Koj Puas Yog Ib Tug Neeg Uas Tau Los Muaj Txoj Sia?

Tsuas yog thaum koj tau ntiab tawm koj cov moj yam coj tsis ncaj thiab ua tiav kev ua neej nyob rau qhov ib txwm muaj ntawm tib neeg koj yuav ua tau kom zoo tiav log. Txawm hais tias koj yuav tsis muaj peev xwm hais lus faj lem los, los sis tej yam dab tsi uas to taub nyuab, koj yuav muaj txoj sia nyob thiab nthuav qhia tus duab ntawm tib neeg. Vajtswv tsim tib neeg, tiam sis tom qab ntawd tib neeg raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog, cov tib neeg xws li no tau dhau los ua “cov neeg tuag lawm.” Yog li, tom qab koj tau hloov lawm, koj yuav tsis zoo li “cov neeg tuag lawm” no. Nws yog Vajtswv cov lus uas ua rau tib neeg tus ntsujplig cig thiab ua kom lawv rov yug dua tshiab, thiab thaum tib neeg tus ntsujplig rov yug dua tshiab, ces lawv tau los muaj txoj sia. Thaum Kuv hais txog “cov neeg tuag lawm,” Kuv hais rau cov cev tuag uas tsis muaj ntsujplig, rau cov neeg uas cov ntsujplig tuag rau hauv lawv lawm. Thaum lub txim taws ntawm lub neej tau cig hauv tib neeg cov ntsujplig, ces tib neeg los muaj txoj sia. Cov neeg dawb huv tau hais ua ntej sauv yog hais txog cov neeg uas tau los muaj txoj sia, cov uas tau nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias tab sis tau kov yeej Ntxwgnyoog lawm. Cov neeg raug xaiv hauv Suav Teb tau uv dhau los ntawm qhov kev tsim txom yam tsis yog tib neeg thiab kev dag ntxias ntawm tus zaj loj liab ploog, uas tau ua rau lawv puas siab puas ntsws thiab tsis muaj lub siab tawv me me los ua lub neej li lawm. Yog li, kev tsim los ntawm lawv cov ntsujplig yuav tsum pib nrog lawv lub ntsiab tseeb: Ib qho me ntswb me ntsis, hauv lawv lub ntsiab tseeb, lawv cov ntsujplig yuav tsum tau tsim los. Thaum twg lawv dhau los muaj txoj sia lawm, yuav tsis muaj lwm yam lawm, thiab txhua yam yuav mus tau zoo. Tam sim no, tseem tsis tau ua tiav qhov no. Cov tib neeg feem coob ua neej nyob rau hauv ib txoj kev uas muaj ntau yam phem tshwm sim tuaj; lawv poob nyob rau hauv txoj kev tuag, thiab muaj ntau yam heev uas lawv tsis muaj. Qee tus neeg cov lus muaj kev tuag, lawv cov kev coj ua muaj kev tuag, thiab yuav luag txhua yam lawv coj tawm hauv lawv txoj kev ua neej yog muaj kev tuag. Yog tias, niaj hnub no, tib neeg ua lus tim khawv rau Vajtswv hauv pej xeem, ces lawv yuav swb ntawm txoj hauj lwm no, vim lawv tseem tsis tau los muaj txoj sia puv ntoob, thiab muaj ntau tus neeg tuag nyob ntawm nej. Niaj hnub no, qee tus neeg nug txog vim li cas Vajtswv tsis qhia ib co cim thiab tej txuj ci phim hwj kom Nws thiaj li muaj peev xwm nthuav Nws cov hauj lwm kom sai sai mus thoob plaws Lwm Haiv Neeg. Cov tuag tsis tuaj yeem ua lus tim khawv rau Vajtswv; ntawd yog ib yam uas tsuas yog cov neeg tseem muaj sia nyob thiaj muaj peev xwm ua tau xwb, thiab cov neeg feem coob tam sim no yog “cov neeg tuag lawm”; coob leej dhau heev uas ua neej nyob hauv qab txoj kev tuag, nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag, thiab tsis muaj peev xwm kov yeej. Qhov no zoo li ntawd, lawv yuav ua li cas ua lus tim khawv rau Vajtswv tau? Lawv yuav tshaj tawm txoj hauj lwm ntawm txoj moo zoo tau li cas?

Txhua tus neeg uas nyob hauv qab txoj kev tsaus ntuj yog cov uas nyob nrog txoj kev tuag, cov uas raug ntxias dag los ntawm Ntxwgnyoog. Yog tsis muaj kev raug cawm dim los ntawm Vajtswv thiab raug txiav txim thiab raug qhuab ntuas los ntawm Vajtswv, tib neeg yuav khiav tsis dhau txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tuag; lawv tsis tuaj yeem rais los muaj sia nyob tau. “Cov neeg tuag lawm” no ua tsis tau lus tim khawv rau Vajtswv lawm, thiab lawv tsis tuaj yeem raug siv tau los ntawm Vajtswv lawm, haj yam tsawg dua ntawd tsis muaj peev xwm nkag mus tau rau lub nceeg vaj. Vajtswv xav tau lus ua tim khawv ntawm cov neeg ciaj sia, tsis yog cov tuag, thiab Nws thov cov neeg ciaj, tsis yog cov tuag, kom ua hauj lwm rau Nws. “Cov neeg tuag lawm” yog cov uas tawm tsam thiab tig tawm tsam Vajtswv; lawv yog cov uas fab ntsujplig loog thiab tsis to taub Vajtswv cov lus; lawv yog cov uas tsis muab qhov tseeb coj los xyaum siv thiab tsis muaj lub siab ncaj tshaj plaws me me rau Vajtswv li, thiab lawv yog cov neeg uas nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab raug ntxias los ntawm Ntxwgnyoog. Cov tuag tshwm lawv tus kheej los ntawm kev sawv tawm tsam qhov tseeb, los ntawm kev tig tawm tsam Vajtswv, thiab los ntawm kev saib qis, saib tsis taus lwm tus, ua lim hiam, ua tsis ncaj, dag ntxias, thiab ntxias dag. Txawm hais tias cov neeg zoo li no tau noj thiab haus Vajtswv cov lus los, lawv tsis muaj peev xwm ua neej nyob nrog Vajtswv cov lus; txawm hais tias lawv muaj txoj sia nyob, lawv tsuas yog lub cev tuag uas tab tom mus kev, ua pa xwb. Tus neeg tuag tsis muaj peev xwm dab tsi tag rau ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav, haj yam tsawg dua ntawd yog tsis mloog Nws lus. Lawv tsuas yog ntxias dag Nws, thuam Nws, thiab ntxeev siab rau Nws, thiab txhua yam uas lawv coj los ntawm lawv txoj kev ua neej qhia tshwm txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Yog tias tib neeg xav los ua neeg nyob muaj sia thiab kom ua lus tim khawv rau Vajtswv, thiab raug pom zoo los ntawm Vajtswv, ces lawv yuav tsum lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim; lawv yuav tsum zoo siab hlo los zwm rau Nws txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas thiab yuav tsum zoo siab hlo lees txais Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab raug saib xyuas los ntawm Nws. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj muaj peev xwm muab txhua txoj kev tseeb uas Vajtswv xav tau coj los xyaum siv, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj yuav tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim thiab dhau los ua neeg nyob muaj sia. Cov ciaj yog raug cawm los ntawm Vajtswv; lawv tau raug txiav txim thiab raug qhuab ntuas los ntawm Vajtswv, lawv zoo siab hlo zwm lawv tus kheej thiab zoo siab tso lawv lub neej rau Vajtswv, thiab lawv zoo siab hlo muab tag nrho lawv lub neej fij rau Vajtswv. Tsuas yog thaum tus neeg ciaj ua lus tim khawv rau Vajtswv xwb thiaj li ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag; tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj li tuaj yeem tshaj tawm tes hauj lwm txoj moo zoo ntawm Vajtswv, tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj raws Vajtswv lub siab, thiab tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj li yog cov neeg tiag tiag. Tus tib neeg uas tsim thaum chiv thawj los ntawm Vajtswv yog neeg ciaj sia, tab sis vim Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj ua rau tib neeg nyob yam tus tuag thiab ua neej nyob hauv qab ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag, thiab yog li ntawd, nyob rau hauv txoj kev no, tib neeg tau dhau los ua tus neeg tuag uas tsis muaj ntsujplig, lawv tau dhau los ua yeeb ncuab tawm tsam Vajtswv, lawv tau dhau los ua cov cuab yeej ntawm Ntxwgnyoog, thiab lawv tau dhau los ua Ntxwgnyoog cov neeg raug txim. Txhua tus neeg ciaj sia nyob uas tsim los ntawm Vajtswv tau dhau los ua neeg tuag lawm, thiab yog li ntawd Vajtswv tau poob Nws zaj lus tim khawv lawm, thiab Nws kuj tseem tau poob noob neej uas yog Nws tsim thiab qhov ntawd yog tib qho uas tau Nws txoj pa nkaus xwb. Yog Vajtswv yuav thim Nws cov lus tim khawv thiab coj rov qab cov uas yog Nws ua tus tsim los ntawm Nws txhais tes tab sis tau raug Ntxwgnyoog txhom mus lawm, ces Nws yuav tsum tsa lawv sawv rov los kom lawv rov ciaj sia dua, thiab Nws yuav tsum muab lawv rov qab los kom lawv los nyob hauv Nws txoj kev kaj. Cov tuag yog cov uas tsis muaj ntsujplig, cov uas loog tag lawm thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv yog cov uas tsis paub txog Vajtswv tshaj plaws li. Cov neeg no tsis muaj lub siab ib qho me me li los mloog Vajtswv lus; lawv tsuas ntxeev siab rau Nws thiab tawm tsam Nws xwb thiab tsis muaj kev muab lub siab npuab me me li. Cov neeg ciaj sia yog cov uas lawv tus ntsujplig tau rov qab yug los ua neej dua, yog cov uas paub mloog Vajtswv lus, thiab yog cov neeg muab siab npuab Vajtswv. Lawv ua neej nrog qhov tseeb, thiab muaj lus tim khawv, thiab cov neeg no nkaus xwb thiaj ua tau rau Vajtswv txaus siab hauv Nws lub tsev. Vajtswv cawm cov uas tuaj yeem los muaj txoj sia tau, uas muaj peev xwm pom tau Vajtswv txoj kev cawm dim, uas tuaj yeem muab siab npuab Vajtswv thiab cov uas xav nrhiav Vajtswv. Nws cawm cov neeg uas ntseeg hauv Vajtswv txoj kev yug los ua neeg thiab hauv Nws qhov kev tshwm sim. Qee tus neeg tuaj yeem los muaj txoj sia tau, thiab qee tus neeg tsis tuaj yeem; qhov no nyob ntawm seb lawv tus yeeb yam puas tuaj yeem raug cawm dim tau los yog tsis tau. Coob leej ntau tus tau hnov ntau cov lus los ntawm Vajtswv tab sis tsis tau to taub txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab tseem tsis tau muaj peev xwm muab lawv coj los xyaum. Cov neeg zoo li no tsis tuaj yeem ua neej nyob raws qhov tseeb thiab tseem tab meeg cuam tshuam rau Vajtswv tes hauj lwm. Lawv yeej tsis muaj peev xwm ua ib qho hauj lwm rau Vajtswv li, lawv tsis muaj cuab kav fij ib yam dab tsi rau Nws li, thiab lawv kuj nyiag ntshis siv pawg ntseeg cov nyiaj thiab noj haus dawb do nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Cov neeg no tuag lawm thiab lawv yuav tsis raug cawm. Vajtswv cawm txhua tus uas zwm nrog Nws tes hauj lwm, tiam sis muaj qee tus neeg tsis tuaj yeem tau txais Nws txoj kev cawm dim; tsuas muaj tsawg tus neeg thiaj li tuaj yeem tau txais Nws txoj kev cawm dim xwb. Qhov no vim tias neeg feem coob tau coj tsis ncaj dhau heev lawm thiab tau dhau los ua neeg tuag, thiab lawv ces dhau qhov uas yuav cawm tau lawm; lawv tau raug kev ntxias tag nrho los ntawm Ntxwgnyoog, thiab lawv tau ua siab phem ntau heev hauv lawv tus yeeb yam. Cov neeg tsawg tsawg ntawd kuj tseem tsis tuaj yeem mloog Vajtswv lus tag nrho thiab. Lawv tsis yog cov neeg uas tau muab siab npuab tag nrho rau Vajtswv txij li puag thaum chiv keeb los, los sis tsis yog tus uas muaj lub siab hlub tshaj plaws rau Vajtswv txij li puag thaum chiv keeb los; tab sis, lawv tau los ua neeg mloog Vajtswv lus vim Nws kev kov yeej, lawv pom Vajtswv vim yog Nws txoj kev hlub loj tshaj plaws, muaj kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv vim yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, thiab lawv los paub txog Vajtswv vim yog Nws txoj hauj lwm, Nws txoj hauj lwm uas puav leej muaj tseeb thiab zoo li ib txwm muaj. Yog tsis muaj Vajtswv tes dej num no, txawm cov neeg no yuav zoo npaum li cas los xij, lawv tseem yuav yog Ntxwgnyoog li, lawv tseem yuav nyob nrog txoj kev tuag, lawv tseem yuav tuag thiab. Qhov tseeb uas cov neeg no tuaj yeem tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim niaj hnub no yog vim tias lawv txaus siab koom tes nrog Vajtswv.

Vim ntawm lawv txoj kev muab siab npuab Vajtswv, cov neeg ciaj yuav raug Vajtswv muab tau thiab ua neej nyob nrog Nws cov lus cog tseg, thiab vim ntawm lawv qhov kev tawm tsam Vajtswv, cov neeg tuag yuav raug ntxub thiab tsis kam txais yuav los ntawm Vajtswv thiab nyob ntawm Nws txoj kev rau txim thiab kev foom phem. Ntawd yog tus moj yam ncaj ncees ntawm Vajtswv, uas hloov tsis tau los ntawm ib tug tib neeg twg li. Vim lawv tus kheej txoj kev tshawb nrhiav, tib neeg tau txais kev pom zoo ntawm Vajtswv thiab nyob nrog txoj kev kaj; vim lawv txoj kev dag ntxias ntawd, tib neeg raug Vajtswv foom tsis zoo thiab poob mus rau hauv kev rau txim; vim lawv txoj kev ua kev phem, tib neeg raug rau txim los ntawm Vajtswv, thiab vim lawv txoj kev ntshaw thiab muaj siab npuab, tib neeg thiaj tau txais Vajtswv tej koob hmoov. Vajtswv yog tus ncaj ncees: Nws foom koob hmoov rau tus uas muaj txoj sia nyob, thiab foom phem rau cov tuag kom lawv ib txwm nyob nrog txoj kev tuag thiab lawv yuav tsis muaj hnub nyob hauv Vajtswv txoj kev kaj. Vajtswv yuav coj cov muaj txoj sia nyob mus rau hauv Nws lub nceeg vaj thiab mus rau hauv Nws cov koob hmoov, mus nrog Nws nyob mus ib txhis. Tab sis rau cov tuag, Nws yuav ntaus lawv thiab muab lawv xa mus nyob rau hauv txoj kev tuag mus ib txhis; lawv yog lub hom phiaj ntawm Nws txoj kev puas ntsoog thiab yuav ib txwm yog Ntxwgnyoog li. Vajtswv tsis saib ib tug twg tsis ncaj hlo li. Txhua tus neeg uas nrhiav Vajtswv tiag yuav tau nyob hauv Vajtswv lub tsev, thiab txhua tus uas tsis mloog Vajtswv lus thiab tsis sib raug zoo nrog Nws yuav nyob nrog Nws txoj kev rau lub txim. Tej zaum koj tsis paub tseeb txog Vajtswv txoj hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv—tab sis muaj ib hnub, Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yuav tsis npaj ncaj qha rau tib neeg qhov kawg; tab sis, Nws tus Ntsujplig yuav npaj tib neeg lub hom phiaj, thiab lub sij hawm ntawd tib neeg yuav paub tias Vajtswv lub cev nqaij tawv thiab Nws tus Ntsujplig yog ib tug xwb, tias Nws lub cev nqaij tawv ua tsis tau yuam kev, thiab Nws tus Ntsujplig los haj yam tsis muaj qhov yuam kev. Thaum kawg, Nws yeej yuav coj cov uas tau los muaj txoj sia mus nyob hauv Nws lub nceeg vaj; tsis muaj ib tug tshaj los sis tsis muaj ib tug tsawg. Hais txog ntawm cov neeg tuag, uas tsis tau los muaj txoj sia, lawv yuav raug muab pov rau hauv lub qhov tob ntawm Ntxwgnyoog.

Qhov Dhau Los: Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb

Ntxiv Mus: Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No