2. Lub Hom Phiaj ntawm Peb Theem ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, muaj peb theem, los sis peb tiam: Tiam Muaj Kev Cai uas yog qhov pib; Tiam Hmoov Hlub (uas kuj yog Tiam Muaj Kev Cawm Dim thiab); thiab Tiam Vajtswv Los Kav uas yog tiam kawg. Kuv tes dej num nyob rau hauv peb tiam no mas sib txawv hauv lub ntsiab raws li tus yeeb yam ntawm ib tiam twg, tab sis nyob rau hauv ib tiam twg tes dej num no yeej haum rau tej uas tib neeg cheem tsum tau—los sis, muab hais kom meej, ua tiav raws li tej lus dag ntxias uas Ntxwgnyoog siv rau tsug rog uas Kuv tawm tsam nws. Lub ntsiab ntawm Kuv tes dej num yog los ua kom kov yeej Ntxwgnyoog, los ua kom Kuv lub tswv yim thiab lub zog nchav ci ntsa iab, los nthuav tag nrho Ntxwgnyoog tej lus dag ntxias, thiab yog li los cawm tag nrho haiv tib neeg, uas nyob hauv Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm. Nws yog los qhia Kuv lub tswv yim thiab lub zog nchav, thiab los qhia tshwm tej kev phem uas ntsia tsis taus kiag li ntawm Ntxwgnyoog; tseem ntau tshaj qhov ntawd, nws yog los pub tej uas raug tsim los kom paub cais qhov zoo thiab phem, kom paub tias Kuv yog tus Kav txhua yam, kom paub meej tias Ntxwgnyoog yog tib neeg tus yeeb ncuab, ib tug coj tsis ncaj, tus phem, thiab los pub lawv los qhia, nrog qhov tseeb tiag tiag, qhov txawv ntawm txoj kev zoo thiab kev phem, qhov tseeb thiab qhov cuav, kev dawb huv thiab kev vaub tsuab, thiab yam uas zoo thiab yam tsis zoo. Yog li kom cov tib neeg uas tsis muaj kev paub rais los muaj peev xwm ua tim khawv rau Kuv tias nws tsis yog Kuv uas yog tus muab tib neeg ua qias vuab tsuab tag, thiab tsuas yog Kuv—tus Tswv Tsim—xwb thiaj cawm tau tib neeg, thiaj muab tau rau tib neeg yam uas lawv muaj kev zoo siab xyiv fab; thiab lawv yuav los paub tias Kuv yog tus Kav txhua yam thiab Ntxwgnyoog tsuas yog ib tug ntawm cov uas Kuv tau tsim los thiab tom qab ntawd tig tawm tsam Kuv xwb. Kuv txoj kev npaj cawm neeg rau-txhiab-xyoo ntawd muab faib ua peb theem, thiab Kuv ua hauj lwm li ntawd kom ua tau qhov meem txheej com los pab rau cov uas raug tsim los kom los ua tim khawv tau rau Kuv, thiab nkag siab qhov Kuv lub siab nyiam, thiab paub tias Kuv yog qhov tseeb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Tseeb uas Nyob Tom Qab Tes Dej Num ntawm Tiam Muaj Kev Cawm Dim

Koj yuav tsum paub hais tias tsis hais Nws yuav ua tes hauj lwm dab tsi li, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm yeej tsis hloov li, lub plawv ntawm Nws tes hauj lwm yeej tsis hloov li, thiab Nws txoj kev xav rau tib neeg yeej tsis hloov li. Tsis hais Nws tej lus txawm yuav hnyav npaum li cas li, tsis hais ib puag ncig txawm yuav phem npaum li cas li, qhov tseem ntsiab ntawm Nws tes hauj lwm yuav tsis hloov li, thiab Nws qhov kev npaj siab cawm tib neeg yeej tsis hloov li. Los sis lub plawv ntawm Nws tes hauj lwm yeej tsis hloov li, yog hais tias nws tsis yog tes hauj lwm ntawm kev qhia tshwm txog qhov kawg ntawm tib neeg los sis txoj hau kev kawg ntawm tib neeg, thiab tsis yog tes hauj lwm ntawm theem kawg, los sis tes hauj lwm uas coj tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los rau qhov xaus kiag, thiab yog hais tias nws yog nyob rau lub sij hawm uas Nws cob qhia tib neeg. Lub plawv ntawm Nws tes hauj lwm ces yeej yuav yog kev cawm dim rau noob neej tag mus li xwb; qhov no yuav tsum yog lub hauv paus keeb cag rau nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Lub hom phiaj ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog kev cawm dim rau tag nrho noob neej—qhov no txhais tau hais tias qhov kev cawm dim tag nrho rau tib neeg tawm los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Txawm hais tias tej theem ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm mas yeej muaj ib lub hom phiaj thiab ib qho tseem ceeb uas sib txawv, ib qho twg yog ib feem ntawm tes hauj lwm kev cawm dim uas muab ua raws nraim li qhov uas yuav tsum tau muaj ntawm tib neeg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

Hnub no peb yuav xub tham lub ntsiab ntawm Vajtswv tej kev xav, tej tswv yim, thiab Nws qhov mus los txhua zaus txij ntua puag thaum Nws tau tsim tib neeg los. Peb yuav saib tes dej num uas Nws tau ua, txij ntua puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua rau thaum pib ntawm Tiam Hmoov Hlub. Ces peb thiaj yuav muaj peev xwm nrhiav pom txog Vajtswv tej kev xav thiab tej tswv yim uas tib neeg yeej tsis tau paub li, thiab txij ntawd los peb thiaj muaj peev xwm pom tseeb txog txheej txheem ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab to taub tag nrho yam uas Vajtswv tau tsim rau hauv Nws tes hauj lwm cawm tib neeg, nws cov peev thiab cov neeg ua thiab txheej txheem txhim kho, thiab kuj yuav to taub tag nrho yam tshwm sim los ntawm qhov Nws xav tau los ntawm Nws tes hauj lwm cawm tib neeg—qhov ntawd yog lub ntsiab tseem ceeb tshaj plaws thiab lub hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm cawm tib neeg. Yuav kom to taub txog tej yam peb yuav tsum rov qab mus rau tiam thaum ub, uas tseem yog lub sij hawm ntsiag to uas tsis tau muaj tib neeg hlo li …

Thaum Vajtswv sawv ntawm Nws lub txaj los, thawj thawj txoj kev xav uas Nws muaj yog qhov no: los tsim ib tug tib neeg—tiag, tus tib neeg uas muaj sia—ib tug neeg nyob nrog thiab yog Nws tus phooj ywg mus ua ke ruaj khov; tus neeg no tuaj yeem mloog Nws tau, thiab Nws tuaj yeem tso siab rau thiab tham nrog tus neeg no tau. Dhau ntawd, rau thawj zaug ces, Vajtswv txawm muab ib qho plua plav me ntsis rau ntawm txhais tes thiab tau siv nws los tsim thawj thawj tus neeg raws li tus yam ntxwv uas Nws tau xav tseg rau hauv Nws lub hlwb, thiab dhau ntawd ces Nws tau muab tus neeg raug tsim los no tis npe hu ua—Adas. Kiag thaum Vajtswv muaj yam muaj sia thiab tus neeg no lawm, Nws hnov zoo li cas xwb? Rau thawj zaug, Nws zoo siab txog qhov muaj ib tug neeg hlub, ib tug neeg mus nrog ua ke. Nws kuj xav rau thaum lub sij hawm xub thawj uas tau los ua ib leej txiv thiab qhov kev txhawj xeeb uas tshwm sim los nrog nws. Yam muaj sia no thiab tus neeg no tau ua rau Vajtswv zoo siab thiab lom zem; Nws hnov kaj siab lug rau thawj zaug. Qhov no yog thawj yam uas Vajtswv tau ua tiav tsis yog tau raws li Nws tej kev xav los sis cov lus, tab sis raug ua tiav los ntawm Nws tus kheej ob sab tes kiag. Thaum hom muaj txoj sia—thiab tus neeg no—tau los sawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, yog cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, muaj lub cev thiab tus yeeb yam, thiab muaj peev xwm tham nrog Vajtswv, Nws zoo siab heev rau qhov Nws yeej tsis tau muaj kev zoo siab li dua los li. Vajtswv yeej hnov tau Nws lub luag hauj lwm, thiab tus neeg no tsis yog ib yam uas tshoov siab rau Nws lub siab xwb tab sis ua rau sov siab thiab ua rau Nws lub siab dhia tig toog txhua zaus uas nws tau ua. Thaum tus neeg no tau los sawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm, yog thawj thawj zaug uas Nws muaj rau hauv txoj kev xav uas xav ua kom tau cov neeg zoo li ntawd ntxiv. Qhov no yog yam tshwm sim uas pib los ntawm Vajtswv txoj kev xav xub thawj. Rau Vajtswv, tag nrho tej xwm txheej no yog tshwm sim rau thawj zaug, tab sis hauv tej xwm txheej xub thawj no, txawm Nws yuav xav rau thaum lub sij hawm no li cas los xij—kev zoo siab, lub luag hauj lwm, kev txhawj xeeb—Nws yeej tsis tau muab tej ntawd qhia rau leej twg li. Pib thaum lub sij hawm ntawd los, Vajtswv hnov kho siab zim thiab tu siab yam uas Nws yeej tsis tau ntsib ua ntej dhau los li. Nws xav tias tib neeg yuav tsis kam lees txais los sis tsis nkag siab Nws txoj kev hlub thiab kev txhawj xeeb, los sis Nws tej kev xav rau tib neeg, yog li ntawd Nws tseem hnov tu siab thiab mob siab rau hauv Nws lub siab. Txawm tias Nws tau ua tiav tej no rau tib neeg lawm los xij, tib neeg yeej tsis ras txog tej ntawd thiab tsis to taub li. Dhau ntawm qhov kev zoo siab lawm, kev lom zem thiab kev kaj siab uas tib neeg tau coj los rau Nws ua rau Nws xub hnov sai heev txog kev tu siab thiab kev kho siab zim. Tej no yog Vajtswv tej kev xav thiab hnov tau rau thaum lub sij hawm ntawd. Thaum Vajtswv tab tom ua tag nrho tej no, hauv Nws lub siab Nws mus ntawm kev lom zem mus txog kev tu siab thiab ntawm kev tu siab mus rau kev mob siab, thiab tej kev xav tag nrho zoo li no ua rau muaj kev nyuaj siab. Txhua yam uas Nws xav ua yog maj nroos tsim kom tau tus neeg no, tus neeg no paub txog yam nyob hauv Nws lub siab thiab to taub Nws tej kev xav tau sai dua. Dhau ntawd ces, lawv muaj peev xwm dhau los ua Nws cov neeg ua raws thiab koom Nws tej kev xav thiab ua kom haum raws li Nws lub siab nyiam. Lawv yuav tsis mloog Vajtswv hais mus ntxiv lawm thiab tseem nyob ntsiag to tsis hais dab tsi li; lawv yuav tsis paub tias yuav mus koom Nws tes dej num li cas; cov neeg yuav tsis quav ntsej Vajtswv tej kev cai rau tag nrho txhua yam no mus ntxiv lawm. Tej no yog thawj yam Vajtswv tau ua uas muaj txiaj ntsig ntau heev thiab muaj nuj nqis zoo heev rau Nws txoj kev npaj cawm tib neeg thiab rau cov tib neeg niaj hnub tam sim no.

Tom qab tsim txhua yam thiab tib neeg ntiaj teb tag lawm, Vajtswv yeej tsis tau so li. Nws nyob tsis tswm thiabkub siab lug ua Nws txoj kev cawm tib neeg, thiab muab kom tau cov neeg uas Nws hlub heev nyob hauv cov tib neeg ntiaj teb no.

…………

… Vajtswv txiav txim rau qhov ua piv txwv ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg ntiaj teb, ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg dim, tias yog yam tseem ceeb tshaj plaws tag nrho txhua tsav yam huv tib si. Nws ua tej no tsis yog los ntawm Nws lub hlwb xwb, tsis yog los ntawm Nws cov lus xwb, thiab qhov tseeb tiag yeej tsis yog los ntawm ib tug cwj pwm uas nyob nyob es cia li tshwm sim tuaj li—Nws ua txhua yam los ntawm ib txoj kev npaj, los ntawm ib lub hom phiaj, los ntawm ib cov qauv zoo, thiab los ntawm Nws lub siab nyiam. Nws yeej pom meej lawm tias tes dej num los cawm tib neeg ntiaj teb no tseem ceeb tshaj plaws rau Vajtswv thiab tib neeg. Txawm tias tes dej num yuav nyuaj npaum li cas los xij, txawm tias yuav muaj teeb meem ntau npaum li cas los xij, txawm tias tib neeg yuav tsis ruaj khov li cas los xij, los sis tib neeg yuav muaj kev ntxeev siab tob npaum li cas los xij, tag nrho tej no yeej tsis muaj ib yam nyuaj rau Vajtswv hlo li. Vajtswv Tus Kheej yeej khwv heev li, siv Nws txoj kev mob siab ntso thiab kev tsim khotes dej num uas Nws Tus Kheej xav ua. Nws kuj npaj txhua tsav yam thiab siv Nws lub hwj chim kav tag nrho rau cov neeg uas Nws yuav ua dej num thiab tag nrho tes dej num uas Nws xav ua kom tiav—yeej tsis tau ua tiav tej yam no ua ntej dhau los li. Nov yog thawj zaug uas Vajtswv tau siv tej tswv yim no thiab tau them ib tug nqi loj tshaj plaws rau tes dej num tseem ceeb ntawm txoj kev tsim kho thiab txoj kev cawm tib neeg dim no. Thaum Vajtswv tab tom ua tes dej num no, Nws tau nthuav tawm thiab tshaj tawm rau tib neeg ib qho zuj zus, yam tsis muaj kev txuag lub dag lub zog, Nws txoj kev mob siab ntsoua, yam Nws muaj thiab yam uas yog Nws, Nws lub tswv yim thiab txoj kev muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab txhua txhua feem ntawm Nws tus moj yam. Nws tshaj tawm thiab nthuav tawm txog tej no npaum nkaus li Nws yeej tsis tau ua ua ntej dhau los li. Yog li, tag nrho hauv lub qab ntuj khwb no, tshaj ntawm cov neeg uas Vajtswv npaj tsim kho thiab cawm lawm ces, yeej tsis muaj ib yam muaj sia dab tsi yuav los ncawg nrog Vajtswv, uas tau los swm thiab sib nraug zoo li no nrog Nws. Hauv Nws lub siab, tib neeg, yam uas Nws xav tsim kho thiab cawm yog yam tseem ceeb tshaj plaws; Nws saib tib neeg muaj nqi ntau dua tag nrho lwm yam huv si; txawm tias Nws yeej tau them ib tug nqi loj tshaj plaws rau lawv lawm los xij, thiab txawm tias cov neeg no tseem ua kom Nws raug mob thiab tsis mloog lustxuas ntxiv mus los xij, Nws yeej tsis tso tej ntawd tseg thiab tseem tsis paub sab nkees rau ntawm Nws tes dej num, tsis muaj lus yws los sis tu siab li. Nov yog vim Nws paub tias sai sai no los si tsis ntev no, cov neeg yuav tsim dheev los rau Nws qhov hu thiab raug txhawb los ntawm Nws cov lus, yuav ras tias Nws yog tus Tswv tsim txhua yam, thiab rov tig los tuaj Nws tog …

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

Txawm tias yam Vajtswv ua los sis tej tswv yim uas Nws siv ua tej ntawd yuav yog dab tsi los xij, txawm tias yuav raug tus nqi li cas los xij, txawm tias Nws lub ntsiab, Nws lub hom phiaj ntawm Nws txoj kev nqis tes ua yuav tsis hloov pauv los xij. Nws lub hom phiaj yog los coj Vajtswv cov lus mus rau tib neeg, nrog rau Vajtswvtej kev cheem tsum thiab txoj kev xav rau tib neeg; muab ua lwm lo lus hais, nws yog los ua dej num rau hauv tib neeg txhua yam uas Vajtswv ntseeg tias yog yam zoo mus raws li Nws cov kauj ruam, pab tib neeg kom to taub Vajtswv lub siab thiab nkag siab Vajtswv lub ntsiab tseeb, thiab ua rau tib neeg ua raws li Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, yog li thiaj ua rau tib neeg muaj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem—tag nrho tej no yog ib qho yeeb yam ntawm Vajtswv lub hom phiaj hauv txhua yam uas Nws ua. Lwm qhov yeeb yam ces yog tias, vim Ntxwgnyoog yog tus lwj liam thiab yam khoom siv ua dej num rau hauv Vajtswv txoj dej num, tib neeg keev raug muab cob rau Ntxwgnyoog; qhov no yog tej tswv yim uas Vajtswv siv los cia kom tib neeg pom Ntxwgnyoog tej kev sim siab thiab tawm tsam kev lim hiam, kev phem, thiab kev tsis muaj nqis ntawm Ntxwgnyoog, yog li thiaj ua rau tib neeg ntxub Ntxwgnyoog thiab tuaj yeem paub thiab lees paub yam uas tsis zoo. Qhov txheej txheem no maj mam ua rau lawv tus kheej khiav dim plaws ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj kav thiab tej kev iab liam, kev cuam tshuam, thiab kev tawm tsam—kom txog ntua thaum, ua tsaug rau Vajtswv cov lus, lawv qhov kev paub thiab kev mloog Vajtswv hais, thiab lawv txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kev hwm Vajtswv, lawv kov yeej kiag Ntxwgnyoog tej kev tawm tsam thiab tej kev iab liam; ces tsuas yog li ntawd xwb lawv thiaj li raug cawm dim plaws ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Tib neeg txoj kev cawm dim txhais tau tias Ntxwgnyoog tau swb lawm, nws txhais tau tias lawv tsis yog cov zaub mov hauv Ntxwgnyoog lub qhov ncauj mus ntxiv lawm—dua li qhov muab lawv nqos mus, Ntxwgnyoog thiaj tau tso lawv tseg. Qhov no vim hais tias cov neeg no yog cov siab ncaj, vim hais tias lawv muaj kev ntseeg, kev mloog hais, thiab kev hwm rau Vajtswv, thiab vim hais tias lawv tawg ntawm Ntxwgnyoog mus du lug lawm. Lawv ua rau Ntxwgnyoog txaj muag, lawv ua kom Ntxwgnyoog ntshai, thiab thaum kawg lawv thiaj li kov yeej Ntxwgnyoog kaig. Lawv txoj kev ntseeg rau hauv txoj kev caum raws Vajtswv, thiab kev mloog hais thiab kev hwm Vajtswv kov yeej Ntxwgnyoog kiag, thiab ua rau Ntxwgnyoog tso lawv tseg tag nrho. Tsuas yog cov neeg uas zoo li no nkaus xwb thiaj li raug Vajtswv muab tau tiag tiag, thiab nqov no nws yog Vajtswv lub hom phiaj kawg rau hauv txoj kev cawm tib neeg.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

Qhov zoo li no yog Vajtswv txoj kev cawm: mus muab noob neej cob rau Ntxwgnyoog—ib tug tib neeg uas tsis paub tias Vajtswv yog dab tsi, tus Tswv Tsim yog dab tsi, yuav pe hawm Vajtswv li cas, los sis vim li cas ho tsim nyog zwm rau Vajtswv—thiab tso cia Ntxwgnyoog muab lawv ua qias vuab tsuab lawm. Ib kauj ruam tag ib kauj ruam tuaj, ces Vajtswv cawm tau tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes, kom txog rau thaum tib neeg pe hawm Vajtswv kawg siab thiab tsis lees Ntxwgnyoog lawm. Qhov no yog Vajtswv txoj kev cawm. Tej zaum qhov no yuav zoo li ib zaj dab neeg uas nyob hauv kev xav xwb, thiab tej zaum nws yuav zoo li qhov tsis to taub yooj yim kiag. Tib neeg xav zoo li qhov no yog ib zaj dab neeg uas nyob hauv kev xav vim hais tias lawv tsis muaj txoj kev paub me me txog ntawm qhov tau muaj dab tsi tshwm sim rau tib neeg ntau npaum li cas nyob rau ntau txhiab xyoo dhau los lawm, lawv haj yam paub tsawg txog qhov muaj tej dab neeg ntau npaum li cas tau tshwm sim rau hauv qab ntuj khwb thiab saum ntuj ntsuab lawm. Thiab tseem ntau tshaj ntawd, ntawd yog vim tias lawv nco txiaj ntsig tsis tau rau lub ntiaj teb uas phim hwj heev thiab ntxim ntshai heev uas muaj nyob dhau ntawm lub ntiaj teb muaj khoom no mus lawm, tab sis lawv ob lub qhov muag uas txawj tuag txwv tsis pub lawv pom. Nws zoo li tsis nkag siab tau yooj yim rau tib neeg vim tias tib neeg tsis muaj kev to taub ntawm qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim rau noob neej los sis qhov tseem ceeb ntawm tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm, thiab tsis nkag siab tias thaum kawg Vajtswv xav kom noob neej zoo li cas. Nws puas yog ua kom raug lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog, zoo ib yam li Adas thiab Evas nkawd raug? Tsis yog! Lub ntsiab ntawm Vajtswv txoj kev cawm yog ua kom tau ib pab ntawm cov tib neeg uas pe hawm Vajtswv thiab zwm rau Nws. Txawm tias cov tib neeg no twb tau raug ua lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog lawm los xij, lawv tsis saib Ntxwgnyoog li yog lawv txiv lawm; lawv paub Ntxwgnyoog lub ntsej muag uas qias neeg thiab tsis lees nws, thiab lawv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los txais yuav Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas. Lawv los paub yam uas tsis dawb huv thiab nws txawv li cas ntawm yam uas dawb huv, thiab los paub Vajtswv txoj kev zoo thiab Ntxwgnyoog txoj kev phem. Ib tug tib neeg zoo li no yuav tsis ua hauj lwm rau Ntxwgnyoog lawm, los sis pe hawm Ntxwgnyoog lawm, los sis nco txog Ntxwgnyoog lawm. Nov yog vim tias lawv yog ib pab ntawm cov tib neeg uas Vajtswv muab tau lawm. Nov yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev cawm noob neej.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 3: Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb

Vajtswv tsim tib neeg thiab muab lawv tso rau hauv ntiaj teb, thiab Nws tau coj lawv txij puag thaum ntawd los lawm. Tom qab ntawd Nws tau cawm lawv thiab ua ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum rau noob neej. Txog thaum kawg, Nws tseem yuav tau txeeb kom tau noob neej, cawm tib neeg tag nrho, thiab rov muab lawv tsim kho kom zoo li qub thaum xub thawj. Qhov no yog tes hauj lwm uas Nws tau uas puag thaum pib kiag los—rov tsim kho noob neej kom zoo li tus yam ntxwv qub thiab zoo li qhov qub. Vajtswv yuav rhawv Nws lub nceeg vaj thiab rov tsim kho kom tib neeg rov zoo nkaus li qub, uas txhais tau hais tias Vajtswv yuav rov tsim kho Nws lub hwj chim rau hauv ntiaj teb thiab rau tag nrho tej uas raug tsim tawm kom rov zoo li qub. Noob neej tau poob lawv lub siab uas hwm Vajtswv nrog rau tes dej num uas muaj nrog tej uas Vajtswv tsim tawm los tom qab uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, yog li ntawd thiaj li rais mus ua ib tug yeeb ncuab tsis mloog lus rau Vajtswv lawm. Tom qab ntawd noob neej thiaj nyob hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab ua raws li Ntxwgnyoog tej lus txib; yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsis muaj txoj hau kev los ua hauj lwm nrog rau cov uas Nws tsim tawm los, thiab thiaj li haj yam tsis muaj cuab kav ua kom tau lawv qhov kev hwm uas txaus ntshai ntawd. Tib neeg yog tsim tawm los ntawm Vajtswv, thiab tsim nyog yuav pe hawm Vajtswv, tab sis lawv tseem ho tig nrab qaum rau Nws thiab pe hawm Ntxwgnyoog xwb. Ntxwnyoog rais los ua tus mlom nyob rau hauv lawv lub siab. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li poob Nws qhov chaw nyob hauv lawv lub siab lawm, ces hais tau hais tias Nws tau poob qhov tseem ntsiab ntawm Nws qhov kev tsim noob neej lawm. Yog li ntawd, yuav rov tsim kom muaj qhov tseem ntsiab li qub ntawm Nws qhov kev tsim noob neej, ces Nws yuav tsum rov tsim kho lawv uas zoo sib xws li thaum xub thawj kom rov zoo li qub thiab muab noob neej tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav rov txeeb tib neeg rov qab ntawm Ntxwgnyoog los, Nws yuav tsum cawm lawv los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog qhov no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav maj mam rov kho tau lawv qhov uas zoo li qub thaum xub thawj ntawd rov los thiab kho tau lawv tes hauj lwm kom zoo li qub, thiab thaum kawg, rov kho tau Nws lub nceeg vaj kom rov zoo li qub. Qhov kev puas ntsoog zaum kawg ntawm tej tub ntawm txoj kev tsis mloog lus yuav tsum tau muaj mas thiaj li cia tib neeg pe hawm Vajtswv kom zoo dua tau thiab ua tau lub neej nyob kom zoo dua rau hauv ntiaj teb. Vim yog Vajtswv tsim tib neeg, Nws thiaj yuav kom lawv pe hawm Nws; vim yog Nws xav rov tsim kho noob neej tes dej num kom rov zoo li qub, Nws thiaj li yuav rov tsim kho tej ntawd kom zoo nkaus li qub yam tsis muaj ib qho hloov li. Rov tsim kho Nws lub hwj chim kom zoo li qub mas txhais tau hais tias ua kom tib neeg pe hawm Nws thiab kam zwm rau Nws; nws txhais tau hais tias Vajtswv yuav ua kom tib neeg ua neej nyob vim yog Nws thiab ua kom Nws cov yeeb ncuab puas tsuaj vim yog Nws lub hwj chim. Nws txhais hais tias Vajtswv yuav ua kom txhua yam txog Nws kom muaj nyob mus ntxiv rau ntawm tib neeg yam tsis muaj leej twg tawm tsam li. Lub nceeg vaj uas Vajtswv xav rhawv ntawd kom yog Nws tus kheej lub nceeg vaj. Cov noob neej uas Nws ntshaw yog cov uas pe hawm Nws, cov uas yuav kam zwm rau Nws tag nrho thiab ua kom Nws lub yeeb koob tshwm sim ntsa paug. Yog Vajtswv tsis cawm cov noob neej qias vuab tsuab, ces qhov tseem ntsiab ntawm Nws qhov kev tsim noob neej ntawd yuav raug poob mus; Nws yuav tsis muaj hwj chim kav rau tib neeg ntxiv lawm, thiab Nws lub nceeg vaj yuav tsis muaj cuab kav tshwm sim muaj nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Yog Vajtswv tsis rhuav tshem cov yeeb ncuab uas tsis mloog lus rau Nws, Nws yuav tsis muaj cuab kav muab tau Nws lub yeeb koob tag nrho, los sis yuav tsis muaj cuab kav rhawv Nws lub nceeg vaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tej no yuav yog tej cim rau qhov kev ua Nws tes hauj lwm tiav hlo thiab tej yam loj tshaj plaws uas Nws ua tiav hlo: rhuav tshem tag nrho cov tib neeg uas tsis mloog lus rau Nws, thiab coj cov uas tau raug tsim kho kom muaj txhua yam nkag mus so. Thaum uas tib neeg tau raug tsim kho kom rov zoo nkaus li qub thaum xub thawj lawm, thiab thaum lawv nyias ua nyias tes dej num tiav hlo lawm, nyob rau lawv tus kheej qhov chaws uas yog thiab kam zwm ua raws txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev npaj, Vajtswv yuav muab tau ib pab neeg nyob hauv ntiaj teb uas pe hawm Nws, thiab Nws kuj yuav rhawv tau ib lub nceeg vaj nyob hauv ntiaj teb uas pe hawm Nws. Nws yuav kov yeej mus ib txhiab ib txhis nyob rau hauv ntiaj teb, thiab tag nrho cov uas tawm tsam Nws yuav puas tsuaj mus tag ib txhiab ib txhis. Qhov no ces yuav rov tsim kho Nws qhov kev npaj siab rau kev tsim noob neej thaum xub thawj kom rov zoo li qub; nws yuav rov tsim kho Nws txoj kev npaj siab ntawm kev tsim txhua yam kom rov zoo li qub, thiab nws kuj yuav rov tsim kho Nws lub hwj chim kav ntiaj teb kom rov zoo li qub, nyob rau hauv txhua yam, thiab nyob rau hauv Nws cov yeeb ncuab. Tej no yuav yog tej cim ntawm Nws qhov kev kov yeej tag nrho. Yog li ntawd noob neej yuav nkag mus so thiab pib ib lub neej uas nyob rau txoj kev uas yog. Vajtswv kuj yuav nkag mus so mus tag ib txhis nrog rau noob neej thiab pib ib lub neej mus ib txhiab ib txhis uas muab faib rau Nws tus kheej thiab tib neeg. Tej kev phem kev qias thiab kev tsis mloog lus nyob rau hauv ntiaj teb yuav ploj mus, thiab tag nrho tej kev quaj kev nyiav yuav ploj tag nrho mus, thiab txhua yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no uas tawm tsam Vajtswv yuav tsis muaj nyob ntxiv mus lawm. Tsuas yog Vajtswv thiab cov neeg uas Nws tau coj kev cawm dim los rau thiaj li yuav muaj nyob lawm xwb; tsuas yog tej uas Nws tsim tawm thiaj yuav muaj nyob lawm xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

Thaum uas peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm los txog qhov kawg, lawv yuav raug ua ib pab ntawm cov uas hais lus tim khawv rau Vajtswv, ib pab ntawm cov uas paub Vajtswv. Cov neeg no yuav paub Vajtswv tag nrho thiab yuav muaj peev xwm muab tau qhov tseeb coj los xyaum ua. Lawv yuav muaj kev ua neeg thiab kev txawj xav, thiab tag nrho yuav paub txog peb theem ntawm Vajtswv tej hauj lwm ntawm kev cawm dim. Qhov no yog tes hauj lwm uas yuav raug ua kom tiav rau thaum kawg, thiab cov neeg no yog qhov khov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm 6,000 xyoo ntawm qhov kev cawm tib neeg, thiab yog qhov lus tim khawv uas muaj zog tshaj plaws rau qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog thaum kawg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

Tom qab uas tau ua Nws tes hauj lwm rau txhiab xyoo los txog niaj hnub no, Vajtswv twb tau nthuav tawm txog Nws tej kev ua, lub hom phiaj tseem ceeb ces yog yuav tua kom yeej Ntxwgnyoog thiab coj kev cawm dim los rau tag nrho noob neej. Nws tab tom siv lub cib fim no los cia txhua yam saum ntuj ceeb tsheej, txhua yam nyob rau hauv ntiaj teb, txhua yam nyob rau hauv hiav txwv, thiab txhua yam khoom kawg uas Vajtswv tsim tawm nyob rau lub ntiaj teb no kom pom Nws lub hwj chim loj kawg nkaus thiab ua tim khawv rau tag nrho Nws tej kev ua. Nws tau txeeb kiag lub cib fim no los ntawm Nws qhov kev yeej Ntxwgnyoog los mus qhia tawm tag nrho Nws tej kev ua rau tib neeg, thiab ua kom lawv muaj cuab kav qhuas Nws thiab qhuas Nws lub tswv yim tua yeej Ntxwgnyoog. Txhua yam nyob rau hauv ntiaj teb, nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab nyob rau hauv tej hiav txwv ces coj tau lub yeeb koob los rau Vajtswv, qhuas Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus, qhuas txhua qhov ntawm Nws tej kev ua, thiab qw Nws lub npe dawb huv. Qhov no yog pov thawj ntawm Nws qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog; nws yog pov thawj ntawm Nws qhov kev yeej Ntxwgnyoog tag nrho. Tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog pov thawj ntawm Nws txoj kev cawm dim rau noob neej. Qhov tag nrho ntawm tej uas Vajtswv tsim tawm ntawd coj lub yeeb koob los rau Nws, qhuas Nws rau qhov kev tua yeej Nws tus yeeb ncuab thiab rov qab los nrog kev yeej, thiab qhuas Nws ua tus Vajntxwv loj uas muaj yeej. Nws lub hom phiaj tsis yog lam tua kom yeej Ntxwgnyoog xwb, yog vim li ntawd ces Nws tes hauj lwm thiaj li ntev txog rau txhiab xyoo. Nws siv Ntxwgnyoog qhov kev swb los cawm noob neej; Nws siv Ntxwgnyoog qhov kev swb los nthuav tawm txog tag nrho Nws tej kev ua thiab tag nrho Nws lub yeeb koob. Nws yuav raug qhuas, thiab tag nrho cov tub txib qaum ntuj coob heev yuav pom tag nrho Nws lub yeeb koob. Cov tub xa xov nyob saum ntuj ceeb tsheej, cov tib neeg nyob hauv ntiaj teb, thiab tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm rau hauv ntiaj teb yuav pom lub yeeb koob ntawm tus Tswv Tsim. Qhov no yog tes hauj lwm uas Nws ua. Cov Nws tsim tawm saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb sawv daws yuav tau los pom kiag Nws lub yeeb koob, thiab Nws yuav rov yam litus yeej tom qab uas tua yeej Ntxwgnyoog tag nrho lawm, thiab cia noob neej los qhuas Nws, yog li ntawd tau kiag ob qho kev yeej nyob rau hauv Nws tes hauj lwm. Nyob rau thaum kawg, tag nrho noob neej yuav raug Nws txeeb tau, thiab Nws yuav muab txhua tus uas tawm tsam thiab ntxeev siab ntxhuav tawm pov tseg; ua lwm yam lus hais, ces Nws yuav muab tag nrho cov uas yog Ntxwgnyoog tug ntxuav pom tseg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas

Txhua tus tib neeg to taub tej hom phiaj ntawm Kuv tes num hauv lub ntiaj teb, qhov ntawd yog, yam tseem ceeb uas Kuv xav tau, thiab theem twg Kuv yuav tsum ua kom tiav ntawm tes num ua ntej thiaj yuav ua tau tiav log. Yog hais tias, tom qab uas nrog Kuv los txog rau hnub no, tib neeg tsis to taub xyov Kuv tes num yog dab tsi li, yog li puas yog lawv nrog Kuv yam tsis muaj qab hau li? Yog tib neeg caum raws Kuv qab, lawv yuav tsum paub Kuv lub siab nyiam. Kuv twb ua tes num hauv ntiaj teb tau ntau txhiab xyoo lawm, thiab los txog rau hnub no, Kuv tseem yuav ua Kuv tes num mus ntxiv thiab. Txawm yog Kuv tes num muaj ntau yam los, nws lub hom phiaj yeej tseem tsis hloov li; piv txwv li hais tias, txawm tias Kuv yuav puv npo nrog kev txiav txim thiab qhuab ntuas neeg, los yam uas Kuv ua yeej tseem yog ua los cawm neeg, thiab tseem yog xa Kuv txoj moo zoo thiab nthuav Kuv tes num mus rau Lwm Haiv Neeg kom mus txog rau thaum tes num rau neeg tiav log. Yog li hnub no, tej thaum tseem muaj coob leej neeg poob rau txoj kev xav tsis thoob kiag li tias cas Kuv tseem pheej ua Kuv tes num, Kuv tseem pheej ua ntxiv tes num uas Kuv txiav txim thiab qhuab ntuas neeg. Txawm tias neeg yeej dhuav tej uas Kuv hais, thiab nws yeej tsis ntshaw los txhawj xeeb txog Kuv tes num, los Kuv yeej tseem ua Kuv tes hauj lwm, rau qhov hais tias lub hom phiaj ntawm Kuv tes num yeej tseem tsis tau hloov li, thiab Kuv lub hom phiaj thaum xub thawj yuav tsis raug rhuav. Qhov num ntawm Kuv txoj kev txiav txim yog ua kom neeg txawj mloog Kuv lus dua, thiab qhov num ntawm Kuv kev qhuab ntuas yog ua kom neeg hloov tau yooj yim. Txawm tias yam Kuv ua yog ua rau Kuv txoj kev saib xyuas, los Kuv yeej tsis tau ua ib yam dab tsi uas yuav tsis muaj qab hau rau neeg li, rau qhov Kuv ntshaw ua kom txhua lub teb chaws uas dhau teb chaws Yixayees lawm tod kom yog cov mloog lus ib yam li Yixayees, ua kom lawv dhau los ua neeg tiag, xwv Kuv thiaj muaj lub chaw tiag taw hauv cov teb chaws uas tsis yog Yixayees thiab. Qhov no yog Kuv tes num uas saib xyuas, nws yog tes num uas Kuv ua tiav rau cov uas yog Lwm Haiv Neeg. Txawm yog nim no, los neeg yeej tseem tsis tau to taub txog Kuv tes num uas saib xyuas no, vim hais tias lawv yeej tsis nyiam tej no, lawv tsuas yog huas kom lawv muaj lub neej zoo rau yav tom ntej xwb. Kuv txawm hais li cas, los lawv yeej tsis muaj qhov txawv rau tes num Kuv ua li, dua ntawd tsuas tsom ntsoov rau lawv tej hau ke rau tag kis xwb. Yog tias txhua yam pheej zoo li no mus xwb, yuav ua cas Kuv tes num thiaj yuav nthuav taus? Kuv txoj moo zoo yuav nthuav mus thoob ntiaj teb tau li cas? Paub hais tias thaum Kuv tes num nthuav, Kuv yuav muab nej faib, thiab tsoo nej kom tawg mus nyob ntau qhov li Yehauvas tau ua rau txhua xeem Yixayees thiab. Tag nrho tej no yuav muaj tiav xwv kom Kuv tes num thiaj yuav nthuav mus thoob qab ntuj, xwv txoj moo zoo thiaj mus txog cov uas yog Lwm Haiv Neeg, kom Kuv lub npe thiaj raug qhuas los ntawm cov neej laus thiab tej me nyuam yaus ib yam nkaus, thiab txhua tus tib neeg lub qhov ncauj ntawm txhua xeem thiab txhua haiv thiaj txhawb nqa Kuv lub npe dawb huv mus rau lub chaw siab. Nws yuav muaj li no, hauv tiam kawg, Kuv lub npe yuav raug qhuas los ntawm Lwm Haiv Neeg, kom Lwm Haiv Neeg thiaj yuav pom tej uas Kuv tau ua thiab lawv yuav hu Kuv tias Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus vim yog tej uas Kuv ua, thiab xwv kom Kuv tej lus thiaj yuav tiav sai rau yav tom ntej no. Kuv yuav ua kom txhua haiv neeg paub hais tias Kuv tsis yog Vajtswv rau haiv neeg Yixayees xwb, tiam sis Kuv kuj yog tus Vajtswv rau txhua lub teb chaws ntawm Lwm Haiv Neeg thiab, cov uas Kuv tau tsawm foom tib si. Kuv yuav cia txhua tus tib neeg pom tias Kuv yog tus Vajtswv rau txhua yam uas tsim muaj los huv si. Kuv tes num uas zoo kawg nkaus yog li no, tes num uas Kuv npaj ua kom tiav rau tiam kawg, thiab nws yog tib yam num uas yuav tsum tshwm rau tiam kawg no.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Num ntawm Txoj Kev Tshaj Moo Zoo Kuj Yog Tes Num ntawm Txoj Kev Cawm Tib Neeg Thiab

Qhov Dhau Los: 1. Tes Hauj Lwm Cawm Noob Neej Yog Dab Tsi?

Ntxiv Mus: 3. Lub Hom Phiaj thiab Qhov Tseem Ceeb ntawm Txhua Theem ntawm Peb Theem ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No