Kev Xyu ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus

Muaj ib yam loj kawg uas nraim nkoos nyob hauv koj lub siab, yog yam uas koj yeej tsis tau faj txog, rau qhov koj ua lub neej nyob hauv lub ntiaj teb uas tsis muaj qhov kaj. Koj lub siab thiab koj tus ntsujplig tau raug muab rub tawm los ntawm tus phem lawm. Koj ob lub qhov muag raug muab npog los ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab koj yeej tsis pom lub hnub nyob saum ntuj los sis lub hnub qub ci yav hmo ntuj. Koj ob lub pob ntseg raug muab ntsaws los ntawm tej lus dag, thiab koj tsis hnov Yehauvas lub suab nroo laws, los sis lub suab uas tej dej ntws los saum lub zwm txwv los. Koj tau plam txhua yam uas yog koj ntiag tug, txhua yam uas Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus muab rau koj. Koj tau nkag mus rau hauv lub hiav txwv uas tsis muaj chaw kawg ntawm txoj kev txom nyem, tsis muaj zog los cawm koj tus kheej kom dim, tsis muaj kev vam ntawm txoj kev dim, thiab txhua yam koj ua ces yog kev cov nyom thiab phoom rau ub rau no xwb…. Txij thaum ntawd los, koj raug kaw kom raug txoj kev txom nyem los ntawm tus phem, nrug deb ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej koob hmoov, ncav tsis cuag tej uas Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau npaj tseg, mus taug txoj kev uas tsis muaj hnub rov. Ib plhom lub suab hu los tsa tsis tau koj lub siab thiab koj tus ntsujplig. Koj pw tso siab plhuav hauv tus phem ob txhais tes, tus uas ntxias koj mus rau qhov chaw uas tsis muaj chaw kawg yam tsis muaj kev taw qhia los sis kev qhia. Yog li, koj poob koj txoj kev zoo thiab txoj kev dawb huv uas muaj thaum chiv thawj lawm, thiab pib txav deb ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev saib xyuas lawm. Nyob hauv koj lub siab, tus phem tswj koj rau txhua fab thiab tau dhau los ua koj lub neej lawm. Ces koj cia li tsis ntshai nws, tsis zam nws, los sis tsis ua xyem xyav rau nws; tiam sis, koj saib nws yam li Vajtswv nyob hauv koj siab. Koj cia li pib saib taus thiab pe hawm nws, thiab neb ob leeg cia li dhau los ua ib lub cev thiab tus duab uas muab cais tsis tau lawm, cog lus los mus ua neej nyob thiab tuag ua ke. Koj twb tsis paub tias koj los qhov twg los, vim li cas koj ho yug los, los sis vim li cas koj ho yuav tuag. Koj saib Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus li tus qhua; koj tsis paub Nws tej hauv paus, cia li muab txhua yam uas Nws tau ua rau koj lawm tso tseg. Txhua yam los ntawm Nws los cia li dhau los ua kev ntxub rau koj; koj tsis quav ntsej tej ntawd los sis tsis paub tias muaj nqis. Koj nrog tus phem taug kev ua ke, pib txij thaum koj tau txais qhov Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus npaj tseg los. Koj thev tej kev sim siab thiab tej cua daj cua dub tau ntau txhiab xyoo nrog tus phem, thiab koj nrog nws sawv ua ke tawm tsam tus Vajtswv uas yog lub hauv paus ntawm koj txoj sia. Koj tsis paub dab tsi txog txoj kev hloov siab lees txim li, cia li tsis paub tias koj twb los txog ntawm ntug ntawm txoj kev puas tsuaj lawm. Koj tsis nco tias tus phem tau ntxias thiab tsim kev txom nyem rau koj; koj tsis nco koj qhov chiv keeb huam yuaj lawm. Vim li no tus phem tau tsim teeb meem rau koj rau txhua txoj kev los txog ntua rau niaj hnub nim no. Koj lub siab thiab koj tus ntsujplig twb loog thiab lwj tag lawm. Koj tso tseg tsis yws txog tib neeg lub ntiaj teb vuab tsuab lawm; koj cia li tsis ntseeg tias lub ntiaj teb tsis muaj kev ncaj ncees. Tseem phem tshaj ntawd koj yeej tsis quav ntsej tias muaj Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los tsis muaj, vim koj txais tus phem ua koj txiv thiab koj yeej ncaim nws mus tsis tau. Qhov no yog qhov nraim nkoos nyob hauv koj lub siab.

Kaj ntug txoog lawm, ces lub hnub qub thaum sawv ntxov txawm pib ci ntsa nyob rau sab hnub tuaj. Lub hnub qub no yeej ib txwm tsis nyob qhov chaw no dua, thiab nws ua rau lub ntuj uas nyob ntsiag to thiab ci ntshais pluj plias ntawd ci ntsa paug tuaj, rov taws lub teeb hauv tib neeg lus siab uas twb tuag lawm kom rov cig dua tuaj. Noob neej thiaj tsis nyob kho siab khuav lawm. Ua tsaug rau qhov kaj no, uas yog qhov ci rau saum koj thiab lwm tus ib yam. Koj tib leeg xwb thiaj tseem pw tsaug zog tob heev rau hmo uas tsaus ntuj nti. Koj tsis hnov lub suab thiab tsis pom qhov kaj li. Koj tsis ras txog qhov uas lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab, uas yog tiam tshiab, vim koj txiv hais rau koj tias, “Kuv tus me nyuam es, txhob rawm sawv vim nws tseem ntxov. Huab cua txias, yog li ntawd, tsis txhob tawm mus nraum zoov, tsam koj raug nkaug qhov muag los ntawm hniav ntaj thiab hmuv.” Koj tsuas ntseeg koj txiv tej lus ceeb toom xwb, vim koj ntseeg hais tias tsuas yog koj txiv xwb thiaj hais yog, vim koj txiv laus dua koj thiab nws hlub koj heev. Tej lus ceeb toom thiab txoj kev hlub ntawd ua rau koj tsis ntseeg tej lus hauv txoj dab neeg tias muaj qhov kaj nyob hauv lub ntiaj teb no; tej ntawd ua rau koj tsis quav ntsej tias puas tseem muaj qhov tseeb nyob hauv lub ntiaj no los tsis muaj lawm. Koj cia li tsis muaj kev vam rau Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev cawm dim lawm. Koj cia li txaus siab rau tej uas muaj nyob rau niaj hnub nim no, koj cia li tsis koom qhov uas txoj kev kaj yuav los, cia li tsis saib qhov Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav los li uas hais muaj nyob hauv txoj dab neeg. Li qhov koj paub, txhua yam ntawd yeej zoo tab sis kho tsis tau, nws muaj nyob tsis tau. Nyob hauv koj ob lub qhov muag, tib neeg yav tag kis, tib neeg yav pem suab, cia li yuav ploj mus, yuav raug rhuav tshem mus. Koj tuav rawv koj txiv tej ris tsho khov khov tag nrho koj lub zog, txaus siab hlo koom nws tej kev txom nyem, ntshai rwg tsam plam koj tus phooj ywg taug kev thiab txoj xub ke ntawm koj txoj kev taug mus deb ntawd. Tib neeg lub ntiaj teb uas loj thiab pos huab niab tau tsim nej coob tus uas tsis ntshai thiab tsis paub ntshai tuav ntau tes hauj lwm nyob hauv lub ntiaj teb. Nws tau tsim “tej tub rog” coob leej uas tsis ntshai tuag. Ntau tshaj ntawd, nws ua tau ntau phaj hmoov ntawm cov neeg uas muaj lub cev loog tag thiab tuag tes tuag taw tag uas tsis quav ntsej txog ntawm lub hom phiaj ntawm qhov uas lawv raug tsim los. Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ob lub qhov muag yeej soj ntsuam ntsoov ib tug zuj zus thiab txhua leej ntawm txhua haiv neeg uas raug tsim txom. Qhov Nws hnov ces yog lub suab quaj ntawm cov neeg uas raug kev txom nyem, yam uas Nws pom ces yog txoj kev tsis paub txaj muag ntawm cov neeg uas raug kev tsim txom, thiab qhov Nws hnov tau ces yog qhov uas tsis muaj kev pab thiab kev ntshai ntawm haiv neeg uas tau plam txoj kev hmov tshua ntawm kev cawm dim lawm. Tib neeg tsis lees Nws txoj kev saib xyuas, xaiv mus taug lawv tus kheej txoj kev, thiab xyaum nkaum Nws txoj kev saib xyuas, xum mus saj txoj kev iab kev daw nrog tus yeeb ncuab nyob hauv qab hiav txwv mus kom txog qhov kawg. Noob neej cia li tsis hnov Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub suab qw hu lawm; Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis xav maj mam cev tes mus pab cov noob neej uas txaus tu siab no ntxiv lawm. Muaj ntau zaus Nws kuj rov qab nrhiav tau, thiab muaj ntau zaus Nws kuj plam lawv dua lawm, thiab tej no yog tes dej num uas Nws ua tas los ua thiab. Txij thaum ntawd los, Nws pib sab, qaug zog, thiab Nws tso tseg tes hauj lwm thiab tsis nrog tib neeg ua ke lawm…. Noob neej yeej tsis faj txog ib qho ntawm tej kev hloov pauv no kiag li, tsis faj txog tej uas mus thiab los, txoj kev tu siab thiab kev tsis zoo siab ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.

Txhua yam hauv lub ntiaj teb no mas hloov pauv sai heev raws Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej kev xav thiab nyob hauv qab ntawm Nws tej kev saib xyuas. Tej uas tib neeg yeej tsis tau hnov dua cia li tshwm plaws tuaj, hos tej uas tib neeg twb muaj los ntev lawm los cia li ploj ntais mus lawm. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm paub txog Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov chaw nyob, tsawg tshaj ntawd haj yam tsis muaj ib tug twg hnov txog lub hwj chim qaum ntuj thiab lub hwj chim loj ntawm txoj sia ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws yog tus nyob siab tshaj txhua yam uas Nws pom yam uas tib neeg tsis pom. Nws zoo tshaj vim Nws yog tus uas raug tib neeg muab tso pov tseg tab sis tseem cawm tib neeg kom dim. Nws paub lub ntsiab ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag, thiab ntau tshaj ntawd, Nws paub tej kev cai txog txoj kev muaj nyob uas tib neeg, cov uas raug tsim tawm los, tsim nyog ua raws. Nws yog lub hauv paus ntawm qhov tsim tau tib neeg muaj sia, thiab Nws yog tus Cawm seej uas tsa cov tib neeg tuag sawv rov qab los. Nws muab txoj kev tu siab los txo lub siab xyiv fab thiab muab txoj kev zoo siab los txhawb nqa lub siab muaj kev tu siab. Tag nrho tej no puav leej yog ua rau Nws tes hauj lwm, thiab ua kom mus raws li Nws lub hom phiaj.

Noob neej, tau yuam kev mus ntawm txoj sia uas Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau npaj tseg, tsis quav ntsej txog lub ntsiab ntawm txoj kev muaj sia nyob, tab sis mas ho ntshai rwg txoj kev tuag. Lawv tsis muaj kev pab los sis kev vam khom li, tab sis tseem tsis kam qi lawv ob lub qhov muag, thiab lawv yuam ntshis lawv tus kheej mus rau kev ua neej nyob hauv lub ntiaj teb uas muaj kev phem kev qias, lub cev nqaij daim tawv uas tsis paub dab tsi txog sab ntsujplig. Koj ua lub neej nyob li no, tsis muaj kev vam, tsis txawv lwm tus yam tsis muaj hom phiaj dab tsi li. Tsuas yog Tus Uas Dawb Huv hauv txoj lus keeb kwm xwb thiaj yuav cawm cov neeg uas, quaj ntsuag uas tab tom raug kev txom nyem, tos ntsoov qhov Nws rov los. Txog rau tam sim no, txoj kev ntseeg no tseem tsis tau raug ras xeev hauv cov uas tsis muaj kev feeb meej. Li cas los xij, tib neeg tseem cia siab rau. Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus muaj kev khuv leej txog cov uas raug kev txom nyem hnyav; nyob rau tib lub sij hawm no, Nws dhuav cov neeg uas tsis muaj kev feeb meej, rau qhov Nws tau tos lo lus teb los ntawm noob neej los ntev lawm. Nws xav nrhiav, xav nrhiav koj lub siab thiab koj tus ntsujplig, nqa dej thiab zaub mov los thiab tsa koj kom tsim, kom koj thiaj tsis nqhis dej thiab tshaib plab ntxiv lawm. Thaum koj qaug zog thiab thaum koj pib tsis muaj kev cia siab rau lub ntiaj teb no, tsis txhob poob siab, tsis txhob quaj. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Saib Xyuas, yuav puag nkaus thaum lub sij hawm koj tig rov qab los. Nws yeej saib ntsoov ntawm koj ib sab, tos rawv koj tig rov qab los. Nws tos ntsoov rau hnub uas koj nco tsim dheev los: uas yog thaum koj ras dheev tias koj yeej yog los ntawm Vajtswv los, hais tias, muaj ib lub caij uas tsis nco paub txog ces koj tau yuam kev lawm xwb, tsuas yog muaj ib lub caij koj tau feeb tsis meej ntawm txoj kev lawm xwb, thiab tsuas yog muaj ib lub caij koj tsis paub nrhiav ib “leej txiv” lawm xwb; thaum koj ras dheev tias Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yeej saib ntsoov, tos ntsoov tau ntev heev los lawm kom koj tig rov qab los. Nws kub siab lug saib ntsoov, tos ntsoov tab sis tsis muaj leej twg teb. Qhov Nws saib ntsoov thiab tos ntsoov ntawd mas muaj nqis tshaj txhua yam lawm, thiab ob qhov ntawd yog muab txhawm rau tib neeg lub siab thiab tib neeg tus ntsujplig. Tej zaum txoj kev saib ntsoov no kuj yuav muaj mus tsis paub kawg, thiab tej zaum nws kuj yog qhov kawg lawm thiab. Tab sis koj tsim nyog paub zoo tias tam sim no koj lub siab thiab koj tus ntsujplig nyob qhov twg lawm tiag.

Lub Tsib Hlis Hnub Tim 28, Xyoo 2003

Qhov Dhau Los: Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia

Ntxiv Mus: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No