5. Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:Relevant Words of God:

Thawj qhov kev yug los ua neeg ces yog los txhiv tib neeg tawm ntawm txoj kev txhaum, los txhiv lawv los ntawm kev siv Yexus lub cev nqaij daim tawv, qhov ntawd ces yog, Nws cawm tib neeg los saum tus ntoo khaub lig, tab sis tus moj yam phem qias vuab tsuab yeej tseem nyob rawv rau hauv tib neeg. Qhov kev yug los ua neeg zaum thib ob ces tsis yog yuav ua ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum lawm tab sis yuav yog los cawm tag nrho cov uas raug txhiv tawm ntawm txoj kev txhaum los. Qhov no mas ua li no kom cov uas tau raug zam txim rau lawm thiaj li raug tso tawm ntawm lawv tej kev txhaum thiab muab ntxuav kom dawb huv tag nrho, thiab qhov uas tau ib tug moj yam uas hloov lawm ntawd, thiaj li nti dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab rov qab los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tsuas yog nyob rau txoj kev no nkaus xwb mas tib neeg thiaj li yuav raug ntxuav kom dawb huv. Tom qab Tiam Muaj Kev Cai tau los txog qhov chaw xaus lawm, thiab pib kiag Tiam Hmoov Hlub lawm, ces Vajtswv pib kiag kev cawm tib neeg, uas yog txuas ntxiv los txog ntua rau tiam kawg thaum, nyob rau hauv kev txiav txim thiab kev rau txim rau tag nrho haiv tib neeg rau lawv txoj kev ntxeev siab, Nws yuav muab noob neej ntxuav kom dawb huv tag nrho. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas Vajtswv thiaj li xaus Nws qhov kev cawm tib neeg thiab nkag mus so. Yog li ntawd, nyob rau peb theem ntawm tes hauj lwm, tsuas yog muaj ob zaug xwb uas Vajtswv thiaj li rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los ua Nws Tus Kheej tes hauj lwm nrog tib neeg kiag xwb. Qhov no mas yog vim hais tias tsuas muaj ib theem hauv peb theem ntawm tes hauj lwm ntawd xwb thiaj li yog los coj tib neeg ua lawv lub neej, hos ob theem ces yog kev cawm tib neeg. Tsuas yog rais los muaj lub cev nqaij daim tawv nkaus xwb mas Vajtswv thiaj li nyob tau nrog tib neeg, tau ntsib tau pom tej kev txom nyem hauv lub ntiaj teb, thiab nyob rau hauv ib lub cev nqaij daim tawv li sawv daws. Tsuas yog txoj kev no xwb mas Nws thiaj li muaj peev xwm muab tau txoj kev uas muaj qab hau uas lawv xav tau ntawd rau tib neeg li cov uas raug tsim tawm los. Nws yog los ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, thiab tsis yog los ncaj qha saum ntuj ceeb tsheej los rau hauv qhov lus teb lawv tej lus thov Vajtswv ntawd. Vim, tib neeg uas muaj lub cev nqaij daim tawv, tsis muaj txoj kev uas yuav pom tau Vajtswv tus Ntsujplig, haj yam txav tsis tau ti Nws tus Ntsujplig thiab. Tag nrho tej uas tib neeg los ntsib los cuag tau ces tsuas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg xwb, thiab tsuas yog txoj kev no nkaus xwb mas tib neeg thiaj li muaj peev xwm to taub tag nrho tej kev thiab tag nrho tej qhov tseeb thiab tau txais kev cawm dim tag nrho. Qhov kev yug los ua neeg zaum ob ces yuav txaus coj los tshem tib neeg tej kev txhaum pov tseg thiab los ntxuav lawv kom dawb huv tag nrho. Yog li ntawd, nrog rau qhov kev yug los ua neeg zaum ob, ces tag nrho Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv yuav raug muab coj los xaus thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg yuav raug muab ua kom tiav hlo. Txij thaum ntawd los, ces tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav los rau qhov chaw xaus. Tom qab qhov kev yug los ua neeg zaum ob, Nws yuav tsis rov rais los muaj lub cev nqaij daim tawv zaum peb los ua Nws tes hauj lwm lawm. Vim tag nrho Nws txoj kev cawm tib neeg ces yuav los xaus lawm thiab. Qhov kev yug los ua neeg ntawm tiam kawg ces yuav muab tau tag nrho Nws cov neegxaiv tseglawm, thiab tib neeg nyob rau tiam kawg yuav raug cais tag nrho raws li hom lawm. Nws yuav tsis ua kev cawm tib neeg ntxiv lawm, los sis Nws yuav tsis rov los muaj lub cev nqaij daim tawv los ua ib txoj hauj lwm twg ntxiv lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

Nyob rau lub sij hawm thaum Yexus ua Nws tes hauj lwm, tib neeg qhov kev paub Nws ces tseem plooj heev thiab pom tsis meej li. Tib neeg yeej ib txwm ntseeg hais tias Nws yog Davi tus tub, thiab hu Nws ua ib tug xib fwb loj cev Vajtswv lus, tus Tswv uas siab dawb siab zoo uas txhiv tib neeg tej kev txhaum. Ib txhia, nyob rau ntawm qhov kev ruaj khov ntawm lawv txoj kev ntseeg, ces cia li zoo mob nkeeg los ntawm tej qho kev tuav Nws lub tw tsho; cov dig muag muaj peev xwm rov pom kev dua thiab txawm yog cov tuag kiag lawm los yeej raug rov cawm ciaj rov los. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis muaj peev xwm yuav tshawb pom tus moj yam phem uas cog tob tob nyob rau hauv lawv tus kheej, los sis lawv yeej tsis paub xyov yuav muab nws tshem tawm pov tseg li cas. Tib neeg tau txais hmoov hlub ntau, xws li qhov kev thaj yeeb thiab kev zoo siab ntawm cev nqaij daim tawv, txoj kev ntseeg ntawm ib tug tswv cuab coj tau koob hmoov los rau tag nrho ib tse neeg, kev kho tej mob nkeeg kom zoo, thiab lwm yam ntxiv mus. Qhov seem ces yog txoj kev ua zoo ntawm tib neeg thiab lawv tus duab zoo; yog ib tug neeg twg muaj peev xwm ua neej nyob raws li lub hauv paus keeb cag ntawm tej no, ces lawv yeej raug xam hais tias yog ib tug ntseeg uas txais yuav tau. Tsuas yog cov ntseeg ntawm hom no xwb thiaj li yuav nkag mus tau rau saum ntuj ceeb tsheej tom qab tuag lawm, ces txhais tau hais tias lawv tau raug cawm tau lawm. Tab sis, nyob rau hauv lub sij hawm hauv lawv lub neej, cov neeg no tsis to taub txoj kev ntawm txoj sia hlo li. Tag nrho tej lawv ua ces tsuas yog ua kev txhaum thiab tom qab ntawd ces lees lawv tej kev txhaum nyob rau hauv ib lub voj voog uas kiv mus los tas li yam tsis muaj ib txoj kev yuav hloov lawv tus moj yam li: Qhov zoo li ntawd yog tus yam ntxwv ntawm tib neeg nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Tib neeg puas tau txais kev cawm dim tag nrho? Tsis tau! Yog li ntawd, tom qab uas theem ntawd ntawm tes hauj lwm raug ua tiav tag lawm, nws tseem tshuav tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim. Theem no yog los ua kom tib neeg dawb huv los ntawm kev siv txoj lus, thiab yog li ntawd muab ib txoj kev rau lawv taug. Theem no mas yuav tsis tawg paj txi txiv los sis muaj qab hau yog hais tias nws tsuas muaj txuas ntxiv nrog tej kev ntiab dab tawm xwb, vim nws yuav rho tsis tau tib neeg tus yeeb yam muaj kev txhaum ntawd pov tseg, thiab tib neeg yuav cia li los nres rau ntawm qhov kev zam txim rau lawv tej kev txhaum xwb. Los ntawm kev theej txhoj rau kev txhaum, tib neeg tau raug zam txim rau lawv tej kev txhaum, vim tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig twb los xaus lawm thiab Vajtswv twb yeej Ntxwgnyoog lawm. Tab sis tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg tseem muaj nyob rau hauv lawv, tib neeg tseem muaj cuab kav ua txhaum thiab tawm tsam Vajtswv tau, thiab Vajtswv tseem tsis tau muab tau noob neej. Yog vim li ntawd es nyob rau theem no ntawm tes hauj lwm Vajtswv thiaj li siv txoj lus los qhia tshwm tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg, ua rau lawv los xyaum ua raws li txoj kev uas yog. Theem no mas muaj qab hau dua theem dhau los lawm, kuj tawg paj txi txiv dua thiab, vim tam sim no mas yog txoj lus uas muab tib neeg txoj sia pub ncaj qha rau lawv thiab pab kom tib neeg tus moj yam rov loj hlob tuaj tag nrho; nws yog ib theem hauj lwm uas ntxaws dua. Yog li ntawd, qhov kev yug los ua neeg nyob rau tiam kawg tau ua rau qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg ntawd tiav hlo thiab tau ua tiav hlo Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau tib neeg qhov kev cawm dim.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

Vajtswv hauv Nws kev yug los ua neej thawj zaug ua tsis tiav tes dej num ntawm kev yug los ua neeg; Nws tsuas ua tiav thawj kauj ruam ntawm tes dej num uas nws yuav tsum tau ua rau Vajtswv ua hauv lub cev nqaij daim tawv xwb. Yog li, yuav kom ua tas tes dej num ntawm kev yug los ua neeg, Vajtswv tau rov qab tig mus rau lub cev nqaij daim tawv ib zaug dua ntxiv, ua neej tawm tag nrho qhov uas ib txwm muaj thiab qhov tseeb ntawm lub cev nqaij daim tawv, ntawd yog, ua rau Vajtswv Txoj Lus tawm tshwm rau hauv ib lub cev nqaij daim tawv li ib txwm thiab dog dig tag nrho, yog li thiaj xaus tes dej num uas Nws tso tseg ua tsis tiav hauv lub cev nqaij daim tawv. Hauv lub ntsiab tseem ceeb, lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob yog zoo ib yam li thawj lub thiab, tab tsis nws tseem tseeb tshaj, li ib txwm tshaj thawj zaug lawm thiab. Yog li, txoj kev txom nyem uas lub cev nqaij daim tawv zaum ob tiv mas loj dua thawj zaug, tab sis txoj kev txom nyem no yog ib qho tau los ntawm Nws tes hauj lwm tshaj tawm hauv lub cev nqaij daim tawv, uas yog qhov tsis zoo li txoj kev txom nyem ntawm tus tib neeg lwj liam. Nws kuj pib los ntawm qhov ib txwm muaj thiab qhov tseeb ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv. Vim tias Nws ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm hauv lub cev nqaij daim tawv li ib txwm thiab tseeb, lub cev nqaij daim tawv yuav tsum tau tiv ib txoj kev nyuaj ua loj heev. Lub cev nqaij daim tawv yim yog li ib txwm thiab tseeb npaum li cas, Nws yim yuav txom nyem hauv txoj kev ua ntawm Nws tes hauj lwm tshaj tawm npaum li ntawd. Vajtswv tes dej num raug nthuav tawm rau hauv txhua lub cev nqaij daim tawv, ib lub uas tsis yog qhov zoo li tshaj ntuj tsim kiag li. Vim tias Nws lub cev nqaij daim tawv yog li ib txwm thiab kuj yuav tsum kwv tes dej num ntawm txoj kev cawm tib neeg thiab, Nws raug txom nyem loj dua li ib lub cev nqaij tawv uas tshaj ntuj tsim yuav raug—thiab tag nrho txoj kev txom nyem no pib los ntawm qhov tseeb thiab qhov ib txwm muaj ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv. Los ntawm txoj kev txom nyem uas ob lub cev nqaij daim tawv tau raug rau thaum ua Nkawv tes hauj lwm tshaj tawm, ib tug yeej pom tau lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub cev nqaij dai tawv yug los ua neeg. Lub cev nqaij daim tawv yim zoo li ib txwm npaum li cas, txoj kev nyuaj yim loj dua uas Nws yuav tsum tau tiv thaum ua tes dej num npaum li ntawd; lub cev nqaij daim tawv uas ua tes dej num yim tseeb npaum li cas, tib neeg tej kev xav phem yim hnyav dua npaum li ntawd, thiab yim muaj kev phom sij ntau uas yuav poob rau saum Nws. Thiab ntxiv ntawd, lub cev nqaij daim tawv yim tseeb, thiab lub cev nqaij daim tawv yim muaj tej kev cheem tsum thiab kev xav tiav log ntawm ib tug tib neeg, Nws yim muaj peev xwm ntawm qhov ua Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv. Nws yog Yexus lub cev nqaij daim tawv uas raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, Nws lub cev nqaij daim tawv uas Nws tso tseg li ib qho kev theej txhoj; nws yog los ntawm lub ntsiab ntawm ib lub cev nqaij daim tawv nrog kev ua neej uas Nws kov yeej Ntxwgnyoog thiab cawm tau tib neeg tiav log los ntawm tus ntoo khaub lig. Thiab nws yog li ib lub cev nqaij daim tawv tag nrho uas Vajtswv hauv Nws kev yug los ua neeg zaum ob ua txoj kev txeeb tau thiab kov yeej Ntxwgnyoog. Tsuas yog ib lub cev nqaij daim tawv tag nrho uas yog li ib txwm thiab tseeb xwb thiaj muaj cuab kav ua tau txoj kev txeeb tau tag nrho rau hauv nws thiab ua tau tim khawv yam muaj hwj chim hlo. Ntawd hais tau tias, kev kov yeej ntawm tib neeg tau muaj txiaj ntsim los ntawm qhov tseeb thiab qhov ib txwm muaj ntawm Vajtswv hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis yog los ntawm tej txuj ci uas tshaj ntuj tsim thiab tej kev qhia tshwm. Tes hauj lwm tshaj tawm ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg no yog los hais lus, thiab yog li los txeeb, thiab ua kom tib neeg zoo tiav log; muab ua lwm lo lus hais, tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig yog ua tiav nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, cev nqaij daim tawm tes dej num, yog hais lus thiab qhov ntawd ces yog txeeb kom tau, nthuav tawm, ua kom zoo tiav log thiab tshem tib neeg tawm kom tag nrho. Thiab yog li, nws yog kev kov yeej uas Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv yuav ua kom tiav log. Tes dej num thaum pib ntawm kev cawm dim tsuas yog qhov pib ntawm tes dej num ntawm kev yug los ua neeg xwb; lub cev nqaij daim tawv uas ua kev txeeb tau yuav ua kom tiav tag nrho tes dej num ntawm kev yug los ua neeg. Hauv uas qhov seb yog txiv neej los poj niam, ib qho yog txiv neej thiab lwm qhov yog poj niam, yog li qhov ua kom tiav qhov tseem ceeb ntawm Vajswv kev yug los ua neeg, thiab qhov ntiab tib neeg tej kev xav phem txog Vajtswv tawm: Vajtswv muaj cuab kav rais los ua txiv neej thiab poj niam tau tib si, thiab hauv lub ntsiab tseem ceeb, tus Vajtswv yug los ua neeg tsis yog txiv neej los sis poj niam li. Nws tsim txiv neej thiab poj niam, thiab rau Nws, tsis muaj qhov sib faib ntawm txiv neej thiab poj niam. Nyob rau theem no ntawm tes dej num, Vajtswv tsis ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, xwv kom tes dej num thiaj yuav ua tiav nws qhov txiaj ntsim los ntawm lub ntsiab ntawm cov lus. Qhov kev muaj qab hau rau qhov no, ntxiv ntawd, yog vim tias tes dej num ntawm Vajtswv yug los ua neeg zaum no tsis yog los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm lawm, tab sis los txeeb tib neeg los ntawm qhov hais lus, uas yog hais tau tias lub peev xwm tseem ceeb yeej muaj los ntawm lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg ntawm Vajtswv yog los hais cov lus thiab los txeeb tib neeg, tsis yog los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm. Nws tes dej num hauv txoj kev ua neej tsis yog los ua tej txuj ci tseem ceeb, tsis yog los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, tab sis los hais lus, thiab yog li lub cev nqaij daim tawv zaum ob uas yug los ua neeg no zoo li zoo dua lub xub thawj lawm. Tib neeg pom tias Vajtswv kev yug los ua neeg tsis yog dag; tab sis tus Vajtswv yug los ua neeg no txawv ntawm tus Yexus yug los ua neeg, thiab txawm tias Nkawv ob leeg puas leej yog Vajtswv yug los ua neeg los, Nkawv tsis yog zoo ib yam tag nrho. Yexus muaj kev ua neej, kev ua neeg dog dig, tab sis Nws muaj ntau yam cim thiab tej txuj ci phim hwj. Hauv tus Vajtswv yug los ua neeg no, tib neeg ob lub qhov muag yuav tsis pom muaj tej cim thiab tej txuj ci phim hwj dab tsi li, los sis tsis muaj kev kho cov muaj mob zoo los sis ntiab dab tawm, los sis mus kev saum dej hiav txwv, los sis yoo mov tau plaug caug hnub…. Nws tsis ua tes dej num zoo ib yam li Yexus ua lawm, tsis yog vim tias, hauv lub ntsiab tseem ceeb, Nws lub cev nqaij daim tawv txawv los ntawm Yexus lub, tab sis vim tias nws tsis yog Nws tes hauj lwm tshaj tawm los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm lawm. Nws tsis rhuav Nws tus kheej tes dej num, tsis cuam tshuam Nws tus kheej tes dej num. Vim Nws txeeb tib neeg los ntawm Nws cov lus tseeb, tsis tas yuav los ua kom kov yeej nws nrog tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li theem no yog los ua kom tiav tes dej num ntawm kev yug los ua neeg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj

Vim li cas Kuv hais tias lub ntsiab ntawm kev yug los ua neeg ua tsis tiav rau hauv Yexus tes dej num? Vim tias Txoj Lus tsis rais los ua lub cev nqaij daim tawv tag nrho. Yam Yexus ua tsuas yog ib feem ntawm Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv xwb; Nws tsuas ua tes dej num ntawm kev cawm dim xwb, thiab tsis ua tes dej num ntawm qhov muab tau tib neeg tag nrho. Rau qhov kev muaj qab hau no, Vajtswv tau rais los ua lub cev nqaij daim tawv ib zaug dua rau tiam kawg. Theem no ntawm tes dej num kuj yog ua tiav rau hauv lub cev nqaij daim tawv dog dig thiab; nws raug ua los ntawm ib tug tib neeg tiag, ib tug uas nws txoj kev ua neeg tsis siab me ntsis kiag li. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tau rais los ua ib tug tib neeg tag nrho; Nws yog ib tug tib neeg uas nws qhov seb yog leej twg tiag tiag ntawd yog ntawm Vajtswv, ib tug tib neeg tag nrho, ib lub cev nqaij daim tawv tag nrho, tus uas ua tes dej num. Tib neeg ob lub qhov muag pom lub cev uas yog nqaij tawv uas tsis siab kiag li, ib tug tib neeg dog dig heev li uas muaj cuab kav hais tau hom lus saum ntuj ceeb tsheej, tus uas tsis qhia tej cim tseem ceeb li, tsis ua tej txuj ci tseem ceeb li, haj yam nthuav tawm sab hauv qhov tseeb txog txoj kev ntseeg hauv tej tuam tsev sib txoos loj tsawg tshaj. Rau cov tib neeg, tes dej num ntawm lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob zoo li tsis zoo thooj li lub xub thawj lawm, ntau heev xwv kom ob lub no thiaj tsis muaj ib yam dab tsi zoo sib xws li, thiab tsis muaj ib yam dab tsi ntawm tes dej num thawj zaug uas pom tau nyob rau zaum no. Txawm tias tes dej num ntawm lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob txawv los ntawm lub thawj zaug los xij, qhov ntawd tsis qhia tau tias Nkawv lub hauv paus tsis yog tib lub thiab tim yam. Txawm tias Nkawv lub hauv paus yog tib yam los tsis yog ntawd nyob ntawm tus yeeb yam ntawm tes dej num uas ua tiav los ntawm ob lub cev nqaij daim tawv no, thiab tsis yog nyob tawm Nkawv ob lub plhaub sab nraud. Nyob rau peb theem ntawm Nws tes dej num no, Vajtswv tau yug los ua neeg ob zaug, thiab ob zaug no tes dej num ntawm Vajtswv yug los ua neeg tsa ib tiam tshiab, coj mus rau ib tes dej num tshiab; ob qho kev yug los ua neeg no ib qho ua rau ib qho muaj tiav log. Nws ua tsis tau rau tib neeg ob lub qhov muag los qhia tias ob lub cev nqaij daim tawv no los ntawm tib lub hauv paus los. Nws mus yam tsis muaj qhov hais tias qhov no yog dhau lub peev xwm ntawm tib neeg lub qhov muag los sis tib neeg lub siab mus lawm. Tab sis nyob hauv Nkawv lub ntsiab tseem ceeb, Nkawv yog tim yam xwb, rau qhov Nkawv tes dej num pib los ntawm tib tug Ntsujplig los xwb. Txawm tias ob lub cev nqaij daim tawv no sawv los ntawm tib lub hauv paus los los yeej muaj cuab kav tsis raug txiav txim tau los ntawm tiam thiab qhov chaw uas Nkawv yug, los sis lwm txoj kev tseeb, tab sis los ntawm tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj uas raug nthuav tawm los ntawm Nkawv. Lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob no tsis ua ib yam dab tsi ntawm tes dej num uas Yexus ua li, rau qhov Vajtswv tes dej num tsis yog los pom zoo raws, tab sis qhib ib txoj hau kev tshiab txhua zaus. Lub cev nqaij tawv yug los ua neeg zaum ob tsis yog tsom los ua kom tob los sis ua kom txoj kev xav ntawm lub cev nqaij daim tawv thawj zaug ruaj khov rau hauv tib neeg lub siab, tab sis los ua kom muaj tiav thiab ua kom nws zoo tiav log, los txhawb tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv kom tob, los rhuav tshem tag nrho tej kev cai uas muaj nyob hauv tib neeg lub siab, thiab los so tej duab cuav ntawm Vajtswv tawm hauv lawv lub siab mus. Nws hais tau tias tsis muaj ib theem twg ntawm Vajtswv tus kheej tes dej num muaj cuab kav muab tau ib txoj kev paub tag nrho txog Nws rau tib neeg; ib theem twg tsuas muaj ib feem xwb, tsis yog tag nrho. Txawm tias Vajtswv tau nthuav tawm Nws tus moj yam tag nrho los, vim ntawm tib neeg txoj kev to taub tsis txaus, nws txoj kev paub txog Vajtswv yeej tseem muaj tsis tag. Nws ua tsis tau, siv tib neeg hom lus, los qhia tag nrho ntawm Vajtswv tus moj yam; ntxiv ntawd, ib theem ntawm Nws tes dej num yuav nthuav tawm tau Vajtswv tag nrho li cas? Nws ua hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv hauv qab qhov npog ntawm Nws txoj kev ua neej, thiab ib tug tsuas paub tau Nws los ntawm qhov nthuav tawm ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj xwb, tsis yog los ntawm Nws lub plhaub uas yog lub cev. Vajtswv los rau hauv lub cev nqaij daim tawv los tso cai rau tib neeg los paub Nws los ntawm lub ntsiab ntawm Nws tes dej num sib txawv, thiab tsis muaj ob theem twg ntawm Nws tes dej num uas zoo ib yam. Tsuas yog hauv txoj hau kev no xwb tib neeg thiaj muaj cuab kav muaj ib txoj kev paub tiav log txog Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis yog muabzuaj los ua ib tug yeeb yam me me xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj

Theem dej num no Yexus tau ua puv npo rau hauv lub ntsiab tseem ceeb ntawm “Txoj Lus yog nyob nrog Vajtswv”: Qhov tseeb ntawm Vajtswv yog nyob nrog Vajtswv, thiab Vajtswv tus Ntsujplig yog nyob nrog cev nqaij daim tawv thiab tsis tuaj yeem faib cais mus ntawm cev nqaij daim tawv tau. Qhov ntawd yog, cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg uas yog nyob nrog Vajtswv tus Ntsujplig, uas yog yam ua pov thawj qhia tau zoo tshaj tias Yexus uas yug los ua neeg yog thawj qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv. Theem dej num no yog raws nraim kiag sab hauv lub ntsiab ntawm “Txoj Lus dhau los ua cev nqaij daim tawv,” kom muaj lub ntsiab tob dua qub rau “Txoj Lus yog nyob nrog Vajtswv, thiab Txoj Lus yog Vajtswv,” thiab cia rau koj ntseeg khov kho cov lus “Nyob rau thaum chiv keeb yog Txoj Lus.” Uas hais tau tias, thaum lub sij hawm ntawm txoj kev tsim Vajtswv yeej muaj cov lus lawm, Nws cov lus yog tau nyob nrog Nws thiab faib cais tawm tsis tau mus ntawm Nws, thiab thaum kawg ntawm tiam ntawd, Nws haj yam ua rau pom meej dua txog lub hwj chim thiab qhov muaj cai ntawm Nws cov lus, thiab cia rau tib neeg los pom tag nrho Nws tej hau kev—los hnov tag nrho ntawm Nws cov lus. Qhov no yog txoj dej num thaum kawg ntawm tiam ntawd. Koj yuav tsum to taub tej no kom tshab thoob plaws du lug. Nws tsis yog ib nqe lus ntawm kev paub cev nqaij daim tawv xwb, tab sis yog qhov koj yuav to taub li cas rau cev nqaij daim tawv thiab Txoj Lus. Qhov no yog lus tim khawv tias koj yuav tsum tau ris, tias sawv daws yuav tsum tau paub. Vim hais tias qhov no yog txoj dej num ntawm qhov kev yug los ua neeg zaum ob—thiab zaum kawg uas Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv—nws ua tau tiav hlo ntawm qhov kev tseem ceeb ntawm kev yug los ua neeg, ua txhij txhua thoob plaws thiab nthuav qhia tag nrho Vajtswv txoj dej num rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab ua rau los xaus tiam kawg ntawm Vajtswv qhov nyob rau hauv cev nqaij daim tawv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyaum Ua Raws (4)

Txawm tias nyob hauv theem no Vajtswv yug los ua neeg tiv kev txom nyem los sis ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm los xij, Nws ua kom tiav lub ntsiab ntawm kev yug los ua neeg, rau qhov qhov no yog Vajtswv kev yug los ua neeg zaum kawg lawm. Vajtswv tsuas yug los ua neeg tau ob zaug xwb. Yuav muaj tsis tau zaum peb lawm. Kev yug los ua neeg thawj zaug yog txiv neej, zaum ob yog poj niam, thiab yog li tus duab ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yog muaj tag nrho nyob rau hauv tib neeg lub siab lawm; ntxiv ntawd, ob qho kev yug los ua neeg twb tau ua tiav Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv lawm. Thawj zaug, Vajtswv yug los ua neeg muaj kev ua neej kom ua tau tiav lub ntsiab ntawm kev yug los ua neeg. Zaum no los Nws kuj muaj txoj kev ua neej thiab, tab sis lub ntsiab ntawm qhov kev yug los ua neeg no mas txawv: Nws tob dua, thiab Nws tes dej num yog muaj ntsiab tseem ceeb dua lawm. Qhov laj thawj uas Vajtswv tau rais los ua lub cev nqaij daim tawv ib zaug dua ntxiv mas yog los ua kom lub ntsiab ntawm kev yug los ua neeg tiav log. Thaum Vajtswv tau xaus tag nrho theem ntawm Nws tes dej num no, lub ntsiab tag nrho ntawm kev yug los ua neeg, ntawd yog, Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv, yuav tiav log, thiab yuav tsis muaj dej num dab tsis ntxiv lawm uas yuav tau ua kom tiav hauv lub cev nqaij daim tawv. Uas hais tau tias, txij no mus rau tom ntej Vajtswv yuav tsis rov los rau hauv lub cev nqaij daim tawv los ua Nws tes dej num dua lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj

Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo

(Ib Tshooj Uas Xaiv Los Ntawm Vajtswv Txoj Lus)

Ib theem twg ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas muaj nws qho tseem ceeb yam muaj qab hau kawg. Thaum ntawd, thaum Yexus los, Nws ua txiv neej lub cev los, thiab thaum Vajtswv los zaum no, Nws lub ceev ho yog poj niam lawm. Los ntawm qhov no, koj pom tau hais tias Vajtswv qhov kev tsim muaj txiv neej thiab poj niam ntawd pab tau rau hauv Nws tes hauj lwm, thiab nrog rau Nws ces tsis muaj qhov cais kom sib txawv ntawm poj niam thiab txiv neej. Thaum Nws tus Ntsujplig los, Nws muaj peev xwm siv lub cev nqaij daim tawv twg los tau raws li Nws siab nyiam, thiab lub cev nqaij daim tawv ntawd muaj peev xwm sawv cev rau Nws; tsis hais txiv neej los poj niam, nws yeej muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv tsuav nws tseem yog Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg xwb. Yog Yexus tshwm los li ib tug poj niam thaum Nws los ntawd, muab ua lwm yam lus hais, yog ib tug me nyuam ntxhais, thiab tsis yog ib tug me nyuam tub, tau xeeb muaj los ntawm Vajntsujplig, los theem ntawd ntawm tes hauj lwm yeej yuav ua kom tiav tag nro tib yam nkaus li ntawd thiab. Yog zoo li ntawd tiag, ces theem tam sim no ntawm tes hauj lwm yuav raug ua kom tiav los ntawm ib tug txiv neej, tab sis tes hauj lwm ces yeej yuav muab ua kom tiav tib yam nkaus li thiab. Tes hauj lwm uas ua rau hauv ib theem twg ntawd nyias yeej muaj nyias qhov tseem ceeb; tsis muaj ib theem ntawm tes hauj lwm twg uas yuav rov muab ua dua ib zaug ntxiv li, los sis nws yuav muaj kev tsis sib haum nrog rau lwm theem li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus, nyob rau hauv qhov kev ua Nws tes hauj lwm, raug hu ua tib tug Tub xwb, thiab “Tub” ces hais txog tus txiv neej. Vim li cas ho tsis hais txog tib tug Tub nyob rau theem tam sim no? Vim hais tias tej nqe lus tswj tes hauj lwm ntawd yuav tsum kom muaj kev hloov nyob rau hauv qhov uas yog tus poj niam los tus txiv neej ntawd los ntawm Yexus. Nrog rau Vajtswv ces tsis muaj qhov sib cais kom txawv ntawm poj niam los sis txiv neej li. Nws ua Nws tes hauj lwm raws li Nws siab nyiam, thiab nyob rau qhov kev ua Nws tes hauj lwm ntawd mas Nws tsis raug yuam rau tej kev txwv txiav dab tsi li, tab sis yeej ua ywj siab hlo xwb. Tab sis txhua txhua theem ntawm tes hauj lwm ntawd mas nws yeej muaj nws qhov tseem ceeb yam muaj qab hau kawg. Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug, thiab nws yeej yog ib qho muaj tseeb hais tias Nws qhov kev yug los ua neeg nyob rau tiam kawg yog lub sij hawm kawg. Nws tau los ua kom sawv daws paub tag nrho Nws tej kev ua. Yog hais tias nyob rau theem no Nws tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv kom ua tau tes hauj lwm kiag rau tib neeg pom, tib neeg yuav tuav rawv mus ib txhis rau qhov kev xav phem hais tias Vajtswv tsuas yog txiv neej xwb, tsis yog poj niam li. Ua ntej qhov no, tag nrho tib neeg yeej ntseeg hais tias Vajtswv tsuas yog txiv neej nkaus xwb thiab ib tug poj niam mas hu tsis tau ua Vajtswv li, vim tag nrho tib neeg xam hais tias cov txiv neej muaj hwj chim loj tshaj cov poj niam. Lawv ntseeg hais tias tsis muaj ib tug poj niam twg uas yuav tuav tau lub hwj chim li, tsuas yog txiv neej nkaus xwb. Tshaj qhov ntawd, lawv haj tseem hais tias txiv neej yog tus coj poj niam thiab hais tias poj niam yuav tsum mloog txiv neej lus thiab tsis muaj cuab kav hla dhau nws li. Nyob rau yav tag dhau los, thaum uas hais tias txiv neej yog poj niam tus coj, qhov no yog hais txog Adas thiab Evas nkawd, tus uas tau raug tus nab dag—tsis yog hais rau tus txiv neej thiab tus poj niam uas Yehauvas tau tsim thaum xub thawj. Muaj tseeb, ib tug pom niam yuav tsum mloog lus thiab hlub nws tus txiv, thiab ib tug txiv yuav tsum xyaum khwv rau nws tsev neeg noj thiab txhawb nqa tsev neeg. Tej no yog tej kev cai thiab kev cai tswj fwm uas Yehauvas teeb tseg kom tib neeg yuav tsum ua raws nyob rau hauv lawv lub neej hauv ntiaj teb. Yehauvas hais rau tus poj niam hais tias, “Koj txoj kev ntshaw ces yuav tsum yog rau koj tus txiv, thiab nws yuav tswj koj.” Nws hais li ntawd mas tsuas yog hais kom noob neej (qhov ntawd ces yog, tag nrho txiv neej thiab poj niam tib si) yuav tsum ua lub neej xws li ib txwm muaj nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Yehauvas, thiab kom noob neej lub neej muaj kab muaj kev thiab tsis txhob poob tawm ntawm lawv qhov kev muaj qib muaj duas zoo ntawd. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj li tsim tej kev cai kom zoo haum los tswj hais tias txiv neej thiab poj niam yuav tsum ua li cas, txawm hais tias qhov no mas tsuas yog hais rau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los hauv lub ntiaj teb no xwb, thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog Vajtswv cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Vajtswv ho zoo ib yam nkaus li cov uas Nws tsim tawm los tau li cas mas? Nws tej lus ces tsuas yog hais rau noob neej ntawm cov uas Nws tsim tawm los xwb; nws yog ua kom noob neej ua tau lub neej nyob li ib txwm muaj ces Nws thiaj li tsim tej kev cai rau txiv neej thiab poj niam xwb. Nyob rau thaum pib, thaum Yehauvas tsim noob neej, Nws tsim ob hom tib neeg, tag nrho txiv neej thiab poj niam tib si; thiab yog li ntawd thiaj li muaj qhov sib cais ntawm tus txiv neej thiab tus poj niam nyob rau ntawm Nws cov cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Nws tsis txiav txim siab rau tes hauj lwm raws li cov lus Nws hais rau Adas thiab Evas. Ob zaug uas Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ntawd mas twb yeej raug txiav txim siab rau tag nrho raws li Nws txoj kev xav puag thaum lub sij hawm uas Nws xub tsim noob neej lawm; qhov ntawd ces yog, Nws tau ua kom tiav tes hauj lwm ntawm Nws ob qho kev yug los ua neeg raws li tus txiv neej thiab tus poj niam ua ntej lawv raug ua qias vuab tsuab lawm. Yog tib neeg khaws cov lus uas Yehauvas hais rau Adas thiab Evas, tus uas raug tus nab ntxias dag, thiab muab coj los siv rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, ces Yexus tseem yuav tsis tau hlub Nws tus poj niam li qhov uas Nws tsim nyog tau hlub thiab lod? Txoj kev no, ua Vajtswv puas tseem yog Vajtswv mas? Thiab qhov no yog li no, Nws puas yuav muaj peev xwm ua tau Nws tes hauj lwm tiav hlo mas? Yog hais tias nws yog ib qho yuam kev rau Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd yog tus poj niam, ces nws tseem tsis yog ib qho kev yuam kev loj tshaj plaws rau qhov uas Vajtswv tsim poj niam lod? Yog tib neeg tseem ntseeg hais tias nws yog ib qho txhaum rau Vajtswv los yug ua neeg ua ib tug poj niam, ces tsis yog Yexus, tus uas tsis yuav poj niam li thiab ces yog li ntawd tsis muaj cuab kav hlub tau Nws tus poj niam, kuj yog ib qho kev yuam kev ib yam nkaus li qhov kev yug los ua neeg zaum no thiab lod? Vim koj tau siv cov lus uas Yehauvas hais rau Evas los ntsuas qhov tseeb ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg nyob rau tiam no, ces koj yuav tsum tau siv Yehauvas cov lus hais rau Adas los txiav txim rau tus Tswv Yexus uas tau rais los muaj lub cev nqaij daim tawv nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab. Tej no tseem tsis yog tib qho thiab zoo ib yam nkaus xwb lod? Vim koj ntsuas tus Tswv Yexus raws li tus txiv neej uas tsis tau raug tus nab ntxias dag, ces koj yuav txiav txim tsis tau rau qhov tseeb ntawm qhov kev yug los ua neeg rau niaj hnub no raws li tus poj niam uas tau raug tus nab dag ntxias lawm. Qhov no yuav tsis ncaj ncees lawm! Qhov ntsuas Vajtswv li txoj kev no ua tau pov thawj qhia hais tias koj tsis muaj kev txawj xav kom ncaj ncees. Thaum Yehauvas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug, qhov uas Nws lub cev yuav yog poj niam los txiv neej ntawd ces muaj kev cuam tshuam txog rau tus txiv neej thiab tus poj niam uas tsis tau raug tus nab ntxias dag; nws yog ua raws nraim li tus txiv neeg thiab tus poj niam uas tsis tau raug tus nab ntxias dag ces Nws thiaj li rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug. Tsis txhob xav hais tias Yexus qhov kev yog txiv neej ntawd zoo ib yam li Adas, tus uas tau raug tus nab ntxias dag ntawd qhov. Ob qho ntawd tsis muaj dab tsi sib cuam tshuam hlo li, nkawd yog txiv neej uas muaj tus yeeb yam sib txawv. Qhov tseeb ces yeej hais tsis tau hais tias qhov uas Yexus yog txiv neej ntawd ua tau pov thawj qhia hais tias Nws yog tus coj ntawm tag nrho cov poj niam tab sis tsis yog tag nrho cov txiv neej lod? Nws tsis yog tus Vajntxwv rau tag nrho cov neeg Yudais (suav tag nrho cov txiv neej thiab cov poj niam tib si) lod? Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, tsis yog tus coj rau tus poj niam xwb tab sis yog tus coj rau tus txiv neej tib si. Nws yog tus Tswv ntawm tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los thiab tus coj rau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los tib si. Koj ho yuav txiav txim tau li cas hais tias qhov uas Yexus yog txiv neej ntawd mas yog qhov cim ntawm tus coj ntawm tus poj niam mas? Qhov no tsis yog kev thuam txoj kev ntseeg lod? Yexus yog tus txiv neej uas tsis tau raug ua kom qias vuab tsuab. Nws yog Vajtswv; Nws yog Khetos; Nws yog tus Tswv. Nws ho yog ib tug txiv neej zoo li Adas uas twb raug muab ua qias vuab tsuab lawm tau li cas mas? Yexus yog lub cev uas Vajtswv tus Ntsujplig uas dawb huv tshaj plaws hnav xwb. Koj ho hais tau li cas hais tias Nws yog ib tug Vajtswv uas muaj qhov kev ua tus txiv neej li Adas xwb mas? Nyob rau qhov ntawd, ces tsis yog tag nrho Vajtswv tes hauj lwm twb yeej yuam kev lawm lod? Ua Yehauvas puas yuav muab Adas qhov uas yog tus txiv neej uas twb raug tus nab ntxias dag lawm ntawd coj los teeb tsa rau hauv Yexus mas? Qhov kev yug los ua neeg nyob rau lub sij hawm tam sim no tsis yog ib qho xwm txheej ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tus uas muaj qhov kev yog poj niam los txiv neej ntawd uas txawv ntawm Yexus tab sis zoo li Nws tus yeeb yam thiab lod? Koj puas tseem tau luag hais tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yeej tsis yog poj niam li, vim tus poj niam yog tus xub raug tus nab ntxias dag lawm no mas? Koj puas tseem tau luag hais tias, vim tus poj niam yog tus uas tsis huv tshaj plaws li thiab yog lub hauv paus ntawm noob neej txoj kev qias vuab tsuab, ces Vajtswv yeej yuav tsis muaj hnub rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ua ib tug poj niam li no mas? Koj puas tau luag hais tas zog li hais tias “tus poj niam mas yuav tsum mloog tus txiv neej lus tag mus li xwb thiab yuav tsis muaj hnub uas tshwm sim tau los sis sawv cev tau rau Vajtswv ncaj qha li”? Koj tsis to taub nyob rau yav tag los, tab sis tam sim no koj puas muaj cuab kav thuam Vajtswv tes hauj lwm, tshwj xeeb tiag yog lub cev nqaij daim tawv uas Vajtswv yug los rau ntawd mas? Yog hais tias qhov no tseem tsis meej rau koj thiab, ces qhov zoo tshaj ces ceev faj koj tus nplaig xwb, ib tsam ces koj txoj kev ruam thiab tsis paub dab tsi ho raug nthuav tawm thiab koj txoj kev phem ho raug qhia tshwm. Tsis txhob xav hais tias koj to taub txhua yam. Kuv hais rau koj hais tias tag nrho tej koj tau pom thiab tau ntsib mas tsis txaus rau kom koj to taub ib feem ntawm ib txhiab ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg hlo li. Yog li ces vim li cas koj coj tau khav theeb ua luaj li? Qhov nyuag kev tshaj lij me me thiab kev paub me me uas koj muaj ntawd ces tsis txaus rau Yexus siv rau ib xi nkoos ntawm Nws tej hauj lwm li! Koj muaj kev ntsib kev pom ntau npaum li cas tiag? Tej uas koj tau pom thiab tag nrho tej uas koj tau hnov hauv koj lub sij hawm ntawm lub neej txoj sia thiab tej uas koj xav hauv nruab siab ces tseem tsawg tshaj tes hauj lwm Kuv ua nyob rau ib pliag ntshis! Koj yuav tsum tseg kiag tsis txhob xawb ub xawb no thiab nrhiav teeb meem. Koj yuav khav npaum li qhov koj xav khav los tau, tab sis koj ces tsis yog dab tsi tshaj li ib tug raug tsim tawm los uas twb tsis npaum li ib tug ntsaum! Tag nrho tej uas koj muaj hauv koj plab ces tseem tsawg tshaj li qhov uas muaj nyob rau hauv tus ntsaum lub plab! Tsis txhob xav hais tias, tsuav yog koj muaj me me kev ntsib kev pom thiab xub txawm me ntsis xwb, ces koj txawm yuav qw yoj teg yim taw thiab hais lus loj loj tau no nawb. Koj tej nyuag kev ntsib kev pom thiab koj tej nyuag kev xub txawm zog ntawd tsis yog tshwm sim los ntawm tej lus Kuv hais lod? Koj puas xav hais tias lawv yog muab pauv koj tus kheej tej dag zog thiab hauj lwm hnyav xwb lod? Niaj hnub no, koj twb pom hais tias Kuv tau rais los muaj lub cev nqaij daim tawv lawm, thiab nyob rau qhov xwm txheej no nkaus xwb ces nyob hauv koj ces twb muaj tswv yim xav ntau kawg nkaus lawm, thiab muaj tej kev xav phem tsis paub kawg tshwm rau hauv li. Yog tsis muaj Kuv qhov kev yug los ua neeg, ces txawm yog koj yuav muaj kev tshaj lij ntau npaum li cas, los koj yeej tsis muaj tej tswv yim xav ntau npaum ntawd; thiab koj tej kev xav phem ntawd tsis yog tshwm sim ntawm tej no tuaj lod? Yog Yexus tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv rau thawj zaug ntawd, koj puas yuav paub txog kev yug los ua neeg mas? Tsis yog vim thawj qhov kev yug los ua neeg ntawd ua rau koj paub ces koj thiaj li muaj plhus yuav los txiav txim rau qhov kev yug los ua neeg zaum ob lod? Vim li cas, tsis yog hais tias yuav ua ib tug neeg raws qab uas mloog lus hos, koj tseem yuav muab nws coj los ua kev kawm thiab? Thaum koj tau los to taub qhov tseeb txog qhov yoog raws no lawm thiab los rau ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub xub ntiag lawm, Nws puas yuav cia koj los tshawb fawb txog Nws mas? Koj yuav tshawb fawb txog koj tus kheej tej keeb kwm ntawm tsev neeg, tab sis yog koj yuav tshawb fawb txog qhov “keeb kwm ntawm tsev neeg” ntawm Vajtswv, tus Vajtswv hnub no puas yuav cia koj ua tej qho kev kawm zoo li ntawd mas? Tsis yog koj dig muag lawm lod? Tsis yog koj coj tej kev saib tsis taus ntawd los rau koj tus kheej xwb lod?

Yog hais tias tsuas ua Yexus tes hauj lwm xwb, thiab ua tsis tiav los ntawm tes hauj lwm hauv theem sim no ntawm tiam kawg, ces tib neeg yuav tuav rawv mus ib txhis rau txoj kev xav phem hais tias Yexus ib leeg xwb thiaj yog Vajtswv tib leeg Tub nkaus xwb, qhov ntawd ces yog, hais tias Vajtswv tsuas muaj ib leeg tub xwb, thiab leej twg los xij uas los tom qab ntawd uas siv lwm lub npe ces yuav tsis yog tib leeg Tub ntawm Vajtswv lawm, haj yam tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Tib neeg muaj qhov kev xav phem hais tias leej twg los xij uas raug ua ib qho khoom theej txhoj rau tej kev txhaum los sis tau tuav hwj chim sawv cev rau Vajtswv thiab txhiv tag nrho noob neej, ces thiaj yog Vajtswv tib tug Tub nkaus xwb. Muaj ib txhia ntseeg hais tias tsuav Tus los ntawd yog ib tug txiv neej, ces Nws thiaj li raug xam hais tias yog Vajtswv tib tug Tub xwb thiab yog tus sawv cev rau Vajtswv. Kuj tseem muaj cov uas hais tias Yexus yog Yehauvas tus Tub, Nws tib tug Tub nkaus xwb. Tsis yog tej kev xav phem ntawd raug muab hais tshaj dhau heev lawm lod? Yog theem no ntawm tes hauj lwm tsis raug muab ua kom tiav rau tiam kawg, ces tig mus rau Vajtswv ces tag nrho noob neej yuav raug ib tug duab ntxoo tsaus ntuj los muab thaiv cia. Yog zoo li no tiag, ces tus txiv neej yuav xav hais tias nws tus kheej siab tshaj tus poj niam, thiab cov poj niam yuav tsis muaj hnub tsa tau lawv tob hau li, thiab ces yuav tsis muaj ib tug poj niam twg uas raug cawm tau li. Tib neeg yuav ntseeg tas mus li hais tias Vajtswv yog ib tug txiv neej, thiab tshaj qhov ntawd ces hais tias Nws yeej ntxub poj niam tas mus li thiab yuav tsis muab kev cawm dim rau poj niam li. Yog muaj li no, ces nws tseem tsis muaj tseeb hais tias tag nrho cov poj niam, cov uas raug Yehauvas tsim tawm thiab cov uas kuj raug ua qias vuab tsuab lawm, yuav tsis muaj lub cib fim raug cawm li thiab no lod? Yog li ces tseem tsis yog ib qho tsis muaj qab hau dab tsi rau Yehauvas los tsim poj niam, qhov ntawd ces hais tias, los tsim Evas thiab lod? Thiab tsis yog poj niam yuav puas tsuaj mus tag ib txhis li lod? Vim qhov laj thawj no, ces theem ntawm tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ntawd thiaj li yuav ua kom cawm tau tag nrho noob neej, tsis yog cov poj niam nkaus xwb. Yog ib tug neeg twg tseem xav hais tias yog Vajtswv los yug ua neeg ua ib tug poj niam, ces nws tsuas yog ua li ntawd los cawm cov poj niam nkaus xwb, ces tus neeg ntawd yuav yog ib tug neeg ruam tiag tiag li!

Tes hauj lwm hnub no tau thawb tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub mus lawm tom ntej; qhov ntawd ces yog, tes hauj lwm ntawm tag nrho qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo tau txav mus tom ntej lawm. Txawm hais tias Tiam Hmoov Hlub tau los xaus lawm, los Vajtswv tes hauj lwm yeej tau nce qib los lawm thiab. Vim li cas Kuv thiaj pheej hais tag los hais thiab hais tias theem ntawm tes hauj lwm no yog tsim tsa los ntawm Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Muaj Kev Cai? Vim tes hauj lwm niaj hnub no yog ib qho txuas ntxiv los ntawm tes hauj lwm uas ua nyob rau ntawm Tiam Hmoov Hlub xwb, thiab yog ib qho ua tshaj lawm tom ntej rau qhov uas ua nyob rau ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Peb theem no yeej sib txuas khov kho, nrog rau ib lub cheeb ntawm txoj saw hlau no txuas sib ti nkaus rau lub tom ntej. Vim li cas Kuv kuj ho hais tias theem no ntawm tes hauj lwm mas yog ua nyob rau saum theem uas Yexus ua tiav lawm? Piv xam hais tias yog theem no tsis yog tsim tsa nyob rau saum tes hauj lwm uas Yexus ua tiav lawm, ib qho kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig yuav tsum tshwm sim rau theem no, thiab ces tes hauj lwm txhiv dim ntawm theem dhau los yuav raug muab coj rov los ua dua ib zaug ntxiv thiab. Qhov no yuav tsis muaj qab hau dab tsi li. Thiab yog li ces nws yuav tsis yog tes hauj lwm uas muab ua tiav hlo lawm, tab sis hais tias tiam ntawd tau txav mus lawm tom ntej lawm thiab qib ntawm tes hauj lwm tau raug muab nce siab dua li yav tas los lawm. Nws kuj hais tau hais tias theem no ntawm tes hauj lwm yog tsim tsa nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm Tiam Muaj Kev Cai thiab rau saum daim txiag zeb ntawm Yexus tes hauj lwm xwb. Vajtswv tes hauj lwm mas ua ib theem dhau ib theem, thiab theem no tsis yog ib qho pib tshiab. Tsuas yog qhov sib sau ua ke kiag ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm mas thiaj li xam tau hais tias yog qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo. Tes hauj lwm ntawm theem no mas ua nyob rau saum lub hauv paus ntawm tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub. Yog ob theem no ntawm tes hauj lwm tsis muaj kev sib cuam tshuam dab tsi li, ces vim li cas qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ho tsis raug muab coj rov los ua dua ib zaug ntxiv nyob rau theem no? Vim li cas Kuv ho tsis ris tib neeg tej kev txhaum lawm, tab sis ho tsuas los txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg ncaj qha lawm xwb? Yog hais tias Kuv tes hauj lwm los txiav txim thiab rau txim rau tib neeg ntawd tsis ua raws li qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab yog qhov Kuv los tam sim no tsis yog xeeb los ntawm tus Vajntsujplig, ces Kuv yuav tsis zoo tsim nyog los txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg. Nws yog kiag qhov uas vim Kuv yog ib tug nrog Yexus ces Kuv thiaj li los ncaj qha los qhuab ntuas thiab txiav txim rau tib neeg ntag. Tes hauj lwm ntawm theem no mas yog tsim tsa tag nrho nyob rau saum tes hauj lwm ntawm theem ua ntej ntawd. Yog vim li ntawd ces thiaj tsuas yog tes hauj lwm zoo li hom no xwb mas thiaj li coj tau tib neeg, ib kauj ruam zuj zus, mus rau txoj kev cawm dim. Yexus thiab Kuv yog los ntawm tib tug Ntsujplig los xwb. Txawm hais tias Wb tsis sib txheeb nyob rau hauv Wb ob lub cev nqaij daim tawv, los Wb ob tug Ntsujplig yog tib tug xwb; txawm hais tias qhov tseem ntsiab ntawm tej Wb ua thiab tes hauj lwm uas Wb ua ntawd tsis yog tib qho, los Wb yeej zoo ib yam nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb; Wb ob lub cev nqaij daim tawv zoo sib txawv, tab sis qhov no tsuas yog vim qhov kev hloov nyob rau hauv tiam ntawd thiab tej kev cai tswj Wb tes hauj lwm uas sib txawv ntawd xwb; Wb tes hauj lwm qhuab qhia los kuj zoo tsis sib thooj, ces tes hauj lwm Wb coj los thiab tus moj yam Wb nthuav tawm rau tib neeg los kuj sib txawv. Yog vim li ntawd es tej uas tib neeg pom thiab to taub niaj hnub no thiaj li tsis zoo li tej nyob rau yav tag los, uas yog vim qhov sib txawv nyob rau hauv tej tiam ntawd. Vim tag nrho tej ntawd ces Nkawd thiaj li sib txawv nyob rau qhov uas seb yog poj niam los txiv neej thiab lub cev ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv, thiab qhov uas Nkawd tsis yog yug los rau tib tse neeg, haj yam tsis yog tib lub caij nyoog, Nkawd ob tug Ntsujplig mas txawm li cas los yeej yog tib tug xwb. Vim tag nrho tej ntawd ces Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv thiaj tsis koom roj koom ntshav los sis tsis koom ib qho kev sib txheeb dab tsi ntawm lub cev li, los yeej yuav tsis lees tsis tau hais tias Nkawd puav leej yog ob lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv uas nyob rau ob lub caij nyoog uas sib txawv. Qhov uas Nkawd yog lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv ntawd mas yeej yog ib qho tseeb uas yuav cam tsis tau hlo li. Txawm li cas los xij, nkawd tsis koom roj koom ntshav thiab tsis koom tib neeg ib hom lus (ib tug yog tus txiv neej uas hais hom lus ntawm cov neeg Yudais thiab ib tug ces yog ib tug poj niam uas tsuas hais lus Suav nkaus xwb). Nws yog vim tej laj thawj no es Nkawd thiaj li nyob rau ob lub teb chaws sib txawv los ua tes hauj lwm uas nws yuav tsum kom ib tug twg yuav tsum tau ua, thiab nyob rau lub caij nyoog uas sib txawv thiab. Txawm hais tias qhov tseeb ces Nkawd yeej yog tib tug Ntsujplig xwb, muaj tib lub ntsiab tseem ceeb, los yeej tsis muaj tej yam dab tsi uas zoo sib thooj nyob rau ntawm lub plhaub sab nraud ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv kiag li. Tag nrho qhov uas Nkawd koom ces tsuas yog tib qho kev ua neeg nkaus xwb, tab sis hais txog qhov kev tshwm sim sab nraud ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv thiab tej xwm txheej ntawm Nkawd qhov kev yug los, ces Nkawd yeej tsis zoo li yam li. Tej no tsis tau muaj dab tsi cuam tshuam rau Nkawd ob teg hauj lwm los sis rau qhov kev paub uas tib neeg muaj txog Nkawd, vim hais tias, nyob rau hauv qhov kev tshuaj xyuas zaum kawg, Nkawd puav leej yog tib tug Ntsujplig xwb thiab tsis muaj leej twg yuav muab Nkawd sib cais tau li. Txawm hais tias Nkawd tsis sib txheeb los ntawm roj ntsha, los tag nrho Nkawd puav leej tswj Nkawd ob tug Ntsujplig thiab muab Nkawd tso rau tes hauj lwm nyob rau lub caij nyoog sib txawv, thiab Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv yog cov roj ntsha uas sib txawv. Yehauvas tus Ntsujplig tsis yog leej txiv rau Yexus tus Ntsujplig, thiab Yexus tus Ntsujplig tsis yog leej tub rau Yehauvas tus Ntsujplig: Nkawd yog ib tug thiab yog tib tug Ntsujplig xwb. Qhov uas me ntsis yuav zoo li ntawd, ces yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawm niaj hnub no thiab Yexus mas tsis sib txheeb los ntawm roj ntsha, tab sis Nkawd yog tib tug xwb, qhov no ces vim yog Nkawd tus Ntsujplig yog tib tug xwb. Vajtswv muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawm kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo, ib yam nkaus li tes hauj lwm ntawm kev txiav txim ncaj ncees thiab ntawm kev qhuab ntuas tib neeg, thiab qhov ntawm kev cem foom rau tib neeg; thiab nyob rau thaum kawg, Nws muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawm qhov rhuav tshem lub ntiaj teb thiab rau txim rau cov lim hiam. Tsis yog Nws Tus Kheej ua tag nrho tej no lod? Qhov no tsis yog lub hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg ntawm Vajtswv lod? Nws muaj peev xwm los tshaj tawm tej kev cai rau tib neeg thiab los teeb kev cai tswj lawv tib si, thiab Nws kuj tseem muaj peev xwm coj cov neeg Yixayee puag thaum ntxov ntawd ua lawv lub neej nyob rau hauv ntiaj teb, thiab coj lawv kev rau tej kev tsim tsa lub tuam tsev thiab tej thaj, tuav tag nrho cov neeg Yixayee nyob rau hauv qab Nws txoj kev tswj fwm. Vim yog Nws lub hwj chim, Nws nyob hauv ntiaj teb nrog cov neeg ntawm Yixayee tau ob txhiab xyoo. Cov neeg Yixayee tsis tau luag ntxeev siab tawm tsam Nws li; sawv daws hwm Yehauvas thiab yoog raws Nws tej kev cai. Tej ntawd yog tes hauj lwm uas ua los ntawm txoj kev zoo ntawm Nws lub hwj chim thiab Nws lub hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg. Tom qab ntawd, nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus los txhiv tag nrho cov noob neej uas poob rau kev txhaum (tsis yog cov neeg Yixayee nkaus xwb). Nws ua kom pom txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo rau tib neeg. Tus Yexus uas tib neeg pom nyob rau Tiam Hmoov Hlub mas muaj kev siab dawb siab zoo puv npo thiab yeej hlub tib neeg tas mus li, vim Nws tau los cawm tib neeg tawm ntawm txoj kev txhaum. Nws muaj peev xwm zam txim rau tib neeg rau lawv tej kev txhaum txog ntua thaum Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig txhiv tau noob neej tawm hauv txoj kev txhaum los tag nrho. Nyob rau lub caij nyoog no, Vajtswv tshwm los rau tib neeg nrog rau txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo; qhov ntawd ces yog, Nws rais mus ua ib qho khoom fij theej txhoj rau tib neeg thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg txoj kev txhaum, es kom lawv thiaj tau txais kev zam txim mus ib txhis. Nws muaj siab hlub tshua, muaj kev khuv leej, muaj lub siab ntev, thiab muaj txoj kev hlub. Thiab tag nrho cov uas raws Yexus qab nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces thiaj li nrhiav kev ua siab ntev thiab muaj kev hlub rau txhua yam ib yam nkaus li ntawd thiab. Lawv raug kev txom nyem ntev, thiab yeej tsis tig rov tawm tsam li txawm yog thaum raug ntaus, raug cem foom, los sis raug xuas pob zeb txawb los xij. Tab sis nyob rau thaum tiam kawg mas yuav tsis zoo li ntawd lawm. Tes hauj lwm ntawm Yexus thiab Yehauvas mas tag nrho yeej tsis zoo ib yam txawm hais tias Nkawd yeej yog ua los ntawm tib tug Ntsujplig los xij. Tes hauj lwm ntawm Yehauvas tsis coj ib tiam los rau qhov xaus, tab sis coj kev rau tiam ntawd, coj kiag lub neej los rau noob neej hauv ntiaj teb, thiab tes hauj lwm ntawm niaj hnub no ces yog txeeb kom tau cov uas nyob rau Lwm Haiv Neeg uas tau raug muaj kev qias vuab tsuab tob heev lawm, thiab los coj tsis yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg nyob rau hauv teb chaws Suav xwb, tab sis thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab tag nrho noob neej. Tej zaum mas rau koj ces zoo li tes hauj lwm no yog ua nyob rau hauv teb chaws Suav nkaus xwb, tab sis qhov tseeb ces nws twb tau raug tsheb tawm nyob rau txawv teb chaws lawm thiab. Vim li cas es cov neeg uas nyob sab nraud ntawm teb chaws Suav ho nrhiav txoj kev tseeb, ib zaug tas los ib zaug ntxiv li thiab? Nws yog vim tus Ntsujplig twb tau teeb ua hauj lwm lawm, thiab cov lus uas hais hnub no mas yog hais rau cov neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb. Nrog rau qhov no, ib nrab ntawm tes hauj lwm ces twb ua tawm lawm. Txij thaum tsim lub ntiaj teb los txog tam sim no, Vajtswv tus Ntsujplig tau teeb tes hauj lwm loj no kom khiav lawm, thiab tshaj qhov ntawd ces tau ua tes hauj lwm uas sib txawv nyob rau tej tiam uas sib txawv thiab nrog rau tej haiv neeg uas sib txawv lawm. Cov neeg ntawm tej tiam ntawd pom Nws tus moj yam uas sib txawv, uas raug maj mam muab nthuav tawm los ntawm tes hauj lwm sib txawv uas Nws ua ntawd. Nws yog Vajtswv, muaj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo puv npo; Nws yog yam khoom theej txhoj rau tib neeg txoj kev txhaum thiab yog tib neeg tus neeg saib xyuas; tab sis Nws kuj yog tib neeg txoj kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev cem foom thiab. Nws muaj cuab kav coj tib neeg ua neej nyob rau hauv ntiaj teb tau ob txhiab xyoo, thiab Nws muaj cuab kav txhiv cov noob neej uas qias vuab tsuab tawm los ntawm txoj kev txhaum. Hnub no, Nws kuj muaj peev xwm txeeb tau noob neej, cov uas tsis paub Nws li, thiab muab lawv nyo hau nyob rau hauv qab Nws txoj kev tswj fwm, es kom tag nrho sawv daws nyoo zwm rau Nws yam txaus siab hlo. Nyob rau thaum kawg, Nws yuav hlawv tag nrho txhua yam uas tsis dawb huv thiab tsis ncaj ncees nyob hauv tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb, ua kom lawv pom hais tias Nws tsis yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua thiab muaj kev hlub xwb, tsis yog ib tug Vajtswv ntawm txoj kev ntse thiab kev phim hwj xwb, tsis yog ib tug Vajtswv uas dawb huv xwb, tab sis tshaj qhov ntawd, tseem yog ib tug Vajtswv uas txiav txim rau tib neeg thiab. Rau cov phem nyob rau hauv cov noob neej, ces Nws yog kev hlawv, kev txiav txim, thiab kev rau txim; rau cov uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log, ces Nws yog txoj kev txom nyem loj, txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab txoj kev sim siab, nrog rau txoj kev kaj siab, zaub mov yug siav, kev pab cuam ntawm tej lus, kev saib xyuas, thiab kev qhuab qhia. Thiab rau cov uas raug rhuav tshem pov tseg, ces Nws yog txoj kev rau txim thiab kev rau txim pauj rov qab. Qhia Kuv seb, Vajtswv tseem tsis muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab lod? Nws muaj peev xwm ua ib teg hauj lwm twg thiab tag nrho txhua tes hauj lwm, tsis yog qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb, li qhov koj xav hauv nruab siab. Koj xav me dhau rau Vajtswv lawm! Koj puas xav hais tias tag nrho tej Nws ua tau ces tsuas yog txhiv tag nrho noob neej tawm Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb, thiab li ntawd nkaus xwb lod? Thiab tom qab ntawd, ces koj yuav caum Nws qab mus lawm saum ntuj ceeb tsheej mus noj cov txiv ntoo ntawm tsob ntoo pub txoj sia thiab haus cov dej ntawm tus dej pub txoj sia lod? … Puas yooj yim npaum li ntawd mas? Qhia Kuv seb, koj twb ua tau dab tsi tiav hlo lawm? Koj puas tau muaj Yexus lub neej? Koj yeej raug Nws txhiv lawm tiag mas, tab sis qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ntawd yog tes hauj lwm ntawm Yexus Tus Kheej kiag. Koj tau ua tes dej num dab tsi tiav hlo yam li ib tug tib neeg lawm? Koj tsuas muaj kev hwm rau sab nraud xwb, tab sis koj tsis to taub Nws txoj kev. Qhov ntawd puas yog qhov uas koj ua kom pom Nws? Yog koj tseem tsis tau ua tau li Vajtswv lub neej los sis tau pom qhov tag nrho ntawm Nws tus moj yam uas ncaj ncees, ces koj yuav hais tsis tau hais tias yog ib tug uas muaj lub neej, thiab koj tsis zoo tsim nyog yuav nkag dhau lub rooj vag ntawm lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej.

Vajtswv tsis yog ib tug Ntsujplig nkaus xwb, Nws kuj muaj peev xwm rais mus muaj lub cev nqaij daim tawv tau thiab. Nws yog, tshaj qhov ntawd, ib lub cev ntawm lub yeeb koob. Yexus, txawm hais tias nej tsis tau pom Nws, los cov neeg Yixayee—cov neeg Yudais rau lub sij hawm ntawd, yeej pom kiag lawm. Thaum xub thawj ces Nws kuj muab lub cev nqaij daim tawv xwb, tab sis tom qab Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, Nws rais mus ua lub cev ntawm lub yeeb koob lawm. Nws yog tus Ntsujplig uas muaj txhua yam thiab muaj peev xwm ua hauj lwm nyob rau txhua txhia qhov chaw. Nws ua tau Yehauvas, los sis Yexus, los sis tus Mexiyas; nyob rau thaum kawg, Nws kuj muaj peev xwm rais mus ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab. Nws yog txoj kev ncaj ncees, kev txiav txim, thiab kev qhuab ntuas; Nws yog kev cem foom thiab kev npau taws; tab sis Nws kuj yog txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo thiab. Tag nrho tes hauj lwm uas Nws tau ua tiav lawm ces yeej muaj cuab kav sawv cev rau Nws. Koj hais tias Vajtswv muaj tus xeeb ceem zoo li cas? Koj piav tsis tau. Yog koj piav tsis tau tiag tiag, ces koj yuav tsum tsis txhob lam txiav txim txog Vajtswv. Tsis txhob txiav txim hais tias Vajtswv ces yeej yog ib tug Vajtswv ntawm txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo mus ib txhis vim yog Nws ua tes dej num ntawm txoj kev cawm dim nyob rau ib theem. Koj puas paub tseeb hais tias Nws tsuas yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua thiab muaj txoj kev hlub nkaus xwb? Yog hais tias Nws tsuas yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua thiab muaj kev hlub xwb, vim li cas Nws ho yuav coj tiam ntawd los rau qhov chaw xaus rau thaum tiam kawg mas? Vim li cas Nws ho yuav tso ntau qhov kev puas ntsoog ua luaj los mas? Raws li tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav, Vajtswv yuav tsum muaj kev hlub tshua thiab muaj kev hlub mus kom txog qhov kawg kiag, es kom txhua txhua tus tswv cuab ntawm noob neej raug cawm tau tag nrho. Tab sis vim li cas, nyob rau tiam kawg, Nws ho yuav tso kev puas ntsoog xws li av qeeg, kab mob sib kis, thiab kev tshaib nqhis los rhuav tshem cov noob neej phem no, uas muab Vajtswv xam ua ib tug yeeb ncuab? Vim li cas Nws ho cia tib neeg raug kev txom nyem los ntawm tej kev puas ntsoog no? Hos hais txog qhov uas Vajtswv muaj tus xeeb ceem zoo li cas, tsis muaj ib tug ntawm nej tau luag hais kiag li, thiab tsis muaj ib tug uas yuav piav tau li. Koj puas muaj peev xwm paub tseeb hais tias Nws yog tus Ntsujplig tiag? Koj puas tau luag hais tias Nws yeej tsis yog leej twg tshaj lub cev nqaij daim tawv ntawm Yexus kiag li? Thiab koj puas tau luag hais tias Nws yog ib tug Vajtswv uas yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mus ib txhis rau tib neeg mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv

Qhov Dhau Los: 4. Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg

Ntxiv Mus: 1. Qhov Sib Txawv Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No