qhov no kom zoo! Leej twg tau ntog lawm, es nej tus kheej ho nyob khov kho? Leej twg tau nyob khov kho, es tsis txeev muaj sij hawm qaug zog li? Nyob rau hauv noob neej, leej twg tau xyiv fab rau tej koob hmoov uas tsis yog los ntawm Kuv los? Leej twg tau ntsib tau pom tej kev tsis muaj hmoo uas tsis yog los ntawm Kuv los? Puas yog tias txhua tus uas hlub Kuv tsuas yog tau txais koob hmoov nkaus xwb? Puas yog tias tej kev tsis muaj hmoo los raug rau Yauj vim nws tsis hlub Kuv, es xaiv los tawm tsam Kuv? Puas yog tias Povlauj tau tswj los ua dej num rau Kuv los ntawm kev ncaj ncees nyob rau ntawm Kuv lub xub ntiag vim nws muaj peev xwm los hlub Kuv tiag tiag? Txawm hais tias tej zaum nej yuav tuav Kuv cov lus tim khawv khov kho los xij, nej puas muaj leej twg uas nws cov lus tim khawv tuaj yeem tsis muaj tej kev tsis dawb huv los txuam xyaw rau ib yam li cov tseem tseem kub? Noob neej puas muaj peev xwm txog txoj kev ncaj ncees tseeb? Tias nej cov lus tim khawv uas coj kev xyiv fab los rau Kuv ntawd tsis cuam tshuam rau nej “txoj kev ncaj ncees,” vim Kuv yeej tsis tau qhuab yuam ib leeg tus twg ntau li. Yuav kom mus raws li txoj kev npaj siab lub hauv paus uas nyob rau tom qab ntawm Kuv txoj kev npaj, mas nej txhua tus puav leej yog “cov khoom tsis zoo”—zoo tsis txaus. Qhov no tsis yog ib qho piv txwv txog yam uas Kuv tau qhia rau nej txog “kev tseb noob nplej ntawm txoj kev hlub tshua lov”? Qhov ntawd yog qhov nej pom Kuv txoj kev cawm dim lov?

Nej txhua tus tsim nyog rov qab xav txog thiab rov nco txog hais tias: Txij li thaum rov qab los rau hauv Kuv lub tuam tsev lawm, puas tau muaj nej leej twg los paub Kuv ib yam li Petus los, yam tsis muaj ib qho kev xav txog nej tej tshaj thawj los sis tej kev plam li? Nej tau feem ntiav ntiav ntawm phau Vajluskub zoo heev, tiam sis nej puas tau nqos phau Vajluskub lub ntsiab tseeb? Tej yam zoo li no mas, nej yeej tseem tuav rawv rau nej “txoj kev ntshaw,” tsis kam tso nej tus kheej tseg kiag li. Thaum Kuv hais ib lo lus tawm, thaum Kuv hais lus rau nej tim ntsej tim muag, nej leej twg txeev muab nej thooj ntawv tso tseg es los txais cov lus cawm siav uas Kuv hais tawm? Nej yeej tsis quav ntsej txog Kuv cov lus li, los sis nej yeej tsis saib cov lus ntawd muaj nqis li. Tiam sis, nej siv cov lus ntawd los tua nej cov yeeb ncuab zoo ib yam li ib rab phom loj kom tuav tau nej tus kheej qhov chaw ua hauj lwm xwb; nej yeej tsis sim los lees txais Kuv txoj kev txiav txim kom paub Kuv ib qho me me li. Nej txhua tus muab phom taw rau lwm tus; nej txhua tus puav leej “tsis qia dub” thiab nej “xav txog lwm tus” rau txhua qhov xwm txheej xwb. Qhov no tsis yog kiag qhov uas nag hmo nej tau ua lawm lov? Thiab hnub no ne? Nej “txoj kev ncaj ncees” tau nce qib me ntsis, thiab nej txhua tus puav leej hloov pauv me ntsis thiab paub tab me ntsis lawm; vim qhov no, nej thiaj li “hwm” Kuv me ntsis tuaj, thiab yeej tsis muaj leej twg “lam ua li.” Vim li cas nej thiaj li muaj tus yam ntxwv uas nyob ntsiag to li no tas li xwb? Vim li cas thiaj li tsis pom muaj ib yam zoo nyob rau hauv nej li? Au, Kuv cov neeg es! Yav tag los twb tag mus lawm; nej yuav tsum tsis txhob tuav rau qhov ntawd ntxiv lawm. Qhov sawv khov kho nag hmo ntawd, hnub no koj yuav tsum muab koj txoj kev ncaj ncees tiag tiag rau Kuv; tshaj ntawd ntxiv, koj yuav tsum ua tim khawv kom zoo rau Kuv rau tag kis, ces koj thiaj li yuav tau txais Kuv txoj koob hmoov nyob rau yav tom ntej. Qhov no yog qhov uas nej tsim nyog to taub.

Txawm hais tias Kuv tsis nyob rau ntawm nej lub xub ntiag los xij, Kuv tus Ntsujplig yeej yuav muab txoj hmoov hlub rau nej. Kuv cia siab tias nej yuav saib Kuv tej koob hmoov kom muaj nqis thiab, vam khom rau tej koob hmoov ntawd, kom thiaj li muaj peev xwm paub nej tus kheej. Tsis txhob muab tej koob hmoov ntawd los ua nej txoj kev ntshaw; tiam sis, nej yuav tsum siv Kuv cov lus los ua kom tiav yam nej tsis muaj, thiab los ntawm yam zoo uas nej tau txais no. Qhov no yog tsab xov uas Kuv muab rau nej!

Lub Ob Hlis Hnub Tim 28, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 6

Ntxiv Mus: Tshooj 8

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 5

Lub suab ntawm Kuv tus Ntsujplig ces yog ib qho kev hais qhia kom pom txog tag nrho Kuv tus moj yam. Nej puas to taub? Yog txog qhov no...

Tshooj 10

Tiam Lub Nceeg Vaj mas, tshaj txhua yam tib si, yeej txawv yav tag los lawm. Nws tsis yog hais txog tib neeg tej kev ua lawm; tab sis Kuv...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No