Tshooj 9

Vim koj yog cov neeg hauv Kuv tsev neeg, thiab vim koj ua siab ncaj nyob rau hauv Kuv lub nceeg vaj, koj yuav tsum ua raws li tej qauv quag ntawm Kuv tej kev cheem tsum rau txhua yam uas koj ua. Kuv tsis hais kom koj ua dab tsi tshaj li ib tauv huab uas cua tshuab ya, tab sis kom koj ua ib co daus uas ci ntsa paug, thiab muaj nws lub ntsiab tseeb thiab, tshaj qhov ntawd, yog nws qhov kev muaj nuj nqis. Vim Kuv tuaj ntawm daim av dawb huv tuaj, Kuv tsis zoo li lub paj nplaim dej, uas tsuas lam muaj lub npe xwb tab sis tsis muaj lub ntsiab tseeb, vim nws tuaj ntawm pas av nkos tuaj thiab tsis yog tuaj ntawm daim av dawb huv tuaj. Lub sij hawm uas ib lub ntuj ceeb tsheej tshiab nqis los rau ntiaj teb thiab ib lub ntiaj teb tshiab nthuav dav thoob plaws qab ntuj ces yog kiag lub sij hawm uas Kuv ua hauj lwm yam raws kev raws cai nyob nrog tib neeg. Leej twg ntawm noob neej thiaj li paub Kuv? Leej twg pom lub sij hawm Kuv los txog kiag? Leej twg pom hais tias Kuv mas tsis yog muaj lub npe nkaus xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, kuj tseem muab lub ntsiab tseeb thiab? Kuv siv Kuv txhais tes muab cov huab dawb cheb tawm lawm thiab ntsuam xyuas lub ntuj zoo zoo; tsis muaj ib yam dab tsi saum ntuj uas tsis yog npaj los ntawm Kuv txhais tes li, thiab hauv qab ntawd, tsis muaj leej twg uas yuav tsis siv nws lub zog me me los pab ua kom Kuv qhov dej num loj tshaj plaws ntawd tiav hlo. Kuv tsis yuam tej qhov hnyav hnyav rau cov tib neeg hauv ntiaj teb, vim Kuv yeej ib txwm yog tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab vim Kuv yog Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas tsim tib neeg thiab paub lawv zoo. Tag nrho tib neeg ces nyob ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub qhov muag ntsia ntsoov. Txawm yog cov nyob nrug deb rau puag tom tej ces kaum ntuj los yuav ua cas khiav dim txoj kev soj ntsuam xyuas ntawm Kuv tus Ntsujplig mas? Txawm hais tias tib neeg yeej “paub” Kuv tus Ntsujplig, los lawv yeej tseem ua txhaum rau Kuv tus Ntsujplig thiab. Kuv cov lus qhib hlo txhua tus neeg lub ntsej muag phem, nrog rau lawv tej kev xav uas tob tshaj plaws, thiab ua rau tag nrho cov uas nyob hauv ntiaj teb raug muab piav kom tau meej meej los ntawm Kuv txoj kev kaj thiab poob kiag mus rau hauv Kuv txoj kev soj ntsuam xyuas. Txawm li ntawd los xij, txawm yuav poob kiag mus rau hauv lawm los xij, lawv lub siab yeej tsis tau luag plam kev mus deb ntawm Kuv li. Nyob rau ntawm tej yam khoom uas Kuv tsim tawm, leej twg thiaj tsis los hlub Kuv vim yog Kuv tej kev ua mas? Leej twg thiaj tsis ntshaw Kuv vim yog Kuv cov lus mas? Nyob rau hauv leej twg thiaj li tsis muaj tej kev ncawg Kuv vim yog Kuv txoj kev hlub mas? Nws taus yog vim Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab xwb es tib neeg thiaj li mus tsis txog qhov uas Kuv cheem tsum. Txawm yog qhov qauv quag qis tshaj plaws uas Kuv cheem tsum xwb los yeej tseem ua rau muaj kev tsis tshua ntseeg nyob rau hauv tib neeg thiab, yuav tsis hais dab tsi hnub no—tiam no uas Ntxwgnyoog tsim kev kub ntxhov thiab muaj kev caij tsuj loj nkawg nkaus—los sis lub sij hawm uas tib neeg tau raug Ntxwgnyoog tsuj es lawv lub cev ces lo tej yam qias vuab tsuab tag nrho lawm. Thaum twg es tib neeg qhov kev saib xyuas tsis tau Kuv lub siab vim yog lawv txoj kev phem ntawd thiaj li tsis ua rau Kuv tu siab mas? Puas yog hais tias Kuv hlub Ntxwgnyoog? Puas yog hais tias Kuv yuam kev hauv Kuv txoj kev hlub lawm? Thaum tib neeg tsis mloog Kuv hais, Kuv lub siab quaj twj ywm; thaum lawv tawm tsam Kuv, Kuv qhuab ntuas lawv; thaum lawv raug Kuv cawm thiab tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los, Kuv pub zaub mov rau lawv noj yam saib xyuas zoo tshaj plaws li, thaum lawv nyoo zwm rau Kuv, Kuv lub siab nyob tus thiab Kuv hnov kiag ib qho kev hloov pauv loj tam sim ntawd nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam. Thaum tib neeg qhuas Kuv, ua cas Kuv thiaj li yuav tsis xyiv fab rau nws mas? Thaum lawv pom Kuv thiab raug Kuv muab tau, ua cas Kuv ho tsis tau txais lub yeeb koob mas? Puas yog hais tias tib neeg txawm yuav ua li cas thiab coj li cas los yeej tsis yog Kuv tswj thiab pab cuam rau li lod? Thaum uas Kuv ho tsis qhia kev, ces tib neeg yuav nyob twj ywm thiab tsis ua dab tsi li; tshaj qhov ntawd, nyob tom Kuv nrab qaum, lawv tseem ua tej niag kev phem kev qias uas “txaus qhuas kawg” thiab. Koj puas xav tias lub cev nqaij daim tawv, uas Kuv muab coj los hnav rau Kuv Tus Kheej, tsis paub ib yam dab tsi txog koj tej kev ua, koj tus cwj pwm, thiab koj tej lus li lod? Tau ntau xyoo uas Kuv tau tiv cua thiab tiv nag, thiab Kuv los kuj tau ntsib tau pom tej kev iab kev daw ntawm tib neeg lub ntiaj teb lawm; txawm li cas los xij, thaum muab tig los saib kom tseeb tseeb, mas tsis muaj ib yam kev txom nyem twg uas yuav muaj cuab kav ua rau cov noob neej uas muaj cev nqaij daim tawv yuav tag kev cia siab rau hauv Kuv li, haj yam tsis muaj ib yam kev qab zib twg uas yuav ua tau rau cov tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv kom txias siab, tu siab, los sis tsis quav ntsej txog Kuv li. Puas yog lawv txoj kev hlub rau Kuv tsuas kawg rau qhov tsis muaj kev txom nyem los sis tsis muaj kev qab zib xwb lod?

Hnub no, Kuv nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab tau pib ua tes hauj lwm uas Kuv yuav tsum tau ua ntawd yam raws kev raws cai lawm. Txawm hais tias tib neeg ntshai lub suab ntawm Kuv tus Ntsujplig, los lawv yeej tseem tawm tsam lub ntsiab tseeb ntawm Kuv tus Ntsujplig. Kuv tsis tas yuav piav kom ntxaws ntxaws txog qhov ua nyuab npaum li cas rau noob neej los paub Kuv ntawm lub cev nqaij daim tawv nyob rau hauv Kuv cov lus. Ua li Kuv twb tau hais dhau los lawm, Kuv tsis tau quab yuam nyob rau hauv Kuv tej kev cheem tsum, thiab nws tsis yog ib qho yuav tsum tau muaj mas thiaj yuav tau qhov kev paub puv npo txog Kuv (vim tib neeg yeej tsis muaj; qhov no yog ib qho yam ntxwv xeeb txawm, thiab tsis muaj ib qho yam ntxwv twg uas tau los ntawm kev xyaum ua uas yuav hloov tau nws li). Nej tsuas tsim nyog paub tag nrho tej uas twb ua tiav lawm thiab hais tag los ntawm Kuv uas nyob hauv cev nqaij daim tawv xwb. Vim Kuv tej kev cheem tsum mas tsis yog quab yuam, nws yog Kuv txoj kev cia siab hais tias nej sawv daws yuav los paub tej kev ua thiab tej lus no xwb, thiab ua tau tej no tiav hlo. Nej yuav tsum muab tej yam tsis dawb huv hauv lub ntiaj teb no tshem tawm ntawm nej tus kheej mus, nej yuav tsum rau siab ntso tsim kev vam meej nyob rau hauv “tsev neeg ntawm cov vaj ntxwv” uas poob qab deb heev no, thiab nej yuav tsum tsis txhob cia nej tus kheej poob qab li. Koj yuav tsum tsis txhob ua yooj yim me ntsis rau koj tus kheej hlo li. Koj yuav tsum siv sij hawm thiab dag zog kom ntau es kom thiaj li paub qhov uas Kuv hais tawm txhua hnub, thiab nws yuav siv tag nrho ib tiam neeg los ntsib thiab muab tau qhov kev paub los ntawm tib kab lus uas Kuv hais. Cov lus Kuv hais mas tsis yog hais tsis meej thiab hais tsis ntxaws; tej ntawd tsis yog lam hais lus qhuav xwb. Coob tus neeg xav tau Kuv cov lus, tab sis Kuv tsis quav ntsej lawv; coob tus neeg nqhis Kuv txoj kev muaj nplua mias, tab sis Kuv tsis muab ib qho me me rau lawv li; coob tus neeg ntshaw pom Kuv lub ntsej muag, tab sis Kuv haj yam muab zais tob xwb; coob tus neeg ua twb zoo mloog Kuv lub suab, tab sis Kuv qi qhov muag thiab tig tob hau rov qab xwb, tsis kub tsis ntxhov txog lawv tej “kev ntshaw” li; coob tus neeg ntshai lub suab nrov ntawm Kuv lub suab lus, tab sis Kuv cov lus yeej ib txwm hais tsoo nchav nchav tuaj; coob tus neeg ntshai pom Kuv lub ntsej muag, tab sis Kuv txhob txwm tshwm kiag los kom tsoo lawv ntog vig voog. Tib neeg yeej tsis tau pom dua Kuv lub ntsej muag tiag tiag li, los sis lawv yeej tsis tau hnov dua Kuv lub suab li; qhov no vim yog lawv tsis paub Kuv tiag tiag. Txawm hais tias lawv raug Kuv tsoo ntog, txawm hais tias lawv yuav ncaim Kuv mus, thiab txawm hais tias lawv yuav raug Kuv txhais tes rau txim rau, los lawv tseem tsis tau paub hais tias xyov tag nrho tej lawv ua ntawd puas yog ua raws Kuv lub siab, thiab tseem tsis paub hais tias ua Kuv qhia Kuv lub siab rau leej twg tiag tiag. Txij ntua thaum tsim lub ntiaj teb los, ces yeej tsis muaj ib tug twg uas yuav paub Kuv tiag tiag los sis tau pom Kuv tiag tiag li, thiab txawm hais tias Kuv twb rais los muaj cev nqaij daim tawv hnub no lawm, los nej yeej tseem tsis paub Kuv li. Qhov no tsis yog ib qho tseeb lod? Koj puas tau pom dua ib qho me me ntawm Kuv tej kev ua thiab tus moj yam nyob rau hauv cev nqaij daim tawv li?

Nyob rau saum ntuj ceeb tsheej ces yog qhov chaw uas Kuv zaum so, thiab nyob hauv qab ntuj ces yog qhov chaw uas Kuv nrhiav tau kev so. Kuv muaj ib qho chaw twg nyob, thiab Kuv muaj ib lub sij hawm uas Kuv ua kom pom Kuv lub hwj chim. Yog Kuv tsis nyob rau hauv ntiaj teb, yog Kuv tsis muab Kuv Tus Kheej zais rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab yog Kuv tsis txo hwj chim thiab nkaum, ces lub ntuj thiab ntiaj teb tseem tsis tau raug hloov ntev los lawm thiab lod? Ces nej, Kuv cov neeg, tseem tsis tau raug Kuv siv thiab lod? Txawm li cas los xij, yeej muaj lub tswv yim zoo nyob rau hauv Kuv tej kev ua, thiab txawm hais tias Kuv yeej paub tseeb txog tib neeg txoj kev txawj dag, los Kuv tsis ua raws li lawv tus qauv, tab sis muab qee yam sib pauv rau lawv. Kuv lub tswv yim nyob rau sab yeeb ceeb mas siv tsis paub tag li, thiab Kuv lub tswv yim nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas muaj mus ib txhiab ib txhis. Qhov no tsis yog kiag lub sij hawm uas Kuv tej kev ua ntawd raug muab ua kom yooj yim lod? Kuv tau zam thiab zam txim rau tib neeg ntau zaus heev lawm, los txog kiag rau hnub no, nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj. Kuv puas yuav cheem tau Kuv lub sij hawm kom ntev zog thiab mas? Txawm hais tias Kuv yeej muaj kev hlub tshua ntau zog rau cov tib neeg uas tsis ruaj khov no lawm, los thaum uas Kuv tes hauj lwm tiav lawm, Kuv puas tseem yuav nrhiav teeb meem ntxiv rau Kuv Tus Kheej los ua tes hauj lwm qub dua thiab mas? Kuv puas yuav tab meeg cia Ntxwgnyoog iab liam Kuv mas? Kuv tsis xav kom tib neeg ua ib qho dab tsi tshaj qhov uas lees txais qhov muaj tseeb ntawm Kuv cov lus thiab lawv lub ntshiab lus thaum chiv thawj nkaus xwb. Txawm hais tias Kuv cov lus yooj yim, los nyob hauv lub ntsiab tseeb mas lawv cov nyom heev, vim nej me dhau heev lawm thiab lub siab loog tag lawm. Thaum Kuv nthuav tawm Kuv tej lus zais tob thiab muab Kuv txoj kev xav ua kom yooj yim nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, nej yeej tsis pom li; nej mloog cov suab, tab sis tsis to taub lawv lub ntsiab. Kuv tu siab kawg. Txawm hais tias Kuv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, los Kuv tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm ntawm tes hauj lwm qhuab qhia ntawm cev nqaij daim tawv.

Leej twg tau los paub Kuv tej kev ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv los ntawm Kuv cov lus thiab tej kev ua lawm? Thaum Kuv nthuav tawm Kuv tej lus zais tob nyob rau hauv kev sau ntawv, los sis hais tej ntawd tawm nrov nrov, tib neeg cia li yoob tag; lawv qi muag nyob ntsiag to xwb. Vim li cas tej Kuv hais tib neeg pheej tsis to taub li? Vim li cas Kuv tej lus pheej yog qhov uas tib neeg xav tsis txog kiag li? Vim li cas lawv pheej yuav tsis pom Kuv tej kev ua li? Leej twg thiaj muaj peev xwm pom Kuv thiab tsis muaj hnub nov qab li? Leej twg ntawm lawv thiaj muaj peev xwm hnov Kuv lub suab thiab tsis pub nws hla dhau ntawm lawv mus li? Leej twg thiaj li muaj peev xwm hnov Kuv txoj kev xav thiab ua kom haum Kuv lus siab? Kuv nyob thiab txav mus los nrog tib neeg; Kuv tau los ntsib los pom lawv lub neej—thiab txawm hais tias Kuv hnov zoo li txhua yam yeej zoo tom qab Kuv tsim tau lawv rau noob neej lawm, los Kuv yeej tsis muaj kev xyiv fab rau lub neej nrog tib neeg, thiab yeej tsis zoo siab rau ib qho kev zoo siab ntawm lawv li. Kuv tsis ntxub thiab tsis lees txais lawv, tab sis Kuv yeej tsis muaj kev txaus siab rau lawv li thiab—vim tib neeg tsis paub Kuv, lawv pom hais tias nws yog ib qho nyuab heev los pom Kuv lub ntsej muag nyob rau hauv qhov tsaus; nyob rau hauv lub suab quaj qw, lawv hnov Kuv lub suab tsis zoo thiab tsis muaj peev xwm paub txog qhov Kuv hais li. Yog li ntawd, nyob rau qhov ntiav ntiav, ces tag nrho tej nej ua ces yog nyoo zwm rau Kuv, tab sis nyob hauv nej lub siab, nej tseem tsis mloog Kuv lus. Nws hais tau hais tias qhov no yog qhov uas tag nrho noob neej tus yeeb yam qub zoo li ntag. Leej twg thiaj li tsis zoo li tej no mas? Leej twg thiaj li tsis yog daim phiaj rau Kuv qhov kev rau txim? Txawm li cas los xij, leej twg thiaj tsis nyob rau hauv Kuv txoj kev zam? Yog tag nrho noob neej raug Kuv txoj kev npau taws muab rhuav tshem tag, ces dab tsi thiaj yuav yog qhov tseem ceeb ntawm Kuv txoj kev tsim lub ntuj thiab ntiaj teb mas? Kuv twb tau ceeb toom ib zaug rau coob tus neeg lawm, ntuas coob tus neeg lawm, thiab txiav txim qhib lug rau coob tus neeg lawm—qhov no tseem tsis zoo dua li muab noob neej rhuav tshem ncaj qha lod? Kuv lub hom phiaj tsis yog muab tib neeg tua kom tuag, tab sis yog ua kom lawv paub tag nrho Kuv tej kev ua nyob rau hauv Kuv qhov kev txiav txim xwb. Thaum nej nce tawm ntawm lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws los—uas hais tau hais tias, thaum nej tso nej tus kheej dim ntawm Kuv qhov kev txiav txim lawm—ces nej tej kev xav rau nej tus kheej thiab tej phiaj xwm yuav ploj mus, thiab txhua tus yuav npaj siab hlo ua kom tau zoo raws Kuv xwb. Nyob rau qhov no, ces tseem tsis yog Kuv ua tau Kuv lub hom phiaj tiav hlo lawm thiab lod?

Lub Peb Hlis Hnub Tim 1, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 8

Ntxiv Mus: Tshooj 10

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No