1. Qhov Sib Txawv Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej mas cuam tshuam rau tes hauj lwm ntawm tag nrho noob neej, thiab nws kuj tseem sawv cev tes hauj lwm ntawm tag nrho tiam ntawd thiab, ces txhais tau hais tias Vajtswv tus kheej tes hauj lwm sawv cev txhua lub zog nruab nrog thiab txoj xub ke ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, hos tes hauj lwm ntawm cov thwj tim mas los tom qab Vajtswv tus kheej tes hauj lwm thiab caum nws los, thiab nws tsis coj tiam ntawd, los sis tsis sawv ces tej xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm nyob rau tag nrho tiam ntawd. Lawv tsuas ua tes hauj lwm uas tib neeg tsim nyog ua, uas tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog tes hauj lwm cawm tib neeg hlo li. Tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej uas kiag ces yog ib qho dej num nyob rau hauv tes hauj lwm cawm tib neeg. Tib neeg tes hauj lwm ces tsuas yog tes dej num uas cov neeg uas raug siv ntawd ua, thiab nws tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tes hauj lwm cawm tib neeg. Txawm hais tias ob qho ntawd puav leej yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, los vim yog qhov sib txawv ntawm lub koob npe thiab kev sawv cev ntawm tes hauj lwm, ces nws yeej muaj qhov sib txawv uas pom meej meej thiab muaj tiag rau ntawm Vajtswv tus kheej tes hauj lwm thiab tes hauj lwm ntawm tib neeg. Tshaj qhov ntawd, tus ciaj ciam ntawm tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua mas sib txawv nyob rau ntawm daim phiaj uas muaj koob npe sib txawv. Tej no ces yog tej hauv paus ntsiab lus thiab ciaj ciam ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

Tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej kiag ua ces tag nrho yog tes hauj lwm uas Nws npaj siab yuav ua nyob rau hauv Nws tus kheej qhov kev npaj cawm tib neeg thiab nws cuam tshuam txog qhov kev cawm tib neeg loj. Tes hauj lwm uas tib neeg ua ces tsuas yog muaj kev muab lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom pab rau xwb. Nws muaj ntawm qhov kev nrhiav tau ib txoj kev tshiab ntawm qhov kev ntsib kev pom uas mus dhau ntawm qhov kev taug ntawm cov neeg uas tau mus txog qhov ntawd twb tau taug dua lawm xwb, thiab ntawm kev coj lawv tej kwv tij thiab nkauj muam thaum nyob rau hauv txoj kev coj ntawm Vajntsujplig. Qhov uas cov neeg no muab tau rau ces yog lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom los sis tej kev sau ntawv nyob rau sab ntsuj plig ntawm cov neeg uas muaj txoj kev ntseeg loj xwb. Txawm hais tias cov neeg no raug Vajntsujplig siv, los tes hauj lwm lawv ua tsis cuam tshuam txog tes hauj lwm cawm tib neeg uas loj nyob rau qhov kev npaj rau-txhiab-xyoo. Nws tsuas muaj cov neeg uas Vajntsujplig tau tsa sawv los nyob rau tej caij nyoog uas sib txawv ntawd los coj cov neeg kom los yoog raws tus Vajntsujplig, kom txog rau thaum uas tes dej num lawv ua ntawd los txog qhov xaus kiag los sis kom txog rau thaum lawv txoj sia los txog qhov xaus. Tes hauj lwm lawv ua ces tsuas yog npaj ib txoj kev kom zoo tsim nyog rau Vajtswv Tus Kheej kiag los sis ua qee yam ntxiv rau qhov kev cawm tib neeg ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag nyob rau hauv ntiaj teb. Nyob rau hauv lawv tus kheej, cov neeg no tsis muaj peev xwm yuav ua tau tes hauj lwm loj dua ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg, los sis lawv tsis muaj peev xwm qhib tej kev tshiab, lawv ib tug twg haj yam tsis muaj peev xwm yuav coj tau ib qho chaw xaus los rau tag nrho Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam dhau los li. Yog li ntawd, tes hauj lwm lawv uas ces tsuas sawv cev rau ib tug uas raug tsim tawm los ua nws tes dej num xwb thiab tsis muaj peev xwm yuav sawv cev tau rau Vajtswv Tus Kheej kiag ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Qhov no mas vim yog tes hauj lwm lawv ua tsis zoo li qhov uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag. Tes hauj lwm coj ib tiam tshiab los mas tsis yog ib yam uas ib tug tib neeg yuav ua tau sawv cev rau Vajtswv qhov chaw. Tsis muaj leej twg uas tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag yuav ua tau li. Tag nrho cov hauj lwm uas tib neeg ua tau ces tsuas muaj qhov uas ua nws tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los xwb thiab ua tau rau thaum uas nws raug txhawb los sis raug qhia kom paub los ntawm Vajntsujplig xwb. Txoj kev coj qhia uas cov neeg no muab ces tag nrho tsuas yog qhia kom tib neeg pom txoj kev xyaum ua nyob rau hauv lawv lub neej txhua hnub thiab lawv yuav ua li cas thiaj li haum nrog rau Vajtswv txoj kev xav nkaus xwb. Tib neeg tes hauj lwm ces yeej tsis cuam tshuam txog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los sis tsis sawv cev rau tus Ntsujplig tes hauj lwm. Ib qho kev piv txwv, tes hauj lwm ntawm Tim Khawv Lis thiab Tus Neeg Saib Xyuas Nis ces yog coj txoj kev. Ua txoj kev tshiab los sis qub, tes hauj lwm ces yog teeb rau ntawm lub ntsiab lus uas muaj nyob rau hauv Vajluskub. Txawm nws yuav yog kev tsim kho pawg ntseeg hauv zej zog los sis tsis tsa pawg ntseeg hauv zej zog, nkawd tes hauj lwm ces yog qhov rhawv pawg ntseeg. Tes hauj lwm nkawd ua ces yog txuas ntxiv tes hauj lwm uas Yexus thiab Nws cov thwj tim muab tso tseg es tseem ua tsis tau tiav los sis tseem tsis tau loj hlob ntxiv nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub. Tej uas nkawd ua nyob rau hauv nkawd tes hauj lwm ces yog tej uas Yexus tau hais thaum pib kiag ntawm Nws tes hauj lwm kom tej tiam uas los tom qab Nws ua, ib yam li muab lawv tej tob hau qhwv, txais kev ua kev cai raus dej, ntais ncuav, los sis haus cawv. Nws kuj hais tau hais tias nkawd tes hauj lwm ces yog ceev phau Vajluskub cia thiab nrhiav tej kev tshiab nyob rau hauv Vajluskub. Nkawd tsis tau ua tau dab tsi nce qib mus deb li. Yog li ntawd, mas thiaj li pom tau hais tias nkawd tes hauj lwm ces tsuas yog kev nrhiav tej kev tshiab nyob rau hauv Vajluskub xwb, nrog rau tej kev coj kev ua uas zoo dua thiab muaj raws li qhov tseeb dua xwb. Tab sis ib tug neeg twg yeej tsis muaj cuab kav nrhiav tau Vajtswv txoj kev xav tam sim no nyob rau hauv lawv tes hauj lwm li, haj yam nrhiav tsis tau tes hauj lwm tshiab uas Vajtswv npaj ua nyob rau tiam kawg. Qhov no ces vim yog txoj kev lawv taug yeej tseem yog txoj qub xwb—yeej tsis muaj kev ntxiv hnub nyoog rau thiab tsis muaj kev nce qib li. Lawv tas zog tuav rawv qhov tseeb ntawm kev muab Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, ua raws li txoj kev coj kev ua uas hais kom tib neeg hloov siab lees txim thiab lees lawv tej kev txhaum, ua raws nraim li tej lus hais uas hais tias tus uas tiv taus mus txog thaum kawg ces yuav raug cawm thiab hais tias txiv neej yog tus thawj coj ntawm poj niam, thiab poj niam yuav tsum mloog nws tus txiv hais, thiab tej kev xav phem raws tej kab lig kev cai qub hais tias cov nkauj muam mas qhuab qhia tsis tau, tab sis tsuas yog mloog lus nkaus xwb. Yog hais tias tej kev coj zoo li ntawd raug coj ntxiv mus, ces Vajntsujplig yuav tsis muaj hnub muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm tshiab li, tso kom tib neeg dim ntawm tej kev qhuab qhia, los sis coj lawv mus rau ib thaj chaw tshiab uas muaj kev ywj pheej thiab zoo nkauj heev. Yog li ntawd, theem no ntawm tes hauj lwm, uas hloov tiam kiag, yuav tsum tau ua thiab hais los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag; tsis li ntawd ces tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav muaj peev xwm ua tau li ntawd nyob rau Nws qhov chaw li. Los txog tam sim no, tag nrho Vajntsujplig tes hauj lwm uas nyob sab nraum ntawm txoj kev yoog raws no ces yeej nres nrheev tseg xwb, thiab cov uas raug Vajntsujplig siv los yeej cia li paub tsis meej hais tias lawv nyob qhov twg li lawm. Yog li ntawd, vim tes hauj lwm ntawm cov neeg uas raug Vajntsujplig siv tsis zoo ib yam li tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag, ces lawv lub koob meej thiab cov neeg uas lawv ua sawv cev rau ntawd mas sib txawv. Qhov no yog vim tes hauj lawm uas Vajntsujplig npaj siab ua mas txawv, thiab nyob rau qhov no ces cov uas zoo ib yam uas ua tes hauj lwm ces raug muab lub koob meej thiab lub meej mom uas sib txawv rau. Cov neeg uas Vajntsujplig siv mas tej zaum yeej ua ib txhia hauj lwm uas yog cov tshiab thiab tej zaum kuj muab ib co hauj lwm uas ua tiav nyob rau tiam tag los lawm tshem tawm thiab, tab sis qhov lawv tsis muaj peev xwm ua tau ces yog nthuav tawm txog tus moj yam thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv nyob rau tiam tshiab. Lawv tsuas ua hauj lwm los muab tes hauj lwm uas ua tiav nyob rau tiam dhau los lawm ntawd tshem tawm xwb, thiab tsis yog yuav ua tes hauj lwm tshiab rau lub hom phiaj uas yuav sawv cev ncaj qha rau tus moj yam ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Yog li ntawd, tsis hais lawv yuav muab pes tsawg qhov kev xyaum ua uas dhau sij hawm ntawd tshem tawm los sis lawv yuav qhia txog pes tsawg qhov kev xyaum ua tshiab li, lawv yeej tseem sawv cev rau tib neeg thiab tej yam uas raug tsim tawm los xwb. Thaum Vajtswv Tus Kheej kiag ua tes hauj lwm, txawm li cas los xij, Nws yeej tsis tab meeg qhib suab tshaj tawm txog kev muab tej kev xyaum ua qub ntawm tiam qub tshem tawm pov tseg los sis tshaj tawm ncaj qha txog qhov pib ntawm ib tiam tshiab. Nws yeej ua Nws tes hauj lwm ncaj qha thiab yam tsis zais hlo li. Nws yeej qhia ncaj qha txog kev ua tes hauj lwm uas Nws npaj siab ua; qhov ntawd ces yog, Nws nthuav tawm ncaj qha txog tes hauj lwm uas Nws tau coj los, ua Nws tes hauj lwm ncaj qha li npaj siab rau thaum xub thawj, nthuav tawm txog Nws kiag thiab tus moj yam. Thaum tib neeg pom nws, Nws tus moj yam thiab Nws tes hauj lwm los ib yam nkaus li thiab uas yeej txawv ntawm cov uas nyob rau tej tiam dhau los lawm. Txawm li cas los xij, muab saib los ntawm Vajtswv Tus Kheej kis, ces qhov no tsuas yog ib qho kev txuas thiab kev loj hlob ntxiv ntawm Nws tes hauj lwm xwb. Thaum Vajtswv Tus Kheej kiag ua hauj lwm, Nws nthuav tawm Nws txoj lus thiab coj tes hauj lwm tshiab ncaj qha los. Nyob rau qhov uas sib txawv, ces thaum tib neeg ua hauj lwm, nws yog ua los ntawm kev maj mam xav mam ua thiab kev kawm, los sis nws yog ib qho txuas ntxiv ntawm txoj kev paub thiab kev muab tej kev xyaum ua coj los tso sib dhos kom muaj kab muaj ke uas yog tsim nyog rau ntawm lwm tus tes hauj lwm xwb. Qhov ntawd ces hais tias, qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm uas tib neeg ua ces tsuas yog ua raws li ib qho kev ua uas twb yeej muaj teeb tseg lawm thiab yog “rau nkawm khau tshiab taug tej kev qub xwb.” Qhov no ces txhais tau hais tias txawm yog kiag txoj kev uas cov neeg uas Vajntsujplig siv ntawd taug los yeej yog ua nyob rau saum txoj uas Vajtswv Tus Kheej pib kiag xwb. Yog li ntawd, thaum txhua yam hais txhij thiab ua tiav tag lawm, ces tib neeg yeej tseem yog tib neeg, thiab Vajtswv yeej tseem yog Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)

Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus kuj tau hais ntau lo lus thiab ua hauj lwm ntau heev. Nws ho txawv Yaxaya li cas? Nws ho txawv Daniyee li cas? Nws puas yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus? Vim li cas ho hais tias Nws yog Khetos? Lawv ho sib txawv li cas? Tag nrho lawv sawv daws puav leej yog cov neeg uas hais ntau los lus, thiab lawv cov lus yeej zoo tsis pauv tsis ntxiv rau tib neeg li. Lawv sawv daws puav leej hais lus thiab ua hauj lwm. Cov xib fwv cev Vajtswv lus hauv Vajluskub Qub cev Vajtswv cov lus qhia txog yav tom ntej, thiab mej ntsis yuav zoo ib yam li ntawd, Yexus los ua tau li thiab. Vim li cas ho yog li no? Qhov sib txawv ntawm no mas yog nyob ntawm tus yeeb yam ntawm tes hauj lwm. Yuav kom to taub txog qhov no, koj yuav tsum tsis txhob xav ntawm tus yeeb yam ntawm cev nqaij daim tawv, los sis koj yuav tsum tsis txhob xav ntawm qhov tob los sis qhov ntiav ntawm lawv cov lus xwb. Txhua txhua zaum mas koj yuav tsum xub xav txog ntawm lawv tes hauj lwm thiab tej yam uas lawv tes hauj lwm ua tau tshwm sim nyob rau hauv tib neeg tso. Cov lus qhia txog yav tom ntej uas cov xib fwb cev Vajtswv lus hais nyob rau lub sij hawm ntawd tsis muab txoj sia rau tib neeg, thiab tej kev tshoov siab uas tau txais los ntawm cov zoo li Yaxaya thiab Daniyee nkawd mas tsuas yog lus qhia txog yav tom ntej xwb, thiab tsis yog kev ua neej. Yog tsis muaj qhov kev qhia tshwm ncaj qha los ntawm Yehauvas los, ces lawv yeej tsis muaj ib tug yuav ua tau lawv tes hauj lwm, xws li tej neeg uas txawj tuag yeej tsis muaj hnub yuav ua tau li. Yexus, los ib yam nkaus li thiab, hais ntau lo lus, tab sis tej lus ntawd yog kev ua neej uas tib neeg muaj cuab kav nrhiav tau ib txoj kev los muab xyaum ua raws. Qhov no ces hais tias, ua ntej tshaj plaws, Nws muaj cuab kav muab tau tib neeg txoj sia; qhov thib ob, Nws muaj cuab kav hloov tau qhov tib neeg txav nrug mus deb ntawd rov qab los; qhov thib peb, Nws tes hauj lwm yuav txuas ntxiv ntawm Yehauvas tes hauj lwm kiag es thiaj li yuav coj tau tiam ntawd ntxiv mus; qhov thib plaub, Nws muaj cuab kav to taub txog qhov kev xav tau nyob hauv tib neeg thiab to taub txog tej yam uas tib neeg tsis muaj; qhov thib tsib, Nws muaj cuab kav yuav coj tau ib tiam tshiab los thiab muab tiam qub xaus tseg. Yog vim li ntawd es Nws thiaj hu tau ua Vajtswv thiab Khetos; tsis yog Nws txawv Yaxaya nkaus xwb tab sis kuj txawv tag nrho lwm cov xib fwb cev Vajtswv lus tib si. Muab Yaxaya coj los piv rau tes hauj lwm ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus. Ua ntej tshaj plaws, nws tsis muaj cuab kav muab tau txoj sia rau tib neeg; qhov thib ob, nws tsis muaj cuab kav yuav coj tau ib tiam tshiab los. Nws tsuas ua hauj lwm nyob hauv qab Yehauvas txoj kev coj xwb thiab yuav tsis coj ib tiam tshiab los. Qhov thib peb, cov lus uas nws hais mas siab tshaj nws lawm. Nws tsuas tau txais kev qhia tshwm ncaj qha ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los xwb, thiab lwm tus yuav tsis to taub, txawm tau mloog tej lus ntawd kiag los xij. Ob peb yam no nkaus xwb ces yeej txaus coj los ua pov thawj qhia hais tias nws cov lus yeej tsis yog dab tsi tshaj tej lus cev qhia txog yav tom ntej xwb, tsis tshaj ib qho ntawm tes hauj lwm uas ua sawv cev rau Yehauvas li. Txawm li cas los xij, nws yog Yehauvas ib tug tub txib, ib qho cuab yeej nyob rau hauv Yehauvas tes hauj lwm xwb. Nws tsuas ua tes hauj lwm nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai xwb thiab nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm Yehauvas tes hauj lwm xwb; nws tsis ua hauj lwm dhau tshaj Tiam Muaj Kev Cai. Nyob rau qhov uas sib txawv, ces Yexus tes hauj lwm mas txawv lawm. Nws dhau tshaj tus ciaj ciam ntawm Yehauvas tes hauj lwm lawm; Nws ua hauj lwm li tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab raug ntsia rau saum ntoo khaub lig es kom txhiv tau tib neeg tag nrho. Qhov ntawd ces hais tias, Nws ua tes hauj lwm tshiab nyob dhau sab nraud ntawm tes hauj lwm uas Yehauvas ua lawm. Qhov no yog qhov kev coj ib tiam tshiab los. Ntxiv rau qhov ntawd, Nws muaj cuab kav hais txog tej uas tib neeg ua tsis tau. Nws tes hauj lwm yog hauj lwm nyob rau hauv Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thiab cuam tshuam rau tag nrho tib neeg sawv daws. Nws tsis yog ua hauj lwm nyob rau ob peb tug neeg xwb, los sis Nws tes hauj lwm tsis yog ua los coj ib co neeg tsawg tsawg xwb. Hos qhov uas Vajtswv ho yug los ua ib tug neeg tau li cas ntawd, ua tus Ntsujplig ho qhia dab tsi tshwm rau lub sij hawm ntawd, thiab qhov uas tus Ntsujplig ho nqis los rau ib tug tib neeg los ua hauj lwm—tej no yog tej yam uas tib neeg tsis muaj cuab kav pom los sis kov tau. Nws yog ib qho uas tseem ceeb heev rau tej qhov tseeb no los ua pov thawj qhia hais tias Nws yog Vajtswv yug los ua neeg. Zoo nkaus li, qhov sib txawv mas yeej tsuas muaj nyob rau hauv tej lus thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv, uas yog tej yam uas pom tau thiab kov tau rau tib neeg. Tsuas yog hais tias qhov no yeej muaj tseeb. Qhov no mas vim yog tej yam ntawm tus Ntsujplig mas koj ntsia tsis pom thiab tsuas yog paub meej meej rau Vajtswv Tus Kheej kiag xwb, thiab txawm yog kiag tus Vajtswv uas yug los ua neeg los yeej tsis paub tag nrho thiab; koj tsuas nrhiav pov thawj tau hais tias Nws yog Vajtswv los ntawm tes hauj lwm uas Nws tau ua tiav lawm xwb. Los ntawm Nws tes hauj lwm, nws yeej ua kom pom tau hais tias, ua ntej tshaj plaws, Nws muaj cuab kav qhib dua ib tiam tshiab; qhov thib ob, Nws muaj cuab kav muab tau tib neeg txoj sia thiab qhia txoj kev rau tib neeg taug raws qab. Qhov no xwb ces yeej txaus coj los qhia tau kom pom hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag lawm. Yam tsawg kawg nkaus, tes hauj lwm Nws ua mas yeej sawv cev tau puv npo rau Vajtswv tus Ntsujplig, thiab yeej pom tau los ntawm tes hauj lwm ntawd hais tias Vajtswv tus Ntsujplig yeej nyob hauv Nws. Hos tes hauj lwm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua ces qhov loj tshaj yog yuav coj ib tiam tshiab los, coj ib teg hauj lwm tshiab, thiab qhib ib lub teb chaw tshiab, tej no nkaus xwb ces yeej txaus coj los qhia tau hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Yog li ntawd qhov no yog qhov uas ua rau Nws txawv Yaxaya, Daniyee, thiab lwm cov xib fwb loj cev Vajtswv lus lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg

Nej yuav tsum paub saib qhov txawv ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg tes hauj lwm. Koj pom dab tsi nyob rau hauv tib neeg tes hauj lwm? Muaj ntau yam nyob rau hauv tib neeg qhov kev ntsib kev pom hauv lawv tes hauj lwm; qhov uas tib neeg nthuav tawm ces yog qhov ua lawv yog kiag. Vajtswv tus kheej tes hauj lwm kiag los kuj nthuav tawm txog qhov Nws yog thiab, tab sis qhov Nws yog mas txawv tib neeg qhov. Qhov tib neeg yog mas sawv cev rau tib neeg qhov kev ntsib kev pom thiab lub neej (qhov uas tib neeg tau ntsib tau pom los sib tau ntsib kiag nyob rau hauv lawv lub neej, los sis tej kev xav txog kev ua neej uas lawv muaj), thiab cov neeg uas nyob rau tej qhov ib puag ncig uas sib txawv mas yeej nthuav tawm txog tej qhov lawv yog kiag uas sib txawv thiab. Qhov uas seb koj puas muaj tej kev ntsib kev pom txog lub zej zog thiab qhov uas koj nyob rau hauv koj tsev neeg thiab tau ntsib tau pom nyob rau hauv ces yeej pom tau nyob rau tej koj nthuav tawm, hos koj tsis muaj cuab kav pom nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais tias seb Nws puas muaj tej kev ntsib kev pom sab kev sib raug zoo nrog lwm tus. Nws yeej paub zoo txog tib neeg lub tseem ntsiab thiab muaj peev xwm nthuav tawm txog tag nrho txhua yam kev xyaum ua ntawm tag nrho txhua hom neeg. Nws mas haj yam txawj nthuav tawm txog tus moj yam qias vuab tsuab thiab tus cwj pwm ntxeev siab ntawm tib neeg thiab. Nws tsis nrog neeg ntiaj teb nyob ua ke, tab sis Nws yeej paub txog tus yeeb yam ntawm cov neeg txawj tuag thiab tag nrho tej kev qias vuab tsuab ntawm cov neeg ntiaj teb. Qhov no yog Nws kiag. Txawm hais tias Nws tsis saib xyuas lub ntiaj teb, los Nws yeej paub tej kev cai saib xyuas lub ntiaj teb, vim Nws to taub tib neeg tus yeeb yam tag nrho. Nws paub txog tus Ntsujplig tes hauj lwm uas tib neeg ob lub qhov muag ntsia tsis pom thiab tib neeg ob lub pob ntseg mloog tsis hnov, tag nrho niaj hnub no thiab yav tag los tib si. Qhov no mas suav tag nrho lub tswv yim uas tsis yog txoj kev xav rau kev ua neej thiab tej txuj cij phim hwj uas tsis yooj yim rau neeg xav txog. Qhov no yog Nws kiag, qhib rau tib neeg thiab kuj zais ntawm tib neeg tib si thiab. Qhov Nws nthuav tawm tsis yog tus ntawm ib tug neeg tsis dog dig, tab sis yog tej yam ntxwv xeeb txawm thiab tus ntawm tus Ntsujplig kiag. Nws tsis tsham mus thoob ntiaj teb tab sis paub txhua yam hauv ntiaj teb. Nws ntsib cov “tsiaj zoo li neeg” uas tsis muaj kev paub los sis kev to taub tob dab tsi li, tab sis Nws nthuav tawm tej lus uas siab tshaj qhov kev paub thiab siab tshaj tej tib neeg txawj ntse. Nws nyob rau hauv ib pab neeg ruam qauj thiab tsis meej pem uas tsis muaj kev ua neeg thiab cov uas tsis to taub tej kev cai thiab lub neej ntawm txoj kev ua neeg, tab sis Nws muaj cuab kav hais kom noob neej ua lub neej raws li kev ua neej, tib lub sij hawm ntawd kuj nthuav tawm kiag txog lub hauv paus thiab qhov poob qis ntawm txoj kev ua neeg ntawm noob neej. Tag nrho qhov no ces yog Nws kiag, siab tshaj txhua tus neeg uas muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha. Rau Nws, ces tsis tas yuav tsum tau ntsib tau pom ib lub neej nrog lwm tus uas muaj kev cov nyom, kev nyuaj thiab kev poob qis los ua tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua thiab nthuav tawm thoob plaws txog lub tseem ntsiab ntawm cov noob neej uas qias vuab tsuab. Ib lub neej nrog lwm tus uas poob qis ces yeej tsis txhawb Nws lub cev nqaij daim tawv. Nws tes hauj lwm thiab cov lus tsuas nthauv tawm txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus thiab tsis muab kev ntsib kev pom thiab kev kawm txog kev ua neej nrog lub ntiaj teb li cas rau tib neeg xwb. Nws tsis tag yuav soj ntsuam xyuas txog lub zej zog los sis tib neeg tsev neeg thaum Nws muab txoj sia rau tib neeg. Kev qhia tshwm txog thiab txiav txim rau tib neeg tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog qhov kev ntsib kev pom ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv; qhov ntawd yog Nws qhov kev nthuav tawm txog tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees tom qab uas tau paub txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus los tau ntev heev lawm thiab ntxub noob neej txoj kev qias vuab tsuab. Tes hauj lwm uas Nws ua ces yog npaj los nthuav tawm txog Nws tus moj yam rau tib neeg thiab nthuav tawm txog Nws kiag. Tsuas yog Nws nkaus xwb mas thiaj ua tau tes hauj lwm no; nws tsis yog ib yam uas ib tug neeg muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha yuav muaj peev xwm ua tau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

Tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas tsis yog sawv cev rau qhov kev ntsib kev pom ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv; tes hauj lwm uas tib neeg ua mas sawv cev rau lawv qhov kev ntsib kev pom. Txhua tus tham txog lawv qhov kev ntsib kev pom ntawm lawv tus kheej. Vajtswv muaj cuab kav nthuav tawm txog qhov tseeb ncaj qha, hos tib neeg ces tsuas muaj cuab kav nthuav tawm tau txog qhov kev ntsib kev pom raws nraim li nws qhov kev ntsib kev pom qhov tseeb xwb. Vajtswv tes hauj lwm mas tsis muaj kev cai dab tsi li thiab tsis raug txwv txiav los ntawm lub sij hawm los sis ib thaj chaw twg li. Nws muaj cuab kav qhia tawm txog qhov uas Nws yog nyob rau lub sij hawm twg los tau, qhov chaw twg los tau. Nws ua hauj lwm raws li Nws siab nyiam. Tib neeg tes hauj lwm mas muaj tej yam ntxwv thiab lub ntsiab; yog tsis muaj tej no, lawv yuav tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm thiab tsis muaj cuab kav nthuav tawm txog lawv qhov kev paub Vajtswv los sis lawv qhov kev ntsib kev pom txog qhov tseeb. Yog yuav qhia seb yam twg yog Vajtswv tus kheej tes hauj lwm los sis tib neeg tes hauj lwm, koj yuav tsum muab qhov sib txawv ntawm ob qho ntawd coj los sib piv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv los coj tiam no thiab muab tes hauj lwm tshiab tso kom khiav mus tom ntej. Nws yog ib qho tseem ceeb uas nej yuav tsum to taub qhov ntsiab lus no. Qhov no mas txawv tib neeg tes dej num lawm deb, thiab ob qho no mas muab hais tsis tau ua ib ke. Tib neeg mas yuav tsum tau muab cog thiab tsim kho kom zoo tiav log rau ib lub sij hawm ntev ntev ua ntej uas lawv yuav siv tau los ua tes hauj lwm, thiab hom kev ua neeg uas yuav tsum muaj ntawd mas yuav tsum yog ib qho qib siab heev. Tib neeg mas tsis yog yuav tsum muaj cuab kav tuav tau txoj kev txawj xav ntawm txoj kev ua neej nkaus xwb, tab sis lawv yuav tsum to taub ntxiv txog ntau yam ntsiab lus thiab kev cai tswj lawv txoj kev coj kev ua kom phim rau lwm tus, thiab, tshaj qhov ntawd, lawv yuav tsum mob siab los kawm kom ntau tshaj txog lub tswv yim thiab kev paub txoj kev ncaj ncees ntawm tib neeg. Qhov no yog qhov uas tsim nyog muab rau tib neeg. Txawm li cas los xij, qhov no tsis yog rau tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv, vim Nws tes hauj lwm mas tsis sawv cev rau tib neeg los sis tsis yog tib neeg tes hauj lwm; nws yog, ntau dua, ib qho kev qhia tawm ncaj qha txog Nws kiag thiab ib qho kev ua ncaj qha kom tiav ntawm tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua. (Raws li ib txwm muaj, Nws tes hauj lwm ces yog ua rau thaum lub sij hawm tsim nyog ua xwb, tsis yog lam maj mam ua los sis xav ua thaum twg ces ua xwb, thiab nws pib thaum yog sij hawm los ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia kom tiav hlo.) Nws tsis koom rau tib neeg lub neej los sis tib neeg tes hauj lwm, qhov ntawd ces yog, Nws txoj kev ua neeg mas tsis muaj ib qho ntawm tej no li (txawm hais tias qhov no tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Nws tes hauj lwm los xij). Nws tsuas ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia kom tiav hlo rau lub sij hawm uas Nws tsim nyog ua li ntawd xwb; txawm Nws lub meej mom yog dab tsi los xij, Nws tuas nias qees lawm tom ntej nrog rau tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua xwb. Tib neeg txawm yuav paub dab tsi txog Nws thiab tib neeg txawm yuav xav li cas rau Nws los xij, Nws tes hauj lwm ces yeej tsis muaj ib qho yuav raug tej ntawd li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (3)

Tib neeg tes hauj lawm mas tsuas nyob rau hauv ib tug ciaj ciam thiab muaj chaw kawg. Ib tug neeg mas tsuas ua tau tes hauj lwm ntawm ib theem twg xwb thiab tsis muaj peev xwm yuav ua tau tes hauj lwm ntawm tag nrho ib tiam—tsis li ntawd, ces lawv yuav coj tib neeg mus rau hauv tej kev cai xwb. Tib neeg tes hauj lwm mas tsuas siv tau rau ib lub caij nyoog los sis ib theem twg xwb. Qhov no mas vim yog tib neeg txoj kev ntsib kev pom mas muaj qhov ciaj ciam. Yus yuav muab tib neeg tes hauj lwm coj los sib piv tsis tau rau Vajtswv tes hauj lwm. Tib neeg tej kev xyaum ua thiab lawv tej kev paub txog qhov tseeb mas tsuas siv tau rau ib qho ciaj ciam twg nkaus xwb. Koj yuav hais tsis tau hais tias txoj kev uas tib neeg taug mas yog tus Vajntsujplig txoj kev xav tag nrho li, vim tib neeg mas tsuas muaj cuab kav raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig nkaus xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav ntim taus tag nrho tus Vajntsujplig. Tej yam uas tib neeg muaj cuab kav ntsib thiab pom ces puav leej yog nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm txoj kev ua neej thiab tsis muaj cuab kav yuav muaj tau ntau tshaj qhov sib nrug deb ntawm tib neeg txoj kev xav li ib txwm muaj. Tag nrho cov uas muaj cuab kav ua neej raws li qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb mas tsuas tau ntsib tau pom nyob rau hauv qhov sib nrug deb no nkaus xwb. Thaum lawv muaj kev ntsib kev pom rau qhov tseeb lawm, nws yeej ib txwm yog qhov kev ntsib kev pom ntawm tib neeg lub neej raws li ib txwm muaj uas tau txais kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig; nws tsis yog ib txog kev ntsib kev pom uas txawv ntawm tib neeg lub neej raws li ib txwm muaj. Lawv tau ntsib tau pom qhov tseeb uas raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm lawv txoj kev ua neej li tib neeg. Tshaj qhov ntawd, qhov tseeb mas sib txawv ntawm ib tug neeg dhau ib tug neeg, thiab qhov tob ntawm qhov tseeb ntawd mas muaj raws li qhov xwm txheej ntawm tus neeg ntawd. Yus tsuas hais tau hais tias txoj kev uas lawv taug ntawd mas yog tib neeg txoj kev ua neej li ib txwm muaj ntawm ib tug neeg uas caum nrhiav qhov tseeb, thiab tej zaum mas nws kuj yuav raug hu ua txoj kev uas ib tug neeg dog dig uas raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig ntawd taug. Yus yuav hais tias tau hais tias txoj kev uas lawv taug yog txoj uas tus Vajntsujplig taug thiab. Nyob rau hauv tej kev ntsib kev pom ntawm tej tib neeg dog dig, ces vim yog cov neeg uas caum nrhiav ntawd tsis zoo ib yam, ces tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig los yeej tsis zoo ib yam thiab. Ntxiv qhov ntawd, vim ib cheeb tsam ncig lawv uas tib neeg tau ntsib tau pom ntawd thiab qhov sib nrug deb ntawm lawv tej kev ntsib kev pom ntawd mas tsis zoo ib yam, thiab vim yog qhov kev sib tov ntawm lawv lub siab thiab tej kev xav, lawv qhov kev ntsib kev pom thiaj li sib tov mus txog rau tej theem uas sib txawv. Txhua tus neeg to taub ib qho tseeb raws li lawv tus kheej qhov yam ntxwv uas sib txawv. Lawv qhov kev to taub rau qho tseem ntsiab tiag tiag ntawm qhov tseeb mas yeej tsis muaj txhij thiab tsuas yog ib qho ntawm ntau ntau kis ntawm nws xwb. Qhov ciaj ciam ntawm qhov tseeb uas tib neeg tau ntsib tau pom mas sib txawv ntawm ib tug neeg mus rau ib tug neeg zoo nkaus li tus neeg ntawd qhov yam ntxwv. Nyob rau txoj kev no, qhov kev paub txog tib qho tseeb, uas nthuav tawm los ntawm cov neeg sib txawv, mas yeej tsis zoo tib yam. Qhov no ces hais tias, tib neeg qhov kev ntsib kev pom mas yeej ib txwm muaj chaw kawg thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau tag nrho txoj kev xav ntawm tus Vajntsujplig li, los sis tib neeg tes hauj lwm mas tsis muaj cuab kav muab saib ua Vajtswv tes hauj lwm, txawm hais tias qhov uas tib neeg nthuav tawm ntawd yeej zoo yuav luag thooj li Vajtswv txoj kev xav los xij, thiab txawm hais tias tib neeg txoj kev ntsib kev pom ntawd yeej yuav luag zoo ib yam nkaus li tes hauj lwm tsim kho kom zoo tiav log ntawm tus Vajntsujplig ua los xij. Tib neeg tsuas ua tau Vajtswv tus tub qhe xwb, ua tes hauj lwm uas Vajtswv tso rau nws. Tib neeg tsuas muaj cuab kav nthuav tawm txog qhov kev paub uas tus Vajntsujplig qhia kom paub xwb thiab qhov tseeb uas muab los ntawm lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom kiag xwb. Tib neeg tsis muaj tej yam uas tsim nyog thiab tsis muaj tej yam ntxwv uas yuav ua tau qhov chaw tawm rau tus Vajntsujplig. Lawv tsis muaj cai yuav hais tau hais tias lawv tes hauj lwm yog Vajtswv tes hauj lwm. Tib neeg muaj tib neeg hauv paus ntsiab lus uas ua hauj lwm, thiab tag nrho tib neeg mas muaj tej kev ntsib kev pom uas sib txawv thiab muaj tej yam ntxwv uas sib txawv. Tib neeg tes hauj lwm suav tag nrho lawv tej kev ntsib kev pom nyob rau hauv qhov kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig. Tej kev ntsib kev pom no mas tsuas sawv cev tau rau tib neeg kiag xwb thiab tsis sawv cev rau Vajtswv kiag los sis txoj kev xav ntawm tus Vajntsujplig. Yog li ntawd, txoj kev uas tib neeg taug mas yuav hais tsis tau hais tias yog txoj kev uas tus Vajntsujplig taug, vim tib neeg tes hauj lwm tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv tes hauj lwm, thiab tib neeg tes hauj lwm thiab tib neeg qhov kev ntsib kev pom mas tsis yog Vajntsujplig txoj kev xav tag nrho. Tib neeg tes hauj lwm mas hom poob mus rau tej kev cai, thiab txoj kev ua lawv tes hauj lwm mas tsuas ua tau txij li tus ciaj ciam uas muaj chaw kawg xwb, thiab tsis muaj peev xwm yuav coj tau cov neeg mus rau ib txoj kev ywj pheej. Cov ntseeg feem coob mas nyob rau sab hauv ntawm ib qho ciaj ciam uas muaj chaw kawg xwb, thiab lawv txoj kev ntsib kev pom mas kuj tsuas muaj tau txog tus ciaj ciam uas muaj chaw kawg ntawd nkaus xwb. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom mas yeej ib txwm muaj chaw kawg; txoj kev ua lawv tes hauj lwm los puav leej muaj chaw kawg tib yam rau ob peb hom xwb thiab tsis muaj cuab kav yuav muab piv tau rau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig los sis tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Qhov no mas yog vim tib neeg qhov kev ntsib kev pom, nyob rau thaum kawg, mas yeej muaj chaw kawg. Txawm Vajtswv yuav ua Nws tes hauj lwm li cas, los nws yeej tsis raug tej kev cai los tswj li; txawm nws yuav ua kom tiav li cas, los nws yeej tsis raug txwv kom tsuas siv tau ib txoj kev twg ua nkaus xwb. Yeej tsis muaj kev cai dab tsi hlo li uas yuav tswj Vajtswv tes hauj lwm—tag nrho Nws tes hauj lawm ces yeej raug tso tawm thiab ua tau yam ywj pheej lug. Tsis hais tib neeg yuav siv sij hawm ntau npaum li cas caum Nws li, lawv yeej tseem lim tsis tau ib txog cai twg uas yuav tswj tau Vajtswv tej kev ua hauj lwm li. Txawm hais tias Nws tes hauj lwm yuav zoo nkaus li ua raws tej kev cai, los nws yeej ib txwm ua raws tej kev tshiab thiab ib txwm muaj yam tshiab tshwm sim tag mus li, thiab nws yeej nyob deb tshaj qhov uas tib neeg yuav ncav cuag lawm. Nyob rau hauv ib ncua sij hawm twg, Vajtswv mas tej zaum yuav muaj ntau hom hauj lwm thiab ntau txoj kev coj tib neeg, ua li ces kom tib neeg mas tsuas muaj kev nkag mus rau thiab kev hloov tag mus li xwb. Koj tsis muaj cuab kav yuav pom tau tej kev cai ntawm Nws tes hauj lwm vim Nws mas yeej ua hauj lwm rau tej kev tshiab tag mus li xwb, thiab tsuas yog ua li nkaus xwb mas cov ntseeg Vajtswv thiaj li yuav tsis raug tej kev cai muab khi tseg. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag mas yeej zam tib neeg txoj kev xav phem thiab ntsib lawv tag mus li. Tsuas yog cov uas muaj ib lub siab tiag tiag caum thiab nrhiav Nws xwb mas thiaj li yuav muab lawv tus moj yam hloov tau thiab muaj cuab kav ua neej yog yam ywj pheej lug, tsis raug ib txog kev cai twg tswj los sis tsis raug txwv txiav los ntawm ib qho kev xav phem sab kev ntseeg twg li. Tib neeg tes hauj lwm mas txib tib neeg raws li lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom thiab qhov uas lawv tus kheej kiag muaj cuab kav ua tau. Lub hom phiaj ntawm cov kev txib kom yuav tsum ua kom tau no mas tsuas muaj xaus txij li ib tug ciaj ciam twg xwb, thiab txoj kev xyaum ua kiag los yeej muaj ciaj ciam kawg tib yam nkaus thiab. Yog li ntawd cov ntseeg thiaj li nyob rau hauv tus ciaj ciam kawg no yam tsis xav txog li; thaum sij hawm dhau mus lawm, ces tej no rais mus ua tej kev cai thiab tej txheej txheem. Yog hais tias tes hauj lwm ntawm ib ntus sij hawm twg raug ib tug neeg uas tseem tsis tau raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tiav log thiab tsis tau txais kev txiav txim rau ntawd los coj, ces cov caum nws tag nrho yuav rais mus ua cov ntseeg txoj kev ntseeg nruj nruj thiab cov neeg txawj ntse nyob rau hauv kev tawm tsam Vajtswv. Yog li ntawd, yog ib tug neeg twg yog ib tug coj uas yeej muaj tej yam tsim nyog tiag, ces tus neeg ntawd yuav tsum tau nkag mus kom dhau kev txiav txim rau thiab txais yuav kev tsim kho kom zoo tiav log. Cov uas tseem tsis tau raug kev txiav txim rau, txawm hais tias lawv yeej muaj qhov hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig nyob rau ntawm lawv lawm los xij, tsuas nthuav tawm tau tej yam uas pom tsis meej thiab tsis muaj tseeb nkaus xwb. Nrog rau lub sij hawm dhau mus, ces lawv yuav coj cov neeg mus rau tej kev cai uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas tsis yoog raws tib neeg lub cev nqaij daim tawv. Nws tsis yoog raws tib neeg txoj kev xav, tab sis ho txo tib neeg txoj kev xav phem; nws tsis raug dub tsuas los ntawm tej kev kos xim ntawm tej kev ntseeg uas pom tsis meej. Tej uas tshwm sim tau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm zoo li no mas yeej ua tsis tau los ntawm ib tug neeg uas tsis tau raug Nws tsim kho kom zoo tiav log li; tej no mas nyob deb tshaj qhov uas tib neeg txoj kev xav yuav ncav cuag lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

Qhov Dhau Los: 5. Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo

Ntxiv Mus: 2. Qhov Sib Txawv Ntawm Vajntsujplig Tes Hauj Lwm thiab Cov Ntsuj Plig Phem Tes

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No