Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (1)

Yuav ua Kuv tes dej num tiav sai sai rau tom ntej no, thiab ntau lub xyoo dhau mus yuav ua rau nco tsis paub ploj. Kuv tau hais Kuv cov lus tas li thiab tau muab Kuv tes dej num tshiab tshaj tawm tsis tu ncua. Qhov tseeb tiag, Kuv txoj lus qhuab qhia yog ib feem tseem ceeb ntawm txhua tes dej num uas Kuv ua. Yog tsis muaj Kuv lub tswv yim, nej yuav yuam kev thiab yuav pom hais tias nej tus kheej poob zoo kiag lawm. Tam sim no Kuv tes dej num tab tom yuav tiav thiab nws nyob rau zeeg sij hawm kawg lawm. Kuv tseem xav ua tes dej num los muab tswv yim qhia, qhov ntawd yog, muab lus qhia rau nej sawv daws kom tau hnov. Kuv vam tias nej yuav muaj peev xwm tsis txhob nkim tej kev mob uas Kuv tau muab tshem mus ntawd pov tseg, thiab tshaj qhov ntawd, nej yuav muaj peev xwm to taub qhov kev ua twb zoo saib xyuas uas Kuv tau ua, thiab muab Kuv tej lus coj los ua lub hauv paus rau kev coj ntawm nej raws li yog ib tug tib neeg. Txawm tias tej lus uas hais ntawd yuav ua rau nej txaus siab los sis tsis txaus siab mloog los xij, txawm tias nej yuav kam los sis tsis kam lees txais tej lus ntawd los xij los sis nej tsuas kam lees tej ntawd yam tsis tshua txaus siab heev xwb, ces nej yuav tsum tau mob siab rau cov lus ntawd tiag tiag. Tsis yog li ntawd ces, nej tus moj yam thiab tej yam ntxwv uas tsis mob siab thiab tsis txhawj xeeb txog ntawd yuav ua rau Kuv npau taws heev thiab ntxub nws tiag tiag. Kuv muaj kev cia siab heev tias nej sawv daws yuav nyeem Kuv tej lus zaum tas zaum thiab—ntau txhiab zaus—thiab qhov ntawd tej zaum yuav ua rau nej nco tau tej lus ntawd rau hauv nruab siab. Tsuas yog ua raws li txoj kev no nkaus xwb nej thiaj yuav ua tau raws li Kuv tej kev cia siab uas tau muab rau nej ntawd. Txawm li cas los xij, yeej tsis muaj nej leej twg tab tom ua lub neej zoo li no rau lub sij hawm tam sim no. Muab hais ua ib lo lus rov, nej txhua leej raug cog ruaj rau hauv lub neej lwj liam, lub neej noj thiab haus mus ua yam nyob hauv nej lub siab, thiab yeej tsis muaj nej leej twg siv Kuv tej lus los pab txhawb kom zoo rau nej lub siab thiab tus ntsujplig. Vim li no, Kuv thiaj tau hais lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg ntiaj teb lub qe tias: Tib neeg muaj peev xwm ntxeev siab rau Kuv tau txhua lub sij hawm, thiab tsis muaj leej twg yuav coj ncaj rau Kuv cov lus.

“Tib neeg raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog thiaj li ua rau tib neeg tsis muaj tus yeeb yam coj zoo li yog tib neeg li lawm.” Niaj hnub tam sim no tib neeg feem coob paub koog lus no zuj zus lawm. Kuv hais txog qhov no vim hais tias lo lus “kev lees paub” uas Kuv tau hais txog no yeej yog ib qho kev lees paub sab nrauv xwb, vim nws rov qab qees rau ntawm txoj kev paub tseeb tiag. Vim nej tej ntawm ko yeej tsis muaj peev xwm ntsuam xyuas tau koj tus kheej kom raug zoo los sis txheeb xyuas tau koj tus kheej kom tau txhij txhua, nej tseem ua xyem xyav txog Kuv tej lus. Tab sis thaum lub sij hawm no, Kuv tab tom siv qhov tseeb los piav qhia txog qhov teeb meem phom sij heev uas tshwm sim rau hauv nej. Qhov teeb meem ntawd yog kev ntxeev siab. Nej txhua leej yeej swm lo lus “kev ntxeev siab,” lawm vim tias cov neeg feem coob yeej tau ntxeev siab qee yam rau lwm tus dhau los lawm, xws li tus txiv ntxeev siab rau tus niam, tus niam ntxeev siab rau nws tus txiv, tus tub ntxeev siab rau nws txiv, tus ntxhais ntxeev siab rau nws niam, tus neeg ua qhev ntxeev siab rau nws tus tswv, tej phooj ywg sib ntxeev siab rau ntawm lawv sawv daws, tej kwv tij neej tsa sib ntxeev siab rau ntawm lawv sawv daws, cov neeg muag khoom ntxeev siab rau cov neeg yuav khoom, thiab ntau yam raws li hais los no. Tag nrho tej ua piv txwv li hais los no yeej muaj lub ntsiab tseem ceeb txog kev ntxeev siab. Muab hais ua lo lus luv luv tias, kev ntxeev siab yog ib hom cwj pwm uas rhuav tshem kev cog lus, ua txhaum tej cai coj ncaj ncees, los sis ua txhaum tib neeg tej kev cai coj zoo, ua rau pom tias tsis muaj qhov zoo li kev ua neeg nyob. Muab hais tau yam dav dav hais tias, tib neeg yug los rau hauv lub ntiaj teb no, koj yeej tau ua txhaum qee yam uas xam tias yog kev ntxeev siab rau qhov muaj tseeb, tsis hais txawm koj yeej nco tau tias tau ua tej yam ntxeev siab rau lwm tus neeg lawm, los sis koj tau ntxeev siab rau lwm tus neeg ntau zaus ua ntej dhau los lawm. Vim koj muaj rab peev xwm ntxeev siab rau koj niam thiab txiv los sis tej phooj tej ywg, ces koj yeej yuav tsum muaj peev xwm ntxeev siab tau rau lwm tus neeg, thiab koj tseem yog tus haj yam yuav ntxeev siab rau Kuv thiab kev ua tej yam zoo li no Kuv yeej tsis nyiam kiag li. Muab hais ua lwm lo lus, kev ntxeev siab tsis yog kev coj tus cwj pwm txhaum kev ncaj ncees uas ntiav ntiav saum daim tawv xwb, tab sis yog yam uas tsis haum nrog qhov muaj tseeb. Qhov no yog kiag lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev tawm tsam thiab tsis mloog lus ntawm Kuv. Vim li no Kuv thiaj tau hais cov ntsiab lus xws li nram qab no: Kev ntxeev siab yog tib neeg tus yeeb yam, thiab tus yeeb yam no yog tus yeeb ncuab loj tshaj plaws ntawm txhua tus tib neeg uas yoog raws nrog Kuv.

Tus cwj pwm uas tsis mloog Kuv lus yeej yog kev ntxeev siab tag nrho. Tus cwj pwm uas coj tsis ncaj rau Kuv yog kev ntxeev siab. Kev coj tsis ncaj rau Kuv thiab txawj ntxias dag Kuv yog kev ntxeev siab. Kev muaj lub siab xav phem ntau yam thiab kev nthuav qhia tej ntawd tawm mus rau txhua qhov txhia chaw yog kev ntxeev siab. Kev tsis muaj peev xwm tuav tau Kuv tej lus tim khawv thiab tej kev xav zoo yog kev ntxeev siab. Kev dag ntxias ua lub ntsej muag luag ntxhi rau thaum nyob deb ntawm Kuv hauv lub siab yog kev ntxeev siab. Tag nrho tej kev coj ua zoo li no yog kev ntxeev siab uas nej ib txwm yeej muaj peev xwm ua tau, thiab yeej muaj nyob rau ntawm nej. Yeej tsis muaj nej leej twg xav tias qhov no yog teeb meem, tiam sis Kuv tsis xav li ntawd. Kuv tsis xav tias tib neeg txoj kev ntxeev siab rau Kuv yog ib yam me me xwb, thiab Kuv yeej yuav tsis tso nws tseg. Niaj hnub tam sim no, thaum Kuv tseem ua tes dej num rau ntawm nej sawv daws, nej coj zoo li no—yog hnub ntawd los txog tsis muaj leej twg saib xyuas nej lawm, nej puas kam tsis txhob ua li tej neeg phem uas tau tshaj tawm tias lawv tus kheej yog cov vaj ntxwv kav rau saum lawv tus kheej tej toj roob hauv pes me me thiab los? Thaum qhov ntawd tshwm sim rau nej ces yuav tsim muaj kev puas tsuaj loj heev, leej twg yuav tuaj tu kom du lug tom qab nej? Nej xav tias kev ntxeev siab qee yam ntawd tsuas yog qee zaus xwb, tsis yog nej tus cwj pwm uas yuav muaj mus li, thiab tsis tsim nyog coj los hais kom nruj npaum li ntawd, hais cuag li ntawd kom ua rau nej mob siab. Yog nej xav tiag tiag li no lawm, ces nej tseem tsis tau txawj xav. Kev xav li ntawd yog qhov ua piv txwv thiab tus qauv ntawm kev ntxeev siab. Tib neeg tus yeeb yam yog lawv txoj sia; nws yog txoj kev cai uas lawv siv kom muaj txoj sia nyob, thiab lawv tsis muaj peev xwm hloov tau nws. Muab tus yeeb yam ntawm kev ntxeev siab coj los ua ib qho piv txwv. Yog koj muaj peev xwm ua qee yam ntxeev siab rau ib tug kwv tij neej tsa los sis ib tug phooj ywg, ces ua pov thawj tau tias nws yog ib feem ntawm koj lub neej txoj sia thiab tus yeeb yam no yeej los nrog thaum yug koj lawm. Qee yam zoo li no yeej tsis muaj leej twg yuav tsis kam lees. Piv txwv li, yog ib tug neeg zoo siab rau yam nws nyiag los ntawm lwm tus, ces qhov kev zoo siab ntawm txoj kev nyiag no yog ib feem ntawm lawv lub neej txoj sia, txawm tias lawv tsuas nyiag qee zaus thiab qee zaus yeej tsis nyiag los xij. Txawm tias lawv yuav nyiag los yog tsis nyiag los xij, nws tsis muaj peev xwm ua pov thawj tau tias lawv txoj kev nyiag ntawd yog ib hom cwj pwm. Qhov tseeb tiag, nws ua pov thawj tau tias lawv txoj kev nyiag yog ib feem ntawm lawv lub neej txoj sia—uas yog lawv tus yeeb yam. Ib txhia yuav nug tias: Ua cas nws yog lawv tus yeeb yam, vim li cas thaum lawv pom tej yam zoo zoo, qee lub sij hawm lawv ho tsis nyiag tej ntawd? Teb tau yooj yim xwb. Muaj ntau qhov laj thawj uas ua rau lawv tsis niag. Lawv yuav tsis nyiag tej yam no vim tias nws loj dhau lawm thiab muaj neeg saib ntsoov, los sis vim tsis zoo caij zoo nyoog rau nyiag, los sis vim tias tej yam ntawd muaj nqi siab heev, muaj neeg saib nruj heev, los sis tej zaum lawv twb ho tsis nyiam tej yam khoom ntawd, los sis twb tsis paub tias yuav siv tej khoom ntawd tau li cas, thiab ntau yam zoo li dhau los ntawd. Tag nrho tej laj thawj no yog qhov uas ntxim yuav muaj li ntawd. Tab sis txawm yuav yog li cas los xij, txawm tias lawv yuav nyiag los sis tsis nyiag los xij, nws yeej tsis muaj peev xwm ua pov thawj tau tias txoj kev xav no tsuas yog tshwm sim rau thaum lub sij hawm ntawd xwb, zoo li ib ntsais muag xwb. Rov qab qees, nws yog ib feem ntawm lawv tus yeeb yam uas hloov pauv kom zoo tau nyuaj. Cov tib neeg zoo li no yeej tsis txaus siab rau qhov nyiag tib zaug xwb; tej kev xav zoo li no ua rau xav tau lwm tus li los ua yus tus kheej li thaum lawv pom tej yam zoo, los sis muaj caij nyoog yuav nyiag tau. Vim yog zoo li no Kuv thiaj hais tias lub hauv paus ntawm txoj kev xav no tsis yog yam uas yuav xyaum ua tau rau qee lub sij hawm xwb, tab sis nws yeej nyob rau hauv tib neeg tus kheej tus yeeb yam lawm.

Txhua tus neeg muaj peev xwm siv lawv tus kheej cov lus thiab tej kev nqis tes ua tam rau ntawm lawv lub qe tseeb. Lub qe tseeb no yog lawv tus yeeb yam tiag. Yog koj yog tus neeg uas hais lus tsis ncaj, ces koj muaj tus yeeb yam tsis ncaj. Yog koj muaj tus yeeb yam txawj ntxias dag, ces koj yeej coj tus cwj pwm qias vuab tsuab, thiab koj ua rau lwm tus neeg raug koj dag ntxias tau yooj yim heev. Yog koj tus yeeb yam lim hiam, ces tej zaum koj cov lus hais yeej zoo mloog, tab sis koj tej kev nqis tes ua yeej ua raws nraim li koj qhov lim hiam ntawd. Yog koj muaj tus yeeb yam tub nkeeg, ces tag nrho tej lus koj hais ntawd tsuas yog muab koj qhov ua txhaum thiab tej kev tub nkeeg ntawd pov tseg xwb, thiab koj yuav nqis tes ua qeeb thiab lam ua saum daim tawv xwb, thiab paub zoo txog kev npog qhov tseeb. Yog koj muaj tus yeeb yam txawj nplij siab rau lwm tus, ces koj tej lus yeej muaj qab hau, thiab nqis tes ua tau zoo raws li qhov tseeb. Yog koj tus yeeb yam coj ncaj, ces koj tej lus yeej muaj tseeb thiab yam koj nqis tes ua ntawd yeej tsis ua rau koj tus tswv muaj kev nyuaj siab txog. Yog koj tus yeeb yam nyiam kev plees kev yi los sis ntshaw rau nyiaj txiag, ces koj lub siab yeej puv npo rau tej ntawd nkaus xwb, thiab koj yuav ua tej yam txawv txawv, coj tsis ncaj yam tsis tau txhob txwm, qhov ntawd yuav ua rau tib neeg nco qab tas li tsis ploj thiab yuav ua rau tib neeg tsis nyiam kiag li. Ib yam li Kuv nyuam qhuav hais dhau los, yog koj muaj tus yeeb yam kev ntxeev siab, ces yuav ua rau koj muab nws daws tawm ntawm koj tau nyuaj heev. Txhob tso siab tias yog koj tsis tau ua txhaum dab tsi rau lwm tus, ces koj yuav tsis muaj tus yeeb yam kev ntxeev siab. Yog koj xav li ntawd tiag tiag ces, koj tab tab tom tig ntxeev siab tuaj. Kuv hais tag nrho Kuv cov lus txhua zus yog hais rau txhua tus tib neeg, tsis yog hais rau ib tug neeg los sis hais rau ib hom neeg xwb. Qhov ntawd vim tias koj tsis tau ntxeev siab rau Kuv los yeej tseem tsis ua pov thawj tau tias koj yuav tsis ntxeev siab rau Kuv tau los ntawm ib yam dab tsi li. Ib txhia tib neeg, thaum npaj lawv txoj kev sib yuav, lawv tsis muaj kev ruaj siab rau hauv txoj kev nrhiav qhov tseeb. Ib txhia tib neeg tso lawv tes hauj lwm coj ncaj rau Kuv tseg thaum tsev neeg tawg tag. Ib txhia tib neeg tsis quav ntsej Kuv tawm mus nrhiav kev zoo siab thiab lom zem. Ib txhia tib neeg yuav poob mus rau hauv ib lub qhov ntuj dub ntau dua qhov ua lub neej rau txoj kev kaj thiab zoo siab txais tes dej num ntawm tus Vajntsujplig. Ib txhia tib neeg las mees tej lus qhuab qhia ntawm tej phooj tej ywg vim tsuas muaj kev txaus siab rau lawv txoj kev nplua nuj, thiab niaj hnub tam sim no lawv yeej tseem tsis lees paub lawv txoj kev ua txhaum thiab hloov lawv txoj kev xav ntawd. Ib txhia tib neeg uas ua neej nyob ib ntus nyob rau hauv Kuv lub npe xwb kom tau txais Kuv txoj kev tiv thaiv xwb, hos ib txhia lam muab kev hwm me ntsis rau Kuv raws li qhov raug yuam vim tias lawv hawm ncaj ncees rau txoj sia thiab ntshai txoj kev ploj tuag. Tag nrho tej yam kev ua txhaum, uas yog, ntxiv ntawd, uas tsis muaj kev ncaj ncees no, tsuas yog tej cwj pwm ntawm cov tib neeg uas tau ntxeev siab rau Kuv nyob hauv lawv lub siab los ntev lawm xwb los? Qhov tseeb tiag, Kuv paub tias tib neeg tsis npaj kev ntxeev siab ua ntej rau Kuv; lawv txoj kev ntxeev siab yog tshwm sim raws li qhov ib txwm muaj ntawm lawv tus yeeb yam. Tsis muaj leej twg xav ntxeev siab rau Kuv, thiab tsis muaj leej twg zoo siab vim lawv tau ua qee yam ntxeev siab rau Kuv. Muab hais ua rov qab qees tias, lawv tab tom ntshai tshee hnyo puas yog? Yog li ntawd, puas yog nej tab tom xav tias yuav ua li cas thiaj khiav dim tej kev ntxeev siab no, thiab yuav ua li cas thiaj hloov qhov xwm txheej tam sim no tau?

Qhov Dhau Los: Paub Tus Vajtswv hauv Ntiaj Teb Li Cas

Ntxiv Mus: Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (2)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No