35. Cov Hnub ntawm Kev Nrhiav Suab Npe thiab Tau Txais Tshaj Thawj

Sau los ntawm Lim Mim, Teb Chaws Xabpees

Nyob rau hauv lawv lub neej, yog tib neeg xav kom raug yaug kom dawb huv thiab hloov tau lawv tus moj yam, yog lawv xav ua lub neej kom muaj qab hau thiab ua kom tau lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los, ces lawv yuav tsum txais yuav Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab yuav tsum tsis txhob pub Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab Vajtswv tej kev ntaus ncaim ntawm lawv mus li, es thiaj li yuav ua tau kom lawv tso tau lawv tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab txoj kev haub ntxias, thiab ua lub neej tau nyob rau hauv Vajtswv qhov kaj. Paub hais tias Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yog qhov kaj, thiab qhov koj ntawm tib neeg txoj kev cawm dim, thiab hais tias yeej tsis muaj ib qho koob hmoov, hmoov hlub los sis kev tiv thaiv rau tib neeg uas yuav zoo tshaj lawm(“Vajtswv Txoj Kev Rau Txim thiab Kev Txiav Txim Yog Txoj Kev Kaj ntawm Tib Neeg Txoj Kev Cawm Dim” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Hu txoj nkauj qhuas ntawm Vajtswv cov lus no mas ua rau txhawb kuv lub siab tob tiag tiag. Kuv keev ua neej nyob los ntawm Ntxwgnyoog cov kuab lom zoo li “Ua kom zoo tshaj lwm tus thiab coj kom tau lub meej mom los rau koj cov poj yawm txwv txoob,” thiab “Tib neeg phoom nce toj; hos dej ntws nqis hav.” Kuv tsuas nrhiav suab npe thiab meej mom tas li, ob yam no puav leej raug Ntxwgnyoog ntxias dag thiab ua puas tsuaj lawm, txhawj txog qhov tau txais tshaj thawj thiab qhov poob ntawm kuv lub suab npe thiab lub meej mom. Nws yog ib txoj kev ua neej nyob uas mob heev. Qhov ntawd tsis mob kom mus txog thaum kuv tau ntsib tau pom kev txiav txim, kev rau txim, kev qhuab ntuas, thiab kev qhuab qhia ntawm Vajtswv cov lus uas ua rau kuv los to taub me ntsis txog kuv tus yeeb yam qias vuab tsuab thiab tau txais kev paub meej txog lub ntsiab tseem ceeb thiab lub txim ntawm kev nrhiav suab npe thiab meej mom. Thaum kawg kuv thiaj li pib ras dheev thiab hnov txhaum. Kuv tsis xav ua neej zoo li ntawd mus ntxiv lawm, tiam sis tsuas yog caum raws qhov tseeb thiab ua kuv lub luag hauj lwm kom zoo kom Vajtswv txaus siab.

Kuv nco tau tias nws yog thaum Lub Cuaj Hli Ntuj Xyoo 2016 uas kuv tau pib kuv lub luag hauj lwm sau cov nkauj qhuas. Tsis ntev tom qab ntawd, peb tus thawj coj tau sib tham nrog peb txog kev xaiv ib tug thawj coj. Kuv plaub hau xob tag nrho thaum kuv hnov qhov no thiab soj ntsuam cov yuav raug xaiv twj ywm hauv kuv lub siab. Lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas ua tib lub luag hauj lwm zoo li kuv puav leej tseem hluas heev los sis tseem tsis tau txhawj txaus. Tsuas yog tus kwv tij Lis xwb—nws li kev sib koom nrog qhov tseeb mas muaj qab hau tshaj, thiab nws to taub qee txoj hauj lwm lawm. Ntxiv qhov no, nws muaj tus cwj pwm siab txias. Kuv xav tias yuav yog ib lub cib fim zoo uas nws yuav raug xaiv, tiam sis kuv li kev sib koom los kuj tsis phem thiab, thiab kuv yog ib tug neeg kawm tau zoo thiab nkag siab txog tej yam tshiab tau sai heev. Kuv kuj ntsia pom daim duab loj tau zoo. Yog li, kuv xav tias lub cib fim uas kuv yuav raug xaiv yuav tsum zoo dua nws lub. Tiam sis txhua tus uas nyob hauv pab pawg puav leej los ua lub luag hauj lwm ntawd tshiab thiab peb nyuam qhuav los ua dej num ua ke tsis tau ntev, yog li peb tsis paub ib leeg rau ib leeg zoo txaus. Tsis hais lawv yuav xaiv kuv los tsis xaiv yeej tsis paub. Yog li, kuv tau hais rau tus thawj coj tias kom nws ntsuam xyuas qhov tshwm los ntawm lub luag hauj lwm uas peb txhua leej tau ua tiav, thiab tom qab ntawd teeb tsa ib tug los coj pab pawg ib ntus. Txhua tus tau pom zoo. Kuv zoo siab twj ywm; kuv xav tias kuv twb muaj cov ntaub ntawv sau cia txog cov luag hauj lwm zoo lawm, yog li ntawd tej zaum kuv yuav muaj yeej rau qhov xaiv tsa no. Hnub tom qab, kuv ruaj siab hlo mus koom ua ke, tiam sis ua rau kuv ceeb, thaum kawg tus kwv tij Lis thiaj li raug xaiv lawm. Sij hawm ntawd kuv tu siab heev, tiam sis kom txhob poob ntsej muag, kuv ua cuav tsab tsis xav ntau thiab tau hais tias “Ua Vajtswv tsaug. Txij no mus, cia peb txhua tus ua dej num ua ke kom tiav raws peb cov luag hauj lwm.” Tiam sis, puag hauv qhov tob, kuv yeej lees txais qhov ntawd tsis tau kiag li. Kuv lub zog ntaug tag nrho thaum kuv taug kev los tsev. Kuv yeej tsis nkag siab txog qhov no kiag li: Tus kwv tij Lis muaj dab tsis zoo tshaj kuv? Kuv tsis lees txais qhov ntawd. Kuv paub tseeb tias kuv muaj peev xwm ntau heev, yog li cas thiaj tsis xaiv kuv, tsis yog muab cov peev xwm no pov tseg dawb dawb xwb lod? Vim li ntawd kuv thiaj xav tias kuv yuav tsum tau ua pov thawj rau kuv tus kheej thiab qhia rau lwm tus txog qhov uas kuv txawj. Txawm tias nyob rau sab nraud daim tawv zoo li kuv siab txias tom qab ntawd, kuv pheej tseem nyiag ntshis sib tw nrog rau tus Kwv Tij Lis. Kuv muab kuv tus kheej rau kev kawm txhim kho kuv tej kev txawj ntse es kuv thiaj li ua tau zoo dua nws. Kuv zoo siab twj ywm thaum kuv pom tias nws yog ib tug kawm paub qeeb, xav tias “Qhov tseeb txawm tshwm los! Koj yeej tsis zoo tshaj plaws huv si! Sij hawm dhau mus, tag nrho peb cov kwv tij thiab cov nkauj muam mam li pom ib yam nkaus tias leej twg yog tus zoo dua.” Kuv tau nthuav tawm ib qho kev yuam kev me me uas nws tau ua, kuv tus kheej xav tias, “Koj puas muaj dab tsis ua ntxiv lawm? Tam sis no lawv pom koj qhov uas yog koj lawm!” Saib tus Kwv TijLis daws lwm tus li teeb meem mas ua rau kuv khib. Kuv xav tias kuv muaj hom kev ntsib kev pom muaj qab hau li ntawd ib yam, thiab yog tias kuv tau ua tus thawj coj, kuv yuav yog tus sib koom tau zoo ib yam li thiab. Tshwj xeeb mas thaum peb sib tham txojhauj lwm, tsis hais yam twg uas tus Kwv Tij Lis tau hais, kuv tau hais txhab ntxiv qee yam kom paub dav ntau ntxiv thiab nkag siab tob dua qub.

Kuv nco tau thaum nyob hauv ib qho kev koom ua ke, thaum peb tseem tab tsom sib tham txog cov tswv yim rau ib txoj nkauj, tus Kwv Tij Lis tau hais ib co lus xam pom tau zoo tiag tiag. Tiam sis kuv xav tias yog kuv lees txais qhov ntawd lawm, qhov ntawd yuav tsis ua rau nws raug saib zoo dua kuv lod? Ces kuv yuav tsa kuv lub taub hau tau li cas? Kuv thiaj li tsa suab tawm tsam thiab muab lus xam pom txawv, tiam sis thaum kawg pab pawg pom zoo nrog nws lub tswv yim lawm. Zoo li lub ntsej muag raug npuaj ib ncuav pias. Pom cov kwv tij thiab cov nkauj muam sib tham lom zem xauv npo, haj yam ua rau kuv hnov tsis haum rau tus Kwv Tij Lis ntxiv, thiab ua rau kuv tsis muaj siab mloog mus ntxiv lawm. Li cas los xij, kuv tau rov xav txog tes hauj lwm uas kuv tau ua tiav hlo yav tag los, uas kuv tau ua tus thawj coj, ces cov kwv tij thiab cov nkauj muam puav leej hwm kuv. Tiam sis tam sis no, kuv tsis yog tus thawj coj ntxiv lawm, thiab tus Kwv Tij Lis raug saib zoo tshaj kuv txhua txhia ces kaum lawm. Yog kuv paub tias yuav tshwm tuaj li no, ntshe kuv twb tsis tuaj ua kuv lub luag hauj lwm kom tiav hlo rau ntawm no li. Tom qab kev sib sau ua ke, siab tsis kaj rau kuv cov kev xav li, thiab kuv hnov tsaus ntuj nti sab hauv tiag tiag. Kuv hnov tau tias kuv tus yam ntxwv tsis yog lawm, kuv tau taij thov Vajtswv, thiab nqe lus ntawm Nws cov lus no tau tshwm los rau hauv lub siab: “Kuv muaj txoj kev paub tob txog tej kev tsis dawb huv hauv txhua tus uas tau raug tsim los lub siab, thiab ua ntej uas Kuv tau tsim nej, Kuv twb paub txog txoj kev tsis ncaj ncees uas nyob tob tob hauv noob neej lub siab lawm, thiab Kuv twb paub txhua yam kev dag ntxias thiab kev coj tsis ncaj hauv noob neej lub siab lawm. Yog li ntawd, tab txawm hais tias tsis muaj ib tug hneev taw kiag li thaum tib neeg ua tej kev tsis ncaj ncees los, Kuv yeej tseem paub tias txoj kev tsis ncaj ncees twb muaj nyob rau hauv nej lub siab lawm ntau dua li txoj kev nplua nuj ntawm txhua yam uas Kuv tau tsim los. Nej txhua tus tau sawv mus rau theem uas siab tshaj plaws ntawm cov neeg coob coob lawm; nej tau nce mus ua cov pog koob yawg koob ntawm cov neeg coob coob lawm. Nej tsuas ua raws li nej lub siab nyiam xwb, thiab nej khiav tsim teeb meem rau hauv txhua txhua tus kas, nrhiav ib qho chaw ntawm kev yooj yim thiab maj mam sim nqos cov kas uas me dua nej. Nej yog tus neeg siab phem thiab lim hiam hauv nej lub siab, tseem phem dua cov dab uas tau tog mus nyob rau hauv qab hiav txwv lawm thiab. Nej nyob rau hauv qab ntawm cov quav, thab plaub nrog cov kas puag saum ncov mus ti nkaus hauv qab mus kom txog ntua thaum lawv tsis muaj kev thaj yeeb, sib ntau sib tua ib pliag thiab tom qab ntawd mam li txias zuj zus. Nej tsis paub nej qhov chaw, txawm li ntawd los nej tseem sib ua rog nyob rau hauv tej pawg quav thiab. Nej tuaj yeem tau txais dab tsi los ntawm tej kev cov nyom zoo li no? Yog tias nej yeej muaj kev huab hwm Kuv tiag tiag hauv nej lub siab, yog ua li cas koj thiaj li sib ntau sib tua nyob tom Kuv nraub qaum? Txawm hais tias koj lub meej mom yuav siab li cas los xij, tsis yog tias koj tseem yog ib tug me nyuam kas me me uas tsw lwj ntxiag nyob rau hauv tej pawg quav lov? Koj puas yuav muaj peev xwm nthuav ob sab tis thiab dhau los ua ib tug nquab nyob rau saum nruab ntug?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum Cov Nplooj Ntoos Zeeg Rov Qab Los rau Hauv Lawv Cov Cag Lawm, Koj Yuav Khuv Xim Txhua Yam Kev Phem Uas Koj Tau Ua Lawm). Vajtswv cov lus tau qhia tshwm txhua qhov kev phem ntawm kuv qhov kev sib tw rau suab npe thiab qhov tau txais tshaj thawj. Txij thaum kuv lees txais lub luag hauj lwm no los, kuv tau huam yees nrog txoj kev ntshaw lawm, xav ua kom tiav qee yam es cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab tus thawj coj thiaj li puav leej saib siab kuv thiab kuv thiaj li tau ib qho chaw tiag taw hauv pab pawg. Nyob rau lub sij hawm tab tom xaiv tsa, kuv tau siv kuv tej tswv yim kom kuv tus kheej tshaj thawj dua, kom tus thawj coj tuav qhov xaiv tsa raws nraim li cov luag hauj lwm uas peb tau ua tiav hlo rau yav dhau los. Kuv khib heev thaum tus Kwv Tij Lis raug xaiv, thiab muaj tus cwj pwm sib tw zais ntshis nrog nws. Thaum kuv pom qee qhov teeb meem ntawm nws tej dej num, kuv tsis txhawb pawg ntseeg tej kev ntshaw los sis tsis sim pab nws, tiam sis tsuas xav kom nws raug hloov vim qhov tsis muaj peev xwm, thiaj yuav ua rau kuv muaj cib fim tau ua tus thawj coj ntawm pab pawg. Kuv daig rau tus yam ntxwv xav phem thiab nrhiav suab npe thiab qhov tau txais tshaj thawj, thiab kuv tej kev ua yeej tsis muaj kev xav zoo los sis laj thawj kiag li. Nws ntxim ntxub thiab phem tiag tiag. Kuv tu siab tshaj thiab thuam kuv tus kheej tiag tiag thaum kuv paub txog qhov no. Kuv taij thov Vajtswv thiab thov Nws coj kuv kev xyaum ua qhov tseeb es kuv thiaj tsis raug khi thiab raug yuam los ntawm kuv tus moj yam qias vuab tsuab, tus moj yam phem.

Muaj ib hnub, kuv nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus tias: “Rau ntawm nej txhua tus uas ua nej tes dej num puv npo, txawm tias koj yuav nkag siab qhov tseeb zoo npaum li cas los sis nkag siab ntiav li cas los xij, txoj hau kev ntawm kev xyaum ua uas yooj yim tshaj plaws kom to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb mas yuav tsum xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev hauv txhua yam, thiab tso koj tej kev ntshaw ntawm tej kev twm xeeb, koj tus kheej tej kev xav, tej kev txhawb siab ntsws, lub koob lub npe, thiab lub meej mom tseg. Muab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev tso ua ntej tshaj—qhov no yog qhov tsawg kawg nkaus uas yus yuav tsum tau ua. Yog ib tug neeg ua nws tes dej num tsis tuaj yeem ua tau ntau li qhov no, ces nws muaj peev xwm hais tau tias yuav ua nws tes dej num tau li cas? Qhov no tsis yog ua yus tes dej num(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau taw qhia kuv rau lub hauv paus ntsiab lus thiab txoj xub ke hauv kev ua kuv lub luag hauj lwm, uas yog kev tso kuv tej kev ntshaw ntawm lub suab npe thiab lub meej mom mus, thiab muab pawg ntseeg lub luag hauj lwm los tso ua ntej hlo txawm tias yuav muaj dab tsi los xij, thiab ua kuv lub luag hauj lwm kom zoo tshaj plaws ntawm kuv rab peev xwm. Tom qab ntawd kuv thiaj li yuav ua lub luag hauj lwm tiav hlo ntawm ib tug neeg uas raug tsim los, thiab muaj ib qho zoo thooj li tib neeg me me. Yog tias kuv nrhiav suab npe thiab meej mom thiab tsis quav ntsej kuv tej hauj lwm tseem ceeb, qhov ntawd yuav ua tsis tiav kuv lub luag hauj lwm; kuv yuav yog tus tawm tsam Vajtswv thiab ua phem. Tom qab ntawd, kuv tau qhib siab lug rau kuv cov tij kwv thiab cov nkauj muam txog txhua yam no rau ib qho kev sib sau ua ke thiab nthuav tawm kuv tus kheej qhov kev qias vuab tsuab. Lawv tsis tau saib tsis taus kuv, thiab qhov phab ntsa uas nyob nruab nrab ntawm kuv thiab tus Kwv Tij Lis tau ploj mus lawm. Tom qab ntawd, kuv rau siab ntso koom kev sib qhia thaum sib sau ua ke nws yog tus cev lus, thiab kuv tsis luag hiv hiv thaum kuv pom qee qhov ua tsis tau zoo rau hauv nws txoj hauj lwm. Qhov tiag mas, kuv yuav tau muab lus xam pom thiab txhawb, thiab thaum twg los xij uas kuv pom nws tab tom pab cov kwv tij thiab cov nkauj muam daws lawv tej teeb meem, kuv tsis khib li yav dhau los lawm, tiam sis kuv hnov tias hauv Vajtswv lub tsev, nws tsuas yog peb lub luag hauj lwm uas sib txawv xwb, tsis yog peb qhov chaw sawv. Kuv xav ua dej num nrog nws ua ke kom ua ua peb cov luag hauj lwm zoo. Kuv hnov kaj siab lug thaum kuv muab qhov ntawd coj los xyaum ua, thiab tom qab ntawd kuv tau pom Vajtswv tej koob hmoov. Txawm tias yav ua ntej dhau los peb pab pawg muaj cov hauv paus kev tsim suab paj nruag tsis zoo los xij, siv sij hawm tsis ntev ua ntej peb tsim tau thawj zaj nkauj Xabpees, thiab tau txais kev lees txais zoo los ntawm lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam.

Kwv yees li ib nrab xyoos dhau mus thiab kuv pib swm txoj hauj lwm ntau zuj zus lawm. Feem ntau cov kwv tij thiab cov nkauj muam lees txais kuv tej tswv yim thaum peb sib tham txog txoj hauj lwm. Thiab ntau zaus kuv ua tus coj ntawm kev sib hloov pauv tswv yim kev ua dej num hauv peb pab pawg txhua hli. Kuv hnov tias kuv qhov kev xav tau suab npe thiab meej mom mas twb zoo txaus siab feem ntau lawm. Tsis tas li, nyob rau lub sij hawm ntawd, peb tus thawj coj tau kom kuv ua ntau ntxiv los tsav txoj hauj lwm. Qhov kuv tus thawj coj xav siab li ntawd haj tseem ua rau kuv hnov tias kuv mas yog ib tug muaj peev xwm uas muaj nqis. Txog ntawm ib theem, peb xav tau ib tug neeg los ua ib txoj hauj lwm tshwj xeeb, thiab txawm tias txoj hauj lwm ntawd yuav raug kiag li kuv rab peev xwm los xij, kuv tau muab coj los xav: “Nws tsis ua rau lwm tus ntsia pom kuv, thiab yuav nkim kuv lub sij hawm ntau. Yog li yog tias kuv ua txoj hauj lwm no, tej zaum kuv yuav plam qee qhov kev mob siab uas kuv muaj nyob rau ntawm kuv. Tiam sis yog tus Kwv Tij Lis ua li ntawd, kuv tuaj yeem tsim lub hwv tsam rau kuv tus kheej rau ntawm no.” Yog li, kuv nrhiav txhua qhov ua tau kom zam tau qhov tsis kam lees txais, thiab tau taw kom tus Kwv tij Lis ua qhov dej num ntawd. Qhov tseeb tiag ces kuv hnov tsis zoo thiab tsis ruaj khov nyob rau lub sij hawm ntawd, tiam sis kuv tseem tawv ncauj, xav tiv thaiv kuv lub chaw. Tus Kwv Tij Lis tau ua rau ntawm txoj hauj lwm uas tsis swm ntawd. Nws rhais los xav phem tom qab ntsib ntau qhov kev nyuaj, uas tig rov cuam tshuam rau nws txoj hauj lwm. Tom qab tau hnov li no, kuv kuj tseem tsis tau thim xav rau ntawm kuv tus kheej. Ntau zaus tus Kwv Tij Lis tsis koom ua ke nrog cov dej num los ntawm pab pawg, yog li feem ntau tej teeb meem loj thiab me, kuj poob rau kuv tag nrho. Vim li no, kuv qhov kev ntshaw suab npe thiab meej mom thiaj li muaj ntau zuj zus xwb. Kuv pom tias muaj qee qhov tsis sib xws thiab ua tsis tau zoo rau hauv cov kwv tij thiab cov nkauj muam txoj hauj lwm uas ua rau ncua peb qhov nce qib, thiab qhov no ua rau kuv hnov ntxhov siab tiag tiag. Kuv xav tias, “Kuv saib xyuas txoj hauj lwm no, yog tias muaj qee yam tsis yog, tus thawj coj yuav xav li cas rau kuv? Kuv puas yuav raug pom tias tsis muaj peev xwm?” Xav txog qhov no, kuv ua tsis tau li cas thiab ua rau kuv npau taw thiab cem cov kwv tij thiab cov nkauj muam, “Koj tuaj yeem hais tau li cas tias nov yog kev ua koj lub luag hauj lwm? Koj puas muaj tuaj yeem tsi ntsees rau los tsis tau? Koj puas nres tau qhov ua tsis tau raws li lub hom phiaj?” Vim li no, thaum kawg lawv txhua tus puav leej tsis txaus siab rau kuv tiag tiag. Muaj ib lub sij hawm, kuv tawm mus ua kuv lub luag hauj lwm ntev li ob peb hnub, thaum kuv rov los txog, kuv pom ib tug muam tau tsim ib qho kev npaj ua dej num uas tsis tau sib tham nrog kuv txog qhov ntawd ua ntej li. Qhov no ua rau kuv npau taws tiag tiag. Kuv xav tias, “Qhov no ua dhau cai lawm! Koj tsis hwm kuv kiag li.” Kuv tawm tsam nws hnyav kawg. Tib lub sij hawm ntawd, txawm pib tshwm sim muaj ib qho teeb meem tag ib qho tuaj rau hauv pab pawg. Muaj ib zaug, cov kwv tij thiab cov nkauj muam tsis lees txais kuv cov tswv yim, thiab lawv kuj tau muab qee qhov kev xav rov qab rau kuv. Kuv xav tias nov yog kev saib tsis taus, ces kuv thiaj li npau taws hlo. Kuv tau hais tias, “Vim nej txhua tus puav leej xav txawv, ces cia li ua raws li nej pom zoo! Thiab tom qab ntawd thaum muaj qee yam yuam kev, nej yuav tsum tau ua tib zoo leg nws!” Tom qab hais qhov ntawd lawm, kuv hnov poob siab yam piav tsis raug thiab thuam yus tus kheej. Kuv xav txog kuv qhov tau ua neej nyob nrog tus moj yam khav theeb, pheej ua rau kuv npau taws tas li rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Vajtswv puas tso cai rau qhov ntawd thiab? Tiam sis tom qab ntawd kuv xav tias, “Qhov kuv ua li ntawd tsis yog txhawm rau txiaj ntsig ntawm kuv lub luag hauj lwm xwb lod? Puas muaj leej twg ntawm peb uas yeej tsis tau nthuav tawm ib qho kev qias vuab tsuab me me li?” Kuv tsis tau thim xav txog kuv tus kheej li. Hnub tom qab, kuv pob luj taws txhauj thaum ua si ntaus pob; nws o heev zoo li lub zais thiab mob tiag tiag. Kuv tsis tuaj yeem mus taus kev los sis ua tau kuv lub luag hauj lwm. Kuv txawm ras dheev tias nov yog Vajtswv txoj kev qhuab qhia, ces tom qab ntawd kuv thiaj li pib thim xav txog kuv tus kheej lawm. Txhua sij hawm ntawd, kuv tau nrhiav suab npe thiab meej mom, coj khav theeb, thiab cem kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Nws tshwm nyob hauv kuv txoj kev xav, ib qho dhau ib qho, zoo li ib daim yeeb yaj kiab. Kuv ntxub kuv tus kheej thiab xav tias: Vim li cas kuv yeej tsis hloov pauv li? Vim li cas kuv thiaj li tuav tsis tau kuv tus kheej tawm ntawm kev ntxeev siab thiab tawm tsawm Vajtswv?

Ob peb hnub tom qab ntawd, qee tug kwv tij thiab nkauj muam tau tuaj saib kuv thiab sib qhia nrog kuv txog Vajtswv txoj kev xav. Lawv kuj tau nyeem ib nqe lus ntawm Nws cov lus uas hais ncaj qha txog kuv tus yam ntxwv: “Yog ib txhia neeg pom ib tug neeg twg zoo dua lawv, ces lawv cheem cov neeg ntawd, pib hais lus xaiv txog cov neeg ntawd, los sis siv qee yam tsis zoo kom lwm tus txhob muab lawv saib siab, thiab kom tsis muaj ib tug twg zoo dua ib tug twg li, ces qhov no thiaj li yog tus moj yam qias vuab tsuab ntawm txoj kev khav theeb thiab kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, nrog rau txoj kev coj tsis ncaj, kev dag, thiab kev txawj ntxias dag, thiab cov neeg no yuav nres rau ntawm qhov ua tsis tau raws li lawv cov hom phiaj. Lawv ua neej nyob zoo li qhov no xwb los tseem xav tias lawv mas zoo thiab tias lawv yog cov neeg zoo. Txawm li cas los xij, lawv puas muaj lub siab ntshai Vajtswv? Ua ntej tshaj plaws, yog yuav tham txog qhov kev xav ntawm cov yeeb yam ntawm tej xwm tsheej no, ces tseem tsis yog cov neeg uas coj li no ua li lawv siab nyiam xwb lod? Lawv puas xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv tsev neeg? Lawv tsuas xav txog lawv tus kheej tej kev xav nkaus xwb thiab lawv tsuas xav ua kom tau lawv tus kheej tej hom phiaj nkaus xwb, yam hais tsis txog qhov raug puas tsuaj los ntawm Vajtswv tsev neeg txoj hauj lwm li. Tsis yog cov tib neeg zoo li no thiaj li khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej yog xwb, lawv kuj xav rau yus tus kheej xwb thiab ntxim ntxub kawg li thiab; lawv mas tsis xav txog Vajtswv lub siab nyiam kiag li, thiab cov neeg zoo li no, tsis muaj qhov tsis ntseeg li, yeej tsis muaj lub siab ntshai Vajtswv li. Vim li ntawd lawv thiaj li ua yam twg los xij uas lawv xav ua thiab lom txwm ua, tsis muaj ib qho kev xav txog qhov kev liam, tsis muaj ib qho kev poob siab, tsis muaj ib qho kev nkag siab los sis kev txhawj, thiab tsis xav txog lub txim li. Qhov no yog qhov uas lawv keev ua, thiab qhov uas lawv ib txwm coj ua tas li. Lub txim uas cov neeg zoo li no raug yog dab tsi? Lawv yuav raug teeb meem puas yog? Muab nws hais kom yooj yooj yim, ces cov neeg zoo li no mas xam khib heev thiab muaj ib qho kev ntshaw loj heev rau tus kheej lub suab npe thiab lub meej mom; lawv mas txawj dag thiab txawj ntxias dag tshaj plaws. Muab nws hais kom hnyav zog, qhov teeb meem tseem ceeb ces yog qhov tias cov neeg zoo li no lub siab mas tsis muaj kev ntshai Vajtswv ib qho me me kiag li. Lawv tsis ntshai Vajtswv, lawv ntseeg lawv tus kheej tias yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab lawv xam txhua kis ntawm lawv tus kheej tias yog qhov siab dua Vajtswv thiab siab dua qhov tseeb. Hauv lawv lub siab, Vajtswv yog tus uas muaj nqis tsawg tshaj plaws thaum hais txog thiab tsis tseem ceeb tshaj plaws, thiab Vajtswv tsis muaj ib lub meej mom nyob hauv lawv lub siab hlo li. Cov uas tsis muaj lub chaw rau Vajtswv nyob hauv lawv lub siab, thiab cov uas tsis hwm Vajtswv, puas tau txais kev paub zoo txog qhov tseeb? (Tsis tau.) Yog li, thaum lawv nquag tawm ncig mus ncig los ua si lom zem ua rau lawv tus kheej khwv heev thiab siv lub dag zog ntau heev, lawv tab tom ua dab tsi? Cov neeg ntawd tseem hais tias lawv tau muab txhua yam tso tseg coj los siv rau Vajtswv thiab tau raug kev txom nyem loj kawg nkaus, tab sis qhov tseeb ces, qhov kev xav, lub hauv paus ntsiab lus, thiab lub hom phiaj ntawm tag nrho lawv tej kev ua ces yog ua kom lawv tus kheej tau txais txiaj ntsim xwb; lawv tsuas yog npaj tiv thaiv lawv tus kheej tej kev ntshaw xwb. Nej puas hais los sis tsis hais tias hom neeg no yog neeg phem? Tus neeg uas yog ib tug tsis hwm Vajtswv yog hom neeg dab tsi? Lawv tsis khav theeb lod? Lawv tsis yog Ntxwgnyoog lod? Yam dab tsi uas tsis hwm Vajtswv? Dhau ntawm tej tsiaj lawm, ces tag nrho cov uas tsis hwm Vajtswv muaj xws li cov dab phem, Ntxwgnyoog, tus thawj tub xib saum ntuj, thiab cov uas sib tw nrog Vajtswv(“Tsib Tug Yam Ntxwv Uas Tsim Nyog Nyob rau ntawm Txoj Kev Yog hauv Yus Txoj Kev Ntseeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus mob chob kuv siab tiag tiag. Kuv pom tau tias kuv muaj kev khav theeb heev, xav rau tus kheej, thiab txawj dag, yeej tsis muaj kev hwm rau Vajtswv li. Thaum qee leej xav ua ib qho dej num tshwj xeeb li ntawd, kuv paub zoo tias kuv mas phim ua heev, tiam sis kom tuav tau kuv lub suab npe thiab lub meej mom, kuv tsis xav txog kev ua si dab tsi, uas ntsig txog tes dej num ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Thaum kuv pom tej teeb meem rau ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam txoj hauj lwm uas tau tav kev rau peb qhov nce qib, ces kuv tsis ua hauj lwm nrog lawv los daws tej teeb meem ntawd; tiam sis, kuv xav tias lawv tab tom cab kuv kom poob qes thiab cuam tshuam kuv lub cib fim yuav los sawv siab, yog li kuv thiaj siv qhov zoo ntawm kuv qib dej num los cem lawv, ces lawv puav leej tsis txaus siab thiab nyob hauv tus yam ntxwv ntawm kev tiv txom nyem. Kuv kuj tsis lees txais lawv cov kev taw qhia, ib yam nkaus thiab. Kuv txawm npau taws npluav, coj nyaum, thiab nthuav tawm kuv tej kev tag kev cia siab ntawm kev ua kuv lub luag hauj lwm, yam tsis xav txog tias tes dej num ntawm pawg ntseeg yuav tau txais kev cuam tshuam li cas hlo li. Tseeb tiag, kuv yeej tsis muaj rab peev xwm dab tsi hlo li; txhua yam kuv muaj tsuas yog me ntsi kev xav paub hauv cov suab nkauj thiab qee qhov kev rau siab xwb—tiam sis Vajtswv muaj kev khuv leej txaus muab lub cib fim no rau kuv kom kuv tuaj yeem ua nce qib zoo thiab rau hauv kuv qhov caum raws qhov tseeb. Li cas los xij, tsim nyog kuv txuag nws, kuv tseem tawv ncauj hlo peem nrhiav lub meej mom thiab suab npe. Kuv tau caum tus kheej tej kev ntshaw nrog rau yoj tus chij ntawm kev ua kuv lub luag hauj lwm, siv kuv cov kwv tij cov nkauj muam ua cuab yeej los pab kuv kom tau mus tom ntej. Kuv mas tsis muaj qhov zoo li kev ua neeg li lawm. Txhua yam hauv kuv tej kuv ua, kuv tab tom ua phem thiab ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam. Nws qias neeg thiab ntxim ntxub rau Vajtswv! Xav txog qhov ntawd ua rau kuv ntshai thiab kuv xav thuam tus kheej heev. Kuv tau taij thov Vajtswv los ntawm kuv cov kua muag tias: “Au Vajtswv, kuv tau ua tsis yog heev li! Kuv tsis xav ntxeev siab thiab sib tw nrog Koj mus ntxiv lawm, thiab kuv tsis xav tawm tsam kom rau tus kheej kom tau txais tshaj thawj mus ntxiv lawm. Kuv npaj txhij rau kev lees txim hloov dua siab tshiab lawm.”

Tom qab ntawd kuv tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv tias: “Ntxwgnyoog siv dab tsi los ua kom tib neeg nyob twj ywm rau hauv nws txoj kev tswj hwm? (Lub koob meej thiab tau txais.) Yog li, Ntxwgnyoog siv lub koob meej thiab tau txais los tswj hwm tib neeg cov kev xav, kom txog rau thaum txhua tus neeg tuaj yeem xav txog lub koob meej thiab tau txais. Vim xav tau koob npe thiab nyiaj txiag, lawv thiaj sib zog peem, raug kev txom nyem, thiab tiv kev poob ntsej muag, fij txhua yam uas lawv muaj txhawm rau lub koob meej thiab tau txais, thiab lawv yuav ua kev txiav txim los yog txiav txim siab rau lub hom phiaj ntawm lub koob meej thiab tau txais. Nyob rau hauv txoj kev no, Ntxwgnyoog khi tib neeg nrog cov hlua khi saib tsis pom, thiab lawv tsis muaj lub zog thiab tsis muaj lub siab tawv los muab lawv tshem pov tseg tau. Lawv tsis paub hais tias lawv coj tej khawb hlau li thiab maj mam mus lawm to ntej yam nyuab kawg nkaus. Rau qhov txiaj ntsig ntawm lub koob meej thiab tau txais no, tib neeg zam Vajtswv thiab ntxeev siab rau Nws thiab dhau los ua neeg lim hiam heev tuaj. Los ntawm txoj hau kev no, ib tiam dhau ib tiam raug rhuav tshem nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub koob meej thiab tau txais(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI). Qhov kev nthuav tawm no los ntawm Vajtswv cov lus ua rau kuv to taub txog Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxim ntxub thiab kev txhawb siab xav phem ntawm kev siv suab npe thiab kev tau txais tshaj thawj rau qhov coj tsis ncaj rau tib neeg. Nws khi thiab ua phem rau tib neeg zoo li no, ua rau lawv ntxeev siab thiab muab lawv tus kheej tso deb ntawm Vajtswv. Suab npe thiab meej mom yog cov cuab yeej uas Ntxwgnyoog siv rau tib neeg. Kuv raug haub ntxias thiab raug cob qhia los ntawm Ntxwgnyoog txij thaum kuv tseem yau lawm, thiab tuav raws tej tswv yim xws li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Sawv ua ntej txhua tus thiab coj kom tau lub meej mom los rau koj cov poj yawm txwv txoob”, thiab “Tib neeg phoom nce toj; hos dej ntws nqis hav.” Kuv tau tuav tej ntawd los uas kuv tus kheej daim phiaj. Ua rau kuv muaj kev khav theeb ntau zuj zus tuaj, thiab nyob hauv ib pab pawg uas kuv ib txwm sib tw rau lub meej mom kom lwm tus hwm kuv. Txawm tias tom qab ntawd rhais los ua ib tug ntseeg lawm, kuv tseem caum raws suab npe thiab meej mom tiam sis tsis yog caum raws qhov tseeb. Kuv tau tiv kev txom nyem thiab them tus nuj nqi hauv kuv lub luag hauj lwm rau tej no lawm, ua dej num hnyav los txhim kho kuv tus kheej tej txuj ci los sib txeeb thiab sib tw nrog lwm tus. Kuv xav tias kuv yeej muaj qee yam tiag tiag lawm txhua zaus uas kev ua ib yam dab tsi tiav, yog li kuv thiaj cem cov kwv tij thiab cov nkauj muam yam khav theeb hlo. Kuv mas khav theeb thiab tsab ntse tiag tiag; kuv yeej tsis muaj ib qho zoo li tib neeg nyob hauv kuv txoj kev ua neej li lawm. Kuv tab tom ua neej nyob nrog tej tswv yim phem, ua kom kuv tus kheej tau txais suab npe thiab meej mom. Tsis yog kuv yuav ua rau lwm tus mob xwb, tiam sis kuv tau ua ntau yam uas ntxim dhuav tshaj rau Vajtswv. Kuv kuj tau cuam tshuam pawg ntseeg tes dej num los ntawm tej kev ua txhaum rau thiab tej kev ua phem. Suab npe thiab meej mom tau ua rau kuv mob heev. Tsuas yog tom qab ntawd kuv thiaj li pom tej tswv yim phem xws li, “Sawv ua ntej txhua tus,” thiab “Zoo tshaj lwm tus,” puav leej yog kev yuam kev, thiab ua neej nyob los ntawm tej kev dag no yuav ua rau muaj kev qias vuab tsuab thiab kev phem mus ntxiv, ua rau tib neeg ntxeev siab rau thiab tawm tsam Vajtswv, thaum kawg, raug rau txim los ntawm Nws. Thaum kuv paub txog txhua yam no lawm, kuv hnov tias kuv dig muag tshaj thiab ruam uas saib suab npe thiab meej mom zoo li tias tej ntawd yog txoj sia hauv lub neej uas kuv yuav tsum tuav kom ruaj, tsis hais yuav muaj dab tsi tshwm tuaj los xij. Kuv kuj tau pom tias kev caum raws suab npe thiab meej mom yog ib txoj kev uas tawm tsam Vajtswv. Kuv tau taij thov thiab tau lees txim hloov dua siab tshiab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Tom qab ntawd, thaum twg los xij uas kuv xav txog kev caum raws tej ntawd rau hauv kuv lub luag hauj lwm, kuv mas ntshai tiag tiag, yog li kuv tau taij thov Vajtswv, thiab tau tso cev nqaij daim tawv tseg. Ntxiv ntawd, kuv qhib siab hlo rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam, qhia tshwm txog kuv tus kheej qhov kev qias vuab tsuab. Qee sij hawm tom qab ntawd, kuv hnov tias kuv lub zog tsav caum raws suab npe thiab meej mom kuj tsawg zuj zus lawm ntau, thiab kuv pib hnov muaj ib qho kev thaj yeeb lug nyob sab hauv lawm.

Tom tab ntawd, thaum pawg ntseeg tab tom xaiv tsa ib tug thawj coj, kuv txoj kev ntshaw rau suab npe thiab lub meej mom tau sawv dua ib zaug tuaj nyob rau lub sij hawm tab tom xaiv tsa thiab muaj ib qho tsis haum xeeb nyob sab hauv siab: “Kuv tsim nyog yuav xaiv tsa rau tus Kwv Tij Lis, los rau kuv? Ntawm kuv, kuv daws tej teeb meem los ntawm kev sib koom nrog qhov tseeb tsis tau zoo li. Rau ntawm nws, yog tias tom qab ntawd nws yeej, lwm tus yuav ntsia kuv li cas?” Kuv paub tias kuv tab tom nrhiav suab npe thiab meej mom ntxiv dua lawm, thiab hnov tias qhov kev xav li ntawd mas phem heev. Kuv taij thov Vajtswv lawm, kom muab tej kev xav ntawd tso tseg thiab foom phem. Tom qab ntawd, ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tau tshwm rau hauv lub siab: “Yog tias koj lub siab muaj tej kev xav txog qhov tias yuav ua li cas thiaj li tau qhov hauj lwm kom siab zog, los sis yuav ua li cas rau ntawm lwm tus lub xub ntiag kom lawv qhuas koj xwb, ces koj yuam kev lawm. Nws txhais hais tias koj ua hauj lwm rau Ntxwgnyoog; koj tab tom ua dej num. Yog tias koj lub siab muaj tej kev xav txog qhov tias yuav hloov pauv li cas kom koj thiaj li yuav zoo li ib tug noob neej zuj zus, kom mus raws li Vajtswv tej kev npaj siab, kom muaj peev xwm txog qhov kev zwm rau Nws thiab kev hwm Nws, thiab qhia kom pom txoj kev tswj thiab lees txais yuav Nws txoj kev tshawb xyuas txhua yam koj ua kom meej, ces koj tus yam ntxwv yuav zoo zuj zus tuaj. Qhov no yog qhov txhais hais tias yog ib tug neeg uas nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tej yam zoo li no, muaj ob txoj kev: Ib txoj tsuas yog hais txog tus cwj pwm, kev ua yus tus kheej tej hom phiaj, tej kev ntshaw, tej kev npaj siab, thiab tej kev npaj kom tiav xwb; qhov no yog nyob rau ntawm Ntxwgnyoog lub xub ntiag thiab nyob hauv nws lub hwj chim. Lwm txoj kev ces yog hais txog qhov tias yuav ua li cas kom tau zoo raws li Vajtswv lub siab nyiam, to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, zwm rau Vajtswv, thiab tsis muaj kev nkag siab yuam kev los sis kev tsis mloog Nws lus, kom tus tib neeg ntawd thiaj li yuav hwm Vajtswv thiab ua nws tes dej num kom tau zoo. Qhov no yog qhov txhais hais tias los nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag(“Tsuas Yog Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Nkaus Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Muaj Kev Ua Neej” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Xav txog Vajtswv cov lus, kuv to taub tias qhov uas Nws saib yog tib neeg tej kev txhawb siab thiab kev xam pom hauv lawv tej kev ua—tej no mas tseem ceeb tiag tiag. Yog tias kuv qhov kev txhawb siab yog suab npe thiab meej mom, thiab xav kom lwm tus saib siab rau kuv, ces qhov ntawd yuav yog ib txoj kev tawm tsawm Vajtswv thiab yeej tsis muaj hnub coj kuv mus rau qhov tseeb li, los sis mus rau qhov raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Kuv txaus siab hlo kho kuv tej kev txhawb siab, thiab txawm kuv raug xaiv los ua tus thawj coj ntawm pawg ntseeg los sis tsis raug los xij, kuv yeej npaj txhij zwm rau Vajtswv tej kev npaj tseg lawm thiab ua kuv lub luag hauj lwm kom zoo. Tom qab ntawd, thaum lub sij hawm xaiv tsa los txog lawm, kuv tau ntsuam xyuas tej hauv paus ntsiab lus thiab tau xaiv tsa tus Kwv Tij Lis. Thaum kawg, nws raug xaiv los uas tus coj ntawm pawg ntseeg. Kuv kaj siab hlo nrog qhov ntawd. Txawm tias kuv tsis yeej los xij, kuv tsis khuv xim, vim hais tias thaum kawg kuv tau muab qhov tseeb coj los xyaum ua lawm, thiaj li tshem tej sawv hlau khi ntawm lub suab npe thiab lub meej mom tawm. Kuv kuj hnov sab hauv thaj yeeb lug thiab kev ruaj khov los ntawm kev xyaum ua qhov tseeb thiab ua rau Vajtswv txaus siab, thiab qhov tau ntsib tau pom Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev rau txim ntawd mas thiaj li yog kev cawm dim rau kuv tiag tiag.

Qhov Dhau Los: 34. Zoo Heev Thaum Hle Kuv Txoj Kev Ua Zam Tawm Lawm

Ntxiv Mus: 36. Dim Plaws Tawm ntawm Suab Npe thiab Kev Nplua Nuj Lawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

15. Tom Qab tej Kev Dag

Sau los ntawm Tsheev Siv, Teb Chaws SuavVajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No